Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb"

Transkript

1 Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1

2 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver og retningslinjer til årsmøtet, styret og utvalg 6 Beskrivelse av det enkelte utvalg i Harstad svømmeklubb.9 Web ansvarlig 12 Sosiale medier..12 Treningsgrupper..12 Rekruttgruppe...13 Rekruttering..13 Medlemskontingent 13 Politiattest.14 Stevner og treningssamlinger.14 Forsikring..15 Lisens.15 Kompensasjon / kjøregodtgjørelse 16 Reiseleder.16 Alkohol...16 Vedlegg: 1. Trenergruppa: navn og telefonnummer 2

3 Innledning Klubbhåndboka gir en oversikt over klubbens aktiviteter, organisering og rollefordelinger. Gjennom verdier sier klubbhåndboka noe hvem vi ønsker å være og gjennom visjon og mål hva vi ønsker å oppnå. Dokumentet gir en oversikt hvordan Harstad svømmeklubb gjennomfører sin kjernevirksomhet med ansvarsfordeling. Klubbhåndboka skal revideres etter hvert årsmøte. Styret kan forøvrig revidere dokumentet etter behov mellom årsmøtene. Historikk og status Harstad Svømmeklubb ble stiftet av Gregus Stornes og han satt som formann de første årene. Klubben trente da i Harstad svømmehall frem til den ble nedlagt på begynnelsen av 1990-tallet. Kanebogen svømmehall ble da klubbens arena frem til Grottebadet åpnet sommeren Her arrangerte vi NM i 2004 og NM junior i 2009 med stor suksess. I 2012 feiret vi klubbens femtiårsjubileum og kunne se tilbake på mange år med høy aktivitet og flotte prestasjoner. Vi har vært heldige som har hatt gode trenere og et godt støtteapparat slik at vi gjennom alle år har vært en klubb for både bredde og spiss, og slik ønsker vi å fortsette. Vi har gjennom mange år hatt et stabilt medlemstall, men vår største utfordring er likevel knyttet til rekruttering. I de årene klubben holdt til i Harstad og Kanebogen svømmehall hadde vi ansvaret for svømmeopplæringen, men etter at Grottebadet åpnet har vi ikke fått kjøre svømmekurs. Vi vil fortsette å jobbe for å få ta del i dette i fremtiden. Våre æresmedlemmer er Odd Rydning og Ragnhild Sundby Skogstrand. Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb: Navn: Harstad Svømmeklubb Stiftet: Postadresse: Boks 78, 9481 Harstad Epostadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: Harstad Sparebank Internettadresse: harstadsvk.no Organisasjonsnummer: Mobiltelefon styreleder - Katrine Lamo: Registrert tilknytning: Troms Svømmekrets Årsmøtemåned: Februar. 3

4 Visjon, mål og verdier Visjon Harstad svømmeklubb skal være den mest fremgangsrike svømmeklubben i Nord- Norge, sportslig, organisatorisk og sosialt. Mål Harstad svømmeklubb skal være en hovedaktør for utvikling av svømming til en betydelig bredde- og konkurranseidrett gjennom samarbeid med andre og i egen regi. Verdier Inkluderende Alle medlemmer skal føle seg inkludert i klubbens aktiviteter. Utviklende Utøvere og trenere i Harstad svømmeklubb skal være i en jevnlig utviklingsprosess. Respekt Klubbens medlemmer skal vise respekt for hverandre og være gode forbilder. Glede Gjennom klubbens aktiviteter skal medlemmene oppleve glede og ha det gøy i lag. Innsatsområder For å sikre klubbutvikling og fokus på måloppnåelse skal klubben ved årsmøtet vedta hvilke innsatsområder som skal prioriteres for kalenderåret. Styret legger frem forslag til årsmøtet. På bakgrunn av årsmøtet sitt vedtak skal det utarbeides handlingsplan for hvert innsatsområde. Handlingsplanen skal inneholde; o Hva skal gjøres o Hvordan skal det gjøres o Hvem skal gjøre det o Når skal det gjøres Handlingsplaner utarbeides og følges opp av styret etter årsmøtet. 4

5 Organisering av Harstad svømmeklubb Klubbens vedtekter er klubbens lover, vedtatt første gang og revidert og Vedtektene bygger på og er i samsvar med NIFs basislovnorm for idrettslag, av Klubben har et styre bestående av fem faste medlemmer. Styret velges på årsmøtet. Årsmøte velger i tillegg en valgkomite bestående av to personer. Direkte under styret er det fem utvalg. Styret velger ledere til disse utvalgene. Utvalgene velger selv sine medlemmer. Klubben har en hovedtrener. Denne stillingen sorterer under sportslig utvalg. Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitet. Trenerne sorterer under hovedtrener. 5

6 HSVK er organisert som følger: Årsmøtet Valgkomite Revisor Styre "Mor/Barn" Rekruttgruppe Sponsorgruppe Trenergruppa Oppmann / materialforvalt er Stevnegruppe (Grottestevnet) Klubbens hjemmeside (www.harstadsvk.no) er oppdatert med hensyn til hvem som innehar de ulike verv. Oppgaver og retningslinjer til årsmøtet, styret og utvalg Årsmøtet: Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet Årsmøtet blir avholdt en gang i året Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes Innkalling skjer ved o Annonseres på klubbens hjemmeside o Sendes pr epost til medlemmene o Facebook Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene legges ut senest en uke før Årsmøtet er for medlemmer i Harstad svømmeklubb. Det vil si de som har betalt medlemskontingent. Foreldre / foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år Årsmøtet velger styret Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid. Leder og nestleder er for valg hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 6

7 Styret: Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene Planlegger og ivaretar lagets totale drift i henhold til lovnorm, budsjett og regnskap. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Skal iverksette bestemmelser og vedtak fattet av Årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse og representere laget utad i fellesskap med hovedtrener Disponere lagets inntekter i henhold til klubbens mål og etter godkjent budsjett Styret er ansvarlig for at klubben har oppdatert fullmakts matrise som gir en oversikt hvilke fullmakter ulike roller har i klubben Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet Alle innkjøp skal godkjennes av styret. Styreleder: Er i felleskap med hovedtrener klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter, forhandlinger og seminarer Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet Følger opp kontrakter og avtaler klubben har Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene Behandle innkommende post og e-post. Nestleder: Fungere som leder under dennes fravær Bistå leder og danne et lederteam med denne Har ellers definerte oppgaver som et ordinært styremedlem. Sekretær: Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter Sende godkjent referat etter styremøter til web ansvarlig for publisering på klubbens hjemmeside Ha oversikt over klubbens medlemsregister og påse at det oppdateres Ansvar for politiattester. Kasserer: Disponere klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til regler Anviser utbetalinger sammen med leder Har til en hver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger denne opp Sette opp resultatregnskap ved årsslutt og påse at dette revideres til årsmøtet Fakturere treningsavgift og medlemskontingent Alle fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder 7

8 Klubbens påmeldingsansvarlig i forbindelse med stevner. Styremedlemmer: Møter på styrets møter Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak Sitte som styrets representant i hver sine utvalg og rapportere til styret. Ungdomsrepresentant: Holde seg informert om klubbens drift Melde fra til styret om saker fra utøvende medlemmer Representere klubben i for ungdomskontakter i krets og forbund Organisere grupper av utøvende medlemmer til å klargjøre Grotta og rydde opp etter egne stevner Ungdomsrepresentanten har stemmerett i styret. Valgkomite: Velges av årsmøtet Hovedoppgaven er å finne representanter som er valgbar til styret. 8

9 Beskrivelse av det enkelte utvalg i HSVK: Klubbens hovedtrener Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitetstilbud. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam som består av mange dyktige og erfarne trenere. Hovedtrener har instruksjonsmyndighet overfor klubbens øvrige gruppetrenere. Hovedtreneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport. Hovedtrener rapporterer til styret i klubben. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming. God svømmefaglig kompetanse både teoretisk og praktisk Evne og lyst til å lede andre trenere i et trenerteam Selvstendig og ryddig med gode samarbeidsevner Positiv og løsningsorientert Gode administrative egenskaper Opptatt av å utvikle klubben som en helhet Evne til å skape disiplin, gode holdninger og oppnå resultater. Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon. Ambisiøs og ønsker å oppnå resultater på et høyt nivå, samtidig som en tar hensyn til behovene for å utvikle hver svømmer individuelt. Arbeidsoppgaver til hovedtrener: Sportslig ansvar: Lede den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås. Hovedansvar for det faglige innholdet i klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er en rød tråd gjennom hele klubbens aktivitetstilbud. Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt. Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp trening av utøvere i ulike aldre med ulike mål (kommentar: hovedtrener kan ha ansvar for 1 gruppe, eventuelt oppfølgingsansvar overfor flere grupper med egne trenere). Dette gjelder landtrening så vel som svømmetrening. Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer. Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi av klubben. Delta og eventuelt rapportere på styremøtene Tett samarbeid med Svømmeskoleansvarlig Avholde trenermøter (månedlig, ukentlig, kvartalsvis?) Kommunikasjon: Være klubbens hovedkontakt til svømmerne og deres foresatte Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre Ansvarlig for sportslig innhold på foreldremøter. 9

10 Være hovedkontakt, sammen med sportslig leder, mellom styret som arbeidsgiver og instruktører og trenere. I samarbeid med styret og leder for svømmeskolen - videre utvikle og bruke nettsidene som en effektiv informasjonskanal. Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben. Lederansvar: Være overordnet for klubbens trenere og sørge for god informasjon og samarbeid med disse. Lede trenermøter. Delta i koordinering av sportsåret for utøverne. Kompetanse: Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av trenere (eventuelt i samarbeid med klubbens utdanningskontakt). Være villig til å være med på kurs og etterutdanning. Delta på forumer i regi av NSF, som f.eks Trener/Lederkonferansen Sportslig samarbeid: Samarbeide med andre klubber om treningsfaglige forhold og utvikling, både svømmeklubber og andre idrettsmiljøer. Samarbeide med andre klubber om treningsleire og stevner. 10

11 Øvrige trenere: Treneren skal utvikle bevisste utøvere og oppfordre og legge til rette for at alle utøverne følger Hsvk`s verdier og spilleregler. Treneren har ansvar for sitt parti og for at alle utøverne får et sportslig og sosialt tilbud. Det er et viktig prinsipp at svømmerne skal være selvstendige og bevisste. Utøveren skal øves opp til å ta sine egne valg. Treneren skal gi utøverne grunnleggende kunnskap. Etter hvert vil trenerens rolle gradvis gå over til å bli samtalepartner, rådgiver og motivator. Treneren skal stille spørsmål og få utøveren til å finne løsninger selv. Treneren bør oppmuntre til løsninger som fungerer bra. Treneren skal: Være et godt forbilde Møte i god tid. Være aktiv på kanten under trening. veilede, motivere og inspirere Bli kjent med utøverne og deres målsetninger Utøvernes oppmøte og fravær bør dokumenteres og følges opp Vise god sportsånd Være en god ambassadør for klubben Innholdet i treningen skal være preget av: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig utfordre slik at utøverne flytter grenser Saklig og presis info. Materialforvalter: Har ansvar for innkjøp og vedlikehold av utstyr og materiell. Skal påse at klubbrommet er rent og i orden. Fører nøyaktige lister over hvem som får ut klubbtøy og informerer kasserer om hvem som skal ha faktura. Foreslå budsjett for kjøp av utstyr for kasserer. Oppmann: Oppmannen skal fungere som et ledd mellom trenere og utøvere, samt være styrets kontaktperson opp mot trener og svømmere Ansvar i forbindelse med påmelding til stevner: o utarbeide et standardisert skjema som utøverne skal benytte til påmelding o i god tid og minimum 1 uke før påmeldingsfrist sendes det ut påminnelse om at svømmere som ønsker å delta på stevne må sende påmelding til oppmann o sende samlet påmelding til påmeldingsansvarlig i HSVK, pt. kasserer (som tar endelig påmelding til aktuell klubb). o påmelding. Øvrig ansvar i forkant av stevner: o bestille overnatting og mat iht. antall påmeldte o sørge for at en person har ansvar for innkjøp av mat 11

12 o sørge for at en er ansvarlig for mat under selve stevnet o sette opp kjøreplan (hvem sitter på hvem) o utpeke reiseleder o bestille hotellovernatting og flybilletter når det er påkrevet. Dersom trenergruppen har behov for hjelp/assistanse ut over det som er foreskrevet over, gir de beskjed til oppmann som sørger for at ting blir gjort. Dette kan medføre delegering av ansvar til de som er best egnet til oppgaven. Sponsorutvalg: Sponsorutvalget skal søke å skaffe klubben inntektskilder med fokus på sponsorer. Dersom det er nødvendig kan utvalget også komme forslag til styret med dugnadsjobber Utvalgets forslag til sponsorstrategi eller dugnadsjobber forelegges styret som tar endelig beslutning. Web-ansvarlig: Sørge for at klubbens hjemmeside til en hver tid er oppdatert Drivkraft for utvikling av klubbens hjemmeside. Sosiale medier o Informasjon som ønskes formidlet både internt og eksternt Facebook o Klubben skal ha en egen facebookgruppe o Brukes ofte av trenere for å informere utøvere og foreldre Epost o Utsendelse av påmeldingsskjema til stevner o Innkalling til årsmøte, klubbmøter og annen relevant informasjon. Medlemmene skal utøve aktsomhet i bilder som legges ut på klubbens sosiale medier. Treningsgrupper HSVK deler utøverne inn i følgende grupper: A gruppa (klubbens beste svømmere) B gruppa C gruppa D gruppa (nybegynnere). Krav til opptak til utøvere i D gruppa er at de skal være svømmedyktig i minst 25 meter. Gruppeinndelingen skal være klar ved sesongstart (august). Svømmerne skal ved oppstart være kjent med hvilken gruppe de inngår i. Hovedtrener er ansvarlig for inndelingen og informasjon til svømmerne om gruppeinndeling. 12

13 Rekruttgruppe HSVK har som målsetting å arrangere svømmeopplæring hver høst og vinter for å sikre klubben rekruttering. Hvert kurs er en gang i uka i ti uker. Rekruttering Nye utøvere er velkommen i løpet av hele året. Klubben skal ved skolestart (august) ha spesielt fokus på rekruttering, herunder: Annonsering i Harstad tidende Dele ut flyers på barneskoler Legge ut informasjon om opptak på hjemmesiden. Styret er ansvarlig for gjennomføringen. Potensielle nye medlemmer får inntil fire gratis treninger før medlemskap må inngås. Nye medlemmer skal motta eget informasjonsbrosjyre som inneholder relevant informasjon om klubben. Aktuell trener er ansvarlig for utdeling av brosjyre. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. Medlemskontingenten for 2014: En utøver og en forelder: kr. 900,- Utøver (e) og to foreldre: kr ,-. (familiemedlemsskap) Betaling av kontingent: det blir ikke sendt ut faktura for betaling av kontingenten. Hver utøver eller familie betaler det som passer den enkelte. Følgende opplysninger skal oppgis for alle som ønsker å være medlem: Navn Adresse Fødselsår. Ved betaling skal følgende kontonummer benyttes: Frist for betaling er 30. april for medlemskap for ett kalenderår. 13

14 Politiattest Harstad svømmeklubb krever at personer som har et ansvar- eller tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming skal avkreves politiattest. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Følgende skal levere politiattest: Trenere Styret Reiseleder Oppmann Materialforvalter. Styret er ansvarlig for å avkreve politiattest. Stevner og treningssamlinger For hvert halvår blir det utarbeidet en aktivitetsplan som gir en oversikt med hensyn til hvilke stevner og treningssamlinger klubben skal prioritere. Det er to typer stevner: 1. Rekruttstevner: Svømmere under 10 år har ikke anledning til å delta i approberte stevner (se under) og tilbys derfor rekruttstevner. Slike stevner medfører ingen rangering av resultater eller mulighet for disking. 14

15 2. Approberte stevner: Slike stevner har 10 års aldergrense og følger lover og regler fra NSF med autoriserte dommere. Utøverne rangeres med premiering i hver årsklasse. Deltakelse krever betalt lisens. Oversikt / terminliste over alle approberte stevner er tilgjengelig på Påmelding til stevner: Det er utarbeidet et skjema som sendes pr epost til klubbens utøvere i forkant av hvert enkelt stevne. Den enkelte utøver er ansvarlig for å returnere ferdig utfylt skjema innenfor oppgitt frist. Klubbens oppmann er ansvarlig for å sende ut påmeldingsskjema til utøverne. Oppmann er ansvarlig for å videresende samlet påmelding til kasserer. Kasserer er ansvarlig for å sende klubbens påmeldinger til aktuell arrangør. Betaling for deltakelse: Kasserer er ansvarlig for å sende faktura til den enkelte utøver i etterkant av hvert stevne / samling. Aktivitetsplan Klubben skal hver høst og vinter ha utarbeidet en halvårlig plan som er førende for hvilke stevner og samlinger klubben skal prioritere. Hovedtrener utarbeider forslag til aktivitetsplan som vedtas av styret. Treningssamlinger: Når HSVK deltar på samlinger skal det utpekes en reiseleder. Kasserer er ansvarlig for fakturering i etterkant av samlingene. Hovedtrener er ansvarlig for påmelding. Forsikring Alle utøvere til og med 12 år som er medlem i HSVK er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen. Fra det året utøveren fyller 13, må det betales lisens for å bli forsikret. Lisens: Utøvere som skal delta på approberte stevner må betale lisens. Betaling av lisens inkluderer rett til å delta på konkurranser, idrettsskadeforsikring og bladet Norsk svømming. Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Mer informasjon på hjemmesiden til Norges svømmeforbund: 15

16 Kompensasjon / kjøregodtgjørelse: HSVK betaler ikke lønn til trenere, styret eller andre. Følgende mottar kompensasjon: Alle trenere får finansiert årskort i Grottebadet av klubben Parkeringsavgift til trenere (parkering ved Grottebadet) kompenseres ved innlevering a parkeringslapper til kasserer Hovedtrener og styreleder får finansiert deres barns egenandel til stevner og treningssamlinger Kjøregodtgjørelse: ved påmelding til stevner blir et satt opp en hensiktsmessig kjøreplan. Ansvar: oppmann. Det medfører at kun biler som oppmann har godkjent skal motta kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelsen har følgende sats: o Kr pr km. Reiseleder: Til hvert stevne skal det utpekes en reiseleder (ansvar: oppmann). Reiseleders hovedoppgaver: Ha liste over alle deltakere med utøvernavn og navn til minst en foresatt med telefonnummer påse at alle utøverne er med buss / biler ved ankomst og avgang. innkjøp av tørrmat, drikke, frukt og bestikk/asjetter mm. Ansvarlig for at matkasse og kjølebag blir fylt opp og tatt med organisere bespisning i pauser og sørge for at frukt er tilgjengelig i svømmehallen være klubbens kontaktpunkt mot arrangør ifm. felles overnatting (skole ol) skal til enhver tid være tilgjengelig for utøverne dersom det skjer uforutsette hendelser sende inn kvitteringer til styret for utlegg innen to uker etter arrangement. Reiseleder er ansvarlig for å være kjent med de oppgaver som er pålagt oppgaven Alkohol HSVK støtter seg til Retningslinjer fra Norges Idrettsforbund angående alkohol. Fra retningslinjene vil HSVK fremheve følgende: HSVK som organisasjon skal arbeide mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng Klubbens barn og unge (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. I HSVK skal trenere, ledere og utøvere fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppa I HSVK skal tribunekulturen være trygg, familievennlig og alkoholfri HSVK skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke / produkter. 16

17 Vedlegg 1 Trenergruppa (2015): Hovedtrener: Kjetil Bygnes, mobil , epost: Trener: Børge Hansen, mobil , epost: Trener: Einar Mustaparta, mobil , epost: Trener: Maria Mustaparta, mobil Trener: Heid-Sissel Flakstad, mobil , epost: Trener: Trond Gunnar Olsen, mobil , epost: 17

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Slik gjør vi det i klubben vår Horten svømmeklubbs medlemmer, foreldre, trenere og instruktører HS sin veileder er for alle som har noe med HS å gjøre - enten det er

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX vedtatt på årsmøtet 5. februar 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2-3 Historikk 4 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdisett 5 Overordnet målsetting 6 Idrettslagets

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle. 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning.4 2.0 Grunnopplysninger om svømmeklubben...4 3.0 Om klubben...4 4.0

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL)

VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL) VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL) Generelt: Vedtektene er et supplement til og en konkretisering av bestemmelsene i Lov for Bærum kommunes bedriftsidrettslag. I tillegg til lov og

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner s bestemmelser for leirer og stevner S i s t e r e v i s j o n : 2 0 14-11 - 10 V e r s j o n 1. 0 Innhold Stevnepåmeldinger... 2 Påmelding til stevne etter utgått frist... 2 Leirer og utenbys stevner

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Siste revisjon: 2010-07-02 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse STEVNEPÅMELDINGER... 2 PÅMELDING TIL STEVNE ETTER UTGÅTT FRIST... 2 LEIRER OG UTENBYS STEVNER

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

KLUBBDRIFT. å få det til å fungere!

KLUBBDRIFT. å få det til å fungere! å få det til å fungere! September 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 KLUBBENS ORGANISERING 4 KLUBBENS MEDLEMSKAP OG TILKNYTNINGER 5 Å LEDE OG STYRE EN KLUBB 6 FORNYELSE OG KONTINUITET I KLUBBEN 6 STYRETS

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb Oppdatert 03 02 2016 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: 17.02.2003 Nesodden sykkelklubb Idrett(er): Sykling og Triathlon Postadresse: Stokkandveien 6 E postadresse:

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for vannpolo Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer