Partiprogram for Lillehammer KrF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019"

Transkript

1 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet og omsorg. Politikken skal være preget av omtanke for neste generasjon. Vi baserer politikken vår på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF mener at menneskelivet har en uendelig og ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Det er et utgangspunkt som forplikter både etisk, moralsk og i praktisk politikk. Forvalteransvaret forplikter oss til å bruke de ressursene vi har i dag på en slik måte at vi ikke begrenser mulighetene for de generasjonene som kommer. I år er det kommunevalg, men KrF ønsker også å løfte blikket ut over kommunens og landets grenser. Økonomi og strategi Lillehammer kommune har i inneværende periode hatt en relativt anstrengt økonomi. Statens rammer har vært trange. Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har store fond eller reserver i bakhånd. Derfor er det viktigere enn noen gang at vedtatte budsjetter følges. Dette krever selvsagt også politikere som evner å lage realistiske budsjetter som prioriterer gode tjenestetilbud til dem som trenger det mest. Eiendomsskatten utgjør en verdifull inntekt for kommunen og KrF ser ikke at det er realistisk at denne skatten blir senket i løpet av neste periode. Den viktigste oppgaven i perioden som kommer vil være å gjøre Lillehammer kommunes økonomi mer bærekraftig. Dette må gjøres gjennom å bygge opp reserver som kan brukes til viktige investeringer samtidig som vi videreutvikler tjenestene slik at de holder fortsatt høy kvalitet, men holder seg innenfor budsjettrammene. KrF ønsker for eksempel at kommunen skal være offensiv med å ta i bruk ny omsorgsteknologi. Kommunen som arbeidsgiver Lillehammer kommune leverer gode tjenester hele døgnet takket være kompetente og innsatsvillige ansatte. Det er viktig for Lillehammer KrF å ta vare på og videreutvikle den kompetansen som finnes. Kompetanseheving må stadig være i fokus. De som står i førstelinjen er ofte de som merker konsekvensen av budsjettvedtak og øvrige prioriteringer mest på kroppen sammen med brukerne. Derfor er det viktig at de ansatte er involvert i alle politiske prosesser. Lillehammer kommune ønsker seg fagpersoner som varsler når de mener at tjenestene ikke holder mål. Rekruttering av kvalifisert personale er en nøkkel for å kunne levere gode tjenester. Vel så viktig er det å beholde de godt kvalifiserte ansatte vi allerede har. Noen av tiltakene som da må til er mulighet for å utvide stillingsbrøken for alle som ønsker det og livsfasetilpasset arbeidstid. Likelønn er en viktig likestillingspolitisk sak. Kommunen er en arbeidsgiver med mange ansatte og har derfor et ansvar også på dette området. Lillehammer KrF ønsker derfor at kommunen utvikler en likelønnsstrategi som lager yrkesnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse i kommunen. Legge til rette for at alle som ønsker det skal få øket sin stillingsbrøk Innføre en likelønnsstrategi Involvere de ansatte i alle relevante politiske prosesser. 1

2 Legge til rette for livsfasetilpasset arbeidstid. Oppvekst og familie KrF betrakter familien som en grunnpilar i samfunnet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet, fellesskap og rammen rundt et barns oppvekst. KrF vil føre en politikk som legger til rette for alle familier. Barnehagen skal være et godt sted å være. Det er viktig for Lillehammer KrF at barnehagene i kommunen har et kompetent personale og holder god fysisk kvalitet. For at dette skal bli en realitet er det viktig å sikre barnehagene god nok økonomi. Lillehammer KrF mener at kommunen er tjent med en god balanse mellom offentlige og private barnehager. Skolen har et todelt oppdrag den skal både utdanne og danne elevene til å bli gangs mennesker. Jo mer kunnskap man får med seg jo større blir valgmulighetene senere i livet. Det er derfor viktig at vi legger mest innsats tidlig i skoleløpet. KrF vil derfor prioritere økt lærertetthet i småskolen. Kampen mot mobbing må alltid stå høyt på agendaen. For Lillehammer KrF er målet at skolen skal lære elevene værekraft, lærekraft og bærekraft. Skolen tar opp stor andel av kommunens budsjett. I trange økonomiske tider er det viktig at vi prioriterer pengene til det som er viktigst. KrF vil derfor prioritere økt lærertetthet og kvalitet i undervisningen for alle fremfor desentralisert skolestruktur. Erfaringene fra det pågående ipadprosjektet er så gode at KrF ønsker å bruke IKT-midlene i skolen til å utvide prosjektet. Både nasjonalt og lokalt ser vi fra spørreundersøkelser at særlig jenter i ungdomsskole- og videregåendealder rapporterer om dårlig psykisk helse. Dette er en utfordring skolen ikke kan takle alene. KrF vil satse ytterligere på skolehelsetjenesten og sørge for at samarbeidet med skolen blir tettere. Ikke alle barn opplever familien og hjemmet som et trygt sted. Disse barna trenger noen som ser og som handler. Barnevernet og helsestasjonen må ha nok ressurser til å avdekke overgrep og omsorgssvikt. Samtidig må vi sørge for at alle som møter barn i sin arbeidshverdag vet hvor og hvordan de skal melde bekymringer. KrF vektlegger betydningen av forebygging fremfor reparasjon. Samfunnet sparer penger på å forhindre at problemer oppstår, men det viktigste å forebygge de konsekvensene vold, overgrep og omsorgssvikt har på kort og lang sikt for hvert enkelt barn. legge til rette for at det tilbys samlivskurs og foreldreveiledningskurs i kommunen. Arbeide for at ulike former for læringsvansker oppdages så tidlig som mulig og vri flere av ressursene over på tidlig innsats. Innføre en kommunal mentorordning for nyutdannede lærere ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å kunne benytte deres kompetanse med tanke på læringsvansker og helserelaterte problemer. Legge til rette for et tett samarbeid mellom hjem og skole. Alle foreldre er viktige i sine barns opplæring. Innføre en nullvisjon mot mobbing. Styrke barnevernet. Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Opprette en stilling som voldskoordinator som skal arbeide med å koordinere arbeid mot vold i nære relasjoner. Øke satsingen på avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn. 2

3 Helse og omsorg Systemer og tjenester bør måles i hvorvidt de lykkes med å møte enkeltmennesket med respekt og verdighet gjennom hele livet. Dette er spesielt viktig innenfor helse og omsorgstjenestene, som ofte møter mennesker i avgjørende og sårbare situasjoner i livet. KrF er opptatt av verdighet i helsetjenestene også gjennom livets siste fase. KrF ønsker å opprette en palliativ enhet på helsehuset som kan sikre ro og verdighet for den døende og de pårørende. KrF mener at en politikk som evner å forebygge fremfor reparere er lønnsomt både i kroner og øre, men ikke minst med tanke på livskvalitet for den enkelte. Derfor ønsker KrF å føre en restriktiv ruspolitikk. Vi mener at det bør være en selvfølge at sjenkepolitikken og den forebyggende ruspolitikken må ses i sammenheng. I et forebyggingsperspektiv mener vi også at det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv. KrFs menneskesyn legger til grunn at mennesket ikke bare har fysiske behov, men også psykiske, sosiale og åndelige. Å legge til rette for at også disse behovene blir møtt handler om å se hele mennesket. Kultur er en del av menneskets ikke-materielle behov, derfor ønsker vi å legge til rette for et godt kulturtilbud innenfor kommunens institusjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Lillehammer kommune har vedtatt en handlingsplan, men vi sørge for denne blir brukt og fulgt. Lillehammer KrF vil ha en egen voldskoordinator som kan sørge for at sammen for å avdekke vold og ta vare på dem som er utsatt. Kommunens helse og omsorgstjenester må alltid ha fokus på evner hver enkelt bruker har til å mestre eget liv. Hverdagsrehabilitering er viktig for opprettholde funksjoner og gjennomføre daglige gjøremål selv om helsa svikter. Lillehammer KrF vil Skjenkepolitikk og ruspolitikk må ses i sammenheng og skjenketiden må være i tråd med anbefalinger fra politiet og forskningsmiljøer på rusfeltet. Arbeide for en totalgjennomgang av rusomsorgen i kommunen og et skarpere fokus på rehabilitering. Opprette en stilling som voldskoordinator. Krisesenteret må sikres en forsvarlig finansiering slik at de fortsatt kan yte et godt og trygt tilbud til sine brukere. Videreutvikle fagkompetanse på demensomsorg og geriatri i kommunen. At kommunen tar initiativ til et samarbeid med kommunens tros- og livsynssamfunn for å sikre at helsepersonell og brukere har ressurspersoner å henvende seg til. Styrke innsatsen innenfor tjenesteområdet rehabilitering. Arbeide for at kommunen blir bedre på brukermedvirkning. Ha en grunnbemanning i helsetjenestene som sikrer et forsvarlig og godt tilbud. Klima og miljø Den globale oppvarmingen og klimadebatten krever store overnasjonale grep, men mye kan gjøres også lokalt. Derfor ønsker vi å arbeide for at kommunen selv velger og legger til rette for at også andre tar i bruk klimavennlige løsninger. Vi gjør alle valg i hverdagen som påvirker klimaet. Lillehammer KrF vil jobbe for å gjøre det enkelt å velge klimavennlig. Ved nybygg og ombygginger i 3

4 kommunal regi er det viktig at man tar i bruk energisparende løsninger og bygger i miljøvennlige materialer. I samferdselsplanleggingen må de myke trafikantene prioriteres. KrF vil utvide sykkelbyprosjektet. Lillehammer kommune er en stor kunde og har dermed stor forbrukermakt. KrF vil at Lillehammer kommune skal redusere klimafotavtrykket og miljøbelastningen til kommunen gjennom redusert forbruk og klima- og miljøvennlige innkjøp. Kommunen skal bruke sin markedskraft til å påvirke samfunnet for øvrig i en klimavennlig retning. Miljøpolitikk handler om mer enn klimadebatt. Å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen, ha gode tiltak mot forsøpling og å ivareta på grøntområder er også viktige miljøpolitiske tiltak. Ta vare på grøntområder og sikre god tilgang til friluftsområder. Jobbe for at kommunen blir enda bedre på energiøkonomisering. Sørge for at kommunen har god kompetanse på klima- og miljøvennlige løsninger. Stille krav til utbyggere i kommunen om å ta i bruk klima- og miljøvennlige løsninger. Legge en restriktiv holdning til grunn når det gjelder spørsmål om utbygging av hytter i områder som i dag ikke er utbygget. Fortsette fortettingen i sentrum når det gjelder boligbygging og tillate høyere hus. Sørge for at kommunens bilpark er mest mulig klimavennlig. Jobbe for en billig og hensiktsmessig kollektivtransport. Utvide sykkelbyprosjektet Kultur og frivillighet KrF vil arbeide aktivt for å profilere den verdifulle innsatsen menigheter og organisasjoner gjør innen barne- og ungdomsarbeid, sosialt arbeid, demokratiopplæring og eldreomsorg. Frivilligheten er en forutsetning for å videreføre velferdssamfunnet. Det offentlige verken kan eller skal dekke alle behov. Lillehammer KrF ønsker å slippe til frivillig sektor til å supplere kommunens tjenestetilbud. Frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Frivillig arbeid er meningsfylt både for dem som utfører det og for dem som nyter godt av det. Frivillige organisasjoner og menigheter er viktige verdiformidlere. KrF vil signalisere takknemlighet og vilje til samarbeid med menigheter og frivillige organisasjoner. For KrF er det viktig at kirken i Lillehammer kan være en åpen og tjenende folkekirke der mennesker møter tro, fellesskap og kultur. Innføre unntak for eiendomsskatt for frivillige organisasjoner. Undersøke mulighetene for å utvikle skolefritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner. Sørge for et tilstrekkelig antall friplasser i kulturskolen for barn fra hjem med lav betalingsevne. Jobbe for at idretten forblir en alkoholfri sone. Innføre kulturkort for barn og unge som sikrer rimeligere eller gratis tilgang til kulturaktiviteter i kommunen. Legge til rette for rusfrie møteplasser for ungdom og studenter. Prioritere utbedring av kirkene etter anbefaling fra kirkelig fellesråd 4

5 Lillehammer, en by i verden Verden blir stadig mindre og vi påvirkes i stadig større grad av globale forhold. Som et av verdens rikeste land er Norge moralsk forpliktet til å ta i mot overføringsflyktninger gjennom FN. Lillehammer KrF ønsker at Lillehammer skal være en viktig bidragsyter når det gjelder bosetting av vår andel av disse flyktningene, forutsett at vi har kapasitet til å gi tilstrekkelig oppfølging. Integrering er et mål vi ikke kan nå gjennom staten og kommunen alene. Integrering er noe vi alle har et ansvar for å bidra til i møte med våre medmennesker. Lillehammer KrF ønsker å prøve ut en ordning med vennefamilier og faddere for flyktninger som blir bosatt i kommunen. Lillehammer KrF mener at frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner i integreringen. Å integreres i en ny kultur kan ofte innebære å måtte tilpasse seg til andre forventninger og regler for barneoppdragelse. KrF mener at det er viktig at alle som kommer til Norge kan få ta med seg gode verdier fra egen kultur samtidig som man får kunnskap om hva som forventes av foreldre i Norge. KrF vil derfor legge inn et eget foreldreveiledningskurs i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Lillehammer har vennskapskommuner i flere europeiske land. Lillehammer KrF mener at det kunne være et viktig supplement å arbeide for å få et demokratiprosjekt i et utviklingsland utenfor Europa. Lillehammer kommune har mulighet til å utøve stor forbrukermakt. Derfor er det viktig at Lillehammer kommune tar et globalt sosialt ansvar i sine innkjøp. Utvise en positiv holdning til å øke antallet bosatte flyktninger i kommunen. Prøve ut en ordning med vennefamilier og faddere for flyktninger som blir bosatt i kommunen. Spille på lag med frivillig sektor i integreringspolitikken. Legge inn foreldreveiledningskurs som en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Arbeide for at også de som har gjennomført introduksjonsprogrammet får mulighet til videre språkopplæring ved behov. Arbeide for at Lillehammer får et demokratiprosjekt i et utviklingsland utenfor Europa. Arbeide for at Lillehammer kommune utviser et globalt sosialt ansvar gjennom sine innkjøpsavtaler. Næring og samferdsel For at Lillehammer kommune fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til, er vi avhengige av en god næringspolitikk og en god infrastruktur. Lillehammer kommune innholder en god del jordbruksareal og verdifull matjord. I et selvforsyningsperspektiv og med tanke på de globale utfordringene vi har med å skaffe mat til alle, er vi forpliktet til å ta vare på den dyrkbare jorda. Lillehammer KrF vil derfor legge et strengt jordvern til grunn når vi diskuterer utbygging og reguleringer. Reiselivsnæringen er spesielt viktig for markedsføringen av Lillehammer-regionen. Lillehammer KrF vil derfor at kommunen skal spille på lag med næringen og finne gode samarbeidsløsninger for markedsføring og andre tiltak som vil øke Lillehammer-regionens attraktivitet for turister. Søndagen har tradisjonelt vært en annerledesdag med rom for friluftsliv og arrangementer og aktiviteter i regi av menigheter og frivillige lag og foreninger. KrF vil ta vare på annerledesdagen og sier derfor nei til søndagsåpne butikker. 5

6 I arealplanleggingen er det også viktig å sørge for å reservere strategiske arealer til næringsformål. Små og mellomstore bedrifter som genererer mange arbeidsplasser bør, der det er hensiktsmessig, legges dit hvor folk bor. Slik kan vi legge til rette for en enkel hverdag med korte reiseavstander. Mer plasskrevende virksomheter bør legges utenfor boligområder knyttet opp til hovedfartsårene våre. Dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer er viktig både for mer effektiv transport av mennesker og varer. Lillehammer KrF vil jobbe opp mot sentrale myndigheter for at denne utbyggingen skal bli prioritert. Det er viktig at et slikt dobbeltspor holder høyhastighetsstandard. For trafikkavviklingen i sentrum er det viktig å legge til rette for en infrastruktur som sluser så mye trafikk som mulig utenom sentrumskjernen for å unngå unødvendig kø og luftforurensning. Trafikksikkerhet er viktig ut fra et forebyggingsperspektiv som ligger sentralt i KrFs politikk. Trafikksikkerhet skapes både ved hjelp av fysiske tiltak som midtdelere, gang- og sykkelstier, fortau, oversiktlige av- og påkjørsler etc. Men vel så viktig er våre holdninger som trafikkanter. Det holdningsskapende arbeidet må komme i gang så tidlig som mulig. Både helsestasjon, barnehage og skole er viktige arenaer for å formidle gode holdninger og kunnskap om trafikksikkerhet. I samferdselspolitikken er det også viktig å huske på de myke trafikkantene. Lillehammer er en av fylkets to sykkelbyer. Noe som forplikter i forhold til å legge til rette for gående og syklende. Barn og unge er en viktig gruppe av myke trafikkanter. KrF har nasjonalt fått gjennomslag for en barnas transportplan som et supplement til Nasjonal Transportplan (NTP). Lillehammer KrF ønsker en barnas samferdselsplan også på kommunalt plan. Legge et strengt jordvern til grunn for utbygging i kommunen, for å ta vare på verdifull dyrket mark. Spille på lag med reiselivsnæringen med tanke på markedsføring og utvikling av Lillehammerregionen. Jobbe for dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer som holder høyhastighetsstandard. Legge vekt på det holdningsskapende aspektet ved trafikksikkerhetsarbeidet. Legge til rette for myke trafikkanter. Lage flere parkeringsplasser for sykkel og spark i sentrum. Lage barnas samferdselsplan. Bygge forbindelsesveien Røyslimoen- Skogenfeltet. Satse på flere plasser innenfor grønn omsorg. Opprette 1,5 lærlingplasser pr 1000 innbygger i kommunen. Ta vare på søndagen som en annerledesdag og si nei til søndagsåpne butikker. Kommunereform Kommunereformen må føre til bedre tjenester for innbyggerne og gi økt demokrati ved at beslutninger flyttes fra staten og ut til kommuner og regioner. Kommunereformen skal ikke være en sentraliseringsreform. For KrF er det en viktig verdi at det skal være attraktivt å bosette seg i alle deler av vår region. KrF setter innbyggerne i sentrum, og vil jobbe for nærhet til tjenestene. Lillehammer KrF ønsker å ta vare på de små lokalsamfunnene i en eventuell ny kommune. Lillehammer KrF er åpne for å snakke med alle som ønsker å være med på en sammenslåingsprosess. Det er viktig at utredningene får frem alle fordeler og ulemper ny organisering. Vi vil legge vekt 6

7 hvorvidt en sammenslåing kan bidra til bedre tjenester og styrket demokrati når vi skal fatte en endelig beslutning. 7

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer