Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering mot korreksjonsdata registrert med SR20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering mot korreksjonsdata registrert med SR20"

Transkript

1 NavSys as Fjellhamarveien 46 N1472 Fjellhamar Tlf: Forfatter: Nils Barkald Dato: Veiledning i hvordan registrere punkter med Leica SR20 for senere etterprosessering mot korreksjonsdata registrert med SR20 Leica SR20 og Leica Geo Office Combined (LGO) er avanserte produkter som benyttes av landmålere til mange operasjoner, og kan virke komplisert i bruk uten grundig opplæring. Denne veiledningen går gjennom det som er viktig ved oppsett av referansestasjon (base), for å registrere punkter i felt og gjøre etterprosessering med eksport av etterprosesserte måledata til ASCII-fil og Shape-fil. Kun noen få av funksjonene i SR20 og i LGO må benyttes for dette, og med denne veiledningen bør det være overkommelig å lykkes. Dato: Side 1

2 Oppsett av SR20 som referansestasjon (base) Tips Config Set Valg av Job Navning av punkter Start på Job Lagring av referansedata Dersom du har hatt SR20 på inne og den fortsatt er på mens du beveger deg ut, bør du skru den av og så på igjen når du er ute under åpen himmel. Dette gir en kortere initialiseringstid. SR20 trenger ca 2 minutter fra den skrus på til den beregner posisjoner. Du vil i venstre statusfelt (statusfeltene finner du øverst i displayet) se en sirkel når SR20 beregner posisjoner. Under sirkelen ser du PDOP som forteller deg hvor gunstig satellittgeometrien er for å gjøre nøyaktige målinger. Det er optimalt om denne er mellom 2 og 3. I det tredje statusfeltet ser du antall satellitter benyttet, samt antall synlige. Velg Config Set PP_DM fra Main - Setup - Config Sets. En fylt sirkel vises til venstre for teksten PP_DM i listen over alle Config Sets når den er valgt. I Main - Job Management ser du en liste over alle jobbene som er registret i SR20. Opprette en ny jobb ved å trykke menu-tasten og velge New. For å bestemme hvordan punkter skal navngis går du inn på Main Setup IDTemplate Management og velger/lager et ID Template Name som starter med BP for base-punkt, de fire siste siffer i serienummeret til SR20 (finnes på etikett bak på SR20), og deretter :#####. Punktene vil nå få navn som f.eks. BP1366_00001, BP1366_00002 osv. Hus å trykke Meny-tasten og Save for å lagre. Det er kun nødvendig å lagre ett punkt mens den samler data for etterprosessering. Punktet får en observasjonstid som tilsvarer tiden den har stått og lagret data etter at Occupy er valgt og før Stop velges. Når du skal lagre data for referansepunktet velger du Main Survey og en dialog vises hvor du bør sjekke at Config Set er PP_DM, at antennetypen er AT501 Tripod. Sjekk at den jobben du ønsker å lagre til vises i Job. Sjekk at riktig Coord System er valgt. Dette kan f.eks. være EUREF89 UTM32N. Velg GENERIC som kodeliste. Når alt er OK velger du Apply. Du kommer da inn i registreringsdialogen. Mål antennehøyden med målebåndet som er montert på tripoden. Før du trykker Occupy og starter registrering av punktet kan du endre Point Name, sette Antenna height og sette Point Code til APOINT. For å starte lagring av punktet trykker du Occupy. En tripod og en klokke vises i det andre statusfeltet fra venstre. Når du er ferdig velger du Stop&Save. Data for referansepunktet er lagret. Merk at du må lagre referansedata for et tidsspenn som omslutter alle punktene som er målt inn med Roveren. Dato: Side 2

3 Måling med SR20 Tips Config Set Valg av Job Navning av punkter Start på Job Innmåling av punkter Dersom du har hatt SR20 på inne og den fortsatt er på mens du beveger deg ut, bør du skru den av og så på igjen når du er ute under åpen himmel. Dette gir en kortere initialiseringstid. SR20 trenger ca 2 minutter fra den skrus på til den beregner posisjoner. Du vil i venstre statusfelt (statusfeltene finner du øverst i displayet) se en sirkel når SR20 beregner posisjoner. Under sirkelen ser du PDOP som forteller deg hvor gunstig satellittgeometrien er for å gjøre nøyaktige målinger. Det er optimalt om denne er mellom 2 og 3. I det tredje statusfeltet ser du antall satellitter benyttet, samt antall synlige. Velg Config Set PP_DM fra Main - Setup - Config Sets. En fylt sirkel vises til venstre for teksten PP_DM i listen over alle Config Sets når den er valgt. I Main - Job Management ser du en liste over alle jobbene som er registret i SR20. Velg den jobben du skal fortsette med eller opprett en ny jobb ved å trykke menutasten og velge New. For å bestemme hvordan punkter skal navngis går du inn på Main Setup IDTemplate Management og velger/lager et ID Template Name som starter med RP for rover-punkt, de fire siste siffer i serienummeret til SR20 (finnes på etikett bak på SR20), og deretter :#####. Punktene vil nå få navn som f.eks. RP1366_00001, RP1366_00002 osv. Hus å trykke Meny-tasten og Save for å lagre. Når du skal lagre punkter velger du Main Survey og en dialog vises hvor du bør sjekke at Config Set er PP_DM, at antennetypen er AT501 Pole dersom du har koblet til den eksterne antennen, og GS20 Internal dersom du benytter den interne antennen i SR20. Sjekk at den jobben du ønsker å jobbe med vises i Job. Sjekk at riktig Coord System er valgt. Dette kan f.eks. være EUREF89 UTM32N. Dersom du har definert en kodeliste som du ønsker å benytte må du sørge for at den riktige er valgt i Codelist. Velg GENERIC dersom du ikke har laget en egen. Når alt er OK velger du Apply. Du kommer da inn i registreringsdialogen. Før du trykker Occupy og starter registrering av punktet kan du endre Point Name, Antenna height og velge Point Code. Velg APOINT dersom du har valgt Codelist Generic. Du kan da legge inn noen attributter relatert til punktet. Dette kan du gjøre mens du er i Occupy ved å trykke Menu - 5 More - Attribution. For å starte lagring av punktet trykker du Occupy. En tripod og en klokke vises i det andre statusfeltet fra venstre. Det er ikke krav til observasjonstid ved etterprosessering med desimeter nøyaktighet. Når du er ferdig velger du Stop&Save. Punktet er lagret og du er klar for et nytt punkt. Dato: Side 3

4 Etterprosessering med Leica Geo Office og eksport av data Opprette prosjekt Opprett et prosjekt fra menyen File-New project. Under fliken General må du gi prosjektet et navn i Project Name og en plassering for prosjektfilene i Location. Under fliken Coordinates, bør du velge EUREF89 UTM32N dersom denne er tilgjengelig. Dersom denne ikke er tilgjengelig kan NavSys bistå med dette. Under fliken Codelist Template velg GPS500 som Instrument Class (kodelister som er nyttige under registrering av attributter i felt kan defineres annetsted i LGO og også i SR20) Klikk OK, og prosjekvinduet åpnes. Det er fra dette vinduet vi jobber med måledataene og gjør etterprosesseringen(det er flere fliker, blant annet View/Edit, GPS-Proc og Points). Import av måledata fra rover Import av referansedata fra base Måledata (rådata) må nå importeres til prosjektet. Sett CF-kortet i PC'en. Fra menyen Import velg Raw data... Finn frem til mappen GEODB på CF-kortet og velg den jobben du ønsker å importere rådata fra. Files of type må være satt til GPS500/SR20 raw data. Huker du av Include subfolder importeres alle jobbene i den valgte mappen samt jobber i alle undermapper. Velg jobben du ønsker å importere til prosjektet og klikk Import. Du må nå knytte de importerte rådata til prosjektet du opprettet. I vinduet Assign data to project som vises nå, skal du klikke Assign. Lukk vinduet ved å klikke Close. Du får en påminnelse om du ønsker å lagre en sikkerhetskopi av rådataene på CF-kortet. Dette bør du gjøre da CF-kortet går fullt før eller siden, og da kan det være lurt å ha kopi av rådata på PC en dersom du må gjøre noen av operasjonene i LGO om igjen senere. Punktene vises nå i fliken View/Edit i prosjektvinduet. Gjenta prosessen over, men merk at selve korreksjonen ikke er utført enda. Dato: Side 4

5 Etterprosessering Velg fliken GPS-Proc. Fra menyen GPS-Proc sett Processing Mode - Manual Mode. Vi skal nå fortelle LGO hva som er korreksjonsdata og hva som er måledata. I fliken GPS-Proc klikker du på en av de små pilene helt til høyre i vinduet. Du får da et litt annet bilde som viser tidsskalaen. Her ser du for hvilket tidsrom du har korreksjonsdata og når de enkelte punktene ble målt inn. Klikk høyre musetast i tidsvinduet. Velg Select Mode - Reference. Klikk nå på tidslinjen for referansedataene. Tidslinjen blir rød for å markere at dette er referansedata. Gjenta prosessen for målepunktene, men de skal markeres som Rover (Select Mode - Rover). Du kan tegne en firkant med musa rundt flere tidslinjer for punkter og endre disse samtidig. Det er også et verktøy på verktøylinja for dette (hammer med rød og grønn strek under). Etterprosessering startes nå fra menyen GPS-proc - Process. Resultater fra etterprosesseringen kan nå studeres i fliken Results. Du kan kjøre etterprosessering flere ganger f.eks. mot korreksjonsdata fra forskjellige referansestasjoner, og det du ser her er resultater fra alle kjøringer mot måledataene. Dersom du ønsker å lagre de korrigerte måledataene i prosjektdatabasen må du velge hvert punkt og klikke høyre musetast og velge Store. Alternativt Select - All fra samme meny før Store. Eksport til ASCIIfil Åpne prosjektet det skal eksporteres fra. I menyen Export, velg ASCII data. Første gang man gjør dette må innstillingene settes og lagres, Gjør følgende: Trykk høyre musetast mens markøren peker på feltet Settings. Velg New I dialogen du nå kommer til (under Settings) skal du velges følgende inntsillinger (dette behøver du kun gjøre en gang hvis du lagrer innstillingene): Under fliken General må du velge File type Points, Coord type Local og Grid, Height mode Elipsoidal eller Orthometric. Under fliken Point må du sette Point type All. Under fliken Classes må du sette Coordinate class All og under fliken Coordinate System må du velge Name EUREF89 UTM32N, Transformation None, Local Ellipsoid WGS1984, Projection UTM 32 North. Geoid Model settes dersom du har kjøpt geoidemodellen fra Statens Kartverk og ønsker å bruke denne. kan du velge hvilke data som skal med på ASCII-fila og også andre egenskaper ved fila. Her må det eksperimenteres i forhold til hva GIS-systemet støtter og hvilke data som man ønsker over til GIS-systemet. Det er svært mange muligheter. Eksport til Shape-fil Åpne prosjektet det skal eksporteres fra. I menyen Export, velg Shape file... I dialogen du nå kommer til (under Settings) kan du velge hvilke data som skal med på Shape-filene og også andre engenskaper ved fila. Her må det eksperimenteres i forhold til hva GIS-systemet støtter og hvilke data som man ønsker over til GIS-systemet. Det lages tre filer ved hver eksport, og de får navn som er identisk med kodelisten (Codelist) med etternavn.shp..shx og.dbf. Dato: Side 5

6 Måling med CM-nøyaktighet Tips Observasjonstid Konfigurasjonssett Lagring av referansedata Basen bør settes på et på et sted hvor den kan logge data fra alle synlige satellitter (satellitter som står 15 grader eller høyere over horisonten). Det er fornuftig å bruke et stativ til å plassere målestaven til roveren på. Det finnes ben til å sette på målestaven. Merk at observasjonstiden (tidsrommet rover må logge data på hver punkt) er lang. SR20 gir en indikasjon på tiden, men det kan være lurt å logge 110% av den anbefalte tiden for å være sikker på å kunne etterprosessere. Benytte PP_CM på både base og rover. Mål antennehøyden med målebåndet som er montert på tripoden. Før du trykker Occupy og starter registrering av punktet kan du endre Point Name, sette Antenna height og sette Point Code til APOINT. For å starte lagring av punktet trykker du Occupy. En tripod og en klokke vises i det andre statusfeltet fra venstre. Når du er ferdig velger du Stop&Save. Data for referansepunktet er lagret. Merk at du må lagre referansedata for et tidsspenn som omslutter alle punktene som er målt inn med Roveren. Etterprosessering Etterprosesseringen foregår som ved DM-nøyaktighet, men det er viktig å påse at Solution Type for punktene blir Phase og ikke Code. Dette kan kontrolleres under fliken Results ved å åpne mappen Points. Dato: Side 6

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 E-post: storvik@storvik.no Web: www.storvik.no Oppkobling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet.

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. Andre funksjoner Andre funksjoner Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. 2 Under hoved Appleter får du forskjellige valg innen samme modul. 3 Under Queries ligger

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

MONKEYJAM. En liten håndbok. Øivind Stengrundet

MONKEYJAM. En liten håndbok. Øivind Stengrundet MONKEYJAM En liten håndbok Øivind Stengrundet INNHOLD BLI KJENT MED MONKEYJAM... 3 Knapperad... 3 INNSTILLINGER... 4 General... 5 Capture... 6 STARTE ET NYTT PROSJEKT... 7 OPPTAK... 8 REDIGERING... 9 FORHÅNDSVISNING...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer