FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 6863 LEIKANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 6863 LEIKANGER 10.07.2015"

Transkript

1 FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Statens vegvesen - Region Vest Askedalen LEIKANGER Deres ref.: Saksbehandler: Guro Skjelstad Saksnr. 13/ Direkte innvalg: Løpenr /15 Arkivnr. FR-RB STA/SOL RV509/transportkor. SOLA KOMMUNE OG DEL AV STAVANGER KOMMUNE - RV TRANSPORTKORRIDOR VEST - REGULERINGSPLAN - OVERSENDELSE AV KULTURHISTORISK RAPPORT - UTTALELSE FRA SEKSJON FOR KULTURARV ETTER FERDIGSTILTE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, viser til tidligere korrespondanse i saken. De kulturhistoriske registreringene for transportkorridor vest RV 509, Sola kommune, ble gjennomført i perioden mars-august I mars 2015 ble det gjennomført tilleggsregistreringer i forbindelse med ettervarsla områder, samt avklaring av noen tidligere registrerte lokaliteter. Registreringsområdet er definert ut i fra planavgrensning slik den fremstår i SOSI-filer datert Den kulturhistoriske rapporten omhandler i all hovedsak strekningen fra Strandnesvågen i sør til Tananger bru. Innenfor den delen av reguleringsplanen som går fra Tananger bru og nordover til FV 409, Kvernevikvegen i Stavanger kommune, ble det ikke gjennomført kulturhistoriske registreringer i forbindelse med planen, da dette området allerede er utbygget. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det i forbindelse med områdeplan for Nordre Sunde ble registrert et automatisk freda kulturminnefelt (id ) som kommer i konflikt med transportkorridor Vest. Vi gjør også oppmerksom på at det i området nord for Tananger bru også finnes krigsminner som må tas hensyn til i planen. Dersom reguleringsplanen skulle omfatte et større område enn slik det framgår av SOSIfiler datert , vil vi måtte vurdere å gjennomføre videre registreringer også i disse områdene. Automatisk freda kulturminner Som det går frem av vedlagt rapport, ble det innenfor undersøkelsesområdene gjort omfattende funn av forhistoriske bosetnings- og aktivitetsspor. Til sammen 23 automatisk freda kulturminnelokaliteter, som ikke tidligere var kjent, ble funnet under registreringene. De automatisk freda kulturminnene ligger spredt ut over hele traséen med unntak av selve Risavika. På Tjora-platået ble det gjort særlig omfattende funn av dyrkingslag, bosetningsspor og graver fra senneolitikum til middelalder. Funnmengden her er i samsvar med forventningene, men bevaringsgraden var bedre enn man antok på forhånd. POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum 4010 STAVANGER Arkitekt Eckhoffsgt. 1 STAVANGER E-POST: INTERNETT:

2 Bosetnings- og aktivitetsspor under dyrka mark som kommer i konflikt med planen De automatisk freda kulturminnelokalitetene er gitt et automatisk rettsvern i henhold til kulturminneloven 3 og 4, og skal søkes bevart for fremtiden som nasjonale minnesmerker. Ettersom planen kommer i direkte konflikt med en lang rekke automatisk freda kulturminnelokaliteter, ser Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, seg nødt til å varsle innsigelse til planen i sin nåværende form. Innsigelsen kan bortfalle dersom kulturminnene blir regulert til hensynssone 11-8 d) automatisk freda kulturminne i kombinasjon med grøntområde og med tilhørende bestemmelse. "Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til Hensynsone 11-8 d)- automatisk freda kulturminne. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring." Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de automatisk freda kulturminnene. De nyregistrerte automatisk freda kulturminnelokalitetene som kommer i direkte konflikt med planen, består i all hovedsak av bosetnings- og aktivitetsspor under dyrka mark. I områdene med særlig høy funntetthet og spennende funn på Tjora platået, vil trolig en justering av traséen mot vest medføre tilsvarende funnmengder da hele platået kan sees på som et stort, sammenhengende kulturminnefelt. Videre anses reguleringsplan for transportkorridor vest å ha stor samfunnsmessig betydning, og vern av kulturminnene under dyrka mark lar seg ikke forene med reguleringsplanens formål. På bakgrunn av dette finner Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, å kunne tilrå dispensasjon fra Lov om kulturminner ovenfor Riksantikvaren for følgende lokaliteter under dyrka mark: 1: ID Område med løsfunn fra steinalder og lommevis bevart dyrknings- og bosetningslag datert til senneolitikum og yngre bronsealder/førromersk jernalder. 2: ID Aktivitetslag fra eldre steinalder. Bosetningsspor og graver fra yngre steinalder. 3: ID Stakketuft 4: ID Stakketuft (mulig datering til førromersk jernalder) 5: ID Flerfaset dyrkningslag (yngste fase fra yngre bronsealder). 6: ID Funn fra eldre steinalder 7: ID Stolpehull fra Vikingetid under flerfaset dyrkingslag. 8: ID Flerfaset dyrkingslag, ardspor, bosetningsspor og gravrøys. 9: ID Flerfaset dyrkingslag, ardspor, bosetningsspor (bl.a. hus fra førromersk jernalder/romertid), mulige graver, grop med steinpakning (fyllmasse datert til senmesolitikum), steinpakning, gulvlag, ildsteder, hellelagt ildsted. 10: ID Bosetningsspor, steinsetting, kokegrop og dyrkingslag. Datert til yngre

3 bronsealder og førromersk jernalder. 11: ID Ardspor 12: ID Flerfasa dyrkingslag og flere bosetningsfaser (eldre bronsealder til fjørromersk jernalder). Flere langhus hvorav to med bevarte gulvlag. 13: ID Dyrkingslag, bosetningsspor fra førromersk jernalder romertid, ildsted fra yngre bronsealder og steinstreng/grunnmur. 14: ID Flerfaset dyrkingslag, ardspor, omfattende bosetningsspor med flere hus, gulvlag samt flere graver. Funn av fibula fra romertid og flint fra neolitikum/bronsealder. To stolpehull og et mulig gulvlag datert til senneolitikum. 15: ID Dyrkingslag, ardspor og bosetningsspor. 17 stolpehull hvorav et er datert til yngre bronsealder. To nedgravninger kan være graver. 16: ID Graver, bosetningsspor, dyrkingslag og ardspor. En flatmarksgrav. 17: ID Ardspor og flerfasa dyrkingslag. 18: ID Rydningsrøys 19: ID Kokegrop datert til yngre bronsealder. 20: ID Treskipet hus fra yngre bronsealder/førromerks jernalder med veggrøft og ildsted, et område med kokegroper, en rydningsrøys, en mulig gravrøys, flerfaset dyrkingslag. 21: ID Kokegrop datert til yngre bronsealder/førromersk jernalder. 22:ID Buet nedgravning/grøft datert til merovingertid/vikingtid. 23: ID Flerfaset dyrkingslag, spredte ardspor og løsfunn av flint. 24: Stort område med redeponerte funn fra eldre steinalder. Vi gjør oppmerksom på at det er Riksantikvaren som er rette dispensasjonsmyndighet. Ved en dispensasjonssøknad kan saken først oversendes Riksantikvaren når planen er mottatt til offentlig ettersyn. Saken oversendes da også Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, som skal vurdere tilråding, og uttale seg til dispensasjonsspørsmålet. Vi gjør også oppmerksom på at en evt. dispensasjon som hovedregel gis med krav om en forutgående arkeologisk utgraving som skal utføres av Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger. En slik utgraving vil måtte bekostes av tiltakshaver jf. 10 i kulturminneloven. Tidligere registrerte bosetnings- og aktivitetsspor under dyrka mark som kommer i konflikt med planen 1: ID Lokalitet fra steinbrukende tid, trolig fra perioden yngre steinalder-eldre bronsealder. Lokaliteten ble registrert i forbindelse med reguleringsplan for Haga Vest. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv har, i vår uttalelse til reguleringsplan for

4 Haga Vest, tilrådd frigivning av lokaliteten, med vilkår om forutgående arkeologisk undersøkelse. Plangrensen for transportkorridor vest ligger i konflikt med lokalitetens sikringssone. Erfaringsmessig vil anleggsarbeid så tett opp til det automatisk freda kulturminnet fort kunne føre til fare for skade på kulturminnet. Vi vil på bakgrunn av dette ikke tilrå inngrep i sikringssonen til lokaliteten, slik plangrensen ligger i dag. Plangrensen må trekkes lengst mulig bort fra lokaliteten. Vi har også behov for mer detaljerte kart/illustrasjoner over hvilke typer tiltak som er tenkt i dette området. Lokaliteten må gjerdes inne i anleggsperioden og dette må nedfelles i bestemmelsene. Alternativt til dette må lokaliteten legges inn i reguleringsplanen og det må søkes om dispensasjon for frigivning av lokaliteten. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv vil, som tidligere signalisert, tilrå overfor Riksantikvaren at det gis dispensasjon fra kulturminneloven for denne lokaliteten. 2: ID Lokalitet med bosetningsspor i form av stolpehull og ildsteder/kokegroper. Stolpehull datert til yngre steinalder, eldre- og yngre bronsealder. Det ble også gjort funn av flintgjenstander og avslag. Lokaliteten ble registrert i forbindelse med reguleringsplan for Haga Vest. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har i vår uttalelse til reguleringsplan for Haga Vest, tilrådd frigivning av lokaliteten, med vilkår om forutgående arkeologisk undersøkelse. Vi vil tilrå frigivning også i forbindelse med reguleringsplan for Transportkorridor vest. 3: ID Bosetnings- og aktivitetsspor i form av stolpehull, kokegroper, grøfter, større nedgravinger, steinpakninger, mulig ovn og forhistorisk dyrkingslag. Funn av ildflint, jernnagle, jernbrodd til hestesko, brent bein og keramikk. Det ble gjort funn av til sammen 343 strukturer i seks sjakter. Lokaliteten ble registrert i 2007 i forbindelse med reguleringsplan for Risavika Sør, Orshaug. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har, etter det vi kan se, ikke tidligere tatt stilling til dispensasjonsspørsmålet for denne lokaliteten. Ettersom transportkorridoren har stor samfunnsmessig betydning, kulturminnene ligger under dyrka mark, og det ikke finnes muligheter for utvidelse av veien mot øst, kan vi imidlertid signalisere at vi vil tilrå frigivning av den delen av lokaliteten som kommer i konflikt med reguleringsplan for Transportkorridor vest. 4: ID Nordre Sunde Bosetningsspor i form av kokegroper, stolpehull og groper. Riksantikvaren har innvilget dispensasjon i forbindelse med Områderegulering for Nore Sunde (plan 2326). Lokaliteten vil bli undersøkt/utgravd av AM, UiS sesongen Vi gjør oppmerksom på at dersom reguleringsplan for Transportkorridor vest Rv 509 kommer på offentlig ettersyn før lokaliteten er undersøkt, vil det være nødvendig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven også for denne lokaliteten. Tjora område med stor tetthet av funn hvor det må vises ekstra vaktsomhet Det er som nevnt gjort omfattende funn på Tjora, og området kan anses som et stort, sammenhengende kulturminnefelt. De arkeologiske registreringene har foregått innenfor plangrensen, slik den ble stukket ut for oss av Statens vegvesen i terrenget. I flere områder er det imidlertid helt tydelig at lokalitetene strekker seg utenfor plangrensen. Dette er særlig tydelig på gnr. 10, bnr. 11 og bnr. 22 på Tjora. Innenfor lokalitetene id , og er det funnet spesielt omfattende bosetnings- og aktivitetsspor. Situasjonen i området er også spesiell, ettersom reguleringsplanen «omkranser» de funnrike jordene på disse eiendommene. Et om lag 80 meter bredt belte er ikke regulert mellom de to traséene for reguleringsplanen. Det er overveiende sannsynlig at det også finnes bevarte bosetnings- og aktivitetsspor innenfor dette

5 uregulerte arealet. Registreringen påviste tykke dyrkingslag i enkelte områder, men i noen av de mest sentrale funnområdene beskrives jorddekket som «skrint», med om lag 30 cm overdekning. Vi ber om at vegvesenet viser ekstra vaktsomhet i dette området. Jordene på gnr. 10, bnr. 11 og deler av bnr. 22 må gjerdes inne i anleggsperioden for å hindre skade på kulturminnene under dyrka mark i dette området. Dette må nedfelles i reguleringsplanens bestemmelser. Vi har følgende forslag til bestemmelse: Før anleggsarbeidet igangsettes skal plangrensen på jordene gnr. 10, bnr. 11 og 22 gjerdes inn og fysisk adskilles fra anleggsområdet. Det skal være kjent for de utførende entreprenører at det ikke må foretas fysiske inngrep utenfor planområdet i dette området. Generelt om inngjerding av lokaliteter i dyrka mark i anleggsperioden Ettersom de automatisk freda kulturminnelokalitetene strekker seg utenfor planens avgrensning i flere områder, må det vurderes å markere plangrense/undersøkte områder med gjerder i anleggsfasen. Hvilke arealer som må sikres på denne måten vil vi først få en fullstendig oversikt over etter at eventuelle vitenskapelige undersøkelser av Arkeologisk museum, UiS er ferdigstilt. En plan for inngjerding av områder med funn som ligger utenfor plangrensen og som dermed ikke skal frigis/undersøkes, må utarbeides i samarbeid med Arkeologisk museum, UiS. Dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Vi har følgende forslag til ordlyd: Når de automatisk freda kulturminnene som Riksantikvaren har dispensert for er ferdig utgravd og planområdet er frigitt av Riksantikvaren, skal det lages en plan for hvor/ i hvilke områder plangrensen må gjerdes inne og fysisk avgrenses fra anleggsområdet for å sikre automatisk freda kulturminner utenfor plangrensen. Dette må gjøres i samråd med Arkeologisk museum, UiS. Synlige automatisk freda kulturminner som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet 1: ID Rydningsrøyser (7 stk), gravrøyser (2 stk) og stakketufter (2 stk). Lokaliteten ble registrert i forbindelse med reguleringsplan for transportkorridoren og ligger i grensen til arealplanen. Det er betydelig fare for skade på, og skjemming av lokaliteten i forbindelse med opparbeiding av planen. På bakgrunn av dette må plangrensen trekkes så langt unna lokaliteten som mulig. Alternative løsninger må vurderes. Det må også vurderes om lokaliteten kan tas inn i planen, og markeres med hensynssone 11 8 d)- automatisk freda kulturminne, og med en buffersone, markert som hensynssone 11 8 c). Seksjon for kulturarv ber om å få oversendt illustrasjoner som viser hvilke terrengendringer som er planlagt i dette området og visualiseringer som viser hvordan planen kan tilpasses det automatisk freda kulturminnefeltet. Kulturminnet, inkludert sikringssonen må sikres og fysisk avgrenses under anleggsarbeidet for å unngå skade på kulturminnet. Dette må sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser. 2: ID Elhaug - (gnr. 10, bnr. 10) Gravhaug På Tjora ligger en stor gravrøys om lag 20 meter fra plangrensen. Gravhaugen, inkludert sikringssonen, må sikres og fysisk avgrenses under anleggsarbeidet for å unngå skade på kulturminnet. Dette må sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser. Videre ber seksjon for kulturarv om å få presentert visualiseringer av hvilke terrengendringer /skråninger /støyskjermer etc. som er planlagt nær haugen.

6 Seksjon for kulturarv ber videre om at gravminnet inkluderes i reguleringsplanen som hensynssone 11-8 d) automatisk freda kulturminne, i kombinasjon med grøntområde. Området mellom vegen og kulturminnet bør da tilbakeføres og reguleres til grøntområde, kombinert med en hensynssone 11-8 c) med tilhørende bestemmelser. Dette for å hindre skade på, og redusere skjemming av kulturminnet. Det bør da opparbeides en tilbakeførings/skjøtselsplan for arealene rundt gravminnet. Dette vil gi gravminnet det beste vern for ettertiden. Vi har foreløpig følgende forslag til bestemmelse: "Området skal tilbakeføres og opparbeides til grøntareal. Det skal utarbeides en opparbeidingsplan og en skjøtselsavtale i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller større anlegg innenfor området. Det forutsettes videre at evt. mindre installasjoner i området skal ha en god landskapstilpasning av hensyn til nærliggende automatisk freda kulturminner." 3: ID 5495 Meling - (gnr. 5, bnr. 57) Gravhaug. På Meling ligger en gravhaug om lag 12 meter fra plangrensen. Som vi tidligere har uttalt, er høydedraget som gravhaugen ligger på en del av kulturminnet, og det bør unngås for store inngrep i dette. Seksjon for kulturarv har behov for visualiseringer av hvilke terrengendringer/skråninger etc. som er planlagt nær haugen. Kan anleggssonen begrenses ytterligere slik at terrenget kan bli bedre bevart? For at gravminnet skal få et best mulig vern, bør området rundt graven bli tilbakeført og regulert til grøntområde. Vi ber på bakgrunn av dette om at gravminnet tas inn i planen og markeres som hensynssone 11-8 d) automatisk freda kulturminne, i kombinasjon med grøntområde med tilhørende bestemmelse. Området mellom vegen og kulturminnet bør da tilbakeføres og reguleres til grøntområde, kombinert med en hensynssone 11-8 c) med tilhørende bestemmelser. Det bør da opparbeides en tilbakeførings/skjøtselsplan for arealene rundt gravminnet. Dette vil gi gravminnet det beste vern for ettertiden. Gravhaugen, inkludert sikringssonen må sikres og fysisk avgrenses under anleggsarbeidet for å unngå skade på kulturminnet. Dette må sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser. 4: ID Pigghella - (gnr. 1, bnr. 67) Gravrøys med bautastein Ved Hafrsfjord bru, ligger gravhaugen «Pigghella». Seksjon for kulturarv viser til tidligere korrespondanse i saken med prosjektleder Tore R. Johansen vedrørende dette kulturminnet. Som vi tidligere har uttalt mener vi at en gang/sykkelveg rundt, og øst for gravminnet er en uheldig løsning. En gang- og sykkeltrasé langs eksisterende veg, anser vi som en bedre løsning, selv om det vil innebære at traséen kommer nær graven mot vest, og noe innenfor sikringssonen. Som vi tidligere har sagt, har vi behov for visualiseringer av vegen og hvordan denne er tenkt tilpasset gravminnet i forhold til materialvalg og høyder etc. 5: ID 5500 Kongshaug (gnr. 10, bnr. 7) - Gravhaug Gravhaugen ligger på en svært karakteristisk landskapstopp omtrent 80 meter vest for plangrensa. Dersom gravminnet tas med i planen, må den markeres med hensynssone 11 8 d) Automatisk freda kulturminne, med tilhørende bestemmelse som sikrer den mot inngrep. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, gjør oppmerksom på at dersom våre merknader ikke blir fulgt opp, og de automatisk freda kulturminnene ikke blir tilstrekkelig

7 ivaretatt i planen, ser vi oss nødt til å varsle innsigelse til planen. Nyere tids kulturminner Flere nyere tids kulturminner ligger langs tiltakets utstrekning. Både krigsminner, SEFRAKobjekter, kirke med omgivelser og kulturlandskap finnes i tiltaksområdets nærhet. Det er tatt utgangspunkt i SOSI-filer datert , som flere steder viser en potensiell konflikt med nyere tids kulturminner. De mest størst potensial for konflikt er blant annet restene etter gamle Hafrsfjord bru, Tananger kapell og Hogstad/Kongshaug og Nordre Hogstadveg. I tillegg har vi i den senere tid blitt gjort oppmerksom på krigsminner nord for Tananger bru. Det som kan være en bunker fra andre verdenskrig er observert på eiendommene med gnr 42 bnr 20 og gnr 41 bnr Nøyaktig lokasjon er usikker og bør undersøkes nærmere. Begge disse eiendommene ligger innenfor planområdet og ved en eventuell avdekking av bunkeren, bør den dokumenteres. Tananger kapell er en listeført kirke fra 1879 (Askeladden id 85072). Kapellet med omgivelser er regulert til hensynsone bevaring etter PBL 11-8 c. Kapellets omgivelser inkludert ligger i dag svært nær eksisterende vei, med et steingjerde som markerer skillet mellom kirkestedet og veien. Steingjerdet omfattes også av hensynssonen. I følge rundskriv T3-3/00, datert , har fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet, mulighet til å fremme innsigelse til tiltak som berører omgivelsene til listeførte kirker. Vi har tidligere gjort oppmerksom på kulturmiljøet langs Nordre Hogstadveg (gnr 9, bnr 6). De to bygningene som er nærmest veien er begge SEFRAK-registrert. Bolighuset er registrert med verneverdi A (id ), mens driftsbygningen er registrert med verneverdi B (id ). Litt lenger nord, ved Hundaberget (gnr 10, bnr 11) ligger et annet nyere tids kulturminne, SEFRAK-registrert med verneverdi A (id ) og datert til å være eldre enn I dette området kommer ikke grensene for planområdet godt frem og det fremgår som uklart i hvor stor grad nyere tids kulturminner påvirkes av tiltaket. Kongshaug (gnr 10, bnr 7) er både et automatisk fredet kulturminne og et krigsminne fra nyere tid. Haugen som er godt synlig fra dagens vei, utgjorde et større anlegg som inngikk i Festung Stavanger. Kulturminnet har en høy verneverdi og bør sikres mot eventuelle inngrep som følge av tiltaket. Viser for øvrig til vår uttalelse til varsel om uformell høring av skisseprosjekt Hafrsfjord bru og forprosjekt for veg- og transportsystemet, datert , hvor flere nyere tids kulturminner er listet opp. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, gjør oppmerksom på at dersom de nyere tids kulturminner ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i det videre planarbeid, ser vi oss nødt til å varsle innsigelse til planen. Rapport fra den kulturhistoriske registreringen vil bli oversendt i postforsendelse sammen med dette brevet. Faktura sendes oppdragsgivere særskilt.

8 Med hilsen Seksjon for kulturarv Kate I. Jellestad Syvertsen seksjonssjef Guro Skjelstad / Leif Håvard Vikshåland / Marianne Seim Abrahamsen rådgiver Vedlegg: Rapport fra kulturhistorisk registrering. Kopi: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Stavanger museum, Sjøfartsmuseet Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen. Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen. Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015 FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 17.04.2015 Dykkar ref.: 2011/032186-210 Saksbehandlere: A Skeiseid/L.H Vikshåland Saksnr. 15/6330-4 Direkte telefon: 51 51 67

Detaljer

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen Fra: fmrotot@fylkesmannen.no Til: Firmapost-Vest Kopi: firmapost@rogfk.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no Emne: Uttale til oppstartsvarsel for utbetring av RV13 ved Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 27.11.2014 Deres ref.: 14/2226-2? Saksbehandler: Nora Pape Saksnr. 14/19630-3 Direkte innvalg: 51 51 68 59 Løpenr. 71793/14 Arkivnr.

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED Postboks 2525 6404 MOLDE Vår referanse Deres referanse Dato 201608789-21 11.11.2016 Reguleringsplan for FV 717 Stadsbygd-Vemundstad i Rissa kommune. Melding

Detaljer

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Norway Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE NO TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR STEMMEN BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE - PLAN 0458.00 - TILLATELSE TIL INNGREP

Detaljer

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia Plan og forvaltning Rogaland fylkeskommune kulturavdelingen/v Nora Pape Dato: 14.04.2015 Arkiv: PlanID - 0456.00, K2 - L12 Vår ref (saksnr.): 13/662-33 Journalpostid.: 15/9294 Dykkar ref.: Bestilling av

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Teknaconsult AS Luramyrveien 71 4313 Sandnes 22.01.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Jan Windsholt Saksnr. 12/10820-6 Direkte innvalg: 51 51 68 53 Løpenr. 4802/14 Arkivnr.

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument.

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument. Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland Sendt: 18.12.2013 Til: firmapost@norconsult.no Kopi: fmropost@fylkesmannen.no;teknisk Sakspost Emne: MERKNADER TIL VARSEL OM DETALJREGULERING FOR ROSK - DELFELT U OG V,

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 6863 LEIKANGER

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 6863 LEIKANGER FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Statens vegvesen - Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER 19.02.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Leif Håvard Lundø Vikshåland Saksnr. 16/2139-3 Direkte innvalg: 51 92 10

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS Orkdalsveien 82 7300 ORKANGER Vår referanse Deres referanse Dato 201619866-6 24.11.2016 Reguleringsplan for Bremnestuva, eiendommene 50/3 med flere i Frøya kommune. Varsel

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen 4349 BRYNE MERKNADER TIL PLAN OMRÅDEREGULERING AV VARDHEIA

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen 4349 BRYNE MERKNADER TIL PLAN OMRÅDEREGULERING AV VARDHEIA FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 06.03.2015 Deres ref.: 13/662-22 Saksbehandler: Lars Olav Tjeldflaat Saksnr. 13/11852-7 Direkte innvalg: 51 51 66 59 Løpenr. 4466/15

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen 4349 BRYNE UTTALELSE TIL PLAN OMRÅDEREGULERING FOR AUSTBØFELTET - BRYNE

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen 4349 BRYNE UTTALELSE TIL PLAN OMRÅDEREGULERING FOR AUSTBØFELTET - BRYNE FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 10.03.2015 Deres ref.: 14/2226-15 Saksbehandler: Lars Olav Tjeldflaat Saksnr. 14/19630-9 Direkte innvalg: 51 51 66 59 Løpenr.

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato /

Vår referanse Deres referanse Dato / Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Vår referanse Deres referanse Dato 201500146-9 2014/078299-118 19.10.2015 Vedr. oppstart av planarbeid m/planprogram og endring i planområde for E6

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus Oddmund Rustad Solheimsveien 1 1914 Ytre Enebakk Deres ref Vår ref Dato 06/03349-18 201002407-/IAA Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376

Detaljer

Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole

Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole Innkomne merknader til detaljregulering Bø skole Fulkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune (Brev datert 16.08.2012) Fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune (Brev datert 05.09.2012) Lys Infra AS (Brev datert

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 HØNEFOSS Vår ref.: 201402766-2 Lillehammer, 4. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: Planident:

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: Planident: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven 12-14 Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: 22.05.2014 Planident: 09062012-31 Gjeldende plansituasjon før endring: Arendal kommune Planstaben

Detaljer

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda Figur 1. Landskap langs ledningstraseen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Prosjekt: Rv. 23 Bjørnstad - Auvi - Dagslett - midtrekkverk Kommune: Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted 20.06.2014 Rambøll Norge

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Figur 1: Oversikt over deler av planområdet. Foto: Kim Thunheim. Tatt i nordvestlig retning.

Figur 1: Oversikt over deler av planområdet. Foto: Kim Thunheim. Tatt i nordvestlig retning. RAPPORT 26 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN HANA GNR. 38, BNR. 10,14,19, 33,35,48 GNR. 39, BNR. 14 SANDNES KOMMUNE Figur 1: Oversikt over deler av planområdet. Foto: Kim Thunheim. Tatt

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg B 2015/6 Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg Einargården, Sande gnr. 33, bnr. 8, Sola kommune, Rogaland. Florence Aanderaa AM saksnummer:

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Uttale til melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering plan Jåsund felt K1, K2, K3, K4 og K5 - Sola kommune - Rogaland fy lk e

Uttale til melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering plan Jåsund felt K1, K2, K3, K4 og K5 - Sola kommune - Rogaland fy lk e VEST Sendes som e - post Nordconsult AS Postboks 130 4065 STAVANGER Deres ref. : Vår ref. : 2014/5584-2 Arkiv nr. : 413.2 Saksbehandler : Anne Britt Ottøy Dato : 13.01.2015 Uttale til melding om oppstart

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting Kulturarvenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Norge Vår ref.: 201402889-2 Lillehammer, 3. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE MÆLA GNR. 4, BNR. 215 Ill. oversiktbilde over undersøkelsesområde mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Reguleringsplan plan 0547 Sømmevågen II Næringsområde, Sola kommune, Rogaland. Innsigelse

Reguleringsplan plan 0547 Sømmevågen II Næringsområde, Sola kommune, Rogaland. Innsigelse SAKSBEHANDLER Ole Christian Tollersrud Atle Omland VÅR REF. 17/00505-9 ARK. P - Plansaker 228 Sola kom. - Ro DERES REF. 17/485-1 INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 30.06.2017 TELEFAKS +47 22 94 04 04

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

X 6528000 X 6527850 X 6527700. Kart med plangrense. Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102

X 6528000 X 6527850 X 6527700. Kart med plangrense. Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102 X 6528000 Y 311400 Y 311550 X 6527850 X 6527700 Kart med plangrense Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St.Olavsgate. Plan 2013102 MÅLESTOKK 1 : 1500 BYPLANSJEFEN I SANDNES,27.02.2013 NORD FYLKESRÅDMANNEN

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE

RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE i Forord Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R Midtre Revøy Gnr 5, Bnr 15 Gnr 6, Bnr 2 og 10 Lyngdal kommune Oversiktsbilde tatt

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering

Rapport fra arkeologisk registrering STED: STAUPSLIA KOMMUNE: LEVANGER GNR/BNR: 4/1 SAKSNUMMER: 15/09028 ASKELADDEN ID: 219688 Rapport fra arkeologisk registrering Figur 1: Oversiktsbilde før sjakting, mot NV. Foto: IMK/NTFK. Reguleringsplan

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer