Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond"

Transkript

1 Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond - Sammenlikning av de nye reglene i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, verdipapirfondloven og AIFMD SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, Den 17. september 2014 trådte UCITS V-direktivet kraft. UCITS V gjennomfører endringer i det gjeldende UCITS IV-direktivet som regulerer UCITS-fond (Undertakings for Collective Investment in Tranferable Securities). UCITS V gir harmoniserte regler for godtgjørelsesordninger, depotmottakerfunksjoner og sanksjoner på det indre marked, for å fjerne eksisterende forskjeller i de nasjonale regelverk og for å gjenopprette investorenes tillit til UCITS-markedet. EUs medlemsstater må gjennomføre de nye reglene i nasjonal lovgivning innen 18. mars UCITS V anses EØS-relevant og vil bli gjennomført ved endring av vpfl. og forskrift. Vi gir her en oversikt over endringene vedrørende depotmottakere og en sammenligning med depot-reguleringen i AIFMD og lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFM-loven). Direktivets formål og bakgrunn Et av hovedformålene med UCITS V 1 er å harmonisere depot-regler i Europa for å øke investorvernet på det indre marked. UCITS IV gir medlemstatene et stort spillerom som har resultert i store nasjonale forskjeller i gjennomføringen, med der tilhørende rettsusikkerhet og varierende grad av investorbeskyttelse i de ulike europeiske land. Det nye direktivet tar sikte på å styrke investorenes tillit til UCITS-markedet ved å innføre fullharmoniseringsregler om godtgjørelsesordninger, depotmottakerfunksjoner og sanksjoner. Direktivet anerkjenner også behovet for en harmonisering av reglene for hele kapitalforvaltningssektoren, ikke bare for UCITS-fondene, og har derfor gitt regler som langt på vei er samsvarende med tilsvarende regelverk for alternative investeringsfond i AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) fra UCITS V medfører endringer i UCITS IV på følgende områder: Utnevnelse av én enkelt depotmottaker Krav til depotmottakeravtaler Kontanthåndtering Oppbevaring av aktiva Forvaltning av aktiva Insolvens hos depotmottaker Utkontraktering Kvalifikasjonskrav Operasjonelle spørsmål Erstatningsansvar Interessekonflikter Rapportering av informasjon til relevante myndigheter 1 Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/91/EU om endring i direktiv 2009/65/EF ( UCITS IV ). De mest sentrale endringene blir gjennomgått i det følgende. Én enkelt depotmottaker I likhet med AIFMD 2 krever UCITS V at én enkelt depotmottaker utnevnes for hvert UCITS-fond. 3 Formålet med dette er å sikre oversikt over alle fondets aktiva og at kapitalforvaltere og investorer skal ha ett referansepunkt å forholde seg til dersom det oppstår problemer med oppbevaringen av verdipapirfondets aktiva eller utøvelsen av depotmottakers øvrige funksjoner. Dette kravet medfører ingen endring i gjeldende norsk rett, da vpfl. også oppstiller krav om utnevnelse av én depotmottaker. 4 I andre europeiske land som tillater flere depotmottakere i samme fond, i samsvar med det nasjonale handlingsrom i UCITS IV, vil endringsdirektivet medføre økt konkurranse mellom depotmottakerne om oppdragene. Endrede kvalifikasjonskrav UCITS-regelverket har til nå oppstilt få absolutte krav til depotmottakere, og har gitt medlemsstatene et stort nasjonalt handlingsrom i fastsettelsen av hvilke foretak som kan opptre som depotmottaker. 5 Dette har resultert i store variasjoner mellom medlemslandene, og varierende grad av investorbeskyttelse. EUkommisjonen pekte i sitt direktiv-forslag på at tilfeller som Madoff-bedrageriet i USA ble gjort mulig ved svakheter i kontrollinstanser som depotmottakere, og at det derfor er behov for å stille strengere krav til 2 Europaparlaments og Rådets direktiv 2011/61/EU ( AIFMD ) art. 21 nr.1. Norsk gjennomføring i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond ( AIFM-loven ) UCITS V direktiv art. 22 nr.1. 4 Vpfl første og annet ledd. 5 UCITS IV endring av art.23 nr. 3.

2 2 depotmottakerne, og at kravene bør harmoniseres. UCITS V oppstiller krav om at kun kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med tillatelse til å drive depottjenester kan oppnevnes som depotmottaker. 6 Kredittinstitusjoner og regulerte investeringsselskaper er underlagt felleseuropeiske regler om tilsyn og kapitalkrav, slik at andelseiere i verdipapirfond antas å få et bedre vern mot svikt og økonomiske problemer hos depotmottaker. Disse kvalifikasjonskravene er forskjellige og strengere enn de tilsvarende kravene oppstilt i AIFMD. 7 UCITS V oppstiller en overgangsordning, hvoretter nåværende depotmottakere som ikke oppfyller de nye kvalifikasjonskravene kan fortsette virksomheten i 42 måneder etter at UCITS V reglene trer i kraft. For norsk retts vedkommende medfører gjennomføring av UCITS Vs bestemmelser om hvilke foretak som kan utnevnes til depotmottaker, ingen innskrenkning av gjeldende rett. Etter vpfl. skal depotmottaker være kredittinstitusjon med vedtektsfestet hjemsted i en EØS-stat og skal være etablert i Norge. 8 UCITS V medfører i stedet en utvidelse til også å omfatte sentralbanker og verdipapirforetak som oppfyller kravene til kapital, tillatelse, og egenkapital som oppstilles i det nye direktivets bestemmelser. En slik utvidelse krever lovendring. Skriftlig avtale Etter gjeldende regler i UCITS IV, hvor forvalterselskapets hjemstat ikke er fondets hjemstat, må depotmottaker signere en skriftlig avtale med forvalterselskapet. UCITS V beholder kravet til skriftlighet samt pålegger ytterligere krav til kontrakten som speiler tilnærmingen i AIFMD. 9 Avtalen skal bl.a. regulere hvilken depotmottaker som er utnevnt, og om den informasjonsutveksling mellom verdipapirfondet og depotmottakeren som er nødvendig for at depotmottakeren kan utføre sine oppgaver. Depotavtaler må revideres for å omfatte de nye depotmottakerfunksjonene som ligger under oppbevaring, tilsyn, kontanthåndtering og kontroll med utkontrakterte funksjoner, se under. Bestemmelsene om depotmottakeravtalen medfører endring av norsk rett UCITS V endring av art. 23 nr AIFMD art. 21, AIFM-loven Vpfl første ledd 9 Vpfl første ledd 10 Krav til depotmottakeravtalen fremgår nå av forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven ( verdipapirfondforskriften ) Finanstilsynet har uttalt at de nye kravene kan gjennomføres i forskrift. 11 Videre må Finanstilsynets anbefalte standardavtale mellom norske verdipapirfond og deres depotmottakere fra 2012 oppdateres for å omfatte de nye kravene til informasjonsflyt mellom partene, samt depotmottakers ansvar og utkontraktering. Kontanthåndtering UCITS V gjennomfører en detaljregulering av depotmottakers funksjoner, og oppstiller bl.a. en liste over kontrolloppgaver som depotmottaker skal ivareta for verdipapirfond. 12 Denne samsvarer med gjeldende norsk rett i vpfl. 13 UCITS V gir imidlertid særlige bestemmelser om kontroll med kontantstrømmer som krever endring av gjeldende rett. UCITS V pålegger depotmottakeren å sikre tilbørlig overvåkning av kontantstrømmer og særlig for å sikre at investors kontanter er riktig bokført på kontoer åpnet i UCITS-fondets navn eller i depotmottakers navn dersom han handler på vegne av verdipapirfondet og i samsvar med MiFID-prinsippene. 14 Dersom kontantkonti er åpnet i depotmottakers navn, og denne handler på vegne av UCITS-fond, må kontantene holdes separat fra mottakerens egne kontanter. Kravene er identiske med reglene i AIFMD. 15 Gjennomføringen av denne detaljreguleringen krever endring av gjeldende rett i Norge. Oppbevaring UCITS V utvider kravene til oppbevaring betraktelig. Kravene tilsvarer kravene i AIFMD. 16 UCITS V klargjør at oppbevaringskravene kommer til anvendelse ikke bare på aktiva som kan deponeres, eks. verdipapirer, men også andre aktiva som for eksempel derivatavtaler. 17 Ethvert aktivum som deponeres for et 11 Ved endring av verdipapirfondforskriften, jf. Finansdepartementet (2012), som er den sist publiserte uttalelse om gjennomføringen av UCITS V i Norge, tilgjengelig på sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/ ucits-v.html?id= UCITS V endring av art. 22 nr Vpfl tredje ledd. 14 Europarlamentet- og Rådsdirektiv 2004/39/EF ( Verdipapirmarkedsdirektivet ), gjennomført i norsk rett ved Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( vphl. ). 15 AIFMD art. 21 nr. 7, AIFM-loven 5-3 fjerde ledd. 16 AIFMD art. 21 nr. 8 10, AIFM-loven UCITS V endring av art. 22 nr. 5, hvor finansielle instrumenter som kan oppbevares i depot reguleres i bokstav a, og andre aktiva reguleres i bokstav b.

3 3 UCITS-fond, må atskilles fra depotmottakerens egne aktiva og må kunne identifiseres til enhver tid som tilhørende fondet. Atskillelsen gjelder også dersom depotmottaker eller underdepotmottakeren blir insolvent. Finansielle instrumenter som oppbevares i depot skal ikke gå inn i boet til depotmottaker. 18 De nye reglene vil trolig bli gjennomført ved endringer i verdipapirfondforskriften. 19 Disponering av deponerte aktiva UCITS V innfører nye krav til bruk av deponerte aktiva som er strengere enn kravene oppstilt i AIFMD. 20 Etter de nye reglene er det ikke tillatt å gjenbruke deponerte aktiva for egen regning, verken for depotmottaker eller tredjeparter som depotmottaker har bemyndiget. Gjenbruk av aktiva på UCITS fondets regning er tillatt, forutsatt at visse vilkår er oppfylt, eksempelvis at gjenbruken er i rettighetshavernes interesse og at transaksjonen dekkes av sikkerhet med høy kvalitet og likviditet som UCITS-fondet har mottatt under en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse. 21 Disse kravene kan ha betydning for sikkerhetstransaksjoner, selv om de konkrete konsekvenser for UCITS-fondene trolig vil variere fra land til land. Utkontraktering UCITS V innfører nye krav til utkontraktering, og sondrer mellom depotmottakers kontrollfunksjoner og håndtering av kontantstrøm på den ene siden, og oppbevaringsfunksjoner på den andre siden. Det er bare oppbevaringsfunksjonene som kan utkontrakteres, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 22 Vilkårene for utkontraktering av oppbevaringsfunksjoner er bl.a. at det foreligger en objektiv begrunnelse for utkontrakteringen, at det er utvist aktsomhet i utnevnelsen av tredjemann og i den løpende kontroll av de utkontrakterte funksjonene. Videre stilles det krav til at underdepotmottakeren har strukturer og ekspertise som er tilstrekkelige og proporsjonale til den art og kompleksitet av aktiva som skal oppbevares, at underdepotmottakeren oppfyller kravene til effektivt tilsyn og kapitalkrav, uavhengig periodisk revisjon, atskillelse av midler, vern av midlene ved insolvens og de ytterligere forpliktelser som gjelder for depotmottakere. 23 Kravene til utkontraktering svarer hovedsakelig til kravene i AIFMD, 24 men det er enkelte viktige forskjeller angående ansvar samt krav til informasjon om depotmottakeren i UCITS-prospekter. Informasjonskravene omfatter eksempelvis krav om beskrivelse av oppbevaringsfunksjonene som er utkontraktert, en liste over underdepotmottakere og enhver interessekonflikt som kan følge av slik utkontraktering. I tillegg til at slik informasjon skal gis i prospektene, skal oppdatert informasjon gjøres tilgjengelig for investorer ved forespørsel. Videre oppstiller UCITS V krav om at depotmottaker er forpliktet til å ta alle mulige skritt for å sikre at en eventuell insolvens hos underdepotmottakeren ikke medfører at aktiva i et UCITS som er oppbevart av underdepotmottakeren, inngår i boet. UCITS V medfører således endringer av gjeldende norsk rett, da det nå kun oppstilles krav om at det skal opplyses i depotmottakeravtalen hvilke oppgaver og til hvem disse er utkontraktert til, samt på forespørsel opplyses om hvilke kriterier som er lagt til grunn ved utnevnelsen av utkontrakteringsparten og tilsyn med denne. 25 Adgangen til utkontraktering vil således bli begrenset, og underlagt strengere krav til utnevnelsesprosessen og til utkontrakterings-parten enn det som nå gjelder, for å sikre et økt investorvern. Disse enendringene vil trolig gjennomføres som endringsbestemmelser i verdipapirfondforskriften. Strengere ansvar UCITS V introduserer strengere ansvarsregler. 26 Etter gjeldende regler i UCITS IV er depotmottaker ansvarlig for ethvert tap som skyldes depotmottakerens uforsvarlige manglende oppfyllelse av forpliktelser, eller mottakers uriktige oppfyllelse av forpliktelsene. Dette nokså upresise ansvarsvilkåret har blitt gjennomført ulikt i de ulike medlemslandene. For å sikre ensartede regler og for å øke investorbeskyttelsen, innfører UCITS V et strengere ansvar som i det vesentlige tilsvarer ansvarsreglene i AIFMD Jf. UCITS V endring av art. 22 nr Finansdepartementet (2012) 20 Sml. AIFMD art. 21 nr.10, if. AIFM-loven 5-4 fjerde ledd, annet punktum. 21 Jf. lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse 2 bokstav a. 22 Jf. UCITS V endring av art. 22 nr. 7, første ledd. 23 Jf. UCITS V endring av art. 22 nr. 7, annet ledd. 24 Sml. AIFMD art. 21 nr. 11 og AIFM-loven 5-3 tredje ledd, jf. forskrift 26. juni 2014 nr. 877 om forvaltning av alternative investeringsfond ( AIFM-forskriften ) Jf. forskrift til verdipapirloven 10-2 fjerde ledd. 26 Jf. UCITS V endring av art Sml. AIFMD art. 21 nr. 12 og AIFM-loven 5-4.

4 4 Etter de nye reglene er depotmottaker ansvarlig for ethvert tap av finansielle instrumenter holdt i depot, og er forpliktet til, uten unødig forsinkelse, å yte erstatning til verdipapirfondet i form av et finansielt instrument av samme type som det tapte, eller det tilsvarende beløp. Unntak fra ansvaret gjøres bare dersom depotmottakeren kan bevise at tapet skyldes en ekstern hendelse som depotmottakeren ikke med rimelighet kunne forventes å ha kontroll over, og hvor konsekvensene ville ha vært uunngåelige også selv om alle rimelige forholdsregler ble tatt. UCITS V innfører således et kontrollansvar med unntak for force majeure-lignende begivenheter for tap av finansielle instrumenter i depot. Depotmottaker er også ansvarlig for tap der depotfunksjonen er utkontraktert, og kan ikke avtale seg bort fra ansvaret. Ansvarsreglene i UCITS V skiller seg i dette henseendet fra ansvarsreglene i AIFMD. 28 UCITS V gjør imidlertid ingen endring i ansvarsregelen for andre aktiva enn finansielle instrumenter. Erstatningsansvar for tap av disse er fortsatt betinget av uaktsom eller forsettlig forsømmelse av depotmottakers forpliktelser. Den nye ansvarsregelen krever endring av gjeldende norsk rett, da depotmottaker etter vpfl. bare er ansvarlig for tap som påføres ved forsømmelser av depotmottakeroppgaven. 29 Depotmottakere må tilpasse seg denne endringen. Det er videre nærliggende å anta at skjerpelsen av depotmottakers ansvar medfører en viss økning av kostnadene knyttet til bruk av depotmottaker. Intern organisering UCITS V innfører bestemmelser om at depotmottakere skal underlegges et generelt krav til god forretningsskikk og at de ikke kan drive virksomhet som gir opphav til interessekonflikter mellom det relevante verdipapirfondet, andelseierne, forvaltningsselskapet og depotmottakeren selv, med mindre interessekonflikter identifiseres og håndteres, og det er innført reelle skiller mellom depotvirksomheten og annen virksomhet. 30 Tilsvarende krav stilles i gjeldende norsk rett til forvaltningsselskaper, 31 men ikke uttrykkelig til depotmottakere. Disse nye kravene til depotmottakere kan få konsekvenser for større aktører og konserner der flere virksomheter er samlet på samme sted, og særlig der forvaltningsselskap og depotmottakerselskap har nære bindinger. I slike tilfeller er det ikke lenger tilstrekkelig at forvaltningsselskapet kan dokumentere etterlevelse av reglene om forretningsskikk og interessekonflikter. Depotmottakere må nå også sikre dette. 30 UCITS V endring av art. 25 nr Vpfl og tilhørende forskrift AIFMD art.21 nr. 12 og AIFM-loven 5-4 fjerde ledd, jf. AIFM-forskriften 6-4 som åpner for ansvarsfraskrivelse ved utkontraktering. 29 Vpfl

5 5 Sammenlikning av kravene til depotmottakere i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, AIFMD/AIFMD-loven og vpfl. UCITS V Sammenlikning med Sammenlikning med AIFMD/ Sammenlikning med UCITS IV AIFM-loven Vpfl. og forskrift 1. Utnevnelse av én enkelt depotmottaker Nytt krav i UCITS V. Oppstiller identisk krav. Ingen endring, tilsvarende krav i vpfl (1) og (2). 2. Kvalifikasjonskrav til UCITS V oppstiller betydelig mer AIFMDs kvalifikasjonskrav er Utvidelse av hvilke foretak som kan depotmottaker detaljerte krav enn UCITS IV. mindre detaljerte enn UCITS V. være depotmottaker, samt nye krav til tilsyn, kapitalkrav etc. 3. Skriftlig Skriftlighetskravet tilsvarer UCITS IV, Oppstiller identiske krav. Tilsvarende skriftlighetskrav, men depotmottakeravtale men kravene til hva som skal reguleres UCITS V stiller flere krav til hva som i avtalen er utvidet. skal reguleres i avtalen. 4. Ansvar Endring av ansvarsreglene fra uaktsomhetsansvar til objektivt kontrollansvar med unntak for force majeure-lignende hendelser ved tap av finansielle instrumenter i depot. Tilsvarende kontrollansvar i AIF- MD, men UCITS V er strengere ved at depotmottaker ikke kan avtale seg bort fra ansvar ved utkontraktering. Endring av ansvarets omfang, da depotmottaker nå bare er ansvarlig for tap påført ved forsømmelser av depotmottakeroppgaven, jf Kontrollfunksjoner I hovedsak tilsvarende krav i UCITS IV, men nytt krav om kontrollen skal samsvare med nasjonal lovgivning og vedkommende fonds vedtekter. Oppstiller identiske krav. Ingen endring. Tilsvarende krav i vpfl (3). 6. Kontanthåndtering Nye krav i UCITS V. Oppstiller identiske krav. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl og forskrift. 7. Oppbevaring UCITS V oppstiller betydelig mer detaljerte krav enn UCITS IV. Tilsvarende regler. Endring, da kravene til oppbevaringsfunksjonen bare er regulert i liten grad i vpfl 10-2 og forskrift. 8. Disponering av aktiva Nye krav i UCITS V. UCITS V oppstiller strengere regler enn AIFMD som tillater gjenbruk ved avgitt samtykke. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl. og forskrift. 9. Insolvens hos depotmottaker Nye krav i UCITS V. Ingen tilsvarende krav i AIFMD. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl og forskrift. 10. Utkontraktering Nye krav i UCITS V. Tilsvarende krav i AIFMD, men UCITS V har en ytterligere bestemmelse om at depotmottaker skal sikre at fondets aktiva ikke er tilgjengelig for kreditorer ved underdepotmottakers insolvens. Endring, nye vilkår for utkontraktering samt krav til underdepotmottaker. 11. Lokalisering av Nytt krav om at depotmottaker må ha Tilsvarende krav i AIFMD for alter- Tilsvarende krav i vpfl. 10-2(1). depotmottaker være registrert eller native investeringsfond i EU. etablert i fondets hjemstat. 12. Regulering av interessekonflikter 13. Informasjon til tilsynsmyndigheter Mer omfattende regulering i UCITS V. Tilsvarende regulering i AIFMD. Kravene til intern organisering for å unngå og håndtere interessekonflikter for forvaltningsselskap utvides til å gjelde for depotmottakere, samt enkelte nye krav oppstilles i UCITS V. Nye krav i UCITS V. Tilsvarende regulering i AIFMD. Opplysningskravene antas å være dekket i vpfl

6 KONTAKTPERSONER Karl Rosén partner Epost: Mobil: Elin Haugen advokatfullmektig Epost: Mobil: Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 AIFMD VS UCITS IV/V Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 1 DISPOSISJON Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD EU/EØS Norske prosesser Generelt om forvalterrollen Sammenligning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2017 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 1-5, 2-16,

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Per e-post til Oslo, 13. november 2015 Deres ref: 15/3829 IG

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Per e-post til Oslo, 13. november 2015 Deres ref: 15/3829 IG Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Per e-post til postmottak@fin.dep.no Oslo, 13. november 2015 Deres ref: 15/3829 IG Høring forslag til endringer i verdipapirfondloven m.v (UCITS V) 1. Innledning

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 2017/EØS/26/36 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Detaljer

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond 19.05.2014 Sist oppdatert 05.11.2014 SEKSJON FOR FOND OG KOLLEKTIVE INVESTERINGER VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER INVESTORATFERD

Detaljer

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn Prop. 127 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens hovedinnhold

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

Innst. 194 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 77 L (2013 2014)

Innst. 194 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 77 L (2013 2014) Innst. 194 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 77 L (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forvaltning av alternative investeringsfond Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Prop. 154 L. Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) ( )

Prop. 154 L. Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) ( ) Prop. 154 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) 2 Prop. 154 L 2015 2016 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 5 2

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) NKFF Norsk Kapitalforvalterforening 19. juni 2013 Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/9/EF. av 3. mars om erstatningsordninger for investorer(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/9/EF. av 3. mars om erstatningsordninger for investorer(*) 8.10.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/73 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013 Mars 2013 AIFM-loven finansregulatorisk Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Den 4. mars 2013 ble forslaget til norsk implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Høring - Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

Høring - Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt på e-post: postmottak@fin.dep.no Bergen, 19. juni 2013 Høring - Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 1

MiFID Informasjonsnotat nr. 1 MiFID Informasjonsnotat nr. 1 Kundeklassifisering Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften).

Detaljer

Forslag til enkelte lov- og forskriftsendringer på fondsområdet

Forslag til enkelte lov- og forskriftsendringer på fondsområdet FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Forslag til enkelte lov- og forskriftsendringer på fondsområdet Høringsnotat 24.11.15 1 Hovedinnhold Finansdepartementet har i brev av 11. august

Detaljer

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond 19.05.2014 SEKSJON FOR FOND OG KOLLEKTIVE INVESTERINGER VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER INVESTORATFERD 2 Finanstilsynet Innhold

Detaljer

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer av årsregn$kapsforskriften for verdipapirforetak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF)

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) 1. Innledning Finansdepartementet har i brev av 12. oktober 2015 bedt Finanstilsynet om å utarbeide høringsnotat med utkast til gjennomføringsbestemmelser,

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM MARKEDSFØRING AV UTENLANDSKE VERDIPAPIRFOND JF. VERDIPAPIRFONDLOVEN 6-13 FØRSTE LEDD NR. 1, 6-14 FØRSTE LEDD NR.

UTKAST TIL FORSKRIFT OM MARKEDSFØRING AV UTENLANDSKE VERDIPAPIRFOND JF. VERDIPAPIRFONDLOVEN 6-13 FØRSTE LEDD NR. 1, 6-14 FØRSTE LEDD NR. UTKAST TIL FORSKRIFT OM MARKEDSFØRING AV UTENLANDSKE VERDIPAPIRFOND JF. VERDIPAPIRFONDLOVEN 6-13 FØRSTE LEDD NR. 1, 6-14 FØRSTE LEDD NR. 3 OG 6-15 1. Innledning 1.1 Kort om endringer vedrørende markedsføring

Detaljer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Norges fondsmeglerforbunds seminar 2. juni 2010 Spesialrådgiver Marte Voie Opland Finanstilsynets rolle i sparemarkedet

Detaljer

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Side 1 1. BAKGRUNN Verdipapirfondloven (Lov 12. juni 1981 nr. 52) gir ikke adgang til fusjon av verdipapirfond. Finansdepartementets

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fondsdagen 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Temaer Finanstilsynets strategi og prioriteringer Fondssparingens betydning i sparemarkedet Veksten i obligasjonsmarkedet Forvaltning av aksjefond

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Forutsetning for nyskaping og vekst

Forutsetning for nyskaping og vekst Regulering og tilsyn -betydning for nyskaping og vekst Anne Merethe Bellamy Forutsetning for nyskaping og vekst Næringslivet må ha tilgang på kapital til riktig pris! 2 6. juni 2014 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/107/EF. av 21. januar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/107/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/227 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/107/EF 2003/EØS/49/23 av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering

Detaljer

Innst. 27 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 149 L (2010 2011)

Innst. 27 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 149 L (2010 2011) Innst. 27 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 149 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Dato: 10. desember 2015 Virkeområde og formål Oslo Asset Management AS er underlagt forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 1.

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Hege Bach Hande Seniorrådgiver Seksjon for fond og kollektive investeringer Disposisjon Periodisk rapportering «Annex IV-rapportering»

Detaljer

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs) Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond ELTIF Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 132 ( ) og Ot.prp. nr. 98 ( ) År 2001 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 132 ( ) og Ot.prp. nr. 98 ( ) År 2001 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 141 Jf. Innst. O. nr. 132 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 98 (2000-2001) År 2001 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET

CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET FINANSFORETAKSLOVEN HVILKE KRAV STILLES TIL COMPLIANCEFUNKSJONEN? CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET CATHRINE NOVSETT BORGEN, ADVOKAT KONSERNJURIDISK GJENSIDIGE Ny bestemmelse 13-5 annet ledd

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere Rundskriv Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere RUNDSKRIV: 11/2016 DATO: 27.05.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltere av alternative investeringsfond Verdipapirforetak FINANSTILSYNET

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Høring forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

Høring forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2010 Deres ref 09/4502 AG/KrR Høring forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift 1 Innledning Vi viser til departementets høringsbrev

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Besl. O. nr. 94. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 94. Jf. Innst. O. nr. 99 ( ) og Ot.prp. nr. 68 ( )

Besl. O. nr. 94. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 94. Jf. Innst. O. nr. 99 ( ) og Ot.prp. nr. 68 ( ) Besl. O. nr. 94 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 94 Jf. Innst. O. nr. 99 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) År 2003 den 3. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter

PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter Aktuarfokus 2017, 16. februar 2017 Spesialrådgiver Hege Bunkholt Elstrand Disposisjon

Detaljer

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 13/376916/550 FMA EBj 17/00027 22.03.2017 Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/295 KOMMISJONSDIREKTIV 2010/44/EU. av 1. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/295 KOMMISJONSDIREKTIV 2010/44/EU. av 1. juli 2010 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/295 KOMMISJONSDIREKTIV 2010/44/EU 2017/EØS/26/38 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond - Bruk av teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltnin

Utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond - Bruk av teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltnin Utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond - Bruk av teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltnin Høringsnotat Finanstilsynet 02.09.2013 UTLÅN AV FINANSIELLE INSTRUMENTER FRA VERDIPAPIRFOND

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015

Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015 Tilsynet med forvaltningsselskaper Hva legger Finanstilsynet vekt på? Direktør Anne Merethe Bellamy 24. August 2015 Finanstilsynets mål Hovedmål: Finansiell stabilitet og velfungerende markeder Delmål:

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 29. april 2004 Høring - forslag

Detaljer

Høring Markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Høring Markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Inngis elektronisk Oslo 15. mai 2017 Deres ref: 16/550 FMA EBj Høring Markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføring av MiFID II og MiFIR Det vises

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer