Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap."

Transkript

1 Innst. 54 S ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S ( ), unntatt kap og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Til Stortinget Samandrag Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet Post 21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast om å auke fullmakta til å inngå forpliktingar ut over gitt løyving under kap. 900 post 21 frå 7,5 mill. kroner til 11,5 mill. kroner, jf. forslag til vedtak II. Post 75 Tilskot til særskilde prosjekt NHD gjer framlegg om at løyvinga blir tilføydd stikkordet «kan overførast», jf. forslag til vedtak III. Kap. 904 Brønnøysundregistra Post 1 Driftsutgifter om å redusere løyvinga med 1,409 mill. kroner, frå 322,8 til 321,391 mill. kroner, mot tilsvarande auke under kap post 22. Post 22 Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast om å auke løyvinga med 9 mill. kroner, frå 258,5 til 267,5 mill. kroner, mot tilsvarande auke under kap post 3. Kap. 906 Direktoratet for mineralforvalting med Bergmesteren for Svalbard Post 30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overførast om å redusere løyvinga med 10,7 mill. kroner, frå 10,7 mill. kroner til 0. Kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk Post 73 Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving om å auke løyvinga med 50 mill. kroner, frå til mill. kroner. Kap. 922 Romverksemd Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA) om å auke løyvinga med 1,5 mill. kroner, frå 146,4 til 147,9 mill. kroner. Post 71 Internasjonal romverksemd om å auke løyvinga med 1,3 mill. kroner, frå 306,9 til 308,2 mill. kroner. Post 73 EU sine romprogram om å auke løyvinga med 2,7 mill kroner, frå 195,7 til 198,4 mill. kroner.

2 2 Innst. 54 S Kap. 924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram Post 70 Tilskot om å redusere løyvinga med 11,5 mill. kroner, frå 100 til 88,5 mill. kroner. Kap. 950 Forvalting av statleg eigarskap Post 21 Særskilde driftsutgifter om å redusere løyvinga med 8 mill. kroner, frå 25,7 til 17,7 mill. kroner. Post 96 Aksjar om å auke løyvinga med 861,7 mill. kroner, frå til 2 061,7 mill. kroner. Kap. 953 Kings Bay AS Post 70 Tilskot om å redusere løyvinga med 8,5 mill. kroner, frå 27,5 til 19 mill. kroner. Kap. 960 Raufoss ASA Post 71 Refusjon for miljøtiltak om å redusere løyvinga med 1,4 mill. kroner, frå 8,2 til 6,8 mill. kroner. Kap Innovasjon Noreg Post 90 Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving om å auke løyvinga med 4,15 mrd. kroner, frå 42,55 til 46,7 mrd. kroner. Kap Eksportkreditt Noreg AS Post 70 Tilskot om å redusere løyvinga med 5 mill. kroner, frå 110 mill. kroner til 105 mill. kroner. Post 90 Utlån om å redusere løyvinga med 3,2 mrd. kroner, frå 28,5 til 25,3 mrd. kroner. Kap Brønnøysundregistra Post 1 Gebyrinntekter om å auke løyvinga med 15 mill. kroner, frå 520 til 535 mill. kroner. Post 3 Refusjonar og inntekter knytt til forvalting av Altinn-løysinga Løyvinga foreslås auka med 9 mill. kroner, frå 55 til 64 mill. kroner, mot tilsvarande auke under kap. 904 post 22. Kap Forvalting av statleg eigarskap Post 71 (Ny) Gebyrinntekter frå lån til SAS-konsernet om ei løyving på ny post 71 på 18,8 mill. kroner. Post 96 Sal av aksjar I statsbudsjettet for 2013 er det løyvd 25 mill. kroner i inntekter frå mogelege statlege aksjesal. Endelege og fullstendige inntektsbeløp for dei einskilde aksjesala er føresett løyvd i løpet av budsjettåret når transaksjonane er avklara eller gjennomførde, enten i eigne proposisjonar eller i dei faste endringsproposisjonane i vår- og haustsesjonen. TILBAKEKJØPSAVTALAR Nærings- og handelsdepartementet inngjekk i 2012 tilbakekjøpsavtalar med DNB ASA, Telenor ASA og Yara International ASA. TELENOR ASA Generalforsamlinga i Telenor ASA ga i mai 2012 styret i selskapet fullmakt til å erverve inntil 80 millionar eigne aksjar, tilsvarande om lag 5 pst. av selskapet sin aksjekapital. Fram til februar 2013 kjøpte selskapet eigne aksjar i marknaden. Kapitalnedsetting og sletting av desse aksjane, og aksjar frå staten, blei vedteke på ordinær generalforsamling i Telenor ASA i mai Etter at kapitalnedsettinga hadde trått i kraft, fekk staten utbetalt eit vederlag på 2 544,2 mill. kroner for dei innløyste aksjane. Staten sin eigardel er etter dette uendra på 54 pst. YARA INTERNATIONAL ASA Generalforsamlinga i Yara International ASA ga i mai 2012 styret i selskapet fullmakt til å erverve inntil 5 pst. av eigne aksjar, tilsvarande om lag 14,2 mill. aksjar. Fram til 30. august 2012 kjøpte selskapet eigne aksjar i marknaden. Kapitalnedsetting og sletting av desse aksjane, og aksjar

3 Innst. 54 S frå staten, blei vedteke på ordinær generalforsamling i Yara International ASA i mai Etter at kapitalnedsetjinga var sett i kraft, fekk staten utbetalt eit vederlag på 532,8 mill. kroner for dei innløyste aksjane. Staten sin eigardel er etter dette uendra på 36,2 pst. MESTA AS TILBAKEFØRING AV AKSJEKAPITAL Generalforsamlinga i Mesta AS vedtok i mai 2013 at selskapet sin aksjekapital skulle setjas ned med 500 mill. kroner, 65,1 mill. kroner blir tilbakeført til staten som eigar og 434,9 mill. kroner blir heldt attende i selskapet som annan eigenkapital. På dette grunnlaget gjer Nærings- og handelsdepartementet framlegg om å auke løyvinga med 3 117,1 mill. kroner, frå 25 til 3 142,1 mill. kroner. Kap Innovasjon Noreg Post 90 Avdrag på uteståande fordringar om å auke løyvinga med 3,8 mrd. kroner, frå 42,4 til 46,2 mrd. kroner. Post 91 Tilbakeført kapital, såkornfond FOND OPPRETTA Ifølgje låneavtalane for såkornfonda som blei oppretta i perioden skal dei attverande låna tilbakebetalast Innovasjon Noreg innan Utviklinga så langt har vist at det vil bli krevjande å få realisert porteføljen i dei fire attverande fonda. Det er derfor neppe mogeleg å gjere opp låna innan årsskiftet. Nærings- og handelsdepartementet vil følgje utviklinga og legg opp til å kome attende med ei nærare utgreiing og framlegg om naudsynte løyvingar, på eit seinare tidspunkt. LANDSDEKKJANDE FOND OPPRETTA 2005 om å redusere løyvinga med 8,8 mill. kroner, frå 10 til 1,2 mill. kroner. Kap Eksportkreditt Noreg AS Post 70 Gebyr m.m. om å auke løyvinga med 55 mill. kroner, frå 25 mill. kroner til 80 mill. kroner. Post 90 Avdrag på uteståande fordringar om å auke løyvinga med 3,7 mrd. kroner, frå 3,3 mrd. kroner til 7 mrd. kroner. Kap Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg Post 80 Renter på lån frå statskassa om å redusere løyvinga med 45 mill. kroner, frå 300 til 255 mill. kroner. Kap Renter frå Eksportkreditt Noreg AS Post 80 Renter om å redusere løyvinga med 95 mill. kroner, frå til 925 mill. kroner. Kap Aksjar i selskap under NHD si forvalting Post 85 Utbyte I høve til tidlegare overslag for utbyte er innbetalt utbyte frå selskapa om lag 40,5 mill. kroner lågare. Dette skuldast hovudsakeleg at det var lagt til grunn eit utbyte på 300 mill. kroner frå Mesta AS. Faktisk utdelt utbyte frå Mesta utgjorde 234,9 mill. kroner. Dei resterande 65,1 mill. kroner blei tilbakeført statskassa i samband med nedsetjing av selskapet sin aksjekapital, jf. omtale under kap post 96. På den andre sida er innbetalt utbyte frå Argentum Fondsinvesteringer AS og Statkraft SF noko høgare enn opphaveleg lagt til grunn. Nærings- og handelsdepartementet gjer difor framlegg om å redusere løyvinga med 40,453 mill. kroner, frå ,153 til ,7 mill. kroner. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Lasse Juliussen, Odd Omland, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Benjamin Grønvold, Gunnar Gundersen og Ove Bernt Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Venstre Pål Farstad, viser til Prop. 19 S ( ) med forslag til endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet. K o m i t e e n viser til at proposisjonen omhandler endringer på poster i statsbudsjettet som gjelder større/mindre utgifter og større/mindre inntekter enn budsjettert. K o m i t e e n gir sin tilslutning til de endringer som proposisjonen omtaler. K o m i t e e n har merket seg at endringene blant annet gjelder en økning i kap. 950 Forvaltning av

4 4 Innst. 54 S statlig eierskap, post 96 Aksjer etter oppkjøp av aksjer i Cermaq ASA. K o m i t e e n registrerer at SIVA SF har en innlånsramme i statskassa på 700 mill. kroner, som nå er fullt utnyttet etter at det er bevilget ytterligere 120 mill. kroner. K o m i t e e n viser til at såkornfondene ikke ser ut til å få realisert lån som forfaller 31. desember K o m i t e e n legger til grunn at Innovasjon Norge utviser fleksibilitet for å ivareta bedriftenes virksomhet i forbindelse med tilbakebetalingen. Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: I I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 904 Brønnøysundregistra 1 Driftsutgifter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast, b l i r a u k a med frå kr til kr Direktoratet for mineralforvalting med Bergmesteren for Svalbard 30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overførast, b l i r r e d u s e r t med frå kr til Tiltak for sysselsetting av sjøfolk 73 Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Romverksemd 70 Kontingent i European Space Agency (ESA), b l i r a u k a med frå kr til kr Internasjonal romverksemd, b l i r a u k a med frå kr til kr EU sine romprogram, b l i r a u k a med frå kr til kr Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram 70 Tilskot, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Forvalting av statleg eigarskap 21 Særskilde driftsutgifter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Aksjar, b l i r a u k a med frå kr til kr Kings Bay AS 70 Tilskot, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

5 Innst. 54 S Kap. Post Formål Kroner 960 Raufoss ASA 71 Refusjon for miljøtiltak, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Innovasjon Noreg 90 Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, b l i r a u k a med frå kr til kr Eksportkreditt Noreg AS 70 Tilskot, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Utlån, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Inntekter 3904 Brønnøysundregistra 1 Gebyrinntekter, b l i r a u k a med frå kr til kr Refusjonar og inntekter knytt til forvalting av Altinn-løysinga, b l i r a u k a med frå kr til kr Forvalting av statleg eigarskap 71(Ny) Gebyrinntekter frå lån til SAS-konsernet, b l i r l øyvd med Sal av aksjar, b l i r a u k a med frå kr til Innovasjon Noreg 90 Avdrag på uteståande fordringar, b l i r a u k a med frå kr til kr Tilbakeført kapital, såkornfond, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Eksportkreditt Noreg AS 70 Gebyr m.m., b l i r a u k a med frå kr til kr Avdrag på uteståande fordringar, b l i r a u k a med frå kr til kr Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg 80 Renter på lån frå statskassa, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Renter frå Eksportkreditt Noreg AS 80 Renter, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr Aksjar i selskap under NHD si forvalting 85 Utbyte, b l i r r e d u s e r t med frå kr til kr

6 6 Innst. 54 S II Fullmakt til å inngå forpliktingar utover gitt løyving i samband med kjøp av utgreiingar og liknande Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan inngå forpliktingar for inntil 11,5 mill. kroner til utgreiingar og liknande ut over løyvinga under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast. III Tilføying av stikkord Stortinget samtykkjer i at det for løyvinga i statsbudsjettet for 2013 under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 75 Tilskot til særskilde prosjekt, blir lagt til stikkordet «kan overførast». Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2013 Marit Arnstad leder og ordfører

7

8 07 Media 07.no

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet 22.

Detaljer

Innst. 96 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 29 S ( ), unntatt kap. 926

Innst. 96 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 29 S ( ), unntatt kap. 926 Innst. 96 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 29 S (2014 2015), unntatt kap. 926 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innst. 130 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 26 S ( )

Innst. 130 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 26 S ( ) Innst. 130 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 26 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. 114 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 114 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag Innst. 114 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 23 S (2015 2016), unnateke kap. 926, 927, 928, 3927 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 26 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet 16.

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 29 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Tilråding frå Nærings- og fiskeridepartementet 21.

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 25 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 25 ( ) Innst. S. nr. 70 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 25 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet 2005 under Nærings-

Detaljer

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innst. S. nr. 96 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. 98 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 48 S ( )

Innst. 98 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 48 S ( ) Innst. 98 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 48 S (2009 2010) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 92. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920

Innst. S. nr. 92. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920 Innst. S. nr. 92 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920 Innstilling fra næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 21 ( )

St.prp. nr. 21 ( ) St.prp. nr. 21 (2000-2001) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 17. november 2000, godkjend i statsråd

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 15 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 16. november

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (1999-2000) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 19. november 1999, godkjend i statsråd

Detaljer

Prop. 23 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 23 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 23 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Tilråding frå Nærings- og fiskeridepartementet 20.

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18.

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 24.

Detaljer

Innst. S. nr. 71. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 16 ( )

Innst. S. nr. 71. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 16 ( ) Innst. S. nr. 71 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 16 (2004-2005) Innstilling frå næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Næringsog

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 16. november

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 17 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 22. november

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( )

St.prp. nr. 25 ( ) Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 25 (2005 2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 25.

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 152 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 24 S (2010 2011), unntatt kapitlene 2426, 5326 og 5613

Innst. 152 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 24 S (2010 2011), unntatt kapitlene 2426, 5326 og 5613 Innst. 152 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 24 S (2010 2011), unntatt kapitlene 2426, 5326 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Prop. 20 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 20 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 20 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Tilråding frå Nærings- og fiskeridepartementet 24.

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 18 ( ) Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 18 (2002 2003) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 15. november 2002, godkjend i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 99 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 23 (2007-2008) unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 25.

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Tilråding frå Nærings- og fiskeridepartementet 25.

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 16 ( )

St.prp. nr. 16 ( ) St.prp. nr. 16 (2000-2001) Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 17. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015)

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015) Innst. 266 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:28 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal,

Detaljer

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013)

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013) Innst. 511 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 178 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap til Cermaq ASA Til Stortinget Sammendrag Cermaq ASA (Cermaq)

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet St.prp. nr. 21 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 16. november 2007,

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( )

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( ) Innst. 348 S (2016 2017) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:103 S (2016 2017) Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes,

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 17 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2015 Til Stortinget Komiteen,

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 47 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 8 S (2013 2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 60 ( )

St.prp. nr. 60 ( ) St.prp. nr. 60 (2000-2001) Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 23. mars 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kap. 1826 Kapittel

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. S. nr. 71. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 71. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 71 (2003-2004) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.prp. nr. 18 (2003-2004) Innstilling frå næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Næringsog

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( )

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( ) Innst. 121 S (2012 2013) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen Prop. 35 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om

Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Innst. 143 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 37 S (2010 2011) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under

Detaljer

Innst. S. nr. 90. ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 29 ( )

Innst. S. nr. 90. ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 29 ( ) Innst. S. nr. 90 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.prp. nr. 29 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. S. nr. 63. ( )

Innst. S. nr. 63. ( ) Innst. S. nr. 63. (1998-99) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (2000-2001) Spørsmål i forbindelse med endring av departementstilknytningen for Telenor m.v. Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 6. oktober 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 18 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 21. november 2008, godkjend i statsråd same

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

St.prp. nr. 15 ( )

St.prp. nr. 15 ( ) St.prp. nr. 15 (2005 2006) Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 25. november 2005, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 131 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 89 L ( )

Innst. 131 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 89 L ( ) Innst. 131 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 89 L (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

St.prp. nr. 9 ( )

St.prp. nr. 9 ( ) St.prp. nr. 9 (1999-2000) Om løyvingsendringar mv. for 1999 på Samferdselsdepartementets område Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 19. november 1999, godkjend i statsråd same dagen. Kap 1311, 1320,

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 23 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 344 S. 1. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:128 S ( )

Innst. 344 S. 1. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:128 S ( ) Innst. 344 S (2016 2017) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:128 S (2016 2017) Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal,

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Innst. 113 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Innledning. 3. Programkategori 21.

Innst. 113 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Innledning. 3. Programkategori 21. Innst. 113 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 36 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 24 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. 284 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 119 S ( )

Innst. 284 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 119 S ( ) Innst. 284 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 119 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

St.meld. nr. 9 ( )

St.meld. nr. 9 ( ) St.meld. nr. 9 (2000-2001) Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 27. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen Kapittel 1 St.meld. nr. 9 2 1 Bakgrunn

Detaljer

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1.

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1. Innst. 81 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2009 2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget. Innst. S. nr. 54. (1998-99) Innstilling frå utanrikskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet. St.prp. nr. 25 (1998-99). Til Stortinget. Samandrag

Detaljer

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 148 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 29 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 39 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.prp. nr. 101 (2008 2009)

Innst. 39 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.prp. nr. 101 (2008 2009) Innst. 39 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 101 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 17 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 17 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2016 Til Stortinget Komiteen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Sparebanken Sogn og Fjordane Fellesadministrasjonen Postboks 113 6801 Førde Telefon: 57 82 97 00 Telefaks: 57 82 97 01 Org. nr NO 946 670 081 MVA www.ssf.no Medlemene av generalforsamlinga og styret som

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 27 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 88 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.prp. nr. 18 (2007-2008) unntatt kap. 451, 456 og 480 Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2006 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

St.prp. nr. 5 ( )

St.prp. nr. 5 ( ) St.prp. nr. 5 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer