Vedlegg 1 eiermelding- Selskapsomtale pr. august uten foreninger Arkivsak 13/05524

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 eiermelding- Selskapsomtale pr. august uten foreninger Arkivsak 13/05524"

Transkript

1 Aksjeselskaper Eiendomsselskaper Fylkets Hus AS Selskapet eies 100 % av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapets hovedformål er drift og utleie av Fylkets Hus i Steinkjer kommune. Bygget er i sin helhet utleid til Nord-Trøndelag fylkeskommune, som har en leiekontrakt som løper fram til 2019 med opsjon til forlengelse. Fylkeskommunen ivaretar drift av bygg og fremleie til andre offentlige institusjoner. Sentrumsgården AS Selskapets virksomhetsområde er utleie av forretningsbygg, med lokalisering i Leksvik kommune. Vedtatt forsøkt solgt i FT-sak 08/58. Selskaper innenfor samferdsel Fosenvegene AS Utbyggingsprosjektet Fosenvegene ei tim te by n er et felles Fosen-prosjekt for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim. Prosjektet bygger på konkrete initiativ og forslag fra næringslivet, og er videreutviklet i et samarbeid mellom næringsliv, berørte kommuner og regionrådet. Kommunene Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Agdenes har gitt sin tilslutning til prosjektet i tillegg til Sør Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok å støtte etableringen av utbyggingsselskapet i sak nr. 64/2005. Bompengeproposisjonen om Fosenvegprosjektet ble godkjent i Stortinget i mai Oppgaven til selskapet består i å fungere som høringsinnstans/referansegruppe for prosjektet. Inntil regionalt bomvegselskap er etablert forestår Fosenvegene AS bompengeinnkreving i prosjektet. Namdal Bomvegselskap AS Fylkestinget i Nord-Trøndelag støttet gjennomføringen av Namdalsprosjektet som bompengeprosjekt i sak 10/99. I denne saken ble det uttrykt forventning om at fylkeskommunen ville bli anmodet om å gå inn som aksjonær i bompengeselskapet, samt å garantere for bompengeselskapets låneopptak. Namdalsprosjektet er behandlet i St. prp. nr. 81 ( ) hvor det er lagt til grunn et kostnadsoverslag på 305 mill. (2001) kroner for prosjektet. Prosjektet omfatter ny bru over Namsen, strekningsvise utbedringer av Rv769 i Namsos i tillegg til trafikksikkerhetstiltak på det sekundære vegnettet i Namsos. Planlagt utbyggingsperiode var i perioden , med bevilgning av statsmidler i For Namdalsprosjektet er garantien endret fra garanti med simpel kausjon til garanti med

2 selvskyldnerkausjon, og for lån på inntil 200 mill. kroner til gjennomføring av Namdalsprosjektet (FT-sak 09/74). Garantiansvaret utløper senest og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet. I tillegg er det fattet et vedtak i forbindelse med forenklet kryssing av Namsos-banen som innebærer en forpliktelse om å bygge kryssløsning i full skala innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger hvis det blir regelmessig togtrafikk på Namsosbanen etter at Namdalsprosjektet er avsluttet. Kostnadene knyttet til denne forpliktelsen er usikker, men det ble oppnådd en besparelse på 8 mill. kr som en følge av forenklet kryssing. Trøndelag Bomveiselskap AS Selskapets formål er i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennom bompengeavtaler med Statens Vegvesen å sørge for finansiering og drift av bompengeprosjekter i Trøndelag. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Trøndelag Bomveiselskap AS har ingen egne ansatte, men leier inn sekretær og administrativ ledelse. Selskapet eies i fellesskap av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune med 50 % hver. Fylkestinget vedtok i sak nr. 11/69 å støtte utvikling av et regionalt bomvegselskap, og at nødvendige tilpasninger ble gjennomført for at Trøndelag bomveiselskap A/S skal kunne ivareta denne funksjonen. Dette gjenspeiles blant annet i endring av eierstrukturen i selskapet. Vegamot AS Selskapets formål er å yte drifts- og administrasjonstjenester knyttet til samferdselssektoren i Norge. Selskapet ble etablert i 2005 etter en virksomhetsoverdragelse fra Trøndelag Veifinans AS (TVF) og Q-Free ASA. Selskapet har kontor i Trondheim og har 18 ansatte. Vedtatt forsøkt solgt i FT-sak 08/58. Innovasjonsselskaper/kunnskapsbedrifter Hunt BioSciences AS HUNT Biosciences AS ble stiftet i 2007 og eies av NTNU (34%), Helse Midt-Norge (33%) og NTFK (33%). Selskapets formål er av vitenskapelig og samfunnsmessig ideell karakter. Selskapet skal gjennom næringsvirksomhet sikre at kunnskap og forskningsresultater basert på den informasjon og det materiale som er og blir innsamlet gjennom helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kommer befolkningen til gode. HUNT forskningssenter er en organisatorisk del av NTNU, og har hatt ansvar for å etablere et nasjonalt senter for biobankvirksomhet (HUNT biobank). HUNT biorbank ble åpnet i 2007.

3 Biobanker er ansett som et område med stort potensial for næringsutvikling. For på kunne optimalisere det kommersielle aspektet ble HUNT Biosciences AS etablert. Basis for virksomheten er i all hovedsak selskapets tilgang til data og prøver i HUNT Databank. I tillegg foreligger en rammeavtale med HUNT forskningssenter, som regulerer partenes ansvar og oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter med industrien. Det er også under etablering en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge om vevsprøver som skal supplere materialet fra HUNT Databank. Selskapet har i første halvår i 2013 hatt en offensiv satsing mot internasjonale potensielle kunder, og har etablert kontakt med 75 selskaper så langt. Det er fortsatt kontakt med tanke på videre oppfølging med 25 av disse selskapene. Det viser seg at det går noe tid for å skaffe inntjening i selskapet, men så langt har selskapet inngått kontrakt med et amerikansk selskap for å utvikle biomarkører for bruk innen diagnostikk og behandling, der det er gode tilbakemeldinger på resultater så langt, og der inntjening er i gang. Ny kompetanse er dratt inn i selskapet, og satsingen siste år skal bidra til at selskapet har større muligheter for å lykkes i et kommersielt marked. Det er i tillegg igangsatt en prosess der universiteter og helseforetak i tillegg til biobanker og Folkehelseinstituttet er kontaktet med hensikt å etablere et nasjonalt selskap som vil gi tilgang til et ytterligere biobankmateriale samt personalressurser. Det er så langt ingen nye eiere i selskapet i selskapet, men det er uttrykt stor interesse for samarbeid fra flere av aktørene. Da det har tatt noe tid å få på plass nødvendige avtaler og et kontaktnett i et internasjonalt marked, er det så langt ikke god nok inntjening i selskapet. Med det avtaleverket som nå foreligger og de konkrete kontaktene som er etablert vil det forhåpentligvis bli etablert konkrete avtaler i løpet av kort tid. IN-VEST AS IN-VEST AS er et investeringsselskap som kan gå inn med eierandeler i industri og annen næringsvirksomhet i Indre Namdal med sikte på å etablere nye eller videreutvikle eksisterende foretak. Selskapet har i dag eierinteresser i 7 selskaper i Indre Namdal. Ved opprettelsen av fondet i 1997, var en sentral målsetting å få inn private investorer i selskapet. Dette har så langt ikke lykkes.

4 Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS Virksomheten yter ulike former for innovasjonstjenester og kommersialisering av forretningstilfeller innenfor IKT, media, energi og besøksnæring. Kunnskapsparken driver også inkubatorvirksomhet og er tatt opp i det nasjonale inkubatorprogrammet i regi av SIVA. Vedtatt forsøkt solgt i FT-sak 11/85. Leiv Eiriksson Nyskaping AS Selskapet er et regionalt innovasjonsselskap beliggende i Trondheim. Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling i nye og eksisterende virksomheter. Leiv Eiriksson Nyskaping AS driver også inkubatorvirksomhet og er tatt opp i det nasjonale inkubatorprogrammet i regi av SIVA. Selskapet skal arbeide i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter. Namdalshagen AS Selskapets formål er å bistå til vekst og utvikling i nye og eksisterende bedrifter og å skape en god samarbeidsarena for utvikling og koordinering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Namdalskommunene. Namdalshagen er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet i regi av SIVA. Vedtatt forsøkt solgt i FT-sak 11/85. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Selskapet skal med utgangspunkt i trønderske råvarer bidra til økt verdiskaping ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene, fremme trøndersk mat og drikke som merkevare, samt fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene. Selskapet har kontorsted på Pirsenteret i Trondheim. Planlegging og gjennomføring av Trøndersk Matfestival er én sentral oppgave for selskapet. De største eierne i selskapet er Nord-Trøndelag fylkeskommune og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Selskapet vurderes som et verdifullt nettverk for å bidra til videreutvikling innenfor denne bransjen i regionen. Trøndelag forskning og Utvikling (TFoU) AS Selskapet Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning og regional utvikling. Eierskapet i selskapet oppsto som en følge av avviklingen av stiftelsen Nord-Trøndelagsforskning, som ble sluttført sommeren Vedtatt forsøkt solgt i FT-sak 11/85.

5 Kulturbygg/kulturselskaper Steinkjerhallen AS Selskapets formål er å bygge og drive en idrettshall på Guldbergaunet i Steinkjer til bruk for kroppsøving for Steinkjer videregående skole og grunnskoler i Steinkjer og som regional arena for idrett. I henhold til gjeldende bestemmelser for tilskudd av spillemidler (innvilget til hallen) så kan det ikke foretas økonomiske utdelinger/utbytte til eierne. Driften av hallen er basert på tilskuddsmidler fra eierne og leieinntekter fra idrettslag, organisasjoner m.fl. Eventuelt overskudd skal anvendes til utbygging og drift av hallen og/eller anleggsformål. Den forestående utbygging av videregående skole på Guldbergaunet involverer også Steinkjerhallen AS og NTFK bør derfor fortsette sitt eierskap i selskapet. Eierskapet kan måtte vurderes dersom Steinkjerhallen AS får en utvidet virksomhet med driftsoppgaver av anlegg utenom Steinkjerhallen. Midtnorsk Filmsenter AS Midtnorsk Filmsenter er et selskap som eies av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og er etablert for å fremme og utvikle filmområdet i Trøndelag. Midtnorsk Filmsenter driver rådgiving, konsulentbistand og tilskuddsordninger mot kortfilmområdet. Filminvest Midtnorge AS (Midtnorsk Filmfond AS frem til 2012) Midtnorsk Filmfond er etablert i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for å stimulere og yte tilskudd til spillefilmproduksjoner i Trøndelag. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS(SNK) Selskapet ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å bygge og etablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter. SNK er i ettertid gitt en nasjonal rolle innenfor formidlingen av Olavsarven. Fra 2002/03 er SNK utviklet som den konsoliderte museumsenheten for den sørlige del av fylket. Denne (SNK AS) består i dag av Egge Museum (Steinkjer), Nils Aas Kunstverksted (Inderøy), Stiklestad Museum (Verdal), Levanger Museum (Levanger) og Stjørdal Museum (Stjørdal). Nord-Trøndelag Teater AS Nord-Trøndelag Teater AS er et rent fylkeskommunalt eid turnerende regionteater. Nord- Trøndelag Teater er fra statens sin side løftet inn i gruppen som regional/landsdelsinstitusjon (r/l institusjon) som en del av statens funksjonsfordelingssystem. Nord-Trøndelag Teater har primært som mål å produsere og formidle profesjonell scenekunst til befolkningen i Nord-

6 Trøndelag. Turneområdet kan utvides etter nærmere avtale. Selskapet skal også være et kompetansesenter for teatermiljøene i regionen og yte bistand til disse. Selskapets aksjekapital er på kr (1 200 aksjer à kr 1 000). Andre selskaper Naboer AB Naboer AB er et Jämt-trøndersk utviklingsselskap. Målet er å stimulere utviklingen over landegrensen, ivareta og forsterke båndene mellom Jämtland og Trøndelag samt å skape felles merverdi gjennom interregional utvikling. Selskapet eies av Jämtland läns landsting, de trønderske fylkeskommunene og 12 kommuner i de tre fylkene. Fylkeskommunens formål med sitt eierskap i selskapet er å ha en grenseoverskridende aktør som driver utviklingsarbeid, skaper arenaer, tar initiativ til prosjekter/satsinger og innehar en katalysatorrolle. Eierne inngår aksjeeieravtaler. Fylkeskommunene ba om en evaluering av effekter og resultater før de inngikk avtale for Evalueringen er gjennomført og gir en gjennomgang av selskapets virksomhet siden oppstart. Fylkesrådet har vedtatt aksjeieravtale for Sikkerhetssenteret AS Sikkerhetssenteret Rørvik AS er under utbygging. Det var forutsatt at nytt bygg skulle være ferdigstilt og nytt selskap på plass 1. august Fylkestinget vedtok følgende: 1. Fylkestinget vedtar å overføre virksomheten ved Sikkerhetssenteret Rørvik til nystiftet aksjeselskap Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSR AS) på de vilkår som går fram av saksframlegget med vedlegg. 2. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å delta i rettet emisjon i selskapet i tråd med de foreliggende planer. NTFK forutsettes etter dette å ha en eierandel på inntil 24,9 %. Aktiva som overføres fra dagens virksomhet forutsettes satt inn som tinginnskudd ved emisjonen. 3. Det er en forutsetning for Fylkestingets vedtak at emisjonen gjennomføres snarest mulig og at selskapet er operativt senest 1. august På grunn av forsinkelse av nybygget er etableringen av et nytt selskap litt forsinket. Det forventes nå en ekstraordinær generalforsamling i det nye selskapet i løpet av september, og at forutsetningene i fylkestingets vedtak skal være oppfylt innen 1. okt Trøndelag Reiseliv AS NTFK etablerte, sammen med STFK, NHO Reiseliv og kommuner/næringsliv, TRL i NTFK eier 18,75 % av aksjene. TRL er operatør for profilmarkedsføringen av reiselivet i Trøndelag. Samarbeidet mellom fylkeskommunene og selskapet reguleres gjennom fireårige

7 samarbeidsavtaler. Selskapet er gitt en sentral rolle i gjennomføringen av Reiselivsstrategi for Trøndelag Regjeringen har igangsatt et nasjonalt arbeid for ny struktur innenfor reiselivet. Nærings- og handelsdepartementet etablerte i prosjektgrupper, hvorav en i Trøndelag. Gruppen består av næringsliv, destinasjonsselskaper, fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv As er en sentral aktør i dette arbeidet. Interkommunale selskaper Lierne Nasjonalparksenter IKS Selskapets formål er å drive informasjonsarbeid knyttet til Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. Selskapet har kontorsted tilknyttet Lierne. Grunntilskuddet fra staten ble i 2007 doblet fordi selskapet har formidlingsansvar for to nasjonalparker. Museet Midt IKS Fylkeskommunen gikk inn som medeier i den konsoliderte museumsenheten i norddelen av fylket, Museet Midt IKS, i Gjennom dette ble Nord-Trøndelag Fylkesgalleri innlemmet i selskapet og Museet Midt IKS har ansvar for å ta et fylkesomfattende ansvar for å fremme utvikling av fylkets kunsthistorie. KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS ble etablert i 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i Nord- Trøndelag. Fra 2008 gikk 5 kommuner i Sør-Helgeland inn som deltakere i selskapet. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapet har 30 medarbeidere. For å ivareta deltakerkommunenes behov for nærhet har selskapet en desentralisert struktur. KomSek Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS har som formål å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i 21 kommuner i Nord-Trøndelag, samt for kontrollutvalgene i Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innherred Samkommune og Midtre Namdal Samkommune. Selskapet ble stiftet i KomSek Trøndelag IKS har hovedkontor i Steinkjer og avdelingskontor i Namdalen. Interkommunalt Arkiv (IKA) Trøndelag IKS Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal

8 kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og Nord- Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og gjøre tilgjengelig privatarkiver fra eierkommunene. IKA Trøndelag hadde 40 eiere pr Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TKMN) IKS Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten og gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. En desentralisert modell skal sikre god geografisk fordeling innen regionen, som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal. Vigo IKS Vigo IKS ivaretar utvikling av fylkeskommunens IT-systemer innen videregående opplæring. På nettstedet gir Vigo IKS informasjon til ansatte i videregående opplæring i fylkeskommunene og Oslo kommune. Vigo IKS består av Representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og Oslo kommune, samt et styre som består av to utdanningssjefer, to IT-sjefer og en jurist. Vigo IKS har hovedkontor i Skien med to fast ansatte, i tillegg leies inn 1,5 stilling fra andre fylkeskommuner. Andre Innovasjon Norge (særlovsselskap) Fylkeskommunene fikk en samlet eierandel på 49 % i Innovasjon Norge fra 1. januar Nord-Trøndelag fylkeskommune har en eierandel på 2,58 % i selskapet. Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, samt utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon. Gjennom Regionalt Utviklingsprogram (egen partnerskapsavtale) overfører fylkeskommunen årlig utviklingsmidler til Innovasjon Norges lokalkontor for å ivareta det bedriftsrettede arbeidet i Nord-Trøndelag. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) (forsikringsselskap) Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Til sammen 333 kommuner og fylkeskommuner har sine pensjonsavtaler i selskapet. KLP har i overkant av yrkesaktive medlemmer.

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID

OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID ENERGI Akershus Energi AS, morselskap i konsern Kontantstrøm fra drift (2012): 511 mill. kr før skatt og renter 100 %, bokført verdi 900.000.000 kr ets formål er Utbygging

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Notat 2012- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene Av Geir

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer