Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene."

Transkript

1 Kjære styreledere i LTLs regionforeninger og styret i LTL HØSTEN 2011 regionkonferanse i elektronisk form. Oslo, Våren 2012s regionskonferanse er satt til felles middag med styreledere i LTLs regionforeninger den 21. mars og regionkonferanse den 22. mars. Vi kommer tilbake til sted, det blir sannsynligvis i nærheten av Oslo. Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene. Vi takker for det arbeidet dere gjør i regionene og for de rapportene som har kommet inn. INFORMASJON FRA LTL SENTRALT Først og fremst synes det som mange medlemsbedrifter sliter. Det har medført at vi har endret noe på vårt hovedfokus. I tillegg til det kvartals vise økonomibarometeret, har vi avholdt et økonomiseminar. Vi har også fått innslag på NRK Dagsrevyen med problemene til jernbanen. LTL har arbeidet mye med havnerelaterte saker og særlig promotert ønsket om mer gods over på sjø. Overfor tollmyndighetene er det særlig to saker som er viktige. Det ene er innskjerpingen som er gjort av Tollregion Oslo og Akershus som nærmest ikke aksepterer brudd på 10 dagers regelen med den konsekvens at flere har fått vedtak om tap av direktekjøringstillatelsen i 14 dager. Hittil har ingen vedtak blitt iverksatt. Den andre viktige saken er svenske tollmyndigheters praksis om ileggelse av toll og avgifter mot transportbedrifter som gjør feil i meldeplikten inn til EU. Hittil har vi ikke vunnet frem. Kompetanseavdelingen er nå nesten ferdig med omlegging av speditørskolen. Det nye er at praktisk spedisjon langt på vei utgår da man her har hatt et undervisningsopplegg som er gammeldags. Studentene vil fremdeles få praktiske saker å løse. Mye skjer på IT siden og vi har nå bl annet fått innmeldingsskjema på ligger på ltl.no. Vi har også laget nytt materiale vedrørende verving i samarbeid med NHO. Høstens viktigste seier er at Samferdselsdepartementet trakk forslaget om høydebegrensning på vogntog. LTL var toneangivende i det store arbeidet som ble gjort sammen med mange andre. Tom Rune Nilsen adm.dir. Postboks 5489, Majorstuen Telefon Internett: Oslo Telefaks Org.nr Besøksadresse: Middelthuns gate 27 E-post:

2 2 Nedenfor kommer regionrapportene fortløpende LTL region Nord-Norge Regionsrapport høst 2011 LTL Nord Norge jobber kontinuerlig for bedre rammebetingelser for sine medlemmer. Fokus ligger på NTP samt kompetanseheving. I samarbeid med NNDF v/garantifondet, Nor Lines, Hurtigruten, Norsk Havneforening samt havner i Nord Norge settes det i gang et forprosjekt som skal sette søkelys på, og bidra til at forutsetningene for utvikling av godstransport på sjø er tilstede; Utvikling av kysten til et mer attraktivt fremføringsalternativ. Budsjettet er på kr På kompetansehevende tiltak har vi i samarbeid med NLF inne en søknad hos Innovasjon Norge på i overkant av 1,2 millioner. Dette gjelder et bransjerettet utdanningsprogram for ledere, mellomledere, sjåfører og logistikkmedarbeidere. Dette håper vi kan være godkjent og igangsatt vinter/våren LTL Nord-Norge deltar gjennom NHO Troms i en arbeidsgruppe (nedfelt i NHO sentralt) med fokus på samordning av NHOs arbeid i forhold til nordområdene, for å kunne gi innspill til regjeringens nordområdemelding samt iverksette en utredning og forberede en konferanse. I forbindelse med nordområdemeldingen som ble lagt fram av Jonas Gahr Støre i Bodø, er dette høyaktuelt og av særdeles viktighet at våre interesser ivaretas. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken, og er nedfelt i begge regjeringserklæringene; Soria Moria I og II.. Arne Eidsmo døde 16.oktober 2011 etter kort tids sykeleie. Representanter fra styret i LTL Nord- Norge deltok i begravelsen. Det har vært enormt med tilbakemeldinger fra våre medlemmer, hvor man uttrykker noe usikkerhet for det videre arbeid for vår bransje. LTL Nord-Norge har vedtatt et videre samarbeid med NHO Troms som sekretariatsfunksjon, hvor også disse signaliserer at logistikk/samferdsel vil være et av deres hovedsatsinger. Vi håper og tror derfor at NHO Troms kan videreføre den viktige jobben som de alltid har gjort for LTL Nord- Norge. Vi har videre sammen med NHO Nordland, Troms og Finnmark - søkt et tettere samarbeid med Veiforum Nord, som er et organ som har oppnådd betydelig gehør på departementsnivå for sine innspill på bl.a. høringer. Dette er et organ Arne Eidsmo var med i, uten at det formelt til nå har vært en del av NHO-systemet. Vi mener at vi sammen kan oppnå større tyngde og gjennomslagskraft. Årsmøtet ble avholdt første helga i september på Kiel-ferga. Her deltok også Arne med frue. Dette var et meget vellykket arrangement med høy deltakelse blant våre medlemmer, men da fortsatt fra de små skipsekspedisjonene. De store samlasterne er like fraværende, dog var Schenkers representant påmeldt men møtte ikke pga sykdom i nærmeste familie. Deriblant hadde Thor Christian Hansteen et glitrende foredrag om LTL, hvor flere medlemmer ble gjort oppmerksomme på hva LTL sentralt kan bidra med.

3 3 Styret har gjennomført 3 telefonstyremøter i perioden. Det er ingen endringer i medlemsantallet i perioden. Regnskapet for siste periode viser et underskudd, da vi har valgt å delta på viktige arenaer bl.a. i forbindelse med NTP-arbeidet. Tromsø 18.november 2011 LTL region Midt-Norge LTL REGION MIDT-NORGE STATUS PR OKTOBER MEDLEMSBEDRIFTER Vi har ingen endringer i perioden. STYRESAMMENSETNING: John Kenneth Selven Linda Høydalsvik Kjell Roar Karlsen Eli Kløvstad Kenneth Kaald Jørgensen Roar Vikan Leder Styremedlem Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Magnus Ramsli ble på årsmøtet valgt til sekretær, men sluttet pr da han sluttet i bransjen og flyttet fra regionen. Varamedlem Eli Kløvstad tok over plassen. STYREMØTER Det er gjennomført 3 styremøter siden årsmøtet i april ÅRSMØTE 2012 Arrangeres ultimo april MEDLEMSAKTIVITETER Lokal foreningen har gjennomført følgende siden årsmøtet i april-11:

4 4 Deltakelse for LTL medlemmer på høringsmøtet til NHO og Næringsforeningen i Trondheim vedrørende nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge ble gjennomført Arbeidsmøte for å utarbeide en høringsuttalelse til Jernbaneverkets KVU ble gjennomført Planlagt medlemsmøte i oktober måtte avlyses da inviterte gjester ikke kunne stille. ANNET LTL lokalt har hatt flere presseoppslag både på NRK-TV og regionale aviser vedrørende saken om nytt logistikknutepunkt. LTL har markert seg i debatten. Foredrag om «Rikets tilstand sett fra LTL» ble holdt til medlemmene i Logistikkforeningen

5 5 SOSIALT Foreningen har 2 samlinger hvert år; Munkholmen på sommeren og julebord i november. Dette er populære samlinger hvor bransjefolk møtes til hyggelig samvær. Sommerfesten på Munkholmen ble gjennomført I år gjennomføres julebordet fredag hvor LTL leder Erik Johannessen vil delta sammen med oss. ØKONOMI Lokalforeningen har god økonomi, og har ca. kr ,- på konto pr d.d. Innkrevingen av medlemsavgift går greit! Midler vi får tilført fra LTL sentralt spores tilbake til medlemmene i form av: - Dekning av kostnader ved medlemsmøter - I og med liten deltakelse på lokale kurs (som ikke arrangeres), dekker foreningen kr ,- pr deltaker, samlet pott på kr ,- i året, for de som sender personell på kurs sentralt i LTL-regi. FOKUS FRAMOVER Vegforum Trøndelag og Regional Transportplan vil være prioritert. Logistikknutepunkt i Midt-Norge tar fortsatt mye tid. Det vil gjennomføres møte med Jernbanedirektør Elisabeth Enger onsdag og med politikere fra Arbeiderpartiet fredag Julebord for LTL medlemmer fredag Medlemskurs for LTL medlemmer planlegges til våren Trondheim, John Kenneth Selven Leder LTL region Midt-Norge Vedr. høstens regionkonferanse rapport fra LTL Region Bergen. Siden forrige regionkonferanse har vi gjennomført følgende aktiviteter: 1. Styremøter. Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. På møtene er følgende saker behandlet: - Leveranser til kjøpesentrene i Bergen kommune.

6 6 - Havnearbeidernes monopol på laste- og lossearbeid. - Samordnet varetransport i Bergen forespørsel om samarbeid med Bergen kommune. Styret meldte tilbake til kommunen at vi er positive til et slikt samarbeid.. Bergen kommune vil komme tilbake til saken. - Regional plan for lokalisering av ny havn i Bergensregionen. - Mulig navneskifte for LTL. - Transport av farlig gods på ferger. - Vest norsk transportarbeiderforenings aktiviteter. - Regional transportplan for Hordaland. - Dokken vest fullføring av påbegynt kaiutvidelse. Bergen kommune stiller som betingelse for å gi garanti til Bergen og Omland Havnevesen for fullføring av Dokken vest at kaier/områder i Bergen havn stilles vederlagsfritt til disposisjon for Bergen kommune. Etter styrets syn er de nevnte områder finansiert gjennom Havnekassen. Styret er helt uenig i kommunens fremgangsmåte og har bedt om et møte med byrådsleder og ansvarlig byråd. - Luftforurensingen i Bergen invitasjon til Bergen kommune om samarbeid for å kartlegge de ulike utslippskilder som grunnlag for å iverksette målrettede tiltak for å redusere utslipp. - KVU for fremtidig havn og jernbaneterminal i Bergensregionen. - Spørsmål om eiendomsretten til eiendommene i Bergen havn Bergen kommune forutsetter at eiendommer som ikke lenger brukes til havneformål skal overdras vederlagsfritt til Bergen kommune. Styret er av den oppfatning at eiendommer som er dokumentert betalt av Havnekassen etter Havne- og farvannsloven er havnens eiendommer. Kapital som blir frigjort ved eventuelt salg av slike eiendommer skal brukes til investeringer i havnen. - Verving. - SamferdselsLøftet II. - KVU Aksdal Bergen. Fergefri kyststamvei mellom Stord og Bergen. - KVU for transportsystemet i Bergensområdet. - Vestlandsrådets Handlingsprogram Årsmøtet: Årsmøtet ble avholdt 7. april På møtet ble følgende styre valgt: Styreleder Leif Arne Strømmen, gjenvalgt Styremedlemmene Gerdt Meyer, gjenvalgt, Kari Levorsen, gjenvalgt. Øvrige styremedlemmer som ikke sto på valg: Øyvind Lygre, Tom Antonesen, Egil Eikanger og Ove Tepstad. Gerdt Meyer ble av styret valgt som nestleder. 3. Fagmøter: Det har vært avholdt et fagmøte med følgende tema: 1. Transport av farlig gods på fergene.

7 7 I henhold til nytt regelverk er det lagt begrensninger på hvilke fergeavganger som kan ta med biler med farlig gods/eksplosiver. Dette får stor betydning spesielt for transport langs E39. Representanter fra Fjord 1 og fra Sjøfartsdirektoratet orienterte om erfaringer med og konsekvenser av det nye regelverket. 2. Utfordringer og muligheter ved bruk av gass som drivstoff ved lokal distribusjon. Bergen og Oslo har vært plaget med giftskyer under kalde vinterperioder. Disse giftskyene skyldes mest sannsynlig den kraftige økningen i salget av diesel drevne privatbiler. Hva kan vi som bransje gjøre for å redusere utslippet av NOX i Bergen og de andre storbyene i Norge? En representant for Gasnor AS redegjorde for de forhold bedriften som leverandør av gass kan bidra med. Tide AS deltok også på møtet og orienterte om sine erfaringer gjennom mange år med gassbusser. 3. Deltakelse i råd og utvalg: Styret for Bergene og Omland Havnevesen: Leif Arne Strømmen styremedlem Øyvind Lygre varamedlem Styret i NHO Hordaland. Leif Arne Strømmen varamedlem Administrasjonskontoret for Havne- og Lossearbeid. Leif Arne Strømmen, styreleder Kjetil Skjoldal og Tom Antonesen. Personalkomiteen ved Administrasjonskonteret: Leif Arne Strømmen og Tom Antonesen. Styret i Administrasjonskontoret har gjennom 2011 aktivt vurdert alternative organisering av dagens administrasjonskontor og utsetting, samt innføring av mulig IT løsning for utsetting av personell og registrering og godkjenning av timelister og tonnasjetillegg. Prosessen med omorganisering og innføring av ny IT løsning vil fortsette gjennom første halvår av 2012.

8 8 Styremedlem Øyvind Lygre representerer LTL Region Bergen i styringsgruppen for utarbeidelse av fylkesdelplan for ny havn i Bergensregionen. Styremedlem Ove Tepstad deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av Jernbaneverket for å utrede alternativ lokalisering av ny jernbaneterminal i Bergensregionen. Styreleder Leif Arne Strømmen er LTLs representant i Avinor sin referansegruppe for rullering av Masterplan Bergen Lufthavn. Bergen den 15. november Svein Hatlem. LTL region Rogaland Her følger en kort rapport fra lokalforeningen i Rogaland i henhold til styrets ønske: LTL Region Rogaland har i år hatt følgende aktiviteter: 5 styremøter er gjennomført hittil i år, med behandling av ca. 15 saker. Kurs i Leveringsbetingelser gjennomført 8. mars Frokost-/sjefsmøte gjennomført 16. Juni med spesiell fokus på regionale samferdsels- og infrastrukturprosjekter, Fylkesordfører Tom Tvedt deltok på møte. Samarbeidsmøte med ledelsen i Tollvesenet i Stavanger gjennomført 16. Juni med fokus på løpende aktuelle saker. Nytt møte med Tollvesenet er avtalt til 7. desember. Sommerarrangement gjennomføres ikke grunnet manglende interesse. Styreleder deltok i 4 forskjellige politiske debattmøter i forbindelse med valget 2011, hvor 2 av disse ble arrangert ute hos lokale industribedrifter. Logistikkdagen 2011 er regionens store arrangement, som LTL Rogaland gjennomfører i tett samarbeid med Logistikkforeningen.no, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Maritimt Forum, ble avholdt torsdag 10. november. 110 deltakere. Med vår samferdselsminister i spissen var programmet for dagen meget bredt og godt, Siste styremøte i Rogaland 2011 gjennomføres 7. desember. 3 nye medlemmer er kommet til i løpet av Markedet i Rogaland er generelt tilfredsstillende, men varierende innenfor de forskjellige produktområdene. Fremtidsprognoser og optimismen hos næringslivet i regionen er betydelig, blant annet grunnet store nye oljefunn like utenfor Stavanger. Arbeidsmarkedet er meget stramt i Rogaland, med underdekning innenfor enkelte kompetanseområder, også i vår bransje. LTL Rogaland legger opp til en egen

9 9 rekrutteringsdag i begynnelsen av 2012, for å motivere flere medlemmer til å bidra med å rekruttere nye yngre medarbeidere inn i bransjen. LTL Rogaland jobber tett og godt i sammen med flere andre regionale foreninger, slik som NHO, Logistikkforeningen.no, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og ressursgruppen i Risavika, inn mot regionale og nasjonale myndigheter knyttet til økt trykk og fremdrift på prioriterte regionale samferdselsprosjekter. Med hilsen LTL Rogaland Jan Håvard Hatteland Styreleder/ 17. November 2011 Fra Agder kan følgende rapporteres Ved siste årsmøte ble de valgt ny leder for LTL agder Espen Andve, daglig leder i Seafront Logistics, tok over etter Tor Johan Mathisen. Øvrig styre består av Jan Bjørndal (kasserer) Itella Bjørg Olsen Color Line Sven Oluf Larsen Schenker Reidun Osaland DFDS Logistics Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter uten at det har vært noen spesielt kontroversielle saker. Styret har som målsetning å samle medlemsbedriftene til faglige og sosiale arrangement. I oktober var 60 medlemmer og kunder samlet for å høre på Tom Rune Nilsen fortelle om Incoterms 2010 I November har vi medlemstur til Danmark. Det arbeides med å arrangere et tarifferingskurs i samarbeid med tollvesenet på våren 2012 Styret har også engasjert seg sammen med Kristiansand Skibsmægler-& Ekspeditørforening for å få inn en felles kandidat som brukernes representant i havnestyret. mvh Espen Andve Styreleder LTL region Agder Rapport fra LTL region Vestviken Region Vestviken har hittil i år hatt 3 styremøter. Styremøte som skulle vært holdt i november ble avlyst pga stort frafall. Vi har et stryremøte i desember. Foruten årsmøtet i vår holdt vi et kurs i Incoterm i Tønsberg i mai. Dette kurset samlet ca 20 deltakere. Planen var også en båttur i høst, men sammenfall at båten som skulle brukes ble solgt ble arbeidet med denne turen kansellert. Høsten ble også preget Utøya.

10 10 Styret har i år arbeidet med blant annet disse sakene: NTP Dette arbeidet har vært godt integrert i NHOs regionforeninger i området, særlig NHO Buskerud. Dette arbeidet fortsetter utover våren 2012 med innspill og høringsuttalelser til NHOs Samferdselsløftet ll. Buskerudbyen Dette er stort og omfattende areal-, transport og miljøprosjekt i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Dette er LTL region Vestviken ikke direkte involvert i, men NHOs regiondirektør i Buskerud sitter sentralt i arbeidet og koordinerer innspillene fra næringslivet i regionen. Det vil si at vi skal fremme synspunktene fra de næringene som berøres mest. Godsterminal-spørsmål For tiden pågår avslutningsarbeidet for KVU Godsterminal Drammensregionen. Dette er også et krevende arbeid hvor regiondirektør Per Steinar Jensen sitter i prosjektstyret. Saken har vært behandlet i styret i LTL region Vestviken og kommer til høring på våren I denne forbindelse er styret orientert om blant annet Kopstad-terminal planene. Nevner også seminaret på Holmen. Andre saker I Buskerud er det etablert et Logistikknettverk som samler god oppslutning. Her deltar blant annet BI Drammen, Drammen Havn, Næringsforeningene i nedre Buskerud og NHO Buskerud. Drammen, 16. november Per Steinar Jensen Sekretær LTL region Vestviken Norske Flyspeditørers forening Oppdatering fra Norske Flyspeditørers Forening pr. desember 2011 Styret i NFF består av Stein-Arve Sørensen, Jetpak Norge AS Styreleder Erik Østbye, Greencarrier Norway AS Arild Østbråthen, Schenker AS Bjørn-Otto Andreassen Bring Cargo Norge AS Reidar Økland, Kuehne+Nagel AS

11 11 Marianne Arntzen Westheim, Skipspost AS. Siden siste regionskonferanse har vi hatt 3 styremøter Årsmøtet ble avholdt på i München mai i forbindelse med LTL kongress, det var 16 personer til stede. Faglig program var samkjørt med LTLs program. Informasjonsmøte med på Gardermoen deltakere Import av animalske produkter og levende dyr ikke glem veterinær grensekontroll! v/ Marit Forbord og Karin Eriksen grenseveterinær Oslo Lufthavn Refusjon og etterberegning av toll v/terje Nilsen og Trond Johansen Tollregion Oslo og Akershus T2- utbygging på OSL v/ Helge Borgnes, prosjektleder Luftfartstilsynet gjennomgår noen av de nye kravene i regelverket. v/ Heidi Einarson LT. Nytt fra LTL kompetanse Kompetanse leder i LTL Torill Bergseth Sikkerhet fra et Handling perspektiv v/ Lene Mellum fra Roadfeeders ScanPartners, - our airlines and new opportunities in the Nordics v/ Mette B. Jensen fra ScanPartners NFFs bransje Lutefisk på Gamle Rådhus første torsdag i desember. I år var det over 90 påmeldte. Dette arrangementet settes det veldig stor pris på av medlemmer og andre i bransjen. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at det er meget bra at NFF har tatt ansvar for å videreføre dette arrangementet. Det er en meget viktig møteplass for å pleie og lage nye relasjoner. Styret og administrasjonen har nå i lenger tid jobbet med et myndighetskrav om at det kun er vektere som kan utføre screening ved hjelp av røntgen. Dette ser ikke ut til å være tilfelle, vi trenger bare å få den siste bekreftelse fra Politidirektoratet. Vi har vært i kontakt med Romerike Politidistrikt som henviser til Politidirektoratet, at de finner det vanskelig å finne en hjemmel i lov om vaktvirksomhet som omhandler at screening av gods kun kan utføres av vekterselskaper. Luftfartstilsynet viser til forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten, (BSL Sec 1-1) og tilhørende EU regelverk som gir mulighet til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør til å utføre denne oppgaven selv med forutsetning om tilstrekkelig opplæring. Dette åpner opp en stor kostnadsbesparelse for NFFs medlemmer. NFF har vært på to møter i Samferdselsdepartementet siste halvår, de inviterer industrien til et formøte før AVSEC security møte som avholdes i Brüssel. Dette er et viktig møte hvor vi orienterer hverandre. Boken om flyfraktens historie har vært et prosjekt i mange år, nå er grovutkast til manus endelig blitt ferdig og det mangler kun å få vasket manus samt å sette inn bilder. Vi ser for oss å kunne utgi boken i løpet av våren Dette passer bra da NFF fyller 45 år Styret jobber ut fra at NFF står for Kvalitet, kunnskap og ansvar. Alle medlemmene i NFF mottar et diplom som bevis på sitt medlemskap i foreningen. På vegne av styret i NFF Heidi Chr. Lund

12 12 LTL region ØST Oppdatering fra LTL region ØST pr desember 2011 Styret består i dag av Mona Juell, GSL AS styreleder Einar Bilet, Andersen & Mørck AS Steen Jensen, Nordcarrier AS Rune Feyling, Tollpost Globe AS Knut Brunstad, CargoNet Vidar Karlsen, DFDS Logistics AS Maarten Beck, Toten Transport AS gått ut av styret pr Bjørn-Tore Elstad, Schenker AS Styret har hatt 3 styremøter siden sist regionskonferanse Foreningen har stort fokus på å arrangere interessegrupper møter som fungerer som nettverksbygging og arena for å ta opp aktuelle tema som foreningen jobber med. Siden siste regionskonferansen har det vært arrangert: Årsmøte: Etter flere år med lav oppslutning om årsmøte på DFDS SEAWAYS Pearl of Scandinavia ble det i år arrangert årsmøte på Hotell Bristol etter styrevedtak. Dette ble det derimot mange protester på slik at det ble gjort en spørre runde om hva medlemmene ønsket. Det ble så enstemmig at vi går tilbake til å arrangere årsmøte på DFDS med påfølgende tur til København og kanalkafeen. Fagligforum på årsmøte var: Hvordan redusere risiko og evt. tap på utlagt toll/mva for kunder som går konkurs, v/tom Rune Nilsen LTL Nytt fra LTL kompetanse, v Torill Bergseth "Gårdagens veier i morgendagens Oslo", v/ Leif Gjerland historiker. Det var 26 personer til stede på årsmøte hvorav 16 var stemmeberettiget. Interessegruppe BIL på Bring warehousing på Berger. 34 deltakere Presentasjon av Bring Warehouseing er et 3PL-selskap som driver innom lagertjenester. Omvisning på anlegget. Kabotasje v/anne-lise Junge Jensen, fra Samferdselsdepartementet. - Hvordan løse dokumentasjonskravet ved kabotasje uten at vi får et nytt

13 13 skjemavelde? - Hvordan er reglene for utenlandske transportørers trekking av traller og containere fra havn eller jernbaneterminaler? Kabotasje - fakturering og skatteregler Orientering om dagens regelverk mht fakturering av kabotasjekjøring, v/ Anita Raappana fra Skatt Øst Nye utvalgte strekninger for 25,25meter v/erling Sæther - Hvordan søke om tilgang til tilslutningsveier? - Hva er total effekten og går nyttelasten ned? Nytt fra LTL kompetanse v/ Torill Bergseth på Quality Hotel Mastemyr 51 deltakere Hvordan ser utsiktene ut for den globale økonomiske situasjon v/erik Bruce Senior Analyst, Nordea Markets Temperaturen i godstransporten v/ Erling Sæther LTL Hvordan påvirker den økonomiske situasjonen vårt arbeidsmiljø? v/ Tom Blix avd. leder ved Arbeidslivssenteret i Oslo. Nytt om toll, Tom Rune Nilsen, adm. Dir LTL Nytt fra LTL Kompetanse, v/ Torill Bergseth, kompetanseleder i LTL Interessegruppe SJØ deltakere Internasjonal handel: Hva er de største utfordringene for Norge? v/jeanette Iren Moen, politisk rådgiver i NHD Presentasjon av Moss Havn v/reidar Hansen Havnedirektøren Presentasjon av Nor Lines AS v/ Geir Svendsen viseadm. Direktør Markedsføringstiltak ved ShortSea Promotion Center v/hans-kristian Haram Informasjon fra LTL kompetanse v/ Heidi Chr. Lund Interessegruppe LEDELSE Shippingklubben 20 deltakere Krav hos speditør til å kontrollere faktura og andre opplysninger vi mottar som danner grunnlag for fortollingen. Hva når essensiell informasjon mangler? v/ Tom Rune Nilsen LTL Erfaringer fra tollvesenets kvalitetsmålinger og hvordan disse benyttes. v/ Thomas Thorpe Avdelingssjef i Tollavdelingen, Tollregion Oslo og Akershus Nytt fra kompetanse v/ Torill Bergseth Kompetanseleder i LTL Vil små og mellomstore bedrifter overleve i konkurranse med de store? o Aniela Gjøs, CEO i Ontime Logistics deler sine tanker om SMBs fremtid med oss. o Erling Sæther fra LTL, tanker om fremtiden mht til muligheten for de SMB. Interessegruppe LEDELSE i Næringslivets hus 17 deltakere Sikkerhetskrav fra myndigheter og kunder. v/trond Kjølstad, Schenker

14 14 Hva skal bedriftene være obs på i en ansettelses prosess? v/ Thor Chr. Hansteen, LTL Nytt fra LTL kompetanse, v/torill Bergseth, LTL Sosiale medier i arbeidslivet: Hva er lov? Og hva er lurt? v/ Advokat Sigbjørn Mygland og informasjonsdirektør Rune Nøstvik fra NHO Tema som har vært oppe i styremøtene, prosjekter og høringer. Terminalstrukturen på Østlandet har vært det største tema siste halvår. Vi inviterte styret i LTL Vestviken til et miniseminar om terminalstrukturen på Østlandet. Geir Berg i Sitma kom og holdt et interessant innlegg som var grunnlag for diskusjon. I etterkant av miniseminaret sendte LTL brev til Samferdselsdepartementet som poengterte viktigheten at det blir lagt en overordnet strategi for terminalstrukturen på Østlandet, med henvisning til vårt seminar i juni. LTL har også formidlet dette til styringsgruppen for NTP-sekretariatet. Dialogmøtene i forbindelse med NTP-revisjonen har vært ledet av Erling Sæther som har resultert i en sammendragsrapport som ble overlevert Samferdselsministeren på Transport og Logistikk. Terminalstruktur vil også bli hovedtema på foreningens Torskemiddag som skal arrangeres LTL har søkt om og fått innvilget midler fra Transnova til et prosjekt Hele lasten halve utslippet Målet er å redusere transportarbeidet uten at volumet reduseres. Det er innvilget kr ,- til et forprosjekt for mer samlastdistribusjon til Oslo Kommunes mottakersteder. Prosjektet Bransjens spesialkompetanse er nå avsluttet, det har blitt produsert en ppt som kan brukes på konferanse etc, prosjektet har vært pådriveren til informasjonsfilmen som LTL har fått laget i høst og som snart vil bli lansert. Vi har hatt møter med Oslo havn for å se videre utvikling av havnen og vil bli løpende orientert. Innspill til høring om høydebegrensingene for kjøretøy, som vi ser at har bragt frukter. Innspillene har vært samkjørt med andre organisasjoner i bransjen. Stenging av Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy er en annen utfordring som vi jobber sammen med de andre organisasjonene for å bli hørt. Jobber i et prosjekt sammen med LUKS og NLF for å utarbeide en bransjestandard for varelevering. Vært arrangert en konferanse og 3 nettverksmøter i høst for å redusere sykefravær i bransjen, et samarbeidsprosjekt med NAV og OTF. på vegne av styret i LTL region ØST Heidi Chr. Lund Vi takker for den jobben dere gjør ute i regionene. Med vennlig hilsen Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Heidi Christine Lund

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS)

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Styret 2009/2010 Styreleder: Styremedlemmer: Leif-Arne Strømmen (K+N) Kari

Detaljer

Kjære styreledere i NHO Logistikk og Transports regionforeninger og styret i NHO Logistikk og Transport.

Kjære styreledere i NHO Logistikk og Transports regionforeninger og styret i NHO Logistikk og Transport. Vår dato 07.11.2012 Deres dato Vår referanse HCL Deres referanse Kjære styreledere i NHO Logistikk og Transports regionforeninger og styret i NHO Logistikk og Transport. HØSTEN 2012 regionkonferanse i

Detaljer

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening 6. Mars - Oslo Sittende styre i NFF Stein Arve Sørensen, Jetpak Styreleder Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo Arild Østbråthen, Schenker

Detaljer

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015 Halvårsrapport for region Øst Oslo, 6. mars 2015 Sittende styre Region Øst Kjell-Arne Eloranta, FREJA Transport & Logistics Styreleder Knut Brunstad, CargoNet Nestleder Steen Brændstrup Jensen, Nordcarrier

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

LTL Rogaland. Styreleder Jan Håvard Hatteland. Regionkonferanse 22. Mars 2012

LTL Rogaland. Styreleder Jan Håvard Hatteland. Regionkonferanse 22. Mars 2012 LTL Rogaland Styreleder Jan Håvard Hatteland Regionkonferanse 22. Mars 2012 LTL NHO Logistikk og Transport LTL er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. Sannsynlig navne

Detaljer

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Organisasjonen NFF/NHO Logistikk og Transport/NHO 3. Myndighetsrelasjonen 4. Bransjespørsmål

Detaljer

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Organisasjonen NFF/NHO Logistikk og Transport/NHO 3. Myndighetsrelasjonen 4. Bransjespørsmål

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Til medlemmer i avd. Rogaland Det innkalles herved til ÅRSMØTE 2011 Rogaland Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Dagsorden 1 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

ÅRSBERETNING LOGISTIKKFORENINGEN AVD. VESTLANDET 2009 / 2010

ÅRSBERETNING LOGISTIKKFORENINGEN AVD. VESTLANDET 2009 / 2010 avd Vestlandet Hovedstyret har bestått av: ÅRSBERETNING LOGISTIKKFORENINGEN AVD. VESTLANDET 2009 / 2010 Leif Arne Strømmen Leder Kuehne-Nagel AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

STRATEGIPLAN NORSKE FLYSPEDITØRERS FORENING

STRATEGIPLAN NORSKE FLYSPEDITØRERS FORENING STRATEGIPLAN 2015-2016 NORSKE FLYSPEDITØRERS FORENING VISJON Vi løfter flyspeditørene og skaper verdi for norsk næringsliv VERDIER Kvalitet Kunnskap Ansvar STRATEGIOMRÅDER Transportog industripolitikk

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Medlemskap i NHO Logistikk og Transport

Medlemskap i NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Medlemskap i NHO Logistikk og Transport Region Vestlandet 7. februar 2013 Thor Chr. Hansteen NHO Logistikk og Transport Selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Organiserer hovedtyngden

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 / 2008

ÅRSBERETNING 2007 / 2008 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2007 / 2008 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder J. Martens AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer BKK AS Yngvil Woxen

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder J. Martens AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer BKK AS Yngvil Woxen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 3.april 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Hva har skjedd i BOH i siste året

Hva har skjedd i BOH i siste året Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidssenteret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE, 13. og 14. juni 2017 Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.

Protokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM 20. januar 2016 på Gardermoen Tilstede fra styret: Roald Kvamme Roger Hansen Arve Knutsen Frode Revhaug Gunn Iversen Stokke Jon Sverre Aasen Lina Jonasson Aleksander

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Drammen: Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken, HurumPB 205

Drammen: Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken, HurumPB 205 ADRESSELISTE HØRING PLANPROGRAM FELLES ATP BUSKERUDBYEN Frilufts- og miljøvernorg.: Den Norske Turistforening Postboks 7 0101 Oslo Drammen og Opland turistforening Postboks 305 Bragernes 3001 Drammen Forum

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 29-30 November 2013 Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Siri Lien Iren Grue Møteleder: Joakim Kasin Jakobsen Ungd.koordinator

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016 Protokoll styremøte 06/2016 6. oktober 2016 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 6/16 Side 1 Tid: Torsdag 6. oktober 2016 Sted: Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Kirstin

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem Høgli Gjest-Ove Lilleås Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Eli Haaland Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Mona Søndenå Ole I. Hansen Staal

Detaljer

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen.

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke

Detaljer

L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING. Vedtekter for LTL

L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING. Vedtekter for LTL L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING Vedtekter for LTL Revidert på generalforsamlingen 12. juni 2010 Innhold 1 Navn...3 2 Formål...3 3 Lokalisering...3 4 Medlemskap...3 Type bedrifter

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer