TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner ,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 14 eierseksjoner Priser fra: ,- NÆRINGSEIENDOM

2 Kort orientering Terminalvegen AS har under oppføring 14 eierseksjoner i en og samme bygningskropp i Arna utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil ligge i et eget single purpose eiendomsselskap, og det er aksjeselskapene som er gjenstand for salg. Kjøp av eget eiendomsselskap vil i et langsiktig perspektiv være opportunt for de fleste, som alternativ til å leie. Det er ikke ofte muligheten byr seg til å kjøpe en seksjon, ferdig strukturert i eget eiendomsselskap, slik som her. Prosjektet har så langt blitt godt mottatt i markedet, og halvparten av selskapene i prosjektet er allerede solgt. Prosjektet har hatt byggestart, og seksjonene er estimert ferdigstilt forsommeren Seksjonene vil oppføres som råbygg. Det vil imidlertid bli fasilitert for at kjøper/det enkelte selskap kan besørge innredning av seksjonene gjennom totalentreprenøren i prosjektet, Helgesen Tekniske Bygg AS. Vedleggshefte kan mottas ved henvendelse til megler. Dette inneholder: - plantegninger, samt fasadetegninger - grunnboksutskrift for eiendommen - standard aksjekjøpsavtale som forutsettes benyttet i transaksjonen - standard leieavtale som forutsettes benyttet mellom kjøper og eiendomsselskapet - reguleringsplan for området - sameievedtekter Visning etter avtale med megler. Prisantydning for seksjonen (eiendomsverdi): Kr ,- Ansvarlig megler: Kurt Furnes Mob.: E-post: Eiendomstype: Næringsseksjoner Byggeår:

3 Generelle data: Adresse: Oppdragsnr: Matrikkelnummer: Eier/selger: Hjemmelshaver: Salgsobjekt: Tomt: Parkering: Reguleringsbestemmelser: Vann og kloakk: Overtakelse: Arnadalsflaten 7, 5262 ARNA Gnr. 299, Bnr. 36 i Bergen kommune Terminalvegen AS Terminalvegen AS, men hjemmel vil bli besørget overført til det enkelte eiendomsselskap før overdragelse av aksjer. Aksjene i selskapene Terminalvegen 1-14 AS. Ca m2 eiet tomt. Alt uteareal vil være fellesareal, med fri parkering for seksjonseierne. Det er gode parkeringsmuligheter foran hver seksjon. I tillegg er det muligheter for parkering på tomten ellers. Eiendommen ligger i et område som er regulert til næringsformål, ikke detaljhandel med forbruker. Offentlig vei, vann og avløp. Bygget forventes ferdigstilt forsommeren 2013.

4 Eiendommen: Byggeår: Bruttoareal: 2013 Ca. 260 kvm. Beskrivelse av eiendommen: Hver seksjon har et grunnareal på ca 180 kvm, i tillegg kommer inntrukket mezzanin på ca 80 kvm. På grunnplan er det også teknisk rom med avløp og vann. Muligheter for kontor på første plan. Kjøreport på 3.2 x 4.3 meter Standard: Se avsnitt leveransebeskrivelse. Energimerking: Eier skal legge fram energiattest for kjøper før avtale om salg blir inngått. Dersom dette mangler ved avtaleinngåelse kan kjøper innen ett år bestille energiattest for selgers regning. Dette forutsetter at kjøper skriftlig har anmodet selger om å fremlegge energiattesten før avtale om handel blir inngått, jfr. forskrift om energimerking 5, 3. avsnitt. Adkomst: Næringsparken ligger sentralt i Arnadalen. Det er etablert adkomst og avkjøring både fra E 16 fra Åsane og RV 580 fra Nesttun.

5 Beliggenhet Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ved Arnadalen Terminalområde hvor bla ASKO Vest AS har sitt lager - og distribusjonsanlegg. I tillegg har Norengros og Thunestvedt Elektro ført opp bygg på nabotomter. Åsane: Nesttun: Arnanipa tunnelen: Arna togstasjon: ca 15 minutter ca 15 minutter ca 3 minutter ca 5 minutter c Arna togstasjon Toro fabrikken Bama storkjøkken

6 Plantegning: Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgte enheter per 20 januar. For oppdatert oversikt se PORT 3,2 x 4,2 m DØR 1,0x2,1 m VINDU 0,7+1,1 x 1,2 KONTOR/ SPISEROM DØR 0,9 x 2,1 m HOVEDPLAN DØR 0,9 x 2,1 m EL-SKAP BRANNSLANGE BØTTEKOTT M. SLUK I GULV AVLØP FOR EVT. WC (Areal under innskutt dekke) Brannskille: Betongvegg 250 mm Forslag til innredning

7 Terrengsnitt: Reguleringsmessige forhold: Eiendommen ligger i et område regulert til næringsvirksomhet. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig. Vest -øst, fasade mot sør Planert terreng Kote ca +63,5 m Mønehøyde maks Kote +72 m Nord-sør, tverrsnitt Øst-vest, fasade mot nord

8 Fasader: Min 0,5 m over tak Plan Mønehøyde 7600 Gesimshøyde Min 2,2 m Plan Plan 01 0 Plan Fasade Nord Fasade Øst Fasade Sør Fasade Vest Ikke målfast

9 Økonomiske forhold: Eierkostnader: Foreløpig er det ikke fastsatt eksakt beløp for månedlige felleskostnader som skal dekke felles forsikring av bygningsmassen, utvendig belysning, snømåking mm. Kommunale avgifter: Eiendomsskatt: Konsesjon: Forsikring: Ligningsverdi: Ikke fastsatt før overtagelse/ferdigstillelse av bygget. Ikke fastsatt før overtagelse/ferdigstillelse av bygget. Ikke relevant. Felles forsikring av byggningsmassen. Ikke fastsatt. Plot Dato : :53:33 Veibane, plassering? Sykkesti 4m bred Tomtegrense Fylling mot sykkelsti 4 m bred Oppstillingsplass varebil Planert terreng ca kote +63,5 m Gnr 299 Bnr Oppstillingsplass varebil Nabobygg ligger ikke som vist på mottatt digitalt kartgrunnlag! Vannledning Tomtegrense 4000 Tomtegrense VANNLEDNING Vannledning Øst-vest, fasade mot nord FyllingInnmålt topp fylling Vest-øst, fasade mot sør Tegning tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen form for mangfoldiggjørelse er forbudt. 1 : 500 A100 Situasjonsplan Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Terminalvegen HTM AS Nord-sør, tverrsnitt Bruksområde: Prosjekt.nr Tomtegrense 1950 Helgesen Tekniske-bygg Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Format : Målestokk: \\fil01\prosjekt\1950\tegninger\tilbud\1950.tilbud.terreng.a1000.rvt

10 Salgsvilkår: Aksjekjøpsavtale: Det er utarbeidet en standard aksjekjøpsavtale for prosjektet. Denne kan mottas ved kontakt til megler. Det forutsettes at aksjekjøpsavtalen benyttes uforandret i handelen, med mindre kjøper tar skriftlig forbehold om annet ved inngivelse av bud. Tilsvarende gjelder for standard leiekontrakt som mellom kjøper og det eiendomsselskap som overdras. Beregning av kjøpesum: Det opplyses at kjøpesummen for aksjene i det enkelte eiendomsselskap skal beregnes slik (hentet fra standardkontrakten): "Partene har fastsatt Seksjonsverdien til NOK ,-. Foreløpig Kjøpesum skal være lik Seksjonsverdien: (i) Med tillegg av bokført verdi av Selskapets aktiva pr. Overtakelsestidspunktet, unntatt Seksjonen, og (ii) med fradrag for Selskapets gjeld pr. Overtakelsestidspunktet, unntatt eventuell utsatt skatt." På vanlig måte vil det skje et foreløpig oppgjør basert på en foreløpig balanse pr. dato for overdragelse av aksjene, og et etteroppgjør basert på en endelig balanse basert på samme dato. Det forutsettes også at kjøper innfrir/refinansierer det enkelte selskaps gjeld til selger, knyttet til erverv av tomt, oppføring av seksjon mv. Størrelsen på denne gjeldsposten vil ikke ha betydning for kjøper, all den tid det gis fradrag i kjøpesummen for aksjene med samme beløp. Det forutsettes at prospektet og vedleggsmappen gjennomgås grundig før bud inngis. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse Budforhold: Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at selger og megler i en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket budrunde. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Første bud skal være skriftlig og ha en budfrist på minimum to virkedager. Videre bud kan avgis muntlig til megler, men disse skal også ha en budfrist på minimum 1 virkedag. Det forutsettes at kjøper ved signering av aksjekjøpsavtale betaler et forskudd på 10 % av Seksjonsverdien.

11 Salgsvilkår: Heftelser/ servitutter: Aksjene overdras heftelsesfritt. Tinglyste servitutter på eiendommen overtas av kjøper. Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste servitutter: Servitutter i grunn: BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE Rettighetshaver: BERGEN TOMTESELSKAP AS ORG.NR: Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE Rettighetshaver: BERGEN KOMMUNE ORG.NR: Bestemmelse om vann og kloakkledning Med flere bestemmelser BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 1201/299/25// Annet Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens 1 3 og forskriftens 1 2 er anvendt for dette oppdraget. Visning: Etter avtale Overtakelse: Planlagt overtakelse er forsommeren 2013 Oppdragsansvarlig: Kurt Furnes - mobil

12 Leveransebeskrivelse: Rigg. Alle nødvendige riggarbeider i forbindelse med leveranse som spesifisert i dette oppsett, er inkl i priser og leveranse. Oppbygning av tomt. Utenomhusarbeider, asfalt, m.m. Grøfter for vann og spillvann, inntak el, tlf. Grøfter for overvann, inkl. rørsetting, tilkoblet taknedløp. Kummer og dreneringsrør, direkte med spredning i grunn. Div avslutninger tomt Asfaltering. 100 kg/kvm. Avretting for asfaltering, fall m.m. Bærelag; grus. Støpekant mot skjæring i øst. Oppmerking parkering er ikke medtatt. Gjerde, evt. port, er ikke medtatt. Grunnarbeider bygg. Graving for ringmur, fundamenter, avrettet og komprimert. Tilbakefylling. Avløp taknedløp tilkoblet drensledning på tomt. Avretting av innvendig grunn, for gulvstøp. Innvendig grøfter, rørføring. Beregnet fremlegg til 1 stk. avløp, sluk i hver seksjon (kan justeres og tilpasses annen innredning til bruker, før gulvstøp utføres). Innvendige grøfter el. og tlf; fremlegg til hver seksjon. Graving til oljeutskillere. Beregnet 2 stk. felles bruk. Sprengning for oljeutskiller. Fjerning masser. Grøfter fra bygg til oljeutskiller, inkludert videreføring og påkobling offentlig. Grøfter innvendig til 1 stk. sluk i hver hall. Omfyllingsmasser oljeutskiller. Belastningsplate oljeutskiller. Betongarbeider bygg. Ringmur og fundamenter. Forskaling, armering, utstøping. Nødvendige fundamenter for stålbygg og betongvegger. Brystningsmur, utside veggelementer 0,6 meter over ringmur. Gulvstøp, isolering av grunn. Avretting dekke. Folie i gulv. Isolasjon i hele grunnen. Gulv i hall, stålet og glattet (deles under skille mellom seksjoner). Fuging og avslutninger. Rissavisere i gulv. Skjøting og dybling gulv. Summing, avretting mellomdekke.

13 Leveransebeskrivelse: Bygg over betong. Komplett stålbygg over betong. Inkl. overganger, stålkonstruksjoner, avstivning, m.m. Kledninger av yttervegg med Paroc-elementer. Iso. og tekking på tak. Høyde iht tegninger. Takrenner og nedløp. Takoverbygg iht tegninger. Vinduer, dører og porter, i yttervegg. Vinduer i bygg, isolerte alu-trevinduer. Alu utvendig. Vinduer i felt som vist på tegning. Åpningsfelt, tillegg pr stk. Medtatt 1 stk åpning i hver seksjon. Dører generelt i bygg; Ståldører galvanisert. Evt. alu-dører, tillegg pr. stk. Låssystem. Nøkkelsystem. 5 stk. porter; 3,2 x 4,3 meter. Inkl. omramning, m.m. Manuelle. Låses med skåte. Mot tillegg kan det leveres motorer på porter, og el-fremlegg. Mellomdekker, prefab betongvegger. Prefabrikerte betongdragere og søyler, for bæring hulldekker Hulldekker som mellomdekke, levert og fuget. Utstøping dekke Betongvegg mot mellombygg, innvendig skille. Isolert utvendig del iht. nye krav. REIM. Grå betong. Trapp, evt. rekkverk på forkant dekke (ikke nødv om det skal bygges vegg her), leveres og bygges opp av kjøper, bruker. Innredningsarbeider. Iht. tegning. Skillevegger mellom seksjoner. Rest innredning bekostes av kjøper, bruker. Skillevegger mellom seksjoner. (EI) Type Paroc. Vegger BK. Gulv til mellomdekke. Ubehandlet dører i vegg.

14 Leveransebeskrivelse: El-arbeider. Inntak og fordeling i hver seksjon. Nød- og ledelys ved ytterdør. Brannalarm tilpasset tegninger som medfølger. 1 stk. tavle i hver seksjon m/ måler etc. Medtatt 1 stk. nødlys over dør, 1 stk. lysarmatur på vegg ved inngangsdør i hver seksjon. Fasadelys. 1 stk. armatur over inngangsdør + soler. Trekkerør fiber, til hver tavle. Brannalarmanlegg. Iht. oppdeling som vist på skisse som medfølger denne leveransebeskrivelse. Videre innredningsarbeider, krever ekstra detektorer. Ikke medtatt. Brannalarmanlegg iht. disse tegninger. Sentral, opplæring. Rør-arbeider. Oppstikk til hver seksjon. Brannslange. Sluk og avløp inkludert oljeutskiller. Inntak og fordeling i bygg. Fremlegg fra påkoblingspunkt, inkl. kummer og påkobling Føringer i grunn og til avløpspunkter, til hver seksjon. Til sluk og oppstikk avløp Vannledninger, inn til bygg. Vannledning i nybygg. Lagt frem til alle seksjoner med uttak. Bøttevask i hver seksjon, med batteri. Ikke medtatt v.v tank. Brannslanger. 1 stk i hver seksjon. Fremlegg brannslanger. Sluker, innvendig. 1 stk. i hvert BK. Vannmåler. 1 stk. felles. Lufting. Oljeutskillere 2 stk. Rørføring fra bygg til oljeutskiller. Og videreføring og påkobling off. Rørføring innvendig til 1 stk. sluk i hver hall. Kjøresterke. Alarm oljeutskiller, m.m. Kummer. Ventilasjonsarbeider. Ikke medtatt. Avhenger av bruk av lokalet. Bekostes av kjøper, bruker. Ventilering av seksjoner må bestilles av hver kjøper. Type ventilering og krav avhenger av bruken av lokalet, og må tilpasses dette. Uansett bruk, må lokalet ventileres, luft utskiftes. Gulv- og malerarbeider. Bekostes av kjøper, bruker. Behandling av gulv, mellomdekke. Utføres av kjøper, bruker. Betongoverflate vegger, leveres klart for sparkling, maling. Betongoverflater gulv, mellomdekke, leveres klar for maling, gulvbelegg, ol. Hovedplan behandles med Asford Formula eller tilsvarende. Dette er en støvbinder med herding av overflate (ikke farge i behandling). Overflater yttervegg og skillevegger i Paroc leveres ferdig overflatebehandlet.

15 Forbehold: Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og tegninger og ikke er kontrollert av megler. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

16 Budskjema: Kjøper... (kjøpers navn og org. nr.) ("Kjøper") Kjøpsobjekt 100 % av aksjene i:... (selskapets navn og org. nr.) ("Selskapet"), som eier seksjon seksjon:... på gnr. 299, bnr. 36 i Bergen (seksjonsnummer) ("Seksjonen"). Kjøper gir herved bindende tilbud til Selger om kjøp av Selskapet basert på en eiendomsverdi stor: NOK... (eiendomsverdi). Kjøpesummen for Aksjene skal være lik eiendomsverdien: (i) med tillegg av bokført verdi av Selskapets aktiva pr. overtakelsestidspunktet, unntatt Seksjonen, og (ii) med fradrag for Selskapets gjeld pr. overtakelsestidspunktet, unntatt eventuell utsatt skatt. Kjøper skal pr. overtakelsestidspunktet også innfri/refinansiere Selskapets gjeld til Selger. Handelen skal for øvrig reguleres av den standardkontrakt Selger har utarbeidet for Terminalvegen-prosjektet. For... (Kjøper) (navn) (navn) (dato) (dato)

17 Fordeler ved å eie: Kjøpesum: Egenkapital: Banklån: Rente: ,50 % Antall kvm BTA: Antatte driftskostnader/år selveiende seksjon: Estimert markedsleie per kvm BTA: Estimerte driftskostnader per år ved leie av lokaler / KVM: Kostnader ved å eie egen næringsseksjon Rentekostnader per år Driftskostnader Totale årlige kostnader knyttet til å eie seksjonen* Totale årlige kostnader knyttet til å eie seksjonen/kvm Kostnader ved å leie tilsvarende næringsseksjon Årsleie ved NOK kr per KVM Estimerte driftskostnader fakturert fra huseier. Totale årlige kostnader ved leie av seksjon* Årlig besparelse ved å eie fremfor å leie Besparelse i prosent ,8 % *Det forutsettes at egenleie settes lik utgiftene slik at det ikke påløper skatt i selskapet.

18 egne notater:

19 Vi er det regionale tyngdepunktet for alle som driver innen næringseiendom. Hos oss finner du meglerne, analytikerne og forvalterne. Hele apparatet. I ett og samme hus. Det er alt du trenger. Når du vil utforske muligheter. Når du vil ha grundige verdivurderinger. Når du skal selge, kjøpe, eller trenger hjelp til å forvalte dine verdier på en trygg og god måte. I vår verden henger alt sammen. Vi har oversikten. Ser du det vi ser? SALG Salg av næringseiendom utgjør en stor del av vår virk - somhet. Det omfatter alt fra kontorbygg, kontor/lagerbygg, bygårder, handelsbygg og hoteller til tomter og utviklingsprosjekter. De fleste transaksjonene foregår i dag som salg av single purpose selskaper, hvor aksjene selges i stedet for eiendommen. UTLEIE AV LOKALER Utleiemarkedet er i stadig bevegelse. Vi har egen medarbeider som har spesialisert seg på utleie av næringslokaler. SALE & LEASEBACK Mange selskaper som eier sine egne lokaler har de senere årene valgt å selge eiendommen med tilbakeleie. Utgangspunktet er ofte et ønske om å frigjøre kapital, og et økt fokus på selskapets kjernevirksomhet. SØKEOPPDRAG Vi bistår i vurderingen av eksisterende leieforhold og kan være med på å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller reforhandling. Vi har oversikt over det som er ledig i markedet og har god kontakt med tilbydere. MARKEDSVURDERINGER Lang erfaring og bred kunnskap om markedet gjør oss i stand til å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet. EIENDOMSUTVIKLING Vår styrke er å være kommersielle dealmakere som bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, arkitekter eller entreprenører. RÅDGIVNING Samarbeid med ingeniører, arkitekter, forvaltere og entreprenører gjør at vi kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative rådgivningstjenester. FORVALTNING Vi forvalter eiendommer for gårdeiere og andre oppdragsgivere. Dette omfatter teknisk forvaltning, økonomisk forvaltning/forretningsførsel og leietakeroppfølging. DRIFT Vi utfører alle de daglige drifts- og kontrolloppgavene for eiere og leietakere i næringsbygg. Et komplett fagmiljø innen Næringseiendom Forvaltning, drift & megling em1ne.no NÆRINGSEIENDOM

20 .no NÆRINGSEIENDOM Megler: Kurt Furnes - Mobil: E-post:

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 12 eierseksjoner Priser fra: 2.590.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Hylkjeflaten AS har under oppføring 12 eierseksjoner i en og samme bygningskropp på Hylkje utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3 Høy standard Nær Lillestrøm Aktiv Eiendomsmegling KJELLER Generalsvingen Trinn 3 GENERALSVINGEN / SKEDSMO Prisantydning: Fra kr 3 700 000,- Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Simen Grefsrud Telefon: 67

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer