NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2011"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 112 Saksh. Arnesen, Arthur K. Yngvar Hagala Saksgang Møtedato Fylkesutvalet NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLANE 2011 SAMANDRAG Den fastsette fylkestinget nye retningsliner for forvaltning av kompensasjonsmidlane. Seinare er dei årlege handlingsplanane for bruk av kompensasjonsmidlane godkjent av fylkesutvalet, sist blei planen for 2010 godkjent i desember 2010 med 4 merknader. I januar 2011 vart Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar samde om å be fylkesutvalet om ei avgjerd på korleis bundne midlar til Jondalstunnelen skal fordelast, og om det let seg gjera å endra den prosentvise fordelinga mellom satsingsområda. Fylkesutvalet vedtok i april 2011 at midlane til Jondalstunnelen skal takast frå potten til kommunane Kvam, Kvinnherad og Jondal. Punktet om retningsgjevande rammer for fordeling av kompensasjonsmidlane på definerte hovudområde vert teke ut av gjeldande Retningsliner for forvalting av kompensasjonsmidlane. Etter dette er det utarbeidd Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2011 som er godkjent av Styringsgruppa i september Den blei handsama av RNF i desember Planen for 2011 har ei ramme på 49,4 mill kr og fastsett rammer for tilskott til ei rekkje ulike tiltak innafor samferdsle, kompetanseheving, tettstadsutvikling, bedriftsretta støtte m.m. Planen er i stor grad ei vidareføring av tiltak frå tidlegare planar, men inneheld også nokre nye tiltak. FORSLAG TIL VEDTAK Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2011 blir godkjent med desse merknadene: 1. Resterande midlar til Jondalstunnelen med kr blir tatt frå udisponerte rentemidlar. 2. Frå 2012 blir opptente renter lagt til årets ramme og innarbeidd i den årlege handlingsplanen. 3. Endeleg godkjenning av fordeling av midlar på dei tre kompetanseprosjekta i Kvinnherad skal godkjennast av fylkeskommunen.

2 Paul M. Nilsen Jan Per Styve Vedlegg: - Plan for bruk av kompensasjonsmidlar Kopi av brev frå KRD om bruk av kompensasjonsmidlar til kommunalt næringsfond. 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Innleiing. Frå fekk mange av dei kommunane som sidan 2004 hadde hatt full arbeidsgjevaravgift gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift. I Hordaland var det 7 kommunar. Dei kommunane frå 2004 som ikkje fekk gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift, held fram i ei kompensasjonsordning tilsvarande den vi hadde for perioden 2004 til Dette gjeld dei 7 kommunane Modalen, Kvam, Jondal, Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo. Tidlegare handsaming Etter ein omfattande prosess kor næringslivet og ordfararane i dei råka kommunane deltok, og kor Regionalt næringsforum kom med ei anbefaling, blei forslag til nye retningsliner fremma for fylkestinget som Sak 64/07. Det blei gjort slikt vedtak: 1. Fylkestinget sluttar seg til den i saka føreslåtte modellen for forvaltning av kompensasjonsmidlane i perioden , basert på - ei felles styringsgruppe - strategiske føringar for fordeling av midlane - ansvars- og oppgåvefordeling mellom fylkesutvalet, Regionalt Næringsforum og den regionale styringsgruppa - sekretariatet lagt til Samarbeidsrådet for Sunnhordland - forvaltningsoppgåver lagt til fylkeskommunen - utarbeiding av årleg handlingsplan - forvaltning av bedriftsretta midlar gjennom Innovasjon Norge 2. Fylkestinget delegerer det overordna ansvaret for vidare forvaltning av kompensasjonsmidlane til fylkesutvalet, inkl. mynde til å godkjenne årlege handlingsplanar og gjere eventuelle endringar i forvaltningsmodellen. Deretter utarbeida styringsgruppa Plan for bruk av kompensasjonsmidlane Planen blei handsama av fylkesutvalet som sak 90/08 den kor det blei fatta slikt vedtak: Fylkesutvalet godkjenner Plan for bruk av kompensasjonsmidlar Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2008 blei på tilsvarande vis utarbeidd av styringsgruppa og handsama av fylkesutvalet kor det blei gjort slikt vedtak: Fylkesutvalet godkjenner Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2008 med desse merknadane: 1. Frå og med 2009 må retningslinene sin føring om midlar til bedriftsstøtte innarbeidast i planen. 2. Fylkesutvalet viser til fylkestinget sitt vedtak om finansieringsplan for Jondalstunnelen med m.a. 80,6 mill kr frå kompensasjonsmidlane. Fylkesutvalet legg til grunn at Styringsgruppa for forvaltning av kompensasjonsmidlane tek fylkestinget sitt vedtak med i vurderinga ved fordeling av midlane dei førstkomande åra. Etter møte og brevveksling mellom styringsgruppa for kompensasjonsmidlane og politisk leiing i fylkeskommunen sumaren og hausten 2009 kring bruk av kompensasjonsmidlar til delvis finansiering av Jondalstunnelen, oversendte styringsgruppa plan for bruk av kompensasjonsmidlane 2009 til politisk handsaming i desember Planen blei handsama av fylkesutvalet den kor det blei gjort slikt vedtak (Sak 10/10): Fylkesutvalet godkjenner plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2009 med desse merknadene: 1. Bedriftsretta verkemiddel skal forvaltast etter same praksis som andre fylkeskommunale midlar til Innovasjon Noreg og bør frå 2010 utgjere minst 10% av den årlege ramma. 2. Det er ein føresetnad at den resterande løyvinga til Jondalstunnelen vert innarbeidd i planane for 2010 og Felles kompetansetiltak og bedriftsretta verkemiddel gjennom Innovasjon Noreg må omfatte bedrifter i alle dei aktuelle kommunane. 3

4 Planen for bruk av kompensasjonsmidlar 2010 blei utarbeidd av styringsgruppa og handsama av fylkesutvalet kor det blei gjort slikt vedtak (Sak: 264/10): Fylkesutvalet godkjenner plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2010 med desse merknadene: 1. Fylkesutvalet legg vekt på at dei lokale prioriteringane som dei råka bedriftene og kommunane kjem med, vert følgd opp. 2. Fylkesutvalet tek difor til etterretning at bedriftene på Bømlo og Bømlo kommune så sterkt prioriterer midlar til samferdselsprosjekt på Bømlo, og vil av den grunn ikkje krevja at Bømlo tek del i felles kompetanseprosjekt og bedriftsretta verkemiddel. 3. Kompensasjonsmidlar kan ikkje nyttast som grunnkapital i kommunale næringsfond. 4. Det er viktig at framdrifta i prosjekt og aktivitetar finansiert med kompensasjonsmidlar er tilfredstillande. Handsaming av planen for Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar hadde eit førebuande møte 19. januar for å drøfta fordeling av midlar og innspel til ny plan for I dette møtet vart ein samde om å be fylkesutvalet om ei avgjerd på korleis bundne midlar til Jondaltunnelen skulle fordelast, og om det let seg gjera å endra den prosentvise fordelinga mellom satsingsområda. Fylkesutvalet vedtok i møte 27. april 2011 følgjande (Sak: 80/11): 1. Fylkesutvalet legg til grunn at midlane til Jondalstunnellen skal takast frå "potten" til dei tre kommunane Kvam, Kvinnherad og Jondal, i tråd med føresetnadene i planen for 2010 vedteken i desember 2010, og finansieringsplanen for Jondalstunnellen. 2. Punktet om retningsgjevande rammer for fordeling av kompensasjonsmidlane på definerte hovudområde vert teke ut av gjeldande Retningsliner for forvalting av kompensasjonsmidlane. Etter dette har Plan for bruk av kompensasjonsmidlane 2011blitt utarbeidd. Planen blei vedtatt på møte i styringsgruppa 21. september Etter at fylkeskommunen mottok planen for 2011 har den vore til handsaming i Regionalt Næringsforum (RNF) som gjorde slikt vedtak på sitt møte : Regionalt næringsforum tilrår at Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2011 blir godkjent med desse merknadene: 1. Resterande midlar til Jondalstunnelen blir tatt frå udisponerte rentemidlar. 2. Frå 2012 blir opptjente renter lagt til årets ramme og innarbeidd i den årlege handlingsplanen. 3. Styringsgruppa kjem med forslag til fordeling av midlar på dei tre prosjekta KVV kompetanse fase 2, Møt skulen og Realfagsprosjektet som blir endeleg godkjent administrativt av fylkeskommunen. Kort om innhaldet i planen Planen for 2011 er i hovudsak utforma etter same mal som tidlegare år og prosjekta som blir støtta er også i hovudsak dei same. Det er likevel nokre nye prosjekt som er kome til i planen for 2011 og det er også gjort endringar i nokre av dei tidlegare prosjekta. Dette er omtala under. Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2011 er lagt ved. Også i Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2011 er midlane fordelt på prosjekt innafor dei fire hovudområda samferdsle, kompetanseheving, andre tiltak og bedriftsretta tiltak. Fordeling av midlar på dei ulike prosjekta i planen går fram av tabell 9.0 i planen som også er vist under. Tabellen gjer eit oversyn over vedtatt fordeling av midlar i planane for 2007, 2008, 2009 og 2010, og Styringsgruppa sitt forslag til fordeling av midlar for

5 9.0 Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift fordeling mellom prosjekt 2011 PROSJEKT Område samferdsel: Rv 541/542 Bømlopakken 12,00 16,80 21,60 24,00 25,65 Jondalstunellen 1,50 1,00 3,30 7,40 7,40 Vegutbetring Kvam 2,50 2,50 1,50 0,00 0,00 E39 Ferjefri Kyststamveg 0,25 0,20 0,50 0,40 0,40 Infrastruktur Skånevik 0,25 0,30 0,20 0,35 0,30 Infrastruktur Modalen 0,25 0,20 0,20 0,30 0,15 Infrastruktur Tysnes 0,00 0,00 0,20 0,30 0,20 Stord lufthamn 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Tilrettelegging for infrastruktur i Kvam 0,25 0,24 Mobildekning Bømlo 0,40 Til fordeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Samferdsel 16,75 21,90 27,50 33,00 34,74 0,00 0,00 Område kompetanseheving: Prosjektleiarutvikling 0,50 0,00 0,00 0,75 0,00 Leiarutvikling 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 Mellomleiarar og linjeleiarar 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Internasjonalisering 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Samarbeid skule-næringsliv 2,40 3,00 4,40 3,45 2,73 Til fordeling 1,60 3,00 0,00 0,00 1,50 Ungt entreprenørskap 0,50 0,40 0,35 Kompetanse Kvam 0,60 0,70 Sum Kompetanseheving 5,00 6,00 5,60 5,20 5,28 0,00 0,00 Område andre tiltak: Kultursenter Husnes 2,50 2,50 2,50 2,70 5,00 Næringsfond Kvinnherad 2,00 2,80 3,00 3,00 2,00 Tettstadutvikling Ålvik 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 Tettstadutvikling Jondal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utvikling og reiselivstiltak i Kvam 1,70 1,30 Maskinrom Rubbestadneset 0,40 Til fordeling 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum område andre tiltak 6,00 6,80 7,00 7,40 8,70 0,00 0,00 Bedriftsretta tiltak Innovasjon Norge 0,00 0,00 2,50 1,90 0,00 FOU og næringstiltak 0,30 0,30 Sum bedriftsretta tiltak 0,00 0,00 2,50 2,20 0,30 0,00 0,00 Ymse ufordelte midlar 1,25 0,00 0,00 Administrasjon av styrings.gr/arbeidsutval 0,00 0,00 0,40 0,50 0,38 Sum ufordelt / administrasjon 1,25 0,00 0,40 0,50 0,38 0,00 0,00 Samla sum fordelt 27,75 34,70 42,60 48,30 49,40 0,00 0,00 5

6 Nedanfor er nokre av prosjekta innafor dei tre hovudområda i planen, samferdsle, kompetanseheving og andre tiltak kort kommentert. For meir utfyllande informasjon blir det vist til handlingsplanen. Samferdsle Jondalstunnelen Det er sett av 7,4 mill kr til Jondalstunnelen i planen for 2011o planen slår fast at dermed er forpliktinga til delvis finansiering av Jondalstunnelen med kompensasjonsmidlar oppfylt. Dette er ikkje korrekt. I planen for 2011 er det lagt til grunn at det i perioden 2004 til 2006 blei sett av 60 mill kr Jondalstunnelen. Det korrekte talet skal vere 59,2 mill kr. Med 7,4 mill avsett i 2011 manglar det difor framleis 0,8 mill kr på å oppfylle fylkesutvalet sitt vedtak om at midlane til Jondalstunnelen skulle takast frå planane for 2010 og Bømlopakka Det er sett av 25,658 mill til Bømlopakka, noko som utgjer nesten heile Bømlo sin del av midlane og 52 % av den totale ramma for kompensasjonsmidlane i Tilrettelegging for infrastruktur i Kvam: Eit prosjekt som mellom anna vil arbeide med å få på plass avtalar med grunneigarar og tilrettelegging for å få i gang konkrete prosjekt. Prosjektet legg opp til arbeid med fleire mindre prosjekt rundt om i kommunen. Eit delprosjekt, rundkjøring Nordheimsund, er gjennomført. Kvam kommune er prosjektansvarleg og det er sett av kr i Samstundes er det ikkje sett av midlar til prosjektet Vegutbetring i Kvam i 2010 og E39 Ferjefri kyststamveg har som mål å få dette vegprosjektet inn på NTP Fleire aktørar frå det offentlege og næringslivet har arbeidd for å få utgreidd ein ferjefri kyststamveg mellom Bergen og Stord vart eit gjennombrot for dette arbeidet, då Samferdsledepartementet bad Statens vegvesen om å gjennomføra ein KVU for strekninga Aksdal Bergen som blei lagt fram i Det er i 2011 sett av kr. Samferdslepakke Skånevik vil enten omfatte midlar til oppgradering av fylkesveg 34 med ny gang- og sykkelveg frå Skånevik ferjekai til idrettsanlegget eller utbetring av RV 48 for sentrum i Skånevik til Nes. Endeleg prioritering vil bli gjort av kommunen. Det er sett av kr i Infrastruktur Modalen skal gå til å starta arbeidet med planlegging av Modalen næringspark og til vidare utbygging av gjestehamna på Mo. I 2011 er det sett av kr. Modalen har fått midlar til infrastrukturtiltak sidan Opphavleg var det skissert at midlane skulle gå til reiselivsrelaterte tiltak som skilting og rasteplassar. Våren 2010 søkte kommunen i samråd med næringslivet å få omdisponera kr av tidlegare avsette midlar til digital infrastruktur med mellom anna videokonferanseutstyr. Søknaden blei godkjent av Regionalt næringsforum i april 2010 og prosjektet er gjennomført. Infrastruktur Tysnes omtaler bruk av kompensasjonsmidlar til å utarbeide ein plan for 4 prioriterte strekningsvise utbetringar i kommunen. To av utbetringane er så godt som sluttført. Det er sett av kr for Mobiltelefondekning i Bømlo er eit nytt tiltak i planen for I Bømlo kommune er det til dels store områder som ikkje har god nok dekning for bruk av mobiltelefon. Dette er eit problem og ei utfordring både for næringslivet og innbyggjarane. Kommunen sette difor i gong ei kartlegging av kor stort dette problemet er og for å avdekka kva for område i kommunen problema er størst. Etter at denne kartlegginga var ferdig er det teke kontakt med både Telenor og Netcom for å få til eit samarbeid. Begge gjev uttrykk for at dei ynskjer å delta, men gir samtidig uttrykk for at skal ein få gjort noko med dette problemet, må det på plass ekstern finansiering. Det er sett av kr. Kompetanseheving Til fordeling er det sett av ei ramme på kr ,- innan kompetanse. Målet er å tilrettelegga og gjennomføra kompetanseprogram ut i få dei behova bedriftene har. Dette er både fellestiltak og bedriftsinterne tiltak. Det er viktig at programma er så målretta at dei treff behovet til den enkelte bedrift slik at den enkelte sin kompetanse kan omsetjast i synlege resultat i bedrifta. 6

7 Samarbeid skule-næringsliv var i perioden eit prosjekt innan auka samarbeid skule næringsliv ved Kvinnherad vidaregåande skule. I prosjektperioden har det vore arbeidd innan mange ulike områder. Tilbakemeldingane frå næringsliv og skule er at prosjektet har vore til stor nytte, og at det er ynskjeleg med ei vidare satsing gjennom eit nytt prosjekt, KVV Kompetanse fase 2. Møt skolen er eit nytt prosjekt for 2011 som skal arbeide med å vidareutvikle samarbeidet mellom skule og næringsliv, særleg ved å byggja nettverk av førelesarar og lærarar frå næringslivet til dei vidaregåande skulane. Realfagsprosjektet blir vidareført i planen for Prosjektet har som mål å styrke real- og naturfagsundervisninga i ungdomsskulane og vidaregåande skule. Prosjektet skal vidare skapa kontaktflater mellom bedrifter, skuler og ungdomen og auka interessa for og kunnskapsnivået innan realfag hos ungdom. Det er sett av ei ramme på kr til dei tre skule-arbeidsliv prosjekta i Kvinnherad nemnt over. Midlane skal fordelast mellom KVV kompetanse fase 2, Møt skolen og Realfagprosjektet. Det går ikkje fram av planen korleis midlane skal fordelast mellom prosjekta eller kven som skal gjere det. Ungt entreprenørskap er også vidareført i planen for 2011 og det er sett av kr. Målsettinga er å auke entreprenørsatsinga i Sunnhordland. Aktivitetane vil vere knytt til å implementera metodikk og programma til UE på alle alderstrinn frå grunnskule til vidaregåande skule. Kompetanse Kvam går på oppfyljing og meistring ved fråfall i den vidaregåande skulen og kartlegging av kompetansebehovet hos bedriftene i Kvam. Det er sett av kr i Etablering av Hardanger Kunstskule er eit nytt prosjekt i Det er planlagt oppstart av Hardanger Kunstskule frå hausten 2012, avhengig av at det er tilgang på eigna lokale i den tidlegare Norheimsund ungdomskule kr er sett av i Andre tiltak Kultursenter Husnes har som målsetjing å styrka og vidareutvikla kulturskulesatsinga i Kvinnherad kommune ved å knytte aktivitetane saman i eit kulturskulebygg. Næringslivet i kommunen ønskjer å medvirke med kompensasjonsmidlar i dette prosjektet fordi dei meiner at eit aktivt kulturliv er med på å gjera ein stad attraktiv å bu og arbeide i. Kulturskulen er ein viktig bidragsytar til utvikling av kulturlivet i kommunen og blir difor ein viktig faktor for rekruttere og behalde fagfolk i næringslivet i kommunen. Arkitektkonkurranse og anbodsrunde er gjennomført. Byggestart var 6. juni 2011 med forventa ferdigstilling i desember ,0 mill kr er sett av i Næringsfond Kvinnherad har i planane for 2007, 2008 og 2009 vore beskrive som eit initiativ frå næringslivet for å kartleggja og løyse inn nye næringsareal i Kvinnherad. Grunngjevinga har vore at næringslivet har stort behov for næringsareal og ønskjer å gå i eit samarbeid med kommunen om å utvikle nye areal. I planen for 2010 er denne beskrivinga endra. Der heitte det at midlane skulle inngå som grunnkapital i eit kommunalt næringsfond. Etter at både fylkeskommunen og KRD ikkje godkjente slik bruk av midlane er det planen for 2011 igjen skissert at midlane skal gå til utvikling av næringsareal. KRD sitt svar til Kvinnherad kommune ligg som vedlegg til saka. Utvikling og reiselivstiltak i Kvam skal gå til ei felles satsing på ein rekkje mindre infrastrukturtiltak for å vidareutvikle reiselivet i kommunen. Kvam kommune skal vere prosjektansvarleg. Prosjektet erstattar eit tidlegare prosjektområde kalla Tettstadutvikling i Ålvik kor det så langt er disponert kr Det er sett av 1,3 mill kr i FOU og næringstiltak har som føremål å få fram auka kunnskap om ulike virkemidlar til næringslivet i dei aktuelle kommunane og der igjennom fleire gode søknader til dei ulike virkemiddelaktørane. Det er sett av kr i

8 Maskinrom Rubbestadsneset er eit nytt tiltak i Prosjektet er starta opp og ein har som målsetnad å få realisert er eit fullskala maskinrom, som vil gje heilt spesielle opplæringsfordelar for elevane ved Rubbestadsneset vidaregåande skule, rederi og bedrifter som ynskjer vidare opplæring for sine tilsette, innan Sekretariat og administrasjon. Der er sett av kr i planen for Fordeling på kommunar. Det er styringsgruppa si oppgåve å få til ein mest mogleg balansert fordeling av virkemidlane på tiltak i dei ulike kommunane. KRD leiger inn ekstern bistand frå Møreforsking til å gjere berekningar av kor mykje bedriftene i kvar kommune bidreg med til kompensasjonsmidlane. Av retningslinene går det fram at styringsgruppa både skal legge vekt på ei balansert fordeling i høve til dei kommunane som har ytt mest, samstundes som alle kommunane skal få noko. Dette vil vere eit viktig lim i styringsgruppa. For å ivareta begge desse omsyna har styringsgruppa innførd noko dei kallar Handlingsregelen som er formulert slik: Summen av direkte tiltak og fellestiltak skal utgjera minst 95 % av det den einskilde kommune bidreg med. I handlingsplanen for 2011 er det vidare utarbeidd ein oversikt kor ein forsøker å vise korleis dei fordelte prosjektmidlane er antatt å vere til nytte i dei ulike kommunane. Oppsummert får vi då slik fordeling samanlikna med tala frå Møreforsking. Berekninga viser at dei kommunane som bidreg mykje til ordninga avgir midlar til dei kommunane som bidreg lite. Kommunar Tall frå Møreforsking (mill kr) Berekna fordeling for 2011 (mill kr) Etne 0,11 0,55 Bømlo 27,85 26,82 Tysnes 0,05 0,30 Kvinnherad 15,72 15,16 Jondal 0,00 0,55 Kvam 5,68 5,49 Modalen 0,00 0,15 Oppsparte renteinntekter. Kompensasjonsmidlane er øyremerkte midlar frå KRD. Midlane blir delvis utbetalt til fylkeskommunen same år som tilsegn blir gitt, og delvis året etter. I 2009 kom det inn eit krav i KRD sine retningsliner om at renteinntekter av midlar som ikkje var utbetalt til sluttbrukar skulle gå til same formål som sjølve midlane. Etter dette har Hordaland fylkeskommune hatt desse midlane ståande på ein eigen renteberande konto i påvente av utbetaling til sluttbrukar. Fylkeskommunen har ansvar forvalting av midlane i høve til sluttbrukar. Det inneber mellom anna ansvar for å utforme tilsegn, følgje opp prosjekta og foreta utbetalingar i tråd med framdrifta i prosjekta. Før tilsegn blir gitt må det ligge føre ein konkret og realistisk plan for prosjektgjennomføring. Det har i mange tilfelle tatt lang tid før slik dokumentasjon ligg føre og sjølve gjennomføringa av prosjekta kan også ta lengre tid en forutsett. Den samla effekten av dette er at fylkeskommunen til ein kvar tid har betydelege midlar ståande på renteberande konto. Oversikta nedanfor gir ein oversikt over renteinntekter pr Opptente renter (kr)

9 Fylkeskommunen sendte 15. september 2011eit brev til styringsgruppa kor ein bad om renteinntekter for 2009 og 2010 blei lagt til ramma for 2011 og innarbeidd i planen. Samstundes ga vi ei oppmoding om at desse midlane burde nyttast til større felles regionale utviklingsprosjekt. Styringsgruppa meinte dette kom for seint til å bli innarbeidd i årets plan og vil komme med ein eigen plan for desse midlane seinare, eventuelt i samband med planen for Styrking av sakshandsamingskapasiteten. Med berre delar av ei stilling avsett til sakshandsaming av kompensasjonsmidlane har kapasiteten på dette området vore for liten i fylkeskommunen. I dei nasjonale retningslinene for 2010 blei det opna for at fylkeskommunen og andre tilskottsforvaltarar kan nytte inntil 5 % av ramma forvalting av midlane. Det er difor i 2011 oppretta ei ny stilling på Næringsseksjonen som har som hovudoppgåve forvalting av kompensasjonsmidlane. Stillinga blir finansiert med delar av dei oppsparte renteinntektene og går såleis ikkje ut over tildelt ramme. Vurdering Fylkesrådmannen har vurdert arbeidet i høve til retningslinene for forvaltning av kompensasjonsmidlane vedtekne av fylkestinget i Sak 64/07 og dei vedtak som seinare er gjort i fylkesutvalet. Så langt vi kan sjå har arbeidet i styringsgruppa, arbeidsutvalet og sekretariatsarbeidet i det alt vesentlege vore i tråd med desse retningslinene. Eg vil likevel knytte nokre kommentarar til forvaltinga og prioriteringane. Som det går fram av omtalen av dei ulike tiltaka i planen, vil det framleis stå at kr for at andelen kompensasjonsmidlar til finansiering av Jondalstunnelen skal vere i tråd med godkjent finansieringsplan for denne. Eg tilrår difor at fylkesutvalet følgjer tilrådinga frå RNF om å ta denne resten frå udisponerte renteinntekter. I samband med godkjenning av planen for 2010 orienterte eg om at Kvinnherad kommune ønskte å nytte kompensasjonsmidlar som grunnkapital i eit kommunalt næringsfond. Fylkeskommunen hadde gitt ei tilbakemelding om dette ikkje er mogleg og fylkesutvalet poengterte dette i sitt vedtak i samband med godkjenning av planen for Kommunen tok etter dette saka opp med KRD. I sitt svar seier KRD at dei er samd i våre vurderingar og slår fast at midlane ikkje kan nyttast som grunnkapital i fond kor berre avkastinga skal nyttast til generell næringsutvikling. Dette er det tatt omsyn til i planen for 2011 kor ein er tilbake til at midlane skal nyttast til næringsareal. Elles tek planen etter vårt syn i stor grad omsyn til føringane om å prioritera større prosjekt kor bruk av kompensasjonsmidlar vil ha ein utløysande effekt for å få prosjektet gjennomført. Sjølv om to av tiltaka i Kvam (Tilrettelegging for infrastruktur i Kvam og Utvikling av reiselivstiltak i Kvam) er sett saman av ei rekkje mindre prosjekt, er desse tilbaka utarbeidd etter ein omfattande prosess i kommunen kor næringslivet har deltatt aktivt. Eg legg difor til grunn at sjølv om fleire av desse prosjekta er små, er dei viktige å få gjennomført næringslivet. Det kan også vere at nokre av desse prosjekta kan bane veg for større prosjekt i neste omgang. I saka er det gjort greie for renteinntekter frå kompensasjonsmidlar som enno ikkje er utbetalte. Det er viktig at forvaltinga av desse renteinntektene kjem inn i eit system som gjer at dei blir forvalta på same måte som resten av kompensasjonsmidlane i samsvar med nasjonale og regionale retningsliner. I tråd med anbefalinga frå RNF tilrår eg difor å innføre som fast rutine frå 2012 at desse rentemidlane blir gjort kjent for styringsgruppa samstundes med den ordinære løyvinga frå KRD slik at dei kan bli innarbeidd i årets plan. Med dei kommentarane som er nemnt her vil eg tilrå at Plan for bruk av kompensasjonsmidlar for 2011 blir godkjent. 9

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING; - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR FOR 2009

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING; - GODKJENNING AV PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR FOR 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200902980-12 Arkivnr. 146.310 Saksh. Arnesen, Arthur K. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.01.2010 NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012.

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201205550-29 Arkivnr. 146 Saksh. Arnesen, Arthur Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 NÆRINGSRETTA MIDLAR

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fyl ke srådmann en Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 17. juli 2006 Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer