Partiprogram for Lillehammer KrF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019"

Transkript

1 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet og omsorg. Politikken skal være preget av omtanke for neste generasjon. Vi baserer politikken vår på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF mener at menneskelivet har en uendelig og ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Det er et utgangspunkt som forplikter både etisk, moralsk og i praktisk politikk. Forvalteransvaret forplikter oss til å bruke de ressursene vi har i dag på en slik måte at vi ikke begrenser mulighetene for de generasjonene som kommer. I år er det kommunevalg, men KrF ønsker også å løfte blikket ut over kommunens og landets grenser. Økonomi og strategi Lillehammer kommune har i inneværende periode hatt en relativt anstrengt økonomi. Statens rammer har vært trange. Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har store fond eller reserver i bakhånd. Derfor er det viktigere enn noen gang at vedtatte budsjetter følges. Dette krever selvsagt også politikere som evner å lage realistiske budsjetter som prioriterer gode tjenestetilbud til dem som trenger det mest. Eiendomsskatten utgjør en verdifull inntekt for kommunen og KrF ser ikke at det er realistisk at denne skatten blir senket i løpet av neste periode. Den viktigste oppgaven i perioden som kommer vil være å gjøre Lillehammer kommunes økonomi mer bærekraftig. Dette må gjøres gjennom å bygge opp reserver som kan brukes til viktige investeringer samtidig som vi videreutvikler tjenestene slik at de holder fortsatt høy kvalitet, men holder seg innenfor budsjettrammene. KrF ønsker for eksempel at kommunen skal være offensiv med å ta i bruk ny omsorgsteknologi. Kommunen som arbeidsgiver Lillehammer kommune leverer gode tjenester hele døgnet takket være kompetente og innsatsvillige ansatte. Det er viktig for Lillehammer KrF å ta vare på og videreutvikle den kompetansen som finnes. Kompetanseheving må stadig være i fokus. De som står i førstelinjen er ofte de som merker konsekvensen av budsjettvedtak og øvrige prioriteringer mest på kroppen sammen med brukerne. Derfor er det viktig at de ansatte er involvert i alle politiske prosesser. Lillehammer kommune ønsker seg fagpersoner som varsler når de mener at tjenestene ikke holder mål. Rekruttering av kvalifisert personale er en nøkkel for å kunne levere gode tjenester. Vel så viktig er det å beholde de godt kvalifiserte ansatte vi allerede har. Noen av tiltakene som da må til er mulighet for å utvide stillingsbrøken for alle som ønsker det og livsfasetilpasset arbeidstid. Likelønn er en viktig likestillingspolitisk sak. Kommunen er en arbeidsgiver med mange ansatte og har derfor et ansvar også på dette området. Lillehammer KrF ønsker derfor at kommunen utvikler en likelønnsstrategi som lager yrkesnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse i kommunen. Legge til rette for at alle som ønsker det skal få øket sin stillingsbrøk Innføre en likelønnsstrategi Involvere de ansatte i alle relevante politiske prosesser. 1

2 Legge til rette for livsfasetilpasset arbeidstid. Oppvekst og familie KrF betrakter familien som en grunnpilar i samfunnet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet, fellesskap og rammen rundt et barns oppvekst. KrF vil føre en politikk som legger til rette for alle familier. Barnehagen skal være et godt sted å være. Det er viktig for Lillehammer KrF at barnehagene i kommunen har et kompetent personale og holder god fysisk kvalitet. For at dette skal bli en realitet er det viktig å sikre barnehagene god nok økonomi. Lillehammer KrF mener at kommunen er tjent med en god balanse mellom offentlige og private barnehager. Skolen har et todelt oppdrag den skal både utdanne og danne elevene til å bli gangs mennesker. Jo mer kunnskap man får med seg jo større blir valgmulighetene senere i livet. Det er derfor viktig at vi legger mest innsats tidlig i skoleløpet. KrF vil derfor prioritere økt lærertetthet i småskolen. Kampen mot mobbing må alltid stå høyt på agendaen. For Lillehammer KrF er målet at skolen skal lære elevene værekraft, lærekraft og bærekraft. Skolen tar opp stor andel av kommunens budsjett. I trange økonomiske tider er det viktig at vi prioriterer pengene til det som er viktigst. KrF vil derfor prioritere økt lærertetthet og kvalitet i undervisningen for alle fremfor desentralisert skolestruktur. Erfaringene fra det pågående ipadprosjektet er så gode at KrF ønsker å bruke IKT-midlene i skolen til å utvide prosjektet. Både nasjonalt og lokalt ser vi fra spørreundersøkelser at særlig jenter i ungdomsskole- og videregåendealder rapporterer om dårlig psykisk helse. Dette er en utfordring skolen ikke kan takle alene. KrF vil satse ytterligere på skolehelsetjenesten og sørge for at samarbeidet med skolen blir tettere. Ikke alle barn opplever familien og hjemmet som et trygt sted. Disse barna trenger noen som ser og som handler. Barnevernet og helsestasjonen må ha nok ressurser til å avdekke overgrep og omsorgssvikt. Samtidig må vi sørge for at alle som møter barn i sin arbeidshverdag vet hvor og hvordan de skal melde bekymringer. KrF vektlegger betydningen av forebygging fremfor reparasjon. Samfunnet sparer penger på å forhindre at problemer oppstår, men det viktigste å forebygge de konsekvensene vold, overgrep og omsorgssvikt har på kort og lang sikt for hvert enkelt barn. legge til rette for at det tilbys samlivskurs og foreldreveiledningskurs i kommunen. Arbeide for at ulike former for læringsvansker oppdages så tidlig som mulig og vri flere av ressursene over på tidlig innsats. Innføre en kommunal mentorordning for nyutdannede lærere ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å kunne benytte deres kompetanse med tanke på læringsvansker og helserelaterte problemer. Legge til rette for et tett samarbeid mellom hjem og skole. Alle foreldre er viktige i sine barns opplæring. Innføre en nullvisjon mot mobbing. Styrke barnevernet. Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Opprette en stilling som voldskoordinator som skal arbeide med å koordinere arbeid mot vold i nære relasjoner. Øke satsingen på avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn. 2

3 Helse og omsorg Systemer og tjenester bør måles i hvorvidt de lykkes med å møte enkeltmennesket med respekt og verdighet gjennom hele livet. Dette er spesielt viktig innenfor helse og omsorgstjenestene, som ofte møter mennesker i avgjørende og sårbare situasjoner i livet. KrF er opptatt av verdighet i helsetjenestene også gjennom livets siste fase. KrF ønsker å opprette en palliativ enhet på helsehuset som kan sikre ro og verdighet for den døende og de pårørende. KrF mener at en politikk som evner å forebygge fremfor reparere er lønnsomt både i kroner og øre, men ikke minst med tanke på livskvalitet for den enkelte. Derfor ønsker KrF å føre en restriktiv ruspolitikk. Vi mener at det bør være en selvfølge at sjenkepolitikken og den forebyggende ruspolitikken må ses i sammenheng. I et forebyggingsperspektiv mener vi også at det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv. KrFs menneskesyn legger til grunn at mennesket ikke bare har fysiske behov, men også psykiske, sosiale og åndelige. Å legge til rette for at også disse behovene blir møtt handler om å se hele mennesket. Kultur er en del av menneskets ikke-materielle behov, derfor ønsker vi å legge til rette for et godt kulturtilbud innenfor kommunens institusjoner. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Lillehammer kommune har vedtatt en handlingsplan, men vi sørge for denne blir brukt og fulgt. Lillehammer KrF vil ha en egen voldskoordinator som kan sørge for at sammen for å avdekke vold og ta vare på dem som er utsatt. Kommunens helse og omsorgstjenester må alltid ha fokus på evner hver enkelt bruker har til å mestre eget liv. Hverdagsrehabilitering er viktig for opprettholde funksjoner og gjennomføre daglige gjøremål selv om helsa svikter. Lillehammer KrF vil Skjenkepolitikk og ruspolitikk må ses i sammenheng og skjenketiden må være i tråd med anbefalinger fra politiet og forskningsmiljøer på rusfeltet. Arbeide for en totalgjennomgang av rusomsorgen i kommunen og et skarpere fokus på rehabilitering. Opprette en stilling som voldskoordinator. Krisesenteret må sikres en forsvarlig finansiering slik at de fortsatt kan yte et godt og trygt tilbud til sine brukere. Videreutvikle fagkompetanse på demensomsorg og geriatri i kommunen. At kommunen tar initiativ til et samarbeid med kommunens tros- og livsynssamfunn for å sikre at helsepersonell og brukere har ressurspersoner å henvende seg til. Styrke innsatsen innenfor tjenesteområdet rehabilitering. Arbeide for at kommunen blir bedre på brukermedvirkning. Ha en grunnbemanning i helsetjenestene som sikrer et forsvarlig og godt tilbud. Klima og miljø Den globale oppvarmingen og klimadebatten krever store overnasjonale grep, men mye kan gjøres også lokalt. Derfor ønsker vi å arbeide for at kommunen selv velger og legger til rette for at også andre tar i bruk klimavennlige løsninger. Vi gjør alle valg i hverdagen som påvirker klimaet. Lillehammer KrF vil jobbe for å gjøre det enkelt å velge klimavennlig. Ved nybygg og ombygginger i 3

4 kommunal regi er det viktig at man tar i bruk energisparende løsninger og bygger i miljøvennlige materialer. I samferdselsplanleggingen må de myke trafikantene prioriteres. KrF vil utvide sykkelbyprosjektet. Lillehammer kommune er en stor kunde og har dermed stor forbrukermakt. KrF vil at Lillehammer kommune skal redusere klimafotavtrykket og miljøbelastningen til kommunen gjennom redusert forbruk og klima- og miljøvennlige innkjøp. Kommunen skal bruke sin markedskraft til å påvirke samfunnet for øvrig i en klimavennlig retning. Miljøpolitikk handler om mer enn klimadebatt. Å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen, ha gode tiltak mot forsøpling og å ivareta på grøntområder er også viktige miljøpolitiske tiltak. Ta vare på grøntområder og sikre god tilgang til friluftsområder. Jobbe for at kommunen blir enda bedre på energiøkonomisering. Sørge for at kommunen har god kompetanse på klima- og miljøvennlige løsninger. Stille krav til utbyggere i kommunen om å ta i bruk klima- og miljøvennlige løsninger. Legge en restriktiv holdning til grunn når det gjelder spørsmål om utbygging av hytter i områder som i dag ikke er utbygget. Fortsette fortettingen i sentrum når det gjelder boligbygging og tillate høyere hus. Sørge for at kommunens bilpark er mest mulig klimavennlig. Jobbe for en billig og hensiktsmessig kollektivtransport. Utvide sykkelbyprosjektet Kultur og frivillighet KrF vil arbeide aktivt for å profilere den verdifulle innsatsen menigheter og organisasjoner gjør innen barne- og ungdomsarbeid, sosialt arbeid, demokratiopplæring og eldreomsorg. Frivilligheten er en forutsetning for å videreføre velferdssamfunnet. Det offentlige verken kan eller skal dekke alle behov. Lillehammer KrF ønsker å slippe til frivillig sektor til å supplere kommunens tjenestetilbud. Frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Frivillig arbeid er meningsfylt både for dem som utfører det og for dem som nyter godt av det. Frivillige organisasjoner og menigheter er viktige verdiformidlere. KrF vil signalisere takknemlighet og vilje til samarbeid med menigheter og frivillige organisasjoner. For KrF er det viktig at kirken i Lillehammer kan være en åpen og tjenende folkekirke der mennesker møter tro, fellesskap og kultur. Innføre unntak for eiendomsskatt for frivillige organisasjoner. Undersøke mulighetene for å utvikle skolefritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner. Sørge for et tilstrekkelig antall friplasser i kulturskolen for barn fra hjem med lav betalingsevne. Jobbe for at idretten forblir en alkoholfri sone. Innføre kulturkort for barn og unge som sikrer rimeligere eller gratis tilgang til kulturaktiviteter i kommunen. Legge til rette for rusfrie møteplasser for ungdom og studenter. Prioritere utbedring av kirkene etter anbefaling fra kirkelig fellesråd 4

5 Lillehammer, en by i verden Verden blir stadig mindre og vi påvirkes i stadig større grad av globale forhold. Som et av verdens rikeste land er Norge moralsk forpliktet til å ta i mot overføringsflyktninger gjennom FN. Lillehammer KrF ønsker at Lillehammer skal være en viktig bidragsyter når det gjelder bosetting av vår andel av disse flyktningene, forutsett at vi har kapasitet til å gi tilstrekkelig oppfølging. Integrering er et mål vi ikke kan nå gjennom staten og kommunen alene. Integrering er noe vi alle har et ansvar for å bidra til i møte med våre medmennesker. Lillehammer KrF ønsker å prøve ut en ordning med vennefamilier og faddere for flyktninger som blir bosatt i kommunen. Lillehammer KrF mener at frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner i integreringen. Å integreres i en ny kultur kan ofte innebære å måtte tilpasse seg til andre forventninger og regler for barneoppdragelse. KrF mener at det er viktig at alle som kommer til Norge kan få ta med seg gode verdier fra egen kultur samtidig som man får kunnskap om hva som forventes av foreldre i Norge. KrF vil derfor legge inn et eget foreldreveiledningskurs i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Lillehammer har vennskapskommuner i flere europeiske land. Lillehammer KrF mener at det kunne være et viktig supplement å arbeide for å få et demokratiprosjekt i et utviklingsland utenfor Europa. Lillehammer kommune har mulighet til å utøve stor forbrukermakt. Derfor er det viktig at Lillehammer kommune tar et globalt sosialt ansvar i sine innkjøp. Utvise en positiv holdning til å øke antallet bosatte flyktninger i kommunen. Prøve ut en ordning med vennefamilier og faddere for flyktninger som blir bosatt i kommunen. Spille på lag med frivillig sektor i integreringspolitikken. Legge inn foreldreveiledningskurs som en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Arbeide for at også de som har gjennomført introduksjonsprogrammet får mulighet til videre språkopplæring ved behov. Arbeide for at Lillehammer får et demokratiprosjekt i et utviklingsland utenfor Europa. Arbeide for at Lillehammer kommune utviser et globalt sosialt ansvar gjennom sine innkjøpsavtaler. Næring og samferdsel For at Lillehammer kommune fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til, er vi avhengige av en god næringspolitikk og en god infrastruktur. Lillehammer kommune innholder en god del jordbruksareal og verdifull matjord. I et selvforsyningsperspektiv og med tanke på de globale utfordringene vi har med å skaffe mat til alle, er vi forpliktet til å ta vare på den dyrkbare jorda. Lillehammer KrF vil derfor legge et strengt jordvern til grunn når vi diskuterer utbygging og reguleringer. Reiselivsnæringen er spesielt viktig for markedsføringen av Lillehammer-regionen. Lillehammer KrF vil derfor at kommunen skal spille på lag med næringen og finne gode samarbeidsløsninger for markedsføring og andre tiltak som vil øke Lillehammer-regionens attraktivitet for turister. Søndagen har tradisjonelt vært en annerledesdag med rom for friluftsliv og arrangementer og aktiviteter i regi av menigheter og frivillige lag og foreninger. KrF vil ta vare på annerledesdagen og sier derfor nei til søndagsåpne butikker. 5

6 I arealplanleggingen er det også viktig å sørge for å reservere strategiske arealer til næringsformål. Små og mellomstore bedrifter som genererer mange arbeidsplasser bør, der det er hensiktsmessig, legges dit hvor folk bor. Slik kan vi legge til rette for en enkel hverdag med korte reiseavstander. Mer plasskrevende virksomheter bør legges utenfor boligområder knyttet opp til hovedfartsårene våre. Dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer er viktig både for mer effektiv transport av mennesker og varer. Lillehammer KrF vil jobbe opp mot sentrale myndigheter for at denne utbyggingen skal bli prioritert. Det er viktig at et slikt dobbeltspor holder høyhastighetsstandard. For trafikkavviklingen i sentrum er det viktig å legge til rette for en infrastruktur som sluser så mye trafikk som mulig utenom sentrumskjernen for å unngå unødvendig kø og luftforurensning. Trafikksikkerhet er viktig ut fra et forebyggingsperspektiv som ligger sentralt i KrFs politikk. Trafikksikkerhet skapes både ved hjelp av fysiske tiltak som midtdelere, gang- og sykkelstier, fortau, oversiktlige av- og påkjørsler etc. Men vel så viktig er våre holdninger som trafikkanter. Det holdningsskapende arbeidet må komme i gang så tidlig som mulig. Både helsestasjon, barnehage og skole er viktige arenaer for å formidle gode holdninger og kunnskap om trafikksikkerhet. I samferdselspolitikken er det også viktig å huske på de myke trafikkantene. Lillehammer er en av fylkets to sykkelbyer. Noe som forplikter i forhold til å legge til rette for gående og syklende. Barn og unge er en viktig gruppe av myke trafikkanter. KrF har nasjonalt fått gjennomslag for en barnas transportplan som et supplement til Nasjonal Transportplan (NTP). Lillehammer KrF ønsker en barnas samferdselsplan også på kommunalt plan. Legge et strengt jordvern til grunn for utbygging i kommunen, for å ta vare på verdifull dyrket mark. Spille på lag med reiselivsnæringen med tanke på markedsføring og utvikling av Lillehammerregionen. Jobbe for dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer som holder høyhastighetsstandard. Legge vekt på det holdningsskapende aspektet ved trafikksikkerhetsarbeidet. Legge til rette for myke trafikkanter. Lage flere parkeringsplasser for sykkel og spark i sentrum. Lage barnas samferdselsplan. Bygge forbindelsesveien Røyslimoen- Skogenfeltet. Satse på flere plasser innenfor grønn omsorg. Opprette 1,5 lærlingplasser pr 1000 innbygger i kommunen. Ta vare på søndagen som en annerledesdag og si nei til søndagsåpne butikker. Kommunereform Kommunereformen må føre til bedre tjenester for innbyggerne og gi økt demokrati ved at beslutninger flyttes fra staten og ut til kommuner og regioner. Kommunereformen skal ikke være en sentraliseringsreform. For KrF er det en viktig verdi at det skal være attraktivt å bosette seg i alle deler av vår region. KrF setter innbyggerne i sentrum, og vil jobbe for nærhet til tjenestene. Lillehammer KrF ønsker å ta vare på de små lokalsamfunnene i en eventuell ny kommune. Lillehammer KrF er åpne for å snakke med alle som ønsker å være med på en sammenslåingsprosess. Det er viktig at utredningene får frem alle fordeler og ulemper ny organisering. Vi vil legge vekt 6

7 hvorvidt en sammenslåing kan bidra til bedre tjenester og styrket demokrati når vi skal fatte en endelig beslutning. 7

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011.

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. 1.0. KRFs VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGISKE PLATTFORM Med KrFs verdigrunnlag som rettesnor, ønsker vi i Sørum KrF å utvikle Sørum

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer