Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene."

Transkript

1 Kjære styreledere i LTLs regionforeninger og styret i LTL HØSTEN 2011 regionkonferanse i elektronisk form. Oslo, Våren 2012s regionskonferanse er satt til felles middag med styreledere i LTLs regionforeninger den 21. mars og regionkonferanse den 22. mars. Vi kommer tilbake til sted, det blir sannsynligvis i nærheten av Oslo. Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene. Vi takker for det arbeidet dere gjør i regionene og for de rapportene som har kommet inn. INFORMASJON FRA LTL SENTRALT Først og fremst synes det som mange medlemsbedrifter sliter. Det har medført at vi har endret noe på vårt hovedfokus. I tillegg til det kvartals vise økonomibarometeret, har vi avholdt et økonomiseminar. Vi har også fått innslag på NRK Dagsrevyen med problemene til jernbanen. LTL har arbeidet mye med havnerelaterte saker og særlig promotert ønsket om mer gods over på sjø. Overfor tollmyndighetene er det særlig to saker som er viktige. Det ene er innskjerpingen som er gjort av Tollregion Oslo og Akershus som nærmest ikke aksepterer brudd på 10 dagers regelen med den konsekvens at flere har fått vedtak om tap av direktekjøringstillatelsen i 14 dager. Hittil har ingen vedtak blitt iverksatt. Den andre viktige saken er svenske tollmyndigheters praksis om ileggelse av toll og avgifter mot transportbedrifter som gjør feil i meldeplikten inn til EU. Hittil har vi ikke vunnet frem. Kompetanseavdelingen er nå nesten ferdig med omlegging av speditørskolen. Det nye er at praktisk spedisjon langt på vei utgår da man her har hatt et undervisningsopplegg som er gammeldags. Studentene vil fremdeles få praktiske saker å løse. Mye skjer på IT siden og vi har nå bl annet fått innmeldingsskjema på ligger på ltl.no. Vi har også laget nytt materiale vedrørende verving i samarbeid med NHO. Høstens viktigste seier er at Samferdselsdepartementet trakk forslaget om høydebegrensning på vogntog. LTL var toneangivende i det store arbeidet som ble gjort sammen med mange andre. Tom Rune Nilsen adm.dir. Postboks 5489, Majorstuen Telefon Internett: Oslo Telefaks Org.nr Besøksadresse: Middelthuns gate 27 E-post:

2 2 Nedenfor kommer regionrapportene fortløpende LTL region Nord-Norge Regionsrapport høst 2011 LTL Nord Norge jobber kontinuerlig for bedre rammebetingelser for sine medlemmer. Fokus ligger på NTP samt kompetanseheving. I samarbeid med NNDF v/garantifondet, Nor Lines, Hurtigruten, Norsk Havneforening samt havner i Nord Norge settes det i gang et forprosjekt som skal sette søkelys på, og bidra til at forutsetningene for utvikling av godstransport på sjø er tilstede; Utvikling av kysten til et mer attraktivt fremføringsalternativ. Budsjettet er på kr På kompetansehevende tiltak har vi i samarbeid med NLF inne en søknad hos Innovasjon Norge på i overkant av 1,2 millioner. Dette gjelder et bransjerettet utdanningsprogram for ledere, mellomledere, sjåfører og logistikkmedarbeidere. Dette håper vi kan være godkjent og igangsatt vinter/våren LTL Nord-Norge deltar gjennom NHO Troms i en arbeidsgruppe (nedfelt i NHO sentralt) med fokus på samordning av NHOs arbeid i forhold til nordområdene, for å kunne gi innspill til regjeringens nordområdemelding samt iverksette en utredning og forberede en konferanse. I forbindelse med nordområdemeldingen som ble lagt fram av Jonas Gahr Støre i Bodø, er dette høyaktuelt og av særdeles viktighet at våre interesser ivaretas. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken, og er nedfelt i begge regjeringserklæringene; Soria Moria I og II.. Arne Eidsmo døde 16.oktober 2011 etter kort tids sykeleie. Representanter fra styret i LTL Nord- Norge deltok i begravelsen. Det har vært enormt med tilbakemeldinger fra våre medlemmer, hvor man uttrykker noe usikkerhet for det videre arbeid for vår bransje. LTL Nord-Norge har vedtatt et videre samarbeid med NHO Troms som sekretariatsfunksjon, hvor også disse signaliserer at logistikk/samferdsel vil være et av deres hovedsatsinger. Vi håper og tror derfor at NHO Troms kan videreføre den viktige jobben som de alltid har gjort for LTL Nord- Norge. Vi har videre sammen med NHO Nordland, Troms og Finnmark - søkt et tettere samarbeid med Veiforum Nord, som er et organ som har oppnådd betydelig gehør på departementsnivå for sine innspill på bl.a. høringer. Dette er et organ Arne Eidsmo var med i, uten at det formelt til nå har vært en del av NHO-systemet. Vi mener at vi sammen kan oppnå større tyngde og gjennomslagskraft. Årsmøtet ble avholdt første helga i september på Kiel-ferga. Her deltok også Arne med frue. Dette var et meget vellykket arrangement med høy deltakelse blant våre medlemmer, men da fortsatt fra de små skipsekspedisjonene. De store samlasterne er like fraværende, dog var Schenkers representant påmeldt men møtte ikke pga sykdom i nærmeste familie. Deriblant hadde Thor Christian Hansteen et glitrende foredrag om LTL, hvor flere medlemmer ble gjort oppmerksomme på hva LTL sentralt kan bidra med.

3 3 Styret har gjennomført 3 telefonstyremøter i perioden. Det er ingen endringer i medlemsantallet i perioden. Regnskapet for siste periode viser et underskudd, da vi har valgt å delta på viktige arenaer bl.a. i forbindelse med NTP-arbeidet. Tromsø 18.november 2011 LTL region Midt-Norge LTL REGION MIDT-NORGE STATUS PR OKTOBER MEDLEMSBEDRIFTER Vi har ingen endringer i perioden. STYRESAMMENSETNING: John Kenneth Selven Linda Høydalsvik Kjell Roar Karlsen Eli Kløvstad Kenneth Kaald Jørgensen Roar Vikan Leder Styremedlem Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Magnus Ramsli ble på årsmøtet valgt til sekretær, men sluttet pr da han sluttet i bransjen og flyttet fra regionen. Varamedlem Eli Kløvstad tok over plassen. STYREMØTER Det er gjennomført 3 styremøter siden årsmøtet i april ÅRSMØTE 2012 Arrangeres ultimo april MEDLEMSAKTIVITETER Lokal foreningen har gjennomført følgende siden årsmøtet i april-11:

4 4 Deltakelse for LTL medlemmer på høringsmøtet til NHO og Næringsforeningen i Trondheim vedrørende nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge ble gjennomført Arbeidsmøte for å utarbeide en høringsuttalelse til Jernbaneverkets KVU ble gjennomført Planlagt medlemsmøte i oktober måtte avlyses da inviterte gjester ikke kunne stille. ANNET LTL lokalt har hatt flere presseoppslag både på NRK-TV og regionale aviser vedrørende saken om nytt logistikknutepunkt. LTL har markert seg i debatten. Foredrag om «Rikets tilstand sett fra LTL» ble holdt til medlemmene i Logistikkforeningen

5 5 SOSIALT Foreningen har 2 samlinger hvert år; Munkholmen på sommeren og julebord i november. Dette er populære samlinger hvor bransjefolk møtes til hyggelig samvær. Sommerfesten på Munkholmen ble gjennomført I år gjennomføres julebordet fredag hvor LTL leder Erik Johannessen vil delta sammen med oss. ØKONOMI Lokalforeningen har god økonomi, og har ca. kr ,- på konto pr d.d. Innkrevingen av medlemsavgift går greit! Midler vi får tilført fra LTL sentralt spores tilbake til medlemmene i form av: - Dekning av kostnader ved medlemsmøter - I og med liten deltakelse på lokale kurs (som ikke arrangeres), dekker foreningen kr ,- pr deltaker, samlet pott på kr ,- i året, for de som sender personell på kurs sentralt i LTL-regi. FOKUS FRAMOVER Vegforum Trøndelag og Regional Transportplan vil være prioritert. Logistikknutepunkt i Midt-Norge tar fortsatt mye tid. Det vil gjennomføres møte med Jernbanedirektør Elisabeth Enger onsdag og med politikere fra Arbeiderpartiet fredag Julebord for LTL medlemmer fredag Medlemskurs for LTL medlemmer planlegges til våren Trondheim, John Kenneth Selven Leder LTL region Midt-Norge Vedr. høstens regionkonferanse rapport fra LTL Region Bergen. Siden forrige regionkonferanse har vi gjennomført følgende aktiviteter: 1. Styremøter. Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. På møtene er følgende saker behandlet: - Leveranser til kjøpesentrene i Bergen kommune.

6 6 - Havnearbeidernes monopol på laste- og lossearbeid. - Samordnet varetransport i Bergen forespørsel om samarbeid med Bergen kommune. Styret meldte tilbake til kommunen at vi er positive til et slikt samarbeid.. Bergen kommune vil komme tilbake til saken. - Regional plan for lokalisering av ny havn i Bergensregionen. - Mulig navneskifte for LTL. - Transport av farlig gods på ferger. - Vest norsk transportarbeiderforenings aktiviteter. - Regional transportplan for Hordaland. - Dokken vest fullføring av påbegynt kaiutvidelse. Bergen kommune stiller som betingelse for å gi garanti til Bergen og Omland Havnevesen for fullføring av Dokken vest at kaier/områder i Bergen havn stilles vederlagsfritt til disposisjon for Bergen kommune. Etter styrets syn er de nevnte områder finansiert gjennom Havnekassen. Styret er helt uenig i kommunens fremgangsmåte og har bedt om et møte med byrådsleder og ansvarlig byråd. - Luftforurensingen i Bergen invitasjon til Bergen kommune om samarbeid for å kartlegge de ulike utslippskilder som grunnlag for å iverksette målrettede tiltak for å redusere utslipp. - KVU for fremtidig havn og jernbaneterminal i Bergensregionen. - Spørsmål om eiendomsretten til eiendommene i Bergen havn Bergen kommune forutsetter at eiendommer som ikke lenger brukes til havneformål skal overdras vederlagsfritt til Bergen kommune. Styret er av den oppfatning at eiendommer som er dokumentert betalt av Havnekassen etter Havne- og farvannsloven er havnens eiendommer. Kapital som blir frigjort ved eventuelt salg av slike eiendommer skal brukes til investeringer i havnen. - Verving. - SamferdselsLøftet II. - KVU Aksdal Bergen. Fergefri kyststamvei mellom Stord og Bergen. - KVU for transportsystemet i Bergensområdet. - Vestlandsrådets Handlingsprogram Årsmøtet: Årsmøtet ble avholdt 7. april På møtet ble følgende styre valgt: Styreleder Leif Arne Strømmen, gjenvalgt Styremedlemmene Gerdt Meyer, gjenvalgt, Kari Levorsen, gjenvalgt. Øvrige styremedlemmer som ikke sto på valg: Øyvind Lygre, Tom Antonesen, Egil Eikanger og Ove Tepstad. Gerdt Meyer ble av styret valgt som nestleder. 3. Fagmøter: Det har vært avholdt et fagmøte med følgende tema: 1. Transport av farlig gods på fergene.

7 7 I henhold til nytt regelverk er det lagt begrensninger på hvilke fergeavganger som kan ta med biler med farlig gods/eksplosiver. Dette får stor betydning spesielt for transport langs E39. Representanter fra Fjord 1 og fra Sjøfartsdirektoratet orienterte om erfaringer med og konsekvenser av det nye regelverket. 2. Utfordringer og muligheter ved bruk av gass som drivstoff ved lokal distribusjon. Bergen og Oslo har vært plaget med giftskyer under kalde vinterperioder. Disse giftskyene skyldes mest sannsynlig den kraftige økningen i salget av diesel drevne privatbiler. Hva kan vi som bransje gjøre for å redusere utslippet av NOX i Bergen og de andre storbyene i Norge? En representant for Gasnor AS redegjorde for de forhold bedriften som leverandør av gass kan bidra med. Tide AS deltok også på møtet og orienterte om sine erfaringer gjennom mange år med gassbusser. 3. Deltakelse i råd og utvalg: Styret for Bergene og Omland Havnevesen: Leif Arne Strømmen styremedlem Øyvind Lygre varamedlem Styret i NHO Hordaland. Leif Arne Strømmen varamedlem Administrasjonskontoret for Havne- og Lossearbeid. Leif Arne Strømmen, styreleder Kjetil Skjoldal og Tom Antonesen. Personalkomiteen ved Administrasjonskonteret: Leif Arne Strømmen og Tom Antonesen. Styret i Administrasjonskontoret har gjennom 2011 aktivt vurdert alternative organisering av dagens administrasjonskontor og utsetting, samt innføring av mulig IT løsning for utsetting av personell og registrering og godkjenning av timelister og tonnasjetillegg. Prosessen med omorganisering og innføring av ny IT løsning vil fortsette gjennom første halvår av 2012.

8 8 Styremedlem Øyvind Lygre representerer LTL Region Bergen i styringsgruppen for utarbeidelse av fylkesdelplan for ny havn i Bergensregionen. Styremedlem Ove Tepstad deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av Jernbaneverket for å utrede alternativ lokalisering av ny jernbaneterminal i Bergensregionen. Styreleder Leif Arne Strømmen er LTLs representant i Avinor sin referansegruppe for rullering av Masterplan Bergen Lufthavn. Bergen den 15. november Svein Hatlem. LTL region Rogaland Her følger en kort rapport fra lokalforeningen i Rogaland i henhold til styrets ønske: LTL Region Rogaland har i år hatt følgende aktiviteter: 5 styremøter er gjennomført hittil i år, med behandling av ca. 15 saker. Kurs i Leveringsbetingelser gjennomført 8. mars Frokost-/sjefsmøte gjennomført 16. Juni med spesiell fokus på regionale samferdsels- og infrastrukturprosjekter, Fylkesordfører Tom Tvedt deltok på møte. Samarbeidsmøte med ledelsen i Tollvesenet i Stavanger gjennomført 16. Juni med fokus på løpende aktuelle saker. Nytt møte med Tollvesenet er avtalt til 7. desember. Sommerarrangement gjennomføres ikke grunnet manglende interesse. Styreleder deltok i 4 forskjellige politiske debattmøter i forbindelse med valget 2011, hvor 2 av disse ble arrangert ute hos lokale industribedrifter. Logistikkdagen 2011 er regionens store arrangement, som LTL Rogaland gjennomfører i tett samarbeid med Logistikkforeningen.no, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Maritimt Forum, ble avholdt torsdag 10. november. 110 deltakere. Med vår samferdselsminister i spissen var programmet for dagen meget bredt og godt, Siste styremøte i Rogaland 2011 gjennomføres 7. desember. 3 nye medlemmer er kommet til i løpet av Markedet i Rogaland er generelt tilfredsstillende, men varierende innenfor de forskjellige produktområdene. Fremtidsprognoser og optimismen hos næringslivet i regionen er betydelig, blant annet grunnet store nye oljefunn like utenfor Stavanger. Arbeidsmarkedet er meget stramt i Rogaland, med underdekning innenfor enkelte kompetanseområder, også i vår bransje. LTL Rogaland legger opp til en egen

9 9 rekrutteringsdag i begynnelsen av 2012, for å motivere flere medlemmer til å bidra med å rekruttere nye yngre medarbeidere inn i bransjen. LTL Rogaland jobber tett og godt i sammen med flere andre regionale foreninger, slik som NHO, Logistikkforeningen.no, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og ressursgruppen i Risavika, inn mot regionale og nasjonale myndigheter knyttet til økt trykk og fremdrift på prioriterte regionale samferdselsprosjekter. Med hilsen LTL Rogaland Jan Håvard Hatteland Styreleder/ 17. November 2011 Fra Agder kan følgende rapporteres Ved siste årsmøte ble de valgt ny leder for LTL agder Espen Andve, daglig leder i Seafront Logistics, tok over etter Tor Johan Mathisen. Øvrig styre består av Jan Bjørndal (kasserer) Itella Bjørg Olsen Color Line Sven Oluf Larsen Schenker Reidun Osaland DFDS Logistics Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter uten at det har vært noen spesielt kontroversielle saker. Styret har som målsetning å samle medlemsbedriftene til faglige og sosiale arrangement. I oktober var 60 medlemmer og kunder samlet for å høre på Tom Rune Nilsen fortelle om Incoterms 2010 I November har vi medlemstur til Danmark. Det arbeides med å arrangere et tarifferingskurs i samarbeid med tollvesenet på våren 2012 Styret har også engasjert seg sammen med Kristiansand Skibsmægler-& Ekspeditørforening for å få inn en felles kandidat som brukernes representant i havnestyret. mvh Espen Andve Styreleder LTL region Agder Rapport fra LTL region Vestviken Region Vestviken har hittil i år hatt 3 styremøter. Styremøte som skulle vært holdt i november ble avlyst pga stort frafall. Vi har et stryremøte i desember. Foruten årsmøtet i vår holdt vi et kurs i Incoterm i Tønsberg i mai. Dette kurset samlet ca 20 deltakere. Planen var også en båttur i høst, men sammenfall at båten som skulle brukes ble solgt ble arbeidet med denne turen kansellert. Høsten ble også preget Utøya.

10 10 Styret har i år arbeidet med blant annet disse sakene: NTP Dette arbeidet har vært godt integrert i NHOs regionforeninger i området, særlig NHO Buskerud. Dette arbeidet fortsetter utover våren 2012 med innspill og høringsuttalelser til NHOs Samferdselsløftet ll. Buskerudbyen Dette er stort og omfattende areal-, transport og miljøprosjekt i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Dette er LTL region Vestviken ikke direkte involvert i, men NHOs regiondirektør i Buskerud sitter sentralt i arbeidet og koordinerer innspillene fra næringslivet i regionen. Det vil si at vi skal fremme synspunktene fra de næringene som berøres mest. Godsterminal-spørsmål For tiden pågår avslutningsarbeidet for KVU Godsterminal Drammensregionen. Dette er også et krevende arbeid hvor regiondirektør Per Steinar Jensen sitter i prosjektstyret. Saken har vært behandlet i styret i LTL region Vestviken og kommer til høring på våren I denne forbindelse er styret orientert om blant annet Kopstad-terminal planene. Nevner også seminaret på Holmen. Andre saker I Buskerud er det etablert et Logistikknettverk som samler god oppslutning. Her deltar blant annet BI Drammen, Drammen Havn, Næringsforeningene i nedre Buskerud og NHO Buskerud. Drammen, 16. november Per Steinar Jensen Sekretær LTL region Vestviken Norske Flyspeditørers forening Oppdatering fra Norske Flyspeditørers Forening pr. desember 2011 Styret i NFF består av Stein-Arve Sørensen, Jetpak Norge AS Styreleder Erik Østbye, Greencarrier Norway AS Arild Østbråthen, Schenker AS Bjørn-Otto Andreassen Bring Cargo Norge AS Reidar Økland, Kuehne+Nagel AS

11 11 Marianne Arntzen Westheim, Skipspost AS. Siden siste regionskonferanse har vi hatt 3 styremøter Årsmøtet ble avholdt på i München mai i forbindelse med LTL kongress, det var 16 personer til stede. Faglig program var samkjørt med LTLs program. Informasjonsmøte med på Gardermoen deltakere Import av animalske produkter og levende dyr ikke glem veterinær grensekontroll! v/ Marit Forbord og Karin Eriksen grenseveterinær Oslo Lufthavn Refusjon og etterberegning av toll v/terje Nilsen og Trond Johansen Tollregion Oslo og Akershus T2- utbygging på OSL v/ Helge Borgnes, prosjektleder Luftfartstilsynet gjennomgår noen av de nye kravene i regelverket. v/ Heidi Einarson LT. Nytt fra LTL kompetanse Kompetanse leder i LTL Torill Bergseth Sikkerhet fra et Handling perspektiv v/ Lene Mellum fra Roadfeeders ScanPartners, - our airlines and new opportunities in the Nordics v/ Mette B. Jensen fra ScanPartners NFFs bransje Lutefisk på Gamle Rådhus første torsdag i desember. I år var det over 90 påmeldte. Dette arrangementet settes det veldig stor pris på av medlemmer og andre i bransjen. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at det er meget bra at NFF har tatt ansvar for å videreføre dette arrangementet. Det er en meget viktig møteplass for å pleie og lage nye relasjoner. Styret og administrasjonen har nå i lenger tid jobbet med et myndighetskrav om at det kun er vektere som kan utføre screening ved hjelp av røntgen. Dette ser ikke ut til å være tilfelle, vi trenger bare å få den siste bekreftelse fra Politidirektoratet. Vi har vært i kontakt med Romerike Politidistrikt som henviser til Politidirektoratet, at de finner det vanskelig å finne en hjemmel i lov om vaktvirksomhet som omhandler at screening av gods kun kan utføres av vekterselskaper. Luftfartstilsynet viser til forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten, (BSL Sec 1-1) og tilhørende EU regelverk som gir mulighet til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør til å utføre denne oppgaven selv med forutsetning om tilstrekkelig opplæring. Dette åpner opp en stor kostnadsbesparelse for NFFs medlemmer. NFF har vært på to møter i Samferdselsdepartementet siste halvår, de inviterer industrien til et formøte før AVSEC security møte som avholdes i Brüssel. Dette er et viktig møte hvor vi orienterer hverandre. Boken om flyfraktens historie har vært et prosjekt i mange år, nå er grovutkast til manus endelig blitt ferdig og det mangler kun å få vasket manus samt å sette inn bilder. Vi ser for oss å kunne utgi boken i løpet av våren Dette passer bra da NFF fyller 45 år Styret jobber ut fra at NFF står for Kvalitet, kunnskap og ansvar. Alle medlemmene i NFF mottar et diplom som bevis på sitt medlemskap i foreningen. På vegne av styret i NFF Heidi Chr. Lund

12 12 LTL region ØST Oppdatering fra LTL region ØST pr desember 2011 Styret består i dag av Mona Juell, GSL AS styreleder Einar Bilet, Andersen & Mørck AS Steen Jensen, Nordcarrier AS Rune Feyling, Tollpost Globe AS Knut Brunstad, CargoNet Vidar Karlsen, DFDS Logistics AS Maarten Beck, Toten Transport AS gått ut av styret pr Bjørn-Tore Elstad, Schenker AS Styret har hatt 3 styremøter siden sist regionskonferanse Foreningen har stort fokus på å arrangere interessegrupper møter som fungerer som nettverksbygging og arena for å ta opp aktuelle tema som foreningen jobber med. Siden siste regionskonferansen har det vært arrangert: Årsmøte: Etter flere år med lav oppslutning om årsmøte på DFDS SEAWAYS Pearl of Scandinavia ble det i år arrangert årsmøte på Hotell Bristol etter styrevedtak. Dette ble det derimot mange protester på slik at det ble gjort en spørre runde om hva medlemmene ønsket. Det ble så enstemmig at vi går tilbake til å arrangere årsmøte på DFDS med påfølgende tur til København og kanalkafeen. Fagligforum på årsmøte var: Hvordan redusere risiko og evt. tap på utlagt toll/mva for kunder som går konkurs, v/tom Rune Nilsen LTL Nytt fra LTL kompetanse, v Torill Bergseth "Gårdagens veier i morgendagens Oslo", v/ Leif Gjerland historiker. Det var 26 personer til stede på årsmøte hvorav 16 var stemmeberettiget. Interessegruppe BIL på Bring warehousing på Berger. 34 deltakere Presentasjon av Bring Warehouseing er et 3PL-selskap som driver innom lagertjenester. Omvisning på anlegget. Kabotasje v/anne-lise Junge Jensen, fra Samferdselsdepartementet. - Hvordan løse dokumentasjonskravet ved kabotasje uten at vi får et nytt

13 13 skjemavelde? - Hvordan er reglene for utenlandske transportørers trekking av traller og containere fra havn eller jernbaneterminaler? Kabotasje - fakturering og skatteregler Orientering om dagens regelverk mht fakturering av kabotasjekjøring, v/ Anita Raappana fra Skatt Øst Nye utvalgte strekninger for 25,25meter v/erling Sæther - Hvordan søke om tilgang til tilslutningsveier? - Hva er total effekten og går nyttelasten ned? Nytt fra LTL kompetanse v/ Torill Bergseth på Quality Hotel Mastemyr 51 deltakere Hvordan ser utsiktene ut for den globale økonomiske situasjon v/erik Bruce Senior Analyst, Nordea Markets Temperaturen i godstransporten v/ Erling Sæther LTL Hvordan påvirker den økonomiske situasjonen vårt arbeidsmiljø? v/ Tom Blix avd. leder ved Arbeidslivssenteret i Oslo. Nytt om toll, Tom Rune Nilsen, adm. Dir LTL Nytt fra LTL Kompetanse, v/ Torill Bergseth, kompetanseleder i LTL Interessegruppe SJØ deltakere Internasjonal handel: Hva er de største utfordringene for Norge? v/jeanette Iren Moen, politisk rådgiver i NHD Presentasjon av Moss Havn v/reidar Hansen Havnedirektøren Presentasjon av Nor Lines AS v/ Geir Svendsen viseadm. Direktør Markedsføringstiltak ved ShortSea Promotion Center v/hans-kristian Haram Informasjon fra LTL kompetanse v/ Heidi Chr. Lund Interessegruppe LEDELSE Shippingklubben 20 deltakere Krav hos speditør til å kontrollere faktura og andre opplysninger vi mottar som danner grunnlag for fortollingen. Hva når essensiell informasjon mangler? v/ Tom Rune Nilsen LTL Erfaringer fra tollvesenets kvalitetsmålinger og hvordan disse benyttes. v/ Thomas Thorpe Avdelingssjef i Tollavdelingen, Tollregion Oslo og Akershus Nytt fra kompetanse v/ Torill Bergseth Kompetanseleder i LTL Vil små og mellomstore bedrifter overleve i konkurranse med de store? o Aniela Gjøs, CEO i Ontime Logistics deler sine tanker om SMBs fremtid med oss. o Erling Sæther fra LTL, tanker om fremtiden mht til muligheten for de SMB. Interessegruppe LEDELSE i Næringslivets hus 17 deltakere Sikkerhetskrav fra myndigheter og kunder. v/trond Kjølstad, Schenker

14 14 Hva skal bedriftene være obs på i en ansettelses prosess? v/ Thor Chr. Hansteen, LTL Nytt fra LTL kompetanse, v/torill Bergseth, LTL Sosiale medier i arbeidslivet: Hva er lov? Og hva er lurt? v/ Advokat Sigbjørn Mygland og informasjonsdirektør Rune Nøstvik fra NHO Tema som har vært oppe i styremøtene, prosjekter og høringer. Terminalstrukturen på Østlandet har vært det største tema siste halvår. Vi inviterte styret i LTL Vestviken til et miniseminar om terminalstrukturen på Østlandet. Geir Berg i Sitma kom og holdt et interessant innlegg som var grunnlag for diskusjon. I etterkant av miniseminaret sendte LTL brev til Samferdselsdepartementet som poengterte viktigheten at det blir lagt en overordnet strategi for terminalstrukturen på Østlandet, med henvisning til vårt seminar i juni. LTL har også formidlet dette til styringsgruppen for NTP-sekretariatet. Dialogmøtene i forbindelse med NTP-revisjonen har vært ledet av Erling Sæther som har resultert i en sammendragsrapport som ble overlevert Samferdselsministeren på Transport og Logistikk. Terminalstruktur vil også bli hovedtema på foreningens Torskemiddag som skal arrangeres LTL har søkt om og fått innvilget midler fra Transnova til et prosjekt Hele lasten halve utslippet Målet er å redusere transportarbeidet uten at volumet reduseres. Det er innvilget kr ,- til et forprosjekt for mer samlastdistribusjon til Oslo Kommunes mottakersteder. Prosjektet Bransjens spesialkompetanse er nå avsluttet, det har blitt produsert en ppt som kan brukes på konferanse etc, prosjektet har vært pådriveren til informasjonsfilmen som LTL har fått laget i høst og som snart vil bli lansert. Vi har hatt møter med Oslo havn for å se videre utvikling av havnen og vil bli løpende orientert. Innspill til høring om høydebegrensingene for kjøretøy, som vi ser at har bragt frukter. Innspillene har vært samkjørt med andre organisasjoner i bransjen. Stenging av Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy er en annen utfordring som vi jobber sammen med de andre organisasjonene for å bli hørt. Jobber i et prosjekt sammen med LUKS og NLF for å utarbeide en bransjestandard for varelevering. Vært arrangert en konferanse og 3 nettverksmøter i høst for å redusere sykefravær i bransjen, et samarbeidsprosjekt med NAV og OTF. på vegne av styret i LTL region ØST Heidi Chr. Lund Vi takker for den jobben dere gjør ute i regionene. Med vennlig hilsen Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Heidi Christine Lund

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 NUMMER 2-2011 76. ÅRGANG M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy Seminar Gods fra vei til sjø s. 4 Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer