Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 2. Lover og forskrifter som styrer Naturbruksfagskolen i Midt-Nordens arbeid er i særdeleshet a) For Norge: Lov om fagskoleutdanning (Nr 56 av 20. juni 2003), Forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (Nr 1343 av 10. november 2003). b) For Sverige: Gymnasieförordningen 2 kap Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har medlemsinstitusjoner fra både Norge og Sverige. Fagskolen forholder seg til nasjonalt lovverk i relasjon til hvilken nasjon som økonomisk støtter en gitt aktivitet. Styret og styrets aktivitet styres av norsk lovverk. 4 Styrets oppgaver (1) Styret skal trekke opp strategien for Naturbruksfagskolen i Midt-Nordens utdanningsvirksomhet og annen faglig virksomhet. Det skal legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen, og ta hensyn til tilbakemeldinger som mottas fra evaluering av det helhetlige læringsmiljøet, fra årlig møter med næringslivet, og rapporter fra fagteamene. (2) Dette innebærer at styret er ansvarlig for å kontrollere at studentene får den utdanningen som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen (fagskolelovens 3). Styret er ansvarlig for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende er korrekte og fullstendige. (fagskoleloven 3 og 4). Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske. (fagskolelovens 4a). (3) Styret har ikke myndighet over faglige, økonomiske eller personalmessige saker ved den enkelte medlemsskolen (skolested) som er Naturbruksfagskolen uvedkommende. (4) Styret godkjenner hver vår kommende skoleårs plan, inkludert undervisningspersonell og sensorer. (5) Styret har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak. I dette ligger fordelingsnøkkelen som er vedtatt av medlemsskolenes egne styrer. (6) Styret selv fastsetter fagskolens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. (7) Styret skal organisere samarbeidet mellom medlemsskolene slik at lokal kompetanse ved disse styrkes. (8) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. (9) Det skal være full åpenhet om styrets arbeid. 5 Styret består av rektorene ved Åsbygden naturbruksgymnas (Jämtlands Institutt for Landsbygdutvikling), Mære landbruksskole, Val videregående skole, Skjetlein videregående skole, Øya videregående skole og Vefsn landbruksskole, dekan ved avdeling Landbruk og IT (LIT) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, to representanter fra næringslivet, to representanter for de faglige ansatte og to representanter for studentene. Styret velger selv styreleder

9 Vedlegg 2 Styreleder må være en av rektorene ved medlemsskolene eller dekan ved HiNT avdeling LIT. Rektorene ved medlemsskolene og dekan ved HiNT/LIT sitter i styret i kraft av sin stilling (Ikke i kraft av sin person), og har sete i styret så lenge de sitter i sin stilling. De to studentrepresentantene velges av og blant Studentutvalget ved Naturbruksfagskolen. De to eksterne representanter med vararepresentanter (vara har alltid møterett) utnevnes av styret. Som representant for de faglige ansatte velges én blant de faglige ansatte på HiNT/LIT, og den andre velges av og blant de faglig ansatte som er involvert i undervisningen på fagskolen ved de andre medlemsskolene. Studentrepresentanter, eksterne representanter og faglig ansatte sitter alle for ett år av gangen (korrelerer med studieåret) og trer av først når erstatter er valgt/utnevnt. Under styret fungerer faggrupper. Fagretningene Dyr i næringsvirksomhet, Bedriftsetablering og Utmarksnæring etablerer hver sine faggrupper. Faggruppen koordinerer utviklingen av fagretningen og utgjøres av lærerstaben som er involvert i undervisning på fagretningen og studieleder ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag. En av medlemmene i hver faggruppe velges av faggruppen som faglig leder og ansettes som faglig leder av styret. Studielederen ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag er daglig leder for Naturbruksfagskolen, og ansettes i denne funksjonen av styret (Fagskolelovens 3). Administrasjonen for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er lagt til Høgskolen i Nord- Trøndelags avdeling Landbruk og informasjonsteknologi (LIT). Styret for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden velger blant seg administrativt ansvarlig som etter å være ansatt av styret, følger opp styrets føringer overfor administrasjonen sammen med daglig leder. 6. Styrets møter (1) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. (2) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. (3) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører, med hensyn til offentlighetslovens 5a jfr. forvaltningslovens 13. I henhold til fagskolelovens bestemmelse skal studenter og lærere tilknyttet Naturbruksfagskolen ha møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning. (4) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær den styret utpeker som møteleder. (5) Det skal føres møtebok for styret, og denne skal gjøres tilgjengelig over fagskolens nettsted ikke mer enn sju- 7 - dager etter styremøtet

10 Vedlegg 3 ORGANISASJONSKART for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Årsmøtet for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Styret for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Administrasjon.for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden (Lagt til HiNT). Ansvar for: - Opptak - Elevadministrasjon - Vitnemål - Økonomisk fordeling mellom aktørene Faggruppe Dyr i næringsvirksomhet (Består av lærerne på studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Faggruppe Bedriftsutvikling (Består av lærerne på studietilbudet Bedriftsutvikling ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Faggruppe Utmarksnæring (Består av lærerne på studietilbudet Utmarksnæring ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Klasse med Klasse fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet LANDBRUK LANDBRUK DYR I NÆRINGS- VIRKSOMHET Klasser med Klasser fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet LANDBRUKS- LANDBRUKS- BEDRIFTS- ØKONOMI ØKONOMI UTVIKLING Klasser med Klasser fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet UTMARK UTMARK UTMARKS- NÆRING

11 Vedlegg 4 Faglig og administrativ ledelse ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Naturbruksfagskolen i Midt-Norden ledes av foreningas styre. Under styret fungerer faggrupper. Fagretningene Dyr i næringsvirksomhet, Bedriftsetablering og Utmarksnæring etablerer hver sine faggrupper. Faggruppen koordinerer utviklingen av fagretningen og utgjøres av lærerstaben som er involvert i undervisning på fagretningen og studieleder ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag. En av medlemmene i hver faggruppe velges av faggruppen som faglig leder og ansettes som faglig leder av styret. Studielederen ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag er daglig leder for Naturbruksfagskolen, og ansettes i denne funksjonen av styret. I Administrasjon Administrasjonen for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er lagt til Høgskolen i Nord- Trøndelags avdeling Landbruk og informasjonsteknologi (LIT). Styret for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden velger blant seg administrativt ansvarlig som etter å være ansatt av styret, følger opp styrets føringer overfor administrasjonen sammen med daglig leder. Høgskolen i Nord-Trøndelag har ansvar for det studieadministrative; eksamensansvar, opptaksansvar, koordinering av rekruttering og generelt studentansvar. HiNTs rutiner for eksamen og for registrering og oppfølging av studenter ligger til grunn for administrativt arbeid. Databasen vedlikeholdes av HiNT. Hver av de sju medlemsskolene er er delegert ansvar for daglig administrativt arbeid vedrørende fordypningsemnene og for personalarbeid (inkl. lønn) for lærerne. Naturbruksfagskolen har ingen ansatte, men kjøper tjenester fra medlemsskolene. Vedlegg 1 er notat med beskriving av studieadministrative prosesser ved HiNT, avdeling LIT. Leder for Studieadministrasjonen HiNT, vil lede de studieadministrative prosesser for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. II Stillingsbeskrivelse for faglig leder Faglig leder for hver av fagretningene skal ha utdanning minimum på masternivå innenfor fag som har direkte relevans for fagretningen. III Faglig leder for fagretning ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har ansvar for og skal i nært samarbeid med faggruppen: a) Sørge for at fagretningens resultater samsvarer med vedtatte mål. Utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. o Arbeide med den strategiske utviklingen av utdanningens fagprofil. o Utarbeide studieplaner/fagplaner i samarbeid med faggruppen. o Arbeide med pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av utdanningens virksomhet i en kontinuerlig prosess. b) Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø c) Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering i samarbeid med teamet og med daglig leder: Oppfølging av kontakter med andre utdanningsinstitusjoner IV Som studiestedsleder har rektor ved den enkelte medlemsskole med undervisning på fagretning ansvar for:

12 Vedlegg 4 a) Faglig koordinering av praksis i de fagemner som undervisningsstedet har ansvar for. b) Daglig studieledelse for fagskolestudenter knyttet til skolestedet. o Saksbehandling i studentsaker (permisjonssøknader, utdanningsplaner, sykefraværsoppfølging med mer.) c) Daglig arbeidsledelse for personalet knyttet til skolestedet. o Beregning av ressursbehov og ressursfordeling o Behandle omfordeling av oppgaver ved fravær og sykdom o Innleie av timelærere innenfor tildelt ressursramme o Saksbehandling av personalsaker (tilsettings-/avskjedssaker, permisjonssøknader, sykefraværsoppfølging, attføring/rehabilitering med mer ) o Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved behov d) Økonomistyring internt for utdanningen og attestasjon av regninger V Stillingsbeskrivelse for daglig leder Studieleder for landbruk og utmarksfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er daglig leder for Naturbruksfagskolen. Se beskrivelse av stillingen som studieleder ved HiNT. VI Daglig leder for ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har ansvar for og skal i nært samarbeid med faggruppene for fagretningene: a) Følge opp utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. o Arbeide med den strategiske utviklingen av fagskolens fagprofil. o Overvåke utarbeiding av studieplaner/fagplaner på vegne av styret. o Initiere og overvåke arbeidet med pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av fagskolens virksomhet i en kontinuerlig prosess. b) Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø. c) Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering: Oppfølging av kontakter med andre utdanningsinstitusjoner

13 Vedlegg 4 Arbeidsoppgaver i Studieadministrasjonen HiNT Hovedområder Ansvarlig Oppgaver Eksamen Oppmelding Elektroniske verktøy Informasjonsarbeid Internasjonalisering Karakterutskrift/ vitnemål Kvalitetssikring Markedskommunikasjon Nettutvikling Opptak Statens Lånekasse Førstekonsulent Åse Skatland Førstekonsulent Åse Skatland Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Konsulent Toril Iversen og konsulent Bente Vikki Bersvendsen Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Førstekonsulent Elisabeth Hammer Konsulent Toril Iversen Planlegging Individuell tilrettelegging Avvikling (intern og ekstern) Karakterregistrering Oppnevning av sensorer Karakterklager Opplæring i Arena, Mstas, Class Fronter Tilrettelegging for våre formål SO-katalog Studiehåndbok Faginfo/fagmesser Karakterutskrifter Vitnemål Kursbevis Felles utvalg Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Evalueringer Oppfølging studiekvalitetsundersøkelse Markedsplan. Utredningsarbeid Oppfølging av nettsider Skolebesøk/messer/rekrutteringsarbeid Annonsering Brosjyrer Annet materiell Arkiv Registrering Emnepåmelding Saksbehandling Utsending av tilbud/oppstartinfo A Å Statistikk Førstekonsulent Åse Skatland Studentstatistikk/Eksport av data Studieplaner Studieveiledning Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo med relevant studieveileder Revidering Saksbehandling styret Standardisering av utvikling Fagkoder (emneregister M-stas) Rådgivning (fagvalg, progresjon, studieteknikk) Prosjekt Fornyelse (jfr stud.kval.unders.) Karriéredager Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter Utdanningsplaner Førstekonsulent Elisabeth Hammer Førstekonsulent Eliisabeth Hammer Individuelle tilpasninger Innpassing av tidligere utdanning Veiledning og saksbehandling Registrering i M-stas Økonomi Konsulent Bente V Bersvendsen Innkreving av avgifter og oppfølging

14 Vedlegg 4 Beskrivelse av stilling studieleder ved HiNT Relevante saksdokument fra avdelingsstyret SNN, HiNT (Nå: avd LIT) Sak A-SNN-12/00, Ansvars- og funksjonsområder for valgte ledere Sak A-SNN-48/01, Arbeidsbeskrivelse for studiekontaktene Sak A-SNN-69/02, Ref.- og orienteringssaker, vedlegg 3, Personelloversikt faglige tilsatte Sak A-SNN-12/03 Studielederrollen fra Sak A-SNN-62/03 Ressursrammer for studieledere, studiekontakter og programansvarlige ved SNN fra Sak A-SNN-05/05 Deling av studielederområdet naturbruk Relevante saksdokument høyskolestyret ved HiNT Høgskolestyret, S-40/03, Godtgjørelse av valgte verv arbeidsvilkår for studieledere. Beskrivelse av arbeidsoppgaver for studieleder ved HiNT 1. I nært samarbeid med dekan sørge for at enhetens resultater samsvarer med vedtatte fagpolitiske og fagstrategiske mål. Utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. Ansvar for: a. Arbeid med den strategiske utviklingen av utdanningens fagprofil b. Oppfølging av kvalitetsreformen c. Planlegging, gjennomføring og evaluering av vedtatt program d. Utarbeiding av studieplaner/fagplaner e. Faglig koordinering av praksis i utdanningen f. Pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av utdanningens virksomhet i en kontinuerlig prosess g. Saksforberedelse for dekan og avdelingsstyret slik at de får det nødvendige underlagsmateriale i alle saker som angår utdanningen. 2. Daglig arbeidsledelse for personalet knyttet til enheten. Ansvar for: a. Beregning av ressursbehov og ressursfordeling av det avdelingsstyret ikke har detaljfordelt b. At den enkeltes arbeidsplan utarbeides, fylles og holdes oppdatert gjennom studieåret. Avgjør reduksjon og omfordeling av oppgaver ved fravær og sykdom (sluttansvar: dekan) c. Innleie timelærere innenfor tildelt ressursramme d. Bistå/være tilgjengelig i deler av saksbehandlingen av personalsaker (permisjonssøknader, tilsettings-/avskjedssaker, sykefraværsoppfølging, attføring/rehabilitering med mer ) e. Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved behov f. Deltaking i organisasjonsutvikling og kompetanseplanlegging ved enheten 3. Daglig studieledelse for studenter knyttet til enheten. Ansvar for: Saksbehandling i deler av studentsaker (permisjonssøknader, skikkethetsvurderinger, utdanningsplaner, sykefraværsoppfølging mm) 4. Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø og lede det interne informasjonsarbeidet for sin del av virksomheten både i forhold til studenter og ansatte

15 Vedlegg 4 5. Andre administrative gjøremål Herunder særlig: Økonomistyring internt for utdanningen og attestasjon av regninger 6. Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering a. Utvikling av avdelingens EVU-tilbud b. Oppfølging av kontrakter med andre utdanningsinstitusjoner 7. Opplesning/ egenutvikling - se merknad 3 under Merknader: 1. Dekan er studielederens nærmeste overordnede og den som har arbeidsgiveransvaret på avdelingen. 2. I den daglige arbeidsledelsen ligger det at oppgaver kan delegeres til medarbeidere etter nærmere retningslinjer på avdeling. 3. Opplesningstid/egenutvikling sees som en del av studieledervervet. For 100 % verv i en periode foreslås opplesningen til å være 3 mnd. For verv mindre enn 100 % fastsettes opplesningstiden proporsjonalt med vervets størrelse. For opplesningstid i verv i del av en valgperiode eller flere perioder beregnes opplesningen proporsjonalt med lengden av funksjonsperioden. Denne opplesningen kan tas ut parallelt med studieledervervet eller den kan tas i etterkant på hel eller deltid. Arbeidsgiver (dekan) har styringsretten på hvordan dette gjennomføres etter dialog med studielederen

16 Vedlegg 5 1. Innledning Serviceerklæring for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Denne serviceerklæringen klargjør - Hvordan studentene kan bruke sin demokratiske og lovbestemte rett til medinnflytelse gjennom alle styringsorganer i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvilke rettigheter og plikter studentene har ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvilke tjenester og standarder studenter kan forvente på ulike områder. - Hvordan studentene enkeltvis og samlet kan bruke sin innflytelse for å forbedre kvaliteten på virksomheten ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvordan rettssikkerhet praktiseres og likebehandling ivaretar den enkelte students interesser. - Hvilke krav og forventninger studenter og ansatte ved Naturbruksfagskolen i Midt- Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, kan stille til hverandre. 2. Samarbeid, demokrati og medvirkning Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å: - Arbeide aktivt for at det skal være et godt helhetlig læringsmiljø på fagskolen. I dette ligger det bl.a. at fagskolen i samarbeid med studentene arrangerer introduksjonsprogram. Ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden ser vi det som viktig å integrere studentene i miljøet så raskt som mulig. - Ha et godt og oppdatert system for informasjon der studentene kan finne all informasjon som er relevant for dem på internett, i studiehåndbøker og annen skriftlig dokumentasjon. - Gi studentene rett og mulighet til å være med på viktige beslutninger om emnebeskrivelser og studieplaner, pensum, undervisning og fagskolens bruk av ressurser gjennom sine representanter i styrende organer. I dette ligger også at studentrepresentasjon oppnevnes i komiteer og styringsgrupper som arbeidet med utviklingsoppgaver. - Legge forholdene til rette for at studentpolitisk virksomhet blir drevet på en tilfredsstillende måte. - Lytte til forslag og synspunkter fra studentene og deres representanter, blant annet gjennom regelmessige møter mellom ledelse og studentrepresentanter på ulike nivåer. - Gjennomføre årlige undersøkelser av det helhetlige læringsmiljøet faglige, studiemessig og fysiske forhold. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forventer at studentene: - Velger to tillitsvalgte fra hver klasse. Disse er klassens representanter i Studenturvalget for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden. - Bidrar til diskusjon og deltar ved valg av studentrepresentanter til fagskolens organer

17 Vedlegg 5 - Gir tilbakemelding til ansatte, ledelse eller til sine egne valgte representanter om hvordan det er å være student ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden slik at dette fremmer faglig og sosial utvikling ved fagskolen. Dette gjelder også deltakelse på undersøkelsene av det helhetlige studentmiljøet. - Opptrer som en positiv ambassadør for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden - Holder seg orientert ved å søke informasjon på fagskolens nettsted, i studiehåndbøker, reglementer og lignende. 3. Undervisning og læring Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å: - Påse at lærerne holder seg faglig og pedagogisk oppdatert, underviser i samsvar med studieplan og gir forskningsbasert undervisning - Legge til rette for fleksible og studentaktive læringsformer og bedre tilpassede vurderingsformer. - Legge til rette for at studentene får veiledning med god kvalitet, både i de teoretiske delene av studiet, og i praksisdelene. - Sørge for at nettstøtte (LMS) og annen elektronisk formidling blir brukt slik at det totale undervisningstilbudet både faglig og kommunikasjonsmessig ligger helt i fronten. - Sørge for at lærerne skal være i dialog med studentene, få tilbakemeldinger og stadig arbeide for å forbedre undervisningen. - Legge til rette for fleksible og selvstendige læringsformer som arbeid i grupper og seminarer, og med spesielle oppgaver. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forventer at studentene - Er faglig aktive og tar del i de læringsformer og aktiviteter som tilbys og i denne sammenheng bidrar til å utvikle det faglige miljøet. - Setter seg inn i studieplan og emnebeskrivelsene og følger de kunnskapskrav utdanningen har lagt opp til. - Innøver studievaner og arbeidsdisiplin som bidrar til best mulig faglig framgang og fremmer godt studiemiljø. - Deltar i undervisning og pedagogiske opplegg og foreslår forbedringer i samarbeid med andre studenter og lærere. 4. Studieadministrasjon og studieledelse Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forplikter seg til at - Beslutninger som gjelder nærværsplikt, obligatorisk innlevering av oppgaver og eksamensordinger skal være fattet av organer der studentene er representert. - Alle studentene skal ved semesterstart ha fått utlevert studiehåndbok med undervisningsplan som inneholder informasjon om studiets organisering, arbeidsformer, obligatorisk frammøte og oppgaver, pensum og eksamensformer,

18 Vedlegg 5 oversikt over når det gis undervisning i ulike emner, frister for oppmelding/avmelding og oppgaveinnlevering, og datoer for eksamen og sensurfrist. - Ledelsen og administrasjonen skal være i dialog med studentene, få tilbakemeldinger og stadig jobbe for bedre studiemiljø ved fagskolen. Det erkjennes at dette har spesielle utfordringer med hensyn til den geografiske spredningen av studentene. - Alle studenter får bistand til og rask og rasjonell ekspedering i forbindelse med studentkort, semesteravgift, studieavgifter, studielån, tilgang til datasal, oppmeldinger/avmeldinger, bekreftelser, karakterutskrifter og vitnemål. - Alle studentene får tilbud om veiledning om: o Studier ved partnerskolene, og mulighet for å gå videre med utdanningen på fagskolen o Godkjenning/innpassing av tidligere utdanning o Andre praktiske og sosiale spørsmål. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forutsetter at studentene - Tilegner seg den informasjonen som er gitt ut ved semesterstart og ellers holder seg jevnlig oppdatert ved å følge med på oppslagstavle og internett. - Overholder frister som er satt, eller følger av, lov og regelverk 5. Informasjonstjenester Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen forplikter seg til å - Sikre god tilgang til litteratur og andre bibliotektilbud innenfor de rammer som er tilgjengelige. - Gi alle studentene adgangsrettigheter til fagskolens dataanlegg, med tilgang til internett og oppdatert programvare og maskinspark til studiebruk. - Gi tilgang til elektroniske informasjonstjenester via fagskolens nettverk. - Gi studentene veiledning og opplæring i bibliotekets tjenester og i bruk av nettet og dataverktøyene som tilbys - Tilby grunnleggende IT-opplæring Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen forutsetter at studentene - Gjør seg kjent med og benytter informasjonstjenestens nettsider og fysiske tilbud - Bruker fagskolens dataanlegg på en etisk forsvarlig og sømmelig måte 6. Rettsikkerhet Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er opptatt av at studentenes rettigheter og rettssikkerhet som er nedfelt i lovverket skal være reelle. Derfor forplikter Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, seg til å:

19 Vedlegg 5 - Informere studentene generelt og i enkeltsaker spesielt om sine rettigheter og om adgang til å klage over beslutninger/vedtak som angår den enkelte. - Ivareta personvernet for studentene - Sørge for at studenter som har dokumentert særlige behov ut fra funksjonshemming, sykdom eller andre årsaker får spesiell tilrettelegging og/eller særordninger, hjemlet i Lov om fagskoleutdanning 4 a til i. Studenten skal få individuell oppfølging i henhold til dette. 7. Studentvelferd Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å - Tilby, eller tilrettelegge for tilbud, leie av studentboliger til eller under markedspris, ved eller i rimelig avstand fra fagskolen. - Tilrettelegge for serveringssteder ved skolestedene. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forutsetter at studentene - Overholder det til enhver tid gjeldende reglement for det studiestedet de studerer ved (såkalt skolereglement ), med særskilt tanke på internatene og tiden utenfor undervisningen

20 Vedlegg 6. OPPTAKSREGLEMENT Regelverk for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1 Området regelverket gjelder for Regelverket gjelder for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. 2 Opptakskrav Det kreves ikke generell studiekompetanse for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Fagskolen bygger på videregående opplæring: a) Fullført treårig videregående skole utdanningsprogram naturbruk. b) Fullført annen videregående skole pluss realkompetanse innenfor fordypningsemner eller enkelteksamener innenfor fordypningsemner. Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. Styret fastsetter kriterier for inntak på alternativ b). 3 Utenlandsk utdanning Søkere med 3-årig videregående utdanning i naturbruk fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak på samme vilkår som norske søkere jfr. Reykjavik-erklæringen. Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring i naturbruk, og i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk med en av følgende prøver: Bestått eksamen fra Læreplan i norsk som andrespråk. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene. Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Test i norsk, høyere nivå, ("Bergenstesten") med minimum 450 poeng. Annen dokumentasjon av norskkunnskaper kan godtas. Søkere som for eksempel vil dokumentere norskkunnskaper med norsk eller et annet nordisk språk som morsmål, må normalt dokumentere at de har hatt opplæring i morsmålet på minst norsk/nordisk grunnskolenivå. 4 Realkompetanse Søkere som er 20 år eller eldre, og som ikke kan dokumentere skolegang på videregående skolenivå, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskap søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet. Saksbehandling gjøres av leder for studieadministrasjonen ved Naturbruksfagskolen i Midt- Norden (se organisasjonskart). Leder i styret er opptaksansvarlig, og kan gi fullmakt

21 Vedlegg 7 NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT- NORDEN REGLEMENT FOR STUDENTENE ORDENSREGLEMENT Avgjørelse om bortvisning, utestengning, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal være saklig begrunnet. Rektor ved det enkelte skolested har styrets fullmakt i disiplinærsaker. Regelverket ved det enkelte skolested, som er satt opp i henhold til Opplæringslovens 3-7 og 3-8, skal ligge til grunn for vedtak om disiplinærsanksjoner, så sant dette ikke er i strid med Fagskolelovens 7. Vedtak skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, slik fagskolelovens 7 beskriver. Vedtakene kan påklages til styret i henhold til fagskolelovens 7. KLAGEREGLEMENT Retningslinjer for arbeidet i klagenemnda ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Leder og varamedlem for leder, som ikke skal være tilsatt ved noen av medlemsskolene, skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Klagenemnda oppnevnes for tre år om gangen, md unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år fra 1.9. Styret kan oppnevne to personlige varamedlemmer for hvert medlem i nemnda. 2. Klagenemnda behandler følgende saker a. Annulering av eksamen eller prøve, eller kurs, eller godskriving av utdanning. b. Klage over avgjørelse om opptak til studier/kurs ved fagskolen. Klage over formelle feil ved gjennomføring av eksamen. c. Klage over avslag om: - å få gå opp til eksamen, - fritak fra krav om obligatorisk deltaking, - fritak for eksamen eller prøve, - godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra annen institusjon, - andre studieadministrative enkeltvedtak. d. Klage i forbindelse med valg ved institusjonen. 3. Klagenemnda behandler ikke klage på karakterfastsetting. (Se Eksamensreglement 15). 4. Klagen skal fremsettes til Klagenemnda ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og adresseres til den administrative ledelse ved Naturbruksfagskolen. Naturbruksfagskolens administrasjon har ansvar for framsending til Klagenemnda. For saksbehandlingen gjelder reglene i Forvaltningsloven. 5. Klagenemnda skal avgjøre sakene i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og tre andre medlemmer er til stede. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Det skal føres møtebok over de sakene som behandles av nemnda. Alle møtende medlemmer har plikt til å stemme, og det skal gå fram av møteboka hvor mange som har stemt for de ulike forslag. 6. Dekan ved HiNT avd LIT, eller den han utpeker, er sekretær for klagenemnda og forbereder de sakene som nemnda skal behandle

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer