Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark"

Transkript

1 Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr og delegeringsvedtak 13. mai 1993, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk 2 og forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk Virkeområde Forskriften gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt det forekommer anadrom fisk, unntatt i: Neidenvassdraget, Tanavassdraget, Grense Jakobselv opp til Grense Jakobselvvatn (grensemerke 329) og Pasvikelva. 2. Definisjoner Med anadrom laksefisk menes laks, sjørøye og sjøørret. Med innlandsfisk menes all annen fisk enn anadrom fisk. Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn. Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren. Med rettighetshaver menes den som eier retten til fiske. Med indikatorfiske menes fiske etter rømt regnbueørret og opprettslaks der anadrom fisk skal settes tilbake i vassdraget. 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk Den som har fisket anadrome laksefisk skal hvert år levere oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikk. For fiske i vassdrag påligger plikten rettighetshaver. Den som leier fiske i vassdrag eller kjøper fiskekort plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver. Oppgave over fangst skal sendes vedkommende fylkesmann innen 1. november. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema eller elektronisk på fangstrapp.no og skal inneholde fiskerens, eventuelt rettighetshavers navn og adresse, kommunens og vassdragets navn, typer og antall redskaper, fangstens fordeling på redskaper, fangstens fordeling i vektgrupper, fangstens vekt og antall for laks, sjørøye, sjøørret, oppdrettsfisk og annen laksefisk fordelt på uke. Gjenutsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er gjenutsatt. 4. Fisketid A Fiske på laks fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24. Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl 24. Fiske på sjøørret fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24. B Fiske på laks fra 24. juni kl 00 til 24. august kl 24. Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus VADSØ

2 Side 2 av 11 Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl. 24. Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 00 til 24. august kl 24. C Fiske på laks fra 1. juli kl 00 til 10. august kl 24. Fiske på sjørøye fra 1. juli kl 00 til 31. juli kl 24. Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 10. august kl 24. D Fiske på laks: Åpnes ikke. Fiske på sjørøye: Åpnes ikke. Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 31. august kl 24. E Åpnes ikke for fiske. Enkelte vassdrag har utvidet fisketid etter sjøørret, områder og tidsrom for disse er angitt i 5. Etter søknad fra rettighetshaver kan det gis tillatelse til indikatorfiske etter rømt oppdrettsfisk fra og med 1. september til og med 20. september. 5. Åpning av fiske Anadrome laksefisk og innlandsfisk er fredet fra søndag kl 18 til mandag kl 18 i vassdrag som har fisketid som i 4 B, C og D. For vassdrag hvor grunneierorganisering og drift ikke er tilstrekkelig til å ivareta fiskebestandene, herunder unnlatelse av årlig opptak og innrapportering av fangst, kan Fylkesmannen la være å åpne for fiske i hele eller deler av vassdraget. Fiske etter anadrome laksefisk er forbudt i alle vassdrag og deler av vassdrag i fylket som ikke eksplisitt er åpnet i tabellen nedenfor. I alle vassdrag og deler av vassdrag som ikke har fått øvre forvaltningsgrense i tabellen, så omfatter forskriften hele vassdraget fra kilde til utløp. Vassdragsoversikt: Vassdrag Kat. Forvaltningsgrenser Fredningssoner Særskilte bestemmelser Alta kommune Altaelva A UTM (kartblad 1934 III) Bognelva D Botnelva D UTM (kartblad 1834 I) Eibyelva A Eibyelva UTM , Garrajohka UTM (kartblad 1834 I) Utløpet av Eibyelva i Jorra, avgrenset av ei rett linje fra merke på Jorraberget til merke 50 m ovenfor utløpet av Eibyelva. Munningsområde, fra flosjømerket ned til grense elv/sjø. Fra rett linje i Altaelva mellom merke på Jorraberget til merke 50 m ovenfor utløpet av Eibyelva, til ei rett linje til og med 14. september nedstrøms Bahtagoski. til og med 14. september i området fra Tangen bru (bortsett fra flomfaret ved Tangen bru) til og med

3 Side 3 av 11 tvers over Eibyelva i øvre ende av forbygningen på vestsiden av Eibyelva. Flomfaret med Tangen bru. Garrajohkkulpen. Halselva B UTM (kartblad 1834 IV) Lakselva i Kviby C UTM (kartblad 1935 III) Mathiselva D UTM (kartblad 1834 IV) Skillefjordelva D UTM (kartblad 1935 III) Transfarelva D UTM (kartblad 1934 IV) Tverrelva D UTM (kartblad 1934 IV) Fra 1. august: Øvre og nedre Reinkisten. Fra grense elv/sjø opp til brua over E6. Fra samløpet med Altaelva og 200 m oppover i Tverrelva Fra en rett linje tvers over elva ved brekket nedenfor fossekulpen, like ovenfor holmen der elva deler seg, ca 130 m nedenfor nåværende bru, opp til en rett linje fra brukar til brukar ved det gamle brufaret, ca 30 m ovenfor nåværende bru Isfiske forbudt i Storvannet. til og med 14. september fra E6 til grense elv/sjø. Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Mathisvatn til 14. september. Berlevåg kommune Kongsfjordelva A Kongsfjordelva UTM , Vesterdal UTM , Bryggari UTM (kartblad 2336 II) Molvikvassdraget E UTM (kartblad 2336 IV) Stordalselva C UTM (kartblad 2336 I) Trollfjordelva C UTM (kartblad 2336 III) Fra en rett linje trukket fra merke i fjellet på østsiden av elva 120 m nedenfor utløpet av nedre laksetrapp og tvers over elva til merke i fjellet på vestsiden av elva, opp til en rett linje trukket fra skilt på vestsiden av elva, 150 m ovenfor Fossvatn og tvers over elva. Elvestrekningen fra Molvikvatn ned til sjøen. Elva er steng for fiske fra Skail-njuokca Tunga Laks fredet etter 1. august. Båtsfjord kommune Sandfjordelva C UTM (kartblad 2435 I) Fra grense elv/sjø opp til brua. Fra Telebu opp til

4 Side 4 av 11 Syltefjordelva (Ordo) B UTM , Noaskejavri UTM (kartblad 2335 I) Sandfjordvatn. Gråsonen og utløpsosen til og med 200 m nedstrøms utløpet av Oardujávri, og i soner på 200 m fra alle inn- og utløpsoser i Oardujavri. Etter 31. juli: Nergaardsflata (Ivarholla) og Nedre Tanadalsdammen. Fiske etter innlandsfisk med garn etter 12. Utvidet fisketid på isen fram til og med 31. mai. Deatnu Tana kommune Julelva C Julelva UTM , Guorrolattu UTM (kartblad 2335 I), Basavzojohka UTM (kartblad 2335 IV) Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Kulpen ved samløpet av Julelva og Basavzojohka. Gamvik kommune Futelva C UTM (kartblad 2237 II) Langfjordelva (Laggo) B UTM (kartblad 2235 IV) Lille Langfjordvassdraget E UTM (kartblad 2236 II) Mehamnelva D UTM (kartblad 2236 II) Risfjordvassdraget B UTM (kartblad 2236 I) Elvestrekningen fra grense elv/sjø opp til første innsjø. Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Brukulpen på nordsiden av hengebrua. Røyekulpen mellom Telegrafstua og Direktorathytta. Storfossen: Fra en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, opp til en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa. Midtre foss: Fra en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, opp til en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa. Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. fra 10. august til og med 14. september i området fra grense elv/sjø opp til flosjømerket.

5 Side 5 av 11 Sandfjordelva B UTM , Langvatn UTM (kartblad 2236 I) Sommerheimvassdraget C UTM (kartblad 2236 II) Hammerfest kommune Storvatn E UTM (kartblad 1936 III) Etter 31. juli: Strekningen fra Koifjordvatn til 50 m nedenfor Fossekulpen. Fra grense elv/sjø og opp til kraftlinje (UTM , kartblad 2237 II). Fra og med Fossekulpen og hvilekulpen nedenfor og 50 m oppstrøms og i Fredakulpen. Hele sesongen på hele elvestrekningen. fra og med 25. august til og med 14. september ved utløpet av elva nord for kraftlinja (UTM ). Utvidet fisketid etter sjørøye til 21. august. Isfiske forbudt. Kvalsund kommune Kvalsundelva B UTM , Korsfossen UTM (kartblad 1935 IV) Repparfjordelva A UTM (kartblad 1935 III), Bastinjohka UTM (kartblad 1935 II), Gietkanasjohka UTM , Navgastatjohka UTM , Vuoksajohka UTM (kartblad 1935 III), Naddjetjohka UTM (kartblad 1935 IV), Skaidijohka UTM (kartblad 1935 I) Utvidet fisketid etter Øvre og nedre Tjosen (UTM til , kartblad 1935 IV). innlandsfisk til og med 31. august i Neverfjordvatna. Korselva fra Korselvbrua til Korsfossen. En 30 m lang strekning på nordsiden av elva ved Knottheim. Laksetrapp: fra brekket ut av fossekulpen til ovenfor andre stryket, ca 100 m ovenfor trappas øverste del. Voggeneselva (fra utløp i Repparfjordelva opp til Voggenestjernet) Breidalselva (fra utløp i Repparfjordelva opp til fossen) Cuovvarjohka (inkludert vatnet) fram til og med 14. september nedenfor Repparfjord bru. Russelva B UTM , Ravduljohka UTM (kartblad 2036 III) Fra grense elv/sjø til der den nederste kraftlinja krysser elva. Rundt laksetrappa, fra nedre grense ca 40 m fra gamle brukar målt langs elvas sørside, derfra 20 grader nordling retning over elva, til øvre grense ca nedenfor brua (riksvei 889) fram til og med 14. september.

6 Side 6 av m ovenfor gamle brukar, målt langs elvas sørside, derfra 120 grader østlig retning over elva. Fra 1. august: Brukulpen (fra Russelvbrua og 200 m oppstrøms til samløpet mellom Russelva og Ravdulelva). Lebesby kommune Blåfjellvassdraget D UTM (kartblad 2236 IV) Lille Porsangerelva C UTM (kartblad 2136 III) Isfiske forbudt på Nedre Kjæsvatn (Mellomvannet og Lillevannet). Oksevågvassdraget C UTM (kartblad 2236 IV) Store Torskefjordvassdraget C UTM (kartblad 2236 III) Storelva (Kunes) B UTM , Gamajohka UTM , Stuorrajohka UTM , Vuonjaljohka UTM (kartblad 2135 III) Tømmervikvassdraget B UTM , Oarjejohka UTM (kartblad 2136 I) Veidneselva B UTM (kartblad 2136 III) Loppa kommune Sandlandsvassdraget D UTM (kartblad 1735 IV) Sør- Tverrfjordvassdraget B UTM (kartblad 1735 II) Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Etter 31. juli: Luobbaljohka opp til Čullojavri. Stuorrajohka fra brua og opp til fossen. Vuonaljohka. Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Fra 30 m ovenfor Revdalsbergstilla til og med Veidnesfossen. Elvestrekningen fra grense elv/sjø til Sandlandsvatn. Elvestrekningen mellom Storvatn og Lille Rundvatn. Utvidet fiske etter innlandsfisk til og med 14. september mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser i Kjæsvatn. Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 14. september i Straumvatn. til og med 14. september fra munning opp til Mikkelkulpen. Isfiske forbudt på Storvatn og Lille Rundvatn. til og med 14. September fra grense elv/sjø til utløpet av Storvatn. Vassdalsvassdraget C UTM (kartblad Isfiske tillatt fra 15.3 til 30.4.

7

8 Side 8 av 11 Ytre Billefjordelva B UTM (kartblad 2035 III) Etter 10. august: Fiske forbudt ovenfor fossen. Sør-Varanger kommune Braselva E UTM (kartblad 2434 IV) Haukelva E UTM (kartblad 2334 I) Karpelva C UTM (kartblad 2434 II) Klokkerelva B UTM (kartblad 2334 I) Munkelva B UTM (kartblad 2334 II) Fra eiendomsgrense litt nedstrøms vannmerket fram til og med 14. september fra grense elv/sjø til kulp ovenfor øvre del opp til eiendomsgrense litt nedstrøms vannmerket av fossen (UTM (UTM , kartblad til , kartblad 2434 II) II). Trangdalskulpen og Trangdalsbekken. Trønderkulpene mot Sennagrasvannene helt opp til Evavatn. Fra 10. juli: Olsenkulpen, fra 50 m nedenfor til 50 m ovenfor. Fra omtrent 100 m oppstrøms Tørrstrykene og 500 m videre opp. Fra 2-meteren og så langt opp laksen går. til og med 14. september på strekningen fra grense elv/sjø opp til brua over E6. til og med 14. september fra brua (E6) opp til kraftlinja (UTM kartblad 2434 III). Sandneselva D UTM (kartblad 2434 III) Fra 10. juli: Ca 300 m oppstrøms og nedstrøms munningen av Biekkanjohka (Haukbekken). Unjárga Nesseby kommune Bergebyelva B UTM (kartblad 2335 I) Nyelva E UTM (kartblad 2335 III) Vesterelva B UTM (kartblad 2335 III) Området mellom Lillefossen og Storfossen. Sonen ovenfor Sukkertoppen. Etter 20. juli: Området mellom laksetrappene. Fiske etter innlandsfisk med garn etter 11. Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Njigojávri/Vesterelvvatn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos fram til og med 14. september. Vadsø kommune Skallelva B UTM (kartblad 2435 IV), Pettervann UTM (kartblad 2435 I), Bukselårelva Grense elv/sjø opp til brua. Øvre Skallelva (fra til og med 14. september fra brua nedenfor campingplassen (UTM ) til grense elv/sjø. til og med 14. september på strekningen fra merke 100 m nedenfor utløp av Bærelva

9 Side 9 av 11 UTM , Litlelva UTM , Ridelva UTM , Vasa , Vievannsbekken UTM , Tverrelva/Tieva UTM , Falkegårselva UTM (kartblad 2435 II) Storelva C Vestre Jakobselva A UTM (kartblad 2335 I) elvens kilder ned til trappetrinnene nedenfor skaret). Vievannvassdraget. Første- og Andrefossen, fra innhogde kors i fjellet 50 m ovenfor Båtkulpen til innhogde kors i fjellet 50 m ovenfor trappa i Andrefossen. (UTM , kartblad 2435 II) til grense elv/sjø, i Falkegårdselva samt i Ridelva fra Stangkulpen (Rovekulpen) opp til utløpet av Vievannsbekken. Vardø kommune Komagelva B UTM , Gargas UTM (kartblad 2435 IV) Sjørøye fredet i området fra og med utløpet av Gorsjokkelva til og med Laksedammen. Etter 10. juli: Skjærkulpen. Isfiske forbudt i Soppavatn. til og med 14. September fra Nybrua til munningen. 6. Tilbakesetting Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret og sjørøye mindre enn 30 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Dersom en får anadrom fisk utenom fisketiden for arten (se 4) og utenfor åpnede områder ( 5) skal fisken håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Særskilt for vassdrag med fisketid som i 4 B og 4 C: Etter 31. juli: All villaks større enn 3 kg/65 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. 7. Redskap og hjelpemidler Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. Fiske med reke er forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten. Særskilt gjelder i tillegg: I vassdrag med fisketid etter 4 A: Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. Mark uten søkke kan i tillegg benyttes i Vestre Jakobselv ovenfor Fjerdefossen. I vassdrag med fisketid etter 4 B og C: Etter 10. juli er det bare tillatt med flue og mark uten søkke. Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli. I innsjøer kan en bruke alle godkjente redskapstyper hele sesongen. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske. 8. Områder med redskaps- eller fiskeforbud Der det er åpnet for fiske etter anadrome fisk etter 5 er det forbudt å: fiske med garn og oter i innsjøer fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør og/eller veier fiske i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner

10 Side 10 av 11 fiske på begge sidene av elva fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor fisketrapper eller sprengte fiskerenner (der det ikke er etablert andre soner i 5) 9. Merking av fredningssoner Grensene for fredningssonene som er nevnt i 5 og 8 skal merkes. Bestemmelsene om fredning i de nevnte paragrafene gjelder selv om merking mangler. 10. Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre I vassdrag og deler av vassdrag hvor det går anadrome laksefisk, gjelder de samme regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk, jamfør 4 og 5. I innsjøer er isfiske etter innlandsfisk tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser med stang og håndsnøre fra og med 1. januar til 4. mai, med unntak nevnt i 5. Ved isfiske i innsjøer er det tillatt å bruke meitemark, insektlarver og akkar som agn. Fiske med ståsnører eller line er ikke tillatt. Villaks som eventuelt fanges, skal straks settes tilbake i vassdraget. 11. Fiske etter innlandsfisk med garn I følgende innsjøer kan det fiskes etter innlandsfisk med garn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos: Kommune Innsjø Tidsrom, avgrensning og særvilkår Båtsfjord Oardujávri/Ordovatn Fra og med 1. juli til og med 14. september. Største tillatte maskevidde er 21 mm (30 omfar). Garna skal settes på bunn og være neddykket. Det er tillatt med inntil 3 garn pr fisker. Unjárga Nesseby Njigojávri/Vesterelvvatn Fra og med 15. juni til og med 31. august med inntil 3 garn pr fisker. Garna skal stå på bunn slik at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er ikke tillatt å sette garn fra nord-vest fra en linje mellom UTM til UTM , N-50 kartblad 2335 III. Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). 12. Desinfisering av utstyr Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering: Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m., skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag. 13. Stengning av fiske Rettighetshaver og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdrag når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller når andre forhold gjør stengning nødvendig. 14. Dispensasjon Fylkesmannen kan dispensere fra alle bestemmelser i denne forskriften.

11 Side 11 av Kontroll og tilsyn Rettighetshaver, lag og foreninger skal gi Fylkesmannen tilgang til all informasjon som vedrører driften av vassdraget. Fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir etterlevd. 16. Straff Overtredelse av forskriften straffes i medhold av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v Ikrafttreden Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 9. mai 2008 nr 458 om fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Høring på forslag til ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene

Høring på forslag til ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvemavdelingen Alta Laksefiskeri Interessentskap Finnmarkseiendomen Sametinget Stabbursdalen Elveeierlag Kommunene i Finnmark Adresseliste FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhtte

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Store variasjoner i lakseelvene i Finnmark

Store variasjoner i lakseelvene i Finnmark 28. oktober 2016 Årets fangst i Repparfjordvassdraget ligger under gjennomsnittet, men det ble likevel innrapportert 6.728 kilo i 2016. Her er Repparfjordfossen innhyllet i høstfarger. Foto: Eirik Palm

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Forslag til forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i vassdrag i Finnmark for 2011

Forslag til forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i vassdrag i Finnmark for 2011 FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 17.11.2010

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1 Finnmark 1 80 Altaelva 212.Z Finnmark Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 12.1 6.5 2.6 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 50 100 150 Datakvalitet:

Detaljer

Spesielle bestemmelser

Spesielle bestemmelser Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L:15.06 17.08 Nordland Andøy Buksnesvassdraget L:01.06 31.08 Ø:01.06 31.08 Nordland Andøy Forfjordelva

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Kapitteloversikt: Kap. 1. Formål, virkeområde og definisjoner.

Kapitteloversikt: Kap. 1. Formål, virkeområde og definisjoner. Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold Med hjemmel i lov av

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv,

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 11.05.2017 nr. 558 Forskrift om fiske

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012 Vannføring (m 3 /s) Tanavassdragets fiskeforvaltning Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 212 Fiskeregler for 212 Med hjemmel i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Detaljer

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva.

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. antall Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. Styret har hatt følgende sammensetning: Vestre Jakobselv JFF: Nicolai Christensen, Svein Reiersen og Ari Antilla Vadsø JFF: Kai Larsen(Leder), Håvard

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

postboks støren tlf NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf

postboks støren tlf NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no Fiskekortselgere: Støren: Vårvollen Camping Støren Camping Gaula Natursenter

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Tanavassdraget Nedslagsfelt ~16 km 2 7% i Norge, 3% Finland Totalt er 12 km elvestrekning tilgjengelig for laksen

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

FOR 2010-04-14 nr 593: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland

FOR 2010-04-14 nr 593: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland FOR 2010-04-14 nr 93: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland DATO: KATEGORI: AVD/DIR: FOR-2010-04-14-93 FV (Fiskeri/fangst/havbruk)

Detaljer

Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del

Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 12.12.2016 Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del Fastsatt av. med hjemmel i Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget 30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel

Detaljer

Innlandsfiske i Finnmark

Innlandsfiske i Finnmark Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf. 09975 Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø post@fefo.no - www.fefo.no Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE NORDLAND (2010) FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 14. april 2010 med hjemmel i lov

Detaljer

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort.

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Lovik Lovik Forvaltning: Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Beskrivelse: I tillegg til mulighetene til å fiske etter anadrome fiskeslag kan

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagboka tilhører: (fiskers navn og sonenummer) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Kort og kortpriser år 2004

Kort og kortpriser år 2004 Fiskesesongen 2004, Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms, det varig vernede vassdraget gjennom et av Norges mest naturskjønne dalfører går inn gjennom Reisa Nasjonalpark og er ca 200 km langt. Flytid fra Tromsø

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Naturtjenester i Nord AS Rapport-3 2015 2 Utførende foretak: Naturtjenester i Nord AS Finansiering: Miljøfondet FHL Referat: Prosjektansvarlig:

Detaljer

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Fremlagt på møte 9.-11. 4. 2014 Vedlegg til orienteringssak Saknr. 14/00048 Arknr. 732.0 Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Lakselva Forpaktes av Lakselv grunneierforening.

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Namslaksen 2011. Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy

Namslaksen 2011. Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy Namslaksen 2011 Øverhøla i Sandøla 23. juli 2011 23,6 kg, fisker Karsten Kleven. Foto: Kristin Åkerøy Rapport Miljøvernavd. nr 4/2011 Forord Dette er ellevte utgaven av Namslaksen. Rapporten er tenkt som

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012 Vannføring (m 3 /s) Tanavassdragets fiskeforvaltning Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 212 Fiskeregler for 212 Med hjemmel i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Vedlegg 1 Fastsatt ved Kgl. res. av 4. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014 Forskningsleder Tor F. Næsje Meny Sportsfisket i Repparfjordelva Sportsfisket i Altaelva Høstfisket i Repparfjorelva Høstfisket i Altaelva Sportsfiske

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre. 2016, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE NORDLAND (2008) Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 15. februar 2008. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Skogmuseet, 19. januar 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Økologisk forutsetninger for fiske(turisme) Ikke-biologiske

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark NINA Minirapport 535 Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark Morten Falkegård Falkegård, M. 2015. Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark. - NINA Minirapport

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Nr. 4 Side 525-693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 Side 525-693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Side 525-693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 6. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2015 Okt. 20. Deleg. myndighet etter naturmangfoldloven

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2016 Lakselva - fish of a lifetime Kjøp fiskeutstyret ditt på Intersport Lakselv og få lokalkunnskapen på kjøpet! Banaksenteret

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET) MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2002 (J-132-2001 UTGÅR) Bergen, 4.11.2002 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2017 Lakselva - fish of a lifetime Kjøp fiskeutstyret ditt på Intersport Lakselv og få lokalkunnskapen på kjøpet! Banaksenteret

Detaljer

I TANAVASSDRAGET III;

I TANAVASSDRAGET III; DEN ATLANTISKE LAKSEN (Salmo salar, L.) I TANAVASSDRAGET III; Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangster blir tatt på ulike redskaper Niemelä,

Detaljer