SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 89/08. Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark"

Transkript

1 Bakgrunnsnotat - Høring på forvaltning av innlandsfisk i Finnmark Innledning Med innlandsfisk menes her forvaltning av fiskearter i ferskvann der det ikke er anadrom fisk (laks, sjørøye og sjøørret). Typiske innlandsarter i Finnmark er sik, gjedde, harr, abbor, lake, ørret og røye. Innlandsfisket i Finnmark er gratis for bosatte i Finnmark, og tilgjengelig for tilreisende med stang, håndsnøre og oter (sportsfiskeredskap), forutsatt at man har løst fiskekort. Det er ifølge Matloven med forskrift et absolutt krav om desinfeksjon av fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander (vadere, håv, båt m.m.) som er brukt utenfor Norges grenser, eller som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom. Personer under 16 år, over 67 år og fylkets beboere kan fiske innlandsfisk uten særskilt fiskekort. Vernepliktige og skoleelever/studenter regnes også som fast bosatt i Finnmark. Innlandsfisk i Finnmark er en stor ressurs både for tradisjonelt nærings- /husbehovsfiske og for sportsfiske. Innlandsfisk er en av flere utmarksressurser som blant annet har dannet plattformen for bosettingsmønsteret i Finnmark. Høsting av innlandsfisk som en viktig del av husholdningen lar seg ikke dokumentere gjennom offentlige statistikker, men tradisjonen har i deler av fylket fremdeles en stor betydning. Antall tilreisende fiskere har en stabil økning i følge antall solgte kort (se fig.1). Styret i FeFo har åpnet for at bosatte i Finnmark kan utøve garnfiske i hele fylket, uavhengig av bostedskommune, innenfor rammene av offentlige reguleringer av garnfisket. Beskrivelse av innlandsfiskeordninger per 2008 Innlandsfisket er per i dag ikke underlagt noen form for grunneierreguleringer hva gjelder sportsfiske. Når det gjelder garnfiske er det regulert ved at forpaktere av enkelte vann har fått enerett på eventuell garnfiske, forutsatt at det er lov å fiske med garn etter offentlig forskrift. Det er tillatt for alle å fiske med sportsfiskeredskap i forpaktede vann, unntatt oter, da dette også gjaldt forpaktning av oterfiskeretten i henhold til kontrakter utformet i statskogstiden. Per i dag er det 85 innlandsvann og 3 elver som er forpaktet bort, av henholdsvis 41 og 3 lag/foreninger eller privatpersoner. De tre elvene som er borforpaktet har i tillegg tillatelse til å selge egne fiskekort. De vann som er bortforpaktet til privatpersoner er begrunnet med husbehovs-/mataukfisket som grunnlag for bosetting i utkanten av hovedferdselsområdene, som i dag vil falle inn under Finnmarksloven (FL) 24 Særskilt rett til lokal utnyttelse. Det er ifølge Matloven med forskrift et absolutt krav om desinfeksjon av fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander (vadere, håv, båt m.m.) som er brukt utenfor norges grenser, eller som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom. FeFo deltar i ei arbeidsgruppe sammen med Mattilsynet, Fylkesmannen og NJFF Finnmark. Formålet med dette arbeidet er å forebygge spredning av sykdommer og parasitter gjennom informasjon, holdningsarbeid, risikovurderinger og tilbud om desinfisering. Kortsalg I 2007 ble det solgt totalt 4807 fiskekort fordelt på 4 korttyper (tabell 1.). Etter at FL trådte i kraft, falt en korttype vekk da man ikke lenger kunne skille på utlendinger og nordmenn bosatt utenfor Finnmark. Det er for fiskesesongen 2008 kommet til to nye kategorier, årskort enkeltperson og årskort familie. Det er tre salgskanaler; girosalg (post i butikk), lokale kortselgere og på internett via Fordelingen på antall solgte kort per 2007: 812 via giro, 1174 via lokale kortselgere, 817 via Inatur norsk infoside og 2004 via finsk infoside ((tot via inatur) tabell 1.). Man ser at i de siste 6 årene har man en økning i antall fiskere (figur 1.) I statistikkene som omhandler antall personer (ikke fiskekort), fra og med 2004 da familiekortet kom, regnes familiekortet som to personer. Side 1 av 8

2 Fiskekortalternativer og prisnivå I strategisk plan heter det at pris på fiske for bosatte utenfor fylket skal markedstilpasses og at prissystemet skal være enkelt og forutsigbart samt sikre tilgjengelighet. FeFo mener dagens ordning fungerer som beskrevet. Det vil være behov for å indeksregulere prisene. Korttyper og priser: Korttyper Person Familie 3 døgn Kr 200 Kr uke Kr 400 Kr 500 Årskort Kr 600 Kr 800 På inatur er kortprisene 50,- NOK billigere. Økonomi Det ble i 2007 solgt fiskekort for ,- NOK brutto (se tabell 1). Det ble solgt flest kort via inatur med sine 2821 kort, noe som utgjorde ,- NOK brutto. Garnfiske I Finnmarksloven 22 a heter det at de som er bosatt i en kommune i Finnmark har rett til garnfiske på Finnmarkseiendommens grunn innenfor sin bostedskommune. Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) ønsket å videreføre forrige grunneiers ordning. Etter en forutgående høring høsten 2006, åpnet styret i sak , for at alle fylkets beboere skal kunne fiske også utenfor sin bostedskommune, med hjemmel i Finnmarkslovens 25. Denne retten gjelder innenfor rammene av annen lovgivning, som for eksempel Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m, Finnmark, av 6. mai I strategisk plan for FeFo er det åpnet for at: lokale reiselivsbedrifter etter søknad kan tilby sine gjester guidet garnfiske tilreisende/turister kan fiske med garn som ledd i kultivering av vann Høringsforslag Finnmarkslovens (FL) 21 gir prinsippene i forvaltningen av de fornybare ressursene, herunder innlandsfiskeressursen. Lovens formål er at man skal legge til rette for at naturressursene i Finnmark skal forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Dette skal skje til beste for fylkets beboere og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv, og innenfor de rammer som følger av offentlig lovgivning som bl.a. lakse- og innlandsfiskeloven. I FeFos strategiske plan heter det at: FeFo vil sikre og styrke utmarkens kvaliteter innen biologisk mangfold og produktivitet, som identitetsskaper og arena for næring og opplevelser. FeFo vil legge vekt på lokale høstingsog jakttradisjoner. FL 22 a gir rettighetene for garnfiske innenfor kommunen og 23 c gir fylkets beboere rettighetene til stangfiske i vassdrag med stang og håndsnøre. Som nevnt har FeFo styret vedtatt at man også har tilgang til garnfiske utenfor bostedskommunen, med hjemmel i 25. andre ledd. 24 tar for seg særskilt rett til lokal utnyttelse av naturressursene og høstingsmåter, i henhold til 22 og 23, vedtak om slik rett gjøres av kommunene. 25 gir i første ledd adgang for andre enn fylkets beboere, til fiske i vassdrag med stang og håndsnøre. 27 gir nærmere vilkår for utnyttelse av fornybare ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen. Dersom hensynet til ressursen tilsier det, kan FeFo, etter høring, fastsette innskrenkning av bl.a. uttaket av innlandsfisk. Videre at ved innskrenkning skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppers bruk av ressursen, slik at det kan ikke ensidig reguleres på f.eks tilreisendes fiske, så langt de har hatt adgang til slikt fiske tidligere. I FeFos strategiplan heter det at ved regulering skal nærhet til ressurs også vektlegges. Side 2 av 8

3 1. Kartlegging av innlandsfiskeressursene, spesielt hensynskrevende bestander Kunnskapsnotater til foreliggende gjennomgang av innlandsfiskeproduktet er utarbeidet av Norsk Inst for Naturforskning (NINA) og Universitetet i Tromsø (spesielt deler av Sør- Varanger og Kautokeino). Disse beskriver på et overordnet nivå status for innlandsfiskeressursene i fylket. FeFo ønsker å få en best mulig oversikt over innlandsfiskeressursen, særlig med tanke på eventuelle fiskebestander hvor det er behov for regulering / begrensning av høsting etter FL 27. For hard beskatning eller fisketrykk kan føre til negative endringer i lokale fiskebestander. Her ønsker FeFo under høringen å få innspill fra lokal kompetanse som kommuner, brukerorganisasjoner og bygdelag, om slike sårbare og hensynskrevende innlandsfiskeressurser, vann og vassdrag. I FL 27 femte ledd heter det: FeFo kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. I sjette ledd står det at: Ved innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser som nevnt i første ledd skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen. I FeFos strategisk heter det bl.a. at Reguleringer skal iverksettes ved knapphet på ressursene i de aktuelle deler av fylket Ved reguleringer skal nærhet til ressurs tillegges vekt. Adgangsreguleringer og begrensninger skal baseres på kunnskap. Informasjon skal samles inn gjennom ressurskartlegging, fangstrapportering og brukerundersøkelser. Kommunene har et ansvar for innlandsfiskeressursen gjennom Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., hvor det bl.a. heter at loven skal sikre naturlige bestander av innlandsfisk og deres leveområder slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Loven skal videre gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere (som FeFo) og fritidsfiskere. Innlandsfisket, kan utenom grunneierbestemmelser, reguleres gjennom offentlig forskrift, som for eksempel ved Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m, Finnmark, av 6. mai Her reguleres fisket med utstyrbegrensninger. FeFo ser derfor for seg at behov for eventuelle reguleringer av hensyn til fiskebestandene, må drøftes med kommunene som lokal fiskeforvaltningsmyndighet. Nødvendige reguleringer av fisket gjennom kommunale regler for bruk av bl.a garn kan i enkelte høve være tilstrekkelig for å ivareta hensynet til aktuelle fiskebestander. Kommunene har et selvstendig ansvar å tilpasse fiskeforskriften etter hvilken tilstand fiskebestandene er i de ulike vassdrag. Alene eller i kombinasjon med offentlige (kommunale) reguleringer kan det av hensyn til fiskebestandene være aktuelt for FeFo å utøve begrensningsvedtak i henhold til FL 27. Aktuelle metoder for reguleringer er i følge Strategisk plan; prising, begrensninger i antall kort, kvoter eller tid, guideplikt eller høstingsmåte. Man vil prioritere de områdene som lokalbefolkningen i Finnmark har størst brukerinteresser i, fremfor områder som er lite brukt. Slik det står i 27, sjette ledd, skal man ta hensyn til de ulike brukergruppers bruk av ressursen. Det er for eksempel ikke rimelig etter FL å bare begrense fisket for tilreisende i et vassdrag eller område, samtidig som bosatte i Finnmark framdeles kan utøve et fritt fiske, så lenge tilreisende har hatt adgang til dette fisket tidligere. Dersom man for eksempel innfører begrensninger i fiske, i et vassdrag av hensyn til fiskebestanden, f.eks ved antall kort, kvantum fisk eller fisketid, kan dette også komme til å gjelde for fylkets beboere. Kartlegging av fisketrykk Antall løste kort fra år til år, er den eneste oversikten grunneier har og har hatt frem til i dag. Det har ikke vært gjort noen registreringer eller innhenting av informasjon om sportsfisket i Finnmark fra grunneiers side. Man vet lite om hvilke områdene/vassdrag det fiskes i, uttak eller fisketrykk generelt knyttet til sportsfiske. Man har solgt innlandsfiskekort som er gjeldende for hele Finnmark, ikke begrenset til områder eller vassdrag. Muligheten til å regulere utlendingers fiske, som f.eks. til innenfor 5 kilometersonen langs riksveger, falt bort Side 3 av 8

4 ved overgangen til FeFo. Finnmarksloven hjemler ikke gjeninnføring av denne regelen, siden loven behandler tilreisende nordmenn og utenlandske sportsfiskere likt. Kortsalget gir altså svært lite informasjon om hvor det fiskes. Hvor mange av fylkets beboere som driver sportsfiske vet man enda mindre om, siden man ikke har kortoversikt over denne gruppen. Denne oversikten har man ikke siden gammel praksis er videreført med samtykke fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet; -- Bosatte i Finnmark kan fiske etter innlandsfisk uten å inneha noe fiskekort, jf. Finnmarkslovens 27 annet ledd, tredje punktum. Dette gjelder ikke bare sportsfisket, også omfanget av garnfiske vet man lite om. Etter Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m, Finnmark av 6. mai 2003, er det kommunene som forvaltningsmyndighet som fastsetter garnbegrensninger. Garnutvisninger i vann som har garnbegrensninger er det FeFo som står for, forutsatt at kommunene gir garndøgn i de aktuelle vannene. Garnfiske i disse tilfellene har grunneier en oversikt over, men omfanget er lite, i og med at en del kommuner har fått delegert garnutvisningsmyndighet fra forrige grunneier (Statskog). FeFo er i dag i gang med et kartleggingsarbeid i form av innhenting av fangstrapporter fra kunderegisteret fra kortkjøpere fra internett. FeFo vil i tiden fremover også utarbeide kartlegging av fangster foretatt av fylkets beboere. Ved at man ikke har register over disse vil man prøve å finne mest rasjonelle metoder for innhenting av f.eks. fangstrapport. Dette kunne tenkes at ble gjort sammen med kommunene. FeFo vil også se på mulighetene med å digitalisere kortsalget ytterligere ved bl.a. kortkjøp og fangstrapportering via sms. 2. Tillatelser til garnfiske for personer bosatt utenfor Finnmark Utgangspunktet i Finnmarksloven ( 22 a) er at de som er bosatt i en kommune har rett til garnfiske på Finnmarkseiendommens grunn innenfor sin bostedskommune. Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) ønsket å videreføre forrige grunneiers ordning. Etter en forutgående høring høsten 2006, åpnet styret i sak , for at alle fylkets beboere skal kunne fiske også utenfor sin bostedskommune, med hjemmel i Finnmarkslovens 25 andre ledd. I samme sak vedtok styret å åpne for at andre enn bosatte i Finnmark (utlendinger og nordmenn for øvrig) kunne fiske med ett garn ved løsning av garnfiskekort. Etter mange negative reaksjoner på det siste ble tilreisendes garnfiske behandlet pånytt i sak Her ble endelig vedtak utsatt i påvente av den kommende Strategiske plan. I Strategisk plan for FeFo ble det åpnet for at: lokale reiselivsbedrifter etter søknad kan tilby sine gjester guidet garnfiske tilreisende/turister kan fiske med garn som ledd i kultivering av vann Gjennom høringen ønsker FeFo nå å få bakgrunn til å gjøre et endelig vedtak i forhold til om tilreisende kan fiske med ett garn. Det har tidligere vært praksis å gi tillatelse til garnfiske etter søknad, til tilreisende som har lange fotturer, forskere som driver feltarbeid langt inne på fjellet, jegere og andre for å kunne fiske seg matfisk med ett garn. Slike tillatelser har fortrinnsvis vært gitt kun i frigarnsområder (offentlig forskrift- reguleringer gitt av kommune og/eller fylkesmann), begrenset til ett garn per døgn og med største maskevidde på 29 mm (22 omfar). Det har i Statskogtiden vært noen få slike søknader i året. FeFo ønsker rasjonelle ordninger uten behov for enkeltsaksbehandling. Vi hører derfor konkret på en eventuell videreføring av om tilreisende kan fiske med ett garn i frigarnsområder, med formål matfisk under lengre turer og opphold i naturen, uten å søke særskilt dispensasjon. Dette i tillegg til adgangen som er beskrevet i strategisk plan (kulepunktene ovenfor). I frigarnsområdene har fiskeforvaltningsmyndighetene (kommunen/fylkesmann) tillatt fritt garnsfiske for bosatte i Finnmark, ut i fra at fiskeressursen tåler slik fiske. En slik ordning må eventuelt knyttes opp til en egen kategori fiskekort og krav om desinfisering av utstyr. Side 4 av 8

5 3. Garnutvisning Definisjonen på garnutvisning er i denne sammenheng, tillatelse til å fiske med garn. Grunneier bestemmer hvem som kan fiske hvor. Kommunene bestemmer med hvilke redskaper og hvor man kan fiske med de ulike redskaper. Fylkesmannen bestemmer i tid når man kan bruke hvilke redskap. En del vann i Finnmark har gjennom offentlige forskrift enten garnforbud eller garnbegrensning, her kan man ikke fiske med garn, eller garn begrenset i antall og maskevidde. Likevel vil noen av disse vannene kunne tåle beskatning med garn, men i begrenset omfang. Garnutvisningsordningen er opprettet med det for øyet at fisket skal skje i kontrollerte og begrensende former. Garnutvisning foretas kun dersom man vet at det er biologisk forsvarlig i forhold til fiskebestanden å fiske med garn i vannet. Det gis ikke garnutvisning i vann som har tynn bestand av røye eller ørret, og som i liten grad tåler garnfiske. Der garnutvisningsmyndighet ikke er delegert kommunen er det grunneier som skal foreta utvisningen. Dette har frem til FeFo ble opprettet, vært gjort av de lokale fjelltjenestekontorene på vegne av Statskog. Statskog delegerte i sin tid garnutvisningsmyndighet til de kommunene i Finnmark som ønsket det, med den hensikt å sikre en sterkere lokal styring av innlandsfiskeressursen i kommunen. I 1984 ble det opprettet innlandsfiskenemnder i 5 kommuner (Kautokeino, Sør- Varanger, Vadsø, Lebesby og Porsanger). Gamvik kommune ved hovedutvalget for miljø og naturforvaltning fikk i 1989 delegert myndighet. Tana kommune ved garnutvisningsutvalget fikk garnutvisningsmyndighet i Detaljene i forbindelse med garnutvisning i Tana skulle tas opp med fjelltjenesten i Tana, da med tanke på bl.a. vurderinger i henhold til de fiskeribiologiske forhold i de ulike områdene i kommunen. I 1990 fikk kommunene Tana, Porsanger og Lebesby også myndighet til å utvise garn under isen. Garnutvisningsmyndighet ble gitt kommunene med retningslinjer for hvordan tildelingen skulle foregå. De ble også gitt med forbehold om de kan trekkes tilbake dersom det blir nødvendig, på grunn av regelendringer, endrede myndighetsforhold eller lignende. Statskog/Finnmark jordsalgskontor skulle fungere som klageorgan for kommunenes vedtak i saker om garnutvisning, og skulle derfor få kopier av alle avslag. Opprettelsen av FeFo som ny grunneier er endret myndighetsforhold, slik at delegering av garnutvisningsmyndighet for kommuner må eventuelt reforhandles med de kommunene som ønsker videreføring av denne ordning. FeFo må da utarbeide nye retningslinjer og delegasjonsskriv, som i tillegg til annen lovgivning, også er i henhold til FL. FeFo ønsker å høre på en videreføring av ordningen med at kommunene kan få myndighet til å dele ut garndøgn på vegne av FeFo, i vann med garnbegrensning etter offentlig forskrift. 4. Forpaktning av vann ved kultivering. Statskog opprettet forpaktningsordningen for å gi lokale lag og foreninger mulighet til å forpakte vann for kultivering, allmennhetens fiskemuligheter skulle bedres, samt ønsket om å åpne opp for mer lokal forvaltning av innlandsfiskeressursene. I tillegg var ønsket å nyttiggjøre seg mer av fiskeressursen gjennom riktige høstingsformer. Forpaktning ble gitt vann som var utsatt for feil beskatning eller underbeskattet og derfor overbefolket. Senere ga man forpaktning til lag og foreninger med hensikt å drive oppsyn i vannet med utbredt ulovlig fiske, samt enkeltpersoner bosatt i utkantstrøk som har behov for husbehov/matfisk. Krav til lag og foreninger var et åpent medlemskap, i hvert fall for kommunens innbyggere. Vann som bortforpaktes med kultivering som formål bør ligge veinære og lett tilgjengelig, de allmenne interesser for å bedre fiskevannet bør være store. En forutsetning er også at det er mulig å lykkes med kultiveringen. Man må kunne slå fast om vannene trenger kultivering før man inngår forpaktningsavtaler, slik at prøvefiske ble foretatt, også for å kunne måle effektene av kultiveringstiltak for sammenligning før og etter kultivering. Biotopforbedrende tiltak som utsetting av fisk, kanalisering, terskelbygging, kulpegraving med mer, krever tillatelse fra Fylkesmannen. Side 5 av 8

6 Dersom formålet med kultivering er noen av disse tiltak har man henvist søker til Fylkesmannen. Omfanget av forpaktningen begrenset seg til enerett av fiske med bundne redskaper (garn, ruser m.m.) og oter. Forskrift om garnfiske regulerer forpakterens fiskerett (i vann med etteller tre garnsområder er det denne fiskeretten som bortforpaktes). Offentlig forskrift gjelder selv når vannet bortforpaktes. I frigarnsområder er det ved forskrift ingen begrensning i antall garn, og det er tillatt å fiske med not, ruse og teine. I slike vann kreves ingen spesiell tillatelse til å starte med uttynningsfiske, og en trenger ingen forpaktning for å drive kultiveringsarbeid. Fiske med stang og håndsnøre er fritt for allmennheten også i forpaktede vann. Det har ikke vært gitt tillatelse til å selge egne fiskekort i forpaktede vann. Unntaket har vært i forpaktede elver. Der har i sin tid vært Finnmark Jordsalgskontor som bestemte kortprisen. FeFo har hjemmel i FL 26 til å gi forpaktning for 10 år av gangen, men i henhold til tidligere praksis foreslås forpaktning inntil 5 år av gangen. Videre i 26 heter det at slik forpaktning (rett til å forvalte utøvelsen av fiske) kun kan gis til lokale organisasjoner og sammenslutninger som har som formål å fremme allment fiske. I Strategisk plan for FeFo heter det at FeFo bl.a. fortsatt vil forpakte bort innlandsvann ved at dagens forpaktninger i hovedsak videreføres. FeFo ønsker at det lages kultiveringsplaner i tilfeller der man trenger uttynningsfiske. Forslag til konkrete kultiveringstiltak utformes i samarbeid med forpakter, FeFo og kommunen. Kultiveringsplanen vil ikke gi fritak om tillatelse fra forskrift, derfor vil kultiveringsplanen måtte bli godkjent av kommunen (eventuelt Fylkesmannen). FeFo foreslår derfor at en godkjennelse av en kultiveringsplan av kommune eller Fylkesmann bør kunne fungere som en tillatelse til å benytte de redskaper som er foreslått brukt ved kultiveringen. Med andre ord vil en godkjent kultiveringsplan være en hjemmel for forpakter å benytte de redskaper som er foreslått i planen. FeFo vil høre på å videreføre forpaktningsordningen ved kultivering slik den har vært inntil i dag, uten om tre punkter det ønskes innspill på: 1. Forpakter vil kun få enerett til garnfiske og evt. not-, ruse- og teinefiske, man vil ikke lenger få enerett til oterfiske da denne rett vil gjelde for alle fiskere uavhengig av forpaktning. Med andre ord, det er kun garnfiskeretten (evt. not, ruse og teiner) som bortforpaktes. 2. Man vil ikke lenger gi forpaktning til enkeltpersoner bosatt i utkantstrøk som har behov for husbehov/matfisk, da denne vil falle inn under kommunal behandling gjennom FL 24 særskilt rett til lokal utnyttelse. 3. Etter nærmere retningslinjer og vilkår gitt av FeFo styret, gis tillatelse til foreninger som forpakter vann og vassdrag, der formålet med kultivering er fiskeforbedrende tiltak (uttynningsfiske eller utsetting av fisk), til å selge egne fiskekort for at forpaktere skal kunne finansiere dette arbeidet. 5. Forpaktning av vann ved yrkesfiske. I denne sammenheng defineres yrkesfiske som det fisket der innlandsfisk utgjør en økonomisk næring ved videresalg. Hva gjelder forpaktning av vann til yrkesfiske, er det fra Statsskogtiden ikke etablert noen forvaltningspraksis, da ingen søknader om dette har vært mottatt. Denne forpaktningsordningen ble laget for at yrkesfiskeutøvere kunne få enerett (med unntak av reindriftsutøvere i området) til fiske med bundne redskaper i omsøkte vann inntil 5 år av gangen. Man kan kun få forpaktet vann tilhørende søkers hjemmekommune. Fiske med sportsfiskeredskap vil være fritt for alle. Vann som har tradisjonell betydning for lokalbefolkning og vann med sårbare fiskebestander kan ikke bortforpaktes. Retningslinjer gitt ved slike søknader er den samme som andre forpaktningssøknader, de skal på høring til berørte parter som reinbeitedistrikt, bygdelag, andre representanter for brukergrupper, Side 6 av 8

7 kommunen og annen myndighet. FeFo vil etter nærmere undersøkelser av omsøkte vanns ressursgrunnlag, lage retningslinjer på slik forpaktning som er tilpasset hver enkelt vann med tanke på uttakspotensial m.m. (se bakgrunnsnotat fra NINA). FeFo ønsker å videreføre denne forpaktningsordning gjennom FL 27 femte ledd, innskrenkninger i utnyttelse av fornybare ressurser. Der sies det at ved evt. slike innskrenkninger skal alle parter høres på forhånd. I Strategisk plan heter det: Dersom næringsinteresser og fritidsinteresser fremstår motstridende, skal hovedregelen være at arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn går foran fritidsinteresser. FeFo ønsker å høre på aktuelle lokaliteter/vann for hvor slike forpaktninger skal kunne gjelde. 6. Tilrettelegging for lokale reiselivsaktører å tilby guidet garnfiske. I Strategisk plan heter det at FeFo etter søknad kan gi tillatelse til lokale reiselivsbedrifter adgang for sine kunder til guidet garnfiske for et visst tidsrom og i nærmere definerte vann. Slike saker skal høres med berørte kommune og andre interessegrupper. Forutsetningene for at en slik tillatelse skal kunne gis er at fiskeressursen tåler det, og særlig om beskatningsnivået med fordel kunne være høyere. FeFo har mottatt kun en søknad om en slik tillatelse. Søknad ble innvilget for ett år (2008). FeFo ønsker å høre på i hvilken grad lokal reiselivsnæring har slike behov, for å vurdere framtiden for ordningen. 7. Egne tilpassede gruppekort til bruk for lokalt reiseliv. Fefo har mottatt forespørsler fra reiselivsoperatører om tilpasninger av fiskekort for tilreisende som en del av operatørenes virksomhet. Da med tanke på om turistene må løse FeFo s fiskekort ved turer som de avholder, samt andre krav fra grunneiers side. FeFo ønsker å høre på tidsregulerte gruppekort for innlandsfiske, eller eventuelt andre behov og forslag til løsninger, til bruk for lokalt reiseliv. 8. Fiskekort tilknyttet fiskekonkurranser. Det arrangeres en god del fiskekonkurranser i løpet av en fiskesesong, men henvendelser til FeFo i form av søknad om tillatelse til å avholde slike konkurranser er i stor grad fraværende. FeFo har siste år mottatt kun en forespørsel om tillatelse til fiskekonkurranse. Det er en god del turister og andre tilreisende fiskere som deltar på særlig isfiskekonkurranser på vårvinteren i tilknytting påskeferien. Av hensyn til fiskeressursen er det viktig at offentlige forskrifter som den av Matloven, krav om desinfisering, blir overholdt. Økende antall tilreisende deltakere med egne fiskeutstyr, som kanskje er brukt utenfor landets grenser eller i sykdomsinfiserte vassdrag, kan være smittekilde til vassdrag i Finnmark. Det er kjent at gyroinfiserte vassdrag finnes på finsk side tett opp til grensen mellom Norge og Finland. Uten at det søkes om grunneiers tillatelse for å avholde fiskekonkurranser, er det vanskeligere for FeFo å ha oversikten over omfanget av arrangementer, samt å informere om offentlige regler og bestemmelser knyttet opp mot for eksempel krav om desinfisering. For å kunne avholde fiskekonkurranser kreves det at man har grunneiers tillatelse. Per i dag skal tilreisende fiskere som deltar på fiskekonkurranser løse FeFo s fiskekort i tillegg til arrangørens deltageravgift. FeFo ønsker å høre på om tilreisende fiskere som kun deltar på fiskekonkurranser skal slippe å løse FeFo s fiskekort. 9. Finnmarkslovens 24. Særskilt rett til lokal utnyttelse Retningslinjene for kommunenes tildeling av særskilt rett til lokal utnyttelse av en rekke ressurser og høstingsmåter, ble vedtatt av FeFo styret den juni Kommunene kan for inntil 10 år av gangen tildele enkeltpersoner eller grupper av personer særskilt rett til bl.a. fiske etter innlandsfisk med garn i angitte vann. Retten til notfiske, rusefiske og teinefiske innbefattes ikke i denne sammenheng. Det er nærliggende å tro at lovmaker ikke kan mene at der noen har fått særskilt rett til garnfiske, kan andre fremdeles fiske med not, ruser eller teiner. FeFo ønsker å høre om at tildeling av særskilt rett til garnfiske, også skal gjelde not, ruser og teiner. Side 7 av 8

8 Figur 1: Årlig oversikt over antall personer som løste fiskekort (Familiekort er telt som to kort/personer siden 2004). Tabell 1: Oversikt og fordeling over antall fiskekort i Ant. 3- Ant. 3- døgnskort Ant. Ant. ukeskort døgnskort, Familie kr. ukeskort Familie kr. Inntekter kr. 200/giro 300/giro kr. 400/giro 500/giro kortsalg Salgskanal kr.150/inatur kr.250/inatur kr.350/inatur kr.450/inatur Totalt totalt kr. Totalt Girosalg Lokale forhandlere Inatur Inatur finsk infoside Tabell 2: Fordeling av antall personer som løste kort etter salgskanaler (I denne oversikten har vi telt familiekortene som to kort, slik at tallene blir sammenlignbare med tallene før 2004, se også figur 1.). Salgskanal Ant. 3- døgnskort Ant. 3- døgnskort Familie Ant. ukeskort Ant. ukeskort Familie Totalt Totalt Girosalg Lokale forhandlere Inatur Inatur finsk infoside Side 8 av 8

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at Høring adgangsregulering innlandsfisk Bakgrunn Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har bedt direktøren om å høre på prinsipper for regulering av innlandsfiske i henhold til Finnmarkslovens

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill

Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill Finnmarkseiendommen post@fefo.no Sendes kun elektronisk Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 26.06.2015 Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 19.januar 20.januar 2016 Scandic hotell Karasjok

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 19.januar 20.januar 2016 Scandic hotell Karasjok Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 19.januar 20.januar 2016 på Scandic hotell Karasjok Møtested: Scandic hotell Karasjok Møtetid: Tirsdag 19. januar: Styremøte

Detaljer

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser.

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser. Klage på regulering av tilreisende fiskere i Vestre Jakobselv Innledning Forpakter ønsket å endre fiskedøgnet slik at de tilreisende får 18 timers fisketid fra kl 21.00 til kl.15.00. Bakgrunnen var å spre

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Vedlegg 1 Fastsatt ved Kgl. res. av 4. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Innledning Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) skal forvalte naturressursene på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste

Detaljer

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Fremlagt på møte 07.11.2013 Styresak 60/2013 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Høring revisjon av retningslinjer forpaktning av laksevassdrag og forpaktningskontrakt 1. Innledning Finnmarksloven 26 - Lokal

Detaljer

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Innledning Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Karina Kolflaath/Geir Johnsen påklager FeFos vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommen

Detaljer

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KJFF Fritidsfiske / Sportsfiske Fiske med stang eller håndsnøre ANTALL FRITIDSFISKERE Antall fritidsfiskere

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Trysil 24. april 2012 Børre K. Dervo Oppgaver Oppsummering av eksisterende kunnskap om fritidsfisket i vassdraget Sammenstille og analysere fiskekortstatistikk

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Notat utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Notatet gir en kort oppsummering om utbredelse og forekomster av røye og ørret i innsjøer i Finnmark, samt en vurdering

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske

5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske Fremlagt på møte 25.02.2014 Styresak Saknr. 11/01867 Arknr. 731.9 5-kilometersonen for utlendingers innlandsfiske 1. Innledning Styremedlem Klemet Erland Hætta fremmet i e-post 07.05.13 til direktøren

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Det overordnede grunnlaget for forvaltningen av de fornybare ressursene, herunder innlandsfisk, er finnmarkslovens 21:

Det overordnede grunnlaget for forvaltningen av de fornybare ressursene, herunder innlandsfisk, er finnmarkslovens 21: RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV INNLANDSFISK INNLEDNING LOVGRUNNLAG Finnmarkslovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5527 Dato: 08.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte 26.06.2017 Småvilt - Evaluering jaktfeltmodell Innledning: Norges Jeger- og fiskerforbund klagde i 2011 inn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 02.07.2015 Møtested:

Detaljer

Fiskeregler i Troms 2015

Fiskeregler i Troms 2015 Fiskeregler i Troms 2015 Statskog i Troms Innlandsfiske på statsgrunn i Troms og nordre Nordland Velkommen til fiske hos Statskog Her er de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen 1 Hva er FeFo? 2006: Finnmarksloven Finnmarkseiendommen FeFo Norges desidert største ikke-statlige grunneier (14% av fastlands-norge), 46 000 km2 Ledes av et styre

Detaljer

Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk

Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk Tolga 7. desember 2011 Børre K. Dervo Innhold Metode Omsetning 0-alternativet Utvikling 0-alternativet Konsekvenser Metode Bygger på konsekvensvurderingene

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 Vedtatt i årsmøte 25.4.2009 Innhold 1: Planens status og formål 2: Områdebeskrivelse 3: Fiskeribiologiske forhold 4: Kultiveringstiltak 5: Informasjon og tilrettelegging

Detaljer

Framlagt på møte Orienteringssak Saknr. 14/01248 Arknr. 013

Framlagt på møte Orienteringssak Saknr. 14/01248 Arknr. 013 Kartlegging innlandsfiske I styresak 06/2014 vedtok styret blant annet å sette av økte ressurser til kartlegging av innlandsfiske ressursen i 2014. Den økte innsatsen skulle skje gjennom samarbeid med

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Tetthet av liryper i Finnmark

Tetthet av liryper i Finnmark Ryper per km2 Framlagt på møtet 29.nov 2016 Orienteringssak småviltjakt, innlandsfiske og laksefiske i elv - 2016 Småviltjakt FeFo gjennomfører hvert år i samarbeid med lokale jeger- og fiskeforeninger

Detaljer

Ressursgrunnlaget tiltak og muligheter i Troms

Ressursgrunnlaget tiltak og muligheter i Troms Ressursgrunnlaget tiltak og muligheter i Troms Innlandsfisketurisme i Troms, 10-11.10 2012, Lavangen -------------------- Hallvard Jensen Bioforsk Nord Holt Meny De viktigste artene for innlandsfisketurisme

Detaljer

Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING. Oppsummering av høringsinnspill

Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING. Oppsummering av høringsinnspill Fremlagt på møte 5.november 2015 Styresak Orienteringssak Saknr 15/66-53 STYRESAK - ORIENTERING INNLANDSFISKEHØRING Oppsummering av høringsinnspill Innledning Bakgrunnen for høringen er gjentatte etterlysninger

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) tirsdag 23. og onsdag 24.mars 2010 på Rica hotell Alta. Møtested : Rica hotell Alta Møtetid: Styremøte tirsdag 23.mars kl. 09.00 16.00

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 11/2390 28.05.2013 Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Oppsummering Saken gjelder reguleringen av småviltjakt på Finnmarkseiendommens

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

Velkommen til seminar om bekkerestaurering

Velkommen til seminar om bekkerestaurering Velkommen til seminar om bekkerestaurering Fredag 4. september 09:30 Kaffe 10:00 Velkommen Arne Magnus Hekne (HFK) 10:10 Restaurering av gyteplasser, ungfiskhabitat og fiskevandring 11:10 Erfaringer, råd

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT Saksfremlegg Saksnr.: 08/1237-2 Arkiv: 013 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: FEFO - INNSPILL TIL NYTT STYRINGSDOKUMENT Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

Gaula Fiskeforvaltning

Gaula Fiskeforvaltning Drift av laksevassdrag hvordan løser vi lovpålagte oppgaver - hvilke oppgaver skal og må vi gjøre, og hva kan og bør vi gjøre? Torstein Rognes Gaula Fiskeforvaltning Gaulavassdraget Ca 200 km lakseførende

Detaljer

I Engerdal kommune ligger Femundselva i sin helhet på statsallmenning

I Engerdal kommune ligger Femundselva i sin helhet på statsallmenning Rettighetsforholdene langs Femundselva I Engerdal kommune ligger Femundselva i sin helhet på statsallmenning Statskog SF har grunneieransvaret på statsallmenningen, mens Engerdal fjellstyre forvalter rettigheter

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Årsmelding Skienselva Elveeierlag

Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2009 Årsmelding Skienselva Elveeierlag 13.01.2010 Skal ligge tilgjengelig på Servicesenteret i Skien og Porsgrunn. Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2009 Styrets sammensetning har i 2009 vært som følger:

Detaljer

Fiskekultivering. Anne Kristin Jøranlid Stjørdal 1.november Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning

Fiskekultivering. Anne Kristin Jøranlid Stjørdal 1.november Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning Fiskekultivering Anne Kristin Jøranlid Stjørdal 1.november Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning Aktuelle tema fra nasjonal forvaltning Kultivering i innlandet vs. anadrome vassdrag Arbeidet

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO Strategisk plan Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO FOTO:CHRISTINA GJERTSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Visjon... 3 Overordnet mål... 4 Hovedmål... 4 Strategiske kjerneverdier... 5 1.

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold

Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april 2010 Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold Hovedgrepene i lovens kapittel III Regler om høsting og annet uttak ( 15, 16-18, 20 og 21) Særskilte beskyttelsesregimer

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK I SØRFOLD 2010 Røyrfangst fra høstfisket i Mørsvikvatnet STIG TANGEN, NOVEMBER 2010 Forord Sørfold kommune har i 2010 videreført sitt samarbeid med Tangen produkter

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

1. INNLEDNING 2. HISTORIKK 3. ORGANISASJONSFORM 4. LOVGRUNNLAG. FinnmarksEiendommenFinnmárkkuOpmodat

1. INNLEDNING 2. HISTORIKK 3. ORGANISASJONSFORM 4. LOVGRUNNLAG. FinnmarksEiendommenFinnmárkkuOpmodat Strategisk plan 2007-2010 Vedtatt på styremøtet 20. mars 2007 INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. HISTORIKK...3 3. ORGANISASJONSFORM...3 4. LOVGRUNNLAG...3 5. SAMISK SPRÅK OG KULTUR...4 6. FINNMARKSEIENDOMMENS

Detaljer

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Kongeriket Norges regjering og Republikken Finlands regjering, heretter partene, som ønsker å erstatte Overenskomst mellom Kongeriket Norge og

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Roksdalsvassdraget i Andøy

Roksdalsvassdraget i Andøy Roksdalsvassdraget Roksdalsvassdraget i Andøy Ett av Nordlands fylkes beste smålaksevassdrag. År 2000 tredje beste smålaksevassdrag i Nordland Gårdene Å, Ånes, Svandalen, Åse, Rundholen og Åbergsjord har

Detaljer

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen Allemannsretten og Gyro Arild Sørensen Gyro og allemannsretten ENGASJERT: Mathias Fossum er en av Norges beste og mest erfarne padlere. Han syns ikke så mye om at grunneiere langs elva Embla krever verdens

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. 6.november 2014 på Scandic hotell Kirkenes Møtested: Scandic hotell Kirkenes Møtetid: 5.nov. 2014 kl. 19.00 6.november 2014 kl.

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner

Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner Saknr. 12/1261-3 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av forskrift- Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 11.05.2017 nr. 558 Forskrift om fiske

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Fiskeprosjeket 2003-2008

Fiskeprosjeket 2003-2008 Færgeli hytteeierforening Fiskeprosjeket 2003-2008 Litlferja, Storferja, Rundhaugvatnet og Langvatnet Innholdsfortegnelse: 1 Prosjektets bakgrunn... 3 2 Økonomi... 3 2.1 Innkjøp av utfiskingsgarn:... 3

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE

DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE DRIFTSPLAN FOR FISK OG FISKE i Røros vestre-, Femundsmarka- og Mølmannsdalen/Storrya statsskoger samt Hesjedal- og Lille Korssjølien statsallmenning og MD sin eiendom ved Storwartz 1 Innhold: Side Forord

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET Prosjekt Utmark Bodø, Mars 2003 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 HOVEDMÅL...3 Biologisk hovedmålsetting...3 Næringsmessig hovedmålsetting...3 Rekreasjonsmessig

Detaljer

Høringsdokument. Strategisk plan 2011-

Høringsdokument. Strategisk plan 2011- Høringsdokument Strategisk plan 2011- INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 VISJON 3 3 FEFOS HOVEDMÅL 3 4 FEFOS KJERNEVERDIER 4 5 STRATEGI 4 5.1 Strategisk grunnprinsipp 4 5.2 Forvaltning av grunn og rettigheter 4

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4430-2 Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO Planlagt behandling: Formannskapet 2015-2019 Administrasjonens

Detaljer

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q iht. adresseliste. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q MILJO- DIREKTORATET Trondheim, 12.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 2015/10586 Arild Sørensen Horing på revisjon av

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Sak 04_1/2017: Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

Sak 04_1/2017: Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget Sak 04_1/2017: Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget Forslag til forskrift om fiske i Tanavassdragets grenseelvstrekning

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Møtetid: 10.00-17.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Bjarne Rikardsen, Elin

Detaljer

Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru

Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru Referat fra laksemøte 23. september 2015 på Elva hotel & camping Tana bru Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og FOR 2014-06-20-787 6 femte ledd ble det

Detaljer