Norske produsenter og eksportører av Norsk sjømat. Bedriftstilpasning Generell informasjon om ordningen og retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske produsenter og eksportører av Norsk sjømat. Bedriftstilpasning Generell informasjon om ordningen og retningslinjer"

Transkript

1 Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Notat Phone Fax NO MVA Til: Fra: Kopi til: Norske produsenter og eksportører av Norsk sjømat Tom Jørgen Gangsø Click here to enter text. Dato: Vår ref.: Besvares (J/N): Evt. svarfrist Click here to enter text. N Click here to enter a date. Bedriftstilpasning Generell informasjon om ordningen og retningslinjer Innledning Dette notatet inneholder generell informasjon om Bedriftstilpasning og retningslinjer for Norges sjømatråd`s (Sjømatrådet) deltakelse i markedsaktiviteter som gjennomføres i samarbeid med enkeltbedrifter (norske eksportører og produsenter). Hva kan vi samarbeide om? (i) Felles materiell Sjømatrådet kan samarbeide med din bedrift om utvikling av felles materiell. Forutsetningene er at materiellet bærer budskap om norsk opprinnelse og at NORGE-merket benyttes sammen med bedriftens eget uttrykk og budskap. Sjømatrådet kan delfinansiere maksimalt 50 prosent av de totale design-, produksjons- og distribusjonskostnadene. (ii) Demonstrasjoner Sjømatrådet kan delfinansiere opptil 50 prosent av kostnaden ved demonstrasjoner i butikk og/eller ved andre konsumentrettede (Business-to-consumer (B2C)) arrangementer som f.eks. matmesser, konkurranser, demonstrasjoner med kokker, ol. Aktivitetene må markedsføre Norsk Sjømat generelt, i tillegg til bedriftens egne produkter. Det må også komme tydelig frem at det er norske produkter som presenteres. Demonstrasjonsstanden skal derfor ha profilbyggende materiell for Norsk Sjømat som et viktig dekorelement. Sjømatrådet kan stille med generisk materiell i form av oppskriftshefter, plakater, brosjyrer, osv.

2 (iii) Kjøp av medietid Under visse forutsetninger kan Sjømatrådet bidra til delfinansiering/kjøp av annonser, reklame, ol. i kjedemagasin og/eller i eksterne media som for eksempel TV og trykte media. Sjømatrådets andel av finansieringen vil være begrenset av markedsbudsjetter og omfanget av denne type samarbeid, og oppad begrenset til 15 prosent av mediekostnaden i kampanjen. Denne type aktiviteter er forbundet med høye kostnader som vil båndlegge store deler av budsjettet for fellemarkedsføring dersom Sjømatrådet skal ta en større andel av kostnadene. Retningslinjer for Bedriftstilpasning: - På materiell, produkt og i annen kommunikasjon skal det tydelig fremgå at produktet er av norsk opprinnelse i henhold til definisjonen 1. - Merket NORGE Norsk Sjømat skal være en del av kommunikasjonen/avsenderidentiteten. - Det må være en konsumentrettet (B2C) aktivitet. - Det er norsk eksportør/produsent som må ta initiativ til samarbeidet og sende inn søknad. - Søknad inklusiv grafisk uttrykk må være sendt til Sjømatrådet minimum to måneder før aktiviteten skal igangsettes. For at Sjømatrådet skal kunne inngå et samarbeid må det være mulig å kunne påvirke budskapet og gjøre endringer. - Eksportør/produsent er ansvarlig for at aktiviteten(e) blir gjennomført, og at det blir dokumentert og evaluert skriftlig i etterkant. Se «Krav til dokumentasjon og evaluering» for flere detaljer. - Sjømatrådet forholder seg kun til eksportør/produsent direkte. Det vil si at eksportør/produsent må sørge for oppfølging av prosessen med eventuelle importører, kjeder, byråer, ol. - Eksportør/produsent betaler for aktiviteten først, og fakturerer Sjømatrådet i ettertid. - Dette skal kun være en tidsbegrenset meraktivitet og Sjømatrådet vil ikke delfinansiere samme aktivitet lengre enn to år. Grensen på to år er satt for å unngå at Sjømatrådets fellesmidler blir en «fast» del av bedriftenes egne markedsbudsjetter. - Eksternt byrå må benyttes til utforming av materiell, gjennomføring av produktdemoer, etc. - Skjer det endringer i planene underveis, skal Sjømatrådet informeres umiddelbart. Eksempel på slike endringer er ny tid eller sted for aktiviteten. Dette fordi Sjømatrådet i enkelte tilfeller, for eksempel ved smaksdemonstrasjoner, vil besøke butikkene for å kvalitetssikre gjennomføringen av aktiviteten. Hvis demoene ikke gjennomføres i henhold til søknadsskjema med ev. medfølgende vedlegg, står Sjømatrådet fritt til å avbryte samarbeid og finansieringen umiddelbart. 1 «Norsk Sjømat» er fisk og fiskevarer som angitt i Fiskeeksportloven av 27. april 1990 nr. 9 1 som er naturlig forekommende i norsk farvann, fanget eller oppdrettet i norsk farvann i overensstemmelse med norsk fiskeriforvaltning og havbruksforvaltning, og som er brakt i land i Norge, samt ferskvannsfisk fanget eller oppdrettet i Norge. I tillegg må produktet være mat til mennesker og klassifisert under kapittel 3 (eksklusive 0305) eller 16 i norsk tolltariff (utelukker omega 3 olje og fiskemel/pellets).

3 Ordningens begrensninger Det er enkelte forhold som begrenser Sjømatrådets mulighet til deltagelse i samarbeidsaktivteter med enkeltaktører. Overordnet er dette: - Sjømatrådets vedtekter, som nedfeller at vi ikke skal yte "støtte eller foreta andre ytelser overfor næringsdrivende som kan være konkurransevridende og dermed anses for ulovlig statsstøtte etter internasjonale avtaler". - EØS-avtalen som legger føringer på og begrenser muligheten for å yte "støtte", selv om fisk som sådan ikke omfattes av EØS-avtalen. - WTO-regelverket, og da de særskilte reglene som følger av avtalen om subsidier mv under GATT-avtalen, som legger føringer for Sjømatrådets adgang til å yte "fordeler". Basert på dette er det visse begrensninger med hensyn til hva, på hvilke vilkår og med hvilke beløp Sjømatrådet kan bidra i denne type aktiviteter. Disse begrensningene er satt for å unngå at Sjømatrådet yter - eller blir anklaget for å yte - konkurransevridende støtte. Hva delfinansieres ikke? - Lønnskostnader til eksportør, produsent, importør, kjede, eller lignende. Dersom det er noen som helst link i form av eierskap/eierinteresser mellom demopersonell, designbyrå, ol. og noen av de nevnte delene av verdikjeden, kan Sjømatrådet heller ikke delfinansiere lønnskostnader i forbindelse med gjennomføring av aktivitet eller design og produksjon av materiell. - Råvarekostnader. - Salgsbonuser. - Rabattkuponger, premier, gaver, gavekort, og lignende incentiver som er brukt til å øke salget av et spesifikt produkt. - Prisannonseringer i flyveblader, aviser, TV, ol. - Leie av standplass, kjøp av plass til produktene, ol. når leien skal betales til deler av verdikjeden. Det kan for eksempel være leie av kjøledisk i supermarked. - Aktiviteter som betraktes å være en del av virksomhetens ordinære drift (for eksempel årlige promosjonsdager i kjeder) Ikke bare vil dette være i strid med loven, men det vil være direkte motstridende med formålet dersom Sjømatrådet delfinansierer aktiviteter som bedriftene tidligere har helfinansiert selv, og som anses å være en del av bedriftens ordinære drift/virksomhet. - Overnatting og reisekostnader dekkes ikke når det det er snakk om at demopersonell og lignende må reise til andre land for å utføre aktiviteten(e). Sjømatrådet kan være med på å delfinansiere timeantallet som faktisk blir brukt under selve promosjonsaktiviteten, eller vi kan ta utgangspunkt i kostnad ved bruk av lokalt byrå. Hvordan søker du? Send inn en søknad inklusiv grafisk uttrykk til Sjømatrådet to måneder før aktiviteten skal igangsettes. Legg ved en detaljert plan for når og hvordan aktiviteten skal gjennomføres, samt detaljert budsjett. I tillegg må det legges ved bilder av materiell som skal brukes, slik at det er mulig å vurdere hvor mye som eventuelt kan delfinansieres. Dersom man ikke har endelig uttrykk klart og ønsker hjelp til dette, ta kontakt med Sjømatrådet. Se søknadsskjema for flere detaljer. Sjømatrådet vil vurdere hvorvidt vi kan være med på samarbeid i hvert enkelt tilfelle, og hvor mye som eventuelt kan delfinansieres. Effekten av promosjon vil vurderes opp mot

4 kostnaden, og sees i sammenheng med det som er formålet og målet med ordningen generelt. MERK! Tidlig involvering av Sjømatrådet gjør prosessen mer effektiv, og sannsynligheten øker for at Sjømatrådet kjøper seg inn i aktiviteten. Behandlingstid Forutsatt at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon i form av endelig uttrykk, budsjett, tidspunkt, etc., vil vi kunne foreta en vurdering av søknaden og gi svar innen 2 uker. Hva bestemmer Sjømatrådets andel av finansieringen? Sjømatrådets andel av finansieringen vurderes ut fra hvor stor andel av det totale uttrykket som formidler et generisk budskap med utgangpunkt i norsk opprinnelse. Krav til dokumentasjon og evaluering I etterkant må det sendes en skriftlig rapport til Sjømatrådet som består av følgende: - En fullstendig oversikt over alle markedsføringstiltak som faktisk er gjennomført, - En detaljert og endelig oppstilling over kostnadene som er påløpt under markedsføringsarbeidet. - Kopier i elektronisk form av markedsføringsmaterialet som ble brukt til det salgsfremmende arbeidet, - Fotografier som viser at markedsføringsmaterialet ble brukt, - Salgstall før, under og etter aktiviteten(e), - En kvalitativ vurdering som kort oppsummerer erfaringene fra aktiviteten(e). Det kan være tilbakemeldinger fra kunder, kokker, butikkjeder, etc. Dette gjelder spesielt for demonstrasjoner: - Salgstall oppnådd i tilknytning til demonstrasjonene (Før, under og etter aktivteten(e)), - Et bilde fra hver demo (med datoer og tidspunkt) som viser at aktiviteten har blitt gjennomført i det angitte markedet (butikk, torg, eller lignende) i henhold til søknaden, - En endelig adresseliste (med datoer og tidspunkt) satt opp mot den første adresselisten (med datoer og tidspunkt) sendt med søknad, og - En oversikt over antallet smaksprøver som ble gitt under demoene. Faktura - Sjømatrådet skal kun ha ÈN faktura fra norsk eksportør/produsent etter at aktiviteten er gjennomført. - Spesifikasjoner av kostnader skal oppgis på faktura, samt prosentandel som Sjømatrådet skal betale av totalkostnad. - Fakturakopier fra underleverandører skal legges ved slik at totalkostnaden for hele aktiviteten vises. - Fakturaen skal aldri være på mer enn det Sjømatrådet har gitt tilsagn på, med mindre annet er avtalt. Dersom den totale investeringen blir mindre enn opprinnelig avtalt, skal Sjømatrådets andel justeres ned tilsvarende. Dersom kostnaden blir høyere enn opprinnelige estimat, så står Sjømatrådet fritt til ikke å betale mer enn det som er avtalt.

5 - Forutsatt at Sjømatrådet har mottatt all nødvending dokumentasjon, vil det foretas oppgjør innen 30 dager etter at faktura er mottatt. Andre tjenester I tillegg til Bedriftstilpasning har Sjømatrådet andre tjenester som norske eksportører og produsenter kan benytte seg av. Gratis bilder og film Norske sjømateksportører og produsenter kan kostnadsfritt benytte bilder, filmmateriell og annen kommunikasjon utviklet av Sjømatrådet til eget salgs- og markedsføringsmateriell. Bildearkiv: Sjømatrådet har omkring 4000 opprinnelsesbilder, matbilder, og andre sjømatrelaterte bilder som kan benyttes fritt. Disse får du tilgang til ved å registrere deg som bruker på https://market.seafood.no/ Profilfilmer: Sjømatrådet har tilgjengelig gratis profilfilmer om Norsk Sjømat og opprinnelse. Dette fås ved å ta direkte kontakt med Sjømatrådet. «NORGE Seafood from Norway»-merket «NORGE Seafood from Norway»-merket kan i tillegg til egen bedriftslogo brukes kostnadsfritt på produkter for å skape gjenkjennelse til fellesmarkedsføringen. For merking i utlandet må det søkes lisens for å bruke merket. Utfyllende informasjon om dette fås HER. Gratis materiell På finnes ulikt profileringsmateriell som din bedrift kan benytte seg av kostnadsfritt. Bedriftslogo Bedrifter og kjeder kan få påtrykket egen logo på Sjømatrådets felles materiell mot at merkostnaden for påtrykket dekkes av bedrift/kjede. Andre aktiviteter Sjømatrådet kan også bidra til å gjennomføre mer langsiktige aktiviteter som for eksempel seminarer, presentasjonskonsepter eller opplæringsprogram for ansatte i butikk og storhusholdning. Her tas det forbehold om ressurssituasjon. Med vennlig hilsen Norges sjømatråd AS

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget

Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget Ta utfordringen samarbeid øker sjømatsalget Norsk Sjømat en sikker vinner Den beste sjømaten kommer fra Norge! Det vil Norges sjømatråd (Sjømatrådet) at folk i alle verdenshjørner skal tenke. Sammen med

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer