Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhed for børn og andre udsatte personer"

Transkript

1 RENLIG DK NO FWM7

2

3 DANSK 4 NORSK 29

4 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer 16 Forbrugsværdier 19 Vedligeholdelse og rengøring 20 Hvis noget går galt 22 Tekniske data 25 Tilslutning, el 26 Miljøhensyn 26 IKEA-GARANTI 26 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Om sikkerhed Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.

5 DANSK 5 Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Overhold det maksimale 7 kg genstande, der kan ilægges (se kapitlet Programtabel ). Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Vandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Sikkerhedsanvisninger Installation Fjern al emballagen og transportboltene. Behold transportboltene. Når du flytter apparatet igen, skal du blokere tromlen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Undlad at installere eller bruge apparatet, når temperaturen er mindre end 0 C, eller steder, hvor det udsættes for vejr. Følg den medfølgende brugsanvisning. Sørg for, at gulvet, hvor apparatet skal stå, er plant, stabilt, varmefast og rent. Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet. Juster benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og tæppet. Tilslutning, el Advarsel Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

6 DANSK 6 Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder. Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne. Tilslutning, vand Pas på du ikke beskadiger vandslangerne. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet. Brug Advarsel Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet. Brug apparatet i et husholdningsmiljø. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan være varmt. Sørg for at fjerne alle metalgenstande fra vasketøjet. Undlad at sætte en beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt service for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Risiko for skader på mennesker eller apparat. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande. Bortskaffelse Advarsel Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. Service Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.

7 DANSK 7 Produktbeskrivelse Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Typeskilt 5 Justerbare ben 3 4 Vaskemiddelskuffe Rum til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid aldrig "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal påfyldes, inden vaskeprogrammet startes. 5 Bemærk Hvis du ønsker et program med forvask, hældes vaskemidlet ind blandt tøjet i tromlen. Bemærk Afhængigt af typen af vaskemiddel (pulver eller flydende) skal du sørge for, at klappen i rummet til hovedvask er i den ønskede position. Børnesikring Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Se ind i tromlen inden du starter maskinen. Denne maskine indeholder en speciel funktion, der forhindrer børn og kæledyr i at blive fanget inden i tromlen.

8 DANSK 8 Børnesikringen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Betjeningspanel Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne og kontrollamperne. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider ' Programvælger 2 Visning 3 Knap for udskudt start 4 Kontrollampe, luge låst 5 Start/pause-knap Oversigt over symboler 6 Knap til ekstra skyl 7 Quickvask-knap 8 Knap til skyllestop 9 Knap til centrifugering 10 Temperaturknap = Bomuld = Miniprogram + = Bomuld + forvask = Denim/Jeans Øko = Øko Bomuld, energispare = Tænd/sluk - Nulstil

9 DANSK 9 Oversigt over symboler = Syntetisk = Temperatur = Finvask = Kold vask = Håndvask/Uld = Centrifugering = Skylning = Skyllestop = Tømning = Quickvask = Centrifugering = Ekstra skyl =Børnetøj = Start/Pause =Strygelet = 5 skjorter Programvælger = Udskudt start = Lugelås Bruges til at tænde/slukke for apparatet og/eller vælge program.

10 DANSK 10 Visning A B Knap for udskudt start Kontrollampen for luge låst Start/pause-knap Displayet viser følgende oplysninger: A Børnesikring. Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra maskinen, mens den er i gang. B Det valgte programs varighed. Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Udskudt start. Når der er indstillet en udskudt start (ved at trykke på den tilhørende knap), vises den på displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det valgte program igen. Nedtællingen af den valgte udskydelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Alarmkoder. Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Hvis noget går galt"). Forkert programtilvalg. Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe for knappen 5 begynder at blinke. Programslut. Når programmet er slut, vises det blinkende nul ( ) i displayet, kontrollampen 4 og kontrollampen for knappen 5 slukkes, og lugen kan åbnes. Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. Kontrollampen 4 tændes, når programmet starter og angiver, om lugen kan åbnes. tændt: lugen kan ikke åbnes. Maskinen er i drift, eller programmet er sluttet med skyllestop. slukket: lugen kan åbnes. Programmet er færdigt, eller vandet er pumpet ud. blinkende: lugen kan åbnes efter et par minutter. Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det.

11 DANSK 11 Knap til ekstra skyl Quickvask-knap Knap til skyllestop Knap til centrifugeringshastighed Temperaturknap Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Kort program til let snavset tøj, eller til tøj, der blot skal friskes op. Det anbefales at fylde mindre tøj i maskinen. Med denne ekstrafunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skyl, så tøjet ikke bliver krøllet. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes. Selvom vaskeprogrammet er afsluttet, drejer tromlen jævnligt for at forhindre, at tøjet bliver krøllet. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand. Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Med denne knap kan du øge eller mindske vasketemperaturen Ved positionen udfører maskinen en vaskecyklus med koldt vand. Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Sørg for, at tromlen er tom. Daglig brug Åbn lågen Åbn lågen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Ilægning af vasketøjet Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det løst så godt som muligt. Luk lågen godt ved at trykke på koøjerammen. Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Opmål vaskemiddel og skyllemiddel Kontroller først klappens position: OP Klapposition, hvis der bruges vaskemiddel i PUL- VER NED Klapposition, hvis der bruges FLYDENDE vaskemiddel til hovedvask

12 DANSK 12 Hvis klappen er oppe, og du ønsker at bruge flydende vaskemiddel: REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH Drej klappen nedad. Sæt forsigtigt skuffen i. Hvis klappen ikke er i den ønskede position: Træk skuffen ud. Skub skuffens kant udad mod pilen (PUSH) for at lette udtagningen af skuffen. Hvis klappen er nede, og du ønsker at bruge pulvervaskemiddel: Drej klappen opad. Sørg for, at klappen er helt på plads. Sæt forsigtigt skuffen i. REMOVE TO CLEAN PUSH Dosér vaskemidlet. Se altid vejledningen på pakken angående mængde af vaskemiddel, og kontroller, at vaskemidlet kan hældes i skuffen. Hæld flydende vaskemiddel i rummet uden at overskride den maksimumsmængde, der er angivet på klappen. Vaskemidlet skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes. Advarsel Brug ikke klappen i positionen "NED" med: Geléagtige eller tyktflydende vaskemidler. Pulvervaskemiddel. Sammen med programmer, der omfatter forvask. Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis vaskeprogrammet ikke skal starte med det samme. I alle ovennævnte tilfælde bruges klappen i positionen "OP". Dosér vaskemidlet. Hæld vaskepulveret i rummet til hovedvask.

13 DANSK 13 Hæld skyllemiddel eller eventuelle tilsætningsmidler i rummet mærket (overskrid ikke "MAX"-mærket i skuffen). Eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, lige før programmet startes. Luk skuffen forsigtigt i Vælg det ønskede program med programvælgeren (1) Maskinen er nu tændt. Kontrollampen 5 begynder at blinke. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i positionen O for at slukke maskinen. For at få en beskrivelse af hver vaskefase samt kombinationsmulighederne mellem vaskeprogrammerne og tilvalgene kan du se kapitlet "Vaskeprogrammer". Bemærk Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker den røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert programvalg. Apparatet kører ikke det nye valgte program. Vælg temperatur ved at trykke på knappen 10 Når der vælges program, foreslår maskinen automatisk en standardtemperatur. Tryk en eller flere gange på 10-knappen for at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes ved en anden temperatur. Den tilhørende kontrollampe tændes. Reducer centrifugeringshastigheden ved at trykke på knap 9 Når det ønskede program er valgt, foreslår maskinen automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program. Tryk på knappen 9 flere gange for at ændre omdrejningstal, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed. Den tilhørende kontrollampe tændes. Vælg mellem de tilgængelige tilvalg ved at trykke på knapperne 8, 7 og 6 Afhængigt af det enkelte program kan der laves en kombination af forskellige funktioner. De skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før programmet startes. Når der er trykket på disse knapper, lyser de tilhørende kontrollamper. Når der trykkes på dem én gang til, slukker kontrollamperne. Hvis der vælges et forkert tilvalg, blinker den indbyggede røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet. Se under "Vaskeprogrammer" for at få flere oplysninger om de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer. Vælg Udskudt start ved at trykke på knappen 3. Hvis programmet først skal starte senere, vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på knappen. Displayet viser indstillingen for Udskudt start i nogle sekunder. Derefter viser det igen programmets varighed Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før programmet startes. Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 5. Sådan vælges den udskudte start: 1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner. 2. Vælg udskudt start ved at trykke på knappen 3.

14 DANSK Tryk på knappen 5: Maskinen starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start, når maskinen er startet: 1. Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen Tryk én gang på knappen 3. Displayet viser '. 3. Tryk på knappen 5 igen for at starte programmet. Den valgte starttid kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal maskinen først sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Der går nogle minutter, før lugen kan åbnes. Luk lugen, og tryk på samme knap igen. Udskudt start kan ikke vælges sammen med udtømningsprogrammet. Start programmet ved at trykke på knappen 5 Det valgte program startes ved at trykke på denne knap, hvorefter den tilhørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Kontrollampen 4 tændes for at vise, at maskinen er gået i gang, og at lugen er låst. Hvis der er valgt udskudt start, starter maskinen nedtællingen. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, vises meddelelsen Err på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe i knappen 5 blinker 3 gange. Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Før der foretages ændringer, skal maskinen sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Ændring af et igangværende program er kun mulig ved at nulstille det. Drej programvælgeren til O og derefter til den nye programposition. Start det nye program ved at trykke på 5-knappen igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knappen 5 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Annullering af et program Drej programvælgeren på O for at annullere et igangværende program. Nu kan du vælge et nyt program. Åbning af lugen efter starten på et program Sæt først maskinen på pause ved at trykke på knappen 5. Hvis kontrollampen 4 blinker og slukkes efter nogle minutter, kan lugen åbnes. Hvis kontrollampen 4 bliver ved med at lyse, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for maskinen ved at dreje programvælgeren til. Efter nogle minutter kan lågen åbnes. Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalg igen, og tryk derefter på knappen 5. Bemærk Pas på vandstanden og vandets temperatur! Ved programmets afslutning Maskinen stopper automatisk. Der høres nogle akustiske signaler og en blinkende vises på displayet, kontrollampen lyser i knappen 5, og kontrollampen 4 slukker. Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med skyllestop, forbliver kontrollampen 4 tændt, og lugen forbliver låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes.

15 DANSK 15 For at tømme vandet ud 1. Drej programvælgeren til. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen Tryk på 5-knappen. Når programmet er slut, udløses lugens lås, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Fjern fastsiddende snavs Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal du lægge tøjet i blød natten over i en pletfjerner og derefter gnubbe i sæbevandet. Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være blevet hullet. Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Standby: Når programmet er slut efter nogle få minutter, aktiveres energisparesystemet. Lysstyrken i displayet mindskes. Når der trykkes på en vilkårlig knap, går apparatet ud af energisparefunktion. Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: afhængigt af typen af blæk bør stoffet først fugtes med acetone 1) og derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "hårdhedsgrader". Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. 1) brug ikke acetone på kunstsilke

16 DANSK 16 Beskrivelse Vandets hårdhedsgrad Tysk dh Fransk T.H Blødt Middel Hårdt Meget hårdt > 21 > 37 Der skal tilføjes et blødgøringsmiddel, når vandet har en middel-høj hårdhedsgrad. Følg producentens anvisninger. Mængden af vaskemiddel kan derefter altid justeres (reduceres) til graden af hårdhed eller blødhed. Vaskeprogrammer Se altid tøjets vaskemærke, og vælg vaskeprogram efter, hvad der står. Program/ Temperatur Type af vasketøj Programforløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel BOMULD Kold BOMULD + FORVASK Kold BOMULD ØKO 2) Hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj). Hvid og kulørt bomuld (kraftigt til normalt snavset tøj). Økonomisk vask af hvid og kulørt bomuld, let snavset tøj, skjorter/bluser, undertøj. Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Forskyl Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m 7 kg 3.5 kg 1) 7 kg 3.5 kg 1) 7 kg Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning

17 DANSK 17 Program/ Temperatur Type af vasketøj Programforløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel SYNTETISK Kold Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 3.5 kg 1.5 kg 1) Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning FINVASK kold Sarte stoffer: f.eks. gardiner. Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m 3.5 kg 1.5 kg 1) Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning ULD/HÅND- VASK kold Specialprogram til uldtøj med mærket "Ren ny uld, krympefrit, maskinvaskbart" og sarte stoffer med symbolet "håndvask". Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 2 kg Centrifugering Skyllestop SKYLNING Enkel skylning og centrifugering til at stive eller blødgøre håndvasket tøj. Skylning Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m til syntetiske og sarte ting. 7 kg Centrifuger 3) Skyllestop Ekstra skylning TØMNING Til udtømning af det sidste skyllevand i programmer med funktionen Skyllestop. Tømning af vand 7 kg

18 DANSK 18 Program/ Temperatur Type af vasketøj Programforløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel CENTRIFUGE- RING BØRNETØJ 30 - koldt STRYGELET Kold 5 SKJORTER 30 Centrifugering MINIPRO- GRAM 30 Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj samt efter programmer med funktionen Skyllestop tilvalgt. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Specialprogram til børnetøj. Syntetiske stoffer: Når dette program vælges, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det krøller. Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører apparatet nogle ekstra skylninger. Syntetiske stoffer og blandingsfibre. Egner sig til 5-6 let snavsede skjorter. Syntetisk og finvask. Let snavset vasketøj eller tøj, som kun trænger til at blive genopfrisket. Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m 7 kg 2 kg 1 kg 2 kg 2 kg Centrifugering Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning Centrifugering

19 DANSK 19 Program/ Temperatur Type af vasketøj Programforløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel JEANS Kold Denimtøj som bukser, skjorter eller jakker samt til strikstof af hitech-materialer. Tilvalget Ekstra skyl aktiveres automatisk. Vask Skylning Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 3.5 kg Centrifugering Skyllestop 1) Ved tilvalg af funktionen QUICKVASK anbefales det at reducere tøjmængden som angivet. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. 2) Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier Ifølge bestemmelsen 1061/2010 er disse programmer henholdsvist standard 60 C bomuldsprogrammet og standard 40 C bomuldsprogrammet. De er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj. 3) Hvis denne funktion ikke er aktiv, er maks. slutcentrifugering for bomuldstøj 1600 o/m. Forbrugsværdier Dataene i denne tabel er omtrentlige. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj, vandet og den omgivende temperatur. Programmer Fyldning (kg) Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Omtrentlig programvarighed (minutter) Resterende fugt (%) 1) Bomuld 60 C Bomuld 40 C Syntetisk 40 C Finvask 40 C Uld/håndvask 30 C Standard bomuldsprogrammer Standard 60 C bomuld Standard 60 C bomuld Standard 40 C bomuld ) Ved slutningen af centrifugeringsfasen.

20 DANSK 20 Slukket funktion (W) Tændt funktion (W) Informationen i ovenstående tabeller er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens foreskrevne 1015/2010 gennemførelsesdirektiv 2009/125/EC. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Sluk for maskinen, inden du udfører rengøring eller vedligeholdelse. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask Tromlen skal være helt tom Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber Rengøring af vaskemiddelskuffen Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Træk skuffen ud. Det letter rengøringen at fjerne toppen på rummet til skyllemiddel. Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle vaskemiddelrester. Skyl de udtagne dele fra vaskemiddelskuffen under rindende vand for at fjerne rester af vaskemiddel. Brug børsten til at rengøre fordybninger, og sørg for, at alle dele rengøres på over- og underside. Indsæt vaskemiddelskuffen, når dele og fordybninger er rengjort.

21 DANSK 21 Rengøring af udtømningsfilter Filteret stopper fnug eller fremmedstoffer fra vasketøjet. Pumpen skal rengøres jævnligt. Gør følgende for at rengøre filteret: Drej programvælgeren til positionen. Tag stikket ud af kontakten. Åbn lugen. Drej tromlen, så filterdækslet (FIL- TER) er ud for pilen på lugepakningen. Fjern filteret, og rengør det under rindende vand. Anbring filterdækslet i korrekt position igen. Åbn filterdækslet, og indsæt filteret. Åbn filterdækslet ved at trykke på specialkrogen og ved at dreje dækslet opad. Advarsel Hold filterdækslet åbent, mens filteret fjernes. Fjern eventuelle fnug og fremmedlegemer rundt omkring filteret, før det tages ud. Filteret er indsat korrekt, når indikatoren øverst kan ses og er blokeret.

22 DANSK 22 Luk filterdækslet. Sæt stikket i stikkontakten. Rengøring af tilløbsslangens filtre Hvis det tager for lang tid at fylde maskinen med vand, eller hvis den ikke fyldes, blinker startknappens kontrollampe rødt. Kontrollér om tilløbsslangens filtre er blokerede (se kapitlet "Når der opstår fejl" for yderligere oplysninger). Fortsæt således 1 Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Skru tilløbsslangen fast på hanen igen Skru slangen tilbage på maskinen ved at dreje den til venstre eller til højre, alt efter hvad der passer til installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Åbn for vandhanen. Frostsikring Gør følgende for at fjerne eventuelt vand i apparatet, hvis det installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C: 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Skru indløbsslangen af vandhanen. 4. Skru afløbsslangen af den bageste holder, og hægt den af vasken eller vandlåsen. 1 2 Skru slangen af maskinen. Hav en klud ved hånden, da der kan løbe vand ud. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud. 5. Sæt en skål på gulvet. 6. Anbring afløbsslangen på gulvet, anbring enderne af afløbs- og tilløbsslangen i skålen på gulvet, og lad vandet løbe ud. 7. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt afløbsslangen på plads. Sørg for, at rumtemperaturen er over 0 C, når apparatet startes igen. Hvis noget går galt Apparatet starter ikke eller stopper under betjening.

23 DANSK 23 Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Ved nogle problemer fungerer de akustiske signaler, og displayet viser en alarmkode: - Maskinen tager ikke vand ind. Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet starter ikke: Apparatet fyldes ikke: Maskinen tømmes ikke: Lugen er ikke blevet lukket Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Hovedafbryderen eller en sikring er gået. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen 5. Der er valgt udskudt start. Børnesikringen er slået til. Der er lukket for vandet. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret. - Maskinen tømmes ikke for vand. - Lugen er åben eller ikke lukket rigtigt. Advarsel Sluk for apparat, inden du udfører eftersynet. Luk lugen godt til. Sæt stikket i stikkontakten. Efterse husets elinstallationer. Udskift sikringen. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 5 igen. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Slå børnesikringen fra. Åbn for vandhanen. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Rens filtrene ved tilløbsslangen. (Se under "Rengøring af filtre i vandindtag" for at få yderligere oplysninger). Luk lugen godt til. Lugen er ikke lukket korrekt. Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontrollér afløbsslangens tilslutning. Afløbsfilteret er tilstoppet. Rens tømningsfilteret. Der er valgt et program eller en Vælg tømning eller centrifugering. funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering.

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer