Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. 2. Lover og forskrifter som styrer Naturbruksfagskolen i Midt-Nordens arbeid er i særdeleshet a) For Norge: Lov om fagskoleutdanning (Nr 56 av 20. juni 2003), Forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (Nr 1343 av 10. november 2003). b) For Sverige: Gymnasieförordningen 2 kap Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har medlemsinstitusjoner fra både Norge og Sverige. Fagskolen forholder seg til nasjonalt lovverk i relasjon til hvilken nasjon som økonomisk støtter en gitt aktivitet. Styret og styrets aktivitet styres av norsk lovverk. 4 Styrets oppgaver (1) Styret skal trekke opp strategien for Naturbruksfagskolen i Midt-Nordens utdanningsvirksomhet og annen faglig virksomhet. Det skal legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen, og ta hensyn til tilbakemeldinger som mottas fra evaluering av det helhetlige læringsmiljøet, fra årlig møter med næringslivet, og rapporter fra fagteamene. (2) Dette innebærer at styret er ansvarlig for å kontrollere at studentene får den utdanningen som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen (fagskolelovens 3). Styret er ansvarlig for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende er korrekte og fullstendige. (fagskoleloven 3 og 4). Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske. (fagskolelovens 4a). (3) Styret har ikke myndighet over faglige, økonomiske eller personalmessige saker ved den enkelte medlemsskolen (skolested) som er Naturbruksfagskolen uvedkommende. (4) Styret godkjenner hver vår kommende skoleårs plan, inkludert undervisningspersonell og sensorer. (5) Styret har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak. I dette ligger fordelingsnøkkelen som er vedtatt av medlemsskolenes egne styrer. (6) Styret selv fastsetter fagskolens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. (7) Styret skal organisere samarbeidet mellom medlemsskolene slik at lokal kompetanse ved disse styrkes. (8) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. (9) Det skal være full åpenhet om styrets arbeid. 5 Styret består av rektorene ved Åsbygden naturbruksgymnas (Jämtlands Institutt for Landsbygdutvikling), Mære landbruksskole, Val videregående skole, Skjetlein videregående skole, Øya videregående skole og Vefsn landbruksskole, dekan ved avdeling Landbruk og IT (LIT) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, to representanter fra næringslivet, to representanter for de faglige ansatte og to representanter for studentene. Styret velger selv styreleder

9 Vedlegg 2 Styreleder må være en av rektorene ved medlemsskolene eller dekan ved HiNT avdeling LIT. Rektorene ved medlemsskolene og dekan ved HiNT/LIT sitter i styret i kraft av sin stilling (Ikke i kraft av sin person), og har sete i styret så lenge de sitter i sin stilling. De to studentrepresentantene velges av og blant Studentutvalget ved Naturbruksfagskolen. De to eksterne representanter med vararepresentanter (vara har alltid møterett) utnevnes av styret. Som representant for de faglige ansatte velges én blant de faglige ansatte på HiNT/LIT, og den andre velges av og blant de faglig ansatte som er involvert i undervisningen på fagskolen ved de andre medlemsskolene. Studentrepresentanter, eksterne representanter og faglig ansatte sitter alle for ett år av gangen (korrelerer med studieåret) og trer av først når erstatter er valgt/utnevnt. Under styret fungerer faggrupper. Fagretningene Dyr i næringsvirksomhet, Bedriftsetablering og Utmarksnæring etablerer hver sine faggrupper. Faggruppen koordinerer utviklingen av fagretningen og utgjøres av lærerstaben som er involvert i undervisning på fagretningen og studieleder ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag. En av medlemmene i hver faggruppe velges av faggruppen som faglig leder og ansettes som faglig leder av styret. Studielederen ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag er daglig leder for Naturbruksfagskolen, og ansettes i denne funksjonen av styret (Fagskolelovens 3). Administrasjonen for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er lagt til Høgskolen i Nord- Trøndelags avdeling Landbruk og informasjonsteknologi (LIT). Styret for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden velger blant seg administrativt ansvarlig som etter å være ansatt av styret, følger opp styrets føringer overfor administrasjonen sammen med daglig leder. 6. Styrets møter (1) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. (2) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. (3) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører, med hensyn til offentlighetslovens 5a jfr. forvaltningslovens 13. I henhold til fagskolelovens bestemmelse skal studenter og lærere tilknyttet Naturbruksfagskolen ha møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning. (4) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær den styret utpeker som møteleder. (5) Det skal føres møtebok for styret, og denne skal gjøres tilgjengelig over fagskolens nettsted ikke mer enn sju- 7 - dager etter styremøtet

10 Vedlegg 3 ORGANISASJONSKART for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Medlemsskole Årsmøtet for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Styret for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Administrasjon.for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden (Lagt til HiNT). Ansvar for: - Opptak - Elevadministrasjon - Vitnemål - Økonomisk fordeling mellom aktørene Faggruppe Dyr i næringsvirksomhet (Består av lærerne på studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Faggruppe Bedriftsutvikling (Består av lærerne på studietilbudet Bedriftsutvikling ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Faggruppe Utmarksnæring (Består av lærerne på studietilbudet Utmarksnæring ved alle skolene. Studieleder ved HiNT leder faggruppen). Klasse med Klasse fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet LANDBRUK LANDBRUK DYR I NÆRINGS- VIRKSOMHET Klasser med Klasser fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet LANDBRUKS- LANDBRUKS- BEDRIFTS- ØKONOMI ØKONOMI UTVIKLING Klasser med Klasser fordypning med Klasser fordypning med studietilbudet UTMARK UTMARK UTMARKS- NÆRING

11 Vedlegg 4 Faglig og administrativ ledelse ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Naturbruksfagskolen i Midt-Norden ledes av foreningas styre. Under styret fungerer faggrupper. Fagretningene Dyr i næringsvirksomhet, Bedriftsetablering og Utmarksnæring etablerer hver sine faggrupper. Faggruppen koordinerer utviklingen av fagretningen og utgjøres av lærerstaben som er involvert i undervisning på fagretningen og studieleder ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag. En av medlemmene i hver faggruppe velges av faggruppen som faglig leder og ansettes som faglig leder av styret. Studielederen ved HiNT avd Landbruk og informasjonstreknologi, seksjon landbruk og utmarksfag er daglig leder for Naturbruksfagskolen, og ansettes i denne funksjonen av styret. I Administrasjon Administrasjonen for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er lagt til Høgskolen i Nord- Trøndelags avdeling Landbruk og informasjonsteknologi (LIT). Styret for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden velger blant seg administrativt ansvarlig som etter å være ansatt av styret, følger opp styrets føringer overfor administrasjonen sammen med daglig leder. Høgskolen i Nord-Trøndelag har ansvar for det studieadministrative; eksamensansvar, opptaksansvar, koordinering av rekruttering og generelt studentansvar. HiNTs rutiner for eksamen og for registrering og oppfølging av studenter ligger til grunn for administrativt arbeid. Databasen vedlikeholdes av HiNT. Hver av de sju medlemsskolene er er delegert ansvar for daglig administrativt arbeid vedrørende fordypningsemnene og for personalarbeid (inkl. lønn) for lærerne. Naturbruksfagskolen har ingen ansatte, men kjøper tjenester fra medlemsskolene. Vedlegg 1 er notat med beskriving av studieadministrative prosesser ved HiNT, avdeling LIT. Leder for Studieadministrasjonen HiNT, vil lede de studieadministrative prosesser for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. II Stillingsbeskrivelse for faglig leder Faglig leder for hver av fagretningene skal ha utdanning minimum på masternivå innenfor fag som har direkte relevans for fagretningen. III Faglig leder for fagretning ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har ansvar for og skal i nært samarbeid med faggruppen: a) Sørge for at fagretningens resultater samsvarer med vedtatte mål. Utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. o Arbeide med den strategiske utviklingen av utdanningens fagprofil. o Utarbeide studieplaner/fagplaner i samarbeid med faggruppen. o Arbeide med pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av utdanningens virksomhet i en kontinuerlig prosess. b) Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø c) Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering i samarbeid med teamet og med daglig leder: Oppfølging av kontakter med andre utdanningsinstitusjoner IV Som studiestedsleder har rektor ved den enkelte medlemsskole med undervisning på fagretning ansvar for:

12 Vedlegg 4 a) Faglig koordinering av praksis i de fagemner som undervisningsstedet har ansvar for. b) Daglig studieledelse for fagskolestudenter knyttet til skolestedet. o Saksbehandling i studentsaker (permisjonssøknader, utdanningsplaner, sykefraværsoppfølging med mer.) c) Daglig arbeidsledelse for personalet knyttet til skolestedet. o Beregning av ressursbehov og ressursfordeling o Behandle omfordeling av oppgaver ved fravær og sykdom o Innleie av timelærere innenfor tildelt ressursramme o Saksbehandling av personalsaker (tilsettings-/avskjedssaker, permisjonssøknader, sykefraværsoppfølging, attføring/rehabilitering med mer ) o Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved behov d) Økonomistyring internt for utdanningen og attestasjon av regninger V Stillingsbeskrivelse for daglig leder Studieleder for landbruk og utmarksfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er daglig leder for Naturbruksfagskolen. Se beskrivelse av stillingen som studieleder ved HiNT. VI Daglig leder for ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden har ansvar for og skal i nært samarbeid med faggruppene for fagretningene: a) Følge opp utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. o Arbeide med den strategiske utviklingen av fagskolens fagprofil. o Overvåke utarbeiding av studieplaner/fagplaner på vegne av styret. o Initiere og overvåke arbeidet med pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av fagskolens virksomhet i en kontinuerlig prosess. b) Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø. c) Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering: Oppfølging av kontakter med andre utdanningsinstitusjoner

13 Vedlegg 4 Arbeidsoppgaver i Studieadministrasjonen HiNT Hovedområder Ansvarlig Oppgaver Eksamen Oppmelding Elektroniske verktøy Informasjonsarbeid Internasjonalisering Karakterutskrift/ vitnemål Kvalitetssikring Markedskommunikasjon Nettutvikling Opptak Statens Lånekasse Førstekonsulent Åse Skatland Førstekonsulent Åse Skatland Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Konsulent Toril Iversen og konsulent Bente Vikki Bersvendsen Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo Førstekonsulent Elisabeth Hammer Konsulent Toril Iversen Planlegging Individuell tilrettelegging Avvikling (intern og ekstern) Karakterregistrering Oppnevning av sensorer Karakterklager Opplæring i Arena, Mstas, Class Fronter Tilrettelegging for våre formål SO-katalog Studiehåndbok Faginfo/fagmesser Karakterutskrifter Vitnemål Kursbevis Felles utvalg Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Evalueringer Oppfølging studiekvalitetsundersøkelse Markedsplan. Utredningsarbeid Oppfølging av nettsider Skolebesøk/messer/rekrutteringsarbeid Annonsering Brosjyrer Annet materiell Arkiv Registrering Emnepåmelding Saksbehandling Utsending av tilbud/oppstartinfo A Å Statistikk Førstekonsulent Åse Skatland Studentstatistikk/Eksport av data Studieplaner Studieveiledning Seksjonssjef Gudrun Veimo Seksjonssjef Gudrun Veimo med relevant studieveileder Revidering Saksbehandling styret Standardisering av utvikling Fagkoder (emneregister M-stas) Rådgivning (fagvalg, progresjon, studieteknikk) Prosjekt Fornyelse (jfr stud.kval.unders.) Karriéredager Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter Utdanningsplaner Førstekonsulent Elisabeth Hammer Førstekonsulent Eliisabeth Hammer Individuelle tilpasninger Innpassing av tidligere utdanning Veiledning og saksbehandling Registrering i M-stas Økonomi Konsulent Bente V Bersvendsen Innkreving av avgifter og oppfølging

14 Vedlegg 4 Beskrivelse av stilling studieleder ved HiNT Relevante saksdokument fra avdelingsstyret SNN, HiNT (Nå: avd LIT) Sak A-SNN-12/00, Ansvars- og funksjonsområder for valgte ledere Sak A-SNN-48/01, Arbeidsbeskrivelse for studiekontaktene Sak A-SNN-69/02, Ref.- og orienteringssaker, vedlegg 3, Personelloversikt faglige tilsatte Sak A-SNN-12/03 Studielederrollen fra Sak A-SNN-62/03 Ressursrammer for studieledere, studiekontakter og programansvarlige ved SNN fra Sak A-SNN-05/05 Deling av studielederområdet naturbruk Relevante saksdokument høyskolestyret ved HiNT Høgskolestyret, S-40/03, Godtgjørelse av valgte verv arbeidsvilkår for studieledere. Beskrivelse av arbeidsoppgaver for studieleder ved HiNT 1. I nært samarbeid med dekan sørge for at enhetens resultater samsvarer med vedtatte fagpolitiske og fagstrategiske mål. Utvikling og oppfølging av utdanninger for å nå de fastsatte mål. Ansvar for: a. Arbeid med den strategiske utviklingen av utdanningens fagprofil b. Oppfølging av kvalitetsreformen c. Planlegging, gjennomføring og evaluering av vedtatt program d. Utarbeiding av studieplaner/fagplaner e. Faglig koordinering av praksis i utdanningen f. Pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av utdanningens virksomhet i en kontinuerlig prosess g. Saksforberedelse for dekan og avdelingsstyret slik at de får det nødvendige underlagsmateriale i alle saker som angår utdanningen. 2. Daglig arbeidsledelse for personalet knyttet til enheten. Ansvar for: a. Beregning av ressursbehov og ressursfordeling av det avdelingsstyret ikke har detaljfordelt b. At den enkeltes arbeidsplan utarbeides, fylles og holdes oppdatert gjennom studieåret. Avgjør reduksjon og omfordeling av oppgaver ved fravær og sykdom (sluttansvar: dekan) c. Innleie timelærere innenfor tildelt ressursramme d. Bistå/være tilgjengelig i deler av saksbehandlingen av personalsaker (permisjonssøknader, tilsettings-/avskjedssaker, sykefraværsoppfølging, attføring/rehabilitering med mer ) e. Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved behov f. Deltaking i organisasjonsutvikling og kompetanseplanlegging ved enheten 3. Daglig studieledelse for studenter knyttet til enheten. Ansvar for: Saksbehandling i deler av studentsaker (permisjonssøknader, skikkethetsvurderinger, utdanningsplaner, sykefraværsoppfølging mm) 4. Stimulere til et stadig bedre læringsmiljø og lede det interne informasjonsarbeidet for sin del av virksomheten både i forhold til studenter og ansatte

15 Vedlegg 4 5. Andre administrative gjøremål Herunder særlig: Økonomistyring internt for utdanningen og attestasjon av regninger 6. Eksternt samarbeid/ markedskontakt/internasjonalisering a. Utvikling av avdelingens EVU-tilbud b. Oppfølging av kontrakter med andre utdanningsinstitusjoner 7. Opplesning/ egenutvikling - se merknad 3 under Merknader: 1. Dekan er studielederens nærmeste overordnede og den som har arbeidsgiveransvaret på avdelingen. 2. I den daglige arbeidsledelsen ligger det at oppgaver kan delegeres til medarbeidere etter nærmere retningslinjer på avdeling. 3. Opplesningstid/egenutvikling sees som en del av studieledervervet. For 100 % verv i en periode foreslås opplesningen til å være 3 mnd. For verv mindre enn 100 % fastsettes opplesningstiden proporsjonalt med vervets størrelse. For opplesningstid i verv i del av en valgperiode eller flere perioder beregnes opplesningen proporsjonalt med lengden av funksjonsperioden. Denne opplesningen kan tas ut parallelt med studieledervervet eller den kan tas i etterkant på hel eller deltid. Arbeidsgiver (dekan) har styringsretten på hvordan dette gjennomføres etter dialog med studielederen

16 Vedlegg 5 1. Innledning Serviceerklæring for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Denne serviceerklæringen klargjør - Hvordan studentene kan bruke sin demokratiske og lovbestemte rett til medinnflytelse gjennom alle styringsorganer i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvilke rettigheter og plikter studentene har ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvilke tjenester og standarder studenter kan forvente på ulike områder. - Hvordan studentene enkeltvis og samlet kan bruke sin innflytelse for å forbedre kvaliteten på virksomheten ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. - Hvordan rettssikkerhet praktiseres og likebehandling ivaretar den enkelte students interesser. - Hvilke krav og forventninger studenter og ansatte ved Naturbruksfagskolen i Midt- Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, kan stille til hverandre. 2. Samarbeid, demokrati og medvirkning Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å: - Arbeide aktivt for at det skal være et godt helhetlig læringsmiljø på fagskolen. I dette ligger det bl.a. at fagskolen i samarbeid med studentene arrangerer introduksjonsprogram. Ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden ser vi det som viktig å integrere studentene i miljøet så raskt som mulig. - Ha et godt og oppdatert system for informasjon der studentene kan finne all informasjon som er relevant for dem på internett, i studiehåndbøker og annen skriftlig dokumentasjon. - Gi studentene rett og mulighet til å være med på viktige beslutninger om emnebeskrivelser og studieplaner, pensum, undervisning og fagskolens bruk av ressurser gjennom sine representanter i styrende organer. I dette ligger også at studentrepresentasjon oppnevnes i komiteer og styringsgrupper som arbeidet med utviklingsoppgaver. - Legge forholdene til rette for at studentpolitisk virksomhet blir drevet på en tilfredsstillende måte. - Lytte til forslag og synspunkter fra studentene og deres representanter, blant annet gjennom regelmessige møter mellom ledelse og studentrepresentanter på ulike nivåer. - Gjennomføre årlige undersøkelser av det helhetlige læringsmiljøet faglige, studiemessig og fysiske forhold. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forventer at studentene: - Velger to tillitsvalgte fra hver klasse. Disse er klassens representanter i Studenturvalget for Naturbruksfagskolen i Midt- Norden. - Bidrar til diskusjon og deltar ved valg av studentrepresentanter til fagskolens organer

17 Vedlegg 5 - Gir tilbakemelding til ansatte, ledelse eller til sine egne valgte representanter om hvordan det er å være student ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden slik at dette fremmer faglig og sosial utvikling ved fagskolen. Dette gjelder også deltakelse på undersøkelsene av det helhetlige studentmiljøet. - Opptrer som en positiv ambassadør for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden - Holder seg orientert ved å søke informasjon på fagskolens nettsted, i studiehåndbøker, reglementer og lignende. 3. Undervisning og læring Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å: - Påse at lærerne holder seg faglig og pedagogisk oppdatert, underviser i samsvar med studieplan og gir forskningsbasert undervisning - Legge til rette for fleksible og studentaktive læringsformer og bedre tilpassede vurderingsformer. - Legge til rette for at studentene får veiledning med god kvalitet, både i de teoretiske delene av studiet, og i praksisdelene. - Sørge for at nettstøtte (LMS) og annen elektronisk formidling blir brukt slik at det totale undervisningstilbudet både faglig og kommunikasjonsmessig ligger helt i fronten. - Sørge for at lærerne skal være i dialog med studentene, få tilbakemeldinger og stadig arbeide for å forbedre undervisningen. - Legge til rette for fleksible og selvstendige læringsformer som arbeid i grupper og seminarer, og med spesielle oppgaver. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forventer at studentene - Er faglig aktive og tar del i de læringsformer og aktiviteter som tilbys og i denne sammenheng bidrar til å utvikle det faglige miljøet. - Setter seg inn i studieplan og emnebeskrivelsene og følger de kunnskapskrav utdanningen har lagt opp til. - Innøver studievaner og arbeidsdisiplin som bidrar til best mulig faglig framgang og fremmer godt studiemiljø. - Deltar i undervisning og pedagogiske opplegg og foreslår forbedringer i samarbeid med andre studenter og lærere. 4. Studieadministrasjon og studieledelse Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forplikter seg til at - Beslutninger som gjelder nærværsplikt, obligatorisk innlevering av oppgaver og eksamensordinger skal være fattet av organer der studentene er representert. - Alle studentene skal ved semesterstart ha fått utlevert studiehåndbok med undervisningsplan som inneholder informasjon om studiets organisering, arbeidsformer, obligatorisk frammøte og oppgaver, pensum og eksamensformer,

18 Vedlegg 5 oversikt over når det gis undervisning i ulike emner, frister for oppmelding/avmelding og oppgaveinnlevering, og datoer for eksamen og sensurfrist. - Ledelsen og administrasjonen skal være i dialog med studentene, få tilbakemeldinger og stadig jobbe for bedre studiemiljø ved fagskolen. Det erkjennes at dette har spesielle utfordringer med hensyn til den geografiske spredningen av studentene. - Alle studenter får bistand til og rask og rasjonell ekspedering i forbindelse med studentkort, semesteravgift, studieavgifter, studielån, tilgang til datasal, oppmeldinger/avmeldinger, bekreftelser, karakterutskrifter og vitnemål. - Alle studentene får tilbud om veiledning om: o Studier ved partnerskolene, og mulighet for å gå videre med utdanningen på fagskolen o Godkjenning/innpassing av tidligere utdanning o Andre praktiske og sosiale spørsmål. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forutsetter at studentene - Tilegner seg den informasjonen som er gitt ut ved semesterstart og ellers holder seg jevnlig oppdatert ved å følge med på oppslagstavle og internett. - Overholder frister som er satt, eller følger av, lov og regelverk 5. Informasjonstjenester Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen forplikter seg til å - Sikre god tilgang til litteratur og andre bibliotektilbud innenfor de rammer som er tilgjengelige. - Gi alle studentene adgangsrettigheter til fagskolens dataanlegg, med tilgang til internett og oppdatert programvare og maskinspark til studiebruk. - Gi tilgang til elektroniske informasjonstjenester via fagskolens nettverk. - Gi studentene veiledning og opplæring i bibliotekets tjenester og i bruk av nettet og dataverktøyene som tilbys - Tilby grunnleggende IT-opplæring Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen forutsetter at studentene - Gjør seg kjent med og benytter informasjonstjenestens nettsider og fysiske tilbud - Bruker fagskolens dataanlegg på en etisk forsvarlig og sømmelig måte 6. Rettsikkerhet Naturbruksfagskolen i Midt-Norden er opptatt av at studentenes rettigheter og rettssikkerhet som er nedfelt i lovverket skal være reelle. Derfor forplikter Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, seg til å:

19 Vedlegg 5 - Informere studentene generelt og i enkeltsaker spesielt om sine rettigheter og om adgang til å klage over beslutninger/vedtak som angår den enkelte. - Ivareta personvernet for studentene - Sørge for at studenter som har dokumentert særlige behov ut fra funksjonshemming, sykdom eller andre årsaker får spesiell tilrettelegging og/eller særordninger, hjemlet i Lov om fagskoleutdanning 4 a til i. Studenten skal få individuell oppfølging i henhold til dette. 7. Studentvelferd Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og de videregående skolene som er tilsluttet Naturbruksfagskolen, forplikter seg til å - Tilby, eller tilrettelegge for tilbud, leie av studentboliger til eller under markedspris, ved eller i rimelig avstand fra fagskolen. - Tilrettelegge for serveringssteder ved skolestedene. Naturbruksfagskolen i Midt-Norden forutsetter at studentene - Overholder det til enhver tid gjeldende reglement for det studiestedet de studerer ved (såkalt skolereglement ), med særskilt tanke på internatene og tiden utenfor undervisningen

20 Vedlegg 6. OPPTAKSREGLEMENT Regelverk for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1 Området regelverket gjelder for Regelverket gjelder for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. 2 Opptakskrav Det kreves ikke generell studiekompetanse for opptak til Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Fagskolen bygger på videregående opplæring: a) Fullført treårig videregående skole utdanningsprogram naturbruk. b) Fullført annen videregående skole pluss realkompetanse innenfor fordypningsemner eller enkelteksamener innenfor fordypningsemner. Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. Styret fastsetter kriterier for inntak på alternativ b). 3 Utenlandsk utdanning Søkere med 3-årig videregående utdanning i naturbruk fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak på samme vilkår som norske søkere jfr. Reykjavik-erklæringen. Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring i naturbruk, og i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk med en av følgende prøver: Bestått eksamen fra Læreplan i norsk som andrespråk. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene. Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Test i norsk, høyere nivå, ("Bergenstesten") med minimum 450 poeng. Annen dokumentasjon av norskkunnskaper kan godtas. Søkere som for eksempel vil dokumentere norskkunnskaper med norsk eller et annet nordisk språk som morsmål, må normalt dokumentere at de har hatt opplæring i morsmålet på minst norsk/nordisk grunnskolenivå. 4 Realkompetanse Søkere som er 20 år eller eldre, og som ikke kan dokumentere skolegang på videregående skolenivå, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskap søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet. Saksbehandling gjøres av leder for studieadministrasjonen ved Naturbruksfagskolen i Midt- Norden (se organisasjonskart). Leder i styret er opptaksansvarlig, og kan gi fullmakt

21 Vedlegg 7 NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT- NORDEN REGLEMENT FOR STUDENTENE ORDENSREGLEMENT Avgjørelse om bortvisning, utestengning, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal være saklig begrunnet. Rektor ved det enkelte skolested har styrets fullmakt i disiplinærsaker. Regelverket ved det enkelte skolested, som er satt opp i henhold til Opplæringslovens 3-7 og 3-8, skal ligge til grunn for vedtak om disiplinærsanksjoner, så sant dette ikke er i strid med Fagskolelovens 7. Vedtak skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, slik fagskolelovens 7 beskriver. Vedtakene kan påklages til styret i henhold til fagskolelovens 7. KLAGEREGLEMENT Retningslinjer for arbeidet i klagenemnda ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Leder og varamedlem for leder, som ikke skal være tilsatt ved noen av medlemsskolene, skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Klagenemnda oppnevnes for tre år om gangen, md unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år fra 1.9. Styret kan oppnevne to personlige varamedlemmer for hvert medlem i nemnda. 2. Klagenemnda behandler følgende saker a. Annulering av eksamen eller prøve, eller kurs, eller godskriving av utdanning. b. Klage over avgjørelse om opptak til studier/kurs ved fagskolen. Klage over formelle feil ved gjennomføring av eksamen. c. Klage over avslag om: - å få gå opp til eksamen, - fritak fra krav om obligatorisk deltaking, - fritak for eksamen eller prøve, - godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra annen institusjon, - andre studieadministrative enkeltvedtak. d. Klage i forbindelse med valg ved institusjonen. 3. Klagenemnda behandler ikke klage på karakterfastsetting. (Se Eksamensreglement 15). 4. Klagen skal fremsettes til Klagenemnda ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden og adresseres til den administrative ledelse ved Naturbruksfagskolen. Naturbruksfagskolens administrasjon har ansvar for framsending til Klagenemnda. For saksbehandlingen gjelder reglene i Forvaltningsloven. 5. Klagenemnda skal avgjøre sakene i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og tre andre medlemmer er til stede. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Det skal føres møtebok over de sakene som behandles av nemnda. Alle møtende medlemmer har plikt til å stemme, og det skal gå fram av møteboka hvor mange som har stemt for de ulike forslag. 6. Dekan ved HiNT avd LIT, eller den han utpeker, er sekretær for klagenemnda og forbereder de sakene som nemnda skal behandle

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer