Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI Gamvik kommune Vevikv Mehamn Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2004/ Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon: Trond Aarseth Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Det vises til tidligere korrespondanse om saken og møte i Mehamn den 9. februar. Fylkesmannen er i 4 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, tillagt myndighet til å godkjenne snøskuterløyper etter forslag fra vedkommende kommunestyre. Behandlingen skjer i henhold til retningslinjer gitt av overordnet myndighet og også fylkesplanen for Finnmark er retningsgivende for Fylkesmannens behandling. Generelt om opprettelse av snøskuterløyper Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 og Ot.prp. 48 ( ) legger følgende føringer på Fylkesmannens behandling av forskrift om snøskuterløyper. 1. Løypene må legges slik at de dekker reelle transportbehov. 2. Det kan bare legges ut et fåtall løyper i hver kommune. 3. Snøskuterløypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller komme i vesentlig konflikt med andre interesser. 4. Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av ). 5. Forslagene skal være begrunnet. Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark er forbudt. Skuterløyper er å anse som unntak fra loven og skal kun opprettes dersom det foreligger tungtveiende grunner for det, og løypene ikke kommer i konflikt med andre interesser. Fylkesplanen for gir følgende retningslinjer for opprettelse av snøskuterløyper: 1. Det skal ikke gis rom for utvidelse av det eksisterende løypenettet. 2. Utvidelser kan likevel skje for tilrettelegging for vinterbasert turisme. 3. Utvidelser kan skje ved sammenknytning over kommunegrensene. 4. Kommunene bør samkjøre revisjon av snøskuterløyper med rullering av arealplan. Fylkesplanen er godkjent av regjeringen i Kgl. res. av , og Miljøverndepartementet har i brev av gitt uttrykk for at fylkesplanen innebærer at det kan legges mer vekt på å legge rekreasjonsløyper slik at de også kan være av interesse i turistøyemed, og til å knytte løypene sammen over kommunegrensene. Det påpekes imidlertid at nevnte kgl. res. ikke medfører nye føringer utover dette. Fylkesmannen oppfatter Miljøverndepartementets Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus VADSØ

2 2 brev som en presisering av at det også kan legges vekt på reiselivsinteresser ved vurdering av transportbehovet knyttet til nye løyper, og ikke som en generell åpning for å utvide løypenettet. I tillegg til disse føringene, legger Fylkesmannen til grunn at løypene ikke skal medføre støyulemper for boliger eller annen støyømfintlig bebyggelse, og at sikkerheten ved bruk av løypa må være tilfredsstillende. Kommunens forslag til endringer av løypenettet Kommunestyret i Gamvik har den foreslått følgende endringer i løypenettet for snøskuter i kommunen: 1. Omlegging av løype 1 mellom Urdvannene og Gamvik. 2. Omlegging av løype 1 i området Øvre Futelvdalen Langvannet Smalvannet. 3. Omlegging av løype 3 nord for Skjånes (forslaget er senere trukket av kommunen). 4. Ny løype over Langvannet (193). 5. Ny løype fra lille Langvannet (252) til riksveien vest for Hopseidvannene i Lebesby kommune. 6. Nedleggelse av løype 6 som er knyttet sammen med løypene i Lebesby ved Aslakhaugvannene. Ettersom de ble berørt av forslaget, ble Lebesby kommune bedt om å uttale seg. Etter at saken var utsatt et par ganger i Lebesby formannskap, fremmet Gamvik i brev av et nytt forslag til løype som ikke forutsatte endringer i Lebesby kommunes løypenett. Samtidig ble forslaget om omlegging av løype 3 nord for Skjånes trukket tilbake. I møte den vedtok Lebesby formannskap om ikke å medvirke til ny løypetilknytning mot Gamvik kommune vest for Hopseidvannene pga. at området var lett tilgjengelig og attraktivt for friluftsliv. Det ble i tillegg påpekt at det i området var registrert ynglende fjellrev. I møte med Gamvik kommune den 9. februar, tilbød kommunen seg å legge om den omstridte løypa slik at den i mindre grad kom i berøring med det omstridte området. I stedet for å legge løypa vestover mot riksveien, foreslo kommunen at løypa ble lagt sørover mot Hopseidet. Løypa vil da ikke berøre Akersjøen, Hopseidvannene og Hestvannet som er de vannene som er lettest tilgjengelig til fots. Forslaget ble lagt fram for formannskapet som sluttet seg til det den Fylkesmannens vurderinger Generelt Fylkesmannen vil innledningsvis beklage at de to kommunene på Nordkyn ikke har klart å bli enige om løypenettet i grenseområdet mellom kommunene. Det forslaget som nå foreligger innebærer at løypetilknytningen mellom kommunene blir dårligere ettersom man må helt til Hopseidet for å kunne krysse kommunegrensen med snøskuter. Løypetilknytningen nord for Aslakhaugen har imidlertid vært lite benyttet, og heller ikke vært stukket opp hvert år etter det Fylkesmannen har fått opplyst. Gamvik kommune har et rimelig omfattende løypenett (195 km) i forhold til andre kommuner, både målt i forhold til areal og folketall. Kommunens forslag medfører en utvidelse av løypenettet i Gamvik på 6,7 km, men ettersom tilknytningsløypa mot Lebesby kommune faller bort vil også 2.3 km på Lebesby-siden i praksis utgå. Utvidelsen er således kun på drøyt 4 km, og anses av Fylkesmannen som akseptabel i forhold til de nasjonale føringene. Gamvik har praktisert hjemmelen til å gi dispensasjoner for bevegelseshemmede på en liberal måte. Denne praksisen har man nå strammet inn på, og dette er en medvirkende årsak til at

3 3 man ønsker endringer i løypenettet. Gjennom å få et mer hensiktsmessig løypenett med god tilgang til fiskevann, mener kommunen det vil være lettere å få forståelse for innstrammingen i dispensasjonspraksisen. Kommunens forslag har vært ute på en begrenset høring. Det hadde vært ønskelig med en mer omfattende høring, men saken har flere ganger vært omtalt i pressen så Fylkesmannen forutsetter at alle har hatt tilstrekkelig anledning til å uttale seg. Reinbeitedistriktet har vært forelagt de siste justeringene av søknaden, og har ikke hatt innvendinger. Kommunens forslag 1. Omlegging av løype 1 mellom Urdvannene og Gamvik. Forslaget medfører at løypa som i dag følger veien inn mot Gamvik, legges via Langdalsvatna vest for Gamvik. Endringen er begrunnet med ustabilt snødekke og at dagens løype må krysse veien flere steder. Forslaget medfører at løypa blir ca 1 km lengre. Mellom Gamvik og Langdalsvatna er løypa foreslått lagt gjennom Slettnes naturreservat. Verneforskriftene inneholder ikke noe forbud mot motorferdsel på snødekt mark, og bruk av snøskuter i denne delen av reservatet vil etter Fylkesmannens vurdering ikke medføre vesentlig skade på verneverdiene, herunder fuglelivet. Vegetasjonen er imidlertid fredet mot skade og ødeleggelse, og kjøring på barmark er derfor uaktuelt. Området ligger lavt og er værutsatt, og det er grunn til å anta at det blir tidlig bart. Evt. skuterløype gjennom reservatet vil da måtte stenges. Dette er kommunen inneforstått med, og viser til at skuterbrukere i Gamvik også tidligere har vært nødt til å frakte skuteren på tilhenger til Urdvannene pga. ustabilt snødekke langs eksisterende løype. Fylkesmannen har fått flere telefoner fra folk som viser til at Langdalen er et viktig skiutfartsområde for folk i Gamvik. Dalen ligger lunt til i passe gangavstand fra bygda (3 km), og det reageres på at også den åpnes for skutertrafikk. Fylkesmannen har forståelse for dette. På den annen side er forslaget fremmet av et enstemmig kommunestyre på vegne av kommunens befolkning. 2. Omlegging av løype 1 i området Øvre Futelvdalen Langvannet Smalvannet. Forslaget medfører at løypa flyttes fra Øvre deler av Futelvdalen til dalen som går fra Langvannet (193) og nordover. Forslaget er begrunnet med at dagens trasé har dårlig framkommelighet pga. mye stor stein, store skavler og råker langs elva. Det er ikke framkommet innvendinger mot forslaget som medfører en økning i løypelengden på ca 2,7 km. 3. Ny løype over Langvannet (193 m o.h.) Formålet med løypa er opplyst å være at hytteeierne langs vannet skal få kortere kjøredistanse fram til hyttene, samt at distansen mellom Mehamn og Gamvik blir innkortet. Det er ikke kommet innvendinger til forslaget som medfører en økning av løypelengden på ca 5,4 km. Begrunnelsen for løypa er noe tynn etter Fylkesmannens vurdering. Det er 5 hytter ved Langvannet hvorav 2 ligger mindre enn 1 km fra skuterløype (etter omlegging av løype 1). Hyttene ligger så langt fra brøytet vei at det er kurant å gi dispensasjon for transport til og fra, også flerårige dispensasjoner. Løypa vil heller ikke korte inn avstanden mellom Mehamn og

4 4 Gamvik, men vil utgjøre et tilbud for hytteeierne ved Futelva og i Sandfjorden som skal på isfisketur innover halvøya. Ettersom det ikke er kommet innvendinger fra hytteeierne og løypa nesten i sin helhet følger Langvannet, er Fylkesmannen innstilt på å godkjenne forslaget. Vi ber kommunen om å påse at løypa blir stukket slik at den blir til minst mulig sjenanse for hytteeierne. 4. Ny løype fra lille Langvannet (252) til Hopseidet. Som tidligere nevnt var løypa opprinnelig tenkt å ende ved riksveien vest for Hopseidvannene. Formålet med løypa er å bedre tilgjengeligheten til flere fiskevann. Fylkesmannen har mottatt telefoner og fra en rekke personer som har gitt uttrykk for at området fra Akersjøen og sørover er et viktig skiutfartsområde. Det påpekes at området er forholdsvis lunt og har gode fiskemuligheter i rimelig avstand fra vei. Flere har også opplyst at dette har vært et viktig område for fjellrev og at det tidligere er observert yngling her. Som nevnt tidligere har Lebesby kommune gått i mot tilknytningsløype på sin side av grensa av hensyn til skiutfart og fjellrev. Ved at kommunen har gått bort fra forslaget om å legge løypa vestover til riksveien, og i stedet foreslår å legge den sørover ned Pakkhusdalen til Hopseidet, er de områdene som er mest tilgjengelige fra veien skjermet for skutertrafikk. Fylkesmannen anser foreliggende forslag for å være et akseptabelt kompromiss i forhold til friluftsinteressene. Når det gjelder fjellrev, er det nylig satt i gang et stort forskningsprosjekt som også omfatter Nordkyn. I den sammenheng er det innhentet opplysninger om forekomst av fjellrev, og også disse tilsier at dette har vært et viktig område for fjellrev. Det er imidlertid usikkert om det fortsatt er fjellrev på Nordkyn. Dette arbeider man nå med å kartlegge. Fjellreven er det mest utrydningstruede pattedyret i Norge, og det er satt inn store ressurser for å bevare den gjenværende bestanden. Det går flere andre skuterløyper i området, både opp fra Kobbevika og fra Ivarsfjorden, og det er i utgangspunktet lite ønskelig å opprette enda en skuterløype i området før det er fastslått om dette kan være til skade for evt. fjellrevbestand. Det er ikke grunn til å tro at løypa mot Hopseidet vil bli sterkt trafikkert. Også løypene til Kobbevika og Ivarsfjord er lite trafikkert ettersom det nesten ikke er bosetning igjen her. Med den usikkerhet som knytter seg til om det fortsatt finnes fjellrev i området, finner Fylkesmannen å kunne godkjenne den nye løypa. Vi har da også lagt vekt på at løypa bidrar til å legitimere en strammere dispensasjonspraksis som vil være til fordel for evt. fjellrevbestand. Dersom de pågående undersøkelsene viser at det aktuelle området er av stor betydning for fjellrev, vil Fylkesmannen ta kontakt med Gamvik kommune for å diskutere tiltak for å beskytte bestanden mot forstyrrelser. 5. Nedleggelse av løype 6 tilknytning mot Lebesby ved Aslakhaugvannene. Kommunen viser til at løypa er blitt mindre aktuell etter at Lebesby kommune la om sitt løypenett i 2003, og løypa har ikke vært stukket hvert år.

5 5 Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune med de vedtatte endringene er vedlagt. Fylkesmannen vil selv sørge for at forskriften blir lagt ut på Lovdata og kunngjort i Norsk Rettstidende. Kommunen må imidlertid sørge for å kunngjøre de nye forskriftene lokalt på hensiktsmessig måte og lage nødvendig informasjonsmateriell. Fylkesmannen ber kommunen utarbeide løypekart i hht. Fylkesmannens vedtak og merke kartet med 4. mars Med hilsen Gunnar Kjønnøy Bente Christiansen fylkesmiljøvernsjef Vedlegg: Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Kopi: Øst-Finnmark politidistrikt, 9915 Kirkenes Fjelltjenesten avd. Tana, 9845 Tana Kåre Grip, Nesveien 12, 9775 Gamvik

6 6 Forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Med hjemmel i 5 tredje ledd i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, har Fylkesmannen i Finnmark ved vedtak av 4. mars 2005 fastsatt følgende forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune. 1 Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1: datert 4. mars Løype 1: Mehamn - Sandfjord - Gamvik Fra Mehamn langs østsiden av Mehamndalen opp til punkt der Televerkets oppmerkete løype tar av fra telefonlinja (nord for høyde 233). Herfra østover over Futelvdalen og videre sørover til nordenden av Langvannet. Herfra rett nordover mot Smalvannet og ned langs Futelva mot hyttene sør for veien ved Futelva. Derfra over skaret østover mot Sandfjord, over vegen og deretter Andersvannet i Sandfjord. Herfra videre på nordsida av vegen til Sandfjordskaret, over vegen ned til Urvannene, herfra over vegen ned Langdalen og videre østover til Gamvik. Løype 2: Gamvik - Risfjord Fra Gamvik etter løype 1 via Langdalen til Urvannene, over Gunnarfjordvannet mot sør og sørøst over vestre Simlevann og Bjørnelvvannene. Fra Bjørnelvvannene gjennom Langdalen til Vesterelva. Fra Vesterelva etter gammel telefonlinje til Risfjord. Sidespor: Til Koifjord over nordre ende av Koifjordvannet. Løype 3: Mehamn - Rolfstokken - Stjernevatna - Skjånes Fra Mehamn sørover langs løype 1 til høyde 233, herfra via Svartholvatna og Holmevatnet til Rolfstokken. Herfra sørøstover og østover sør for Langvannet til Stjernevannene. Fra Stjernevann og sørover til østenden av Rørvann (196 moh.), herfra sørøstover over øvre del av Risfjorddalen, over Sandfjordfjellet nord om Linken, sørover over tredje, andre og første Olarsvann, ned langs Olarsbekken til Vian i Skjånes. Sidespor: Fra løypa ved sørenden av Langvannet langs Langvannet til løype 1 i nordenden. Løype 4: Stjernevannene - Vesterelva (forbindelse til løype 2) Fra løype 3 ved Søndre Stjernevann, mot nord til " Scooterbukta " ved nordre Stjernevann, deretter mot øst til løype 2 sørvest for Vestfjellet. Løype 5: Hjelpekorpshytta - Rolfstokken Fra Hjelpekorpshytta langs riksvegen sørover 400 meter, krysser denne og går mot sørøst over Skillevannet til løype 1 ved Rolfstokken (austre Holmvann). Løype 6: Rørvannet Lille Langvann - Hopseidet Fra løype 3 ved Rørvannet sørvestover mot Skjåvannet og Lille Langvannet. Videre via Sigurdvannet over Johannesvatna, Karlvatn, Guttormvatn og videre mot sørvest sør for Hestvannet og ned Pakkhusdalen til Hopseidet. Forbindselse til Lebesbys løypenett via Hopseidet/Postnesbakken.. Løype 7: Lille Langvannet - Ivarsfjord Arm fra Løype 6 ved Lille Langvannet mot sørøst vest for Attenholmvannet til Knutneset i Ivarsfjord.

7 7 Løype 8: Johannesvatna - Kobbvika Arm fra løype 6 ved Johannesvanna, møt sørøst til øvre delen av Kobbvikdalen og langs dalen ned til Kobbvika. Løype 9: Hopseidet - Nikolasdalen - Nerdalen/Øverdalen Fra Lebesbys løype 4 (fra Hopseidet) der telegraflinja krysser kommunegrensa (ved høyde 404), sørvestover etter telegraflinja til vann 250 moh. der telegraflinja krysser kraftlinja, videre langs kraftlinja til øvre del av Nikolasdalen. Derfra langs telegraflinja over Nordhøgda ned til Laggodalen, med tilknytning til Lebesbys løyper i Nerdalen og Øverdalen. Løype 10: Fra løype 9 - Nervei Fra løype 9 (telegraflinja) ca. 2 km sørøst for Reinoksvannet mot sørøst til vann 364 og 354, herfra mot sør til Langvannet og videre østover til Kobbelvvannet, herfra videre nordøstover ned Nerveidalen til Nervei. Løype 11: Nerdalen (løype 9) - Laggo Fra løype 9 i Nerdalen nord for vakthytta til Gamvik JFF nedover langs Laggoelva fram til Laggoelvas munning og videre langs sørsiden av fjorden til kaia i Laggo. Løype 12: Fra løype 10 i Nerveidalen til Løype 11 i Laggo Fra løype 10 vest for Kobbelvvannet, herfra sørover ned fjellet vest for Kobbelva til Spiikarnjárga, og vestover langs sjøen til Laggo. Løype 13: Nervei - Langfjordnes Fra Nervei sør om høyde 136. Over Sommerheimvannet mor nordøst over høyde 355 øverst i Lille Langfjorddalen, og videre østover på sørsiden av Sauevannene til Langfjordnes. Løype 14: Bjørnelvvannene - Risfjord Fra løype 2 ved øste Bjørnelvvann mot sørøst gjennom Moenelvdalen til Risfjord. Løype 15: Ifjordfjellet Langs riksvei nr. 98 over Ifjordfjellet. 2 Snøskuterløypene er kun åpne for alminnelig bruk når de er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Denne forskriften trer i kraft straks. 3

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2015/1336 30.04.2015 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Nr. 1-2004 Side 1-90 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2004 Side 1-90 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2004 Side 1-90 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 18. mars 2004 Innhold Side Forskrifter 2000 Juni 8. Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 136/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 136/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2013/465-192 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 136/16 05.12.2016 Snøscooterløyper i Tydal legges ut på høring

Detaljer

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre den. med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven),

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre. 2016, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune

Høringsuttalelse til forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Deanu gielda/tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2016/740 10.10.2016 Sak 2016/4167

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-97 Saksbehandler: Lars Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08.06.2017 Hovedutvalg for utmark og næring 27.09.2017

Detaljer

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Miljødirektoratets rolle motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN b-3$ SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE MED MOTORKJØRETØY PÅ BARMARK I TANA KOMMUNE I PERIODEN 01.07 31.10 Søker: a 123611/cfcc. Adresse: / -er v ii / tvi4 Kjøretøy: T Antall turer: Tradisjonelle barmarkstraseer

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Uttalelse til forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Uttalelse til forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/523 10.07.2014 Sak

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7:

Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7: Kommune: 2025 Tana Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7: For omsøkte løyper er det foretatt følgende vurdering: 8: Kommunen har benyttet naturbase og artsdatabanken i vurderingen

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess Kommuner i Nord-Troms og Finnmark Trondheim, 22.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8803 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Videreføring av eksisterende snøskuterløyper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark Journalpost:16/22886 Saksnummer Utvalg/komite Dato 038/2016 Fylkesrådet 12.02.2016 020/2016 Fylkestinget 07.03.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Vedtak om fastsetting av kommunegrense mellom Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner

Vedtak om fastsetting av kommunegrense mellom Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2007/740 02.11.2007 Ark 311 Saksbehandler/direkte telefon: Ørjan Werner Jenssen - 78 95 03 71 Vedtak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 11.11.2015 Deres ref.: 2013/5207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11766 Saksbehandler: Pål Foss Digre Vedtak om endring i vernekart og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder:

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: Jan Holm Blåbærveien 28 7200 KYRKSÆTERØRA Norge 13/15-14 K01 &18 HK/TEKN/MHA 31.01.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 19.02.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/2342 Christin Kristensen, tlf.:

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/2342 Christin Kristensen, tlf.: Saltdal kommune Rådmannen Frode Tjønn Att. Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/2342 Christin Kristensen, tlf.: 75682018 28.06.2017 Igangsetting forskrift om snøskutertrase i Saltdal

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 16.01.2017 kl. 08:30 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 07.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/16-047/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder:

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: Teknisk, landbruk og miljø Jan Julian Holm Blåbærveien 28 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 15/14-86 K01 &18 HK/TEKN/MHA 13.01.2016 JAN HOLM - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett

Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 26.november 2015 Hemnes kommune Sentrumsveien 1, 8646 Korgen Klage på vedtak om plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om kommunalt løypenett

Detaljer

Motorferdsel i utmark. Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging

Motorferdsel i utmark. Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging Motorferdsel i utmark Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging Motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE

NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 19.08.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 30.10.2013 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 12.12.2012 kl. 15:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 28.11.2017 Deres ref.: 2017/4404 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7211 Saksbehandler: Pål Foss Digre Miljødirektoratet endrer verneforskriften

Detaljer

Endring av verneforskrifter for sjøfuglreservater i Finnmark fylke

Endring av verneforskrifter for sjøfuglreservater i Finnmark fylke Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni Statens hus 9815 Vadsø Trondheim, 08.05.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2412 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Endring av verneforskrifter

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Motorferdsel og plan- og bygningsloven

Motorferdsel og plan- og bygningsloven Motorferdsel og plan- og bygningsloven Kirkenes, 21. oktober 2015 Margareth W. Sundfør Innhold Endringer i motorferdselloven Bruk av snøskuter på åpent vann Kommunene kan opprette snøskuterløyper Hjemlet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Kort veiledning til naturmang 7 Prinsipper for offentlig be

Kort veiledning til naturmang 7 Prinsipper for offentlig be Kommune: 2025 Tana Samlet vurdering av søknaden etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7: For omsøkte løyper er det foretatt følgende vurdering: 8: Kommunen har benyttet naturbase og artsdatabanken i vurderingen

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: x x x

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: x x x Jon Aage Vollan Haldohaugveien 12 7200 KYRKSÆTERØRA Norge 14/22-4 K01 &18 HK/TEKN/MHA 30.01.2014 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d

Detaljer

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Fastsatt av Snåsa kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven), 4a, andre ledd, og forskrift 15.mai

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Fastsatt av Snåsa kommunestyre den 30.03.2017 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven), 4a, andre ledd, og forskrift 15.mai

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d.

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5056-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORNING

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Søknad om utvidet forskrift om bruk av motorkjøretøyer på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Tana kommune. 3.

Søknad om utvidet forskrift om bruk av motorkjøretøyer på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Tana kommune. 3. Søknad om utvidet forskrift om bruk av motorkjøretøyer på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Tana kommune. 3. gangs behandling Saksnr. 122/2008 i Kommunestyret - 18.12.2008 Vedtak Tana kommune

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Klage fra Naturvernforbundet i Finnmark på dispensasjon fra motorferdselloven MediaNorge Alta kommune

Klage fra Naturvernforbundet i Finnmark på dispensasjon fra motorferdselloven MediaNorge Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat MediaNorge AS Postboks 2123 9507 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2006/488 22.03.2006 Ark 444 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Katharina Hevesi Bakke Direkte tlf.: 32 23 26 27 Dato: 23.02.2016 L.nr. 6187/2016 Arkiv: 2016/333

Detaljer