Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI Gamvik kommune Vevikv Mehamn Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2004/ Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon: Trond Aarseth Revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Det vises til tidligere korrespondanse om saken og møte i Mehamn den 9. februar. Fylkesmannen er i 4 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, tillagt myndighet til å godkjenne snøskuterløyper etter forslag fra vedkommende kommunestyre. Behandlingen skjer i henhold til retningslinjer gitt av overordnet myndighet og også fylkesplanen for Finnmark er retningsgivende for Fylkesmannens behandling. Generelt om opprettelse av snøskuterløyper Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 og Ot.prp. 48 ( ) legger følgende føringer på Fylkesmannens behandling av forskrift om snøskuterløyper. 1. Løypene må legges slik at de dekker reelle transportbehov. 2. Det kan bare legges ut et fåtall løyper i hver kommune. 3. Snøskuterløypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller komme i vesentlig konflikt med andre interesser. 4. Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av ). 5. Forslagene skal være begrunnet. Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark er forbudt. Skuterløyper er å anse som unntak fra loven og skal kun opprettes dersom det foreligger tungtveiende grunner for det, og løypene ikke kommer i konflikt med andre interesser. Fylkesplanen for gir følgende retningslinjer for opprettelse av snøskuterløyper: 1. Det skal ikke gis rom for utvidelse av det eksisterende løypenettet. 2. Utvidelser kan likevel skje for tilrettelegging for vinterbasert turisme. 3. Utvidelser kan skje ved sammenknytning over kommunegrensene. 4. Kommunene bør samkjøre revisjon av snøskuterløyper med rullering av arealplan. Fylkesplanen er godkjent av regjeringen i Kgl. res. av , og Miljøverndepartementet har i brev av gitt uttrykk for at fylkesplanen innebærer at det kan legges mer vekt på å legge rekreasjonsløyper slik at de også kan være av interesse i turistøyemed, og til å knytte løypene sammen over kommunegrensene. Det påpekes imidlertid at nevnte kgl. res. ikke medfører nye føringer utover dette. Fylkesmannen oppfatter Miljøverndepartementets Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus VADSØ

2 2 brev som en presisering av at det også kan legges vekt på reiselivsinteresser ved vurdering av transportbehovet knyttet til nye løyper, og ikke som en generell åpning for å utvide løypenettet. I tillegg til disse føringene, legger Fylkesmannen til grunn at løypene ikke skal medføre støyulemper for boliger eller annen støyømfintlig bebyggelse, og at sikkerheten ved bruk av løypa må være tilfredsstillende. Kommunens forslag til endringer av løypenettet Kommunestyret i Gamvik har den foreslått følgende endringer i løypenettet for snøskuter i kommunen: 1. Omlegging av løype 1 mellom Urdvannene og Gamvik. 2. Omlegging av løype 1 i området Øvre Futelvdalen Langvannet Smalvannet. 3. Omlegging av løype 3 nord for Skjånes (forslaget er senere trukket av kommunen). 4. Ny løype over Langvannet (193). 5. Ny løype fra lille Langvannet (252) til riksveien vest for Hopseidvannene i Lebesby kommune. 6. Nedleggelse av løype 6 som er knyttet sammen med løypene i Lebesby ved Aslakhaugvannene. Ettersom de ble berørt av forslaget, ble Lebesby kommune bedt om å uttale seg. Etter at saken var utsatt et par ganger i Lebesby formannskap, fremmet Gamvik i brev av et nytt forslag til løype som ikke forutsatte endringer i Lebesby kommunes løypenett. Samtidig ble forslaget om omlegging av løype 3 nord for Skjånes trukket tilbake. I møte den vedtok Lebesby formannskap om ikke å medvirke til ny løypetilknytning mot Gamvik kommune vest for Hopseidvannene pga. at området var lett tilgjengelig og attraktivt for friluftsliv. Det ble i tillegg påpekt at det i området var registrert ynglende fjellrev. I møte med Gamvik kommune den 9. februar, tilbød kommunen seg å legge om den omstridte løypa slik at den i mindre grad kom i berøring med det omstridte området. I stedet for å legge løypa vestover mot riksveien, foreslo kommunen at løypa ble lagt sørover mot Hopseidet. Løypa vil da ikke berøre Akersjøen, Hopseidvannene og Hestvannet som er de vannene som er lettest tilgjengelig til fots. Forslaget ble lagt fram for formannskapet som sluttet seg til det den Fylkesmannens vurderinger Generelt Fylkesmannen vil innledningsvis beklage at de to kommunene på Nordkyn ikke har klart å bli enige om løypenettet i grenseområdet mellom kommunene. Det forslaget som nå foreligger innebærer at løypetilknytningen mellom kommunene blir dårligere ettersom man må helt til Hopseidet for å kunne krysse kommunegrensen med snøskuter. Løypetilknytningen nord for Aslakhaugen har imidlertid vært lite benyttet, og heller ikke vært stukket opp hvert år etter det Fylkesmannen har fått opplyst. Gamvik kommune har et rimelig omfattende løypenett (195 km) i forhold til andre kommuner, både målt i forhold til areal og folketall. Kommunens forslag medfører en utvidelse av løypenettet i Gamvik på 6,7 km, men ettersom tilknytningsløypa mot Lebesby kommune faller bort vil også 2.3 km på Lebesby-siden i praksis utgå. Utvidelsen er således kun på drøyt 4 km, og anses av Fylkesmannen som akseptabel i forhold til de nasjonale føringene. Gamvik har praktisert hjemmelen til å gi dispensasjoner for bevegelseshemmede på en liberal måte. Denne praksisen har man nå strammet inn på, og dette er en medvirkende årsak til at

3 3 man ønsker endringer i løypenettet. Gjennom å få et mer hensiktsmessig løypenett med god tilgang til fiskevann, mener kommunen det vil være lettere å få forståelse for innstrammingen i dispensasjonspraksisen. Kommunens forslag har vært ute på en begrenset høring. Det hadde vært ønskelig med en mer omfattende høring, men saken har flere ganger vært omtalt i pressen så Fylkesmannen forutsetter at alle har hatt tilstrekkelig anledning til å uttale seg. Reinbeitedistriktet har vært forelagt de siste justeringene av søknaden, og har ikke hatt innvendinger. Kommunens forslag 1. Omlegging av løype 1 mellom Urdvannene og Gamvik. Forslaget medfører at løypa som i dag følger veien inn mot Gamvik, legges via Langdalsvatna vest for Gamvik. Endringen er begrunnet med ustabilt snødekke og at dagens løype må krysse veien flere steder. Forslaget medfører at løypa blir ca 1 km lengre. Mellom Gamvik og Langdalsvatna er løypa foreslått lagt gjennom Slettnes naturreservat. Verneforskriftene inneholder ikke noe forbud mot motorferdsel på snødekt mark, og bruk av snøskuter i denne delen av reservatet vil etter Fylkesmannens vurdering ikke medføre vesentlig skade på verneverdiene, herunder fuglelivet. Vegetasjonen er imidlertid fredet mot skade og ødeleggelse, og kjøring på barmark er derfor uaktuelt. Området ligger lavt og er værutsatt, og det er grunn til å anta at det blir tidlig bart. Evt. skuterløype gjennom reservatet vil da måtte stenges. Dette er kommunen inneforstått med, og viser til at skuterbrukere i Gamvik også tidligere har vært nødt til å frakte skuteren på tilhenger til Urdvannene pga. ustabilt snødekke langs eksisterende løype. Fylkesmannen har fått flere telefoner fra folk som viser til at Langdalen er et viktig skiutfartsområde for folk i Gamvik. Dalen ligger lunt til i passe gangavstand fra bygda (3 km), og det reageres på at også den åpnes for skutertrafikk. Fylkesmannen har forståelse for dette. På den annen side er forslaget fremmet av et enstemmig kommunestyre på vegne av kommunens befolkning. 2. Omlegging av løype 1 i området Øvre Futelvdalen Langvannet Smalvannet. Forslaget medfører at løypa flyttes fra Øvre deler av Futelvdalen til dalen som går fra Langvannet (193) og nordover. Forslaget er begrunnet med at dagens trasé har dårlig framkommelighet pga. mye stor stein, store skavler og råker langs elva. Det er ikke framkommet innvendinger mot forslaget som medfører en økning i løypelengden på ca 2,7 km. 3. Ny løype over Langvannet (193 m o.h.) Formålet med løypa er opplyst å være at hytteeierne langs vannet skal få kortere kjøredistanse fram til hyttene, samt at distansen mellom Mehamn og Gamvik blir innkortet. Det er ikke kommet innvendinger til forslaget som medfører en økning av løypelengden på ca 5,4 km. Begrunnelsen for løypa er noe tynn etter Fylkesmannens vurdering. Det er 5 hytter ved Langvannet hvorav 2 ligger mindre enn 1 km fra skuterløype (etter omlegging av løype 1). Hyttene ligger så langt fra brøytet vei at det er kurant å gi dispensasjon for transport til og fra, også flerårige dispensasjoner. Løypa vil heller ikke korte inn avstanden mellom Mehamn og

4 4 Gamvik, men vil utgjøre et tilbud for hytteeierne ved Futelva og i Sandfjorden som skal på isfisketur innover halvøya. Ettersom det ikke er kommet innvendinger fra hytteeierne og løypa nesten i sin helhet følger Langvannet, er Fylkesmannen innstilt på å godkjenne forslaget. Vi ber kommunen om å påse at løypa blir stukket slik at den blir til minst mulig sjenanse for hytteeierne. 4. Ny løype fra lille Langvannet (252) til Hopseidet. Som tidligere nevnt var løypa opprinnelig tenkt å ende ved riksveien vest for Hopseidvannene. Formålet med løypa er å bedre tilgjengeligheten til flere fiskevann. Fylkesmannen har mottatt telefoner og fra en rekke personer som har gitt uttrykk for at området fra Akersjøen og sørover er et viktig skiutfartsområde. Det påpekes at området er forholdsvis lunt og har gode fiskemuligheter i rimelig avstand fra vei. Flere har også opplyst at dette har vært et viktig område for fjellrev og at det tidligere er observert yngling her. Som nevnt tidligere har Lebesby kommune gått i mot tilknytningsløype på sin side av grensa av hensyn til skiutfart og fjellrev. Ved at kommunen har gått bort fra forslaget om å legge løypa vestover til riksveien, og i stedet foreslår å legge den sørover ned Pakkhusdalen til Hopseidet, er de områdene som er mest tilgjengelige fra veien skjermet for skutertrafikk. Fylkesmannen anser foreliggende forslag for å være et akseptabelt kompromiss i forhold til friluftsinteressene. Når det gjelder fjellrev, er det nylig satt i gang et stort forskningsprosjekt som også omfatter Nordkyn. I den sammenheng er det innhentet opplysninger om forekomst av fjellrev, og også disse tilsier at dette har vært et viktig område for fjellrev. Det er imidlertid usikkert om det fortsatt er fjellrev på Nordkyn. Dette arbeider man nå med å kartlegge. Fjellreven er det mest utrydningstruede pattedyret i Norge, og det er satt inn store ressurser for å bevare den gjenværende bestanden. Det går flere andre skuterløyper i området, både opp fra Kobbevika og fra Ivarsfjorden, og det er i utgangspunktet lite ønskelig å opprette enda en skuterløype i området før det er fastslått om dette kan være til skade for evt. fjellrevbestand. Det er ikke grunn til å tro at løypa mot Hopseidet vil bli sterkt trafikkert. Også løypene til Kobbevika og Ivarsfjord er lite trafikkert ettersom det nesten ikke er bosetning igjen her. Med den usikkerhet som knytter seg til om det fortsatt finnes fjellrev i området, finner Fylkesmannen å kunne godkjenne den nye løypa. Vi har da også lagt vekt på at løypa bidrar til å legitimere en strammere dispensasjonspraksis som vil være til fordel for evt. fjellrevbestand. Dersom de pågående undersøkelsene viser at det aktuelle området er av stor betydning for fjellrev, vil Fylkesmannen ta kontakt med Gamvik kommune for å diskutere tiltak for å beskytte bestanden mot forstyrrelser. 5. Nedleggelse av løype 6 tilknytning mot Lebesby ved Aslakhaugvannene. Kommunen viser til at løypa er blitt mindre aktuell etter at Lebesby kommune la om sitt løypenett i 2003, og løypa har ikke vært stukket hvert år.

5 5 Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune med de vedtatte endringene er vedlagt. Fylkesmannen vil selv sørge for at forskriften blir lagt ut på Lovdata og kunngjort i Norsk Rettstidende. Kommunen må imidlertid sørge for å kunngjøre de nye forskriftene lokalt på hensiktsmessig måte og lage nødvendig informasjonsmateriell. Fylkesmannen ber kommunen utarbeide løypekart i hht. Fylkesmannens vedtak og merke kartet med 4. mars Med hilsen Gunnar Kjønnøy Bente Christiansen fylkesmiljøvernsjef Vedlegg: Ny forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Kopi: Øst-Finnmark politidistrikt, 9915 Kirkenes Fjelltjenesten avd. Tana, 9845 Tana Kåre Grip, Nesveien 12, 9775 Gamvik

6 6 Forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune Med hjemmel i 5 tredje ledd i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, har Fylkesmannen i Finnmark ved vedtak av 4. mars 2005 fastsatt følgende forskrift om snøskuterløyper i Gamvik kommune. 1 Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1: datert 4. mars Løype 1: Mehamn - Sandfjord - Gamvik Fra Mehamn langs østsiden av Mehamndalen opp til punkt der Televerkets oppmerkete løype tar av fra telefonlinja (nord for høyde 233). Herfra østover over Futelvdalen og videre sørover til nordenden av Langvannet. Herfra rett nordover mot Smalvannet og ned langs Futelva mot hyttene sør for veien ved Futelva. Derfra over skaret østover mot Sandfjord, over vegen og deretter Andersvannet i Sandfjord. Herfra videre på nordsida av vegen til Sandfjordskaret, over vegen ned til Urvannene, herfra over vegen ned Langdalen og videre østover til Gamvik. Løype 2: Gamvik - Risfjord Fra Gamvik etter løype 1 via Langdalen til Urvannene, over Gunnarfjordvannet mot sør og sørøst over vestre Simlevann og Bjørnelvvannene. Fra Bjørnelvvannene gjennom Langdalen til Vesterelva. Fra Vesterelva etter gammel telefonlinje til Risfjord. Sidespor: Til Koifjord over nordre ende av Koifjordvannet. Løype 3: Mehamn - Rolfstokken - Stjernevatna - Skjånes Fra Mehamn sørover langs løype 1 til høyde 233, herfra via Svartholvatna og Holmevatnet til Rolfstokken. Herfra sørøstover og østover sør for Langvannet til Stjernevannene. Fra Stjernevann og sørover til østenden av Rørvann (196 moh.), herfra sørøstover over øvre del av Risfjorddalen, over Sandfjordfjellet nord om Linken, sørover over tredje, andre og første Olarsvann, ned langs Olarsbekken til Vian i Skjånes. Sidespor: Fra løypa ved sørenden av Langvannet langs Langvannet til løype 1 i nordenden. Løype 4: Stjernevannene - Vesterelva (forbindelse til løype 2) Fra løype 3 ved Søndre Stjernevann, mot nord til " Scooterbukta " ved nordre Stjernevann, deretter mot øst til løype 2 sørvest for Vestfjellet. Løype 5: Hjelpekorpshytta - Rolfstokken Fra Hjelpekorpshytta langs riksvegen sørover 400 meter, krysser denne og går mot sørøst over Skillevannet til løype 1 ved Rolfstokken (austre Holmvann). Løype 6: Rørvannet Lille Langvann - Hopseidet Fra løype 3 ved Rørvannet sørvestover mot Skjåvannet og Lille Langvannet. Videre via Sigurdvannet over Johannesvatna, Karlvatn, Guttormvatn og videre mot sørvest sør for Hestvannet og ned Pakkhusdalen til Hopseidet. Forbindselse til Lebesbys løypenett via Hopseidet/Postnesbakken.. Løype 7: Lille Langvannet - Ivarsfjord Arm fra Løype 6 ved Lille Langvannet mot sørøst vest for Attenholmvannet til Knutneset i Ivarsfjord.

7 7 Løype 8: Johannesvatna - Kobbvika Arm fra løype 6 ved Johannesvanna, møt sørøst til øvre delen av Kobbvikdalen og langs dalen ned til Kobbvika. Løype 9: Hopseidet - Nikolasdalen - Nerdalen/Øverdalen Fra Lebesbys løype 4 (fra Hopseidet) der telegraflinja krysser kommunegrensa (ved høyde 404), sørvestover etter telegraflinja til vann 250 moh. der telegraflinja krysser kraftlinja, videre langs kraftlinja til øvre del av Nikolasdalen. Derfra langs telegraflinja over Nordhøgda ned til Laggodalen, med tilknytning til Lebesbys løyper i Nerdalen og Øverdalen. Løype 10: Fra løype 9 - Nervei Fra løype 9 (telegraflinja) ca. 2 km sørøst for Reinoksvannet mot sørøst til vann 364 og 354, herfra mot sør til Langvannet og videre østover til Kobbelvvannet, herfra videre nordøstover ned Nerveidalen til Nervei. Løype 11: Nerdalen (løype 9) - Laggo Fra løype 9 i Nerdalen nord for vakthytta til Gamvik JFF nedover langs Laggoelva fram til Laggoelvas munning og videre langs sørsiden av fjorden til kaia i Laggo. Løype 12: Fra løype 10 i Nerveidalen til Løype 11 i Laggo Fra løype 10 vest for Kobbelvvannet, herfra sørover ned fjellet vest for Kobbelva til Spiikarnjárga, og vestover langs sjøen til Laggo. Løype 13: Nervei - Langfjordnes Fra Nervei sør om høyde 136. Over Sommerheimvannet mor nordøst over høyde 355 øverst i Lille Langfjorddalen, og videre østover på sørsiden av Sauevannene til Langfjordnes. Løype 14: Bjørnelvvannene - Risfjord Fra løype 2 ved øste Bjørnelvvann mot sørøst gjennom Moenelvdalen til Risfjord. Løype 15: Ifjordfjellet Langs riksvei nr. 98 over Ifjordfjellet. 2 Snøskuterløypene er kun åpne for alminnelig bruk når de er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Denne forskriften trer i kraft straks. 3

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2011 Kommunestyret holder møte torsdag 17.03.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 18.01.2012 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer