DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger"

Transkript

1 RENLIG DK NO FWM6

2

3 DANSK 4 NORSK 28

4 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Sikkerhedsanvisninger Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før maskinen installeres for at forebygge ulykker og sikre, at den bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen, og lad den følge med, hvis den sælges eller foræres væk. Alle, der bruger maskinen, skal være fuldstændig fortrolige med dens betjenings- og sikkerhedsfunktioner. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som resultat af forkert installation og brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre vaskemidlerne. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Se ind i tromlen inden du starter maskinen. Denne maskine indeholder en speciel funktion, der forhindrer børn og kæledyr i at blive fanget inden i tromlen. Forbrugsværdier 17 Vedligeholdelse og rengøring 18 Hvis noget går galt 21 Tekniske data 24 Tilslutning, el 24 Miljøhensyn 25 IKEA-GARANTI 25 Børnesikringen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Generelt om sikkerhed Produktet og dets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade og beskadigelse af maskinen. Hvis maskinen leveres om vinteren, når der er minusgrader, skal den opbevares ved stuetemperatur i 24 timer, inden den tages i brug. Læs venligst kapitlet "Frostsikring". Maskinen er beregnet til brug ved normal indetemperatur. Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader. Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse.

5 DANSK 5 Installation El- og VVS-arbejdet skal udføres af en faguddannet, autoriseret el- og VVS-installatør. Maskinen er tung. Pas på, når du flytter den. Kontroller, at maskinen ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke en beskadiget maskine. Kontakt om nødvendigt den dertil beregnede eftersalgsservice. Fjern al emballage og alle transportbolte før ibrugtagning. Der kan opstå alvorlige skader på maskinen eller på tilstødende skabe eller møbler. Gem alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. Se venligst de relevante trin i monteringsvejledningen. Placér aldrig karton, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. Nivellér maskinen nøjagtigt, og stram låsemøtrikkerne for at forhindre rystelser, støj og forskydning af maskinen under drift. Hvis maksinen installeres på et gulvtæppe, skal du justere fødderne for at sikre, at luften kan cirkulere frit under maskinen. Kontrollér, at maskinen ikke hviler på tilløbs- og afløbsslangen, og at bordpladen elller bagsiden af maskinen ikke presser netkablet op mod væggen. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Hvis maskinen installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost, bør du læse afsnittet "Frostsikring". Anvendelse Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Maskinen må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål eller andre formål. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele. Se altid på plejesymbolerne på hvert enkelt del (tøj), før du vasker det. Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen. Pletter, som for eksempel maling, blæk, rust og græs, skal behandles inden vask. Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder. Vask små ting som sokker, kniplinger, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen. Der må ikke vaskes genstande med stivere eller usømmede, flossede eller trevlede ting. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE vaskes. Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres uden, at der er vasketøj i tromlen, og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer og hermed gøre maskinen mere effektiv. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Hold altid på selve stikket. Brug aldrig maskinen, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til apparatets indre dele.

6 DANSK 6 Vandtilførsel Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning. Undlad at bruge tilslutningsslanger fra en gammel maskine til at slutte den til vandforsyningen. Vandtrykket skal ligge inden for de angivne grænser (se kapitlet "Tekniske data") Kontrollér, at det lokale vandværk leverer det gennemsnitlige ledningstryk for dit område. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er snoet, og at den ikke er klemt eller viklet sammen. Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid, bør vandet løbe et passende stykke tid, så eventuelt snavs i rørene bliver skyllet ud. Drej tilløbsslangen på bagsiden af maskinen til venstre eller til højre, så den passer til installationen. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til denne slags formål. Inden vandhanen åbnes, skal du sørge for at stramme ringmøtrikken godt for at forhindre lækager. Udtømning af vand Kontrollér, at enden af afløbsslangen ikke løsner sig, når maskinen tømmes. Det kan gøres ved at binde slangen fast til vandhanen med snor eller fastgøre den på væggen. Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 44 cm og højst 90 cm. Se venligst monteringsvejledningshæftet. Vedligeholdelse og rengøring Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring. Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter. Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Kontrollér pumpen regelmæssigt, og især hvis: maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen Fjern aldrig pumpedækslet, mens maskinen er i gang med at vaske. Vent altid, til maskinen er blevet tømt for vand. Hvis du har valgt et vaskeprogram med en høj temperatur, bør du vente, til vandet er kølet af. Sørg for at sætte pumpedækslet godt fast igen for at forhindre utætheder.

7 DANSK 7 Produktbeskrivelse Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Typeskilt 5 Justerbare ben 3 4 Vaskemiddelskuffe Rum til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid aldrig "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal påfyldes, inden vaskeprogrammet startes. 5 Bemærk Hvis du ønsker et program med forvask, hældes vaskemidlet ind blandt tøjet i tromlen. Bemærk Afhængigt af typen af vaskemiddel (pulver eller flydende) skal du sørge for, at klappen i rummet til hovedvask er i den ønskede position.

8 DANSK 8 Betjeningspanel Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne og kontrollamperne. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider h 30' 6h 3 9h Programvælger Knap for udskudt start Programkontrollamper Start/pause-knap Quickvask-knap 6 Multifunktionsknap 7 Temperaturknap Oversigt over symboler = Bomuld = Denim/Jeans + = Tænd/sluk - Nulstil = Bomuld + forvask Øko = Øko Bomuld, energispare = Temperatur = Syntetisk = Kold vask = Finvask = Håndvask/Uld = Skyllestop = Automatisk centrifugeringsreduktion = Skylning = Quickvask = Tømning = Start/Pause = Centrifugering =Børnetøj = Programslut = Ekstra skyl

9 DANSK 9 Oversigt over symboler =Strygelet = Vask = 5 skjorter = Udskudt start = Miniprogram Programvælger Knap for udskudt start Programkontrollamper Start/pause-knap Quickvask-knap Multifunktionsknap Bruges til at tænde/slukke for apparatet og/eller vælge program. Med denne knap kan programmet indstilles til at starte efter 3, 6 eller 9 timer. Lampen 3.1 lyser, når du trykker på knappen 4 ved start af programmet. Apparatet går i gang, og lugen låses. Lampen 3.2 lyser, når du vælger tilvalget Ekstra skyl permanent. Dette apparat er designet til at spare på vandet. Folk med meget sart hud (vaskemiddelallergi) kan dog være nødt til at skylle tøjet i ekstra vand. Sådan vælges funktionen Ekstra skyl permanent: Tryk på knappen 5 og 6 samtidigt i nogle sekunder. Lampen 3.2 lyser. Sådan annulleres funktionen Ekstra skyl permanent: Tryk på knappen 5 og 6 samtidigt i nogle sekunder. Lampen 3.2 slukkes. Lampen 3.3 lyser ved programslut. Efter nogle minutter kan lugen åbnes. Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det. Ved at trykke på denne knap kan du vælge en meget kort program til let snavset tøj, der kun har været brugt i meget kort tid. Den tilhørende lampe tændes. Denne knap bruges til at vælge et af tilvalgene. Den tilhørende lampe tændes. Automatisk centrifugeringsreduktion: ved at vælge denne funktion reduceres centrifugeringshastigheden, men ikke mere end 400 o/min. (se under "Vaskeprogrammer" for at få oplysninger om den maksimale centrifugeringshastighed for hvert program). Skyllestop: med denne funktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand.

10 DANSK 10 Temperaturknap Tryk på denne knap for at vælge den bedst egnede temperatur for vask af tøjet. Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Sørg for, at tromlen er tom. Daglig brug Åbn lågen Åbn lågen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Ilægning af vasketøjet Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det løst så godt som muligt. Luk lågen godt ved at trykke på koøjerammen. Opmål vaskemiddel og skyllemiddel Kontroller først klappens position: OP Klapposition, hvis der bruges vaskemiddel i PUL- VER NED Klapposition, hvis der bruges FLYDENDE vaskemiddel til hovedvask Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Hvis klappen ikke er i den ønskede position: Træk skuffen ud. Skub skuffens kant udad mod pilen (PUSH) for at lette udtagningen af skuffen. Hvis klappen er nede, og du ønsker at bruge pulvervaskemiddel: Drej klappen opad. Sørg for, at klappen er helt på plads. Sæt forsigtigt skuffen i. REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH

11 DANSK 11 Dosér vaskemidlet. Hæld vaskepulveret i rummet til hovedvask. Hvis klappen er oppe, og du ønsker at bruge flydende vaskemiddel: Drej klappen nedad. Sæt forsigtigt skuffen i. REMOVE TO CLEAN PUSH Dosér vaskemidlet. Se altid vejledningen på pakken angående mængde af vaskemiddel, og kontroller, at vaskemidlet kan hældes i skuffen. Hæld flydende vaskemiddel i rummet uden at overskride den maksimumsmængde, der er angivet på klappen. Vaskemidlet skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes. Advarsel Brug ikke klappen i positionen "NED" med: Geléagtige eller tyktflydende vaskemidler. Pulvervaskemiddel. Sammen med programmer, der omfatter forvask. Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis vaskeprogrammet ikke skal starte med det samme. I alle ovennævnte tilfælde bruges klappen i positionen "OP". Hæld skyllemiddel eller eventuelle tilsætningsmidler i rummet mærket (overskrid ikke "MAX"-mærket i skuffen). Eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, lige før programmet startes. Luk skuffen forsigtigt i Vælg det ønskede program med programvælgeren (1) Apparatet er nu tændt. Kontrollampen 4 begynder at blinke. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i stilling O for at slukke for maskinen. For at få en beskrivelse af hver vaskefase samt kompabiliteten mellem vaskeprogrammerne og tilvalgene kan du se kapitlet "Vaskeprogrammer". Bemærk Hvis programvælgeren drejes til et andet program, mens apparatet er i drift, vil den røde kontrollampe ud for knap 4 blinke 3 gange for at angive, at der er foretaget et forkert valg. Apparatet kører ikke det nye valgte program. Vælg mellem de tilgængelige tilvalg ved at trykke på knapperne 5, 6 og 7 Alt efter programmet kan der laves en kombination af forskellige funktioner. Disse skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før programmet startes. Når der er trykket på disse knapper, lyser de tilhørende kontrollamper. Når der trykkes på dem én gang til, slukker kontrollamperne. Hvis der er valgt en forkert funktion, blinker den røde kontrollampe i knappen 4 3 gange.

12 DANSK 12 Vedr. de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer: Se afsnittet "Vaskeprogrammer". Vælg Udskudt start ved at trykke på knappen 2 Hvis et program først skal starte senere, trykker man en eller flere gange på knap 6 for at vælge den tid der skal gå, før programmet starter. Den tilhørende lampe tænder. Denne funktion skal vælges, når programmet er indstillet, men før programmet startes. Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 4. Valg af udskudt start: 1. Vælg programmet og de ønskede tilvalg. 2. Vælg den udskudte start ved at trykke på knappen Tryk på knappen 4: apparatet starter nedtællingen. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start når programmet er startet: 1. Sæt vaskemaskinen på PAUSE ved at trykke på knappen Tryk én gang på knap 2. Lampen ud for den valgte udskudte tid slukkes 3. Tryk på knappen 4 igen for at starte programmet. Udskudt start kan ikke vælges sammen med programmet TØMNING. Vigtigt Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal du sætte apparatet på PAUSE (ved at trykke på knap 4) og derefter vente nogle få minutter. Når lugen er lukket, trykkes der på knappen 4 igen. Start programmet ved at trykke på knappen 4 Det valgte program startes ved at trykke på knap 4, hvorefter den tilhørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Den tilhørende kontrollampe for den igangværende fase lyser. Apparatet går i gang, og lugen låses. Efter start kan et program afbrydes med et tryk på knappen 4: den tilhørende grønne lampe begynder at blinke. Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knap 4 igen. Hvis der er valgt udskudt start, starter apparatet nedtællingen. Hvis der er valgt en forkert funktion, blinker den røde kontrollampe for knap 4 3 gange. Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Før der foretages ændringer, skal maskinen sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 4. Ændring af et igangværende program er kun mulig ved at nulstille det. Drej programvælgeren til O og derefter til den nye programposition. Start det nye program ved at trykke på 4-knappen igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knappen 4 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Annullering af et program Drej programvælgeren på O for at annullere et igangværende program. Nu kan du vælge et nyt program. Åbning af lågen Når programmet er gået i gang, låses lugen. Hvis du af en eller anden grund vil åbne lugen skal apparatet først sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 4. Efter få minutter kan lugen åbnes.

13 DANSK 13 Hvis lågen forbliver låst, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lågen op! Hvis lågen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for maskinen ved at dreje programvælgen til O. Efter nogle minutter kan lågen åbnes (men vær opmærksom på vandstand og vandtemperatur!). Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalg igen, og tryk derefter på knappen 4. Ved programslut Apparatet stopper automatisk. Kontrollampen for 4-knappen og kontrollampen, der hører til den netop afsluttede vaskefase, slukkes. Lampen 3.3 lyser. Efter nogle minutter kan lugen åbnes. Hvis der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, lyser lampen 3.3, men lugen forbliver låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes. Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Fjern fastsiddende snavs Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal du lægge tøjet i blød natten over i en pletfjerner og derefter gnubbe i sæbevandet. Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. For at tømme vandet ud se fremgangsmåden herunder: 1. Drej programvælgeren på O. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen Tryk på knappen 4. Når programmet er slut, kan lågen nu åbnes. Drej programvælgeren på O for at slukke for maskinen. Tag tøjet ud af tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre mug og ubehagelig lugt. Standby: Når programmet er slut, aktiveres energisparesystemet med tændte kontrollamper. Når der trykkes på en knap, går maskinen ud af energisparestatusen. Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være blevet hullet. Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. 1) brug ikke acetone på kunstsilke

14 DANSK 14 Blæk: afhængigt af typen af blæk bør stoffet først fugtes med acetone 1) og derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "hårdhedsgrader". Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Beskrivelse Vandets hårdhedsgrad Tysk dh Fransk T.H Blødt Middel Hårdt Meget hårdt > 21 > 37 Der skal tilføjes et blødgøringsmiddel, når vandet har en middel-høj hårdhedsgrad. Følg producentens anvisninger. Mængden af vaskemiddel kan derefter altid justeres (reduceres) til graden af hårdhed eller blødhed. Vaskeprogrammer Se altid tøjets vaskemærke, og vælg vaskeprogram efter, hvad der står. Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel BOMULD Kold BOMULD + FORVASK Kold Hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj). Hvid og kulørt bomuld (kraftigt til normalt snavset tøj). Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Forskyl Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m 6 kg 3 kg 1) 6 kg 3 kg 1) Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning

15 DANSK 15 Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel BOMULD ØKO 2) SYNTETISK Kold FINVASK kold ULD/HÅND- VASK kold SKYLNING Økonomisk vask af hvid og kulørt bomuld, let snavset tøj, skjorter/bluser, undertøj. Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Sarte stoffer: f.eks. gardiner. Specialprogram til uldtøj med mærket "Ren ny uld, krympefrit, maskinvaskbart" og sarte stoffer med symbolet "håndvask". Enkel skylning og centrifugering til at stive eller blødgøre håndvasket tøj. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Skylning Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m til syntetiske og sarte ting. 6 kg 3 kg 1.5 kg 1) 3 kg 1.5 kg 1) 2 kg 6 kg Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Super Quick Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Centrifugering 3) Skyllestop Ekstra skylning

16 DANSK 16 Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel TØMNING Til udtømning af det sidste skyllevand i programmer med funktionen Skyllestop. CENTRIFUGE- RING BØRNETØJ 30 til kold vask STRYGELET PLUS Kold 5 SKJORTER 30 Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj samt efter programmer med funktionen Skyllestop tilvalgt. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Specialprogram til børnetøj. Syntetiske stoffer: Når dette program vælges, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det krøller. Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører apparatet nogle ekstra skylninger. Syntetiske stoffer og blandingsfibre. Egner sig til 5-6 let snavsede skjorter. Tømning af vand Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 6 kg 6 kg 2 kg 1 kg 2 kg Centrifugering Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning Centrifugering

17 DANSK 17 Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Neds. Fyldning 1) Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel MINIPRO- GRAM 30 JEANS Kold Syntetisk og finvask. Let snavset vasketøj eller tøj, som kun trænger til at blive genopfrisket. Denimtøj som bukser, skjorter eller jakker samt til strikstof af hitech-materialer. Tilvalget Ekstra skyl aktiveres automatisk. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m 2 kg 3 kg Centrifugering Centrifugering Skyllestop 1) Ved tilvalg af funktionen QUICKVASK anbefales det at reducere tøjmængden som angivet. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. 2) Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier Ifølge bestemmelsen 1061/2010 er Bomuld ØKO 60 C og Bomuld ØKO 40 C henholdsvis standard 60 Cbomuldsprogrammet og standard 40 C-bomuldsprogrammet. De er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj. 3) Hvis denne funktion ikke er aktiv, er maks. slutcentrifugering for bomuldstøj 1200 o/m. Forbrugsværdier Dataene i denne tabel er omtrentlige. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj, vandet og den omgivende temperatur. Programmer Fyldning (kg) Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Omtrentlig programvarighed (minutter) Resterende fugt (%) 1) Bomuld 60 C Bomuld 40 C Syntetisk 40 C Finvask 40 C Uld/håndvask 30 C Standard bomuldsprogrammer Standard 60 C bomuld

18 DANSK 18 Programmer Standard 60 C bomuld Standard 40 C bomuld Fyldning (kg) 1) Ved slutningen af centrifugeringsfasen. Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Omtrentlig programvarighed (minutter) Resterende fugt (%) 1) Slukket funktion (W) Tændt funktion (W) Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Sluk for maskinen, inden du udfører rengøring eller vedligeholdelse. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask Tromlen skal være helt tom Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber Rengøring af vaskemiddelskuffen Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Træk skuffen ud. Det letter rengøringen at fjerne toppen på rummet til skyllemiddel. Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle vaskemiddelrester. Skyl de udtagne dele fra vaskemiddelskuffen under rindende vand for at fjerne rester af vaskemiddel.

19 DANSK 19 Brug børsten til at rengøre fordybninger, og sørg for, at alle dele rengøres på over- og underside. Fjern eventuelle fnug og fremmedlegemer rundt omkring filteret, før det tages ud. Indsæt vaskemiddelskuffen, når dele og fordybninger er rengjort. Rengøring af udtømningsfilter Filteret stopper fnug eller fremmedstoffer fra vasketøjet. Pumpen skal rengøres jævnligt. Gør følgende for at rengøre filteret: Drej programvælgeren til positionen. Tag stikket ud af kontakten. Åbn lugen. Drej tromlen, så filterdækslet (FIL- TER) er ud for pilen på lugepakningen. Fjern filteret, og rengør det under rindende vand. Anbring filterdækslet i korrekt position igen. Åbn filterdækslet, og indsæt filteret. Åbn filterdækslet ved at trykke på specialkrogen og ved at dreje dækslet opad. Advarsel Hold filterdækslet åbent, mens filteret fjernes.

20 DANSK 20 1 Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Skru tilløbsslangen fast på hanen igen. 2 Filteret er indsat korrekt, når indikatoren øverst kan ses og er blokeret. Luk filterdækslet. Sæt stikket i stikkontakten. Rengøring af tilløbsslangens filtre Hvis det tager for lang tid at fylde maskinen med vand, eller hvis den ikke fyldes, blinker startknappens kontrollampe rødt. Kontrollér om tilløbsslangens filtre er blokerede (se kapitlet "Når der opstår fejl" for yderligere oplysninger). Fortsæt således Skru slangen af maskinen. Hav en klud ved hånden, da der kan løbe vand ud. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud Skru slangen tilbage på maskinen ved at dreje den til venstre eller til højre, alt efter hvad der passer til installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Åbn for vandhanen.

21 DANSK 21 Frostsikring Gør følgende for at fjerne eventuelt vand i apparatet, hvis det installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C: 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Skru indløbsslangen af vandhanen. 4. Skru afløbsslangen af den bageste holder, og hægt den af vasken eller vandlåsen Sæt en skål på gulvet. 6. Anbring afløbsslangen på gulvet, anbring enderne af afløbs- og tilløbsslangen i skålen på gulvet, og lad vandet løbe ud. 7. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt afløbsslangen på plads. Sørg for, at rumtemperaturen er over 0 C, når apparatet startes igen. Hvis noget går galt Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Det kan være, at den røde kontrollampe for knap 4 blinker for at indikere, at apparatet ikke virker. Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet starter ikke: Apparatet fyldes ikke: Lugen er ikke blevet lukket korrekt (den røde lampe for knappen 4 blinker). Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Hovedsikringen er gået. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen 4. Der er valgt udskudt start. Vandhanen er lukket (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S, skal man foretage følgende kontroller. Luk lugen godt til. Sæt stikket i stikkontakten. Efterse husets elinstallationer. Udskift sikringen. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 4 igen. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Åbn for vandhanen.

22 DANSK 22 Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet tømmes ikke: Apparatet slukkes under vaskefasen. Maskinens centrifugering starter sent eller starter ikke: Der er vand på gulvet: Tilløbsslangen er klemt eller bøjet (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Lugen er ikke blevet lukket korrekt (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Afløbsslangen er klemt eller bøjet (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Tømningsfilteret er tilstoppet (den røde kontrollampe for knappen 4 blinker). Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Strømforsyningen er blevet afbrudt. Apparatets elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi vasketøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Dette kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Kontrollér, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontrollér, om den er fugtig. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Rens filtrene ved tilløbsslangen. (Se under "Rengøring af filtre i vandindtag" for at få yderligere oplysninger). Luk lugen godt til. Kontrollér afløbsslangens tilslutning. Rens tømningsfilteret. Vælg tømning eller centrifugering. Vent på, at elektriciteten kommer tilbage. Apparatet starter igen fra den samme afbrudte vaskefase. Omfordel vasketøjet manuelt, eller læg mere vasketøj i, og vælg centrifugering. Reducér mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontrollér samlingen ved tilløbsslangen.

23 DANSK 23 Fejl Mulig årsag Løsning Lugen vil ikke åbne: Apparatet udsender en mærkelig lyd Tømningsfilteret er muligvis tilstoppet. Utilfredsstillende vaskeresultater: Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Programmet kører stadig. Lugens lås er ikke blevet udløst. Der står vand i tromlen. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Benene er ikke blevet justeret. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller vaskemidlet er uegnet. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Der er lagt for meget tøj i. Tænd for apparatet, og tryk på knappen 4 for at genstarte programmet, når du har udført ovennævnte kontrol. Kontakt den lokale serviceafdeling, hvis fejlen eller fejlkoden optræder igen. Udskift den med en ny (henvend dig til eftersalgsservicen med det rigtige reservedelsnummer). Vent, indtil vaskeprogrammet er slut. Vent nogle få minutter, før du åbner lugen. Vælg tømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Kontrollér, om apparatet er korrekt installeret. Kontrollér, om apparatet står i vater. Rens tømningsfilteret. (Se under "Rengøring af tømningsfilter" for at få flere oplysninger). Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Kontrollér, om der er valgt korrekt temperatur. Reducer mængden af vasketøj i overensstemmelse med tabellen over vaskeprogrammer. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

24 DANSK 24 Modelbeskrivelse (MOD):... Produktnummer (PNC):... Serienummer (S.N.):... Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Tekniske data Mål Bredde (cm) 59,6 Højde (cm) 84,5 Dybde (cm) 53,7 maks. Vandtilførslens tryk 1) Minimum Maks. 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Bomuld maks. fyldning (kg) 6 Maks. centrifugeringshastighed 1200 (rpm) Energiklasse A+ Vaskeklasse A Centrifugeringsklasse B Lydniveau, vask: (db(a)) 60 Lydniveau, centrifugering: 78 (db(a)) Gennemsnitligt energiforbrug/år 194 (kwh) 2) Gennemsnitligt vandforbrug/år (liter) 2) ) Hvis trykket i dit område er højere eller lavere: Kontakt den lokale serviceafdeling. 2) Oplysningerne er baseret på vaskeprogrammet til testinstitutter og på 200 vaske pr. år. Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt står på typeskiltet, der sidder på inderkanten af maskinens låge. Tilslutning, el Maskinen skal jordes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at den elektriske information på typeskiltet svarer til boligens elforsyning.

25 DANSK 25 Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand. Du må ikke selv udskifte eller ændre netkablet. Kontakt eftersalgsservicen. Pas på, at netstikket og -ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget af maskinens bagpanel. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. IKEA-GARANTI Hvor længe gælder IKEA-garantien? Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti? Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august Hvem udfører servicearbejdet? IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Denne maskine opfylder gældende EUdirektiver. Emballagemateriale Materialerne med symbolet kan genbruges. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation. Bortskaffelse af apparatet Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse: Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af, og kassér den. Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og små dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

26 DANSK 26 Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet? IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl. Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele. Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen. Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse. Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti. Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet. Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land. Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land. Gyldighedsområde For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis: produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes; produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;

27 DANSK 27 Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater: Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at: 1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti; 2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende: den generelle installation af IKEAkøkkener; tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker. 3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet. For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os. Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre. Vigtigt For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til. Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt. Har du brug for ekstra hjælp? Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

28 NORSK 28 Innhold Sikkerhetsanvisninger 28 Produktbeskrivelse 31 Betjeningspanel 32 Første gangs bruk 34 Daglig bruk 34 Nyttige tips og råd 37 Vaskeprogram 38 Med forbehold om endringer. Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du monterer og bruker apparatet. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet, også hvis du selger det eller flytter. Den som bruker apparatet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av feilaktig montering og bruk. Sikkerhet for barn og utsatte personer Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, bruke produktet. De må ha tilsyn eller de må få veiledning om bruk av produktet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke med produktet. Hold all emballasje borte fra barn. Det er fare for kvelning. Oppbevar alle oppvaskmidler på et trygt sted. La aldri barn få komme i berøring med vaskemidlene. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Undersøk trommelen før du bruker den. Dette produktet har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen. Forbruksverdier 42 Stell og rengjøring 42 Hva må gjøres, hvis Tekniske data 48 Elektrisk tilkopling 48 Miljøvern 49 IKEA GARANTI 49 For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren, til sporet står vannrett. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, dreier du knappen mot urviseren, til sporet står loddrett. Generell sikkerhet Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette apparatet. Fare for personskade og skade på apparatet. Hvis maskinen leveres i vintermånedene når det er minusgrader, la den stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Vennligst les kapitlet "fare ved frost". Denne maskinen er laget for å brukes i normal innendørs temperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av frost.

29 NORSK 29 Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter bruk, rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Montering En kvalifisert og faglært person må utføre all rørlegger- og elektrikermonteringer. Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter på den. Kontroller at dette produktet ikke ble skadet under transport. Ikke kople til et skadet apparat. Hvis nødvendig, kontakt kundeservice. Fjern all emballasje før maskinen tas i bruk. Alvorlige skader kan oppstå på maskinen eller på skap eller møbler i nærheten. Det anbefales at du tar vare på alle transportsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du senere vil flytte maskinen Se monteringsveiledningen. Du må aldri plassere papp, planker eller liknende materialer under maskinen for å utjevne eventuelle ujevnheter i gulvet. Ved å justere maskinen så den står nøyaktig i vater og skru fast låsemutrene forhindrer du vibrasjoner, støy og at maskinen flytter seg under drift. Hvis maskinen er montert på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Sjekk at maskinen ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapittelet "Farer for frost". Bruk Denne maskinen er kun beregnet på privat bruk. Maskinen må ikke brukes til kommersielle, industrielle eller andre formål. Kun en autorisert servicetekniker kan reparere dette apparatet. Bruk kun originale reservedeler. Se vaskeanvisning på etiketten til hvert plagg før vask. Ikke overfyll apparatet. Se vaskeprogramtabellen. Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade apparatet alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vasking. Bruk kun anbefalt mengde skyllemiddel og vaskemiddel. For mye vaske- og skyllemiddel kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke bruk maskinen til å vaske plagg med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. BH-er med bøyler må bare vaskes i vaskepose.. Plagg som har vært i kontakt med petroleum produkter, må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes fra plagget før de legges i maskinen. Vann inneholder kalk naturlig. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen med jevne mellomrom. Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer, noe som gjør apparatet ditt mer effektivt. Trekk aldri ut støpselet fra stikkontakten ved å dra i ledningen; hold alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke maskinen hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet at maskinens innside er tilgjengelig.

30 NORSK 30 Vanntilførsel Denne maskinen må koples til kaldt vann. Ikke bruk slanger som allerede har vært brukt på et gammelt apparat, når du kopler til vannforsyningen. Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført (se tabellen i kapittelet om "Tekniske data"). Hos det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor. Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes. Før du kopler maskinen til et nytt rørsystem, eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, lar du vannet renne en stund, for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene. Snu inntaksslangen enten til venstre eller til høyre for å tilpasse monteringen. Inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny lengre slange som er spesialprodusert for denne typen bruk. Før du åpner vannkranen må du være sikker på at du har feste ringmutteren for å unngå lekkasjer. Vannavløpsslange Vær sikker på at avløpsslangens ende ikke kan løsne når maskinen tømmes. Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor. Tømmeslangen må plasseres med en høyde på minst 44 cm og ikke mer enn 90 cm. Se i monteringsveiledningen. Stell og rengjøring Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Rengjør kabinettet utvendig kun med såpe og vann, og tørk godt. Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig. Pumpen bør kontrolleres regelmessig og særlig dersom: apparatet ikke pumper ut og/eller ikke sentrifugerer. maskinen lager uvanlige lyder når den tømmes, fordi fremmedlegemer som sikkerhetsnåler, mynter osv. blokkerer pumpen. Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er i gang. Vent alltid til maskinen har tømt ut vannet. Hvis du har valgt et vaskeprogram med en høy temperatur, bør du vente til vannet er avkjølt. Vær sikker på at pumpedekselet er skikkelig på plass og at det er helt tett for å unngå lekkasjer.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 30 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Programmer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165 Bruks anvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaske maskin ZWG 6165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke igen,

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Bruksanvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 SW 30K4101 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 EWTD 26410W DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 F76084LW DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM 75671 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW 47 K 9161 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM 63272 F LM 63472 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 FW40K8140 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWS 1252 EDU...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L 76684 NWD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 UFW69K9165 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76704 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW58K9162 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD41A84160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD40A74140 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer