Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon"

Transkript

1 Del 1 Introduksjon Problemstilling Mål Avgrensinger Konklusjon side 1 Del 2 Jentenettverk Produkt Markedssegment Strategi merkevarebygging Hjemmeside -Navigering -Estetikk -Trygghet -Troverdighet -Bonus side 2 side 3 side 4 side 5/6 Del 3 Prosjektfremdrift Behovdefinerig Konseptskisser Fokusgruppe Formbearbeiding side 7/8/9

2 Introduksjon I prosjektet fokuserer vi på Internett, da først og fremst elektronisk handel (E-handel). Intensjonen var at vi skulle komme frem til forslag, om hvordan man kan markedsføre og selge et produkt over Internett. Internetthandel har eksistert i flere år. I de siste har interessen og markedsverdien for bedrifter som driver E-handel stupt. Noen av problemene kan kanskje bunne i liten forståelse for hva Internett er og hvordan man kan bruke dette mediet. Produktet er valgfritt og jeg ønsker å ta fatt i et problemfelt som er aktuelt for tiden, nemlig sikkerheten for jenter mellom år. Problemstillingen Jenter føler seg ofte utrygge når de må bevege seg utendørs om kvelden. Media hevder at det er en reel grunn til denne frykten. Det er stadig oppslag om voldtekter og andre overgrep mot jenter i alderen Det finnes allerede en rekke alternativ som tar sikte på å forebygge faren som jentetaxi spray eller alarm. Men på grunn av dårlig tilgjengelighet eller lite informasjon om disse produktene blir de ikke brukt. Internett er nettopp et medium som både kan informere, bygge relasjoner med bruker og tilgjengeliggjøre et slikt produkt. Målet Hensikten er å utvikle et konsept (en løsning) som ivaretar jenter sitt behov for trygghet når de er alene på gaten, samt å vise hvordan et slikt produkt kan tilgjengeliggjøres ved bruk av Internett. Avgrensing. Hovedfokuset på P 4.2 Internett og Merkevarebygging ligger ikke ved produktet, men rundt temaet E-handel. Det er derfor ikke sikkert at prosjektet vil resultere i et reelt produkt, når man tenker på produksjonsmetoder og -kostnad. Det jeg derimot vil belyse er om man trenger et slikt produkt og hvordan E-handel kan tilgjengeliggjøre og markedsføre produktet. Teknologien er under stadig utvikling. De sidene som jeg vil legge frem på slutten av prosjektet, vil ikke ta hensyn til de laveste prosessorhastighetene eller båndbreddene. Jeg vil heller fokusere på hvilke visuelle virkemiddel som det er mulig å bruke og mest gunstig for mitt prosjekt. Konklusjon Prosjektet resulterte i konseptet jentenettverk. Dette er først og fremst en teneste og ikke et produkt. For å få tilgang til denne tenesten må man kjøpe et spesialdesignet headset. De største problemene for meg var alle kompromissene jeg måtte inngå. Hvert element måtte balanserest i forohold til problemstillingen og målgruppen. Jeg jobbet parallellt med å skaffe meg informasjon om både om E-handel og hvilke behov produktet skulle dekke. Jeg fokuserte på hvilke verdier siden og produktet skulle representere og hvordan dette kan formidles på en hjemmeside. Når det gjelder E-handel tror jeg seriøsitet, helhet, trygghet og opplevelse er nøkkelen. Det er også viktig å få frem de ulike produktene sin unikhet.

3 Jentenettverk Det jeg har valgt å fokusere på er først og fremst behovet for kontakt med andre mennesker. Hovedkonseptet mitt er et jentenettverk, hvor ulike brukerene blir koplet opp mot hverandre. Dette inkluderer også en overvåkingssignal. Jeg baserer løsningen på kjent kommunikasjonsteknologi. Hvorfor jeg valgte dette, er at jeg har registrert at jenter ofte tyr til telefonen når de føler seg utrygge. Om et slikt konsept bare gi en falsk følelse av trygghet er diskutabelt. Men jeg tror at dersom du signaliserer at du er i kontakt med andre, vil det bidra til at angriperen vil bakke ut i frykt for å bli tatt. I en situasjon der du setter deg inn i en taxi er dette svært reelt. Sjåføren vet ikke om de først har gitt et signalement. Jeg ville knytte dette opp mot noe som kan lokalisere deg dersom noe skjer og inkluderte et onlinekamera til headsettet. Brukeren ha nå mulighet til at overvåkingssentralen følger med på det som skjer rundt en. Sentralen vil bare kunne se det som brukeren tillater den.en alarm som kan overraske angriperen ble også integrert. En annen side som er kanskje viktigere enn den reelle tryggheten, er at man automatisk vil føle seg mer avslappet i samtale med andre. Det vart viktig at headsettet også kunne benyttes til å lyttet til musikk, filme omverdenen med onlinekameraet og flere andre ting bare for fornøyelsen sin skuld. Det skal ikke være et produkt kun for å verne personen som bærer, det men like mye for at den skal ha det triveligere.

4 Produktet Jeg ville skape et humoristisk uttrykk på produktet fremfor et elegant eller vakkert. Dette er et produkt som ikke er skjørt. Det er for å gjøre hjemveien kortere og ikke minst festligere. Jeg ville gjøre det fullt synlig for alle og enhver og gjerne overdrive det med å også tilføre lys. Jeg syntes det var naturlig å bruke et måneformet lys på produktet. Dette symbolet er lett og huske for forbipasserende og har klare paralleller til natten. Ellers er produktet holdt strengt geometrisk. Produktet er i seg selv ekstremt. Jeg måtte ta et standpunkt om jeg ville prøve å skjule det mest mulig, eller om det skulle være fullt synlig slik at alle visste om hva det var når de såg det. Skal produktet i seg selv inneha en skremselseffekt for eventuelle angripere, må de se at jentene har det. Hvorvidt om jenter vil symbolisere at de er med i et jentenettverk eller ikke, kan man selvfølgelig stille spørsmål om. Min argumentasjon for dette er at spiller man på de rette verdiene, vil de være med på å bygge opp denne kulturen. Utforminga av telefonen ble ikke vektlagt. Jeg brukte det samme formspråket som i headesettet for å skape familielikhet, men noen grundigere bearbeiding av formen ble ikke foretatt. (les mer om produktet og tenesten på hjemmesiden!)

5 Markedssegmentet. Jeg definerte i utgangspunktet segmentet til å være jenter mellom år. Jeg valgte å redefinere dette segmentet av flere grunner. Det kan være vanskelig legge inn verdier i et produkt, som skal appellere til en målgruppe som er så forskjellig. En annen side er at de over 25 år har flere motforestillinger mot å bruke internett for å kjøpe et produkt. Utviklingen her er nok i ferd med å snu siden ITK har kommet inn i grunnskolen for å bli og de dermed ikke vil føle seg fremmedgjort foran enn datamaskin. Det konseptet som jeg endte opp med innebærer bruk av mobilteknologi. Jenter i gruppen + 25 ikke har samme forhold til mobilen som til yngre jenter. De i gruppen over har den fordi det har oppstått et behov i samfunnet, om at man skal være tilgjengelig for alle til en hver tid. Mens de yngre har et annet bruksmønster og mobilen har blitt en naturlig del av hverdagen. Den er i hyppig bruk for å avtale møter eller bare sende hverandre en hilsen. Denne gruppen ville nok derfor være mer mottagelig for et slikt produkt som jeg har skissert opp, enn de som er eldre. De er vandt med å bruke mobilteknologi og internett så selve produktet vil ikke være noen barriere. Jeg valgte likevel å bruke bilder av eldre jenter på siden. De fleste jentene under 22 år ønsker å være eldre enn de er. Dersom man skal klare å nå gruppen, må man kanskje spille på at man retter seg mot eldre folk. Merkevarebygging Jeg kommer omm på inn på merkevarebyggingen i alle avsnittene. Et merke er ikke bare en logo som man setter på ting. Men en helhetlig profil. Kort kan jeg si at jeg gjennom hele prosjektet jobbet med å definere de verdiene som skulle være i konseptet. Det jeg valgte til slutt var: Samhold: Dette er noe jentene står sammen om. Vi er en gruppe og et team. Dette er en ny kultur og vi alle kan bli med på å skape en god stemning. Sosialt: Veien blir kortere fordi vi har det sosialt. Vi har alltid noen og prate med når vi vil. Festlig: Det kan være spennende og artig å ha noen og prate med som du ikke kjenner. Sikkerhet: Noen er der for meg hele tiden. Om noe skulle skje kan de gripe inn.

6 Hjemmeside Navigering All informasjon skal være tre klikk i fra første side med unntak av kjøp og oppgraderingssidene. Disse sidene skal være svært enkle og man skal føle man har kontroll til en hver tid. Det skal være lett og forholde seg til informasjonen på hver side. Man skal også kunne få en oversikt over det fullstendige innholdet i hjemmesiden. Estetikk Jeg valgte å ikke fokusere på selve produktet på bildene, men heller forsøke å skape en stemning. Jeg hentet inspirasjon fra filmsider og kunstsider om hvordan jeg ville fremstille

7 tenesten min. Jeg definerte hovedfargene i første bildet og gikk utfra dette. Jeg valgte å bruke to basiskulører som kan oppfattes som kontraster til hverandre og videre nyanser av disse. Jeg prøvde å gjennskape noe av stemningen som det er om natten med en grålig blå grunnfarge. På tenesten og produktet brukte jeg en varm gultone, for å fortelle at dette er noe som tar vare på deg. For at produktet skulle fremstå som festlig og spennende, måtte fargene være klare. Trygghet Jeg lagde et klart skille mellom informasjonssidene og sidene for kjøp og oppgradering. Det skal være mulig for en tidligere bruker å kunne finne de programmene o.l de er ute etter uten å måtte lete seg gjennom annen informsjon. Det var også viktig å få folk til å ville finne ut om produktet uten at de ville få følelsen av at de kjøpte noe. Jeg har også troen på å bruke et eget internett securitas, som kan beskytte siden for hackere (secured site). Troverdighet Det er viktig at brukeren av siden får troverdighet både til tenesten, produktet og bedriften. Layouten skal gi et bilde på en seriøs bedrift og appellere til markedssegmentet. Fargene måtte harmonere med produktet for å gi en helhet. For å vise at bedriften er intressert i hva andre mener lhar man lagt inn egen side for å legge igjen kommentarer. Jeg valgte å vise de hovedansvarlige i bedriften. Hvilke bilder man viser av de er også viktige. De må fremstå som intressante og engasjerte. Sammen med bilde av de vart det også naturlig å plassere adresse og garantier. Dette for å fortelle at vi er her for å hjelpe deg og dette er det vi lover deg. Bonus Man må også formidle at det er noe spesielt på siden for de som er alt er kunder. Det er deler av siden som blir holdt skuljt inntil man har kjøpt produktet.

8 Prosjektfremdrift Jeg ville gjøre et forsøk på hvordan man kan benytte seg av Internett og det kontaktnettverket man har aktivt i prosjektutviklingen. Det vil si jeg benyttet en gruppe jenter mellom som fikk tilgang til prosjektet via hjemmeside. Det visste seg å være tungt å jobbe på denne måten. Det var lettere å henvende seg til dem direkte en og en da var de mer intressert. Behovsdefinering Jeg stillte folk fire spørsmål som introduksjon til oppgaven. -Hva er frykt. -Hva er trygghet. -Assosiasjoner til oppgaven. -Har du opplevd frykt selv når du er ute. Utfra svarene jeg fikk kom jeg frem til at følgende fem behov var verdt å bry seg om: Behovet for: -Oversikt -Kontakt -Overvåking -Beskyttelse -Varsling Så var det å kna det sammen til et produkt uten at jeg endte opp med en supergadget som ingen ville ha.

9 Konseptskisser Problemfeltet var kompleks og behovene ble mangfoldige. Jeg hadde en god stund et problem om hvor jeg ville vinkle oppgaven min. Spørsmålet ble hvordan jeg skulle balansere de ulike elementene og om hvor synlig produktet skulle være. Fokusgruppen. Jeg gjennomførte en undersøkelse i FO labben ved Handelshøgskolen, BI generelt om prosjektet. Intensjonen var å få presentert problemstillingen for en gruppe som kunne være representativ for markedssegmentet. Det visste seg å være vanskelig å finne noen som kunne representere en slik gruppe og jeg endte opp med fire jenter i alderen år. Det viste seg at disse fire jentene ikke var særlig engstelige og hadde slagkraft både i armene og i munnen dersom det skulle oppstå en ubehagelig situasjon. Jeg valgte å ikke legge særlig vekt på det som kom frem av gruppen. Av den undersøkelsen som jeg gjorde via e-post i første del av fasen viste det at flere hadde behovet for et slikt produkt. Det er også ikke mulig å generalisere hva fire personer mener om en sak til å gjelde alle. En annen fare ved denne type undersøkelser er hvordan individer oppfører seg i en gruppe. Det er psykologisk bevisst at hva majoriteten i gruppen mener blir ofte det alle mener. Det er langt vanskeligere å være tro mot hva man selv mener dersom alle andre har motsatt mening. Jeg valgte likevel å redefinere markedssegmentet til en yngre og mindre gruppe, enn det jeg hadde gjort i begynnelsen etter denne seansen. Dette er fordi jeg tror den skepsisen disse hadde til produktet og e- handel kan være representativt for en større befolkning, nettopp fordi denne generasjonen har opplevd hvordan det var før internett og mobiltelefon vart allemannseie. Jeg fikk også inntrykk av hvor jeg måtte være svært forsiktig, for å ikke skape mer frykt med produktet mitt enn å eliminere frykten.

10 Formbearbeiding Den endelige formbearbeidingen foregikk parallelt på 3D (Rhino) og på ark. Jeg lagde en kravspesifikajson på det som måtte være med og valgte hvilket formspråk jeg ville tilegne produktet mitt.

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 982932 982705 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 Hvordan kan en bedrift som markedsfører kosmetikk rettet mot kvinnelige studenter mellom 20-25 år, oppnå et mer effektivt

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer