Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond"

Transkript

1 Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond - Sammenlikning av de nye reglene i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, verdipapirfondloven og AIFMD SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, Den 17. september 2014 trådte UCITS V-direktivet kraft. UCITS V gjennomfører endringer i det gjeldende UCITS IV-direktivet som regulerer UCITS-fond (Undertakings for Collective Investment in Tranferable Securities). UCITS V gir harmoniserte regler for godtgjørelsesordninger, depotmottakerfunksjoner og sanksjoner på det indre marked, for å fjerne eksisterende forskjeller i de nasjonale regelverk og for å gjenopprette investorenes tillit til UCITS-markedet. EUs medlemsstater må gjennomføre de nye reglene i nasjonal lovgivning innen 18. mars UCITS V anses EØS-relevant og vil bli gjennomført ved endring av vpfl. og forskrift. Vi gir her en oversikt over endringene vedrørende depotmottakere og en sammenligning med depot-reguleringen i AIFMD og lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFM-loven). Direktivets formål og bakgrunn Et av hovedformålene med UCITS V 1 er å harmonisere depot-regler i Europa for å øke investorvernet på det indre marked. UCITS IV gir medlemstatene et stort spillerom som har resultert i store nasjonale forskjeller i gjennomføringen, med der tilhørende rettsusikkerhet og varierende grad av investorbeskyttelse i de ulike europeiske land. Det nye direktivet tar sikte på å styrke investorenes tillit til UCITS-markedet ved å innføre fullharmoniseringsregler om godtgjørelsesordninger, depotmottakerfunksjoner og sanksjoner. Direktivet anerkjenner også behovet for en harmonisering av reglene for hele kapitalforvaltningssektoren, ikke bare for UCITS-fondene, og har derfor gitt regler som langt på vei er samsvarende med tilsvarende regelverk for alternative investeringsfond i AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) fra UCITS V medfører endringer i UCITS IV på følgende områder: Utnevnelse av én enkelt depotmottaker Krav til depotmottakeravtaler Kontanthåndtering Oppbevaring av aktiva Forvaltning av aktiva Insolvens hos depotmottaker Utkontraktering Kvalifikasjonskrav Operasjonelle spørsmål Erstatningsansvar Interessekonflikter Rapportering av informasjon til relevante myndigheter 1 Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/91/EU om endring i direktiv 2009/65/EF ( UCITS IV ). De mest sentrale endringene blir gjennomgått i det følgende. Én enkelt depotmottaker I likhet med AIFMD 2 krever UCITS V at én enkelt depotmottaker utnevnes for hvert UCITS-fond. 3 Formålet med dette er å sikre oversikt over alle fondets aktiva og at kapitalforvaltere og investorer skal ha ett referansepunkt å forholde seg til dersom det oppstår problemer med oppbevaringen av verdipapirfondets aktiva eller utøvelsen av depotmottakers øvrige funksjoner. Dette kravet medfører ingen endring i gjeldende norsk rett, da vpfl. også oppstiller krav om utnevnelse av én depotmottaker. 4 I andre europeiske land som tillater flere depotmottakere i samme fond, i samsvar med det nasjonale handlingsrom i UCITS IV, vil endringsdirektivet medføre økt konkurranse mellom depotmottakerne om oppdragene. Endrede kvalifikasjonskrav UCITS-regelverket har til nå oppstilt få absolutte krav til depotmottakere, og har gitt medlemsstatene et stort nasjonalt handlingsrom i fastsettelsen av hvilke foretak som kan opptre som depotmottaker. 5 Dette har resultert i store variasjoner mellom medlemslandene, og varierende grad av investorbeskyttelse. EUkommisjonen pekte i sitt direktiv-forslag på at tilfeller som Madoff-bedrageriet i USA ble gjort mulig ved svakheter i kontrollinstanser som depotmottakere, og at det derfor er behov for å stille strengere krav til 2 Europaparlaments og Rådets direktiv 2011/61/EU ( AIFMD ) art. 21 nr.1. Norsk gjennomføring i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond ( AIFM-loven ) UCITS V direktiv art. 22 nr.1. 4 Vpfl første og annet ledd. 5 UCITS IV endring av art.23 nr. 3.

2 2 depotmottakerne, og at kravene bør harmoniseres. UCITS V oppstiller krav om at kun kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med tillatelse til å drive depottjenester kan oppnevnes som depotmottaker. 6 Kredittinstitusjoner og regulerte investeringsselskaper er underlagt felleseuropeiske regler om tilsyn og kapitalkrav, slik at andelseiere i verdipapirfond antas å få et bedre vern mot svikt og økonomiske problemer hos depotmottaker. Disse kvalifikasjonskravene er forskjellige og strengere enn de tilsvarende kravene oppstilt i AIFMD. 7 UCITS V oppstiller en overgangsordning, hvoretter nåværende depotmottakere som ikke oppfyller de nye kvalifikasjonskravene kan fortsette virksomheten i 42 måneder etter at UCITS V reglene trer i kraft. For norsk retts vedkommende medfører gjennomføring av UCITS Vs bestemmelser om hvilke foretak som kan utnevnes til depotmottaker, ingen innskrenkning av gjeldende rett. Etter vpfl. skal depotmottaker være kredittinstitusjon med vedtektsfestet hjemsted i en EØS-stat og skal være etablert i Norge. 8 UCITS V medfører i stedet en utvidelse til også å omfatte sentralbanker og verdipapirforetak som oppfyller kravene til kapital, tillatelse, og egenkapital som oppstilles i det nye direktivets bestemmelser. En slik utvidelse krever lovendring. Skriftlig avtale Etter gjeldende regler i UCITS IV, hvor forvalterselskapets hjemstat ikke er fondets hjemstat, må depotmottaker signere en skriftlig avtale med forvalterselskapet. UCITS V beholder kravet til skriftlighet samt pålegger ytterligere krav til kontrakten som speiler tilnærmingen i AIFMD. 9 Avtalen skal bl.a. regulere hvilken depotmottaker som er utnevnt, og om den informasjonsutveksling mellom verdipapirfondet og depotmottakeren som er nødvendig for at depotmottakeren kan utføre sine oppgaver. Depotavtaler må revideres for å omfatte de nye depotmottakerfunksjonene som ligger under oppbevaring, tilsyn, kontanthåndtering og kontroll med utkontrakterte funksjoner, se under. Bestemmelsene om depotmottakeravtalen medfører endring av norsk rett UCITS V endring av art. 23 nr AIFMD art. 21, AIFM-loven Vpfl første ledd 9 Vpfl første ledd 10 Krav til depotmottakeravtalen fremgår nå av forskrift 21. desember 2011 nr til verdipapirfondloven ( verdipapirfondforskriften ) Finanstilsynet har uttalt at de nye kravene kan gjennomføres i forskrift. 11 Videre må Finanstilsynets anbefalte standardavtale mellom norske verdipapirfond og deres depotmottakere fra 2012 oppdateres for å omfatte de nye kravene til informasjonsflyt mellom partene, samt depotmottakers ansvar og utkontraktering. Kontanthåndtering UCITS V gjennomfører en detaljregulering av depotmottakers funksjoner, og oppstiller bl.a. en liste over kontrolloppgaver som depotmottaker skal ivareta for verdipapirfond. 12 Denne samsvarer med gjeldende norsk rett i vpfl. 13 UCITS V gir imidlertid særlige bestemmelser om kontroll med kontantstrømmer som krever endring av gjeldende rett. UCITS V pålegger depotmottakeren å sikre tilbørlig overvåkning av kontantstrømmer og særlig for å sikre at investors kontanter er riktig bokført på kontoer åpnet i UCITS-fondets navn eller i depotmottakers navn dersom han handler på vegne av verdipapirfondet og i samsvar med MiFID-prinsippene. 14 Dersom kontantkonti er åpnet i depotmottakers navn, og denne handler på vegne av UCITS-fond, må kontantene holdes separat fra mottakerens egne kontanter. Kravene er identiske med reglene i AIFMD. 15 Gjennomføringen av denne detaljreguleringen krever endring av gjeldende rett i Norge. Oppbevaring UCITS V utvider kravene til oppbevaring betraktelig. Kravene tilsvarer kravene i AIFMD. 16 UCITS V klargjør at oppbevaringskravene kommer til anvendelse ikke bare på aktiva som kan deponeres, eks. verdipapirer, men også andre aktiva som for eksempel derivatavtaler. 17 Ethvert aktivum som deponeres for et 11 Ved endring av verdipapirfondforskriften, jf. Finansdepartementet (2012), som er den sist publiserte uttalelse om gjennomføringen av UCITS V i Norge, tilgjengelig på sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/ ucits-v.html?id= UCITS V endring av art. 22 nr Vpfl tredje ledd. 14 Europarlamentet- og Rådsdirektiv 2004/39/EF ( Verdipapirmarkedsdirektivet ), gjennomført i norsk rett ved Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( vphl. ). 15 AIFMD art. 21 nr. 7, AIFM-loven 5-3 fjerde ledd. 16 AIFMD art. 21 nr. 8 10, AIFM-loven UCITS V endring av art. 22 nr. 5, hvor finansielle instrumenter som kan oppbevares i depot reguleres i bokstav a, og andre aktiva reguleres i bokstav b.

3 3 UCITS-fond, må atskilles fra depotmottakerens egne aktiva og må kunne identifiseres til enhver tid som tilhørende fondet. Atskillelsen gjelder også dersom depotmottaker eller underdepotmottakeren blir insolvent. Finansielle instrumenter som oppbevares i depot skal ikke gå inn i boet til depotmottaker. 18 De nye reglene vil trolig bli gjennomført ved endringer i verdipapirfondforskriften. 19 Disponering av deponerte aktiva UCITS V innfører nye krav til bruk av deponerte aktiva som er strengere enn kravene oppstilt i AIFMD. 20 Etter de nye reglene er det ikke tillatt å gjenbruke deponerte aktiva for egen regning, verken for depotmottaker eller tredjeparter som depotmottaker har bemyndiget. Gjenbruk av aktiva på UCITS fondets regning er tillatt, forutsatt at visse vilkår er oppfylt, eksempelvis at gjenbruken er i rettighetshavernes interesse og at transaksjonen dekkes av sikkerhet med høy kvalitet og likviditet som UCITS-fondet har mottatt under en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse. 21 Disse kravene kan ha betydning for sikkerhetstransaksjoner, selv om de konkrete konsekvenser for UCITS-fondene trolig vil variere fra land til land. Utkontraktering UCITS V innfører nye krav til utkontraktering, og sondrer mellom depotmottakers kontrollfunksjoner og håndtering av kontantstrøm på den ene siden, og oppbevaringsfunksjoner på den andre siden. Det er bare oppbevaringsfunksjonene som kan utkontrakteres, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 22 Vilkårene for utkontraktering av oppbevaringsfunksjoner er bl.a. at det foreligger en objektiv begrunnelse for utkontrakteringen, at det er utvist aktsomhet i utnevnelsen av tredjemann og i den løpende kontroll av de utkontrakterte funksjonene. Videre stilles det krav til at underdepotmottakeren har strukturer og ekspertise som er tilstrekkelige og proporsjonale til den art og kompleksitet av aktiva som skal oppbevares, at underdepotmottakeren oppfyller kravene til effektivt tilsyn og kapitalkrav, uavhengig periodisk revisjon, atskillelse av midler, vern av midlene ved insolvens og de ytterligere forpliktelser som gjelder for depotmottakere. 23 Kravene til utkontraktering svarer hovedsakelig til kravene i AIFMD, 24 men det er enkelte viktige forskjeller angående ansvar samt krav til informasjon om depotmottakeren i UCITS-prospekter. Informasjonskravene omfatter eksempelvis krav om beskrivelse av oppbevaringsfunksjonene som er utkontraktert, en liste over underdepotmottakere og enhver interessekonflikt som kan følge av slik utkontraktering. I tillegg til at slik informasjon skal gis i prospektene, skal oppdatert informasjon gjøres tilgjengelig for investorer ved forespørsel. Videre oppstiller UCITS V krav om at depotmottaker er forpliktet til å ta alle mulige skritt for å sikre at en eventuell insolvens hos underdepotmottakeren ikke medfører at aktiva i et UCITS som er oppbevart av underdepotmottakeren, inngår i boet. UCITS V medfører således endringer av gjeldende norsk rett, da det nå kun oppstilles krav om at det skal opplyses i depotmottakeravtalen hvilke oppgaver og til hvem disse er utkontraktert til, samt på forespørsel opplyses om hvilke kriterier som er lagt til grunn ved utnevnelsen av utkontrakteringsparten og tilsyn med denne. 25 Adgangen til utkontraktering vil således bli begrenset, og underlagt strengere krav til utnevnelsesprosessen og til utkontrakterings-parten enn det som nå gjelder, for å sikre et økt investorvern. Disse enendringene vil trolig gjennomføres som endringsbestemmelser i verdipapirfondforskriften. Strengere ansvar UCITS V introduserer strengere ansvarsregler. 26 Etter gjeldende regler i UCITS IV er depotmottaker ansvarlig for ethvert tap som skyldes depotmottakerens uforsvarlige manglende oppfyllelse av forpliktelser, eller mottakers uriktige oppfyllelse av forpliktelsene. Dette nokså upresise ansvarsvilkåret har blitt gjennomført ulikt i de ulike medlemslandene. For å sikre ensartede regler og for å øke investorbeskyttelsen, innfører UCITS V et strengere ansvar som i det vesentlige tilsvarer ansvarsreglene i AIFMD Jf. UCITS V endring av art. 22 nr Finansdepartementet (2012) 20 Sml. AIFMD art. 21 nr.10, if. AIFM-loven 5-4 fjerde ledd, annet punktum. 21 Jf. lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse 2 bokstav a. 22 Jf. UCITS V endring av art. 22 nr. 7, første ledd. 23 Jf. UCITS V endring av art. 22 nr. 7, annet ledd. 24 Sml. AIFMD art. 21 nr. 11 og AIFM-loven 5-3 tredje ledd, jf. forskrift 26. juni 2014 nr. 877 om forvaltning av alternative investeringsfond ( AIFM-forskriften ) Jf. forskrift til verdipapirloven 10-2 fjerde ledd. 26 Jf. UCITS V endring av art Sml. AIFMD art. 21 nr. 12 og AIFM-loven 5-4.

4 4 Etter de nye reglene er depotmottaker ansvarlig for ethvert tap av finansielle instrumenter holdt i depot, og er forpliktet til, uten unødig forsinkelse, å yte erstatning til verdipapirfondet i form av et finansielt instrument av samme type som det tapte, eller det tilsvarende beløp. Unntak fra ansvaret gjøres bare dersom depotmottakeren kan bevise at tapet skyldes en ekstern hendelse som depotmottakeren ikke med rimelighet kunne forventes å ha kontroll over, og hvor konsekvensene ville ha vært uunngåelige også selv om alle rimelige forholdsregler ble tatt. UCITS V innfører således et kontrollansvar med unntak for force majeure-lignende begivenheter for tap av finansielle instrumenter i depot. Depotmottaker er også ansvarlig for tap der depotfunksjonen er utkontraktert, og kan ikke avtale seg bort fra ansvaret. Ansvarsreglene i UCITS V skiller seg i dette henseendet fra ansvarsreglene i AIFMD. 28 UCITS V gjør imidlertid ingen endring i ansvarsregelen for andre aktiva enn finansielle instrumenter. Erstatningsansvar for tap av disse er fortsatt betinget av uaktsom eller forsettlig forsømmelse av depotmottakers forpliktelser. Den nye ansvarsregelen krever endring av gjeldende norsk rett, da depotmottaker etter vpfl. bare er ansvarlig for tap som påføres ved forsømmelser av depotmottakeroppgaven. 29 Depotmottakere må tilpasse seg denne endringen. Det er videre nærliggende å anta at skjerpelsen av depotmottakers ansvar medfører en viss økning av kostnadene knyttet til bruk av depotmottaker. Intern organisering UCITS V innfører bestemmelser om at depotmottakere skal underlegges et generelt krav til god forretningsskikk og at de ikke kan drive virksomhet som gir opphav til interessekonflikter mellom det relevante verdipapirfondet, andelseierne, forvaltningsselskapet og depotmottakeren selv, med mindre interessekonflikter identifiseres og håndteres, og det er innført reelle skiller mellom depotvirksomheten og annen virksomhet. 30 Tilsvarende krav stilles i gjeldende norsk rett til forvaltningsselskaper, 31 men ikke uttrykkelig til depotmottakere. Disse nye kravene til depotmottakere kan få konsekvenser for større aktører og konserner der flere virksomheter er samlet på samme sted, og særlig der forvaltningsselskap og depotmottakerselskap har nære bindinger. I slike tilfeller er det ikke lenger tilstrekkelig at forvaltningsselskapet kan dokumentere etterlevelse av reglene om forretningsskikk og interessekonflikter. Depotmottakere må nå også sikre dette. 30 UCITS V endring av art. 25 nr Vpfl og tilhørende forskrift AIFMD art.21 nr. 12 og AIFM-loven 5-4 fjerde ledd, jf. AIFM-forskriften 6-4 som åpner for ansvarsfraskrivelse ved utkontraktering. 29 Vpfl

5 5 Sammenlikning av kravene til depotmottakere i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, AIFMD/AIFMD-loven og vpfl. UCITS V Sammenlikning med Sammenlikning med AIFMD/ Sammenlikning med UCITS IV AIFM-loven Vpfl. og forskrift 1. Utnevnelse av én enkelt depotmottaker Nytt krav i UCITS V. Oppstiller identisk krav. Ingen endring, tilsvarende krav i vpfl (1) og (2). 2. Kvalifikasjonskrav til UCITS V oppstiller betydelig mer AIFMDs kvalifikasjonskrav er Utvidelse av hvilke foretak som kan depotmottaker detaljerte krav enn UCITS IV. mindre detaljerte enn UCITS V. være depotmottaker, samt nye krav til tilsyn, kapitalkrav etc. 3. Skriftlig Skriftlighetskravet tilsvarer UCITS IV, Oppstiller identiske krav. Tilsvarende skriftlighetskrav, men depotmottakeravtale men kravene til hva som skal reguleres UCITS V stiller flere krav til hva som i avtalen er utvidet. skal reguleres i avtalen. 4. Ansvar Endring av ansvarsreglene fra uaktsomhetsansvar til objektivt kontrollansvar med unntak for force majeure-lignende hendelser ved tap av finansielle instrumenter i depot. Tilsvarende kontrollansvar i AIF- MD, men UCITS V er strengere ved at depotmottaker ikke kan avtale seg bort fra ansvar ved utkontraktering. Endring av ansvarets omfang, da depotmottaker nå bare er ansvarlig for tap påført ved forsømmelser av depotmottakeroppgaven, jf Kontrollfunksjoner I hovedsak tilsvarende krav i UCITS IV, men nytt krav om kontrollen skal samsvare med nasjonal lovgivning og vedkommende fonds vedtekter. Oppstiller identiske krav. Ingen endring. Tilsvarende krav i vpfl (3). 6. Kontanthåndtering Nye krav i UCITS V. Oppstiller identiske krav. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl og forskrift. 7. Oppbevaring UCITS V oppstiller betydelig mer detaljerte krav enn UCITS IV. Tilsvarende regler. Endring, da kravene til oppbevaringsfunksjonen bare er regulert i liten grad i vpfl 10-2 og forskrift. 8. Disponering av aktiva Nye krav i UCITS V. UCITS V oppstiller strengere regler enn AIFMD som tillater gjenbruk ved avgitt samtykke. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl. og forskrift. 9. Insolvens hos depotmottaker Nye krav i UCITS V. Ingen tilsvarende krav i AIFMD. Endring, ingen tilsvarende krav i vpfl og forskrift. 10. Utkontraktering Nye krav i UCITS V. Tilsvarende krav i AIFMD, men UCITS V har en ytterligere bestemmelse om at depotmottaker skal sikre at fondets aktiva ikke er tilgjengelig for kreditorer ved underdepotmottakers insolvens. Endring, nye vilkår for utkontraktering samt krav til underdepotmottaker. 11. Lokalisering av Nytt krav om at depotmottaker må ha Tilsvarende krav i AIFMD for alter- Tilsvarende krav i vpfl. 10-2(1). depotmottaker være registrert eller native investeringsfond i EU. etablert i fondets hjemstat. 12. Regulering av interessekonflikter 13. Informasjon til tilsynsmyndigheter Mer omfattende regulering i UCITS V. Tilsvarende regulering i AIFMD. Kravene til intern organisering for å unngå og håndtere interessekonflikter for forvaltningsselskap utvides til å gjelde for depotmottakere, samt enkelte nye krav oppstilles i UCITS V. Nye krav i UCITS V. Tilsvarende regulering i AIFMD. Opplysningskravene antas å være dekket i vpfl

6 KONTAKTPERSONER Karl Rosén partner Epost: Mobil: Elin Haugen advokatfullmektig Epost: Mobil: Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf:

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs) Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond ELTIF Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Kundeavtale foretak og juridiske personer

Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak/juridiske personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 26. juni 2007

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 01.10.2014 HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 1. Innledning Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om utkontraktering.

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN Høringsnotat FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN 1 Innledning Lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) vil tre i kraft 28. desember 2009. Loven

Detaljer

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39 Kundeavtale person Kundeavtale person Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) Navn: Arctic

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

MiFID II FINANSREGULATORISK

MiFID II FINANSREGULATORISK Mars 2014 MiFID II FINANSREGULATORISK I 2007 ble f inansmarkedsreguleringen i EU omstrukturert ved implementeringen av verdipapirmarkedsdirektivet MiFID. Direktivet fastsetter regler for verdipapirforetak,

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer