Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meld. St. 3. (2010 2011) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2010"

Transkript

1 Meld. St. 3 ( ) Melding til Stortinget

2 2 Meld. St

3 Innhald 1 Hovudtrekk i finanspolitikken Innleiing Budsjettpolitikken Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet Hovudtala i statsrekneskapen Det oljekorrigerte underskotet Veksten i utgiftene på statsbudsjettet Lånetransaksjonar og finansieringsbehov Skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg Utgifter og inntekter frå petroleumsverksemda Statens pensjonsfond utland Departementsvise omtalar Konstitusjonelle institusjonar Utanriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Statlege utlån Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond Noreg Statens balanse med kommentarar til finanspostar m.m Statens balanse med notar Finansinntekter og finansutgifter Garantiar Prinsipp for føring av stats- rekneskapen Vedlegg 1 Oversikt over statsrekne- skapen Løyvingsrekneskap for staten Løyvingsrekneskap for staten, utgifter Løyvingsrekneskap for staten, inntekter Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar i Tilsegnsfullmakter Bestillingsfullmakter Kapitalrekneskap for staten Eiendeler Forpliktelser Egenkapital Notar og spesifikasjonar Aksjeinteresser Statens inntektskrav Gåver og gåveforsterknings midlar Note til kapital- rekneskapens konto 70/ Note til kapital- rekneskapens konto Statens garantiansvar Andre rekneskap og spesifikasjonar Svalbardrekneskapen Andre spesifikasjonar

4 Tabelloversikt Tabell 1.1 Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen... 9 Tabell 1.2 Inntekter og utgifter utanom lånetransaksjonar på stats- budsjettet og Statens pensjonsfond Tabell 1.3 Lånetransaksjonar og finansieringsbehov Tabell 3.1 Samla verdi av Statens pensjonsfond Tabell 3.2 Resultatoppstilling for SPU Tabell 3.3 Balanse for SPU per Tabell 3.4 Folketrygdfondets resultat- rekneskap for SPN Tabell 3.5 Hovudtal i balansen for SPN per Tabell 4.1 Statens eigedelar og gjeld Tabell 4.2 Renter Tabell 4.3 Samla garantiansvar for staten per Vedlegg 1 Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for Tabell 1.5 Oversikt over løyvings- rekneskapen sine hovudgrupper for Tabell 1.6 Samla utgifter for løyvings- rekneskapen og overførte løyvingar i 2010 fordelte på utgiftsgrupper Tabell 1.7 Løyvingane 2010 fordelte etter departement og grupper av postnummer Tabell 1.8 Rekneskap 2010 fordelt etter departement og grupper av Tabell 1.9 postnummer Løyvingar og rekneskap 2010 fordelte etter art på program- område Tabell 1.10 Løyvingar og rekneskap utanom lånetransaksjonar 2010 på programområde Tabell 1.11 Balansekonto for staten Tabell 1.12 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for stats- rekneskapen konto Tabell 1.13 Note til endringar i avslutnings- konto , spesifikasjon av endringar på konto for forskyvingar i balansen Tabell 1.14 Samanhengen mellom finansieringsbehovet (kap 5999) for 2010 og faktisk endring i kontantbehaldninga Tabell 1.15 Oversyn over statsrekneskapen 2010 ut frå kjelde til postering Vedlegg 2 Tabell 2.1 Tabell 2.2 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Tabell 2.5 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter Løyvingsrekneskap for staten, inntekter Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar i Tilsegnsfullmakter per 31. desember Bestillingsfullmakter per 31. desember Vedlegg 3 Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsbedriftene Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens kontogruppe 8080, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda, rente- byteavtalar Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjons- krav Tabell 3.8 Gåver og gåveforsterknings- midlar Tabell 3.9 Note til kapitalrekneskapens konto 70/71, spesifikasjon av departementa sine mellomvære med staten

5 Tabell 3.10 Note til kapitalrekneskapens konto 82, spesifikasjon av kontantbehaldning for verksemder med særskilde fullmakter Vedlegg 4 Tabell 4.1 Garantiansvar Tabell 4.2 Garantiar stilt av staten 31. desember Vedlegg 5 Tabell 5.1 Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Administrasjon av Svalbard Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember Tabell 5.3 Tabell 5.4 Tabell 5.5 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Tabell 5.9 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldnings- endringar Statsbygg. Balanse per 31. desember Statens kartverk. Balanse per 31. desember NVE Anlegg. Balanse per 31. desember Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums- verksemda (SDØE). Balanse per 31. desember Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember NORFUND. Balanse per 31. desember Oversikt over boksar Boks 1.1 Samanhengen mellom det strukturelle og det oljekorrigerte budsjettunderskotet... 9

6

7 Meld. St. 3 ( ) Melding til Stortinget Tilråding frå Finansdepartementet av 29. april 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Hovudtrekk i finanspolitikken 1.1 Innleiing Finansdepartementet legg med dette fram meldinga om statsrekneskapen Meldinga omfattar statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Løyvingsrekneskapen syner samla løyving og rekneskap for kvar post i statsbudsjettet. For utgiftspostane går det òg fram overført løyving frå 2009 til 2010 og overført løyving frå 2010 til Kapitalrekneskapen syner statens eigedelar, gjeld og eigenkapital. Meldinga inneheld òg oversyn over rekneskapen for Svalbard, statens garantiansvar, tilsegns- og bestillingsfullmakter og ei oppgåve over aksjar som staten eig. I meldinga vert det gjort greie for løyvingane på statsbudsjettet og rekneskapsførte tal. Det vert lagt vekt på å forklara avvik mellom budsjett og rekneskap. I kapittel 1 vert det gjort greie for hovudelementa i budsjettpolitikken. Dette omfattar mellom anna bruken av petroleumsinntekter, veksten i statsutgiftene og skatte- og avgiftsinntekter frå Fastlands-Noreg og frå petroleumsverksemda. Lånetransaksjonar og finansieringsbehov vert òg omtala. Kapittel 2 tek føre seg områda til kvart departement for seg. I kapittel 3 er rekneskapen til Statens pensjonsfond omtala, medan det i kapittel 4 er gjort greie for statens balanse og finanspostar. I tabellane i statsrekneskapen kan det vera avvik mellom sumtala i tabellane og dei avrunda tala som står ovanfor summane. Sumtala skal vera i samsvar med rekneskapen. Dei samla inntektene i statsrekneskapen for 2010 er 1 064,8 mrd. kroner, medan utgiftene er 892,9 mrd. kroner, jf. tabell 1.2. Lånetransaksjonar er då ikkje rekna med. Netto inntekter frå petroleumsverksemda i statsbudsjettet er 276,0 mrd. kroner, fordelt med 296,1 mrd. kroner i inntekter og 20,1 mrd. kroner i utgifter. Nettoinntektene frå petroleumsverksemda vart overførte til Statens pensjonsfond utland. Dei samla inntektene utanom petroleumsverksemda og lånetransaksjonar er på 768,7 mrd. kroner, medan utgiftene er på 872,7 mrd. kroner. Statsrekneskapen syner dermed eit oljekorrigert underskot på 104,1 mrd. kroner. Ved nysalderinga av statsbudsjettet for 2010 vart det lagt til grunn eit oljekorrigert underskot på 109,4 mrd. kroner. Dette vart overført frå Statens pensjonsfond utland i tråd med budsjettved-

8 8 Meld. St tak i Stortinget på kapittel Statsrekneskapen for 2010 vert dermed gjord opp med eit overskot på 5,3 mrd. kroner. Utanom petroleumsverksemda vart inntektene drygt 7,4 mrd. kroner høgare og utgiftene drygt 2,1 mrd. kroner høgare enn i nysaldert budsjett Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet for 2010 er no rekna til 112,4 mrd. kroner. Dette er om lag 36,1 mrd. kroner lågare enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010 og drygt 7,1 mrd. kroner lågare enn ved nysalderinga av statsbudsjettet 2010, der det strukturelle, oljekorrigerte underskotet i 2010 vart rekna til høvesvis 148,5 mrd. kroner og 119,6 mrd. kroner. Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vart 276,0 mrd. kroner, medan overføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet var 109,4 mrd. kroner, i tråd med vedtaket i nysaldert budsjett. Renteinntekter og utbyte i Statens pensjonsfond vart 90,6 mrd. kroner, fordelt med 86,1 mrd. kroner i renteinntekter og utbyte i Statens pensjonsfond utland og drygt 4,4 mrd. kroner i renteinntekter og utbyte i Statens pensjonsfond Noreg. Desse inntektene inngår i samla oppstilling over statsbudsjettet og Statens pensjonsfond, jf. tabell 1.2 der overskotet gjer uttrykk for statens nettofinansinvesteringar. Det samla overskotet i Statens pensjonsfond vart 257,1 mrd. kroner i Av dette er overskotet i Statens pensjonsfond utland 252,7 mrd. kroner. Samla sett vert statsrekneskapen og Statens pensjonsfond gjorde opp med eit overskot på 262,4 mrd. kroner i Ved utgangen av 2010 var den bokførte verdien av Statens pensjonsfond utland 3 080,9 mrd. kroner. Det er 438,9 mrd. kroner meir enn ved utgangen av Utanom overskotet på 252,7 mrd. kroner har verdien av Statens pensjonsfond utland auka med 186,1 mrd. kroner. Av dette auka netto kursvinst kapitalen i fondet med drygt 166,3 mrd. kroner og tilført kapital ved avviklinga av Statens petroleumsforsikringsfond auka kapitalen i fondet med 19,8 mrd. kroner. Frå utgangen av 2009 til utgangen av 2010 auka kapitalen i Statens Pensjonsfond Noreg med 17,8 mrd. kroner, frå 117,1 mrd. kroner til 134,9 mrd. kroner. Endringa kjem av renteinntekter og utbyte på 4,4 mrd. kroner og 13,4 mrd. kroner i samla kursvinst på aksje- og renteplasseringane. 1.2 Budsjettpolitikken inneber at petroleumsinntektene gradvis vert fasa inn i økonomien, om lag i takt med venta realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Budsjettpolitikken skal medverka til ei stabil utvikling i norsk økonomi. Intensjonen bak retningslinene er å syta for ein jamn auke i bruken av petroleumsinntektene til eit langsiktig forsvarleg nivå. Samstundes opnar dei for at handlefridomen som petroleumsinntektene gjev, kan brukast til å stimulera produksjon og sysselsetjing i periodar med høg og aukande arbeidsløyse. Motsett vil det vera naudsynt å halda attende i budsjettpolitikken i periodar med høg kapasitetsutnytting og presstendensar i økonomien. Bruken av petroleumsinntekter vert målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet. Ved utrekning av dette underskotet tek ein mellom anna omsyn til at delar av statens inntekter og utgifter endrar seg med konjunkturane, og til endringar i rekneskapstilhøve, sjå boks Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet Med utgangspunkt i statsrekneskapen for 2010 er bruken av petroleumsinntekter i 2010 no rekna til 112,4 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskotet. Dette er om lag 36,1 mrd. kroner lågare enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010, der det strukturelle, oljekorrigerte underskotet vart rekna til 148,5 mrd. kroner. Venta realavkastning av Statens pensjonsfond utland i 2010 er rekna til 105,7 mrd. kroner, eller 6,8 mrd. kroner lågare enn det strukturelle, oljekorrigerte underskotet. Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet svarar til 5,8 prosent av trend-bnp for Fastlands-Noreg. Endringar i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2010 gjorde at det strukturelle, oljekorrigerte underskotet minka med 17 mrd. kroner, til 131,5 mrd. kroner. Frå Revidert nasjonalbudsjett 2010 til nysaldert budsjett for 2010 vart det strukturelle, oljekorrigerte underskotet sett ned med 11,9 mrd. kroner, til 119,6 mrd. kroner, som følgje av ny informasjon om utgiftene på statsbudsjettet og utviklinga i skatteinntektene. Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet er no rekna til 112,4 mrd. kroner, mellom anna som følgje av høgare skatteinntekter. Eit fleirtal i Stortinget slutta seg våren 2001 til retningsliner for den økonomiske politikken som

9 Meld. St. 3 9 Boks 1.1 Samanhengen mellom det strukturelle og det oljekorrigerte budsjettunderskotet Retningslinene for budsjettpolitikken tek sikte på ein gradvis og langsiktig forsvarleg auke i bruken av petroleumsinntekter i norsk økonomi, om lag i takt med venta avkastning av Statens pensjonsfond utland. For å unngå ein budsjettpolitikk som medverkar til å gjera den økonomiske utviklinga ustabil, er bruken av petroleumsinntekter knytt til utviklinga i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet og ikkje til utviklinga i det faktiske, oljekorrigerte budsjettunderskotet. Det oljekorrigerte budsjettunderskotet er ikkje berre avhengig av budsjettpolitikken, men òg av konjunktursituasjonen. Til dømes vil det oljekorrigerte budsjettunderskotet normalt auka ved eit konjunkturtilbakeslag og minka i ein konjunkturoppgang. Om ein skulle ta sikte på å la det faktiske budsjettunderskotet følgja utviklinga i venta avkastning av Statens pensjonsfond utland, måtte ein stramma til politikken i nedgangstider, medan ein kunne senka skattane eller auka utgiftene i oppgangstider. Ein slik politikk ville auka etterspurnaden i gode tider og dempa han i dårlege tider. Når ein styrer budsjettpolitikken etter eit mål for utviklinga i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet, er det mellom anna for å unngå denne typen medsyklisk politikk. For å koma frå det oljekorrigerte til det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet gjer ein desse korreksjonane: For å reinsa den oljekorrigerte budsjettbalansen for verknaden av at konjunkturane skil seg frå det normale, reknar ein budsjettverknadene av at dei ulike inntektene frå skattar og avgifter skil seg frå trendnivået sitt. Vidare tek ein omsyn til at utbetalingane av trygd til arbeidslause følgjer konjunkturane. Det vert korrigert for skilnaden mellom normalnivået for dei statlege renteinntektene og renteutgiftene og dei verkelege rentestraumane, og normalnivået for overføringane frå Noregs Bank og dei verkelege overføringane. Ein korrigerer òg for endringar i rekneskapstilhøve og i funksjonsdelinga mellom staten og kommunane som ikkje påverkar den underliggande utviklinga i budsjettbalansen. Ei rekkje andre land nyttar utviklinga i ein strukturell budsjettbalanse som utgangspunkt for innrettinga av budsjettpolitikken. I tråd med dette utarbeider OECD og EU standardiserte utrekningar av strukturelle budsjettunderskot i medlemslanda. Desse utrekningane er baserte på meir aggregerte utrekningar enn dei tala for Noreg som Finansdepartementet publiserer i budsjettdokumenta. Tabell 1.1 Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen (tal i mill. kroner) Oljekorrigert overskot i statsbudsjettet Netto renter og overføringar frå Noregs Bank, avvik frå trend -733 Særskilde rekneskapshøve Skatteinntekter, avvik frå trend = Strukturelt, oljekorrigert overskot Hovudtala i statsrekneskapen Tabell 1.2 gjev eit samla oversyn over inntektene, utgiftene og overskotet på statsbudsjettet, statsrekneskapen og Statens pensjonsfond i 2009 og Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond minka med 12,1 mrd. kroner, frå 274,5 mrd. kroner i 2009 til 262,4 mrd. kroner i Utanom petroleumsverksemda auka inntektene med 21,3 mrd. kroner, medan utgiftene auka med 28,8 mrd. kroner. Samla sett inneber det at det oljekorrigerte underskotet auka med 7,5 mrd. kroner frå 2009 til Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda minka med 3,8 mrd. kroner, frå 279,8 mrd. kroner i 2009 til 276,0 mrd. kroner i Renteinntekter og utbyte i Statens pensjonsfond gjekk

10 10 Meld. St ned med 0,7 mrd. kroner, frå 91,3 mrd. kroner i 2009 til 90,6 mrd. kroner i For 2009 var renter og utbyte i Statens pensjonsfond utland drygt 86,5 mrd. kroner og i Statens pensjonsfond Noreg drygt 4,7 mrd. kroner. For 2010 var tala 86,1 mrd. kroner og 4,4 mrd. kroner. For Statens pensjonsfond syner tabell 1.2 netto inntekter frå kontantstraumen som vert overførte til SPU, og overføringa frå SPU til statsbudsjettet for å dekkja det oljekorrigerte budsjettunderskotet. I tillegg syner oversikta netto betalte rente- og utbyteinntekter og andre nettoinntekter i Statens pensjonsfond, fråtrekt forvaltningskostnader. Realiserte og urealiserte vinstar og tap i pensjonsfondet og endra verdi som følgje av valutakursreguleringar er såleis ikkje medrekna i det samla overskotet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Dette svarar til nasjonalrekneskapens definisjonar for nettofinansinvesteringar. I kapittel 3 er det gjort nærare greie for Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Noreg. 1.5 Det oljekorrigerte underskotet Utviklinga frå saldert til nysaldert budsjett Inntektsløyvingane utanom lånetransaksjonar for 2010 vart 79,6 mrd. kroner høgare i nysaldert budsjett enn i saldert budsjett, medan utgiftsløyvingane vart 16,2 mrd. kroner lågare. Utanom petroleumsverksemda vart inntektene 31,9 mrd. kroner høgare i nysaldert budsjett enn i saldert budsjett, medan utgiftene vart 12,5 mrd. kroner lågare. Samla gav dette eit oljekorrigert underskot på 109,4 mrd. kroner i nysaldert budsjett for 2010, noko som er 44,4 mrd. kroner lågare enn i saldert budsjett. Nedgangen i det oljekorrigerte underskotet frå saldert til nysaldert budsjett må sjåast i samanheng med ein monaleg auke i skatte- og avgiftsinntektene på 32,5 mrd. kroner, som først og fremst kjem av høgare skattar frå næringslivet enn lagt til grunn i saldert budsjett, og lågare utgifter, som stort sett kjem av lågare utgifter til Tabell 1.2 Inntekter og utgifter utanom lånetransaksjonar på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond 2010 (tal i mill. kroner) Kjelde: Finansdepartementet Rekneskap 2009 Saldert budsjett 2010 Nysaldert budsjett 2010 Rekneskap Statsbudsjettet A Inntekter i alt A.1 Inntekter frå petroleumsverksemda A.2 Inntekter utanom petroleumsverksemda B Utgifter i alt B.1 Utgifter til petroleumsverksemda B.2 Utgifter utanom petroleumsverksemda Oljekorrigert overskot i statsbudsjettet (A.2-B.2) frå Statens pensjonsfond utland = Overskot i statsbudsjettet før lånetransaksjonar Statens pensjonsfond Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i statsbudsjettet (A.1-B.1), vert overført til Statens pensjonsfond utland frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet Renteinntekter og utbyte i fondet = Overskot i Statens pensjonsfond Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond Samla overskot

11 Meld. St folketrygda enn lagt til grunn i saldert budsjett Budsjettutviklinga gjennom 2010 fram til nysalderinga er omtala nærare i Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2011, Meld. St. 1 ( ) Nasjonalbudsjettet 2011, Prop. 125 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010, Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett 2010 og Prop. 47 LS ( ) Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet Utviklinga etter nysalderinga I statsrekneskapen for 2010 er det oljekorrigerte underskotet 104,1 mrd. kroner. Dette er 5,3 mrd. kroner lågare enn i nysalderinga, jf. tabell 1.2. Utanom petroleumsverksemda vart inntektene 7,4 mrd. kroner høgare, medan utgiftene vart 2,1 mrd. kroner høgare. Tilbakeføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet vart endeleg fastlagd i nysaldert budsjett for å dekkja det venta oljekorrigerte underskotet. På denne bakgrunnen vert statsrekneskapen for 2010 gjord opp med eit overskot på 5,3 mrd. kroner. Endringa på 5,3 mrd. kroner frå nysaldert budsjett kjem fram slik: Inntektene utanom petroleumsinntekter vart 7,4 mrd. kroner høgare, ei endring frå 761,2 mrd. kroner til 768,7 mrd. kroner. Inntektene frå skattar og avgifter vart 4,0 mrd. kroner høgare, medan andre inntekter til saman vart om lag 3,4 mrd. kroner høgare. Utgiftene utanom petroleumsverksemda vart 2,1 mrd. kroner høgare, ei endring frå 870,6 mrd. kroner til 872,7 mrd. kroner. Medrekna i desse tala er meirinntekter og meirutgifter på knapt 2 mrd. kroner frå standardrefusjonar som ikkje vert budsjetterte med beløp på løyvingane i saldert budsjett. Dette er refusjonar frå mellom anna Arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som heimlar meirutgifter for utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom. Medrekna er òg meirinntekter på 1,3 mrd. kroner på løyvingar med meirinntektsfullmakter som heimlar meirutgifter i departementa og forvaltninga. e, unytta løyvingar frå 2010 til 2011 vart lågare enn overføringane frå 2009 til 2010, noko som òg medverkar til auka utgifter i rekneskapen. Endringar i inntektene Endringar i inntektene utanom lånetransaksjonar og petroleumsinntekter frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner): Skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg Renteinntekter Andre inntekter, netto 457 = Auka inntekter utan standardrefusjonar og meirinntekter Meirinntekter frå meirinntektsfullmakter Meirinntekter frå standardrefusjonar = Samla auka inntekter Inntektene utan meirinntekter frå meirinntektsfullmakter og standardrefusjonar for sjukepengar o.a. vart samla sett 4,1 mrd. kroner høgare i rekneskapen enn i nysaldert budsjett. Skatte- og avgiftsinntektene vart om lag 4,0 mrd. kroner høgare, medan andre inntekter vart 0,1 mrd. kroner høgare. Av dette syner rekneskapen drygt 0,3 mrd. kroner i lågare renteinntekter, medan andre inntekter vart knapt 0,5 mrd. kroner høgare. Departementa har rapportert om lag 1,3 mrd. kroner i meirinntekter på budsjettpostar som det er knytt meirinntektsfullmakter til. Mellom anna vart inntektene til Politidirektoratet, Statens vegvesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Arbeids- og velferdsetaten og fylkesmannsembeta høgare enn budsjettert for Nokre departement har òg høve til å utføra oppdragsverksemd mot refusjon av utgiftene. Ut over dette omfattar netto meirinntekter under departementa mindre beløp for mellom anna ei rekkje gebyr-, sals- og leigeinntekter. Medrekna inntekter frå standardrefusjonar for sjukepengar o.a. på drygt 1,9 mrd. kroner, vart inntektene utanom lånetransaksjonar og petroleumsverksemda 7,4 mrd. kroner høgare enn i nysaldert budsjett. Endringar i utgiftene Endringar i utgiftene utanom lånetransaksjonar og petroleumsutgifter frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner):

12 12 Meld. St Momskompensasjon til kommunar og fylkeskommunar Renteutgifter Stønader i folketrygda medrekna utgifter til dagpengar 47 + Lån til investeringar i helseføretaka Barnehagar CO 2 -handtering Tilskot til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Meirutgifter motsvara av minka overføringar til Andre utgifter, netto = Endring utgifter før standardrefusjonar og meirinntekter Meirutgifter motsvara av meirinntektsfullmakter Meirutgifter motsvara av standardrefusjonar = Samla endring, utgifter Samla syner rekneskapen meirutgifter på 2,1 mrd. kroner samanlikna med nysaldert budsjett. Når ein ser bort frå meirutgifter som heng saman med bruk av inntekter frå standardrefusjonar og andre meirinntektsfullmakter i departementa og forvaltninga, syner rekneskapen drygt 1,1 mrd. kroner lågare utgifter enn i nysaldert budsjett. Med i denne netto endringa ligg òg meirutgifter i 2010 knytte til at overføringane av unytta løyvingar frå 2010 til 2011 gjekk ned med om lag 1,4 mrd. kroner samanlikna med overføringane frå 2009 til 2010, jf. nærare omtale nedanfor. Utgiftene til stønader under folketrygda vart 47 mill. kroner høgare enn anslått i nysaldert budsjett og utgiftene til momskompensasjon til kommunane vart knapt 0,2 mrd. kroner høgare. Renteutgiftene vart knapt 0,3 mrd. kroner lågare. Utgiftene til fleire av dei regelstyrte ordningane i statsbudsjettet vart lågare enn i nysaldert budsjett. Mellom anna vart utgiftene til drift av barnehagar 350 mill. kroner lågare enn overslaget i nysaldert budsjett. Utgifter til investeringar i helseføretaka vart drygt 0,5 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Ein av grunnane er at tomta på Gullaug i Lier ikkje vart kjøpt, og at det vart forskyvingar i byggjeprosjekt ved sjukehuset i Nordland. I Prop. 35 S ( ) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet vart det varsla at staten sin del av finansieringsbehovet i 2010 til investering i og driftsførebuing av teknologisenteret på Mongstad (TCM) låg an til å verta lågare enn tidlegare rekna med, og at overslaget for 2011 kunne verta høgare. På grunn av uvisse om tidspunkt for utbetaling, vart budsjettposten merkt «kan overførast» i nysaldert budsjett. Rekneskapen for 2010 syner at det vart eit mindreforbruk på drygt 0,7 mrd. kroner på budsjettposten. Utgiftene til investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar vart drygt 0,2 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Mindreutgiftene kjem av lågare aktivitetsnivå og at det tek lengre tid å gjennomføra prosjekta. Utanom dei utgiftsendringane frå nysaldert budsjett til rekneskapen for 2010 som er forklarte ovanfor, er det dermed ein netto nedgang i utgiftene på knapt 0,7 mrd. kroner som fordeler seg på ei rekkje løyvingar., unytta løyving til 2011 Frå 2009 til 2010 vart det overført unytta løyvingar, utanom lånetransaksjonar og statleg petroleumsverksemd, på til saman 12,2 mrd. kroner, medan overførte løyvingar frå 2010 til 2011 er på 10,8 mrd. kroner. Det tilsvarar ein nedgang på om lag 1,4 mrd. kroner. Det er særleg Samferdselsdepartementet som har nedgang i overførte løyvingar. Dei minkar med 0,9 mrd. kroner, og det gjeld stort sett løyvingar under Statens vegvesen og Jernbaneverket. Vidare minkar overføringane under Finansdepartementet med om lag 0,7 mrd. kroner. Det kjem av at det vart overført drygt 0,7 mrd. kroner til kjøp av klimakvotar frå 2009 til 2010, medan det ikkje er overført midlar til dette føremålet frå 2010 til Under Arbeidsdepartementet minkar overføringane med drygt 0,4 mrd. kroner. Dette gjeld først og fremst løyvingane til NAV, Arbeids- og velferdsetaten og arbeidsmarknadstiltak. Samla overføringar under Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet minkar med drygt 0,3 mrd. kroner, som stort sett gjeld prosjekt under Statsbygg. Den største auken i overførte beløp finn ein under Olje- og energidepartementet og Forsvarsdepartementet. Samla aukar overføringane med drygt 0,5 mrd. kroner til handtering av CO 2 og lån til testsenteret på Mongstad, medan unytta løyvingar under Forsvarsdepartementet aukar med til saman knapt 0,6 mrd. kroner. Tabell 1.2 i vedlegg 1 syner ei meir detaljert oversikt over endra overføring per departement. Overføring av unytta løyvingar utanom lånetransaksjonar dei siste fem åra (tal i mill. kroner):

13 Meld. St År løyving 1.6 Veksten i utgiftene på statsbudsjettet Den underliggjande veksten i utgiftene på statsbudsjettet skal syna utviklinga i utgiftene frå eit år til neste. Når den underliggjande veksten i utgiftene vert rekna ut, vert det korrigert for utgifter til dagpengar, renter, petroleumsverksemda, og for einskilde rekneskapsmessige tilhøve og ekstraordinære endringar. Ved utrekninga av den reelle, underliggjande veksten i utgiftene vert det òg korrigert for prisendringar, slik at talet gjev uttrykk for volumendringar knytte til driftsutgiftene, investeringane og overføringane på statsbudsjettet. Nærare omtale av korleis den reelle, underliggjande veksten i utgiftene vert rekna ut, kan ein finna i kapittel 3 i Nasjonalbudsjettet I Nasjonalbudsjettet 2010 var den reelle, underliggjande veksten i utgiftene på statsbudsjettet rekna til 1¾ prosent, medan han i nysaldert budsjett for 2010 vart rekna til 1½ prosent. Med utgangspunkt i statsrekneskapen for 2010 er veksten rekna til 1¼ prosent. Grunnen til nedjusteringa er dels at underliggjande utgifter vart noko lågare enn venta, og dels at løns- og prisveksten i 2010 vart høgare enn venta. 1.7 Lånetransaksjonar og finansieringsbehov Auke/nedgang (-) frå året før Tabell 1.3 syner utviklinga i finansieringsbehovet i statsbudsjettet. Samanlikna med rekneskapen for 2009 har lånebehovet minka med 138,3 mrd. kroner, frå 176,3 mrd. kroner i 2009 til 38,0 mrd. kroner i Nedgangen i utlån og aksjeteikning på 94,4 mrd. kroner kjem først og fremst av Statens obligasjonsfond og Statens finansfond som kvar fekk ein kapital på 50 mrd. kroner i Dessutan har det ikkje vore utbetalt avdrag på statsgjelda i 2010, medan utgiftene til dette føremålet i 2009 var på nær 45 mrd. kroner. Endringane i gjeldsavdrag må sjåast i samanheng med avdragsprofilen på statsgjelda. Utgiftene til utlån vart om lag 22,3 mrd. kroner lågare enn venta ved nysalderinga. Endringar i utlån frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner) er: Statens lånekasse for utdanning 363 Statens pensjonskasse, bustadlånsordninga 524 Forskot på rammetilskot til kommunar 10 Husbanken Innovasjon Noreg -20 Lån til Republikken Latvia Eksportfinans Andre utlån, netto 0 Samla endring utlån Låneavtalen for Eksportfinans vart ikkje nytta. For at Eksportfinans skulle kunna bruka låneavtalen mot slutten av året, vart det ikkje gjort framlegg om å setja ned løyvinga hausten Det er inngått avtale med den latviske staten om lån innanfor ei ramme på 378 mill. euro. Til no har den latviske staten valt å ikkje trekkja på lånemidlane som er stilte til rådevelde, Mindreutgiftene på lån frå Husbanken er om lag 9,4 prosent av løyvinga og kjem av lågare utbetaling av nye lån enn venta. Tilbakebetalingane vart drygt1,1 mrd. kroner høgare enn i nysalderinga. Endringar i tilbakebetalingar frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner) er: Statens lånekasse for utdanning 251 Forskot på rammetilskot til kommunar 142 Husbanken Statens pensjonskasse, bustadlånsordninga 857 Innovasjon Noreg 10 Avdrag på uteståande krav 24 Andre låntakarar, netto - 3 Samla endring i tilbakebetalingane Netto utlån vart dermed drygt 23,4 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Sidan rekneskapen syner eit overskot på 5,3 mrd. kroner, vart netto finansieringsbehov 28,7 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Avdrag på innanlandsk statsgjeld vart som i nysaldert budsjett. Brutto finansieringsbehov er dermed òg 28,7 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. I 2009 var det lånetransaksjonar knytte til petroleumsverksemda på 2,2 mrd. kroner, som først og fremst gjeld kjøp av aksjar i Statoil ASA. Lånetransaksjonar knytte til petroleums-

14 14 Meld. St Tabell 1.3 Lånetransaksjonar og finansieringsbehov 2010 (tal i mill. kroner) Kjelde: Finansdepartementet Rekneskap 2009 Saldert budsjett 2010 Nysaldert budsjett 2010 Rekneskap 2010 Lånetransaksjonar utanom petroleumsverksemda Utlån, aksjeteikning m.m Tilbakebetalingar Overskot i statsbudsjettet = Netto finansieringsbehov Gjeldsavdrag = Brutto finansieringsbehov i statsbudsjettet Netto finanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda Sal av aksjar i Statoil ASA m.m Utlån, aksjeteikning m.m = Netto finanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda vert overførte til Statens pensjonsfond utland verksemda vert dekte ved overføring frå Statens pensjonsfond utland. Det vart ikkje rekneskapsført lånetransaksjonar knytte til petroleumsverksemda i Skattar og avgifter frå Fastlands- Noreg Statsrekneskapen for 2010 syner at dei samla inntektene frå skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg utgjorde 713,5 mrd. kroner i 2010, ein auke på 28,8 mrd. kroner eller 4,2 prosent frå året før. Det er i stor grad uventa høge inntekter frå skattelegging av føretak som har gjort at skatte- og avgiftsinntektene vart 36,5 mrd. kroner høgare enn i saldert budsjett for Skatte- og avgiftsinntektene vart 4,0 mrd. kroner høgare enn i nysaldert budsjett for 2010, mellom anna på grunn av auka innbetalingar frå føretak. På grunn av finanskrisa var det venta nedgang i skatteinntektene frå føretak, men desse inntektene har auka frå Skatt frå føretak varierer mykje over tid, også målt opp mot BNP for Fastlands-Noreg. I høve til BNP har føretaksskattane auka monaleg frå tidleg i 1990-åra, mellom anna som følgje av skattereforma i Medan føretaksskattane utgjorde 1½ 2 prosent av BNP for Fastlands-Noreg i perioden , har høvetalet dei siste åra auka til knapt 4 prosent. Skatteinngangen frå føretak har i uventa liten grad vorte påverka av finanskrisa og det internasjonale tilbakeslaget. Av dei samla skatte- og avgiftsinntektene på 713,5 mrd. kroner i statsrekneskapen for 2010 utgjorde skatt på inntekt og formue 197,0 mrd. kroner, og arveavgifta utgjorde 2,4 mrd. kroner. Frå 2009 til 2010 auka inntektene frå skatt på inntekt og formue med 3,4 prosent. Trygdeavgift og arbeidsgjevaravgift utgjorde 222,4 mrd. kroner i 2010, ein auke på 1,6 prosent frå året før. Inntektene frå meirverdiavgifta gjekk opp med 6,3 prosent, til 196,8 mrd. kroner i Frå 2009 til 2010 gjekk andre særavgifter og tollinntekter opp med 8,2 prosent, frå 87,8 mrd. kroner til 95,0 mrd. kroner. 1.9 Utgifter og inntekter frå petroleumsverksemda Statens pensjonsfond utland Utgiftene til petroleumsverksemda skriv seg frå investeringar i statens direkte deltaking i petroleumsverksemda (SDØE) og overføringar til Statens petroleumsforsikringsfond. Utgiftene til petroleumsverksemda vart i 2010 drygt 20,1 mrd. kroner, og av dei var 18,5 mrd. kroner investeringar. Inntektene frå petroleumsverksemda omfattar skatt og avgift på utvinning, aksjeutbyte frå Statoil ASA og inntekter frå SDØE. Inntektene frå SDØE er for det meste driftsresultat og kalkulatoriske avskrivingar og renter. Dei samla innbetalte skattane og avgiftene frå petroleumsverksemda og CO 2 -avgifta vart 159,2 mrd. kroner i Inntektene frå

15 Meld. St SDØE vart 124,1 mrd. kroner, medan utbyte frå Statoil ASA i 2010 vart knapt 12,8 mrd. kroner. Inntektene frå petroleumsverksemda vart dermed samla 296,1 mrd. kroner i Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda, som er inntektene minus utgiftene frå petroleumsverksemda, vart dermed 276,0 mrd. kroner. Endringar i verdien til Statens pensjonsfond utland kjem fram gjennom netto kontantstraum frå petroleumsverksemda, overføring av midlar til statsbudsjettet og direkte avkastning av fondet ved rente- og utbyteinntekter, netto finanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda, og endra verdi av på eigedelar i fondet. Kapitalen i Statens pensjonsfond utland auka med 438,9 mrd. kroner, frå 2 642,0 mrd. kroner ved utgangen av 2009 til 3 080,8 mrd. kroner ved utgangen av Endringar frå saldert budsjett til nysaldert budsjett Frå saldert budsjett til nysaldert budsjett vart inntektene frå petroleumsverksemda 47,6 mrd. kroner høgare, medan utgiftene til petroleumsverksemda vart 3,7 mrd. kroner lågare. Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vart dermed drygt 51,3 mrd. kroner høgare, ein auka frå 220,4 mrd. kroner til 271,7 mrd. kroner. Anslaget for renteinntekter og utbyte i Statens pensjonsfond utland vart 20,6 mrd. kroner lågare frå saldert budsjett til nysaldert budsjett. Anslaget for overføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet, som svarar til anslaget på det oljekorrigerte budsjettunderskotet, vart 44,4 mrd. kroner lågare. Det er ein nedgang frå 153,8 mrd. kroner i saldert budsjett til 109,4 mrd. kroner i nysaldert budsjett. Samla sett innebar dette ei betring av balansen i Statens pensjonsfond utland med 75,1 mrd. kroner. Nærare om endringane frå nysaldert budsjett til rekneskapen Endring i netto kontantstraum frå statleg petroleumsverksemd frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner) er: Auka petroleumsskattar og CO 2 -/NO x -avgift Auka inntekter frå statleg petroleumsverksemd og utbyte frå Statoil ASA Minka investeringar i statleg petroleumsverksemd m.m. 550 = Netto endring i petroleumsinntekter Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vart 276,0 mrd. kroner som er om lag 4,2 mrd. kroner høgare enn i nysaldert budsjett. Inntektene auka frå 292,4 mrd. kroner til 296,1 mrd. kroner, medan utgiftene minka frå 20,7 mrd. kroner til 20,1 mrd. kroner, jf. tabell 1.2. Rekneskapstala for betalte direkte skattar vart 483 mill. kroner 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figur 1.1 Skatt frå føretak som del av BNP for Fastlands-Noreg. Prosent Kjelde: Finansdepartementet

16 16 Meld. St høgare, medan betalte avgifter frå petroleumsverksemda vart 24 mill. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Inntektene frå petroleumsskattar og CO 2 -/NO x -avgift vart dermed 458 mill. kroner høgare enn i nysaldert budsjett. Inntektene frå statleg petroleumsverksemd og utbyte frå Statoil ASA vart 3,2 mrd. kroner høgare. Utgifter til investeringar i petroleumsverksemda vart 550 mill. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Statens pensjonsfond utland Det er overført 109,4 mrd. kroner frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet. Det inneber at netto overføring til Statens pensjonsfond utland for 2010 samla sett er 4,2 mrd. kroner høgare i rekneskapen enn det vart rekna med i nysalderinga. Netto kontantstraum med frådrag for overføringa frå fondet til statsbudsjettet vart dermed 166,6 mrd. kroner i Frå nysaldert budsjett gjekk renteinntektene og utbytet i Statens pensjonsfond utland opp frå 80,1 mrd. kroner til 86,1 mrd. kroner. Samla vart overskotet i Statens pensjonsfond utland etter nasjonalrekneskapens definisjonar dermed 252,7 mrd. kroner i 2010, som er 10,3 mrd. kroner meir enn venta i nysaldert budsjett. Ut over overskotet på 252,7 mrd. kroner syner fondet ein auke på 186,1 mrd. kroner. Av dette auka netto kursvinst fondskapitalen med drygt 166,3 mrd. kroner og tilført kapital ved avviklinga av Statens petroleumsforsikringsfond auka kapitalen med 19,8 mrd. kroner. Auken på 166,3 mrd. kroner kjem av realiserte vinstar på 35,2 mrd. kroner, urealiserte vinstar på 139,6 mrd. kroner og 8,5 mrd. kroner i minka verdi av fondet grunna styrkt kronekurs. Dette inneber at kapitalen i Statens pensjonsfond utland auka med 438,9 mrd. kroner frå 2 642,0 mrd. kroner ved utgangen av 2009, til 3 080,8 mrd. kroner ved utgangen av Overføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet over kapittel 5800 vert rekneskapsført i samsvar med stortingsvedtaket i nysaldert budsjett, medan overføringa til fondet over kapittel 2800 er tilpassa netto kontantstraum frå petroleumsverksemda. I kapittel 3 er det gjort nærare greie for resultat og verdiutvikling i Statens pensjonsfond utland.

17 Meld. St Departementsvise omtalar Dette kapittelet har ein kort omtale av rekneskapen til kvart einskilt departement og statlege utlån gjennom Statens lånekasse for utdanning, Husbanken, bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse og Innovasjon Noreg. Kapittelet syner utviklinga på utgiftsområda dei seinare åra. Under kvart programområde vert rekneskapen for 2008, 2009 og 2010 synt i ein tabell saman med nysaldert budsjett for Samla lånetransaksjonar kjem fram på ei eiga rad i tabellen. Rekneskapen vert i utgangspunktet gjord opp på kapittel- og postnivå. Dei rekneskapsmessige overføringane frå eit år til det neste vert avgjorde på postnivå. Unytta beløp kan overførast på postar merkte «kan overførast», medan vanlege driftspostar berre kan overførast med opp til fem prosent av løyvinga. Eit programområde inneheld mange postar, og summen av overførte beløp er difor ikkje den same som summen av unytta løyvingar på programområdet sett under eitt. Tabell 1.10 i vedlegg 1 syner utgiftsløyvingar, rekneskap og overførte løyvingar utanom lånetransaksjonar per programområde, og gjev ei oversikt over samla inntekter frå refusjonar og andre meirinntekter knytte til områda. Det kan vera avvik mellom sumtala i tabellane og dei avrunda tala som står ovanfor summane. Sumtala skal vera i samsvar med rekneskapen. 2.1 Konstitusjonelle institusjonar Programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar Programkategori Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Budsjett 2010 (i mill. kr) Rekneskap Det kongelege hus 169,6 186,1 179,3 176, Regjeringa 274,2 286,2 297,8 297, Stortinget og underliggjande institusjonar 1 328, , , ,7 Sum før lånetransaksjonar 1 772, , , ,5 Lånetransaksjonar 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Konstitusjonelle institusjonar 1 772, , , ,5 Samla avvik mellom budsjett og rekneskap Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 45,2 mill. kroner. løyving frå 2009 aukar disponibel løyving med 73,6 mill. kroner, frå 1 920,7 mill. kroner til 1 994,3 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 118,8 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving. På programområdet er det inntektsført refusjonar og andre meirinntekter på i alt 14,1 mill. kroner. Det er overført til saman 45,6 mill. kroner til 2011 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar knytte til overføringar, meirinntekter og refusjonar på programområdet er spesifiserte. Trenden i rekneskapen I perioden har utgiftene på programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar auka nominelt med 0,1 mrd. kroner, frå 1,8 mrd. kroner i 2008 til 1,9 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 5,1 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 0,7 prosent. På programkategori Det kongelege hus har utgiftene auka med knapt 6,7 mill. kroner, frå 169,6 mill. kroner i 2008 til 176,3 mill. kroner i Utgiftene auka med 9,7 prosent frå 2008 til

18 18 Meld. St og minka med 5,3 prosent frå 2009 til Det meste av nedgangen kjem av rehabiliteringa av Oscarshall, som vart sluttført i På programkategori Regjeringa har utgiftene auka med 23,3 mill. kroner, frå 274,2 mill. kroner i 2008 til 297,5 mill. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 4,4 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 3,9 prosent. På programkategori Stortinget og underliggjande institusjonar auka utgiftene med 73,3 mill. kroner, frå 1 328,4 mill. kroner i 2008 til 1 401,7 mill. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 4,6 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 0,9 prosent. 2.2 Utanriksdepartementet Utanriksdepartementet har ansvaret for to budsjettområde: programområde 02 Utanriksføremål og programområde 03 Internasjonal bistand (den offisielle utviklingshjelpa, ODA). Trenden i rekneskapen I perioden har utgiftene før lånetransaksjonar på programområde 02 Utanriksforvaltning auka nominelt med 2,0 mrd. kroner, frå drygt 4,2 mrd. kroner i 2008 til knapt 6,3 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 29,8 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 13,9 prosent. Det meste av veksten kjem av auka utgifter til EØS-finansieringsordningane under programkategori På programkategori Administrasjon av utanrikstenesta har utgiftene auka med 0,2 mrd. kroner, frå 1,7 mrd. kroner i 2008 til 1,9 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 11,0 pro- Programområde 02 Utanriksforvaltning Programkategori Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Budsjett 2010 (i mill. kr) Rekneskap Administrasjon av utanrikstenesta 1 658, , , , Utanriksføremål 2 570, , , ,0 Sum før lånetransaksjonar 4 229, , , ,3 Lånetransaksjonar 0,0 0,0 0,4 0,1 Sum Utanriksforvaltning 4 229, , , ,3 Programområde 03 Internasjonal bistand Administrasjon av utviklingshjelpa 1 101, , , , Bilateral hjelp 3 977, , , , Globale ordningar , , , , Multilateral hjelp 6 320, , , ,9 Sum før lånetransaksjonar , , , ,0 Lånetransaksjonar 341,3 441,3 474,3 474,3 Sum Internasjonal bistand , , , ,3 Sum Utanriksdepartementet , , , ,6 Programområde 02 Utanriksforvaltning Samla avvik mellom budsjett og rekneskap Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 160,6 mill. kroner. løyving frå 2009 aukar disponibel løyving med 271,1 mill. kroner, frå 6 413,9 mill. kroner til 6 685,0 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 431,7 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving. På programområdet er det inntektsført refusjonar og andre meirinntekter på i alt 70,2 mill. kroner. Det er overført til saman 500,6 mill. kroner til 2011 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 0,3 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar knytte til overføringar, meirinntekter og refusjonar på programområdet er spesifiserte.

19 Meld. St sent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 0,6 prosent. Høgare agioutgifter i 2009 enn i 2008 og 2010 verkar inn på utviklinga frå år til år. På programkategori Utanriksføremål har utgiftene auka med 1,8 mrd. kroner, frå 2,6 mrd. kroner i 2008 til 4,4 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 42,0 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 20,6 prosent. Det meste av utgiftsauken kjem av EØS-finansieringsordningane og tilskot til internasjonale organisasjonar under kapittel 116 Deltaking i internasjonale organisasjonar. Programområde 03 Internasjonal bistand Samla avvik mellom budsjett og rekneskap Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 471,7 mill. kroner. løyving frå 2009 aukar disponibel løyving med 1 022,0 mill. kroner, frå ,4 mill. kroner til ,4 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 550,3 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving. På programområdet er det inntektsført refusjonar og andre meirinntekter på i alt 16,3 mill. kroner. Det er overført til saman 557,5 mill. kroner til 2011 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar knytt til overføringar, meirinntekter og refusjonar på programområdet er spesifiserte. Trenden i rekneskapen I perioden har utgiftene på programområde 03 Internasjonal bistand auka nominelt med 5,1 mrd. kroner, frå 22,6 mrd. kroner i 2008 til 27,7 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 15,3 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 6,3 prosent. Det meste av utgiftsveksten i perioden kjem av auka utgifter under klima- og skogsatsinga og flyktningutgifter i Noreg (ODAdelen) under programkategori På programkategori Administrasjon av utviklingshjelpa har utgiftene auka med 0,2 mrd. kroner, frå 1,1 mrd. kroner i 2008 til 1,3 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 15,8 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 4,3 prosent. Noko av grunnen til utgiftsauken frå 2008 til 2009 er at Fredskorpset frå 2009 er ei bruttobudsjettert verksemd under programkategorien. På programkategori Bilateral hjelp har utgiftene auka med 0,4 mrd. kroner, frå 4,0 mrd. kroner i 2008 til 4,4 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 15,3 prosent, medan nedgangen frå 2009 til 2010 var på 4,8 prosent. Det meste av utgiftsauken frå 2008 til 2010 gjeld løyvingar til Midtausten og Afghanistan. På programkategori Globale ordningar har utgiftene auka med 4,3 mrd. kroner, frå 10,8 mrd. kroner i 2008 til 15,1 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 22,0 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 14,5 prosent. Det meste av utgiftsauken i perioden kjem av klimaog skogsatsinga, i tillegg til flyktningutgifter i Noreg (ODA-delen). På programkategori Multilateral hjelp har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 6,3 mrd. kroner i 2008 til 6,4 mrd. kroner i Utgiftene auka med 3,2 prosent frå 2008 til 2009 og minka med 2,3 prosent frå 2009 til Endringane i perioden har samanheng med auka overføringar til FN-systemet og at overføringane til multilaterale finansinstitusjonar og gjeldslettetiltak har gått litt ned. Ved framlegginga av Nasjonalbudsjettet 2010 vart budsjettforslaget under programområde 03 Internasjonal bistand rekna til 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekta (BNI) for Rekneskapen for 2010 syner at det er utbetalt 27,7 mrd. kroner i utviklingshjelp, tilsvarande 1,10 prosent av førebels utrekna BNI for Hovudgrunnen til det er at overføringa av unytta løyving frå 2009 til 2010 var stor. Oversikta nedanfor syner utbetalingar av offisiell utviklingshjelp (nominelle tal) i perioden i prosent av førebels utrekna BNI. Tabellen syner òg unytta løyving overført til neste budsjettermin i denne perioden. År Utbetalt i mill. kroner Utbetalt i prosent av BNI* * Tal for BNI i nasjonalrekneskapen. Tala for 2009 og 2010 er førebels. Unytta løyving overført til neste termin beløp i prosent. av budsjett , mill. kroner 1, , mill. kroner 1, , mill. kroner 1, , mill. kroner 3, , mill. kroner 2,0

20 20 Meld. St Kunnskapsdepartementet Programområde 07 Kunnskapsdepartementet Programkategori Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Budsjett 2010 (i mill. kr) Rekneskap Administrasjon 224,4 230,9 239,6 246, Grunnopplæring 5 632, , , , Barnehagar , , , , Tiltak for å fremja kompetanseutvikling 1 135, , , , Høgare utdanning og fagskuleutdanning , , , , Forsking 3 872, , , , Utdanningsfinansiering 9 697, , , ,8 Sum før lånetransaksjonar , , , ,2 Lånetransaksjonar , , , ,4 Sum Kunnskapsdepartementet , , , ,7 Samla avvik mellom budsjett og rekneskap Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 188,2 mill. kroner. løyving frå 2009 aukar disponibel løyving med 354,6 mill. kroner, frå ,4 mill. kroner til ,0 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 542,8 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving. På programområdet er det inntektsført refusjonar og andre meirinntekter på i alt 47,5 mill. kroner. Det er overført til saman 324,5 mill. kroner til 2011 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 362,6 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar knytte til overføringar, meirinntekter og refusjonar på programområdet er spesifiserte. Trenden i rekneskapen I perioden har utgiftene før lånetransaksjonar på programområde 07 Kunnskapsdepartementet auka nominelt med 7,4 mrd. kroner, frå 64,3 mrd. kroner i 2008 til 71,7 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 8,8 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 2,5 prosent. Det meste av veksten i perioden kjem av auka utgifter til barnehagar på programkategori og til høgare utdanning og fagskuleutdanning på programkategori Lånetransaksjonar på programområde 07 auka med 24 prosent frå 2008 til 2009, men minka med 28 prosent frå 2009 til Nedgangen i lånetransaksjonar kjem stort sett av lågare kapitalinnskot til forskingsfonda i 2010 enn i På programkategori Grunnopplæring har utgiftene auka med 0,7 mrd. kroner, frå 5,6 mrd. kroner i 2008 til 6,3 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 3,9 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 8,1 prosent. Grunnopplæringa og den vidaregåande opplæringa vert stort sett finansierte gjennom dei frie inntektene til kommunane og fylkeskommunane. Løyvinga over programkategori går til særskilde tiltak i grunnopplæringa. Ein stor del av løyvinga går til tilskot til private skular. Utgiftsauken kjem mellom anna av at det er vorte fleire born og unge i asylmottak og fleire elevar i dei private skulane. På programkategori Barnehagar har utgiftene auka med 5,0 mrd. kroner, frå 21,2 mrd. kroner i 2008 til 26,2 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 13,6 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 8,9 prosent. Utgiftsauken i 2010 kjem av auka løyvingar til drift av nye barnehageplassar, kompensasjon for nominelt uendra foreldrebetaling og opptrapping av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikkjekommunale barnehagar. På programkategori Høgare utdanning og fagskuleutdanning har utgiftene auka med 2,1 mrd. kroner, frå 22,6 mrd. kroner i 2008 til 24,7 mrd. kroner i Auken frå 2008 til 2009 var på 7,9 prosent, medan auken frå 2009 til 2010 var på 1,2 prosent. Auken på programkategori frå 2008 til 2009 heng saman med auke i løyvingane til universiteta og høgskulane i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2008, med heilårsverknad for Opptakskapasiteten vart auka i 2009,

Innst. 434 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( )

Innst. 434 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( ) Innst. 434 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2010 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovudtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Innst. 353 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 (2011 2012)

Innst. 353 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 (2011 2012) Innst. 353 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2011 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovudtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Innst. 367 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( )

Innst. 367 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( ) Innst. 367 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2009 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovedtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2011

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2011 Meld. St. 3 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 3 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhald 1 Hovudtrekk i finanspolitikken 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 8 1.3 Det strukturelle,

Detaljer

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2012

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2012 Meld. St. 3 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 3 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhald 1 Hovudtrekk i stats- rekneskapen... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Budsjettpolitikken og det strukturelle,

Detaljer

Meld. St. 3 ( )

Meld. St. 3 ( ) Offentlege institusjonar: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. St.meld. nr. 3 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. St.meld. nr. 3 ( ) Innst. S. nr. 226 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.meld. nr. 3 (2006-2007) Innstilling frå finanskomiteen om Statsrekneskapen for 2006 Til Stortinget SAMANDRAG Innleiing St.meld.

Detaljer

St.meld. nr. 3 ( ) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

St.meld. nr. 3 ( ) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 St.meld. nr. 3 (20042005) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 Innhald 1 Hovudtrekk i finanspolitikken 7 3.16 Finansdepartementet... 39 1.1 Innleiing... 7 3.17 Forsvarsdepartementet... 39 1.2

Detaljer

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2015

Meld. St. 3. ( ) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2015 Meld. St. 3 (215 216) Melding til Stortinget Statsrekneskapen 215 2 Meld. St. 3 215 216 Statsrekneskapen 215 Innhald 1 Hovudtrekk i statsrekneskapen... 7 1.1 Hovudtal... 7 1.2 Budsjettpolitikken og det

Detaljer

Innst. S. nr Innstilling frå finanskomiteen om statsrekneskapen medrekna folketrygda for St.meld. nr. 3 ( ). 1. SAMANDRAG ( )

Innst. S. nr Innstilling frå finanskomiteen om statsrekneskapen medrekna folketrygda for St.meld. nr. 3 ( ). 1. SAMANDRAG ( ) Innst. S. nr. 195. (1998-99) Innstilling frå finanskomiteen om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1998. St.meld. nr. 3 (1998-99). Til Stortinget. 1. SAMANDRAG 1.1 Hovudtrekk i finanspolitikken 1.1.1

Detaljer

Meld. St. 3. (2013 2014) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2013

Meld. St. 3. (2013 2014) Melding til Stortinget. Statsrekneskapen 2013 Meld. St. 3 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 3 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhald 1 Hovudtrekk i statsrekneskapen... 7 1.1 Hovudtal... 7 1.2 Budsjettpolitikken og det strukturelle,

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010 Meld. St. 1 (2009 2010) Melding til Stortinget Nasjonalbudsjettet 2010 Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) for husholdninger,

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2009

Språkstatistikk for departementa for 2009 Kulturdepartementet 30. mars 2010 Språkstatistikk for departementa for 2009 Det er fastsett i 1 i forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste at Kulturdepartementet skal føra tilsyn med gjennomføringa

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2010

Språkstatistikk for departementa for 2010 Kulturdepartementet 17. mars 2011 Språkstatistikk for departementa for 2010 Det er fastsett i 1 i forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste at Kulturdepartementet skal føra tilsyn med gjennomføringa

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

St.prp. nr. 16 ( )

St.prp. nr. 16 ( ) St.prp. nr. 16 (2000-2001) Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 17. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 23 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 27 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt 2 krav til rapportering til statsrekneskapen for 2012.

Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt 2 krav til rapportering til statsrekneskapen for 2012. Rundskriv R Alle departementa Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-10/2011 11/5216 C/TS/GFE 12.12.2011 Rapportering til statsrekneskapen for 2012 Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Prop. 65 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Styrking av investeringstilskotet til

Prop. 65 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Styrking av investeringstilskotet til Prop. 65 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prop. 24 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Prop. 24 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Prop. 24 S (203 204) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding frå Finansdepartementet 22. november 203, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Innleiing og samandrag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innst. S. nr. 96 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 16. november

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

St.prp. nr. 15 ( )

St.prp. nr. 15 ( ) St.prp. nr. 15 (2005 2006) Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 25. november 2005, godkjend i statsråd same

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 37 S (2010 2011) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: Bustøtteforskriften Utskriftsdato: 22.12.2017 04:47:26 Status: Gjeldende Dato: 29.11.2012 Nummer: FOR-2012-11-29-1283 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel:

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2006

Språkstatistikk for departementa for 2006 Kultur- og kyrkjedepartementet 5. mars 2007 Språkstatistikk for departementa for 2006 Samanstillinga av statistiske oppgåver over fordelinga mellom nynorsk og bokmål i departementa for 2006 er no ferdig.

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Ot.prp. nr. 56 ( )

Ot.prp. nr. 56 ( ) Ot.prp. nr. 56 (2005 2006) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 7. april 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Språkstatistikk for departementa i 2013

Språkstatistikk for departementa i 2013 Kulturdepartementet 5. juni 2014, justert 28. oktober 2014 Språkstatistikk for departementa i 2013 1. GRUNNLAGET FOR STATISTIKKEN Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 24.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer