Nyhetsbrev Kapitalforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs) Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond ELTIF

2 Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 trådte i kraft 29. desember Forordningen innebærer at alle utstedere og forvaltere av såkalte PRIIPs som rettes mot ikkeprofesjonelle investorer må utstede nøkkelinformasjondokumenter ( KID ) som oppfyller forordningens krav fra 31. desember SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, Krav til nøkkelinformasjon Alle ikke-profesjonelle investorer skal etter forordningen kostnadsfritt få et standard nøkkelinformasjonsdokument, såkalt KID (Key Information Document) før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalte PRIIPs. Formålet med forordningen er å hjelpe investorene med å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksomme på risiko- og avkastningsprofilen. Dokumentet skal derfor gi nøyaktig, klar og redelig informasjon om de sentrale sider ved investeringsproduktet, på en kort og lettfattelig måte på maks tre A4-sider. Informasjonen skal ikke være villedende og skal være i samsvar med de bindende avtaledokumentene. Dokumentet skal videre være et selvstendig, prekontraktuelt dokument som er klart adskilt fra reklamemateriale. Dokumentet skal heller ikke ha henvisninger til reklamemateriale. Henvisninger til andre dokumenter, eksempelvis prospektet, kan kun gis dersom henvisningen vedrører opplysninger som etter forordningen skal inngå i KID. Forordningen inneholder en detaljert liste over hvilke opplysninger som skal være med, rekkefølgen på disse og krav til utformingen og publiseringen av dokumentet. Med dette tilsikter forordningen å skape et fullharmonisert standarddokument som skal gis til ikke-profesjonelle investorer ved utstedelse og forvaltning av såkalte PRIIPS. PRIIPs PRIIPs (packaged retail and insurance-based investment products) defineres som et av disse to typene investeringsprodukter: Et PRIP, hvor beløpet som skal tilbakebetales til den ikke-profesjonelle investoren, uansett investeringens juridiske form, er gjenstand for svingning på grunn av eksponering mot referanseverdier eller mot et eller flere aktiva som den ikke-profesjonelle investoren ikke direkte har kjøpt, eller et forsikringsbasert produkt som har en verdi ved utløp eller tilbakekjøpsverdi, og hvor denne verdien direkte eller indirekte, helt eller delvis, er eksponert mot markedssvingninger. Forordningen omfatter dermed en variert gruppe investeringsprodukter. Felles for PRIIPs er at de ikke innebærer en direkte investering i de underliggende aktiva, eksempelvis aksjer eller obligasjoner, men i stedet er sammensatte pakker av aktiva med ulike eksponeringer, egenskaper og risiko/avkastningsprofiler. PRIIPs kan derfor bestå av ulike typer investeringsfond, så som UCITS, AIF, livsforsikringer med et investeringselement, strukturerte produkter og innskudd. Forordningen kommer imidlertid ikke til anvendelse på følgende forsikringsbaserte investeringsprodukter: skadeforsikringer som omfattes av Solvens II (Dir. 2009/138/EF), bilag 1. livsforsikringskontrakter hvor fordelen kun utbetales ved dødsfall eller ved arbeidsudyktighet grunnet ulykke, sykdom eller invaliditet, innskudd som ikke omfattes av MiFID II (Dir. 2014/65/ EU), verdipapirer som ikke omfattes av Prospektdirektivet (Dir. 2003/71/EF), pensjonsprodukter, og arbeidsmarkedspensjonsordninger som omfattes av direktivet om yrkesbaserte pensjonskasser (Dir. 2013/14/EU). Siden forordningen omhandler KID til ikke-profesjonelle investorer, faller også produkter som kun rettes mot institusjonelle investorer utenfor forordningens anvendelsesområde. Ansvarssubjekter Forordningen innebærer forpliktelser for produsenter og selgere av PRIIPS. PRIIPs-produsenter omfatter enhver 1

3 enhet som produserer PRIIPs eller som foretar endringer i et eksisterende PRIIP, eksempelvis ved å endre risiko/ avkastnings-profil eller omkostninger forbundet med å investere i produktet. PRIIPs-selgere omfatter enhver som tilbyr eller inngår en PRIIP-kontrakt med en ikkeprofesjonell investor. Dette innebærer at alle utstedere og forvaltere av PRIIPs, herunder fondsforvaltere, forsikringsselskaper, kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som tilbyr PRIIPS, må innrette seg etter forordningen. Fra 31. desember 2016 må disse sikre overholdelse av forordningens krav, herunder klassifisere sine investeringsprodukter samt utarbeide, publisere og oppdatere KID i samsvar med forordningen. Disse må også etablere egnede ordninger og prosedyrer for klagehåndtering og gjøre disse tilgjengelige for alle investorer i produktene de tilbyr. Forordningen antas å være EØS-relevant og gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedet. Forordningen innebærer også overføring av nasjonal tilsynsmyndighet til EIOPA. I samsvar med den politiske enigheten mellom EU og EFTA-landene om EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynsorganer den 14. oktober 2014, vil ESA gis den tilsynsmyndighet i EØS-landene som forordningen tillegger EIOPA. En slik gjennomføring i Norge krever imidlertid samtykke fra Stortinget med tre fjerdedels flertall, jf. Grunnloven 115. Det er fortsatt usikkert når denne saken skal behandles i Stortinget. Brudd på forordningen medfører ikke i seg selv erstatningsansvar, med mindre KID er villedende, unøyaktig eller bryter med de bindende avtaledokumentene eller de obligatoriske krav i forordningen. Erstatning for økonomisk tap som følge av dette, kan kreves etter nasjonale erstatningsregler. Sammenlikning med nøkkelinformasjon for UCITS For UCITS gjelder det allerede et krav til nøkkelinformasjon ( KIID ), innført ved UCITS IV (Dir. 2009/65/EU). Forordningen som her omtales, regulerer kun KID til ikke-profesjonelle investorer, i motsetning til kravene til UCITS KIID som retter seg mot alle investorer. Forordningens krav til PRIIPS KID er liknende, men ikke identiske med kravene til UCITS KIID. Eksempelvis oppstilles det forskjellige krav til dokumentets lengde, publiseringstidspunkt og klagehåndtering. UCITS omfattes av PRIIPs-definisjonen, og reglene er således overlappende. PRIIPS-forordningen oppstiller derfor en overgangsperiode på fem år, hvor UCITS KIID tillates brukt. For UCITS kommer forordningen til anvendelse fra 31. desember Gjennomføringen av forordningen i Norge Forordningen trådte i kraft i EU 29. desember 2014, og gis direkte virkning i EU-landene fra 31. desember Utfyllende bestemmelser om de videre kravene til KID i form av regulatoriske tekniske standarder ( RTS ) forventes publisert i fjerde kvartal i

4 Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond ELTIF EU Rådet vedtok EU kommisjonenes forslag til forordning om europeiske langsiktige investeringsfond den 20. april Forordningen trer i kraft 20 dager etter den kommende publiseringen i EU-tidende. Forordningen er EØS-relevant. Forordningen introduserer et nytt fondsprodukt og tar sikte på å gjøre ELTIFer til alternativverdens UCITS. For å kunne anses som et ELTIF, må fondet blant annet: forvaltes av en forvalter av alternative investeringsfond med tillatelse etter AIFMD investere minst 70% av fondets kapital i aktiva som oppfyller langsiktighetskravene (opp til 30% av fondets kapital kan investeres i likvide aktiva som oppfyller kravene til UCITSplasseringer) ivareta strenge krav til risikospredning ikke ta del i short handel ha strenge begrensninger på bruken av låneopptak og derivater ha begrenset innløsningsrett ELTIF vil typisk kunne investere i: unoterte selskaper som utsteder egenkapitalinstrumenter gjeldsbrev hvor det ikke er lett identifiserbare kjøpere realaktiva som krever betydelig oppstartskapital små og mellomstore bedrifter ( SME ) notert på regulert marked eller MTF I det følgende gir vi en nærmere gjennomgang av hovedinnholdet i forordningen. SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, Forordningens formål ELTIFer må investere minst 70 prosent av sine aktiva i såkalte langsiktige investeringer. Dette reflekterer forordningens hovedformål, som er å bedre tilgangen på langsiktig kapital for store prosjekter innen f.eks. energi, transport og annen infrastruktur, og bidra til å sikre finansiell stabilitet ved at slike prosjekter får en langsiktig og stabil finansiering. Gjennom begrensning av hvilke aktiva ELTIF kan investere i og hvilke investeringsteknikker de kan benytte, skal investorene sikres langsiktig, stabilt utbytte samtidig som sysselsetting og økonomisk vekst stimuleres i det indre marked. Langsiktige aktiva Forordningen definerer langsiktige aktiva som alternative aktivaklasser med langsiktig finansieringsbehov, som omfattes av følgende kategorier: egenkapital- eller kvasi-egenkapitalinstrumenter som er utstedt av såkalte kvalifisert porteføljevirksomheter, eller som er utstedt av et foretak som den kvalifiserte porteføljevirksomheten er et majoritetseiet datterselskap av, gjeldsinstrumenter utstedt av en kvalifisert porteføljevirksomhet, lån som ELTIFet har gitt til en kvalifisert porteføljevirksomhet, andeler i et eller flere andre ELTIFer, EuVECAer eller EuSEFer som ikke har investert mer enn 10% av fondskapitalen i ELTIFer, og direkte besittelse av individuelle realaktiva som krever en startkapital på minst 10MEUR. Kvalifisert porteføljevirksomhet er negativt definert som foretak som ikke er institusjoner for kollektiv investering, som oppfyller følgende krav: ikke er en finansiell virksomhet, ikke har adgang til å handle på et regulert marked som definert i MiFID art 4 nr. 14 eller på MTF som definert i 3

5 MiFID art.4 nr. 15, og er etablert i en EU medlemsstat, eller i et tredjeland som ikke er karakterisert av FATF som en høyrisiko eller ikke-samarbeidsvillig jurisdiksjon, og som har inngått OECDs modelbeskatningsavtale på inntekt og formue med ELTIF-forvalterens hjemland og alle de øvrige medlemsstater hvor vedkommende ELTIF skal markedsføres. Kvalifiserte porteføljevirksomheter vil typisk være unoterte virksomheter med hjemstat i EU som har til formål å finansiere infrastrukturprosjekter, selskaper eller fast eiendom, skip og fly. ELTIF har en periode på fem år for å investere minst 70% av kapitalen i langsiktige aktiva. Disse langsiktige aktiva kan ikke realiseres før prosjektene er gjennomført. De aktiva som ELTIF kan investere i, er derfor i hovedsak illikvide. Porteføljesammensetning og diversifisering Likviditetsrisikoen i ELTIF reduseres ved at de øvrige 30% av fondskapitalen kan investeres i likvide UCITS aktiva som omfattes av UCITS IV Direktivets art. 50 nr. 1 (EP/Rdir 2009/65/EF). For å sikre risikospredning, kan ikke ELTIF investere mer enn 10% av kapitalen i aktiva som er utstedt av en enkelt kvalifisert porteføljevirksomhet 10% av kapitalen i et enkelt realaktivum 10% av kapitalen i andeler i et enkelt ELTIF, EuVECA eller EuSEF 5% av kapitalen i UCITS aktiva som er utstedt av et enkelt foretak/fond. Videre kan ikke den samlede verdien av andeler i andre ELTIF, EUVECA og EuSEF overskride 20%. Den totale risikoeksponeringen ovenfor en motpart kan heller ikke overskride 5% av ELTIFets samlede kapital. Ved beregningen av disse investeringsgrensene, skal selskaper som inngår i samme konsern med konsoliderte regnskap i henhold til Konsolideringsdirektivet (Rdir 83/349/ EF) eller andre anerkjente internasjonale regnskapsregler, anses som en enkelt enhet. Investeringsforbud Et ELTIF kan ikke delta i shortselling, eksponeres direkte eller indirekte for råvarer, herunder gjennom varederivater, inngå avtaler om utlån eller innlån av verdipapirer, gjenkjøpsavtaler eller andre avtaler som kan belaste ELTIFets aktiva, anvende derivater, med mindre det utelukkende er for å hedge rente og valutarisiko knyttet til ELTIF ets andre investeringer, eller investere i langsiktige aktiva som forvalteren har en direkte eller indirekte interesse i utover å ha eierandeler i det ELTIF som foretaket forvalter. Lånebegrensninger ELTIF kan bare oppta lån på følgende betingelser: lånet utgjør maksimalt 30% av fondskapitalen, lånets formål er å investere i langsiktige aktiva, lånet opptas i samme valuta som de aktiva som skal erverves med lånet lånet forhindrer ikke realisering av aktiva i ELTIFets aktiva, og lånet belaster ikke aktiva i ELTIFets portefølje. Det må spesifiseres i prospektet til det enkelte ELTIF hvorvidt låneopptak er en del av fondets strategi. Adgang til innløsning, overdragelse og utbytte Investorer i ELTIF har i utgangspunktet ikke adgang til å kreve innløsning av sine fondsandeler før utløpet av ELTIF ets levetid. Utløpet av levetiden skal angis med dato i ELTIFets vedtekter og investorene skal tydelig informeres om at innløsning med kontantoppgjør først kan kreves dagen etter levetidens utløp. Denne levetiden skal være tilstrekkelig lang til å dekke hvert av ELTIFets individuelle aktivas livssyklus, målt etter aktivumets likviditetsprofil og økonomiske livssyklus. Kapitalen er dermed i utgangspunktet bundet opp frem til investeringsprosjektene er ferdigstilt. Den begrensede innløsningsadgangen skyldes de langsiktige aktivaenes illikvide karakter. Innløsning før utløpet av fondets investeringssyklus ville medføre at aktiva selges til priser som er betraktelig lavere enn det som kan realiseres etter ferdigstillelse av prosjektet. Tidlig innløsning ville også tappe kapital fra ELTIFenes primære formål om langsiktig investering og dermed redusere de øvrige investorenes avkastning. Investorenes behov for fleksibilitet blir i stedet ivaretatt ved at de fritt kan overdra sine fonds- og kapitalandeler på sekundærmarkedet. Adgangen til å kjøpe seg inn eller ut av et ELTIF på sekundærmarkedet skal sikre at langsiktige investeringer er attraktive for mindre profesjonelle 4

6 investorer og ikke-profesjonelle investorer. Forordningen krever derfor at ELTIFers stiftelsesdokumenter ikke kan forhindre at fondsandeler opptas på et regulert marked eller MTF, eller forhindre at fondsandelene kan overdras til tredjeparter. Karakteristisk for ELTIF er derfor at de aktiva fondet kan investere i hovedsakelig er lite likvide, mens fondsandelene er likvide. Avkastning på aktiva i ELTIFets portefølje kan bli utdelt som utbytte, med mindre avkastningen må gå til dekning av fondets fremtidige forpliktelser. Retningslinjer for utdelingen skal fremgå av ELTIFets vedtekter. Myndighetsgodkjennelse Betegnelsen ELTIF kan kun brukes av EU AIF som har særskilt tillatelse fra fondets hjemstat, i samsvar med forordningen. Søknad om tillatelse som ELTIF skal inneholde følgende: fondets vedtekter, opplysninger om forvalterens identitet, opplysninger om depotmottakerens identitet, en beskrivelse av den informasjon som vil være tilgjengelig for investorene, og andre opplysninger og dokumentasjon som vedkommende hjemstatsmyndigheter krever for å kontrollere oppfyllelsen av ELTIF-forordningen. ELTIFers stiftelsesdokumenter må sikre likebehandling av investorene og fondet kan ikke være strukturert som et ansvarlig selskap. ELTIF kan bare forvaltes av en AIF-forvalter som har tillatelse etter AIFMD og særskilt tillatelse i samsvar med ELTIF-forordningen. Søknaden om tillatelse som ELTIFforvalter skal inneholde følgende: den skriftlige avtalen med depotmottaker opplysninger om utkontraktering av porteføljeforvaltning, risikohåndtering, og administrasjon av ELTIFet, og opplysninger om investeringsstrategiene, risikoprofilen og andre kjennetegn for de AIF som forvalteren har tillatelse til å forvalte. Forvalter og det enkelte ELTIF skal bli underrettet om tillatelsen er innvilget innen to måneder etter at fullstendig søknad er levert. For ELTIF med hjemstat i Norge, vil forordningens krav til konsesjonssøknad komme i tillegg til de krav som oppstilles i kap. 2 i henholdsvis AIF-loven, AIF-forskriften og AIFMD. Investorer ELTIF kan markedsføres til både profesjonelle og ikkeprofesjonelle investorer. Investering i ELTIF vil typisk være attraktivt for profesjonelle investorer slik som pensjonsfond og forsikringsselskaper som har behov for aktiva som gir avkastning som står til deres langsiktige forpliktelser. Også mindre investorer og ikke-profesjonelle investorer med portfolio på minst som kan tåle å ha kapital oppbundet ut fondets levetid, eller som tar sikte på å selge seg ut eller kjøpe seg inn på annenhåndsmarkedet, vil være aktuelle investorer. Forordningen tar sikte på å utvide den eksisterende adgangen store investorer har i dag til å investere i langsiktige aktiva, gjennom harmoniserte regler som gir tillit til avkastning og investorbeskyttelse. Forordningen tilsikter også å gjøre langsiktige investeringer tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer, som gis en mulighet til diversifisert portefølje med profesjonelle forvaltere. ELTIFer kan dermed beskrives som et hybrid-produkt mellom et institusjonelt AIF og et UCITS-produkt for ikke-profesjonelle investorer. En innvending mot forordningen er at institusjonelle investorer som allerede har adgang til rene alternative investeringsprodukter og tradisjonelle fondsprodukter og som beskyttes gjennom AIFMD og UCITS-regelverket, vil ha reservasjoner mot å påta seg de ekstrakostnader det innebærer å investere i slike komplekse produkter som ELTIF vil være. En annen innvending mot forordningen er at den illikvide karakteren av ELTIF-fond kan virke som et disinsentiv for institusjonelle investorer som er pålegges høye kapitalkrav ved investering i illikvide aktiva i henholdsvis Solvency II og CRD IV-regelverket. For livselskapenes vedkommende vil den norske forsikringsvirksomhetslovens 6-2, som foreslås videreført i den kommende finansforetaksloven, kunne begrense investeringen i ELTIF, ved at livselskapene ikke kan eie mer enn 15% av aksjene eller andelene i selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet. Gjennomsiktighet ELTIF kan ikke markedsføres i EU før et prospekt er publisert. Prospektet skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at investorer kan foreta en velbegrunnet bedømmelse av fondet og risikoen forbundet ved investeringer i fondet. Prospektet skal minst inneholde følgende opplysninger: 5

7 en redegjørelse for hvordan ELTIFets formål og strategi for å oppfylle disse formålene gir fondet en langsiktig karakter, en tydelig angivelse av hvilke aktivakategorier fondet har tillatelse til å investere i, og opplysninger som kreves etter Prospektdirektivet og forordningen (EP/Rdir2003/71/EF og KFor809/2004/ EF). Prospektet skal også angi størrelsen på de forskjellige omkostninger som investorene skal dekke direkte eller indirekte, i forbindelse med: etablering oppkjøp forvaltning utdeling av utbytte andre kostnader forbundet med f.eks. administrasjon, tilsyn, depotfunksjoner og revisjon. Det skal også opplyses om hvor stor andel de totale kostnader utgjør av ELTIFets kapital. Markedsføring til ikke-profesjonelle investorer krever i tillegg publisering av nøkkelinformasjon (KID) i samsvar med PRIIPS Forordningen (Rfor 1286/2014/EU). Prospektet og den siste publiserte årsberetningen skal gis kostnadsfritt til investorene ved forespørsel. Prospektet kan gis på et holdbart medium, på en nettside, eller i papirform dersom ikke-profesjonelle investorer ber om det. Særlig viktig er det at prospektet, KID og andre markedsføringsdokumenter tydelig opplyser investorene om den illikvide karakteren av fondets aktiva. Markedsføringsdokumentene skal også gi tydelig informasjon om: at ELTIFets investeringer har langsiktig karakter, datoen for utløpet av ELTIFets løpetid, at investorene ikke kan kreve innløsning før utløpet av ELTIFets levetid, om vedkommende ELTIF skal markedsføres til ikkeprofesjonelle investorer, hyppigheten og tidspunktene for utdeling av utbytte, og at investorene bare bør investere en beskjeden del av sin samlede investeringsportefølje i et ELTIF. Markedsføring Markedsføring til investorer i ELTIFets hjemstat, krever melding til hjemstatens tilsynsmyndigheter i samsvar med AIFMD art. 31, jf. AIF-loven 6-1. Markedsføring til investorer i andre medlemsstater, krever melding til tilsynsmyndighetene i hjemlandet i samsvar med prosedyren fastsatt i AIFMD art. 32, jf. AIF-loven 6-3. I tillegg til informasjon og dokumentasjon som er påkrevet i AIFMD art. 31 og 32 som overnevnt, må forvalteren gi tilsynsmyndighetene innsyn i ELTIF-prospektet. ELTIF-forvaltere skal etablere ordninger for tegning, gjenkjøp, innløsning og informasjonsformidling i hver medlemsstat hvor vedkommende ELTIF skal markedsføres. Forvaltere som ønsker å markedsføre til ikke-profesjonelle investorer må også: gi hjemstaten innsyn i KID, etablere en prosedyre for å vurdere om det enkelte ELTIFet et egnet for ikke-profesjonelle investorer, gi skriftlig advarsel om at ELTIFer med levetid på mer enn 10 år kan være uegnet for ikke-profesjonelle investorer som ikke kan tåle en slik langsiktig og illikvid forpliktelse, gi investeringsråd, etablere effektive klageordninger som gir klageadgang på investorens hjemstatsspråk, og påse at ikke-profesjonelle investorer har kostnadsfri angrerett i minst to uker etter tegningen. Krav til depotmottakere i ELTIF som er markedsført til ikke-profesjonelle investorer ELTIF som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer skal ha depotmottakere som oppfyller kravene i UCITS V (EP/Rdir2014/91/EU). Dette innebærer bl.a. at depotmottakerens ansvar ikke kan fjernes eller begrenses ved avtale. Slik avtale anses ugyldig. Depotmottakere kan heller ikke fraskrive seg ansvar for tap av finansielle instrumenter som er deponert hos tredjeparter. I tillegg kan ingen ELTIF aktiva som er deponert hos depotmottaker gjenbrukes av depotmottakeren eller av en tredjepart som depotmottakeren har utkontraktert deponeringen til. Gjenbruksforbudet omfatter enhver disposisjon over deponerte aktiva, herunder overføring, pantsettelse, salg eller utlån. Aktiva som oppbevares av ELTIF-depotmottakeren kan bare gjenbrukes dersom følgende vilkår er oppfylt: gjenbruken i aktivaene er utført på vegne av ELTIFet, depotmottakeren gjennomfører instrukser fra fondsforvalteren på vegne av fondet, gjenbruken er til fordel for fondet, er i fondsandelseiernes interesse, og transaksjonen skjer med sikkerhet med høy kvalitet og likviditet. 6

8 Tilsyn og sanksjoner Kompetente myndigheter i ELTIFets hjemstat er ansvarlig for å føre tilsyn med at forordningens bestemmelser i kap. II-IV overholdes og at forpliktelsene i stiftelsesdokumentene og prospektene overholdes. Kompetente myndigheter i ELTIF-forvalterens hjemstat skal føre tilsyn med overholdelsen av forordningens krav til forvalteren. ELTIF og dets forvalter er ansvarlig for å oppfylle forordningen og direktiv 2001/61/EU til enhver tid. Forvalteren er ansvarlig for skade eller tap som oppstår som følge av manglende overholdelse av forordningens bestemmelser. De kompetente myndigheter i henholdsvis forvalterens og det enkelte ELTIFets hjemstat skal ha de beføyelser som er nødvendig for å ivareta sine oppgaver etter forordningen. ELTIFets og forvalterens kompetente myndigheter, skal, dersom disse ikke er sammenfallende, samarbeide og utveksle informasjon. Forordningen tillegger også ESMA tilsyns- og sanksjonsmyndighet, og gir bestemmelsene om ESMAs myndighet i AIFMD tilsvarende anvendelse. De kompetente myndigheter og ESMA skal utveksle all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for utøvelsen av de respektive oppgaver. Direktivets status og gjennomføring i Norge Forordningen ble vedtatt av rådet 20. april Teksten blir nå oversatt til EUs offisielle språk og publisert i EU tidende for så å tre formelt i kraft 20 dager etter publiseringen. Seks måneder etter dette, vil forordningen ha direkte virkning i EU. Forordningen anses EØS-relevant, og krever for Norges del nasjonal gjennomføring av særregler i AIF-loven, eller i egen lov. Forordningen innebærer imidlertid overføring av nasjonal tilsynsmyndighet til ESMA. I samsvar med den politiske enigheten mellom EU og EFTA-landene om EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynsorganer den 14. oktober 2014, vil ESA gis den tilsynsmyndighet i EØSlandene som ELTIF-forordningen tillegger ESMA. En slik gjennomføring i Norge krever imidlertid samtykke fra Stortinget med tre fjerdedels flertall, jf. Grunnloven 115. Som kjent er det fortsatt usikkert når denne saken skal behandles i Stortinget. 7

9 KONTAKTPERSONER Karl Rosén partner Epost: Mobil: Elin Haugen advokatfullmektig Epost: Mobil: Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 AIFMD VS UCITS IV/V Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 1 DISPOSISJON Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD EU/EØS Norske prosesser Generelt om forvalterrollen Sammenligning

Detaljer

Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond

Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond - Sammenlikning av de nye reglene i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, verdipapirfondloven og AIFMD SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, 21.10.2014

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Hege Bach Hande Seniorrådgiver Seksjon for fond og kollektive investeringer Disposisjon Periodisk rapportering «Annex IV-rapportering»

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fondsdagen 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Temaer Finanstilsynets strategi og prioriteringer Fondssparingens betydning i sparemarkedet Veksten i obligasjonsmarkedet Forvaltning av aksjefond

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond 19.05.2014 Sist oppdatert 05.11.2014 SEKSJON FOR FOND OG KOLLEKTIVE INVESTERINGER VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER INVESTORATFERD

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013 Mars 2013 AIFM-loven finansregulatorisk Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Den 4. mars 2013 ble forslaget til norsk implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond 19.05.2014 SEKSJON FOR FOND OG KOLLEKTIVE INVESTERINGER VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER INVESTORATFERD 2 Finanstilsynet Innhold

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning.

Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Forskrift om forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere Rundskriv Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere RUNDSKRIV: 11/2016 DATO: 27.05.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltere av alternative investeringsfond Verdipapirforetak FINANSTILSYNET

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer