Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhed for børn og andre udsatte personer"

Transkript

1 RENLIG DK NO

2

3 DANSK 4 NORSK 29

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Programmer 15 Forbrugsværdier 17 Vedligeholdelse og rengøring 18 Fejlfinding 21 Tekniske data 25 MILJØHENSYN 26 IKEA-GARANTI 26 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Om sikkerhed Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.

5 DANSK 5 Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Generelt om sikkerhed Apparatets specifikationer må ikke ændres. Overhold det maksimale 7 kg genstande, der kan ilægges (se kapitlet Programtabel ). Vandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa). Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Sikkerhedsanvisninger Installation Fjern al emballagen og transportboltene. Behold transportboltene. Når du flytter apparatet igen, skal du blokere tromlen. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Undlad at installere eller bruge apparatet, når temperaturen er mindre end 0 C, eller på steder, hvor det udsættes for vejrligets påvirkning. Sørg for, at gulvet, hvor apparatet skal stå, er plant, stabilt, varmefast og rent. Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.

6 DANSK 6 Juster benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og et evt. tæppe. Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt. Tilslutning, el Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket. Kun for Storbritannien og Irland: Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis sikringen i netstikket skal udskiftes, skal du bruge en sikring på 13 A ASTA (BS 1362). Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver. Tilslutning, vand Pas på du ikke beskadiger vandslangerne. Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet. Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet. Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø. Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Sørg for at fjerne alle metalgenstande fra vasketøjet. Undlad at sætte en beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges. Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan være varmt. Service Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele. Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

7 DANSK 7 Produktbeskrivelse Overblik over apparat Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Mærkeplade 5 Afløbsfilter 6 Justerbare ben Vaskemiddelskuffe Rum til vaskemiddel til forvask- og iblødsætningsfasen. Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Rum til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid aldrig "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal påfyldes, inden vaskeprogrammet startes.

8 DANSK 8 Børnesikring Denne maskine indeholder en speciel funktion, der forhindrer børn og kæledyr i at blive fanget inden i tromlen. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Se ind i tromlen inden du starter maskinen. Børnesikringen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Betjeningspanel Beskrivelse af betjeningspanel Programvælger 2 Display 3 Udskudt start-knap 4 Lampe for låst luge 5 Start/Pause-knap 6 Knap til ekstra skylning 7 Knappen Strygelet 8 Knappen Forvask 9 Knap til tilvalg : Tilvalget Quickvask Tilvalget Øko 10 Tilvalg af centrifugering (nedsat hastighed) og skyllestop

9 DANSK 9 Programvælger Display A B Bruges til at tænde/slukke for apparatet og/eller vælge program. Displayet viser følgende oplysninger: A - Børnesikring Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra maskinen, mens den er i gang. B Ciffer: Det valgte programs varighed. Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Senere start. Den valgte udskydelse vises i displayet i nogle få sekunder. Dernæst vises varigheden af det valgte program igen. Nedtællingen af den valgte udskydelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Alarmkoder. Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Fejlfinding"). Forkert programtilvalg. Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, vises meddelelsen nederst i displayet i nogle sekunder. Den røde kontrollampe for knappen begynder at blinke. Programslut. Når programmet er færdigt, vises det blinkende nul, og kontrollampen knappen slukkes. Nu kan lugen åbnes. og kontrollampen for Knap for udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. Lampe for låst luge Start/pause-knap Denne kontrollampe tændes, når programmet starter, og angiver, om lugen kan åbnes: tændt lampe: lugen kan ikke åbnes. Apparatet er i gang, eller programmet er stoppet med vand i tromlen. slukket lampe: lugen kan åbnes. Programmet er færdigt, eller vandet er pumpet ud. lampen blinker: lugen kan åbnes efter et par minutter. Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det.

10 DANSK 10 Knap til ekstra skyl Knap til syntetiske stoffer Knappen Forvask Tilvalgsknap Knap til centrifugeringshastighed Dette apparat er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skylning). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Den tilhørende kontrollampe tændes. Med denne tilvalgsfunktion vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt, så det ikke krøller. Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører maskinen nogle ekstra skyl i visse programmer. I bomuldsprogrammer nedsættes den maksimale centrifugeringshastighed automatisk. Den tilhørende kontrollampe tændes. Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketiden bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj. Den tilhørende kontrollampe tændes. Ved at trykke på denne knap kan du indstille: Tilvalget Quickvask : Apparatet udfører et kort program til let snavset tøj, eller til tøj, der blot skal friskes op. Det anbefales at fylde mindre tøj i maskinen. Den tilhørende kontrollampe tændes. Tilvalget Øko : Med dette tilvalg kan du opnå gode vaskeresultater og reducere energiforbruget på samme tid. Apparatet forlænger vasketiden og reducerer temperaturen. Den tilhørende kontrollampe tændes. Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Den tilhørende kontrollampe tændes. Skyllestop Indstil denne funktion for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet. Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet. Den tilhørende kontrollampe tændes. Der er vand i tromlen, når programmet er slut. Lugen forbliver låst. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Ved udtømning af vand henvises til "Ved programslut".

11 DANSK 11 Før ibrugtagning 1. Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. 2. Fjern eventuelle materialer fra tromlen. 3. Hæld 2 liter vand i sæbeautomatens rum til hovedvask ØKO-ventilen. for at aktivere Vælg en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger/rester fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Daglig brug Ilægning af vasketøjet Åbn vandhanen. Sæt stikket i stikkontakten. 1. Træk dørhåndtaget for at åbne apparatets låge. 2. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen. 3. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet. Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen. Se maks. mængder i "Programtabel". 4. Luk lågen. Pas på! Sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen. Der er risiko for vandlækage og at tøjet bliver ødelagt. Opmål vaskemiddel og skyllemiddel Hæld vaskemidlet i det største rum eller i det passende rum, hvis det er nødvendigt til det valgte program/den valgte funktion (få yderligere oplysninger i afsnit "Vaskemiddelskuffe"). Få yderligere oplysninger i afsnit "Vandets hårdhedsgrad" for at hælde den rigtige mængde vaskemiddel i. Hæld skyllemiddel i rummet mærket (må ikke overskride "MAX"-mærket i skuffen). Luk skuffen forsigtigt i

12 DANSK 12 Indstilling af et program 1. Drej programvælgeren for at tænde apparatet, og indstil programmet: Kontrollampen for knappen blinker. Displayet viser programmets varighed. 2. Du kan om nødvendigt ændre centrifugeringshastigheden eller tilføje tilgængelige tilvalg. Når du aktiverer et tilvalg, tændes lampen for den indstillede funktion. Hvis du indstiller noget forkert, viser displayet meddelelsen. For at få en beskrivelse af hver vaskefase samt kombinationsmulighederne mellem vaskeprogrammerne og tilvalgene kan du se kapitlet "Programmer". Start af et program uden udskudt start Tryk på knappen. Lampen for knappen holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, lugen lukkes, lampen er tændt. Programmet tæller ned i trin af ét minut. Udtømningspumpen kan fungere et kort øjeblik i starten af vaskeprogrammet. Start af et program med funktionen udskudt start 1. Tryk på knappen gentagne gange, indtil displayet viser den forsinkelse, du vil indstille. Lampen for Senere start tændes. 2. Tryk på knappen : Lågen af låst, og lampen er tændt. Apparatet starter nedtællingen. Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk. Du kan annullere eller ændre indstillingen for tilvalget du trykker på knappen, før. Når du først har trykket på - knappen, kan du kun annullere tilvalget. For at annullere tilvalget : a. Tryk på knappen for at stille apparatet på pause. Kontrollampen for knappen blinker. b. Tryk på knappen, indtil displayet viser. Tryk igen på knappen for at starte programmet med det samme. Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de går i gang. 1. Tryk på knappen. Lampen blinker. 2. Ændring af tilvalgene. 3. Tryk på knappen igen. Programmet fortsætter. Annullering af et igangværende program 1. Drej programknappen hen på for at annullere programmet og slukke for apparatet. 2. Drej programknappen igen for at tænde for apparatet. Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

13 DANSK 13 Før der startes et nyt vaskeprogram, tømmes apparatet muligvis for vand. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at der stadig er vaskemiddel i beholderen til vaskemiddel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fylde vaskemiddel i igen. Åbning af lågen Mens et program eller er i gang, er apparatets låge låst. Kontrollampen for tændes. Pas på! Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen. For at åbne lågen i de første minutter af programmet, eller når er i gang: 1. Tryk på knappen for at indstille apparatet til pause. 2. Vent, indtil lampen slukkes. 3. Du kan åbne lugen. 4. Luk lugen, og tryk på knappen igen. Programmet (eller Ved programslut ) fortsætter. Apparatet stopper automatisk. Lydsignalet lyder (hvis det er aktiveret). vises i displayet. Kontrollampen for knappen slukkes. Lampen for lugens lås slukkes. Drej programvælgeren hen på for at slukke for apparatet. Du kan åbne lugen. Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for, at tromlen er tom. Luk for vandhanen. Lad lugen og skuffen til vaskemiddel stå på klem for at forhindre mug og lugte. Vaskeprogrammet er færdigt, men der er vand i tromlen: Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet krøller. Kontrollampen forbliver tændt for at minde dig om at tømme vandet. Lampen for lugens lås er tændt. Kontrollampen for knappen er slukket. Lugen forbliver låst. Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen. Tømning af vandet: 1. For at tømme vandet ud. Indstil et - eller -program. Tryk på knappen. Apparatet udtømmer vandet og centrifugerer. 2. Når programmet er færdigt, og lampen for lugens lås lugen. slukker, kan du åbne 3. Drej programvælgeren til positionen for at slukke for apparatet. Standby Når programmet er slut efter nogle få minutter, aktiveres energisparesystemet. Lysstyrken i displayet mindskes. Når der trykkes på en vilkårlig knap, går apparatet ud af energisparefunktion. Råd og tip Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet efter: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.

14 DANSK 14 Fjern fastsiddende snavs Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: Behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal du lægge tøjet i blød. Brug eventuelt pletfjerner. Oliebaseret maling: Fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud, og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: Fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. Rust: Oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget, og tøjet kan være blevet hullet. Mugpletter: Behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Græs: Indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kuglepen og lim: Fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: Fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: Lægges i blød i vand og vaskemiddel, skylles og behandles med eddikesyre eller citronsyre og skylles efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: Afhængigt af typen af blæk bør stoffet først fugtes med acetone 1) og derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: Behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte hårdhedsgrader. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Beskrivelse Vandets hårdhedsgrad Tysk dh Fransk T.H Blødt Mellem Hårdt Meget hårdt > 21 > 37 Det er en god ide at tilføje et blødgøringsmiddel/ afkalkningsmiddel, når vandet har en hårdhedsgrad på middel eller højere. Følg producentens anvisninger Mængden af vaskemiddel kan derefter altid justeres (reduceres) til graden af hårdhed under middel. 1) Brug ikke acetone på kunstsilke

15 DANSK 15 Programmer Programtabel Se altid tøjets vaskemærkat, og vælg vaskeprogrammet efter, hvad der står. Program Temperaturområde BOMULD tilvalg BOMULD ØKO 1) 60 C - 40 C SYNTETISK FINVASK HÅNDVASK (Kold) ULD 40 JEANS 40 Maksimal fyldning Maks. centrifugeringshastighed 7 kg 1400 o/m 7 kg 1400 o/m 3 kg 900 o/m 3 kg 700 o/m 2 kg 1000 o/m 2 kg 1000 o/m 3 kg 1200 o/m Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs) Hvid og kulørt bomuld. Normalt og let snavset. Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges. Syntetiske eller blandede ting. Normalt snavset. Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester. Normalt snavset. Sarte stoffer med plejesymbolet "håndvask". 2) Uld, der kan vaskes i maskine, og uld, der kan vaskes i hånden 2). Ting i denim og jersey.. Også ting med mørke farver.

16 DANSK 16 Program Temperaturområde MIX C IBLØDLÆGNING 30 C MINIPROGRAM 30 C Rinse Maksimal fyldning Maks. centrifugeringshastighed 3 kg 900 o/m Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs) Specialprogram for bomuld, syntetiske stoffer og blandede stoffer, der er moderat snavset. Vælg dette program for at reducere energiforbruget. Sørg for, at vaskemidlet er beregnet til lav hastighed, for at opnå gode vaskeresultater 3). 7 kg Forvask - Ca. 40 minutters iblødsætning - Skyllestop. Specialprogram for meget snavset vasketøj. Efter iblødsætningstiden standser apparatet automatisk med vandet i karret. Før der startes en ny vaskefase, skal vandet tømmes ud (læs "Ved programslut"). 4) 3 kg 700 o/m 7 kg 1400 o/m Et kort program for syntetiske og sarte stoffer med let snavs eller for stoffer, der skal friskes op. Til at skylle og centrifugere vasketøjet. Alle stoffer. Drain 7 kg Til at tømme vandet fra tromlen. Alle stoffer. Spin TÆND/SLUK 7 kg 1400 o/m Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle stoffer. Position for at slukke for apparatet og/eller nulstille et program. 1) Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier. Ifølge bestemmelsen 1061/2010 er disse programmer hhv. "Standard 60 C-bomuldsprogrammet" og "Standard 40 C-bomuldsprogrammet". De er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj. Vaskefasens vandtemperatur kan variere fra den temperatur, der er angivet for det indstillede program. 2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Hvis det lader til, at tromlen ikke roterer, eller at den ikke roterer ordentligt, bør du anse dette for at være en normal funktion af apparatet. 3) Apparatet opvarmer vandet kortvarigt, hvis vandtemperaturen er lavere end 20 C. Apparatet kan vise temperaturindstillingen som "Kold". 4) Dette program kan ikke anvendes til meget sarte stoffer som silke eller uld. Hæld vaskemidlet til iblødsætningsprogrammet i rummet mærket. Efter afslutningen på iblødsætningen (når vandet er tømt ud) kan det ønskede vaskeprogram vælges. Sluk først apparatet, vælg derefter programmet, og start det.

17 DANSK 17 Programfunktionernes forenelighed Program 1) 2) 3) 4) 1) Dette tilvalg er kun aktivt ved 40 C og 60 C. 2) Når du indstiller denne funktion, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det er muligt at bevare den fulde mængde vasketøj, men vaskeresultatet kan være utilfredsstillende. Anbefalet fyldning: bomuld: 3.5 kg, syntetisk og finvask: 1.5 kg. 3) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden FORVASK. 4) Maksimal fyldning med tilvalget Strygelet på 1,5 kg. Forbrugsværdier Dataene i denne tabel er omtrentlige. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj, vandet og den omgivende temperatur.

18 DANSK 18 Programmer Koge-/Kulørtvask 60 C Koge-/Kulørtvask 40 C Fyldning (kg) Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Omtrentlig programvarighed (minutter) Resterende fugt (%) 1) Syntetisk vask 40 C Finvask 40 C Uld/håndvask 30 C Standard bomuldsprogrammer Standard 60 C bomuld Standard 60 C bomuld Standard 40 C bomuld 1) Ved slutningen af centrifugeringsfasen. Slukket funktion (W) Tændt funktion (W) 0,10 0,98 Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 1015/2010 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU. Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. ADVARSEL! Sluk for maskinen, inden du udfører rengøring eller vedligeholdelse. Vedligeholdelsesvask Hvis der ofte vaskes ved lave temperaturer, kan der opstå aflejringer i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask ved høj temperatur. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask: Tromlen skal være helt tom.

19 DANSK 19 Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld. Brug en normal dosis vaskemiddel, det skal være et pulver med biologiske egenskaber. Rengøring af vaskemiddelskuffen og vanddyserne over skuffen Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen og trække udad. Brug børsten til at rengøre fordybninger, og sørg for, at alle dele rengøres på over- og underside. Når skuffen og skuffefordybningen er rene, skal skuffen sættes på plads, og der skal køres et skylleprogram uden tøj i tromlen for at skylle eventuelle rester ud. Rengøring af afløbsfiltret Gør følgende: Fjern også den øverste del af det ekstra rum for at gøre rengøringen nemmere. A B Sæt en skål tæt op til pumpen (A), så skålen opfanger eventuelt vandudslip. Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle vaskemiddelrester. Træk nødtømningsslangen (B) ud, læg den ned i skålen, og fjern slangens hætte. Skyl alle delene under rindende vand indtil alt snavs og rester af vaskemiddel er fjernet. 1 2 Når der ikke kommer mere vand ud, skrues filterdækslet af og fjernes. Sørg altid for at have en klud ved hånden til at tørre vandspild op, når filteret fjernes.

20 DANSK 20 1 Rengøring af tilløbsfilteret og filterventilen 2 Fjern eventuelle fremmedlegemer fra filterhjulet ved at dreje det rundt. Brug en blyant til at kontrollere, at filterhjulet på bagsiden af filterhuset drejer frit rundt. (Det er normalt, at filterhjulet drejer stødvist). Hvis filterhjulet ikke kan drejes, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads. Skru filteret helt ind. Hvis det tager for lang tid at fylde maskinen med vand, eller hvis den ikke fyldes, blinker startknappens kontrollampe rødt. Kontrollér, om vandtilløbsfilteret og ventilfilteret er blokeret (se kapitlet "Fejlfinding" for yderligere detaljer). Gør følgende: Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Skru tilløbsslangen fast på vandhanen igen. Skru slangen af maskinen. Hav en klud ved hånden, da der kan løbe vand ud. Rengør ventilfilteret med en stiv børste eller med kluden. Skru slangen tilbage på maskinen og drej den igen til venstre eller til højre, alt efter hvad der passer til installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Åbn for vandhanen. Frostsikring Gør følgende for at fjerne eventuelt vand i apparatet, hvis det installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C: Tag stikket ud af kontakten. Luk for vandhanen.

21 DANSK 21 Anbring enden af nødtømningsslangen og tilløbsslangen i en beholder på gulvet, og lad vandet løbe ud. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads efter at have sat hætten på igen. Hvis maskinen skal startes igen, skal man sikre sig, at rumtemperaturen er over 0 C. Hver gang vandet tømmes ud via nødtømningsslangen, skal der efterfølgende hældes to liter vand i rummet til hovedvask i vaskemiddelskuffen, hvorefter tømningsprogrammet skal køres. Dette vil aktivere øko-ventilen, som sørger for, at vaskemidlet udnyttes fuldt ud ved næste vask. Tag stikket ud af kontakten. Luk for vandhanen. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af. Åbn filterlugen. Anbring en beholder på gulvet, og læg enden af nødtømningsslangen ned i beholderen. Fjern hætten. Vandet skal løbe ned i skålen på grund af tyngdekraften. Når skålen er fyldt, sættes hætten på igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, indtil der ikke kommer mere vand ud. Rengør filteret efter behov som tidligere beskrevet. Sæt hætten på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads. Skru filterdækslet på, og luk lugen. Nødtømning Hvis vandet ikke pumpes ud, gør du følgende for at tømme apparatet for vand: Fejlfinding Indledning ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. Maskinen starter ikke eller stopper under betjening. I forbindelse med visse problemer er det også muligt, at den røde lampe for knappen blinker. Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellen). Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper. ADVARSEL! Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet.

22 DANSK 22 Mulige fejl Problem Mulige årsager Løsning Apparatet starter ikke: Maskinen fyldes ikke: Lugen er ikke blevet lukket. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Hovedsikringen er gået. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen. Der er valgt udskudt start. Der er lukket for vandet. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Vandtilslutningen er blokeret eller kalket til. Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Vandtrykket er for lavt. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Lugen er ikke lukket korrekt. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Luk lugen godt til. Sæt stikket i stikkontakten. Efterse husets elinstallationer. Udskift sikringen. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen igen. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Åbn vandhanen. Rengør vandtilslutningen. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Kontakt det lokale vandværk. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Rens filtrene ved tilløbsslangen. (Se nærmere under "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret"). Luk lugen godt til.

23 DANSK 23 Problem Mulige årsager Løsning Maskinen tømmes ikke: Apparatet slukkes under vaskefasen: Maskinens centrifugering starter sent eller starter ikke: Afløbsslangen er klemt eller bøjet. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Afløbsfilteret er tilstoppet. (Den røde kontrollampe for knappen blinker). Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Afløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Strømforsyningen er afbrudt. Apparatets elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi vasketøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Dette kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. Kontrollér afløbsslangens tilslutning. Rens tømningsfilteret. Vælg tømning eller centrifugering. Kontrollér afløbsslangens tilslutning. Vent på, at elektriciteten gendannes. Apparatet starter igen fra den samme uafbrudte vaskefase. Omfordel vasketøjet manuelt, eller læg mere vasketøj i, og vælg centrifugering.

24 DANSK 24 Problem Mulige årsager Løsning Der er vand på gulvet: Lugen vil ikke åbne: Maskinen udsender en mærkelig lyd: Utilfredsstillende vaskeresultater: Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Kontrollér, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontrollér, om den er fugtig. Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Programmet kører stadig. Lugens lås er ikke blevet udløst. Der står vand i tromlen. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Benene er ikke blevet justeret. Tømningsfilteret er muligvis tilstoppet. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller vaskemidlet er uegnet. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Der er lagt for meget tøj i. Reducér mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontrollér samlingen ved tilløbsslangen. Udskift den med en ny (henvend dig til det autoriserede servicecenter med det rigtige reservedelsnummer). Vent, indtil vaskeprogrammet er slut. Vent nogle få minutter, før du åbner lugen. Vælg tømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Kontrollér, om apparatet er korrekt installeret. Kontrollér, om apparatet står i vater. Rens tømningsfilteret. (Se nærmere under "Rengøring af tømningsfilter"). Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Kontrollér, om der er valgt korrekt temperatur. Reducer mængden af vasketøj i overensstemmelse med tabellen over vaskeprogrammer.

25 Made In Italy Inter IKEA Systems B.V DANSK 25 Service Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Tænd for maskinen efter kontrollen, og tryk på knappen genstarte programmet. for at Kontakt dit autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter. Modelbetegnelse (MOD):... Produktnummer (PNC):... Serienummer (S.N.):... De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Tekniske data Produkttype Indbygget - Vaskemaskine Mål Bredde (cm) 59,6 Højde (cm) 82 Dybde (cm) 54,4 max Vandforsyningstryk1) Minimum 0,5 bar (0,05 MPa) Maks. 8 bar (0,8 MPa) Bomuld maks. fyldning (kg) 7 Maks. centrifugeringshastighed (o/m) Energiklasse Vaskeklasse Centrifugeringsklasse 1400 Lydniveau, vask: (db(a)) 56 Lydniveau, centrifugering: (db(a)) Gennemsnitligt årligt energiforbrug (kwh) 189 2) A++ A B 74

26 DANSK 26 Gennemsnitligt årligt vandforbrug (liter) ) 1) Hvis trykket i dit område er lavere eller højere, bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter. 2) Oplysningerne er baseret på standard-bomuldsprogrammer til testinstitutter og på 200 vaske pr. år. Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt står på typeskiltet, der sidder på inderkanten af maskinens luge. MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. IKEA-GARANTI Hvor længe gælder IKEA-garantien? Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti? Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august Hvem udfører servicearbejdet? IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktionseller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EUretningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA. Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet? IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget

27 DANSK 27 skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl. Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele. Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen. Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse. Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti. Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet. Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EUland. Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land. Gyldighedsområde For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at

28 DANSK 28 udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis: produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes; produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger; Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater: Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at: 1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti; 2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende: den generelle installation af IKEAkøkkener; tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker. 3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet. For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os. Sådan kommer du i kontakt med os, hvis For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til. GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt. Har du brug for ekstra hjælp? Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os. du har brug for vores service Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.

29 NORSK 29 Innhold Sikkerhetsinformasjon 29 Sikkerhetsanvisninger 30 Produktbeskrivelse 32 Betjeningspanel 33 Før første gangs bruk 36 Daglig bruk 36 Råd og tips 39 Programmer 40 Forbruksverdier 43 Stell og rengjøring 44 Feilsøking 47 Tekniske data 50 BESKYTTELSE AV MILJØET 51 IKEA EUROPA GARANTI 52 Med forbehold om endringer. Sikkerhetsinformasjon Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

30 NORSK 30 Generelt om sikkerhet Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Overhold maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema"). Vanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa). Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe. Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt. Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Sikkerhetsanvisninger Installasjon Fjern all emballasjen og transportboltene. Ta vare på transportboltene. Du må blokkere trommelen når du flytter produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 C eller hvor det kan bli utsatt for været. Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent. Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppet. Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.

31 NORSK 31 Elektrisk tilkopling Produktet må være jordet. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bare for Storbritannia og Irland: Produktet har en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring. Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene. Vanntilkopling Sørg for at vannslangene ikke påføres skade. La vannet renne til det er rent, før du kopler produktet til nye rør, eller rør som ikke er brukt på lengre tid. Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første gang du bruker produktet. Bare bruk dette produktet i en husholdning. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet som skal vaskes. Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Ta kontakt med servicesenteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan benyttes. Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan være varmt. Service Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler. Avfallsbehandling ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet. Bruk ADVARSEL! Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

32 NORSK 32 Produktbeskrivelse Produktoversikt Vaskemiddelskuff 2 Betjeningspanel 3 Dørhåndtak 4 Typeskilt 5 Avløpsfilter 6 Justerbare føtter Vaskemiddelskuff Rommet for vaskemiddel til forvask og bløtlegging. Vaskemiddelet for forvask eller bløtlegging tilsettes i begynnelsen av vaskeprogrammet. Rommet for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du det i rett før du starter programmet. Kammer for flytende tilsetningsstoffer (tøymykner, stivelse). Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen. Tøymykner eller tilsetning av stivelse må helles i kammeret før vaskeprogrammet startes.

33 NORSK 33 Barnesikringsfunksjon Dette produktet har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Undersøk trommelen før du bruker den. For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren, til sporet står vannrett. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, dreier du knappen mot urviseren, til sporet står loddrett. Betjeningspanel Betjeningspanelbeskrivelse Programbryter 2 Display 3 Knapp for starttidsforvalg 4 Indikator for dørlås 5 Start/Pause-knapp 7 Strykelettknapp 8 Forvask-knapp 9 Tilvalg-knapp : Tilvalget Superkort 6 Knapp for ekstra skylling

34 NORSK 34 Tilvalget Economy 10 Tilvalgene redusert sentrifugering og skyllestopp Programbryter Display A B Med denne kan du slå på/av produktet, og/eller velge et program. Displayet viser følgende informasjon: A Barnesikring Du kan la dette produktet gå uten tilsyn. B siffer: Det valgte programmets varighet. Etter at du har valgt et program, vises varigheten i displayet i timer og minutter (for eksempel ). Varigheten vil automatisk beregnes på bakgrunn av maksimal anbefalt tøymengde for hver tekstiltype. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Starttidsforvalg. Det valgte starttidsforvalget vises i displayet i noen få sekunder, før programmets varighet vises igjen. Utsettelsen reduseres med én enhet hver time, og deretter, når det bare er 1 time igjen, vil tiden reduseres hvert minutt. Alarmkoder. Ved eventuelle driftsforstyrrelser vises noen alarmkoder, f.eks. (se avsnittet «Feilsøking»). Feil valg av tilvalg. Hvis det er valgt et tilvalg som ikke kan kombineres med det vaskeprogrammet som er valgt, vises meldingen nederst i displayet i noen sekunder. Den integrerte, røde indikatoren for -knappen begynner å blinke. Programslutt. Når programmet er slutt, vil displayet vise den blinkende nullen, indikatoren -knappen slukkes. Døren kan åpnes. og indikatoren til Starttidsforvalg-knapp Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min 60 min 90 min, 2 timer, og deretter med trinn på 1 time, opptil maks. 20 timer ved hjelp av denne knappen. Indikator for dørlås Indikatoren tennes når programmet starter, og viser om døren kan åpnes: indikator på: døren kan ikke åpnes. Produktet jobber, eller har stoppet uten å ha tømt vannet. indikator av: døren kan åpnes. Programmet er ferdig eller vannet er tømt ut. indikatoren blinker: døren åpnes om noen få minutter.

35 NORSK 35 Start/Pause-knapp Ekstra skylling-knapp Strykelettknapp Forvask-knapp Tilvalg-knapp Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet. Dette produktet er laget med tanke på å spare energi. Hvis det er nødvendig å skylle tøyet med ekstra vann (ekstra skyll), velger du dette tilvalget. Det vil utføreres noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt. Tilhørende indikatorlampe tennes. Med dette tilvalget vil tøyet vaskes og sentrifugeres forsiktigere, slik at det ikke blir skrukkete. Dermed blir det enklere å stryke det. I tillegg vil produktet utføre noen ekstra skyllinger for bomull og syntetisk. Maksimal sentrifugehastighet er redusert for bomullsprogrammene. Den tilhørende indikatoren lyser. Ved å velger dette tilvalget, vil produktet utføre en forvask før hovedvasken. Vasketiden vil forlenges. Dette tilvalget anbefales for svært skitne plagg. Tilhørende indikatorlampe tennes. Ved å trykke på denne knappen kan du angi: Tilvalget Superkort : Ved å trykke på denne knappen, startes en kort syklus for lett skitne plagg eller for tøy som bare trengs å friskes opp. Vi anbefaler at du reduserer klesmengden. Tilhørende indikatorlampe tennes. Tilvalget Economy : Med dette programmet får du både gode vaskeresultater og redusert energiforbruk. Produktet forlenger vasketiden og reduserer temperaturen. Den tilhørende indikatoren lyser.

36 NORSK 36 Knapp for redusert sentrifugehastighet Ved å trykke på denne knappen kan du endre på sentrifugehastigheten til det aktive programmet. Tilhørende indikatorlampe tennes. Skyllestopp Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete. Tilhørende indikatorlampe tennes. Det er vann i trommelen når programmet er ferdig. Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. For å tømme ut vannet, se «Når programmet er slutt». Før første gangs bruk 1. Forsikre deg om at elektriske koplinger og vanntilførselsforbindelser stemmer overens med installasjonsanvisningen. 2. Fjern alt materiale fra trommelen. 3. Hell 2 liter vann inn i vaskemiddelkammeret for hovedvask for å aktivere ØKO-ventilen. Kjør deretter et program for bomull uten klær i maskinen på høyeste temperatur for å rengjøre eventuelle produksjonsrester fra vaskemaskinens trommel og kar. Hell et 1/2 målebeger med vaskemiddel i rommet for vaskemiddel til hovedvasken og start maskinen. Daglig bruk Legge tøyet i vaskemaskinen Åpne vannkranen. Sett støpselet inn i stikkontakten. 1. Trekk i dørhåndtaket for å åpne døren på produktet. 2. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg. 3. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen. Se maksimale tøymengder i «Programtabell». 4. Lukk døren. OBS! Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer GÖRLIG DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Ekstrafunktioner 10 Råd

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO

RAFFINERAD RUTINERAD DK NO RAFFINERAD RUTINERAD DK NO DANSK 4 NORSK 21 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 8 Urfunktionstaster 10 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FROSTIG DK NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 10 Råd og tip 12 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Urfunktioner 13 Brug

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt.

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840 Aftrækstørretumbler Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 2 Kære kunde, Læs venligst denne brugsanvisning

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 44 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Betjening 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Nyttige oplysninger og råd 9 Vedligeholdelse og rengøring 10 Ret

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63 Brugermanualen Brukerhåndboken Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900

Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900 Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer