Innlandsfiske i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandsfiske i Finnmark"

Transkript

1 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø - Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu Skogforvaltervn. 8, Alta / Áltá Innlandsfiske i Finnmark for personer fast bosatt i Finnmark Andre adresser/ Eara ujuhusat: Fylkesmannen i Finnmark/ Finnmárkku Fylkkamánni Miljøvernavdelingen/ Birasgáhttenossodat Damsvn. 1, 9815 Vadsø. Tlf Mattilsynet/Biebmoearráigeh u Regionkontoret for Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku regionkántuvra, Boarunjarga 1, 9520 Kautokeino Tlf / E-poasta: Informasjonsfolderen er utarbeidet av FeFo Foto 1. side Grafisk produksjon: Fagtrykk Alta AS

2 Forord 1. juli trådte Finnmarksloven i kraft. Nesten all grunn i Finnmark er overført til en ny grunneier, Finnmarkseiendommen/ Finnmárkkuopmodat (Fe-Fo). Se For denne sesongen blir det ingen vesentlige endringer. Formålet med brosjyren er å opplyse om regler som gjelder for innlandsfiske i Finnmark. Med innlandsfiske menes fiske etter all ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. I laksevassdrag gjelder særskilte regler, og du må løse fiskekort for det enkelte vassdrag. Fiske etter innlandsfisk i lakseførende vassdrag er bare tillatt i den samme perioden som fisket etter laks, sjøørret og sjørøye er tillatt. Fiske etter innlandsfisk følger da de samme regler som gjelder for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdraget. Reglene kan være ulike i de forskjellige vassdragene. Det er forbudt å fiske med garn og oter i laksevassdrag med unntak av noen få innsjøer. Det henvises til brosjyren «Laksefiske i Finnmark» for nærmere informasjon om fiskereglene i laksevassdrag. Reglene i denne brosjyren gjelder for personer fast bosatt i Finnmark. Det er utarbeidet en egen brosjyre for tilreisende som skal fiske i Finnmark. Brosjyrene får du hos FeFo, på postkontorene i Finnmark, i sportsforretninger og på campingplasser. Innhold Fiskesykdommer... 3 Fiskeregler... 4 Fiskeravgift... 4 Fiskekort... 4 Skoleelever, studenter og vernepliktige... 4 Reindriftutøveres fiske... 4 Bortforpakting av innlandsfiske... 5 Redskapsbruk... 5 Fiske med garn... 5 Maskeviddebestemmelser... 6 Garnforbud i små vatn... 6 Garnutvisning... 6 Garnfiske under isen... 6 Merking av redskaper... 6 Kommunevise garnfiskeregler... 7 Oversiktskart...10 Fiskesykdommer Spredning av fiskesykdommer og uønskede parasitter kan skje ved at fiskere via fiskeutstyr eller annet utstyr (båt, vadere etc.) tar med seg smitte fra vassdrag hvor sykdommer og parasitter finnes. Det er viktig at slik spredning hindres, og det kan gjøres med enkle forholdsregler: Alt fiskeutstyr må være tørt før bruk i nye vassdrag. Det samme gjelder vadere, båter og annet utstyr. Ikke flytt vann eller fisk til andre vassdrag. Flytting og utsetting av fisk er forbudt uten spesiell tillatelse. Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget, og grav ned fiskeavfall. Ta kontakt med Mattilssynet hvis du oppdager syk eller død fisk. Aktuelle adresser til Mattilsynet: Mattilsynet, distriktskontoret for Øst- Finnmark. Dekker: Sør- Varanger, Vadsø, Vardø, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Tana. Besøksadresse: Ørtangen 10, 9800 Vadsø Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Midt- Finnmark. Dekker: Karasjok, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Besøksadresse: Markangeaidnu 1, 9730 Karasjok Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Hammerfest. Dekker: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Besøksadresse: Sjøgata 8, 9615 Hammerfest Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Vest- Finnmark. Dekker: Alta, Loppa, Kautokeino og Hasvik. Besøksadresse: Alma Halsesvei 1, 9501 Alta Telefon: Telefaks:

3 Fiskeregler Fiskeravgift Den som har fylt 16 år og som vil fiske i lakseførende strekning i elv er pliktig til å betale fiskeravgift. Fiskeavgift kan kjøpes på eller betales med innbetalingsblankett som fås på postkontorene og post i butikk. Det kan ikke løses familieeller uke avgiftskort for å fiske laks, sjøørret og sjørøye. For fiske etter innlandsfisk skal det ikke betales fiskeravgift. Fiskekort Den som er fast bosatt i Finnmark, kan fiske innlandsfisk uten særskilt fiskekort. Personer over 16 år som er fast bosatt utenfor Finnmark, må løse fiskekort for innlandsfiske. Kortet som gjelder all FeFogrunn fås kjøpt hos lokale kortselgere (se og noen post i butikk. Kortet fås også ved henvendelse til FeFo og hos enkelte sportsforretninger. Personer under 18 år og over 67 år behøver ikke kjøpe fiskekort. I Finnmark er du på FeFo-grunn såfremt ikke annet er angitt ved skilting. Skoleelever, studenter, vernepliktige Skoleelver, studenter og vernepliktige regnes som fast bosatt i kommunen de studerer/ avtjener verneplikt i. De trenger derfor ikke løse fiskekort for innlandsfiske i Finnmark. Reindriftsutøveres fiske Reindriftsutøvere er fritatt for å betale fiskekort for det fiske som de utøver etter reindriftslovens 14. Slikt fiske er kun lovlig under utøvelse av reindrift i eget reinbeiteområde. For fiske med garn gjelder de offentlige forskriftene også for reindriftsutøvere. Det betyr at bestemmelsene om garnbegrensningsområder, forbud mot fiske i små vatn, maskeviddebestemmelser m.m. må følges. Bortforpakting av innlandsfiske Noen vatn er forpaktet (leid) bort til lokale foreninger eller enkeltpersoner. Fiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt i disse vatna. Forpakteren har enerett til fiske med andre redskaper. Forpaktningene skal være skiltet ved vatna. Redskapsbruk Fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Line og ståsnøre er bare tillatt med inntil 10 angler pr aktivt deltakende fisker, unntatt i friområder der antall angler ikke er begrenset. Not, ruse og teine er bare tillatt i frigarnsområdene. Kommunen kan ved utvisning tillate fiske på FeFo- grunn med not, ruse eller teine i garnbegrensnings- og garnforbudsområdene. Fiske med garn Bare personer fast bosatt i Finnmark kan fiske med garn. Finnmarkseiendommens styre har vedtatt å videreføre dagens regelverk ut Dette innebærer at alle som er fast bosatt i Finnmark også gis adgang til å fiske med garn utenfor egen bostedskommune. I sin bostedskommune har alle rett til garnfiske iht. finnmarkslovens 22 a. Fiske med garn er forbudt i perioden fra 1. januar til isløsning i garnbegrensnings- og garnforbudsområdene. Garnfiske er bare tillatt i innsjøer/vatn/tjern, men ikke nærmere inn- og utløpsos enn 100 m. Unntatt fra dette er Kautokeino-elva der fiske med garn er tillatt også på elvestrekning fra Pikefossen (NieidagorΩi) til Galaniito. Flytegarn og garn satt i lenker er tillatt. For garnfiske på FeFo-grunn er fylket inndelt i følgende områder: - Frigarnsområder: Områder hvor det ikke er begrensninger i garnantallet. - Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt med inntil 1- ett eller 3- tre garn pr. aktivt deltakende fisker. Hvert garn må ikke være lengre enn 30 m. - Garnforbudsområder: Områder hvor garnfiske bare er tillatt etter utvisning. 4 5

4 Områdene er inntegnet på oversiktskart midt i brosjyren, og grenser og vatn er beskrevet kommunevis. Innsjøer som krysses av grenser mellom frigarnsområder og garnbegrensningsområder eller garnforbudsområder skal tilhøre det området hvor fisket er mest fritt. Maskeviddebestemmelser Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). I enkelte områder er det gjort unntak fra denne bestemmelsen. Unntakene er beskrevet i reglene for de enkelte kommunene. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen etter en faglig vurdering av fiskebestanden. Garnforbud i små vatn Garnfiske er forbudt i alle vatn som er mindre enn 100 daa (500 x 200 m). På kart i målestokk 1: utgjør dette 10 x 4 mm. Se eksempler under. I frigarnsområdene er garnfiske tillatt i mindre vatn. Garnutvisning Kommunen kan etter søknad gi utvisning for fiske med garn, not, ruser og teine i garnforbuds- og garnbegrensingsområder på FeFo-grunn når det anses biologisk forsvarlig. Reindriftssamer under utøvelse av sin næring (reindriftslovens 14) og innenbygdsboende har fortrinnsrett til utvisning. Søknad sendes kommunen. Garnfiske under isen Garnfiske under isen er ikke tillatt fra 1. januar frem til isløsning, unntat i friområder hvor garnfiske er tillatt hele vinteren. Merking av redskaper Alle faststående redskaper; garn, ruse, teine og line skal merkes med flottør eller doappal med fiskerens navn og adresse. Kommunevise regler Inndelingen i garnforbudsområder, ettgarnsområder, tregarnsområder og friområder, er beskrevet kommunevis nedenfor. Også unntak fra maskeviddekravet er angitt kommunevis. Kommunene kan ved forskrift selv gi tilsvarende bestemmelser om fiske med garn. Dersom en kommune vedtar egen forskrift, oppheves samtidig bestemmelsene som listet under, for vedkommende kommune. ALTA KOMMUNE Hele kommunen med unntak av 1-garnsområdene og frigarnsområde. Ieªjávri (390 m o.h.). - Alle vatn som drenerer til Stabburselva. - Alle vatn sør for E-6 som drenerer til Repparfjordvassdraget. BERLEVÅG KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder. Geadnajávri (Gednje 229 m o.h.), Store- og Lille Buevatn (Stuorraog Uhca Dávgejávri) (227 og 228 m o.h.) og Magistervatn (262 m o.h.). Emmisærvatnet (186 m o.h.), Firkantvatnet (216 m o.h.), Store Kløftvatn (168 m o.h.), Sæterdalsvatna (314 og 320 m o.h.) og Langvatnet ved Gulgo (273 m o.h.). 6 7

5 BÅTSFJORD KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. Storvatnet (28 m o.h.) og Medvatnet ved Makkaur (42 m o.h.). DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE - Alle vatn innenfor en 5 km sone på hver side av Rv. 98, E 6, Rv 895 og Rv 890, samt fylkesvei/kommunal vei fra Rustefjelbma til Kalbaknes, med unntak av vatn nevnt under frigarnsområdene og garnbegrensningsområdene. - Lille og Store Klokkervatn (Dápmotjávrrit) (150 og 161 m o.h.) ved Leirpollen. - Svanevatn (Njuk ajávri) (267 m o.h.) og Fuglevatn (Lodde jávri) (359 m o.h.) på Ifjordfjellet. - Lismájávri (i området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 m o.h.). Smalfjordvatn (Suoppajávri) (55 m o.h.), Ieªjávri (308 m o.h.), Lismájávri (med unntak for området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 m o.h.), Nástejávri (Stjernevatn) (235 m o.h.) og Hárrejávri (64 m o.h.). Lavnjes-vassdraget ordnahánjávri (Haglevann) (291 m o.h.), Bajimus Lávnjesjávri (278 m o.h.), Gaskamus Lávnjesjávri (269 m o.h.), lubbutjávri (270 m o.h.), eavresjávri (271 m o.h.) og Nammájávri (271 m o.h.) Ladnja-vassdraget Ladnjajávri (285 m o.h.), Ladnaluoppal (285 m o.h.), Njirranjávri (284 m o.h.), Gurtejávri (256 m o.h.) til Gurteluoppal, samt Gálbmatjávri (296 m o.h.). Polmak-Searbatområdet Alle vatn i området sør for en rett linje fra Niiladeanoluoppal (242 m o.h.) på grensen mot Nesseby kommune til Vuovdevárri (høyde 234) ved grensen mot Finland. Andre vatn Miennajávrrit (306 og 307 m o.h.) og Stuorra og Uhca Hánajávri (75 og 85 m o.h.). Bogejávri (52 m o.h.), Gahpiraªjávri (56 m o.h.), Nissujávri (221 m o.h.), Roggegieddeláddot (88 og 90 m o.h.), Skoarrojávri (83 m o.h.), Ballánjávrrit (126 og 127 m o.h.) og Njuorggánjávri (82 m o.h.) samt resten av kommunen der det ikke er begrensninger. GAMVIK KOMMUNE - Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv. 98 over Ifjordfjellet. - Alle vatn innenfor en 5 km-sone fra Rv. 888 fra Bekkarfjord til vei kryss ved Mehamnelv bru. Sonegrensen i Bekkarfjord går rett øst fra utløpet av Geitvannselva. - Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av Rv. 888 fra Gamvik til Kjøllefjord. - Alle vatn i en 5 km-sone vest for Fv. 562 Gamvik til Slettnes fyr. - Alle vatn i en 5 km-sone nord for Fv. 264 Hopseidet til Skjånes. Resten av kommunen. GUOVDAGEAINNU SUOHKAN - KAUTOKEINO KOMMUNE Beaskkádas - Alle vann innefor et område begrenset av følgende linje: Fra der hvor kommunegrensen mot Alta krysser Kautokeinoelva, langs kommunegrensen til riksveg 93, langs riksvegen til Suolovuopmi fjellstue, langs gamle riksveg til sørenden av Uhca Suolujávrráª, i rett linje over Gearpaªoaivi til Heastanjárga i Ládnetjávri (265 m.o.h), langs vestsiden av Kautokeinoelva tilbake til utgangspunktet. - ÁvΩejávri (292 m.o.h) og Silisjávri (334 m.o.h). N᪪áområdet: - Lágeªjávri (502 m.o.h) - Bajit Guollejávri (752 m.o.h) - Vuolit Guollejávri (716 m.o.h) 8 9

6 Vuoraªvárri-området - Áslagasjávri (454 m.o.h). - Várenaljávri (501 m.o.h). - uonjajávri (437 m.o.h) og uonjaluoppal (436 m.o.h). - Juhánajávri (467 m.o.h) Vestfjellet - Jorbesjávri (580 m.o.h). - Liv ajávri (583 m.o.h). - Riehtejávri (534 m.o.h). - Muvrajávri (527 m.o.h) Nær Kautokeino tettsted - Vuoraªjávri (345 m.o.h) syd-øst for Kautokeino tettsted. - Vuoskkojávri (382 m.o.h) på Geatkeskáidi. Ett-garnsområde I følgende områder/vann er det kun tillatt å fiske med ett garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen: - Ávjovársáiva (395 m.o.h) - Bártta_jávri (481 m.o.h) - Binnejávri (387 m.o.h) - Badjeluoppal (492 m.o.h) - BuolΩajávri (384 m.o.h) - áhcenjirránjávri (609 m.o.h) - árájávri (611 m.o.h) - oalbmejávri (571 m.o.h) - uolbmajávri (548 m.o.h) - Duolbajávri (387 m.o.h) - Gálggojávri (530 m.o.h) - Geaªjávri (540 m.o.h) - Geassinjávri (615 m.o.h) - Goahtejávri (454 m.o.h) - Jávrrehaªjávri (444 m.o.h) - Mohkkejávri (609 m.o.h) - Njárgajávri (498 m.o.h) - Njuk ajávri (341 m.o.h) - Ráhpesjávri (595 m.o.h) - Roggejávri (530 m.o.h) - Stuora Suolojávri (385 m.o.h) - Váidejávri (484 m.o.h) 11

7 - Várdejávri (590 m.o.h) - Vuoldejávri (569 m.o.h) - Vuottaªjávri (353 m.o.h) I følgende områder er det ingen begrensninger på antall garn: Resten av kommunen. Unntak fra makseviddebegrensningen: I følgende vann gjelder ikke den generelle maskeviddebegrensingen på 22 omfar/29 millimeter: - Alle vann i frigarnsområdet, unntatt Fidnajávri (327 m.o.h) og Ieªjávri (390 m.o.h). For alle andre områder gjelder at maskevidden ikke kan være over 29 millimeter (22 omfar), som fastsatt i 4 i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark den HAMMERFEST KOMMUNE Alle vatn på Sørøya, Kvaløya og Seiland med unntak av Storvatnet (61 m o.h.) på Seiland. Storvatnet (61 m o.h.) på Seiland. HASVIK KOMMUNE Alle vatn i kommunen unntatt Lille Eggevatn (73 m o.h.) ved Breivikbotn på Sørøya. Lille Eggevatn (73 m o.h.) ved Breivikbotn på Sørøya. KÁRÁ JOGA GIELDA - KARASJOK KOMMUNE - Alle vatn med avløp til Oalgejohka og Rávdojohka nord for Karasjok tettsted. - Alle vatn med avløp til Loddejohka. - Alle vatn med avløp til Sevdnjesluppujogas. - Njákkajávri i Ieªjohkdalen. Káráªjohka-vassdraget - Alle vatn med avløp til Bávtájohka. - Alle vatn med avløp til Káráªjohka sør for Lásesguoikka nord for Beaivváªgieddi fjellstue. - Alle vatn med avløp til Káráªjohka fra sør og øst fra Lásesguoikka ved Beaivváªgieddi til samløpet med Suolgajohka vest for Suolgajohknjálbmi (Myrskog). Ástejávrrit-området Alle vatn nord for Váljohka fra Ástejohka og uoppojohka i sør til kommunegrensa mot Tana i nord. Rávdujohka-vassdraget øst for Jergul Alle vatn med avløp til Rávdojohka øst for Jergul. Vaddevárri-området - Alle vatn med avløp til Geaπgejohka (inkl. Gáldnájarjohka). - Alle vatn med avløp til Govdajohka (inkl. Geassajohka). - Alle vatn med avløp til Ástejohka fra sør. Vuorji-/ earro-området - Alle vatn med avløp til Ieªjávri fra kommunegrensen mot Alta, til og med Lik ajohka med unntak av Hárrejávri (399 m o.h.) øst for Gásádátvuodna. - Alle vatn med avløp til Juolgelanjohka. - Alle vatn med avløp til Stiipanjohka (inkl. Doggejohka, Spádájohka og Mievtájohka). - Alle vatn med avløp til Roan ejohka. - Alle vatn med avløp til uolmajohka og Silesjohka. - Alle vatn med avløp til Divgajohka. - Alle vatn med avløp til áddjejohka nord for áddjeluoppal

8 Ieªjohka/Skaidi-området Alle vatn mellom Ieªjohka og Skaidi avgrenset av følgende rette linjer: fra Sadejohkas utløp i Ieªjohka sydover til Lodde ohkka (høyde 358) videre til Stuorra Dáigesvaππa (høyde 398) derfra til sydenden av Máttesláddu. Fra Máttesláddu går grensen over Mádii obma (høyde 370) og rett nord til Ieªjohka. Resten av kommunen. Unntak fra maskeviddebegrensningene: Hele frigarnsområdet, bortsett fra Ieªjávri (390 m o.h.) og Geimejávri (321 m o.h.). KVALSUND KOMMUNE - Kvalsund kommunes del av Kvaløya, unntatt Gorvatna (Roakkunasjávrrit) (141 m o.h.). - Kvalsund kommunes del av Seiland. - Alle vatn nord for en linje trukket fra Kvenvika i Vargsundet over Midterfjellet (høyde 433), Skinnfjellet (høyde 710), til utløpet av Nedre Saltvatnet (Nussir Suolojávri), nord for Langvatnet (Hoallujávri) (315 m o.h.) og rett sør til Guoiratraªªa (høyde 657).Videre langs Ulveryggen (Gumpenjunni) i rett linje til Ariselvas utløp i Repparfjorden. - Alle vatn nord for en linje trukket fra Indre Erdal i Repparfjorden, opp Erdalen til samløpet mellom inkajohka og Bierfetjohka. Videre østover til Bierfetoaivi (høyde 421) og derfra i rett linje til lulit Mieªªoaivi (høyde 321) på grensen til Porsanger. Området avgrenses videre av kommunegrensen mot Porsanger og Måsøy til Kysserneset i Revsbotn. Unntatt er Kråkefjellvatnet (Guommajávri, 118 m o.h.). - Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 m o.h.) i Repparfjordvassdraget. Sennalandet Alle vatn mellom E-6 og Voggeneselva (Gielkánasjohka) på strekningen fra kommunegrensa mot Alta, til der E-6 krysser elva, og i tillegg Nadjetluoppal (Voggenestjern) (268 m o.h.). - Bajit Doggejávri (292 m o.h.) og Doggejávri (288 m o.h.) ved Skaidi. - Storvatn (Vuolit Borsejávri) (227 m o.h.). Bjørnstadvatn (Golma iegatjávri), Bajit Borsejávri og Mikkalasgoattesajjávri ved Saraby, alle 284 m o.h. - Kråkefjellvatn (Guommajávri) (118 m o.h.). - Gorvatna (Roakkanuasjávrrit) (141 m o.h.) på Kvaløya. Alle vatn i området sør og øst for E-6 fra kommunegrensa mot Alta og til Skaidielva med unntak av Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 m o.h.) i Repparfjordvassdraget og Bajit Doggejávri og Doggejávri (292 og 288 m o.h.) ved Skaidi. Resten av kommunen. LEBESBY KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn i frigarnsområder og garnbegrensningsområder. Bajit Guorgajávri (Øvre Tranevann) (343 m o.h.), Store Måsevatn (Stuorra Sopmir) (213 m o.h.), og Adamselvmagasinet (Sieidejávri, Gahpatjávri, Mohkkejávri, Muorahisjávri og Mardáªjávri) (alle 213 m o.h.), Reinoksevatn (292 m o.h.). Børselvfjellet - Sværholthalvøya Oruªjávri (462 m o.h.), Lipmejávri (471 m o.h.), Ráhkojávri (461 m o.h.), Sanásjávri (Korsnesvannet) (201 m o.h.), Jorbajávri (234 m o.h.), Njárgajávri (320 m o.h.) og Rohtojávri (192 m o.h.). Gaisane Guorrojávri (534 m o.h.), Geaidnujávri (556 m o.h), oarvusjávri (577 m o.h.), Áskasjávrrit (582 m o.h.),vuonjaljávri (538 m o.h.) og Borgasjávri (541 m o.h.). Laksefjordvidda (vann/vassdrag tilhørende Adamselvreguleringen) Gaisabogejávri (423 m o.h.), Gottetjávri (298 m o.h.), Dollajávri (263 m.oh), Stokkemuorjávri (166 m o.h.), Gieggejávrrit (248, 253, 260 m o.h.), oarusjávri (290 m o.h.), Galbmátjávri (366 m o.h.), Luoktaláddot (319 m o.h.) og Lavvusjávri (344 m o.h.)

9 Mårøyfjord - Smielv Lille Holmevann (262 m o.h.), Store Holmevann (290 m o.h.) og Smielvvatna (291 og 295 m o.h.). Laksefjordvidda/Ifjordfjellet Beaskajávri (307 m o.h.), Deardnojávri (225 m o.h.), Bodnjalanjávrrit (236 og 241 m o.h.), Vadasjávri (357 m o.h.), Skierrajávri (314 m o.h.), Loavddajávri (182 m o.h), Urtasjávri (308 m o.h.), Bordejávrrit (352 og 353 m o.h.), Skálvejávri (279 m o.h.), Stuorra Luokkajávri (313 m o.h.), Seidguljávrrit (292 og 299 m o.h.), Suolojávri (365 m o.h.), Jiek aluoddananjávri (233 m o.h.),gikªjávri (245 m o.h.), Suolojávri (Holmsjøen) (304 m o.h.) og Lille Måsevatn (Uhca Sopmir) (178 m o.h.). LOPPA KOMMUNE Alle vatn unntatt Store Trollvikvatn (56 m o.h.). Store Trollvikvatn (56 m o.h.). MÅSØY KOMMUNE - Alle vatn på Ingøya, Hjelmsøya, Måsøya og Havøya. - Alle vatn på Rolvsøya, unntatt vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder. - Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv. 889 mellom Sørkjoselva i Snøfjord og Havøysund, bortsett fra Bakkájávri (Bakfjordvatn). Frigarnsområder: Skardvatnet (24 m o.h.) ved Tufjord på Rolvsøya. Bakkájávri (Bakfjordvatn) (229 m o.h.), Tverrvatnet (Doaresjávri) (240 m o.h.) og Finnvatnet (243 m o.h.) mellom Havøysund og Snefjord, samt resten av kommunen. NORDKAPP KOMMUNE Magerøya Alle vatn, med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. Fastlandet Holmevatnet (207 m o.h.), Gukkeªjávri (94 m o.h.) og Vedbotnvatn (60 m o.h.). Ørretvatn (Dápmutjávri) (179 m o.h.) ved Repvåg. Svartvatn ( áppesjávri) (56 m o.h.), Storvatn (ved Skarsvåg) (14 m o.h.), Sætervågvatn (ved Sarnes) (2 m o.h.) og Rundvatnet (66 m o.h.), samt resten av kommunen. PORSANGER KOMMUNE - Alle vatn innenfor et område begrenset av følgende rette linjer: Fra Storberget (Ro evárri) ved Øvrevatn (Bajitjávri) til høyde 856 på Stuorra Gagga, herfra til høyde 742 på Guassar᪪a, til Rv. 98 ved askiljohka, derfra langs Rv. 98 og E-6 tilbake til utgangspunktet. Unntatt er de vatn som er nevnt under frigarnsområder og garnbegrensingsområder. - Alle vatn mellom Porsangerfjorden og øverste skoggrense fra Stabburselva i sør til høyde med Ytre Veidnesbukt i nord. - Børselv øst - alle vatn innenfor følgende område: fra Rv 98 ved bru over Vieksa via oalbmevárri (høyde 274) i rett linje til møte mellom Dikkaljohka og Børselva. Derfra i rett linje via Villreintoppen (høyde 507) til Rv 98 ved Surbukt. Herfra langs Rv 98 tilbake til utgangspunktet. - Børselvnes - alle vatn på Børselvnes avgrenset av Rv. 98 i øst og i nord av en linje fra bru over Áilegasjohka via Bikka ohkka (327 m o.h.) til Leirpollbukta. -Nedre del av Luostejohka avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) og Guovdalákkat (høyde 466), videre sørvestover langs kommunegrensen mot Karasjok til Martusvárri (høyde 408), vestover til uoldavarri (høyde 369), nordover til høyde 361 like nordvest for Duolbajávri, nordøstover til Vuopmevárri (høyde 391) og derfra nordover til utgangspunktet

10 Gaggajávri (101 m o.h.), Skáidejávri (325 m o.h.), Goddetjávri (301 m o.h.) og Brennelvvatn (54 m o.h.) i Smørfjord, I ggájávri (323 m o.h.) og Njárgajávri (294 m o.h.). Øvre del av Luostejohka: avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) - Goddevárri (høyde 664) - Suonjirgáisá (høyde 917) til kommunegrensen mot Tana. Videre derfra sørvestover langs kommunegrensen Tana/Karasjok til Guovdalákkat (høyde 466) og derfra nordover til utgangspunktet. Store Russevatn (120 m o.h.) og Seaguljávri (183 m o.h.), samt resten av kommunen. SØR-VARANGER KOMMUNE: - Gallokområdet avgrenset av Neidenelva, E-6, kommunegrensen mot Nesseby og riksgrensen mot Finland, med unntak av Gárdajávri (Garsjøen) (250 m o.h.) og Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 m o.h.). - Loken ved Svanvik. - Området sør for en linje trukket fra Holmfoss til vegdele ved Strand, derfra til nordenden av Sandneslangvatn (VáΩΩejávri) (100 m o.h.), langs østsiden av Sandneselva fram til riksgrensen mot Finland. - Gárdajávri (Garsjøen) (250 m o.h.), Langfjordvatn (7 m o.h.), Store Ropelvvatn 57 m o.h.). UNJÁRGGA GIELDA- NESSEBY KOMMUNE: Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av E6 og Rv.98,med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og garnbegrensningsområdene. Loddejávri (Fuglevatn) (188 m o.h.). uoggojávri (98 m o.h.). Vuokªájávrrit (39 m o.h.), Sabbenjávri (175 m o.h.), Stuorra Láhtajávri (199 m o.h.), Hávgajávri (Gjeddevatn 118 m o.h.), samt resten av kommunen. VADSØ KOMMUNE Alle vatn i kommunen. VARDØ KOMMUNE: Alle vatn i kommunen, med unntak av Oksevatnet (Vuokªájávri) (143 m o.h.). Oksevatnet (Vuokªájávri) (143 m o.h.). Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 m o.h.), samt resten av kommunen. Unntak fra maskeviddebegrensningene: Hele frigarnsområdet i Pasvik, bortsett fra Store og Lille Spurvvatn ( iªªajávri og iªªaluoppal) (164 og 128 m o.h.), Store og Lille Røyrvatn (Ravdojávri) (162 og 150 m o.h.) og Sagvatn (Surutjávri) (75 m o.h.)

11 Breivikbotn 884 Hasvik HASVIK Nuvsfjordelva Sør-Tverrfj.elva LOPPA Sandlandselva Øksfjord Jomfrudalselva ALTA KAUTOKEINO/ GUOVDAGEAIDNU Repparf.elva 13 Stabburselva PORSANGER Lakselva Kárásjohka Lille Porsangerelva Brennelva Iesjohka Veidneselva Kárásjohka KARASJOK KÁRÁSJOHKA Gossjohka Tana Leavvajohka Baisjohka Valjohka Iskorasjohka Oksevågvassdr. Mehamnelva Futelva Sandfjordelva Risfjordelva GAMVIK Laksjohka Máskejohka Polmakelva Berlevåg Storelva BERLEVÅG Vesterelva Nyelva Syltefjordelva Klokkerelva Neidenelva Munkelva Syltevikvatn 882 Halselva Talvik Botnelva Eibyelva Mathiselva Store Lerresfj.elva 884 Kongsfj.elva Vardø NORDKAPP Lille Langfj.elva Havøysund 891 Tømmervik vassd. Kåfjord Sommerheimelva Gednje LEBESBY BÅTSFJORD VARDØ Kibergelva Hamneelva 6 MÅSØY 890 Kalak Snefjordelva Leirpollen Skallelva Repvåg Snøfjord Langfjordelva VADSØ Ifjord 98 Rustefjelbma NESSEBY/ Golggutjohka UNJÁRGGA Storelva 69 V. Jakobselv Russelva Luovttejohka 98 VADSØ Tana Bergebyelva HAMMERFEST Hammerfest Tana KVALSUND Kunes TANA/ bru Varangerbotn Grense DEATNU Skipagurra SØR-VARANGER Kvalsund Russenes Storelva Jakobselv 94 Skaidi Børselv Børselva Polmak Kvalsundelva 6 Skillefj.- elva Lakselva (Kviby) Transfarelva Tverrelva Altaelva 6 Suolovuopmi 93 Masi Suosjávri 92 Geidnovuohppi Lakselv Nordkapp Honningsvåg 98 Skoganvarre 6 Karasjok Kjøllefjord 96 Mehamn 888 Gamvik 6 TEGNFORKLARING Kommunegrense Båtsfjord Forpaktede vassdrag samt Alta, Tana, Neiden og Grense Jakobselv Friområde: Områder hvor det ikke er begrensning i garnantallet. Garnforbudsområder: Områder hvor garnfiske kun er tillatt etter utvisning fra FeFo. Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt å fiske med 3 - tre - garn pr. aktiv deltagende fisker. Enkeltgarn kan være inntil 30 m. Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt å fiske med ett garn pr. aktiv deltagende fisker. Lengste tillatte garnlegde er 30 m. Sandfjordelva Komagelva Neiden Nyrud Kirkenes Pasvikelva Karpelva Svanvik Kautokeino Anárjohka Forpaktede vann og enkelte forpaktede vassdrag er ikke inntegnet. FeFo har oversikt over hvilke vann og vassdrag som er forpaktet innenfor kommunene. Se garnfiskereglene for den kommunen du skal fiske i. Der er det angitt nøyaktig hvor de ulike reglene gjelder. 93

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Fiskeregler i Troms 2015

Fiskeregler i Troms 2015 Fiskeregler i Troms 2015 Statskog i Troms Innlandsfiske på statsgrunn i Troms og nordre Nordland Velkommen til fiske hos Statskog Her er de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Geovekst i Finnmark SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015 Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Bernt S. Gansmo Kartverket Vadsø KARTLEGGINGSSTATUS I TETTSTEDER Hammerfest

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Notat utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Notatet gir en kort oppsummering om utbredelse og forekomster av røye og ørret i innsjøer i Finnmark, samt en vurdering

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk Finnmark fylkeskommune Kollektivtrafikk HØRING LANDEVEIS KOLLEKTIVTRANSPORT 2016-2025 I forbindelse med at ruteanbud for landeveis kollektivtransport skal lyses ut vinteren 2013/2014 sendes dette dokumentet

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark

SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark Innledning Med innlandsfisk menes her forvaltning av fiskearter i ferskvann der det ikke er anadrom fisk (laks, sjørøye og sjøørret). Typiske

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2015/1336 30.04.2015 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Vegnett 1/1-1980 - kommunevis Kautokeino kommune pr. 1/1-1980: Veg: Parsell: L(km): RV(km) FV(km) KV(km) PV(km) Avlevert Opplysninger bygger på: RV

Vegnett 1/1-1980 - kommunevis Kautokeino kommune pr. 1/1-1980: Veg: Parsell: L(km): RV(km) FV(km) KV(km) PV(km) Avlevert Opplysninger bygger på: RV Vegnett 1/1-1980 - kommunevis Kautokeino kommune pr. 1/1-1980: Veg: Parsell: L(km): RV(km) FV(km) KV(km) PV(km) Avlevert Opplysninger bygger på: RV 92 Karasjok gr. - 0,00 0,00 RV 92 Lappoluobbal - 13,90

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Fremlagt på møte 9.-11. 4. 2014 Vedlegg til orienteringssak Saknr. 14/00048 Arknr. 732.0 Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Lakselva Forpaktes av Lakselv grunneierforening.

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Kulverter som vandringshindre for fisk Sprang Vannstrøm under kulvert/kulvert for høyt i vegfylling Blokkering Skadet kulvert Generelle krav til kulvert

Detaljer

Nytt løypenr. Gammelt løypenr.

Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Gammel forskrift (2010) Neidenområdet 1 16 Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via vann

Detaljer

Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune

Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 Mehamn Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 18.02.2005 Sak 2004/862 04.03.2005 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon: Trond

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre. 2016, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Margaritifera margaritifera

Margaritifera margaritifera Undersøkelser av vassdrag i Finnmark mhp mulige forekomster av elvemusling, Margaritifera margaritifera Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Lebesby, Loppa, Nordkapp og Porsanger kommuner Hamnelva i Nordkapp (Tufjorden)

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv Kontaktperson: Utmarksforvalter Elisabeth Ressem Kvivesen, tlf. 951 86 542 Bruk av FeFo Grønne midler 2011 I strategisk plan heter det at FeFo årlig skal sette

Detaljer

ENKEL MODELL AV VERDEN

ENKEL MODELL AV VERDEN 2011 ENKEL MODELL AV VERDEN Sola driver systemet. Balansert vekselvirkning mellom dyreverden og planteverden. O 2 E CO 2 O 2 /CO 2 CO 2 /O 2 E O 2 E Organisk materiale omformes til fossilt brensel i løpet

Detaljer

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter Når kultur skal selges - Nina Katrine Prebensen Førstelektor, reiseliv og hotellfag, Høgskolen i Finnmark, Styreleder, Finnmarksløpet AS Hva er kultur? Kultur er de ideer, regler, normer, koder og symboler

Detaljer

Samvirkelag (produksjonslag)

Samvirkelag (produksjonslag) Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 2. 1948. Samvirkelag (produksjonslag) blant fiskere i Nord-Norge Av Aslak Aasbø Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIDIREKTØREN BERGEN AiS JOHN G R I E G S B

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 02.07.2015 Møtested:

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger..no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 12.08.2014 endret til 13.08.14 pga

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Naturtjenester i Nord AS Rapport-3 2015 2 Utførende foretak: Naturtjenester i Nord AS Finansiering: Miljøfondet FHL Referat: Prosjektansvarlig:

Detaljer

Kommune: Prosjektnr.: 304300

Kommune: Prosjektnr.: 304300 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Olivin- og serpentinittforekomster i Finnmark, Troms,

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Spesielle bestemmelser

Spesielle bestemmelser Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L:15.06 17.08 Nordland Andøy Buksnesvassdraget L:01.06 31.08 Ø:01.06 31.08 Nordland Andøy Forfjordelva

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Norway Royal Salmon (NRS) arbeider med å sertifisere sine lokaliteter i henhold til standarden ASC Aquaculture Stewardship Council.

Norway Royal Salmon (NRS) arbeider med å sertifisere sine lokaliteter i henhold til standarden ASC Aquaculture Stewardship Council. SERTIFISERINGER ASC-sertifisering Norway Royal Salmon (NRS) arbeider med å sertifisere sine lokaliteter i henhold til standarden ASC Aquaculture Stewardship Council. I henhold til standardens krav vil

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Vedtak om fastsetting av kommunegrense mellom Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner

Vedtak om fastsetting av kommunegrense mellom Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2007/740 02.11.2007 Ark 311 Saksbehandler/direkte telefon: Ørjan Werner Jenssen - 78 95 03 71 Vedtak

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

Høringsfrist: 23. juni 2011

Høringsfrist: 23. juni 2011 Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark Finnmark fylkeskommune overtok 1.jaunar 2010 rollen som vannregionmyndighet for vannregion Finnmark. Denne oppgaven har tidligere vært lagt til Fylkesmannen i

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Høring revisjon av retningslinjer forpaktning av laksevassdrag og forpaktningskontrakt 1. Innledning Finnmarksloven 26 - Lokal

Detaljer

Turkassetrim med vakre turer i hele Finnmark!

Turkassetrim med vakre turer i hele Finnmark! Registrer dine turer på perletur.no 12 kart med 134 turperler FORMAJO Perletur 2016 Turinfo Du finner kart og annen informasjon om alle turene Påmeldinger Meld deg på turer og aktiviteter som arrangeres

Detaljer

Nr. 2-2004 Side 91-136 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2004 Side 91-136 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2004 Side 91-136 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mai 2004 Innhold Side Forskrifter 2000 Sept. 8. Forskrift om forbud mot piggtråd som gjerdemateriale

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Framlagt på møte 18.03.2014 Orienteringssak Saksnr. 15/573 Arknr. 141

Framlagt på møte 18.03.2014 Orienteringssak Saksnr. 15/573 Arknr. 141 tildeling av Grønne midler - oppsummering 2007 2014 De grønne midlene ble innført av styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2007 som et tiltak for å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen i Finnmark,

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune HOU 10.02.2014 111 Helsedirektoratet Deanu gielda/ Tana kommune Rådhusveien 3, Rådhuset 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: 11/6086-50 Saksbehandler: Bjørn Theodor Halle Dato: 06.12.2013

Detaljer

Fiske er en sentral næring i kommunen, men også bygg og anlegg, samt servicenæringen, er voksende. Kommunesenteret ligger i tettstedet Kvalsund.

Fiske er en sentral næring i kommunen, men også bygg og anlegg, samt servicenæringen, er voksende. Kommunesenteret ligger i tettstedet Kvalsund. Kvalsund I Kvalsund kommune finner du det beste utgangspunkt for opplevelser ved sjø og kyst, vann, elver, daler og fjell. Kommunen grenser til Porsanger i øst, Måsøy i nord, Alta i sør, og til Hammerfest

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Kåfjord hovedutvalg drift Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000 eller

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Innledning Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) skal forvalte naturressursene på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Møtetid: kl. 10.10 18.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Mari Trosten, Bjarne Rikardsen,

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.11.2014-09.11.2014 14/01269-004 Datert: 05.11.2014 Arkiv: 412.4 Til: Lebesby kommune, Teknisk sektor Sak: uregistrert naust v/storvann - lebesby kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 33/1 22 Lnr: 006700/14 Forrige

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Rapport 2014-01. Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013

Rapport 2014-01. Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Rapport 2014-01 Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Rapport nr: 2014-01 Antall sider: 14 Tittel: Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Forfatter: Narve Stubbraaten Johansen Oppdragsgiver:

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Behandling AP v/ulf Ballo fremmet følgende forslag: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Foto: Lena Kristiansen

Foto: Lena Kristiansen Småviltjakt 2012/2013 Foto: Lena Kristiansen INFORMASJON VELKOMMEN TIL JAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN! Denne folderen er laget for å gi nødvendig informasjon om småviltjakt og fangst på Finnmarkseiendommen

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Leveringspresisjon i dagligvarebutikkene i Finnmark

Leveringspresisjon i dagligvarebutikkene i Finnmark Oppdragsrapport nr. 23-2001 Randi Lavik Leveringspresisjon i dagligvarebutikkene i Finnmark SIFO 2001 Oppdragsrapport nr. 23 2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

ASO 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011. Akuttstrategi oljevern (ASO) kyst og strand

ASO 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011. Akuttstrategi oljevern (ASO) kyst og strand 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011 2004-01-01 Område og posisjon Hva som skal beskyttes Primær tiltaksstrategi Utførelse Egnet innsatsressurs Adkomst Fremskutt Åpent hav nordvest

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Elna Nilsen, Geir Karlstad,

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer