Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe."

Transkript

1 Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære svømmeskole, mens omtrent 125 er aktive konkurransesvømmere. Denne planen skal være styrende for det sportslige arbeidet i Kolbotn IL svømming. Den baserer seg på Idrettslaget kjerneverdier, strategiske målsetting og intern lov. Planen skal brukes som et verktøy i planleggingen og gjennomføringen av svømmetilbudet for barn og ungdom i Kolbotn drettslag. Visjon: Kolbotn ILs Visjon er trivsel og utvikling for alle våre medlemmer. KIL svømmegruppe supplerer denne visjon, med at vi skal ha et godt tilbud til alle våre medlemmer, med ønske om å skape et livslangt engasjement til svømming og klubben. Kolbotn IL svømmegruppe, skal utvikle trenere til både topp og bredde. Målsetting: Kolbotn IL svømmegruppe skal innen 2017 ha trener med godkjent trener utdannelse. (trener 1, nivå 1 er et minimum). Kolbotn IL svømmegruppe skal innen 2017: Øke antall aktive svømmere med 10 % pr år. Utgangspunktet er 125 aktive svømmere i Ha minimum 10 svømmere kvalifisert til ÅM. Ha minimum 3 topp 3 plasseringer ved UM/NM i enkeltøvelser. Ha minimum en svømmer på et landslag. Side 1 av 7

2 Kjerneverdier: Glede er å ha det gøy med idretten. Begeistring, opplevelse og mestring så vel sportslig som sosialt, og så vel individuelt som sammen med andre. Samhold er å støtte, inspirere og glede seg sammen med hverandre samt være lojal til fellesskapet. Respekt er å erkjenne og ta hensyn til ulike behov, særpreg, ambisjonsnivå, kultur eller religion. Utvikling er så vel sportslig som sosial mestrings glede. Økt antall og redusert frafall av medlemmer krever så optimale rammevilkår som mulig. Strategi og tiltak: Kolbotn IL svømmegruppe, skal for å nå målene kunne tilby et elitetreningsmiljø med treningsfasiliteter, basistrening, verktøyer samt et støtte apparat til fortrinnsvis utvikling av årgangs og junior svømmere, men med sikt og potensial til at blive gode seniorsvømmere. Svømmere i Kolbotn skal bevisstgjøres om, og lære de krav som stilles til morgendagens senior utøver for at kunne nå et godt internasjonalt nivå i fremtiden. Her tenkes på utviklingen mod 24 timers utøveren (balanse mellom trening, familie, utdanning, jobb og sosialt liv). Der legges derfor stor vekt på at svømmerne utover at utvikle deres svømmetalent også i samme takt utvikler kompetanser som hele menneske, forberedes og legger planer for et liv etter svømmekarrieren. Kolbotn IL vil sette i gang følgende tiltak: Utviklingstrapp for samtlige konkurransegrupper Utøversamtaler med mål for samtlige utøvere i K1 og K2 Utdanningsplan for samtlige faste trenere Systematisk og helhetlig koordinert flytting mellom gruppene, og fra svømmeskolen til svømmegruppa Utnytte tidlige treningstider maksimalt ved å fylle Mastergruppe maksimalt Treningssamlinger utenlands i påske og sommer, samt LÅMØ treningsleir i Norge Rullerende aktivitetsplaner for 3 år, der første år er detaljert med tanke på stevner og treningsleirer Side 2 av 7

3 Trenerens Rolle: Det er ingen som har så stor betydning for treningens gjennomføring og dermed effekt som treneren. Planlegging av treningen, energi, overskudd, entusiasme, motivasjon og det gode humør har stor smittende effekt på gjennomføringen av selve treningsprogrammet. Det er treneren som er sjef, og som stiller de nødvendige krav til god treningsdisiplin og konsentrasjon under treningene. Spesielt de unge svømmere opplever en betydelig bedre trening når grenser og utfordringer blir overholdt og etterlevd. For å understøtte Trenerens rolle, samt visjonen og målene i klubben, har Kolbotn IL følgende forventinger til alle Svømmetrenere i Kolbotn IL svømming. Treneren møter forberedt og i god tid. Under treningen er man aktiv på kanten Hver trening skal ha et program og et formål som bygger opp under klubbens mål og ambisjoner. Treneren har 100% fokus på de svømmere som er i gruppen. Treneren skal påse at fremmøte er stabilt og punktlig for utøverne. Oppmøte og progresjon skal kunne dokumenteres og redegjøres for. Treneren sikre at bassenget utnyttes optimalt Starter til tiden. Svømmetrening foregår i vannet. Utøvere som gjennomfører avtalt alternativ trening skal ikke ta oppmerksomhet bort fra bassengtreningen. Treneren skal motivere utøverne til å delta på stevner, og påse at de får relevant og motiverende tilbakemeldinger underveis og i ettertid. De fast ansatte trenerne, samt leder for svømmeskolen, deltar i klubbens sportslige utvalg, og er ansvarlig for å følge og delta i evaluering av klubbens sportsplan. Treneren skal opptre høflig og konstruktivt overfor foreldre, og bidra til god informasjonsflyt vedrørende treningstider, progresjon og utvikling, samt stevner og treningsleirer. De fast ansatte trenerne, samt leder for svømmeskolen, skal praktisere klubbens retningslinjer for opprykk og flyttinger mellom grupper. Det skal være konsensus i sportslig utvalg før flyttinger iverksettes. Treneren må følge NSF sine lover og regler. Alle svømmere i K3, skal ha 2 felles svømmer / trener møter pr. år hvor mål og utvikling drøftes. Alle svømmere i K2 og K1 skal i løpet av året ha minimum èn utviklingssamtale med sin trener. Samtalen skal følge vedlagte mal. (vedlegg 1) Alle svømmere i K1og enkelte i K2B skal ha en egen utviklingstrapp. Denne skal utarbeides og evalueres i samarbeid med trener for K1, og følge vedlagte mal. (vedlegg 2) Side 3 av 7

4 Kriterier for flytting mellom konkurransegruppene: Konkurransegruppene bør først og fremst være for svømmere som ønsker å utvikle seg som konkurransesvømmer, for å nå sitt maksimale potensial. Flytting av svømmere mellom gruppene gjøres 3 gange pr. år, og følger avslutning og oppstart av kurs i svømmeskolen. Kursrundene går omtrent slik: Runde 1: 19. aug-16. nov Runde 2: 18. nov 1. mars Runde 3: 3. mars - 7. juni Flytting gjøres etter helhetsvurdering av hovedtrenere for de ulike konkurranse grupper, med endelig godkjennelse av Sportslig leder basert på følgende kriterier: Treningsflid/fremmøte (Sykdom/Skade tas hensyn til) Konsentrasjon og fokus under treninger (Kognitivt tilstede) Konkurranse resultater (I forhold til alder og biologisk utvikling) Personlighet og engasjement (deltar positivt på treningene og bidrar til godt treningsmiljø) Talent (fysisk mentalt og trening) Teknikk (teknisk utførelse av starter, venninger og svømme arter) Blir det nødvendig med flytting utenfor disse 3 flyttinger, brukes rutinen for flytting mellom grupper. (vedlegg 3) Side 4 av 7

5 Vedlegg 1: Utviklingssamtale. Alle svømmere i Kolbotn IL sine konkurransegrupper K2 og K1 skal i løpet av året ha minimum en utviklingssamtale med sin hovedtrener. Hvis noen har behov for å bytte tidspunkt så skal dette gjøres internt, med beskjed til hovedtrener om byttet. Emner som vil bli tatt opp i samtalen vil f.eks være: 1. Hvordan trives du på treningene og hvordan synes du det går? 2. Mål/ målsetting: 3. Hvor ser du deg selv om 1 år 4. Hvor ser du deg selv om 5 år? 5. Hvilke svømmearter og distanser ser du for deg er dine og hvilken utvikling har du hatt på disse siste år (ref Medley.no) 6. Forbedringsområder (teknikk, distanser, etc) 7. Fokusområder når det gjelder 24 timers situasjonen (24timers utøveren). Det er fint om svømmerne tenker litt gjennom disse emnene i forkant av samtalen. Det er også fint, hvis svømmeren selv har emner, at disse kommer til hovedtreneren før samtalen. Foreldre er velkomne til å delta. Navn Tidspunkt Side 5 av 7

6 Vedlegg 2: Personlig utviklingstrapp. Den personlige utviklingstrapp er tenkt fortrinnsvis på K1, men kan også brukes på enkelte svømmere på K2B. Den skal gi en oversikt over hva trener og svømmer vurderer er kapasiteten til svømmeren og danne utgangspunkt for en individuell utviklingstrapp. Svømmeren vurderer seg selv, hvor 1 er lavest og 6 høyest. Suksessfaktorer Fysiske egenskaper a. Styrke b. Utholdenhet (Svømming) c. Bevegelighet d. Spenst e. Basistrening Tekniske ferdigheter a. Generell teknikk b. Spesifikk (Egen svømmeart) c. Start d. Venning Psykisk/Mental/Taktiske ferdigheter a. Vinnerinstinkt b. Evnen til å foreta taktiske vurderinger c. Holde fokus på trening d. Holde fokus i konkurranse Helse/Næring a. Kunnskap om å holde seg frisk b. Skadesituasjon c. Bruk av fysioterapi i det daglige d. Kunnskap om ernæring og kosthold Entusiasme / Lidenskap a. Fokus på mål og prestasjoner b. Være 100% engasjert på trening c. Glede seg over gode prestasjoner d. Bidra til at gjøre andre gode Snitt Side 6 av 7

7 Vedlegg 3: Rutine for opprykk og flyttinger i Gruppene: Denne rutine benyttes når en svømmer flyttes imellom gruppene, uten for de normale flytteoverganger. Rutinen skal også benyttes i de tilfelle en foresatt har et begrunnet ønske om tilbakemelding i forbindelse med en vanlig flytting. Flyttinger innad i gruppene (til Teknikkgrupper eller oppover i K-gruppene) skal alltid forankres i kriteriene i denne planen, og er således Treners ansvar. Flyttinger i svømmegruppa skal alltid godkjennes av Sportslig leder. Flyttinger innad, og ut av svømmeskolen skal alltid godkjennes av Leder Svømmeskolen. I erkjennelsen av at flyttinger oppfattes som et stort inngrep for den enkelte utøver og barn, samt at flyttingene ikke alltid kan forankres i langsiktige sportslige faktorer på grunn av plasshensyn, skal flyttinger til, og innad i svømmegruppa, koordineres med sportslig leder, før disse iverksettes. Vi må ta på alvor at for enkelte utøvere har man vært mange år i et miljø, lagt ned enormt mye tid og penger, og knyttet sosiale bånd. Dersom slike flyttinger oppfattes å være tilfeldige eller uprofesjonelt håndtert, vil svømmegruppa opparbeide seg et dårlig omdømme. 1. Det er en forutsetning at det har vært en løpende dialog mellom trener for gruppene og aktuelle foresatte, slik at flyttingene ikke oppfattes som lyn fra klar himmel. Ansvarlige trener skal kunne dokumentere og redegjøre for status og potensial til den enkelte utøver i sin gruppe. 2. Flyttinger formidles til utøvers foresatte, og ikke til utøver/barn direkte. Dersom foreldre ønsker at trener formidler dette, skal det gjøres så pedagogisk som mulig, og ikke mens resten av gruppen hører på. 3. Flyttinger formidles skriftlig (fortrinnsvis pr ) til foresatte der dette har vært kommunisert muntlig, følges dette opp med en skriftlig bekreftelse senest en uke i ettertid. Den skriftlige beskjeden skal inneholde følgende: a. Tidspunkt for flyttingen. b. Årsak til flyttingen. Der det er plasshensyn som er årsaken, skal det tilstrebes å gi en faglig begrunnelse for hvorfor akkurat denne utøveren er den som må gi fra seg plassen. c. Hvilket tilbud denne utøveren nå får altså angivelse av ny gruppe, og hvilken trener og treningstider gruppen har. d. Dersom det ikke finnes et tilbud i svømmegruppa, skal det tilstrebes å peke utøveren i retning av andre svømmeklubber i regionen. Side 7 av 7

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer