SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013

2 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune i perioden mars til august Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger, Arnt R. Haugan (sign) Revisjonsdirektør Vegard Wist Prosjektleder Bomvegselskapene 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bestilling Problemstillinger Revisjonskriterier Nord-Trøndelag fylkeskommune - eiermelding og oppfølging av eierskap Data Vurdering Bomvegselskapene Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS Vurdering Konklusjon Høring Vedlegg 1: Høringssvar Nord-Trøndelag fylkeskommune Vedlegg 2: Høringssvar Trøndelag Bomveiselskap AS Vedlegg 3: Høringssvar Namdal Bomvegselskap AS Vedlegg 4: Høringssvar Vegamot AS Vedlegg 5: Høringssvar Fosenvegene AS Bomvegselskapene 2

4 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 1 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 2 Det er en avgrenset kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon som del av en selskapskontroll, hvor man går inn i selskapet og vurderer for eksempel kvaliteten på tjenestene selskapet leverer eller selskapets måloppnåelse. Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er Plan for selskapskontroll vedtatt av fylkestinget i sak 50/12. Kontrollutvalget vedtok i sak 017/13 at KomRev Trøndelag IKS skulle gjennomføre eierskapskontroll av fylkeskommunens bomvegselskaper. Kontrollen skulle omfatte Trøndelag Bomveiselskap AS, Namdal Bomvegselskap AS, Vegamot AS og Fosenvegene AS. Trøndelag Bomveiselskap AS og Namdal Bomvegselskap AS er bomvegselskaper i egentlig forstand. De er tillagt innkrevingsretten og har ansvaret for å finansiere veibyggingen. Vegamot AS selger driftstjenester til bomvegselskapene, og Fosenvegene AS er i utgangspunktet et utbyggingsprosjekt som forestår bompengeinnkrevingen inntil regionalt bomvegselskap er etablert. I forkant av bestillinga fra KU hadde Riksrevisjonen lagt fram sin rapport om bompengeforvaltninga i Norge ( ). Undersøkelsen omfattet Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og bompengeselskapene, og målet var å vurdere hvor effektiv bompengeforvaltninga er. Hovedfunnene var: Automatiseringa av bompengeinnkrevinga har i stor grad medvirket til at en har nådd målet om minst mulig ulempe for trafikantene. Målet om at bompengeinnkrevinga skal skje med lavest mulig kostnader, er ikke realisert. Det er et potensial for å øke bompengeinntektene i eksisterende bompengeanlegg, uten å øke prisene. Svakheter ved Samferdselsdepartementet si styring og oppfølging på området. 1 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 2 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. Bomvegselskapene 3

5 Svakheter ved Statens vegvesen si oppfølging av bompengeselskapene. Store forskjeller i låne- og innskuddsvilkåra for selskapene. Det er vesentlige mangler knyttet til konkurranseutsettinga ved selskapene sine innkjøp av driftsoperatør. I sitt tilsvar viser statsråden til at det allerede er satt i verk tiltak på flere av områdene der Riksrevisjonen påpeker svakheter, og trekker spesielt fram arbeidet med å etablere regionale bomvegselskaper. Færre selskaper skal ifølge statsråden gi stordriftsfordeler. I tillegg skal tiltak for å øke andelen bilister som kjører med brikke sikre en reduksjon av kostnadene. 1.2 Problemstillinger Kontrollutvalget har bestilt en eierskapskontroll. Den fokuserer på fylkeskommunens eierstyring, ikke på selskapenes drift. Følgende problemstilling er besvart i undersøkelsen: Utøver Nord-Trøndelag fylkeskommune eierskapet i bomvegselskapene i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse, egenerklæringer fra selskapenes styreledere, og egenerklæring med noen oppfølgingsspørsmål til fylkeskommunens eierrepresentant. Vi har ikke innhentet egenerklæring fra styret i Vegamot AS pga. at KomRev Trøndelag IKS nylig gjennomførte en selskapskontroll i selskapet på vegne av Stjørdal kommune. Vi har brukt data fra verifisert referat fra intervju med daglig leder i Vegamot AS Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne eierskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på den problemstillingen kontrollutvalget har vedtatt. 1.3 Revisjonskriterier De innsamlede data vurderes opp mot revisjonskriterier, som er krav og forventninger til virksomheten. I dette prosjektet vurderes data opp mot kriterier hentet fra fylkestingsvedtak 10/11 og 10/59, og KS anbefalinger for god eierstyring og selskapsledelse. Bomvegselskapene 4

6 Fylkestingsvedtak 10/11 og 10/59 Årlig eiermelding i Fylkestinget skal: o Redegjøre for fylkeskommunens strategi for utøvelse av eierskapet o Gi en gjennomgang av hvert enkelt selskaps formål o Vurdere hensiktsmessigheten av fylkeskommunens fremtidige eierskap i de enkelte selskapene KS anbefalinger Utarbeidelse av selskapsstrategi og vedtekter o Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Sammensetning og funksjon til eierorgan o For aksjeselskap anbefales det at fylkestinget oppnevner politisk ledelse som eierrepresentanter i generalforsamling. Eierutøvelsen skal speile fylkestingets flertallsbeslutning Valgkomité o Ved valg av styre bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité for å sikre et styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål Rutiner for kompetansevurdering av styret. Styret skal: o Fastsette instrukser for styret og daglig ledelse o Foreta egenevaluering o Gi en redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport Bomvegselskapene 5

7 2. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - EIERMELDING OG OPPFØLGING AV EIERSKAP 2.1 Data Fylkestingets eiermelding fra 2010 (sak 10/59) danner grunnlaget for det første revisjonskriteriet i kapittel 1.3. Fylkestinget har fått fremlagt eiermelding også i 2011 (sak 11/85) og 2012 (sak 12/60). Eiermelding 2011 beskriver følgende motiv for fylkeskommunalt eierskap: 1. Samfunnsmessig/sektorpolitisk styring. Kan være strategisk viktige regional-, samferdsels-, nærings-, arbeidsmarkeds-, utdannings-, kulturpolitiske begrunnelser. 2. Situasjonsbestemt begrunnelse. Kan være å bidra til risikoavlastning for private aktører gjennom for eksempel å tilføre tilstrekkelig egenkapital eller legitimere bedriften. Situasjonen omkring disse motivene kan endre seg over tid, derfor skal de ulike eierpostene med jevne mellomrom vurderes ut fra følgende forhold: Hvorvidt selskapene ivaretar en regional funksjon. Om eierskapet medfører eventuelle uheldige habilitetssituasjoner ved å være både eier og innkjøper. Om eierskapet kan være problematisk i forhold til fylkeskommunens rolle som tilskuddsforvalter. Fylkeskommunal ressursbruk ved fortsatt å være eier i selskapet. Om andre eiere kan utvikle selskapet på en bedre måte enn fylkeskommunen. Eiermelding 2012 inneholder de samme formuleringene som Eiermelding 2011 når det gjelder motivene for fylkeskommunalt eierskap og den jevnlige vurderingen av om formålet med fylkeskommunalt eierskap er til stede. Hvert enkelt selskaps bakgrunn og formål står beskrevet i et vedlegg til eiermeldingene (se mer i kapittel 3-6). Fylkeskommunens fremtidige eierskap i de ulike selskapene behandles gruppevis, med for eksempel én omtale om selskaper innenfor samferdsel. Eiermelding 2011 og 2012 har den samme vurderingen av disse selskapene: Fylkeskommunen har eierposter innenfor to bomveiselskaper og to interregionale veiutbyggingsselskaper. Det finnes flere gode begrunnelser i henhold til eierskapsstrategien for å videreføre eierskapet i disse selskapene. Selskapene foreslås derfor ikke solgt. Videre følger en egen beskrivelse av Vegamot AS som ble vedtatt solgt i 2008, men der salgsprosessen er satt på vent av administrasjonssjefen på grunn av at de øvrige offentlige aksjonærene ikke ønsket et samlet salg, samt diskusjonen om å etablere regionale bompengeselskaper. Bomvegselskapene 6

8 Ansvaret for oppfølging av fylkeskommunens eierskap i aksjeselskaper er tillagt fylkesrådet etter delegasjon fra fylkestinget. I 3 i reglement for fylkesrådet 3 heter det: Fylkesrådet skal på fylkestingets vegne ivareta fylkeskommunens forvaltning og økonomi, og fylkeskommunale eierinteresser i eksterne selskaper. Fylkesrådet representerer fylkeskommunen i generalforsamlinger/eiermøter for slike selskaper, med mindre at fylkestinget bestemmer noe annet. Fylkesrådet delegerer sin myndighet videre i fylkesrådssak 12/35. Når det gjelder aksjeselskapene så delegeres ansvaret for eierpostene til fylkesrådslederen og fylkesrådene. For 4 av selskapene 4 delegeres ansvaret til administrasjonssjefen. Det er fylkesråd for samferdsel og miljø som har ansvaret for eierpostene i alle de fire bomvegselskapene, og som i utgangspunktet representerer fylkeskommunen på generalforsamling. Dersom noen andre skal møte, må fylkesråden avgi fullmakt og vedkommende som møter må ifølge fylkesrådets vedtak i sak 12/35 ta med seg fullmakten og opplysningsskjema til generalforsamlingen. Revisor har fått opplyst at opplysningsskjema ikke lenger brukes. Vi har mottatt fullmakter fra de generalforsamlingene i 2012 der noen andre enn fylkesråden møtte. Ruth Lønnum Asperheim møtte som fylkeskommunens eierrepresentant på generalforsamling i Vegamot AS, og Joar Nordtug møtte på generalforsamling i Trøndelag Bomvegselskap AS og Fosenvegene AS. Nordtug var tidligere ansatt i fylkeskommunen, og var også styremedlem i Fosenvegene AS. Det vil si at han i 2012 møtte både som eierrepresentant og styremedlem. Fylkesråd for samferdsel og miljø sier at fylkeskommunen synes KS sin anbefaling om å møte med politisk ledelse på generalforsamling, er et fornuftig utgangspunkt. Fylkeskommunen har imidlertid mindre eierposter i til sammen 34 selskaper medio Når et flertall av alle generalforsamlingene foregår i tidsrommet mai/juni, vil det enkelte ganger bli vanskelig å stille for den fylkesråden som har fullmakten til å møte på fylkeskommunens vegne. Fylkesråd for samferdsel og miljø sier at når han ikke har anledning til å møte på generalforsamlinger, så kan fylkeskommunens interesser ivaretas av for eksempel et styremedlem som får fullmakt. Det begrunnes med at styremedlemmet kjenner selskapet godt, og det er tett kontakt mellom ansvarlig fylkesråd og vedkommende person som stiller i generalforsamlingen. 3 Vedtatt av fylkestinget i sak 07/86, sist endret i sak 11/66 og sist tatt til orientering av fylkestinget i sak 11/94. 4 Lyng Industribygg Vanvikan AS, Meråkerhallen AS, Salsnes Industribygg AS (NTFK har senere solgt sin eierandel) og Sentrumsgården AS. Bomvegselskapene 7

9 I sak 12/35 vedtok fylkesrådet også at alle som deltar på generalforsamlinger på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune, skal fylle ut og levere et rapportskjema til fylkesrådet i etterkant av møtet. Revisor har mottatt eksempler på rapportskjema fra siste ordinære generalforsamling fra alle de fire selskapene. I rapportskjemaet underskriver eierrepresentanten på at stemmer ble avgitt i samsvar med opplysningsskjema som fulgte min fullmakt. Ellers skal nevnes fra møtet at I rapportskjemaene fra 2012 blir det ikke rapportert om noen spesielle saker i det åpne feltet som følger. Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt rapportskjemaene. 2.2 Vurdering Eiermeldingene redegjør for fylkeskommunens eierskapsstrategi på overordnet nivå. Det angis flere mulige motiv for fylkeskommunalt eierskap, og momenter som selskapene bør vurderes opp mot med jevne mellomrom. Hvert enkelt selskaps formål er beskrevet i eiermeldinga. Det gis gruppevise vurderinger av fremtidig eierskap i selskapene i eiermeldinga, med spesiell omtale av enkelte selskaper. Det er slik revisor ser det logisk å behandle selskaper med forholdsvise like formålsbestemmelser samlet. For de fleste selskapene blir det angitt konkrete begrunnelser for hvorfor/hvorfor ikke fylkeskommunen bør videreføre sitt eierskap. Eksempelvis står det i eiermelding 2012 om selskapet IN-VEST AS at det vurderes til å være et godt virkemiddel for å tilføre egenkapital til bedrifter i Indre Namdal. Selskapet kan derfor sies å ha en regional funksjon, samtidig som det bidrar til risikoavlastning for private aktører. Å videreføre eierskapet i IN-VEST AS kan også forsvares ut fra motivet om en politisk styringsmulighet. For selskaper innenfor samferdsel (deriblant bomvegselskapene) blir det ikke angitt hvilke konkrete grunner som taler for å videreføre eierskapet, bare flere gode begrunnelser i henhold til eierskapsstrategien. I tillegg får Vegamot AS egen omtale. Formuleringen som vurderer fremtidig eierskap i bomvegselskapene var den samme i 2012 som i Etter revisors vurdering har de eiermeldingene som har vært lagt fram for fylkestinget de siste årene vært i tråd med fylkestingsvedtak 10/11 og 10/59. Omtalen av bomvegselskapene kunne imidlertid vært mer konkretisert når det gjelder hvilke grunner som taler for å videreføre eierskapet. Ansvaret for å følge opp fylkeskommunens eierskap i bomvegselskapene er delegert til politisk ledelse ved fylkesråd for samferdsel og miljø. Dette ansvaret delegeres videre til for eksempel styremedlemmer i forkant av enkelte generalforsamlinger der fylkesråden ikke har anledning til å møte. I 2012 møtte noen andre enn fylkesråden Bomvegselskapene 8

10 på generalforsamling i 3 av de 4 bomvegselskapene. I disse tilfellene er fylkeskommunen strengt tatt ikke representert ved politisk ledelse (jfr. revisjonskriteriet) på generalforsamling. Det viktigste i denne anbefalingen er imidlertid at eierrepresentanten speiler fylkestingets flertallsbeslutninger. Tett dialog mellom den ansvarlige fylkesråd og vedkommende som møter med fullmakt skal kunne sikre at den som møter har et tydelig mandat fra eier. Eierrepresentanten som møter på generalforsamling skal i tillegg i etterkant opplyse om eventuelle saker av interesse på generalforsamlingen. Rapporteringen tilbake til eier skal da i prinsippet være tilstrekkelig til at eier kan se at eierrepresentantene opptrer i tråd med fylkestingets flertallsbeslutninger. I et aksjeselskap er det tre tydelige roller; eier, styret og daglig leder. Eieren forsøker å ivareta sine egne interesser på best mulig måte gjennom eierstyringen. Styrevervet er et personlig verv, og styremedlemmet skal alltid ha som mål å ta beslutninger som er til det beste for selskapet. Vi kan i teorien derfor komme opp i situasjoner der det er konflikt mellom det styret anser som selskapets beste, og det fylkeskommunen som eier ønsker. I de tilfellene der fylkeskommunen delegerer retten til å møte på generalforsamling til et styremedlem, vil styremedlemmet inneha en dobbeltrolle som både styremedlem og eierrepresentant. Eier står i utgangspunktet fritt til å velge sin representant, i offentlig eide selskaper bør imidlertid rollene være fordelt på forskjellige personer. 5 Det finnes hensyn som taler for dagens praksis i fylkeskommunen, men den medfører en risiko for at det kan oppstå en rollekonflikt. Hvor strengt man bedømmer dette, vil også være avhengig av hvor ofte fylkeskommunen delegerer eieransvaret til et styremedlem. 5 Kommunalt eierskap roller, styring og strategi, Vibeke Resch-Knudsen Bomvegselskapene 9

11 3. BOMVEGSELSKAPENE 3.1 Trøndelag Bomveiselskap AS Trøndelag Bomveiselskap AS ble stiftet Selskapets vedtektsfestede formål (etter endring ) er i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, gjennom bompengeavtaler med Statens Vegvesen, å sørge for finansiering og drift av bompengeprosjekter i Trøndelag. Selskapet har ingen egne ansatte, men leier inn sekretær og administrativ ledelse og har sitt forretningskontor i Trondheim. Selskapet kjøper driftstjenester fra Bro- og Tunnelselskapet AS. Fylkestinget vedtok i sak 11/69 at Trøndelag Bomveiselskap AS skulle utvikles til å bli et regionalt bomvegselskap. Til nå har det vært vanlig å opprette et aksjeselskap for hvert utbyggingsprosjekt, og tillegge innkrevingsretten til det selskapet som har ansvaret for finansieringen av det aktuelle prosjektet. Flere av bomvegprosjektene går på tvers av fylkesgrensene. Tanken er at et regionalt bomvegselskap skal kunne effektivisere og rasjonalisere innkrevingen av bompenger ved å tillegges innkrevingsretten og ansvaret for å finansiere flere forskjellige prosjekt. For at Trøndelag Bomveiselskap AS skal kunne ivareta denne rollen, vil det være nødvendig å tilpasse/endre eierstrukturen i løpet av nærmeste fremtid. I sak 13/34 vedtok fylkestinget å kjøpe seg opp til en eierandel på 50 %. Sør- Trøndelag fylkeskommune hadde på forhånd kjøpt ut alle private og primærkommunale aksjeposter, slik at eierne av Trøndelag Bomveiselskap AS nå er Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner med 50 % eierandel hver. NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 53,25 70,17 73,44 74,47-143,80 Likviditetsgrad 1,19 1,60 1,09 0,70 1,74 Egenkapitalgrad 0,42 0,40 0,46 0,46 0,42 Gjeldsgrad 1,39 1,48 1,16 1,16 1,35 Kilde: ravninfo.no Når styret i Trøndelag Bomveiselskap AS skal beskrive dagens virksomhet i selskapet, viser de til formålet som er å finansiere ny E6 mellom Trondheim og Stjørdal i samarbeid med staten. I tillegg inngikk selskapet i 2010 en avtale om å finansiere Miljøpakken Trondheim, som skal gi et bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler i Trondheim. Selskapet Bomvegselskapene 10

12 har også felles driftsavtale med E39 Øysand Thamshavn, og deler felles administrasjonsutgifter. Selskapets mål og strategier handler om lavest mulig innkrevingskostnader og om å finansiere låneopptakene til lavest mulig rente. Vedtektenes 8 sier at selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteens oppgave er å avgi forslag til valg av styremedlemmer til generalforsamlingen. Forslaget skal være basert på en hensiktsmessig sammensetning av styret ut fra kompetanse-, kjønnsmessige og øvrige relevante forhold opp mot den virksomhet selskapet driver. Utover vedtektene har ikke eier definert og skriftliggjort kriterier for sammensetning av styret, men slike spørsmål blir ifølge fylkesråd for samferdsel og miljø diskutert i fylkesrådet. I årsrapport for 2011 skriver selskapets styre følgende: Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets formål, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Trøndelag Bomveiselskap AS vedtok en styreinstruks i mai Siden selskapet ikke har noen ansatte, er det ikke aktuelt å utarbeide noen instruks for daglig leder. Styret foretar egenevalueringer og redegjør for selskapets styring og ledelse i årsrapporter. I årsrapportene skriver styret om hovedtrekkene i årets drift, regnskapet, stillingen til selskapet, risiko- og usikkerhetsfaktorer, styrets sammensetning og arbeid m.m. 3.2 Namdal Bomvegselskap AS Namdal Bomvegselskap AS ble stiftet Selskapet er ifølge vedtektene et ideelt foretak og har ikke økonomisk profitt som målsetting. Formålet er i samarbeid med de berørte myndigheter å bistå med finansiering av bygging og drift av ny bru og veiprosjekter i Namsområdet, gjennom opptak av lån, innkreving av bompenger og nødvendig administrasjon i forbindelse med dette. Selskapet kan også drive kjøp/salg av produkter/tjenester i denne forbindelse, samt annen virksomhet som myndighetene måtte gi tillatelse til. Selskapet eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune (22,3 %), Namsos kommune (42,3 %), Overhalla kommune (11,1 %) og øvrige private eiere (24,3 %). Fylkestinget har som vi har sett i kapittel 3.1 gått inn for at Trøndelag Bomveiselskap AS skal utvikles til å bli et regionalt bomvegselskap. I samme sak (11/69) blir det forutsatt at bompengeprosjekter som allerede er i en innkrevingsfase skal videreføres som i dag. Det innebærer at i utgangspunktet skal ikke utviklingen av Trøndelag Bomveiselskap AS til et regionalt bomvegselskap, ha noen betydning for eksistensen til Namdal Bomvegselskap AS som et eget selskap. Bomvegselskapene 11

13 NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 18,48 22,24 28,09 30,54 60,12 Likviditetsgrad 0,31 0,63 1,58 1,64 0,72 Egenkapitalgrad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gjeldsgrad 299,14 342,06 394,29 430,54 430,94 Kilde: ravninfo.no Selskapets virksomhet per i dag er drift og innkreving bompenger gjennom opptak av lån og innkreving av bompenger. Styrets mål er å drive selskapet så billig og effektivt som mulig, med raskest mulig nedbetaling av lån. Namdal Bomvegselskap AS kjøper driftstjenester fra Vegamot AS. Selskapet har ikke vedtektsfestet bruk av valgkomité. Ifølge styreleder fungerer de største eierne som valgkomité. Fylkesråd for samferdsel og miljø sier at kriteriene for valg og sammensetning av styret ikke er nedskrevet, men blir diskutert i fylkesrådet. Styreleder sier i sitt høringssvar at han vil foreslå for styret å be eierne vurdere å opprette en valgkomité. Styret har ikke fastsatt instruks for sitt eget arbeid, men har gitt daglig leder en instruks. Styret i Namdal Bomvegselskap AS har hittil ikke gjennomført egenevalueringer. Styret redegjør for sin virksomhet i årsrapporter og på generalforsamling. 3.3 Vegamot AS Vegamot AS ble stiftet Vedtektene slår fast at selskapet skal markedsføre, utvikle og selge drifts- og administrasjonstjenester til samferdselssektoren i Norge, herunder deltakelse som aksjeeier eller på annen måte i selskap med liknende virksomhet. Selskapets aksjonærer er Nord-Trøndelag fylkeskommune (17,22 %), Trondheim kommune (34,44 %), Sør-Trøndelag fylkeskommune (17,22 %), Stjørdal kommune (17,22 %) og Q-free ASA (13,9 %). NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Bomvegselskapene 12

14 Resultatgrad 9,73 14,68 37,65 18,71 10,87 Likviditetsgrad 7,06 5,82 3,72 2,99 2,12 Egenkapitalgrad 0,86 0,83 0,73 0,67 0,56 Gjeldsgrad 0,16 0,21 0,36 0,48 0,79 Kilde: ravninfo.no Vegamot AS er et selskap som skal drifte bomstasjoner og andre former for betalingsformidling ved hjelp av brikke/kort. Daglig leder sier at Vegamot AS også kan beskrives som en avansert regnskapsfører. Bomvegselskapene (som for eksempel Trøndelag Bomveiselskap AS og Namdal Bomvegselskap AS) har ansvaret for å finansiere veistrekningen/byggeprosjektet og fastsetter prisene, men de kan kjøpe tjenester fra Vegamot AS, som da krever inn pengene gjennom å drifte bomstasjonene. Daglig leder opplyser at styret har et strategidokument som det jobber ut ifra, og at driften i selskapet er fullt ut knyttet til kjernevirksomheten, jfr. vedtektene. Vegamot AS driver kommersielt. Konkurransen er stor og en av hovedkonkurrentene er Bro- og Tunnelselskapet AS som har over 90 % av markedet. De offentlige eierne har ifølge daglig leder gitt tydelig uttrykk for at de ønsker at virksomheten skal bestå. Kompetansen og arbeidsplassene er viktige for regionen, og utbyttepolitikken er derfor satt på vent. Selskapet har hatt valgkomité fra og med Daglig leder ser det som viktig at styret og eier ser på hva som er virksomhetens kompetansebehov når styrets sammensetning skal vurderes. Fylkesråden sier at eier ikke har definerte kriterier for valg av styret, men at det diskuteres i fylkesrådet ved behov. Daglig leders vurdering av dagens styre er at sammensetningen er god, med styremedlemmer med ulik kompetanse. Styret har fastsatt en styreinstruks, og en instruks for daglig leder. Styret har ikke gjennomført egenevalueringer. Styret rapporterer til eierne gjennom årsrapporter og generalforsamling. 3.4 Fosenvegene AS Fosenvegene AS - ei tim te by n ble stiftet Selskapets vedtektsfestede formål er å arbeide for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim. Selskapet skal ta initiativ til å opprette finansieringsselskap/bompengeselskap og utbyggingsselskap. Selskapet kan delta i eller samarbeide med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidler som er tilgjengelige og aktuelle for å fremme formålet med selskapet. Bomvegselskapene 13

15 Selskapets overskudd/underskudd skal disponeres etter aksjelov og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene. Aksjonærer i selskapet er Nord-Trøndelag fylkeskommune (11,03 %), Sør-Trøndelag fylkeskommune (36,76 %), Rissa, Åfjord, Bjugn, Ørland og Leksvik kommune (7,35 % hver), Roan, Agdenes, Osen og Inderøy (tidligere Mosvik) kommune (3,68 % hver) og Fellesforbundet (0,74 %). NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 2,23-238,67-211,07 Likviditetsgrad 2,41 16,10 21,05 2,33 24,29 Egenkapitalgrad 0,59 0,94 0,95 0,57 0,96 Gjeldsgrad 0,71 0,07 0,05 0,75 0,04 Kilde: ravninfo.no Fosenvegene AS er i utgangspunktet et selskap som skal jobbe for å realisere veiutbygging på Fosen, blant annet gjennom å opprette et bomvegselskap som kan finansiere utbyggingen. Fosenvegene AS har imidlertid til nå selv fungert som et bomvegselskap, og stått for bompengeinnkrevingen. Fylkesråden presiserer at bompengeavtalen som er inngått mellom Statens vegvesen og Fosenvegene AS, datert desember 2012, oppfyller Prop. 124 S ( ) 6 sine krav til bompengeselskap. Han viser også til at både Sør- og Nord-Trøndelag jobber med utviklingen av et regionalt bomvegselskap, og at det i den forbindelse kan være naturlig å legge Fosenvegene AS inn i Trøndelag Bomveiselskap AS. På spørsmål om hvilke mål og strategier styret jobber ut fra, så henviser styret til selskapets vedtekter. Generalsforsamlingen skal ifølge vedtektenes 7 velge en valgkomité. Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for sammensetning av styret er ikke nedfelt skriftlig. Styrets mest sentrale oppgaver er omtalt på overordnet nivå i vedtektene. Styret har vedtatt instruks for daglig leder. Styret har ikke foretatt egenevaluering i Styret rapporterer til eierne gjennom årsrapporter og generalforsamling. 6 Proposisjon til Stortinget, Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag. Bomvegselskapene 14

16 3.5 Vurdering Trøndelag Bomveiselskap AS virksomhet er tydeliggjort i vedtektene. Styrets mål og strategier handler om å gjennomføre denne oppgaven til lavest mulig kostnader. Selskapet har, i tillegg til E6 Trondheim Stjørdal, inngått en avtale om å finansiere Miljøpakke Trondheim og felles driftsavtale med E39 Øysand Thamshavn. Dette er virksomhet som tidligere falt utenfor ordlyden i vedtektenes formålsbestemmelse. Etter endringen av vedtektene , er det samsvar mellom aktiviteten i selskapet og selskapets vedtekter. Formålsparagrafen åpner nå for å drive alle bompengeprosjekter i Trøndelagsfylkene. Vedtektene i Fosenvegene AS legger ikke opp til at selskapet selv skal drive bompengeinnkreving, men at de skal opprette et nytt selskap med det formålet. Når de likevel ikke har opprettet et nytt selskap, skyldes det antagelig en hensiktsmessighetsvurdering knyttet til planene om et fremtidig regionalt bomvegselskap. Fylkesråden bekrefter at det vil være naturlig å legge Fosenvegene AS inn i Trøndelag Bomveiselskap AS. Det må også tas med i vurderingen at bompengeavtalen mellom Statens vegvesen og Fosenvegene AS tillater innkreving av bompenger. Vedtektene inneholder dessuten følgende avsnitt: Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidler som er tilgjengelige og aktuelle for å fremme formålet med selskapet. Selskapet driver etter revisors vurdering virksomhet som strengt tatt faller utenfor ordlyden i vedtektenes formålsparagraf. Denne aktiviteten skjer vel å merke i overensstemmelse med, og etter ønske fra, eierne. En løsning burde derfor vært å foreta en vedtektsendring, slik at formålsparagrafen tilpasses eiernes ønsker og forventninger til selskapene per i dag (på samme måte som Trøndelag Bomveiselskap AS nylig gjorde). Selskapet er imidlertid involvert i prosessen knyttet opp mot utviklingen av et regionalt bomvegselskap. Det får derfor bli opp til eierne å vurdere hensiktsmessigheten av en vedtektsendring på dette tidspunktet. Virksomheten i Namdal Bomvegselskap AS er innenfor det vedtektsfestede formålet, og handler hovedsaklig om billig og effektiv drift og raskest mulig nedbetaling av gjeld. Det samme gjelder Vegamot AS. Bomvegselskapene 15

17 Tabellen under viser hvordan praksis i de forskjellige selskapene er på en del punkter: Trøndelag Bomveiselskap Namdal Bomvegselskap Vegamot Fosenvegene Bruk av valgkomité Ja Nei Ja Ja Styreinstruks Ja Nei Ja Nei Daglig leders instruks Ikke aktuelt Ja Ja Ja Styrets egenevaluering Ja Nei Nei Nei Årsrapporter Ja Ja Ja Ja Alle selskapene har utarbeidet en instruks for daglig leder, ellers er det varierende praksis i selskapene når det gjelder bruk av valgkomité, styreinstruks og styrets egenevaluering. Trøndelag Bomveiselskap AS er det eneste selskapet som oppfyller alle kriteriene. Alle styrene rapporterer om selskapets drift og styring gjennom årsrapporter. Bomvegselskapene 16

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SNÅSA KOMMUNE SEPTEMBER 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Snåsa kommune i perioden januar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2014, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Andre møtende: Kopi: Hitra videregående skole Siri Holm Lønseth (møteleder)

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2013

Plan for selskapskontroll 2012-2013 Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 013/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 037, &58 Arkivsaknr.: 12/33-2 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune VERDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Verdal kommune Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no Innhold: Innledning... 3 Eierskapskontroll...

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 11.12.2015 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Notodden Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Arkivsak: 14/106 Møtedato/tid: 30.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting,

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer