Innlandsfiske i Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandsfiske i Finnmark"

Transkript

1 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø - Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu Skogforvaltervn. 8, Alta / Áltá Innlandsfiske i Finnmark for personer fast bosatt i Finnmark Andre adresser/ Eara ujuhusat: Fylkesmannen i Finnmark/ Finnmárkku Fylkkamánni Miljøvernavdelingen/ Birasgáhttenossodat Damsvn. 1, 9815 Vadsø. Tlf Mattilsynet/Biebmoearráigeh u Regionkontoret for Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku regionkántuvra, Boarunjarga 1, 9520 Kautokeino Tlf / E-poasta: Informasjonsfolderen er utarbeidet av FeFo Foto 1. side Grafisk produksjon: Fagtrykk Alta AS

2 Forord 1. juli trådte Finnmarksloven i kraft. Nesten all grunn i Finnmark er overført til en ny grunneier, Finnmarkseiendommen/ Finnmárkkuopmodat (Fe-Fo). Se For denne sesongen blir det ingen vesentlige endringer. Formålet med brosjyren er å opplyse om regler som gjelder for innlandsfiske i Finnmark. Med innlandsfiske menes fiske etter all ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. I laksevassdrag gjelder særskilte regler, og du må løse fiskekort for det enkelte vassdrag. Fiske etter innlandsfisk i lakseførende vassdrag er bare tillatt i den samme perioden som fisket etter laks, sjøørret og sjørøye er tillatt. Fiske etter innlandsfisk følger da de samme regler som gjelder for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdraget. Reglene kan være ulike i de forskjellige vassdragene. Det er forbudt å fiske med garn og oter i laksevassdrag med unntak av noen få innsjøer. Det henvises til brosjyren «Laksefiske i Finnmark» for nærmere informasjon om fiskereglene i laksevassdrag. Reglene i denne brosjyren gjelder for personer fast bosatt i Finnmark. Det er utarbeidet en egen brosjyre for tilreisende som skal fiske i Finnmark. Brosjyrene får du hos FeFo, på postkontorene i Finnmark, i sportsforretninger og på campingplasser. Innhold Fiskesykdommer... 3 Fiskeregler... 4 Fiskeravgift... 4 Fiskekort... 4 Skoleelever, studenter og vernepliktige... 4 Reindriftutøveres fiske... 4 Bortforpakting av innlandsfiske... 5 Redskapsbruk... 5 Fiske med garn... 5 Maskeviddebestemmelser... 6 Garnforbud i små vatn... 6 Garnutvisning... 6 Garnfiske under isen... 6 Merking av redskaper... 6 Kommunevise garnfiskeregler... 7 Oversiktskart...10 Fiskesykdommer Spredning av fiskesykdommer og uønskede parasitter kan skje ved at fiskere via fiskeutstyr eller annet utstyr (båt, vadere etc.) tar med seg smitte fra vassdrag hvor sykdommer og parasitter finnes. Det er viktig at slik spredning hindres, og det kan gjøres med enkle forholdsregler: Alt fiskeutstyr må være tørt før bruk i nye vassdrag. Det samme gjelder vadere, båter og annet utstyr. Ikke flytt vann eller fisk til andre vassdrag. Flytting og utsetting av fisk er forbudt uten spesiell tillatelse. Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget, og grav ned fiskeavfall. Ta kontakt med Mattilssynet hvis du oppdager syk eller død fisk. Aktuelle adresser til Mattilsynet: Mattilsynet, distriktskontoret for Øst- Finnmark. Dekker: Sør- Varanger, Vadsø, Vardø, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Tana. Besøksadresse: Ørtangen 10, 9800 Vadsø Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Midt- Finnmark. Dekker: Karasjok, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Besøksadresse: Markangeaidnu 1, 9730 Karasjok Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Hammerfest. Dekker: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Besøksadresse: Sjøgata 8, 9615 Hammerfest Telefon: Telefaks: Mattilsynet, distriktskontoret for Vest- Finnmark. Dekker: Alta, Loppa, Kautokeino og Hasvik. Besøksadresse: Alma Halsesvei 1, 9501 Alta Telefon: Telefaks:

3 Fiskeregler Fiskeravgift Den som har fylt 16 år og som vil fiske i lakseførende strekning i elv er pliktig til å betale fiskeravgift. Fiskeavgift kan kjøpes på eller betales med innbetalingsblankett som fås på postkontorene og post i butikk. Det kan ikke løses familieeller uke avgiftskort for å fiske laks, sjøørret og sjørøye. For fiske etter innlandsfisk skal det ikke betales fiskeravgift. Fiskekort Den som er fast bosatt i Finnmark, kan fiske innlandsfisk uten særskilt fiskekort. Personer over 16 år som er fast bosatt utenfor Finnmark, må løse fiskekort for innlandsfiske. Kortet som gjelder all FeFogrunn fås kjøpt hos lokale kortselgere (se og noen post i butikk. Kortet fås også ved henvendelse til FeFo og hos enkelte sportsforretninger. Personer under 18 år og over 67 år behøver ikke kjøpe fiskekort. I Finnmark er du på FeFo-grunn såfremt ikke annet er angitt ved skilting. Skoleelever, studenter, vernepliktige Skoleelver, studenter og vernepliktige regnes som fast bosatt i kommunen de studerer/ avtjener verneplikt i. De trenger derfor ikke løse fiskekort for innlandsfiske i Finnmark. Reindriftsutøveres fiske Reindriftsutøvere er fritatt for å betale fiskekort for det fiske som de utøver etter reindriftslovens 14. Slikt fiske er kun lovlig under utøvelse av reindrift i eget reinbeiteområde. For fiske med garn gjelder de offentlige forskriftene også for reindriftsutøvere. Det betyr at bestemmelsene om garnbegrensningsområder, forbud mot fiske i små vatn, maskeviddebestemmelser m.m. må følges. Bortforpakting av innlandsfiske Noen vatn er forpaktet (leid) bort til lokale foreninger eller enkeltpersoner. Fiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt i disse vatna. Forpakteren har enerett til fiske med andre redskaper. Forpaktningene skal være skiltet ved vatna. Redskapsbruk Fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Line og ståsnøre er bare tillatt med inntil 10 angler pr aktivt deltakende fisker, unntatt i friområder der antall angler ikke er begrenset. Not, ruse og teine er bare tillatt i frigarnsområdene. Kommunen kan ved utvisning tillate fiske på FeFo- grunn med not, ruse eller teine i garnbegrensnings- og garnforbudsområdene. Fiske med garn Bare personer fast bosatt i Finnmark kan fiske med garn. Finnmarkseiendommens styre har vedtatt å videreføre dagens regelverk ut Dette innebærer at alle som er fast bosatt i Finnmark også gis adgang til å fiske med garn utenfor egen bostedskommune. I sin bostedskommune har alle rett til garnfiske iht. finnmarkslovens 22 a. Fiske med garn er forbudt i perioden fra 1. januar til isløsning i garnbegrensnings- og garnforbudsområdene. Garnfiske er bare tillatt i innsjøer/vatn/tjern, men ikke nærmere inn- og utløpsos enn 100 m. Unntatt fra dette er Kautokeino-elva der fiske med garn er tillatt også på elvestrekning fra Pikefossen (NieidagorΩi) til Galaniito. Flytegarn og garn satt i lenker er tillatt. For garnfiske på FeFo-grunn er fylket inndelt i følgende områder: - Frigarnsområder: Områder hvor det ikke er begrensninger i garnantallet. - Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt med inntil 1- ett eller 3- tre garn pr. aktivt deltakende fisker. Hvert garn må ikke være lengre enn 30 m. - Garnforbudsområder: Områder hvor garnfiske bare er tillatt etter utvisning. 4 5

4 Områdene er inntegnet på oversiktskart midt i brosjyren, og grenser og vatn er beskrevet kommunevis. Innsjøer som krysses av grenser mellom frigarnsområder og garnbegrensningsområder eller garnforbudsområder skal tilhøre det området hvor fisket er mest fritt. Maskeviddebestemmelser Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). I enkelte områder er det gjort unntak fra denne bestemmelsen. Unntakene er beskrevet i reglene for de enkelte kommunene. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen etter en faglig vurdering av fiskebestanden. Garnforbud i små vatn Garnfiske er forbudt i alle vatn som er mindre enn 100 daa (500 x 200 m). På kart i målestokk 1: utgjør dette 10 x 4 mm. Se eksempler under. I frigarnsområdene er garnfiske tillatt i mindre vatn. Garnutvisning Kommunen kan etter søknad gi utvisning for fiske med garn, not, ruser og teine i garnforbuds- og garnbegrensingsområder på FeFo-grunn når det anses biologisk forsvarlig. Reindriftssamer under utøvelse av sin næring (reindriftslovens 14) og innenbygdsboende har fortrinnsrett til utvisning. Søknad sendes kommunen. Garnfiske under isen Garnfiske under isen er ikke tillatt fra 1. januar frem til isløsning, unntat i friområder hvor garnfiske er tillatt hele vinteren. Merking av redskaper Alle faststående redskaper; garn, ruse, teine og line skal merkes med flottør eller doappal med fiskerens navn og adresse. Kommunevise regler Inndelingen i garnforbudsområder, ettgarnsområder, tregarnsområder og friområder, er beskrevet kommunevis nedenfor. Også unntak fra maskeviddekravet er angitt kommunevis. Kommunene kan ved forskrift selv gi tilsvarende bestemmelser om fiske med garn. Dersom en kommune vedtar egen forskrift, oppheves samtidig bestemmelsene som listet under, for vedkommende kommune. ALTA KOMMUNE Hele kommunen med unntak av 1-garnsområdene og frigarnsområde. Ieªjávri (390 m o.h.). - Alle vatn som drenerer til Stabburselva. - Alle vatn sør for E-6 som drenerer til Repparfjordvassdraget. BERLEVÅG KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder. Geadnajávri (Gednje 229 m o.h.), Store- og Lille Buevatn (Stuorraog Uhca Dávgejávri) (227 og 228 m o.h.) og Magistervatn (262 m o.h.). Emmisærvatnet (186 m o.h.), Firkantvatnet (216 m o.h.), Store Kløftvatn (168 m o.h.), Sæterdalsvatna (314 og 320 m o.h.) og Langvatnet ved Gulgo (273 m o.h.). 6 7

5 BÅTSFJORD KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. Storvatnet (28 m o.h.) og Medvatnet ved Makkaur (42 m o.h.). DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE - Alle vatn innenfor en 5 km sone på hver side av Rv. 98, E 6, Rv 895 og Rv 890, samt fylkesvei/kommunal vei fra Rustefjelbma til Kalbaknes, med unntak av vatn nevnt under frigarnsområdene og garnbegrensningsområdene. - Lille og Store Klokkervatn (Dápmotjávrrit) (150 og 161 m o.h.) ved Leirpollen. - Svanevatn (Njuk ajávri) (267 m o.h.) og Fuglevatn (Lodde jávri) (359 m o.h.) på Ifjordfjellet. - Lismájávri (i området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 m o.h.). Smalfjordvatn (Suoppajávri) (55 m o.h.), Ieªjávri (308 m o.h.), Lismájávri (med unntak for området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 m o.h.), Nástejávri (Stjernevatn) (235 m o.h.) og Hárrejávri (64 m o.h.). Lavnjes-vassdraget ordnahánjávri (Haglevann) (291 m o.h.), Bajimus Lávnjesjávri (278 m o.h.), Gaskamus Lávnjesjávri (269 m o.h.), lubbutjávri (270 m o.h.), eavresjávri (271 m o.h.) og Nammájávri (271 m o.h.) Ladnja-vassdraget Ladnjajávri (285 m o.h.), Ladnaluoppal (285 m o.h.), Njirranjávri (284 m o.h.), Gurtejávri (256 m o.h.) til Gurteluoppal, samt Gálbmatjávri (296 m o.h.). Polmak-Searbatområdet Alle vatn i området sør for en rett linje fra Niiladeanoluoppal (242 m o.h.) på grensen mot Nesseby kommune til Vuovdevárri (høyde 234) ved grensen mot Finland. Andre vatn Miennajávrrit (306 og 307 m o.h.) og Stuorra og Uhca Hánajávri (75 og 85 m o.h.). Bogejávri (52 m o.h.), Gahpiraªjávri (56 m o.h.), Nissujávri (221 m o.h.), Roggegieddeláddot (88 og 90 m o.h.), Skoarrojávri (83 m o.h.), Ballánjávrrit (126 og 127 m o.h.) og Njuorggánjávri (82 m o.h.) samt resten av kommunen der det ikke er begrensninger. GAMVIK KOMMUNE - Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv. 98 over Ifjordfjellet. - Alle vatn innenfor en 5 km-sone fra Rv. 888 fra Bekkarfjord til vei kryss ved Mehamnelv bru. Sonegrensen i Bekkarfjord går rett øst fra utløpet av Geitvannselva. - Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av Rv. 888 fra Gamvik til Kjøllefjord. - Alle vatn i en 5 km-sone vest for Fv. 562 Gamvik til Slettnes fyr. - Alle vatn i en 5 km-sone nord for Fv. 264 Hopseidet til Skjånes. Resten av kommunen. GUOVDAGEAINNU SUOHKAN - KAUTOKEINO KOMMUNE Beaskkádas - Alle vann innefor et område begrenset av følgende linje: Fra der hvor kommunegrensen mot Alta krysser Kautokeinoelva, langs kommunegrensen til riksveg 93, langs riksvegen til Suolovuopmi fjellstue, langs gamle riksveg til sørenden av Uhca Suolujávrráª, i rett linje over Gearpaªoaivi til Heastanjárga i Ládnetjávri (265 m.o.h), langs vestsiden av Kautokeinoelva tilbake til utgangspunktet. - ÁvΩejávri (292 m.o.h) og Silisjávri (334 m.o.h). N᪪áområdet: - Lágeªjávri (502 m.o.h) - Bajit Guollejávri (752 m.o.h) - Vuolit Guollejávri (716 m.o.h) 8 9

6 Vuoraªvárri-området - Áslagasjávri (454 m.o.h). - Várenaljávri (501 m.o.h). - uonjajávri (437 m.o.h) og uonjaluoppal (436 m.o.h). - Juhánajávri (467 m.o.h) Vestfjellet - Jorbesjávri (580 m.o.h). - Liv ajávri (583 m.o.h). - Riehtejávri (534 m.o.h). - Muvrajávri (527 m.o.h) Nær Kautokeino tettsted - Vuoraªjávri (345 m.o.h) syd-øst for Kautokeino tettsted. - Vuoskkojávri (382 m.o.h) på Geatkeskáidi. Ett-garnsområde I følgende områder/vann er det kun tillatt å fiske med ett garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen: - Ávjovársáiva (395 m.o.h) - Bártta_jávri (481 m.o.h) - Binnejávri (387 m.o.h) - Badjeluoppal (492 m.o.h) - BuolΩajávri (384 m.o.h) - áhcenjirránjávri (609 m.o.h) - árájávri (611 m.o.h) - oalbmejávri (571 m.o.h) - uolbmajávri (548 m.o.h) - Duolbajávri (387 m.o.h) - Gálggojávri (530 m.o.h) - Geaªjávri (540 m.o.h) - Geassinjávri (615 m.o.h) - Goahtejávri (454 m.o.h) - Jávrrehaªjávri (444 m.o.h) - Mohkkejávri (609 m.o.h) - Njárgajávri (498 m.o.h) - Njuk ajávri (341 m.o.h) - Ráhpesjávri (595 m.o.h) - Roggejávri (530 m.o.h) - Stuora Suolojávri (385 m.o.h) - Váidejávri (484 m.o.h) 11

7 - Várdejávri (590 m.o.h) - Vuoldejávri (569 m.o.h) - Vuottaªjávri (353 m.o.h) I følgende områder er det ingen begrensninger på antall garn: Resten av kommunen. Unntak fra makseviddebegrensningen: I følgende vann gjelder ikke den generelle maskeviddebegrensingen på 22 omfar/29 millimeter: - Alle vann i frigarnsområdet, unntatt Fidnajávri (327 m.o.h) og Ieªjávri (390 m.o.h). For alle andre områder gjelder at maskevidden ikke kan være over 29 millimeter (22 omfar), som fastsatt i 4 i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark den HAMMERFEST KOMMUNE Alle vatn på Sørøya, Kvaløya og Seiland med unntak av Storvatnet (61 m o.h.) på Seiland. Storvatnet (61 m o.h.) på Seiland. HASVIK KOMMUNE Alle vatn i kommunen unntatt Lille Eggevatn (73 m o.h.) ved Breivikbotn på Sørøya. Lille Eggevatn (73 m o.h.) ved Breivikbotn på Sørøya. KÁRÁ JOGA GIELDA - KARASJOK KOMMUNE - Alle vatn med avløp til Oalgejohka og Rávdojohka nord for Karasjok tettsted. - Alle vatn med avløp til Loddejohka. - Alle vatn med avløp til Sevdnjesluppujogas. - Njákkajávri i Ieªjohkdalen. Káráªjohka-vassdraget - Alle vatn med avløp til Bávtájohka. - Alle vatn med avløp til Káráªjohka sør for Lásesguoikka nord for Beaivváªgieddi fjellstue. - Alle vatn med avløp til Káráªjohka fra sør og øst fra Lásesguoikka ved Beaivváªgieddi til samløpet med Suolgajohka vest for Suolgajohknjálbmi (Myrskog). Ástejávrrit-området Alle vatn nord for Váljohka fra Ástejohka og uoppojohka i sør til kommunegrensa mot Tana i nord. Rávdujohka-vassdraget øst for Jergul Alle vatn med avløp til Rávdojohka øst for Jergul. Vaddevárri-området - Alle vatn med avløp til Geaπgejohka (inkl. Gáldnájarjohka). - Alle vatn med avløp til Govdajohka (inkl. Geassajohka). - Alle vatn med avløp til Ástejohka fra sør. Vuorji-/ earro-området - Alle vatn med avløp til Ieªjávri fra kommunegrensen mot Alta, til og med Lik ajohka med unntak av Hárrejávri (399 m o.h.) øst for Gásádátvuodna. - Alle vatn med avløp til Juolgelanjohka. - Alle vatn med avløp til Stiipanjohka (inkl. Doggejohka, Spádájohka og Mievtájohka). - Alle vatn med avløp til Roan ejohka. - Alle vatn med avløp til uolmajohka og Silesjohka. - Alle vatn med avløp til Divgajohka. - Alle vatn med avløp til áddjejohka nord for áddjeluoppal

8 Ieªjohka/Skaidi-området Alle vatn mellom Ieªjohka og Skaidi avgrenset av følgende rette linjer: fra Sadejohkas utløp i Ieªjohka sydover til Lodde ohkka (høyde 358) videre til Stuorra Dáigesvaππa (høyde 398) derfra til sydenden av Máttesláddu. Fra Máttesláddu går grensen over Mádii obma (høyde 370) og rett nord til Ieªjohka. Resten av kommunen. Unntak fra maskeviddebegrensningene: Hele frigarnsområdet, bortsett fra Ieªjávri (390 m o.h.) og Geimejávri (321 m o.h.). KVALSUND KOMMUNE - Kvalsund kommunes del av Kvaløya, unntatt Gorvatna (Roakkunasjávrrit) (141 m o.h.). - Kvalsund kommunes del av Seiland. - Alle vatn nord for en linje trukket fra Kvenvika i Vargsundet over Midterfjellet (høyde 433), Skinnfjellet (høyde 710), til utløpet av Nedre Saltvatnet (Nussir Suolojávri), nord for Langvatnet (Hoallujávri) (315 m o.h.) og rett sør til Guoiratraªªa (høyde 657).Videre langs Ulveryggen (Gumpenjunni) i rett linje til Ariselvas utløp i Repparfjorden. - Alle vatn nord for en linje trukket fra Indre Erdal i Repparfjorden, opp Erdalen til samløpet mellom inkajohka og Bierfetjohka. Videre østover til Bierfetoaivi (høyde 421) og derfra i rett linje til lulit Mieªªoaivi (høyde 321) på grensen til Porsanger. Området avgrenses videre av kommunegrensen mot Porsanger og Måsøy til Kysserneset i Revsbotn. Unntatt er Kråkefjellvatnet (Guommajávri, 118 m o.h.). - Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 m o.h.) i Repparfjordvassdraget. Sennalandet Alle vatn mellom E-6 og Voggeneselva (Gielkánasjohka) på strekningen fra kommunegrensa mot Alta, til der E-6 krysser elva, og i tillegg Nadjetluoppal (Voggenestjern) (268 m o.h.). - Bajit Doggejávri (292 m o.h.) og Doggejávri (288 m o.h.) ved Skaidi. - Storvatn (Vuolit Borsejávri) (227 m o.h.). Bjørnstadvatn (Golma iegatjávri), Bajit Borsejávri og Mikkalasgoattesajjávri ved Saraby, alle 284 m o.h. - Kråkefjellvatn (Guommajávri) (118 m o.h.). - Gorvatna (Roakkanuasjávrrit) (141 m o.h.) på Kvaløya. Alle vatn i området sør og øst for E-6 fra kommunegrensa mot Alta og til Skaidielva med unntak av Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 m o.h.) i Repparfjordvassdraget og Bajit Doggejávri og Doggejávri (292 og 288 m o.h.) ved Skaidi. Resten av kommunen. LEBESBY KOMMUNE Hele kommunen med unntak av vatn i frigarnsområder og garnbegrensningsområder. Bajit Guorgajávri (Øvre Tranevann) (343 m o.h.), Store Måsevatn (Stuorra Sopmir) (213 m o.h.), og Adamselvmagasinet (Sieidejávri, Gahpatjávri, Mohkkejávri, Muorahisjávri og Mardáªjávri) (alle 213 m o.h.), Reinoksevatn (292 m o.h.). Børselvfjellet - Sværholthalvøya Oruªjávri (462 m o.h.), Lipmejávri (471 m o.h.), Ráhkojávri (461 m o.h.), Sanásjávri (Korsnesvannet) (201 m o.h.), Jorbajávri (234 m o.h.), Njárgajávri (320 m o.h.) og Rohtojávri (192 m o.h.). Gaisane Guorrojávri (534 m o.h.), Geaidnujávri (556 m o.h), oarvusjávri (577 m o.h.), Áskasjávrrit (582 m o.h.),vuonjaljávri (538 m o.h.) og Borgasjávri (541 m o.h.). Laksefjordvidda (vann/vassdrag tilhørende Adamselvreguleringen) Gaisabogejávri (423 m o.h.), Gottetjávri (298 m o.h.), Dollajávri (263 m.oh), Stokkemuorjávri (166 m o.h.), Gieggejávrrit (248, 253, 260 m o.h.), oarusjávri (290 m o.h.), Galbmátjávri (366 m o.h.), Luoktaláddot (319 m o.h.) og Lavvusjávri (344 m o.h.)

9 Mårøyfjord - Smielv Lille Holmevann (262 m o.h.), Store Holmevann (290 m o.h.) og Smielvvatna (291 og 295 m o.h.). Laksefjordvidda/Ifjordfjellet Beaskajávri (307 m o.h.), Deardnojávri (225 m o.h.), Bodnjalanjávrrit (236 og 241 m o.h.), Vadasjávri (357 m o.h.), Skierrajávri (314 m o.h.), Loavddajávri (182 m o.h), Urtasjávri (308 m o.h.), Bordejávrrit (352 og 353 m o.h.), Skálvejávri (279 m o.h.), Stuorra Luokkajávri (313 m o.h.), Seidguljávrrit (292 og 299 m o.h.), Suolojávri (365 m o.h.), Jiek aluoddananjávri (233 m o.h.),gikªjávri (245 m o.h.), Suolojávri (Holmsjøen) (304 m o.h.) og Lille Måsevatn (Uhca Sopmir) (178 m o.h.). LOPPA KOMMUNE Alle vatn unntatt Store Trollvikvatn (56 m o.h.). Store Trollvikvatn (56 m o.h.). MÅSØY KOMMUNE - Alle vatn på Ingøya, Hjelmsøya, Måsøya og Havøya. - Alle vatn på Rolvsøya, unntatt vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder. - Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv. 889 mellom Sørkjoselva i Snøfjord og Havøysund, bortsett fra Bakkájávri (Bakfjordvatn). Frigarnsområder: Skardvatnet (24 m o.h.) ved Tufjord på Rolvsøya. Bakkájávri (Bakfjordvatn) (229 m o.h.), Tverrvatnet (Doaresjávri) (240 m o.h.) og Finnvatnet (243 m o.h.) mellom Havøysund og Snefjord, samt resten av kommunen. NORDKAPP KOMMUNE Magerøya Alle vatn, med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. Fastlandet Holmevatnet (207 m o.h.), Gukkeªjávri (94 m o.h.) og Vedbotnvatn (60 m o.h.). Ørretvatn (Dápmutjávri) (179 m o.h.) ved Repvåg. Svartvatn ( áppesjávri) (56 m o.h.), Storvatn (ved Skarsvåg) (14 m o.h.), Sætervågvatn (ved Sarnes) (2 m o.h.) og Rundvatnet (66 m o.h.), samt resten av kommunen. PORSANGER KOMMUNE - Alle vatn innenfor et område begrenset av følgende rette linjer: Fra Storberget (Ro evárri) ved Øvrevatn (Bajitjávri) til høyde 856 på Stuorra Gagga, herfra til høyde 742 på Guassar᪪a, til Rv. 98 ved askiljohka, derfra langs Rv. 98 og E-6 tilbake til utgangspunktet. Unntatt er de vatn som er nevnt under frigarnsområder og garnbegrensingsområder. - Alle vatn mellom Porsangerfjorden og øverste skoggrense fra Stabburselva i sør til høyde med Ytre Veidnesbukt i nord. - Børselv øst - alle vatn innenfor følgende område: fra Rv 98 ved bru over Vieksa via oalbmevárri (høyde 274) i rett linje til møte mellom Dikkaljohka og Børselva. Derfra i rett linje via Villreintoppen (høyde 507) til Rv 98 ved Surbukt. Herfra langs Rv 98 tilbake til utgangspunktet. - Børselvnes - alle vatn på Børselvnes avgrenset av Rv. 98 i øst og i nord av en linje fra bru over Áilegasjohka via Bikka ohkka (327 m o.h.) til Leirpollbukta. -Nedre del av Luostejohka avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) og Guovdalákkat (høyde 466), videre sørvestover langs kommunegrensen mot Karasjok til Martusvárri (høyde 408), vestover til uoldavarri (høyde 369), nordover til høyde 361 like nordvest for Duolbajávri, nordøstover til Vuopmevárri (høyde 391) og derfra nordover til utgangspunktet

10 Gaggajávri (101 m o.h.), Skáidejávri (325 m o.h.), Goddetjávri (301 m o.h.) og Brennelvvatn (54 m o.h.) i Smørfjord, I ggájávri (323 m o.h.) og Njárgajávri (294 m o.h.). Øvre del av Luostejohka: avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) - Goddevárri (høyde 664) - Suonjirgáisá (høyde 917) til kommunegrensen mot Tana. Videre derfra sørvestover langs kommunegrensen Tana/Karasjok til Guovdalákkat (høyde 466) og derfra nordover til utgangspunktet. Store Russevatn (120 m o.h.) og Seaguljávri (183 m o.h.), samt resten av kommunen. SØR-VARANGER KOMMUNE: - Gallokområdet avgrenset av Neidenelva, E-6, kommunegrensen mot Nesseby og riksgrensen mot Finland, med unntak av Gárdajávri (Garsjøen) (250 m o.h.) og Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 m o.h.). - Loken ved Svanvik. - Området sør for en linje trukket fra Holmfoss til vegdele ved Strand, derfra til nordenden av Sandneslangvatn (VáΩΩejávri) (100 m o.h.), langs østsiden av Sandneselva fram til riksgrensen mot Finland. - Gárdajávri (Garsjøen) (250 m o.h.), Langfjordvatn (7 m o.h.), Store Ropelvvatn 57 m o.h.). UNJÁRGGA GIELDA- NESSEBY KOMMUNE: Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av E6 og Rv.98,med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og garnbegrensningsområdene. Loddejávri (Fuglevatn) (188 m o.h.). uoggojávri (98 m o.h.). Vuokªájávrrit (39 m o.h.), Sabbenjávri (175 m o.h.), Stuorra Láhtajávri (199 m o.h.), Hávgajávri (Gjeddevatn 118 m o.h.), samt resten av kommunen. VADSØ KOMMUNE Alle vatn i kommunen. VARDØ KOMMUNE: Alle vatn i kommunen, med unntak av Oksevatnet (Vuokªájávri) (143 m o.h.). Oksevatnet (Vuokªájávri) (143 m o.h.). Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 m o.h.), samt resten av kommunen. Unntak fra maskeviddebegrensningene: Hele frigarnsområdet i Pasvik, bortsett fra Store og Lille Spurvvatn ( iªªajávri og iªªaluoppal) (164 og 128 m o.h.), Store og Lille Røyrvatn (Ravdojávri) (162 og 150 m o.h.) og Sagvatn (Surutjávri) (75 m o.h.)

11 Breivikbotn 884 Hasvik HASVIK Nuvsfjordelva Sør-Tverrfj.elva LOPPA Sandlandselva Øksfjord Jomfrudalselva ALTA KAUTOKEINO/ GUOVDAGEAIDNU Repparf.elva 13 Stabburselva PORSANGER Lakselva Kárásjohka Lille Porsangerelva Brennelva Iesjohka Veidneselva Kárásjohka KARASJOK KÁRÁSJOHKA Gossjohka Tana Leavvajohka Baisjohka Valjohka Iskorasjohka Oksevågvassdr. Mehamnelva Futelva Sandfjordelva Risfjordelva GAMVIK Laksjohka Máskejohka Polmakelva Berlevåg Storelva BERLEVÅG Vesterelva Nyelva Syltefjordelva Klokkerelva Neidenelva Munkelva Syltevikvatn 882 Halselva Talvik Botnelva Eibyelva Mathiselva Store Lerresfj.elva 884 Kongsfj.elva Vardø NORDKAPP Lille Langfj.elva Havøysund 891 Tømmervik vassd. Kåfjord Sommerheimelva Gednje LEBESBY BÅTSFJORD VARDØ Kibergelva Hamneelva 6 MÅSØY 890 Kalak Snefjordelva Leirpollen Skallelva Repvåg Snøfjord Langfjordelva VADSØ Ifjord 98 Rustefjelbma NESSEBY/ Golggutjohka UNJÁRGGA Storelva 69 V. Jakobselv Russelva Luovttejohka 98 VADSØ Tana Bergebyelva HAMMERFEST Hammerfest Tana KVALSUND Kunes TANA/ bru Varangerbotn Grense DEATNU Skipagurra SØR-VARANGER Kvalsund Russenes Storelva Jakobselv 94 Skaidi Børselv Børselva Polmak Kvalsundelva 6 Skillefj.- elva Lakselva (Kviby) Transfarelva Tverrelva Altaelva 6 Suolovuopmi 93 Masi Suosjávri 92 Geidnovuohppi Lakselv Nordkapp Honningsvåg 98 Skoganvarre 6 Karasjok Kjøllefjord 96 Mehamn 888 Gamvik 6 TEGNFORKLARING Kommunegrense Båtsfjord Forpaktede vassdrag samt Alta, Tana, Neiden og Grense Jakobselv Friområde: Områder hvor det ikke er begrensning i garnantallet. Garnforbudsområder: Områder hvor garnfiske kun er tillatt etter utvisning fra FeFo. Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt å fiske med 3 - tre - garn pr. aktiv deltagende fisker. Enkeltgarn kan være inntil 30 m. Garnbegrensningsområder: Områder hvor det er tillatt å fiske med ett garn pr. aktiv deltagende fisker. Lengste tillatte garnlegde er 30 m. Sandfjordelva Komagelva Neiden Nyrud Kirkenes Pasvikelva Karpelva Svanvik Kautokeino Anárjohka Forpaktede vann og enkelte forpaktede vassdrag er ikke inntegnet. FeFo har oversikt over hvilke vann og vassdrag som er forpaktet innenfor kommunene. Se garnfiskereglene for den kommunen du skal fiske i. Der er det angitt nøyaktig hvor de ulike reglene gjelder. 93

Fiskeregler i Troms 2015

Fiskeregler i Troms 2015 Fiskeregler i Troms 2015 Statskog i Troms Innlandsfiske på statsgrunn i Troms og nordre Nordland Velkommen til fiske hos Statskog Her er de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 14. mai 2013 på Levajok fjellstue Møtetid: kl. 10.10 18.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Mari Trosten, Bjarne Rikardsen,

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 NINANorsk institutt for naturforskning Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 Martin-A. Svenning Morten Johansen Audun Rikardsen NINA oppdragsmelding 699 NINA NIKU

Detaljer

Oversikt over fiskemuligheter 2015

Oversikt over fiskemuligheter 2015 Oversikt over fiskemuligheter 2015 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 4. mai og Figgjo 11. mai. NB! Ny ordning ved kjøp av fiskekort i Ulla Fiske

Detaljer

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Semesteroppgave skjøtsel og tilrettelegging NKO- 155, 2012 Av Narve Stubbraaten Johansen - 1 - Johansen, N. S. 2012. Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva,

Detaljer

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1 Innhold Forord...4 1.1 Logoen...5 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform...5 1.3 To fisjoner...5 1.4 Valg av samarbeidsparter...5 2. Sammensetning av FeFos organer...5

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Referatsaker. Formannskapet 02.02.2012

Referatsaker. Formannskapet 02.02.2012 Referatsaker Formannskapet 02.02.2012 M OTTATT O G JAN 2012 Statens vegvesen Deanu gielda/tana kommune Rådhusvegen 3 9845 TANA Behandlende enhet: Region nord Saksbehandler/innvalgsnr: Maria Haga - 78457373

Detaljer

Fiskeguide. for Tydal. Foto: Cato Bekkevold

Fiskeguide. for Tydal. Foto: Cato Bekkevold Fiskeguide for Tydal 2014 Foto: Cato Bekkevold 1 Velkommen til Tydal Overnatting/ Bedrifter Overnatting Spisesteder Aktiviteter Service Båtutleie SERVICE Velkommen.... til å oppleve storfisken bite, sommer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2001 Side 45-92 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 5. juni 2001 Innhold Side Forskrifter 1999 April 21. Forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd, Oslo

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer