1. Innledning Bakgrunn for studiet Behovet for studiet Særtrekkene ved studiet Mål for studiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3."

Transkript

1

2

3 1. Innledning Bakgrunn for studiet Behovet for studiet Særtrekkene ved studiet Mål for studiet Målgruppe Opptakskrav Studiets varighet, omfang og nivå Kompetanse Informasjonskompetanse Studiets innhold, oppbygging og organisering Innhold Hovedemne 1 Psykisk helsevern Hovedemne 2 Fysisk aktivitet Oppbygging og organisering Første semester Andre semester Undervisnings- og læringsformer Arbeidsformer Mappevurdering Arbeidsmappe Studieoppgaver Praksis Vurderingsformer Obligatoriske krav Presentasjonsmappe Praksis og praktisk prøve Praksis Praktisk prøve Litteraturliste... 20

4

5 Studiet Fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykisk helsearbeid oppsto som et resultat av mange års erfaring med å se hvilken effekt fysisk aktivitet har på mennesker med psykiske lidelser. En rekke studier blant annet utført ved Modum bad, bekrefter at fysisk aktivitet er mer effektiv enn ingen behandling og medfører minst like stor symptomreduksjon som andre former for behandling, for eksempel ulike former for psykoterapi (Martinsen, 1998). Med bakgrunn i psykiatriens behandlingskultur og samfunnets fokusering på betydningen av daglig fysisk aktivitet (Folkehelsemeldingen, St meld 16, 2002/ 2003), meldte behovet seg for å gi helsepersonell økt kompetanse i å tilrettelegge fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform. St melding 25, Åpenhet og helhet (1996/97), Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) og de nye helselovene innen psykisk helsevern, berører ikke direkte betydningen av å ivareta kroppslige funksjoner i sammenheng med psykiatrisk behandling. Det fremheves imidlertid at: En person med psykiske problemer ikke bare må ses på som pasient, men som et helt menneske med kropp, sjel og ånd (St melding 25, Åpenhet og helhet, 1996/97). Videre fremheves det i St prp nr /98 at målet med tjenestetilbudene til mennesker med psykiske lidelser må være å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Opptrappingsplanen legger vekt på at pasienter skal tilbys behandling som fremmer livskvalitet og velferd og åpner for et mest mulig normalt liv og deltakelse i samfunnslivet. Det oppnås best ved behandlingstiltak der flere innfallsvinkler benyttes samtidig. I St meld nr 25 (1996/97) stilles det krav til differensierte behandlingsopplegg som - bygger på faglig anerkjente prinsipper - har dokumentert virkning - er av tilfredsstillende kvalitet Innen tema fysisk aktivitet og psykisk helsevern kan det vises til veldokumentert forskning og anerkjent litteratur som tilfredsstiller kravene (Martinsen, 2004). Manglende kunnskap og erfaring hos helsepersonell har vært en begrensning. I tillegg har den tradisjonelle kulturen innen psykisk helsearbeid i liten grad fremmet fysisk aktivitet med fokus på pasientens friske ressurser, som en integrert behandlingsform også kalt hjelp til selvhjelp.

6 Sosialtjenesteloven pålegger ikke en uttrykkelig plikt til å utarbeide individuell plan, men når en person har rett til individuell plan, betinger det i første rekke økt samarbeid mellom første og andrelinjetjenesten og ulike kommunale etater. Dette gjelder først og fremst mennesker med langvarige og sammensatte behov. Som ledd i dette arbeidet vil helsepersonells kjennskap til ulike behandlingsformer, tilbud og muligheter som kan påvirke pasientens ressurser og bidra til økt livskvalitet, stå sentralt. Innsikt og kunnskap knyttet til fysisk aktivitet vil her være et viktig bidrag. Til tross for dokumentasjon og gode intensjoner gjøres det for lite i praksis for å integrere fysisk aktivitet som en del av behandlingsopplegget for mennesker med psykiske lidelser. Grunnene kan være manglende prioritering og kompetanse.i tillegg hevdes det at utdanningstilbud i for stor grad er rettet mot spesialisthelsetjenesten. Med dette som bakgrunn presenteres her et studium for helsepersonell både innen speialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samt andre som ønsker å kvalifisere seg innen fagområdet. Dette er i tråd med nyere planer, stortingsmeldinger og helselover. I Opptrappingsplanen for psykisk helse, Sosial- og helsedirektoratets forslag til tiltak står det under Utdanningstilltak (s 42): - det er et generelt behov for å styrke helsepersonells kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse. I St meld nr 16 ( ) står det at (s 6-9): - helsetjenestene skal forebygge mer for å reparere mindre, og det skal skapes gode forutsetninger for å kunne ta ansvar for egen helse. Det handler om et folkehelsearbeid med blant annet økt fysisk aktivitet som skal gi økt overskudd til å mestre hverdagens krav. Fysisk- og psykisk helse skal stå i fokus gjennom opplevelser knyttet til mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. I samhandlingsmeldingen er det under punkt blant annet uttalt: Utfordringen er å tilby tilpassede lavterskeltilbud i nærmiljøet på områdene tobakk, ernæring og fysisk aktivitet, herunder adekvat kompetanse og hensiktsmessig organisering av tilbudet. Tidligere Aker sykehus, klinikk psykisk helse, nå en del av Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengihet har i en årrekke tilbudt praktiske og teoretiske kurs for å øke helsepersonells kompetanse innen fagområdet fysisk aktivitet og psykisk helse og siden 1984 stått som arrangør av Gaustadløpene, et landsomfattende idrettsarrangement for mennesker med psykiske lidelser. Idrettskonsulenten har hatt kontakt med Helsedirektoratet, LPP (Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern), Norges idrettsforbund, Oslo Idrettskrets og DAI (Danmarks arbeidsidrettsforbund) samt det psykiatriske miljøet over hele

7 landet. Nettverket har bekreftet behovet for økt kunnskap som gir helsepersonell formell kompetanse i å tilrettelegge fysisk aktivitet på et lavterskelnivå. I studiet blir det fokusert på fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform innen psykisk helsearbeid og et sentralt virkemiddel i brobyggingen mellom behandlingsnettverket/helsevesenet, idretten og samfunnet. Det blir lagt vekt på å gi studentene innsikt i helsepedagogiske prinsipper og didaktiske vurderinger, ulike motivasjons- og endringsstrategier og aktivitetsformer som kan påvirke pasientens behandlingsopplegg og få innflytelse for utformingen av individuelle planer. Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet samarbeider med Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og idrettsfag i gjennomføring av studiet. Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og idrettsfag tilbyr studiet på oppdrag fra Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Høgskolen i Hedmark godkjenner studiet og har det overordnede ansvaret for studiet og gjennomføringen av eksamen. Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet har det løpende faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Gjennom teoretisk og praktisk tilnærming skal studiet kvalifisere helsepersonell til å bevisstgjøre egne roller og fokusere på og stå ansvarlig for tilrettelegging av fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform i psykisk helsearbeid. Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg forståelse for og opparbeide seg positive holdninger til behandlingsformen. Gjennom den teoretiske tilnærmingen skal studentene tilegne seg innsikt, kunnskap og forståelse når det gjelder samfunnet og helsevesenets vektlegging av kroppslig aktivitet - helsefremmende og forebyggende arbeide - empowerment (hjelp til selvhjelp) - brukerperspektivet forskning knyttet til bruk av fysisk aktivitet fysisk aktivitet brukt som behandlingsredskap psykiske lidelser og konsekvenser ved tilrettelegging av fysisk aktivitet metoder for integrering av fysisk aktivitet som behandlingsform - innsikt i ulike motivasjons- og endringsstrategier

8 - helsepedagogikk ulike aktiviteter brukt i behandlingssammenheng innsikt i aktuelle tilbud/modeller tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser Gjennom den praktiske tilnærmingen skal studentene prøve ut forskjellige aktiviteter tilegne seg tilstrekkelig innsikt og kunnskap om ulike aktiviteter - didaktiske forhold - tekniske og taktiske forhold tilegne seg praktisk erfaring i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike aktivitetsopplegg lage planer vurdere/evaluere ulike aktivitetsopplegg basert på individuelle behandlingsmål vise evne til å utnytte ulike motivasjons- og endringsstrategier Videre skal studentene tilegne seg erfaring i å presentere teoretisk stoff og tilrettelegge praktiske opplegg samt samarbeide med det øvrige helsepersonell, pasienter og gjerne pårørende når det gjelder fysisk aktivitet brukt som behandling innen psykisk helsearbeid. Målgruppen for studiet er helsepersonell som arbeider innen psykisk helsearbeid; - ansatte ved ulike institusjoner, distriktpsykiatriske sentra, aktivitetssentre, hjemmebaserte tjenester, kommunehelsetjenesten og trenere og andre som benytter fysisk aktivitet i det forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende arbeidet for mennesker med psykiske problemer. Bachelorgrad eller tilsvarende grad innen helse- eller sosialfag og 1 års relevant praksis innen psykisk helsearbeid eller årsstudium innen idrettsfag fra høyskole og 1 års relevant praksis fra psykisk helsearbeid. Søkere som er over 25 år kan tas inn på studiet dersom de på grunnlag av realkompetanse, har nødvendige kvalifikasjoner. En må da oppfylle følgende krav: 25 år eller eldre i opptaksåret

9 Minimum 5 års relevant praksis Dokumenterte kunnskaper/fag på nivå tilsvarende opptakskravet til det enkelte studium ervervet gjennom etterutdanning eller på annen måte Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper på samme måte som ved ordinært opptak Den enkelte søker vurderes ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering basert på innsendt dokumentasjon.

10 Videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandlingsform innen psykisk helsearbeid, 30 studiepoeng, er et deltidsstudium som strekker seg over 2 semestre. Normert studietid er et semester. Studiet bygger på en bachelorgrad innen helse- eller idrettsfag eller et årsstudium innen idrettsfag. Studiet skal kvalifisere helsepersonell og andre gjennom praktisk og teoretisk kunnskap, til å kunne tilrettelegge fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform i psykisk helsearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om, opparbeide seg positive holdninger til og argumentere for fysisk aktivitet som behandlingsform. Etter endt studium skal studentene kunne planlegge, gjennomføre og evaluere behandlingsopplegg med basis i teoretisk forståelse og praktisk erfaring med tilrettelegging av fysisk aktivitet/helserelatert trening for mennesker med psykiske lidelser. Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke etter ny informasjon for å kunne delta aktivt i diskusjoner. Det legges vekt på at den enkelte student søker etter informasjon i forhold til de temaene som tas opp i studieoppgavene, at de vurderer informasjonen og informasjonskildene og drøfter og vurderer denne informasjonen før de bruker den. En veileder i å bruke fagdatabaser utleveres ved henvendelse til avdelingen. I forbindelse med praksis skal det også skrives en enkel rapport som krever at de kan dokumentere kunnskap og hvordan de anvender den i praksis.

11 Studiet er inndelt i 2 hovedemner. Emnene blir belyst gjennom en kombinasjon av forelesninger, utarbeiding og utprøving av praktiske opplegg, arbeid med studieoppgaver, selvstudier samt erfaringer og kunnskaper som tilegnes i ulike praktiske situasjoner. sp = studiepoeng Psykisk helsearbeid, 15 sp Delemner: Mennesket, psykiske lidelser Helse og ulike behandlingsformer Planer, meldinger og lovverk Motivasjon og kommunikasjon Faglig fundament Brukermedvirkning Personalundervisning Pasientundervisning Dokumentasjon Fysisk aktivitet, 15 sp Delemner: Anatomi og fysiologi Effekten av fysisk aktivitet Motivasjon til fysisk aktivitet Valg av aktivitetsformer Individrettede og gruppetilbud Planarbeide, kortsiktig og langsiktig Didaktiske vurderinger Gruppe som arbeidsform Fysiske aktivitetstilbud Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium Studieoppgaver Praksis Forelesning, gruppearbeid og selvstudium Studieoppgaver Praksis Mappevurdering, 15 sp Graderte karakterer Praksis og praktiske prøver, 15 sp Bestått/ Ikke bestått

12 Studiepoeng: 15 Hensikten med undervisningen er å bevisstgjøre studentenes holdning til fysisk aktivitet som integrert behandlingsform innen psykisk helsearbeid. Videre synliggjøre kulturen og fremheve muligheter og avklare begrensninger for å tilrettelegge fysisk aktivitet for psykiatriske pasienter. Menneskelige, helsemessige og samfunnsmessige aspekter knyttet til psykisk helsearbeid belyses og behovet for faglig og personlig kompetanse vektlegges med tanke på synliggjøring av holdninger, roller og posisjoner. Filosofi, menneskesyn og verdier Helse og psykisk helsearbeid/helsepsykologi Kosthold Mestring av sykdom og lidelse St meldinger, opptrappingsplaner, helselover og handlingsplanen Kommunikasjons- og samhandlingsteorier Kommunikasjon i grupper Helsesamtalen Makt og avmakt; - konsekvenser i praksis Bevisstgjøring av faglig og personlig kompetanse; - holdninger, roller og posisjoner Hvem er bruker? Hva innbærer brukermedvirkning av ansvar og forpliktelser? Brukerens eget persepktiv og historie

13 Alder, sosial rolle, tilhørighet & tilstand, Pasientens problemperspektiv/tilstand; - diagnose og funksjonsnivå (spiseforstyrrelser, angst, tiltaksløshet, ensomhet, aggresjon, selvdestruktivitet, psykosomatikk, rusmisbruk, migrasjonsproblematikk, organiske endringer, overgrepsproblematikk,) Helsepedagogikk og miljøarbeid/terapi Kartlegging, testing, observasjon/registrering, systematisering Studiepoeng: 15 Hensikten med undervisningen er å gi studentene teoretisk, forskningsbasert kunnskap om og praktisk erfaring innen ulike fysiske aktiviteter tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser. Studentene skal faglig kunne argumentere for bruk av fysisk aktivitet innen psykisk helsearbeid, utforme planer og praktisk legge til rette ulike aktiviteter på forskjellige nivåer for enkeltindivider og grupper. Videre ha kjennskap til og kunne anvende ulike motivasjonsstrategier i arbeidet med å øke det fysiske aktivitetstilbudet ved eget arbeidssted. Kroppens anatomi og fysiologi Fysiologisk, psykologisk og sosial effekt av fysisk aktivitet Myter og realiteter Sentrale motivasjonsstrategier Helsesamtalen

14 Muligheter og begrensninger i psykisk helsearbeid: Individuelle, institusjonelle og samfunnsmessige Planarbeid Friluftsliv, ball, lek og trimaktiviteter, vannaktiviteter, dans og bevegelse til musikk og aktivitet for eldre/senioraktiviteter basert på utholdenhet, styrke og bevegelighet Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser basert på økt tiltakslyst, motivasjon, mestring samt sosiale og psykologiske forhold Gruppeprosesser, sammensetning, ledelse Innsikt i aktivitetstilbud og nøkkelhendelser tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser 3 ukesamlinger (forelesning, gruppearbeide, praktisk tilrettelegging av aktiviteter) Praksis og praktisk prøve Studieoppgaver 2 ukesamlinger (forelesning, gruppearbeide, praktisk tilrettelegging av aktiviteter) Praksis og praktisk prøve Studieoppgaver Første semester innbefatter 3 ukers tilstedeværelse for studentene. I tillegg skal studentene tilrettelegge et personalmøte, skrive referat fra to fagartikler og gjennomføre praksis.

15 1. semester vil inneholde teori om: - mennesket, helse og ulike behandlingsformer. - planer, St meldinger og lovverk samt medias fokusering på fysisk aktivitet og psykisk helse - forskning knyttet til fysisk aktivitet - planarbeide; - kortsiktig og langsiktig - helsesamtalen - faglig fundament og personlig kompetanse, holdninger og roller - anatomiske og fysiologiske aspekter knyttet til effekten av fysisk aktivitet, spesielt for mennesker med psykiske lidelser - kost & ernæring Innen praktiske emner vil 1. semester inneholde aktiviteter knyttet til - uteaktiviteter/friluftsliv - bevegelse til musikk - lek- og trimaktiviteter Det blir gjennomført en praktisk prøve knyttet til bevegelse til musikk i 1.semester, hvor lærer og medstudenter gir tilbakemelding. Andre semester innbefatter 2 ukers tilstedeværelse for studentene. I tillegg skal det tilrettelegges for et pasientmøte, skrives en hjemmeoppgave samt gjennomføre praksis. 2. semester vil inneholde teori om: - kommunikasjon - helsepedagogikk - gruppe som arbeidsform - brukermedvirkning - dokumentasjon - fysiske aktivitetstilbud Innen praktiske emner vil 2. semester inneholde aktiviteter knyttet til - vannaktiviteter - senioraktiviteter - lek- og trimaktiviteter - uteaktiviteter - ballaktiviteter Ved avslutning av 2. semester blir det gjennomført en praktisk prøve hvor lærer og medstudenter gir sin tilbakemelding. Ekstern og intern sensor samt medstudenter evaluerer den praktiske prøven.

16 Fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykisk helsearbeid er en utdanning hvor det legges vekt på teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Det ivaretas gjennom varierte arbeidsmåter og ferdighetstrening. Arbeidsformene vil være preget av et pedagogisk grunnsyn med studenter som aktivt søker kunnskap. Det forutsetter ansvar for egen læring. Det vil bli gitt undervisning i sentrale områder fra pensum. Undervisningsmetodene består av forelesninger, deltagelse i aktiviteter, løsning av studieoppgaver som samles i mappe, presentasjon av eget arbeid, medstudent-evaluering og forskjellige typer gruppearbeid. Gjennom denne undervisningen vil studentene også få kunnskap og erfaringer med prosjektarbeid, forskning, utviklings- og endringsarbeid. Ved gjennomføring av studiet vil Fronter bli brukt som undervisningsverktøy. Det innebærer at den enkelte deltager har direkte tilgang til fagansvarlig og deltagerne ved studiet via egen PC og kan bruke systemet i forbindelse med gjennomføring av bl.a. studieoppgavene. Studentene skal utføre ulike studieoppgaver som samles i en mappe i Fronter. Mappe er en systematisk samling studentarbeid som til sammen skal gi et bilde av studentens læring og utvikling innenfor et visst område. Selv om hver student har sin mappe og mappeoppgavene alltid krever individuelt arbeid, vil det endelige produktet være resultat av kollektive arbeidsprosesser. Respons fra medstudenter og veiledning fra lærer vil stå sentralt. Arbeidsmappe er den mappen studenten samler alle sine oppgaver i, mens presentasjonsmappe er et omslag hvor studentene skal legge inn de studieoppgavene som skal leveres inn til sensurering.

17 I arbeidsverktøyet Fronter skal den enkelte student legge inn studieoppgavene innen fristen som står under den enkelte oppgaven i heftet for mappevurdering. Følgende studieoppgaver skal gjennomføres. 1. Rapport fra et personalmøte. 2. Rapport fra et pasientmøte. 3. Et referat fra to fagartikler 4A En førbeskrivelse av prosjektbeskrivelsen. 4B En prosjektbeskrivelse 5. Plan for den fysiske aktiviteten ved institusjonen 6. En praksisrapport fra fire praksisopplegg. 7. Tre skriftlige planer/opplegg for praktiske prøver. 8. En medstudentrespons på referat fra to fagartikler. Det vil være knyttet noe litteratur til enkelte oppgaver. Det vil bli lagt vekt på at studentene selv søker etter litteratur knyttet til de ulike emnene etter hvert som de får erfaring med det. Litteraturen bør være internasjonal og forskningsbasert. Studieoppgavene skal besvares individuelt eller i gruppe. Form og innhold av den enkelte studieoppgave blir presisert i beskrivelsene/retningslinjene til den enkelte studieoppgave. Beskrivelsene/retningslinjene vil bli samlet i et eget hefte som leveres ut ved studiestart. Det vil bli gitt en tilbakemelding på oppgave 6 (praksisrapporten). På oppgave 3 (referat fra to fagartikler) skal den enkelte student få tilbakemelding fra en medstudent (medstudentrespons). Det oppfordres til at studentene også sender de andre studieoppgavene til hverandre for at den enkelte kan få respons fra medstudenter. Alle oppgaver skal skrives med Times New Roman 12 (med unntak av overskrifter), linjeavstand halvannen. Studentene skal i studieperioden gjennomføre 4 opplegg med fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser ved egen institusjon eller annet relevant praksissted. Ved behov for hospitering for å oppfylle studiekravene, er studenten selv ansvarlig for å finne hospiteringssted. Praksissted godkjennes av fagansvarlig for studiet. Det skal skrives en samlet rapport fra de 4 oppleggene som blir vurdert av intern sensor.

18 Gjennom forberedelser og praksis av egne opplegg skal studentene skaffe seg erfaring i å planlegge, kortsiktig og langsiktig og tilrettelegge fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser, kunne vurdere egne og andres opplegg og registrere deltakernes ulike reaksjonsmønstre. Videre skal studentene omsette teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter og personlige holdninger og bevisstgjøre mulighetene for å tilrettelegge fysisk aktivitet i eget behandlingsmiljø. Studieoppgavene 1 8 må være gjennomført før presentasjonsmappen innleveres. Ansvarlig faglærer vil gjennomføre en registrering av den enkelte kandidat over hvilke oppgaver som er lagt inn i Fronter innen fristen for den enkelte oppgave. Innlevering av presentasjonsmappen regnes som eksamen. Alle obligatoriske krav må være oppfylt for å kunne gå opp til eksamen (innlevere presentasjonsmappen). Ikke innlevert presentasjonsmappe vil bli regnet som ikke møtt til eksamen (ett forsøk). Studiepoeng: 15 Kode: 4PSYFY15 Den enkelte student får før innleveringsfristen tilsendt en presentasjonsmappe (omslag), med sitt kandidatnummer påført. Presentasjonsmappen er den mappen som sendes til sensorene for sensurering. Det skal leveres 3 oppgaver som legges i presentasjonsmappe for sensur; Oppgave 1: Rapport fra et personalmøte Oppgave 2: Rapport fra et pasientmøte Oppgave 3: Prosjektbeskrivelse. Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern og ekstern sensor vurderer alle presentasjonsmappene. Ved ikke bestått mappe vil studenten ha muligheter for å forbedre innholdet innen en avtalt frist.

19 Studiepoeng: 15 Kode: 4PSYFY20 Praksisrapporten vurderes av intern sensor/ansvarlig faglærer. Det gis Bestått/ Ikke bestått på den samlede rapporten. Ved Ikke bestått på rapporten kan denne omarbeides og leveres inn på ny innen fastsatt dato. Det gjennomføres to små praktiske prøver i 1. semester og en avsluttende praktisk prøve i slutten av 2. semester. De praktiske prøvene innebærer å gjennomføre aktiviteter med medstudenter. Oppleggene skal være tenkt tilrettelagt for en gruppe mennesker med psykiske lidelser. Det skal utarbeides en skriftlig plan for gjennomføringen av aktivitetene. Planene skal legges ut på Fronter før gjennomføringen. De skriftlige planen skal inneholde følgende: 1. Mål for aktivitetsopplegget 2. Plan over aktivitetene 3. Litteraturhenvisning knyttet til aktivitetsopplegget (hvis aktuelt) De første prøvene er individuelle og emner og praksis fra første semester skal ligge til grunn for aktiviteten/prøven. Aktiviteten/prøven blir vurdert av intern sensor og medstudenter. Andre prøve kan gjennomføres individuelt eller inntil to kandidater sammen. Emner og praksis fra hele studieforløpet skal ligge til grunn for aktiviteten/ prøven. Aktiviteten/ prøven blir vurdert av to sensorer (faglærer og ekstern sensor) og medstudenter. I forbindelse med gjennomføring og sensurering av den andre prøven på slutten av 2. semsester kan kandidaten(e) få spørsmål fra litteratur knyttet til hele pensum samt aktiviteten. Praktisk prøve vurderes til Bestått/ Ikke bestått. Ved Ikke bestått prøve vil det bli arrangert ny prøve før innleveringsfristen for presentasjonsmappen.

20 Litteratur til videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykisk helsearbeid, 30 studiepoeng, utgjør ca 2000 sider obligatorisk litteratur. Almvik, A. & Borge, L (red) (2006) Psykisk helsearbeid i nye sko. Kap 2, kap 3, kap 5, kap 10, kap 11, kap 12, kap 13 & kap 14. Bergen, Fagbokforlaget Borg, M. & Topor, A. (2007) Virksomme relasjoner. Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Kommuneforlaget Borge, L., Martinsen, E. & Moe, T. (2011) Psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi. Fagbokforlaget Bøe, D. T., & Thomassen, A. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Kap 1, 3, 5, 7, 8, 9, Oslo: Universitetsforlaget. Espnes, G. A., & Smedslund, G. (2001). Helsepsykologi. Kap. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,.14, 15, 16. Oslo: Gyldendal akademisk Gjerset, A. (1992). Idrettens treningslære (pp , , , ). Oslo: Universitetsforlaget. Hassmén, P. & Hassmén, N (2005) Hälsosam motion lindrar nedstämthet och depresjon. Kap 1, 7, 8, 9, 10 & 11. SISU Idrottsböcker idrottens förlag Helsedirektoratet (2009) Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 31, 35, 41, 43, 45 & 46. Håkonsen, K. M. (2000). Mestring og lidelse: Kap 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13 & 14 Gyldendal Akademisk Knardahl, S. (1998). Kropp og sjel. Psykologi, biologi og helse. Kap. 6, 8, 10, 11. Oslo: Universitetsforlaget. Martinsen, E. (2004). Kropp og sinn. Fysisk aktivitet og psykisk helse. Bergen: Fagforlaget.

21 Moe, T. (1998). Fysisk aktivitet - en ressurs i psykiatrisk behandling (pp , , , ). Oslo: Universitetsforlaget. Ommundsen, Y. & Aadland, A. (2009) Fysisk inaktive voksne i Norge. Helsedirektoratet Pedersen, B. K. (2003). Recept på motion (pp. 9-17, 23-36, 67-84, , , ). København: Nyt Nordiske Forlag Arnold Busck. Prescott, & Børtveit. (2004). Helse og adferdsendring. Oslo: Gyldendal akademiske. Renolen, Å. (2008) Forståelse av mennesker innføring i psykologi for helsefag (kap 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, & 9) Fagbokforlaget Stavne, & Thormodsæter. (2005). Hjelp, jeg er blitt prosjektleder! Sarpsborg: Prosjektforum AS Vifladt, E. (2001). Helsepedagogikk - et virkemiddel for læring og mestring. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Aker sykehus. Wilhelmsen, I. (2008) Sjef i eget liv en bok om kognitiv terapi. Hertervig Forlag Bech, A. (2006). Hvilke faktorer påvirker motivasjonen til å drive fysisk aktivitet hos pasienter innlagt til behandling for rusavhengighet? Oslo: Ullvin Behandlingssenter Helsedirektoratet (2010) Fysisk aktivitet og psykisk helse Tipshefte IS-1670 Knardahl, S. (2001). Kroniske smerter - gjør vi alt galt? Tidsskrift Norske Lægeforening, 22(121), Martinsen, E.W. (2008) Physical activity in the prevebtion and treatment of anxiety and depression. Nordic Journal of Psychiatry 62 (suppl 47):25-9 Moe, T. (2002). Fysisk aktivitet i grupper. Aker universitetssykehus, klinikk for psykiatri, 3. Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskrift Norske Lægeforening, 16(121),

22

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan Folkehelse

Studieplan Folkehelse Studieplan Ernæring, livsstil og fysisk aktivitet 15 + 15 studiepoeng Høgskolen i Finnmark Innledning Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid. Store grupper

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Videreutdanning i psykisk

Videreutdanning i psykisk Studieplan master 1. år Studieretning 1 b: Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid 60 studiepoeng Foto: Jogeir Berg Studieplanen bygger på Rammeplan for

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer