Forslag til forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i vassdrag i Finnmark for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i vassdrag i Finnmark for 2011"

Transkript

1 FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2010/ Ark Saksbehandler/direkte telefon: Harald Muladal Forslag til forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i vassdrag i Finnmark for 2011 Fylkesmannen viser til at Direktoratet for naturforvaltning ber oss om forslag til reguleringer av fiske etter anadrom laksefisk i elvene i fylket for Vi foreslår at gjeldende forskrift blir videreført med justeringer for noen av bestemmelsene. Reglene som foreslås justert har vært omfattet av høringer i 2008 og Vi ba også om tilbakemelding på justering av fisketid for enkeltvassdrag og fredningssoner i I tillegg har vi informert om målsettingene med bestemmelsen, hvordan de er tenkt å fungere og hvordan bestemmelsene kan bli justert både i den enkelte sesong og mellom sesongene. Hensikten med forskriften er blant annet at kunnskap om bestandene skal bli akkumulert og at denne kunnskapen blir lagt til grunn når foreninger og grunneiere gjennomfører tiltak for å redusere fangst får å nå eller holde forvaltningsmålene. De viktigste virkemidlene i forskriften er fisketid, fredningssoner og fredning av bestander. Når det er begrenset oppgang av laks stanser fisket 31. juli i elver som har fisketid etter 4 B og C. Når oppgangen er god og forvaltningsmål blir nådd i disse elvene kan fisket forlenges til 31. august. Når oppgangen av laks verken er god eller begrenset avsluttes fisket henholdsvis 17. eller 10. august. Fylkesmannen gir ikke tilrådning for fiske i sjøen fordi Sametinget og Miljøverndepartementet har bestemt at fisketiden i 2011 skal være som den var i Derfor blir heller ikke denne forskriften særlig endret selv om ny kunnskap, blant annet ny NINA-rapport om påvirkning fra rømt oppdrettslaks, gjør det aktuelt. Vi mener at nye endringer må ses i sammenheng med reguleringen som skal gjennomføres i Ny NINA-rapport dokumenterer for stort innslag av oppdrettslaks i Altaelva. Forsetter innslaget vil antall vill altalaks bli redusert i fremtiden og i slikt omfang at det om få tiår er lite vill altalaks igjen. Det har blitt registrert oppdrettet laksefisk i flere andre elver i fylket også. Denne utfordringen kan møtes på to måter; redusert fangst både i elvene og i sjøen og fysiske tiltak for å hindre oppdrettet laksefisk i å nå gyteplassene. Imidlertid mangler en del laks med oppdrettsbakgrunn ytre kjennetegn på dette. Flest mulig ville laks vil være det mest effektive virkemiddelet for å motstå laks med oppdrettsbakgrunn. Det bør derfor reguleres med tanke på å få flest mulig vill laks på gyteplassene. For å oppnå dette må fisket både i Postadresse: Telefon: Telefaks: -post: Internett: Statens hus VADSØ

2 Side 2 av 12 sjøen og elvene reduseres i et helt annet omfang enn det som hittil har skjedd i Finnmark og særlig inntil en får kunnskap om hva som er den faktiske situasjonen i elvene. Fisket etter laks er allerede strengt regulert. Bare 8 vassdrag har lang fisketid, mens 29 vassdrag har kraftig innkortet fisketid. Fisket etter laks er ikke tillatt eller vassdraget er stengt for fiske i 24 vassdrag. Sjørøya blir fredet i flere elver, og er nå fredet i 15 elver i fylket. Viktigste justeringer i år er at når kvoter blir benyttet så skal kvotene maksimalt være 2 fisk i døgnet og at fisket skal avsluttes når kvoten er nådd uansett om fisk blir avlivet eller satt ut i elva igjen. Vi foreslår at fisketiden i Stabburselva blir justert fra 4 A til B fra 2012 fordi dykkertellinger om høsten registrerer lite laks fra Lombola og nedover elva. Imidlertid indikerer fisketeller som er montert i fossen ovenfor Lombola at det går godt med fisk opp. I Stabburselva er det fire rettighetshavere til fisket og disse kan samarbeide for å øke mengden laks som gyter. Dette samarbeidet må gi resultater fra og med 2011 ellers blir fisketiden innkortet fra og med Vi foreslår at fisketiden blir justert fra 4 B til C i Vesterelva, Bergebyelva, Sandfjordelva, Munkelva og Tømmervikvassdraget fordi det eksisterer lite kunnskap om laksebestandene og utvikling i bestandene samtidig som det virker som beskatningen er for stor. Vi foreslår å stenge Ytre Billefjordelva fordi kunnskapene om fangsten og mengden fisk i elva er mangelfull. Vi foreslår at fisketiden i Børselva blir som tidligere fordi tiltakene som er gjennomført siden 2008 ser ut til å virke. Det blir dykket om høsten for å telle fisk nedover fra Silffargorži. Resultatene sannsynliggjør at gytebestandsmålet ble nådd både i fjor og i år. Fredningssonene består av rundt 30 km gode laksebiotoper ovenfor Skiltkulpen. Vi foreslår at fisketiden i Komagelv blir som før fordi foreningen i de senere år har gjennomført tiltak for å nå gytebestandsmålet. Tiltakene ser ut til å ha effekt. Det er opprettet fredningssoner i gode fiskeområder. Telling av laks gjennom sesongen indikerer gjennomgående mer fisk i freda fiskekulper enn i kulper der fiske var tillatt. Gytebestandsmål ble nådd i fjor og med god margin i år. Vi foreslår at fisketiden i Skallelva blir som før fordi telling ved dykking i år indikerer at gytebestandsmålet blir nådd. I de siste årene har det vært god utvikling i mengden laks i Vestre Jakobselv. Naboelvene, Komagelva og Skallelva, ser ut til å ha samme utvikling. Vi foreslår at fisketiden i Langfjordelva i Gamvik kommune blir som tidligere fordi det neppe har blitt produsert særlig mye laks ovenfor den øverste laksetrappa. Dette arealet utgjør en betydelig andel og var med når gytebestandsmålet ble fastsatt. Inntil laksetrappa blir effektiv mener vi at tilgjengelig produksjonsområdet for laks blir utnyttet på en god måte og med tilstekkelig gytefisk. Vi foreslår at fisketiden i Karpelva blir utvidet fra 4 B til A fordi det skal etableres felle i munningen for å registrere all fisk som vandrer opp i elva. Dersom fella ikke blir etablert kan elva ikke åpnes for fiske. I Karpelva mener vi at elvemuslingen er avhengig av god bestand av laks. lva er eksponert for pukkellaks som kan fortrenge laksen og derfor skal det etableres felle i munningen både for å få oversikt av mengden laks, men også for å holde pukkellaks bort fra elva. ndringene som foreslås er markert med rødt i forskriftsteksten nedenfor.

3 Side 3 av 12 Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark Med hjemmel i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr og16, lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr 47 15, 33, 34, kgl. res. av 20. juni 2003 (forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk) 2, kgl. res. av 27. november 1992 nr. 864, kgl. res av 26. juni 2009 (innlandsfiskeforskriften) 2 og forskrift fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 25. februar 2003 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk 2 har Direktoratet for naturforvaltning xx.yy.2011 fastsatt følgende bestemmelser om fiske i vassdrag i Finnmark fylke. 1. Virkeområde Forskriften gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt opp i vassdrag som laks, sjørøye og sjøørret forekommer, unntatt i: - Neidenvassdraget, Tanavassdraget, Grense Jakobselv opp til Grense Jakobselvvatn (grensemerke 329) og Pasvikelva. 2. Definisjoner Med innlandsfisk menes all annen fisk enn anadrom fisk. Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks mfl.) ut fra ytre kjennetegn. Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren. Med rettighetshaver menes den som eier retten til fiske. Med indikatorfiske menes fiske etter rømt regnbueørret og oppdrettslaks der anadrom fisk skal settes tilbake i vassdraget. Med gytebestandsmål menes den mengde gytefisk som vassdraget bør ha for å utnytte sitt naturlige produksjonspotensial fullt ut. Med forvaltningsmål menes at gytebestandene er lik eller over gytebestandsmålet i tre av de fire siste årene. 3. Kontroll, rapportering av fangst og tiltak i fiskesesongen 1. Rettighetshaver skal sørge for at fangst (avlivet og utsatt fisk over minstemålet) til en hver tid er så godt kjent som praktisk mulig. 2. Rettighetshaver skal sørge for at kontrollen med fisket, at kunnskapene om fangst og utviklingen i bestandene av laks, sjørøye og sjøørret er så gode som mulig og sørge for at kunnskapene blir brukt for å regulere fangst. 3. Der det er fastsatt gytebestandsmål skal rettighetshavere sørge for at det blir gjennomført evaluering av oppgangen av laks innen utgangen av uke 28 og sørge for at det blir gjennomført tiltak etter pkt. 2 for å kunne nå gytebestandsmål. Reguleringstiltak for laks i fiskesesongen skal enten være etablering av fredningssoner, fisketid, kvoter eller en kombinasjon av disse for å sikre at gytebestandsmål kan bli nådd. Kvoter kan bare benyttes der det er god kontroll med fisket. Når kvoter benyttes for å

4 Side 4 av 12 redusere fangst skal kvoten settes til maksimalt 2 fisk i døgnet. Fisket skal avsluttes når kvoten er nådd uavhengig av om fisk er satt ut eller ikke. Rettighetshavere kan utvide fisket etter laks med 14 dager eller til og med 31. august dersom det er god kunnskap om laksen i vassdraget og det blir konkludert med at gytebestandsmålet med rimelig grad av sikkerhet blir nådd i inneværende år og forutsatt at forvaltningsmålet blir nådd om dette året regnes med i fireårsperioden. Rettighetshavere skal stanse fisket etter laks så raskt som mulig og senest 31. juli kl 2400 dersom det er god kunnskap om laksen i vassdraget og det blir konkludert med at gytebestandsmålet med stor grad av sannsynlighet ikke blir nådd i inneværende år og viss forvaltningsmålet ikke blir nådd om dette året regnes med i fireårsperioden. Rettighetshavere skal sørge for å rapportere fangst av laks fra elver med fisketid etter 4 A og B midtveis i sesongen. Oppgave over fangst skal legges inn på Oppgaven skal også sendes Fylkesmannen i Finnmark på fastsatt skjema senest fire uker etter at fisket er avsluttet. Fisk som blir satt tilbake skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er satt ut. 4. Fisketid A B C D - Fiske på laks fra 1. juni kl 00 til 31. august kl Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl Fiske på sjøørret fra 1. juni kl 00 til 31. august kl Fiske på laks fra 24. juni kl 00 til 17. august kl Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 31. juli kl Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 00 til 31. august kl Fiske på laks fra 1. juli kl 00 til 10. august kl Fiske på sjørøye fra 1. juli kl 00 til 31. juli kl Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 10. august kl Fiske på laks: Åpnes ikke. - Fiske på sjørøye: Åpnes ikke. - Fiske på sjøørret fra 1. juli kl 00 til 31. august kl Åpnes ikke for fiske. Noen vassdrag har utvidet fisketid etter sjøørret, områder og tidsrom for disse er angitt i 5. tter søknad fra rettighetshaver kan det gis tillatelse til indikatorfiske etter rømt oppdrettsfisk fra og med 1. september til og med 20. september. 5. Åpning av fiske Laks, sjørøye, sjøørret og innlandsfisk er fredet fra søndag kl 18 til mandag kl 18 i vassdrag som har fisketid som i 4 C.

5 Side 5 av 12 For vassdrag hvor grunneierorganisering og drift ikke er tilstrekkelig til å ivareta fiskebestandene og rapportere fangst, kan Fylkesmannen la være å åpne for fiske i hele eller deler av vassdraget. Fiske etter laks, sjørøye og sjøørret er tillatt fra 1. juni til 31. august i vassdrag som ikke er nevnt i tabellen nedenfor.

6 Side 6 av 12 Vassdragsoversikt: Kommune Vassdrag Fisketid Fredningssoner 4 Alta kommune Altaelva A Hele sesongen: Utløpet av ibyelva i Jorra, avgrenset av ei rett linje fra merke på Jorraberget til merke 50 m ovenfor utløpet av ibyelva. ibyelva A Fra rett linje i Altaelva mellom merke på Jorraberget til merke 50 m ovenfor utløpet av ibyelva, til ei rett linje tvers over ibyelva i øvre ende av forbygningen på vestsiden av ibyelva. Flomfaret med Tangen bru. Særskilte bestemmelser Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september og innlandsfisk i Sautso til og med 30. september. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september i området fra Tangen bru (bortsett fra flomfaret ved Tangen bru) til og med Garrajohkkulpen. Bognelva D 14. september Botnelva D Halselva D Isfiske forbudt i Storvannet. 14. september fra 6 til grense elv/sjø. Fiske etter sjørøye tillatt i juli. Lakselva i Kviby C Fra 1. august: Øvre og nedre Reinkisten. Mathiselva D Hele sesongen: Fra grense elv/sjø opp til brua over 6. Skillefjordelva D Transfarelva D Tverrelva D Fra samløpet med Altaelva og 200 m oppover i Tverrelva Fra en rett linje tvers over elva ved brekket nedenfor fossekulpen, like ovenfor holmen der elva deler seg, ca 130 m nedenfor nåværende bru, opp til en rett linje fra brukar til brukar ved det gamle brufaret, ca 30 m ovenfor nåværende bru. Berlevåg kommune Kongsfjordelva A Fra en rett linje trukket fra merke i fjellet på østsiden av elva 120 m nedenfor utløpet av nedre laksetrapp og tvers over elva til merke i fjellet på vestsiden av elva, opp til en rett linje trukket fra skilt på vestsiden av elva, 150 m ovenfor Fossvatn og tvers over elva. Bryggarielvva. Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Mathisvatn til 14. september. Barn til og med 14 år kan fiske med mark hele sesongen. Mark tillatt ovenfor samløpet fra Buetjærn hele sesongen. Vesterdalselva Molvikvassdraget Stordalselva C Laks fredet etter 1. august. Trollfjordelva C lva er steng for fiske ovenfor Skailnjuokca Tunga Båtsfjord kommune Sandfjordelva C Fra grense elv/sjø opp til brua. Fra Falstadholmen til Rundhaugkulpen. Fra Telebu opp til Sandfjordvatn. Syltefjordelva (Ordo) B Gråsonen og utløpsosen til og med 200 m nedstrøms utløpet av Oardujávri, og i soner på 200 m fra alle inn- og utløpsoser i Oardujavri. Fisketid på laks til og med 20. august. Fiske etter innlandsfisk med garn etter 12.

7 Side 7 av 12 tter 31. juli: Nergaardsflata (Ivarholla) og Nedre Tanadalsdammen. Deatnu Tana kommune Julelva Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Kulpen ved samløpet av Julelva og Basavzojohka. Gamvik kommune Futelva C Fra grense elv/sjø opp til første innsjø. Langfjordelva (Laggo) B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Brukulpen på nordsiden av hengebrua. Røyekulpen mellom Telegrafstua og Direktorathytta. Storfossen: Fra en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, opp til en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa. Midtre foss: Fra en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m nedenfor utløpet av laksetrappa, opp til en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa. Utvidet fisketid på isen fram til og med 31. mai. Utvidet fisketid etter sjøørret fra 10. august til og med 14. september i området fra grense elv/sjø opp til flosjømerket. Fiske etter sjørøye tillatt i juli. Fredningssoner kan bli innført i forskriftsperioden om kunnskapene om laks og fisket konkluderer med at fredningssoner vil gi ønsket effekt. Fredningssonene kan være: Fra Hengebrua og 100 m nedover. Nikolasfossen og 100 m nedover. Skråberget og 100 m nedover eller andre sammenhengende større områder. Lille Langfjordvassdraget Mehamnelva D Risfjordvassdraget B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. tter 31. juli: Strekningen fra Koifjordvatn til 50 m nedenfor Langreiet. Utvidet fiske etter sjørøye til og med 17. august. Utvidet fisketid etter sjøørret fra og med 17. august til og med 14. september ved utløpet av elva nord for kraftlinja. Sandfjordelva C Fra grense elv/sjø og opp til kraftlinja. Fra og med Fossekulpen og hvilekulpen nedenfor og 50 m oppstrøms. Fredakulpen. Fra og med Svingkulpen og oppover. Fredningssonen fra og med Fossekulpen og hvilekulpen nedenfor og 50 m oppstrøms, kan bli endret i perioden til 50 m over og under Fossekulpen. Sommerheimvassdraget C lva mellom sjøen og vatnet. Fiske på sjørøye til 21. august. Hammerfest kommune Storvatn A Storvannet i en sirkel på 100 m fra Isfiske forbudt. utløpet og hele elva. Kvalsund kommune Kvalsundelva C Øvre og nedre Tjosen. Korselva. Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 31. august i Neverfjordvatna. Repparfjordelva A n 30 m lang strekning på nordsiden av elva ved Knottheim. Laksetrapp; fra brekket ut av Utvidet fisketid etter sjøørret fram til og

8 Side 8 av 12 Fossekulpen til ovenfor andre stryket, ca 100 m ovenfor trappas øverste del. Voggeneselva fra utløp i Repparfjord-elva opp til Voggenestjernet. Breidalselva fra utløp i Repparfjordelva opp til fossen. Cuovvarjohka, inkludert vatnet. Skaidijohka A Fra Skaidivann og 5 km nedover. Område ved Mellomfossen. Russelva C Fra grense elv/sjø til der den nederste kraftlinja krysser elva. Rundt laksetrappa, fra nedre grense ca 40 m fra gamle brukar målt langs elvas sørside, derfra 20 grader nordlig retning over elva, til øvre grense ca 100 m ovenfor gamle brukar, målt langs elvas sørside, derfra 120 grader østlig retning over elva. Ravduljohaka. Fra Tverrrusselv bru til og med fossen i Goravzi. Fra 1. august: Brukulpen, fra Russelvbrua og 200 m oppstrøms til samløpet mellom Russelva og Ravdulelva. med 14. september nedenfor Repparfjord bru. Søkke tillatt i juni. Lebesby kommune Lille Porsangerelva C Isfiske forbudt på Nedre Kjæsvatn (Mellomvannet og Lillevannet). Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. september. Utvidet fiske etter innlandsfisk til og med 14. september mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser i Kjæsvatn. Oksevågvassdraget C Store C Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og Torskefjordvassdraget Storelva (Kunes) B Fra grense elv/sjø til flomålmerket. Ravduljohka. Vuonjaljohka. Gammatjohka. med 14. september i Straumvatn. 14. september fra munning opp til Mikkelkulpen. tter 31. juli: Luobbaljohka opp til Čullojavri. Tømmervikvassdraget C Fra grense elv/sjø opp til Må opprette fredningssoner for laks i flosjømerke. perioden, ellers fisketid etter 4 C. Veidneselva B Fra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Fra 30 m ovenfor Revdalsbergstilla til og med Veidnesfossen. Stordalselva C Forutsetter tillatelse til fiske fra Fefo. Màthosjohka D Forutsetter tillatelse til fiske fra Fefo. Loppa kommune Sandlandsvassdraget D lvestrekningen fra grense elv/sjø til Sandlandsvatn. Sør- D lvestrekningen mellom Storvatn og Isfiske forbudt på Storvatn, Lille Tverrfjordvassdraget Lille Rundvatn. Rundvatn og Store Rundvann. 14. september fra grense elv/sjø til utløpet av Storvatn. Vassdalsvassdraget C Hele sesongen: lvestrekningen fra Isfiske tillatt fra 15. mars til 30. april.

9 Side 9 av 12 Vassdalsvatn til grense elv/sjø. Måsøy kommune Hamnevassdraget C Fjelltindvatnan og elvestrekningen mellom. Ventekulpene mellom Storvatn og Langvatn er fredet for fiske. Snefjordvassdraget C Fra grense elv/sjø opp til der floa synlig ikke lenger påvirker elva. Nordkapp kommune Lafjordelva Rekvikvassdraget Strandelvvassdraget D Det åpnes for fiske på sjørøye fra 1. juli til 21. august. Porsanger kommune Brennelva D Børselva B I Vieksa fra utløpet i selve Børselva til 50 m ovenfor trappa. Badnisakvatn. Lakseførende strekning i Børselva ovenfor Skiltkulpen. Fra og med 24. juni til og med 17. august: Fra grense elv/sjø opp til Børselv bru. Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. september nedenfor Børselv bru. Lakselva A Fra 1. august: Kulp og stryk på oversiden av Skoganvarre bro. Sone 4, Goutko. Fra Nedrevannsbrekket i sone 3 til Lombola. Områder i Vuollajohka angitt i fiskekortet. Smørfjordelva Stabburselva A Utløpet av Dilljohka, fra 100 m motstrøms til 250 m medstrøms. Fra og med utløpet av Njáhkájohka til fossen i Stabburselva. Ytre Billefjordelva I august ovenfor fossen. Fiske fra berget nedenfor fossen ikke tillatt. Sør-Varanger kommune Braselva Karpelva A Hele elva dersom det ikke blir etablert fiskefelle i munningsområdet. Klokkerelva D Fra 50 m nedenfor til 50 m ovenfor Olsenkulpen. Munkelva C Fra omtrent 100 m oppstrøms Tørrstrykene til ca 50 m ovenfor Mornvika. Fra 200 m nedenfor 2- metersfossen og så langt opp laksen går. Fra 100 m nedenfor til ca 50 m ovenfor Øksfossen og fra 10. juli til ca 50 m ovenfor Antonsenkulpen. Fra 10. juli: Ca 300 m oppstrøms og nedstrøms munningen av Biekkanjohka (Haukbekken). Sandneselva B Fra 100 m nedstrøms til 500 m Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. september fra grense elv/sjø opp i fiskekortet angitt punkt. Utvidet fiske etter sjøørret til og med 14. september nedenfor brua på 6. Det må etableres felle som all fisk som går opp elva skal innom. Det skal registreres art, antall og vektgruppe på fisken før den settes ut igjen. Pukkellaks skal avlives. Fiske på laks tillatt fra 15. juni og ut juli med ett døgns fredning i hver uke. 14. september på strekningen fra grense elv/sjø opp til brua over september fra brua over 6 opp til kraftlinja.

10 Side 10 av 12 Unjárga Nesseby kommune Suovvajohka Bergebyelva Oddajohka Nyelva Njidggujohka Vesterelva C oppstrøms demningen. Hele sesongen: Området mellom Lillefossen og Storfossen. C Området mellom laksetrappene. Fiske etter innlandsfisk med garn etter 11. Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Njidggojávri/Vesterelvvatn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos fram til og med 14. september. 14. september fra brua nedenfor campingplassen til grense elv/sjø. Fisket kan bli stengt i perioden fordi fangstrapporter mangler fra store deler av elva. Vadsø kommune Skallelva B Grense elv/sjø opp til brua. Vievannvassdraget. Stilla i august eller tidligere ved lav vannføring. Øvre Skallelva, fra elvens kilder ned til trappetrinnene nedenfor skaret. Årlig minst en av områdene Vito, Tommy-kulpen eller Hellistø. Storelva C Vestre Jakobselva A Merkede områder tilknyttet Første-, Andre-, Tredje- og Fjerdefossen. Vardø kommune Komagelva B Portkjeften, Russekulpen, øvre del av Allemannskulpen, Pedersenkulpen og Skjærkulpen. 14. september på strekningen fra merke 100 m nedenfor utløp av Bærelva til grense elv/sjø, Falkegårdselva og i Ridelva fra Stangkulpen (Rovekulpen) opp til utløpet av Vievannsbekken. Isfiske forbudt i Soppavatn. 14. september fra Gammelbrua til munningen. 6. Tilbakesetting Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret og sjørøye mindre enn 30 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Dersom en får anadrom fisk utenom fisketiden for arten (se 4) og utenfor åpnede områder ( 5) skal fisken håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. Særskilt for vassdrag med fisketid som i 4 C: - tter 31. juli: All holaks skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. 7. Redskap og hjelpemidler Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler. Fiske med reke er forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten. Særskilt gjelder i tillegg: - I vassdrag med fisketid etter 4 A: tter 31. juli er det bare tillatt med flue. Mark uten søkke kan i tillegg benyttes i Vestre Jakobselv ovenfor Fjerdefossen. - I vassdrag med fisketid etter 4 B og C: tter 10. juli er det bare tillatt med flue og mark uten søkke. tter 31. juli er det bare tillatt med flue.

11 Side 11 av 12 Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske. 8. Områder med redskaps- eller fiskeforbud Der det er åpnet for fiske etter anadrome fisk etter 5 er det forbudt å: - fiske med garn og oter i innsjøer - fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør og/eller veier - fiske i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner - fiske på begge sidene av elva fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor fisketrapper eller sprengte fiskerenner (der det ikke er etablert andre soner i 5) - fiske med ståsnøre eller line 9. Merking av fredningssoner Grensene for fredningssonene som er opprettet i medhold av 3 eller nevnt i 5 og 8 skal merkes. Bestemmelsene om fredning i de nevnte paragrafene gjelder selv om merking mangler. 10. Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre Fiske etter innlandsfisk i vassdrag og deler av vassdrag hvor det går laks, sjørøye og sjøørret, følger de samme reglene som denne forskriften har når det gjelder redskapsbruk, fisketid og fredningssoner. I innsjøer er isfiske etter innlandsfisk tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser med stang og håndsnøre fra og med 1. januar til 4. mai, med unntak nevnt i 5. Ved isfiske i innsjøer er det tillatt å bruke meitemark, insektlarver og akkar som agn. 11. Fiske etter innlandsfisk med garn I følgende innsjøer kan det fiskes etter innlandsfisk med garn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos: Kommune Innsjø Tidsrom, avgrensning og særvilkår Båtsfjord Oardujávri/Ordovatn Fra og med 1. juli til og med 14. september. Største tillatte maskevidde er 21 mm (30 omfar). Garna skal stå på bunn slik at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er tillatt med inntil 3 garn pr. fisker. Unjárga - Nesseby Njigojávri/Vesterelvvatn Fra og med 15. juni til og med 31. august med inntil 3 garn pr. fisker. Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). Garna skal stå på bunn slik at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er ikke tillatt å sette garn nord-vest for en linje mellom UTM til UTM , N-50 kartblad 2335 III. 12. Stengning av fiske Rettighetshaver og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdrag når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller når andre forhold gjør stengning nødvendig. 13. Dispensasjon

12 Side 12 av 12 Fylkesmannen kan dispensere fra alle bestemmelser i denne forskriften. 14. Kontroll og tilsyn Fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir etterlevd og i denne forbindelse få tilgang til informasjon som vedrører driften av vassdraget. 15. Straff Brudd på bestemmelsene i denne forskrift straffes i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v Ikrafttreden Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 19. februar 2010 nr. 269 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Finnmark. Med hilsen Bente Christiansen fylkesmiljøvernsjef Paul A. N. Lutnæs seksjonsleder Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Kopi: Fefo NJFF Finnmark, Postboks 26, 9915 Kirkenes Alta Laksefiskeri Interessentskap, Steinfossveien 1, 9518 Alta Lakselv Grunneierforening, Postboks 257, 9711 Lakselv Stabbursdalen Grunneierforening v/arnfinn Aslaksen, Stabbursnes, 9710 Indre Billefjord

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Naturtjenester i Nord AS Rapport-3 2015 2 Utførende foretak: Naturtjenester i Nord AS Finansiering: Miljøfondet FHL Referat: Prosjektansvarlig:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

Innlandsfiske i Finnmark

Innlandsfiske i Finnmark Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf. 09975 Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø post@fefo.no - www.fefo.no Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Fremlagt på møte 9.-11. 4. 2014 Vedlegg til orienteringssak Saknr. 14/00048 Arknr. 732.0 Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Lakselva Forpaktes av Lakselv grunneierforening.

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2015/1336 30.04.2015 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva.

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. antall Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. Styret har hatt følgende sammensetning: Vestre Jakobselv JFF: Nicolai Christensen, Svein Reiersen og Ari Antilla Vadsø JFF: Kai Larsen(Leder), Håvard

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sagvatnanvassdraget i 29 LBMS Rapport 1-21 Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 29 Mellomlaks hunn på vei opp fisketrappa i Sagfossen

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Foto: Anton Rikstad. Registrering av laks

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen?

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og forvaltning, www.fmno.no se miljøvern Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert kunnskap om hvordan

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Margaritifera margaritifera

Margaritifera margaritifera Undersøkelser av vassdrag i Finnmark mhp mulige forekomster av elvemusling, Margaritifera margaritifera Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Lebesby, Loppa, Nordkapp og Porsanger kommuner Hamnelva i Nordkapp (Tufjorden)

Detaljer

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Notat utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Notatet gir en kort oppsummering om utbredelse og forekomster av røye og ørret i innsjøer i Finnmark, samt en vurdering

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 Tangen Produkter 1 Innhold Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Kort oppsummering fra 2014-sesongen Side 8 Gjennomgang av årets drift av rusa i Varpa

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

I TANAVASSDRAGET III;

I TANAVASSDRAGET III; DEN ATLANTISKE LAKSEN (Salmo salar, L.) I TANAVASSDRAGET III; Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangster blir tatt på ulike redskaper Niemelä,

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Sør-Varanger kommune, Finnmark Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre. 2016, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

Namslaksen 2014. Rapport nr 11 2014. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Laks på 23, 4 kg tatt på Grande/Rodum 2. juni 2014.

Namslaksen 2014. Rapport nr 11 2014. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Laks på 23, 4 kg tatt på Grande/Rodum 2. juni 2014. Namslaksen 2014 Rapport nr 11 2014 Laks på 23, 4 kg tatt på Grande/Rodum 2. juni 2014. Foto: Team Skogmo Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag miljøvernavdelingen R A P P

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Møtetid: 6. desember kl. 13.50 18.15, 7. desember kl. 09.30 13.10 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende

Detaljer

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Vår referanse: 12/587 Reguleringsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 12.01.2012 KYSTTORSKVERN

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Oversikt: Oppfølging av «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer