SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)"

Transkript

1 SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

2 Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle tilbudsregler Del F Forhold på byggeplass Del G Dokumentasjon Del H - SJA-Sikker JobbAnalyse av prosjektet Del I HMS-plan (Standard) Del J Brannteknisk redegjørelse Del K Lydteknisk redegjørelse

3 (Tilbake) A. Anbudsinnbydelse Anbudsinnbydelse Sokndal skole. På vegne av Sokndal kommune innbyr vi dem herved til åpen anbudskonkurranse om utførelse og ombygging av Sokndal skole Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Følgende anbudsdokumentet skal være ankommet i hende innen: , 12:00 : (Anbudsdato) Anbudet skal være merket: Anbud Sokndal skole Frist vedrørende spørsmål om Anbudsdokumenter er satt til , kl 12:00. TRØNDER-PLAN AS K201 :Bygningsmessig. Tiltaksklasse 2 Bok 1: Grunn- /utomhusarbeider, Betongarbeider, Stålarbeider, Bærende trekonstruksjoner ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Tiltaksklasse 2 Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, malerarbeider. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Bok 3: Rivingsarbeider VVS, Elektro og bygningsmessige arbeider. AS PLANCONSULT-VVS: K301: Røranlegg: Tiltaksklasse 3-31 Sanitæranlegg - 32 Varmeanlegg - 33 Sprinkleranlegg K306: Luftbehandlingsanlegg: Tiltaksklasse 3 K501: Automasjonsanlegg Tiltaksklasse 3 MULTIKONSULT AS: K401 Elektro - 4 Elektrotekniske anlegg - 5 Teletekniske anlegg - 7 Utendørsanlegg K506 Heis - 6 Heisanlegg. Felles anbudsgrunnlag, Del A Anbudsinnbydelse. Side 1 av 1

4 (Tilbake) B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles anbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles anbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å utarbeide en felles anbudsgrunnlag (også kalt bok 0) i samarbeid med sine kontraktspartnere til anbudsfasen (denne bok). Dette for å sikre at grunnlaget for anbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter anbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA- Bok etter kontraktsinngåelse. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 1 av 11

5 Etablering og innføring av PA-boka Byggherre har som mål å ajourføre bok 0 og utarbeide en PA-bok i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Prosjektleder (PL) utarbeider forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for/distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 2 av 11

6 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 3 av 11

7 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Sokndal kommune. Vedtatt prosjektorganisasjon Sokndal kommune har allerede i 2006 vedtatt en prosjekt-organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Sokndal skole. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Sokndal kommunestyre Bygge og anleggsnemda (BYA) Div. høringsinstanser Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk Rådmannen PGL Espen Aursand Arkitektkontor PL Magne Eikanger Byggeleder Peter Arentz Brukergruppe ARK E. Aursand Arkitektkontor AS K201 Hovedentreprise xxx RIBR RIA BESLAG RIB Trønderplan AS RIV AS Plan Consult VVS RIE Multiconsult AS K301 Røranlegg xxx K306 Ventilasjon xxx K401. Elektro/tele xxx K501 Automatisjon xxx K506. Heisanlegg xxx (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 4 av 11

8 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bli- inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/- rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektering ledelse Espen Aursand Arkitektkontor Prosjektleder Sokndal kommune Magne Eikanger Byggeledelse Sokndal kommune Peter Arentz K201 xxx Sokndal Kommune Byggherre K601 xxx K301 xxx K501 xxx K306 xxx K401 xxx (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) co Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 5 av 11

9 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Oppstart Det presiseres at gjennomføring av prosjektet er avhengig av endelig bevilgning av tilstrekkelig beløp fra kommunestyret Byggestart er satt til ihht. Fremdriftsplan. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til ca * dager NB! Det er viktig og merke seg for hovedentreprenør at fremdrift er en del av anbudet og at skisserte utførelsestider er veiledende for øvrige entreprenører. Ferdiggstillelse av byggearbeidene byggetrinn 1 og byggetrinn 2 gjennomføres innen Anbudt dato!* Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført innen * 1 uke etter ferdigstillelse unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres innen * 1 uke etter hovedrengjøringsfasen Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 6 av 11

10 Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres, Samme som sluttoppgjørsdato *, 1 uke etter innreguleringsfasen Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt byggherre innen * med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut *. (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er *. (Sluttoppgjørsdato + 5år) * Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 7 av 11

11 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Behandling av endringsmelding Byggherren skal utstede endringsordre eller avslå entreprenørens krav om endring uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt entreprenørens endringsmelding. Byggherres svarplikt på endringsmelding fra entreprenør er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 8 av 11

12 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL eller BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 9 av 11

13 B5. Fakturering Nødvendige krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Sokndal kommune v/magne Eikanger Gamleveien Hauge i Dalane Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 45 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 10 av 11

14 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Sokndal kommune v/magne Eikanger Gamleveien Hauge i Dalane Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Sokndal kommune v/magne Eikanger Gamleveien Hauge i Dalane Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Felles anbudsgrunnlag, Del B Generelt Side 11 av 11

15 (Tilbake) C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Sokndal kommune v/magne Eikanger Gamleveien Hauge i Dalane Telefon/-faks Overvåket e-post Faks: Mobil: Prosjektleder Sokndal kommune v/magne Eikanger Gamleveien Hauge i Dalane Byggeleder Arentz & Kjellesvig AS v/peter Arentz Faks: Mobil: Tel.: Faks: Andre kontaktpersoner byggherre: Skolesjef Tlf *: Sokndal kommune Tlf : v/øystein løvø Fax: Gamleveien 20 Mobil: Hauge i Dalane Sokndal Skole Sokndal kommune v/rektor Gamleveien Hauge i Dalane Tlf *: Tlf : Felles tilbudsgrunnlag. Del C Adresseliste Side 1 av 4

16 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan AS Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Ståle Rygg Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Lorentz Rosten Rådgivende ingeniør elektroteknikk Multiconsult Stokkamyrveien SANDNES Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring AS Pb ALTA Telefon/-faks/- Mobil Tel.: Faks: T/dir: Mobil: Tlf *: Faks: Tlf dir: Tlf *: Faks: Tlf dir: Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Tlf dir: Faks: Mobil: Overvåket e-post Felles tilbudsgrunnlag. Del C Adresseliste Side 2 av 4

17 C3 Entreprenører: Funksjon firma saksbehandler Hove (K201) Telefon/-faks Overvåket e-post Rør (K301) Vent (K306) EL (K401) (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.) Felles tilbudsgrunnlag. Del C Adresseliste Side 3 av 4

18 Felles tilbudsgrunnlag. Del C Adresseliste Side 4 av 4

19 (Tilbake) D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Sokndal skole er en eksisterende barne og ungdomsskole som skal totalrenoveres. Alle rom skal renoveres og bygges opp på nytt i henhold til dagens krav og standarder. Planløsningen er I hovedsak planlagt i 1-3 etasjer, og med kjeller/kryperom under det meste av bygningsmassen. Yttervegger i hovedsak av tegl og mur. Det skal rehabiliteres nettoareal for i: Bgt. 1 Bgt. 2 Kjellerplan ca: 735,2 m² plan 1 ca: 2.608,5 m² 2.105,1 m² plan 2 ca: 1.655,4 m² 670,3 m² plan 3 ca: 562,6 m² 165,4 m² Netto areal for hele prosjektet vil komme på ca 8502,5 m² D2 Beliggenhet og adkomst Sokndal skole ligger i sentrum av Hauge i Dalarne,. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 1 av 12

20 D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares med Kommunen. Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.) så fremt dette er mulig, og uten å belaste byggherre for unødvendige kostnader. Bygget skal renoveres i to etapper (byggetrinn 1 og 2) da skolen skal kunne drive med undervisning i et av byggetrinnene mens rehabilitering av den andre byggetrinnet foregår. Det er da viktig at byggeområdet skal deles i to fysiske områder, HMS er for dette prosjektet meget viktig, da skolen skal kunne drives samtidig som byggeprosessen skal foregå. Det bør vurderes sikkerheten for uønsket adgang og støy under byggeaktivitetene. Det vises til SJA og HMS skjema lengre bak i bok 0. Generelt må det påberegnes mye tilpassninger på plassen, da det ikke alle løsninger er 100% tilpasset pga. usikkerhet vedrørende eksisterende konstruksjoner. Dette skal i hovedsak være ivaretatt av egne poster i beskrivelsen som generelt beskriver dette. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 2 av 12

21 D4 Bygningsmessige arbeider RIB BOK GENERELT bærende stål- og limtrekonstruksjoner. I tillegg beskrives utomhusarbeidene med unntak av gartnerarbeidene i dette kapitlet. 11 GRUNNARBEIDER Det ble utført prøvegraving på tomta, og denne viste gode grunnforhold som hovedsaklig består av grus- og faste leirmasser. Alle gravemasser skal bortkjøres, og nye selvdrenerende grusmasser benyttes i fyllinger. Frostsikring skal ivaretaes. 12 UTOMHUS-/TERRENGARBEIDER På ett eksternt område skal det opparbeides ett område for parkering, med dekke av asfalt. Rundt bygget skal det opparbeides utomhusarealer med delvis asfalterte arealer, nye plenområder samt en mindre fotballbane med dekke av kunstgress. Det medtas vann og avløp til bygget, samt eget overvannsystem med nødvendige sandfang og overvannskummer for alle utenomhusarealene. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 3 av 12

22 13 BETONGARBEIDER Fundamentene og grunnmurene utføres i plasstøpt armert betong. Heisgruber, samt rampe til eksisterende kjeller, skal utføres i vannttett betong. Det skal støpes bærende og avstivende vegger av betong (inkludert vegger i heis- og trappesjakter). Golv på grunn utføres i plasstøpt betong, med innstøpte varmerør. Etasjeskillere (inkl. over krypekjellere) utføres hovedsakelig med prefabrikkerte hulldekkelement, med isolasjon og påstøp for innstøping av varmerør. Det vil bli medtatt oppussing av en del betongfasader. 14 STÅLARBEIDER For nybygg skal bæring av etasjeskillere og takkonstruksjoner utføres med søyler (HUP) og bjelker (IPE) av stål i yttervegger, samt innvendig bæring delvis utført med bjelker av hatteprofil. I tillegg vil det benyttes stålrammer som bæring ved utsparing i eksisterende bærevegger. Alle bærende stålkonstruksjoner skal påføres brannisolering (R30). 15 LIMTREARBEIDER Det vil bli benyttet enkelte søyler og bjelker av limtre som utveksling i vegger i forbindelse med bæring av takstoler. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 4 av 12

23 D5 Bygningsmessige arbeider ARK BOK 2 (Bygningsmessige arbeider) 21 Ytter-/innervegger, himlinger, dekker, tak og innredning. På nye bygg skal yttervegger skal i hovedsak bestå av forblendet teglvegg, 50mm luftespalte, 50mm murplater, diffusjon/vindbapp, GU plate, 148mm isolert bindingsverk. Innvendig vil det i tillegg bli utforet 48mm isolerte lekter og med doble gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med dobble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Det må også bemerkes pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha akustiske systemhimlinger i alle rom med ventiler og lysarmaturer. Dekker skal det for det meste benyttes homogent vinyl NB! Hetrogent belegg skal ikke benyttes I slitesoner skal det benyttes fliser samt på utsatte steder og på bad. Alle flisfuger skal utføres med epoxy fuger på grunn av renhold. I treningssal er det beregnet gummi sportsbelegg på gulv på grunn av fare for vanninntrenging. NB! Gulvbelegget må tåle å stå under vann. Yttertak skal i hovedsak bestå av prefabrikerte takstoler/bjelker. Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeider takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Lufting - Nye tak og rehabiliterte tak skal det lektes opp 100mm Tekking Det skal det benyttes i hovedsak foliert og betongtakstein. Alle tak skal bestykkes forskriftsmessig med snøfangere. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 5 av 12

24 Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse og tegninger. I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinproduketer. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord lakkeres med klar lakk. Malbare himlinger skal sparkles og males med rull, for å ikke skade akustikkegenskapene til disse. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 6 av 12

25 BOK 3 (Rivingsarbeider) Generelt er alt av rivingsarbeidet samlet i en bok 3 hos hovedentreprenør (HE) for alle fagentreprenører. Om HE velger selv å rive alt eller benytter eksternt firma til riving er valgfritt, men skal være med i pris og ansvarsområdet til HE. GENERELT Hver av bøkene Bok 1, Bok 2 og Bok 3 prises i boken for hvert del kapitel. Summen av delkapitlene føres i felles anbudsdokument. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 7 av 12

26 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31. SANITÆRANLEGG Armatur, utstyr. Generelt benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen, fortrinnsvis vegghengte klosetter samt HC-servanter på alle HCWC-rom. Rustfritt stål for utslagsvasker og kummer. Armatur velges i normal god kvalitet. For hovedrengjøringsrom installeres moppevaskemaskin samt utslagsvask. For enkelte spesialrom som naturfag, etc. vil det bli tilkoblet vann og avløp for en del spesialutstyr. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldtvann av isolerte kobberrør framføres over himlinger fram til sentrale fordelingskap i vegger. Herfra legges rør i rør system fram til det enkelte utstyr. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. I fordelerskap monteres stengeventiler slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges individuelt. Vanntilførsel vil skje fra kommunalt ledningsnett. Det legges fram egen 110 mm PVC sprinklerledning og egen 63 PEvannledning fram til D4. Det legges utvendige vannledninger fra kjeller i D4 og fram til C2 (svømmehall). Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med olje/gass samt el.varme som varmekilde. Berederne plasseres i fyrrom i kjeller, D4. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallsystem og spillvannsledning føres 1 m utenfor grunnmur. Videre føringer fram til kommunalt nett er RIBs ansvar. Taknedløp. Det benyttes eksisterende taknedløp som tilknyttes nye ledninger. 32. VARMEANLEGG Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 8 av 12

27 Varmeproduksjon-/distribusjon. Dekning av byggets transmisjonsvarmetap, oppvarming av ventilasjonsluft, samt varmt forbruksvann utføres ved hjelp av vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra fyrrom i D4. Varmesentral bygges opp med olje/gass- og el.kjele. Selve oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje med varme i gulv og radiatorer. Varmedistribusjon. Varmekurser benyttes til gulvoppvarming, radiatoranlegg, varmtvannsberedere samt oppvarming av ventilasjonsluft. Det legges opp til kurser som gir en riktig oppdeling av skolen både m.h.t. driftskostnader og innemiljø. Rørledninger. Hovedledninger fra varmesentral og til de ulike kurser utføres av isolerte stålrør og deler. Evt. synlige innvendige rør legges av plastisolerte stålrør med pressfittings. Til gulvvarme benyttes plastrør. Fjernvarme legges fra kjeller i D4 til C2 (svømmehall) sammen med vannledninger. 33. BRANNSLUKKING. Sprinkleranlegg. I prinsippet skal bygget fullsprinkles i h.h.t. forskriftskrav. Unntak her er kjeller i D4 samt C1 og C2. Det vil også bli nødvendig å sprinkle arealer over himling som har en høyde som overstiger 800 mm. Kabelbroer skal sprinkles. Det skal tørrsprinkles på kalde loft. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje i tilstrekkelig antall til å nå alle rom h.h.t. forskriftskrav. 35 KJØLE- OG FRYSEANLEGG. Søppelrom i bygget skal ha separat kjøleanlegg. 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG. Det installeres i alt 3 stk nye balanserte ventilasjonsanlegg for skolen, hvor selve aggregatene plasseres i egne tekniske rom på loft. Aggregatene forsynes med spjeld, filter, varmegjenvinner, frekvensregulerte vifter samt vannfylte varmebatterier. I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner (spesialrom, heis, Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 9 av 12

28 tekniske rom, kjøkken, m.m.). Eksisterende ventilasjonsanlegg for B1, B2, B3, D1, D2/D3, D4 og D5 skal benyttes. 38. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS. Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, innvendige grøftearbeider for bunnledninger m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. 56. AUTOMATISERINGSANLEGG. Det monteres komplette SD-anlegg med PC, programvare, skriver, ctc. Anlegget skal styre samt drifte de VVS-tekniske anlegg samt deler av de elektrotekniske anlegg. For øvrig vises det til egen beskrivelse. 73. UTENDØRS VVS, UTVENDIGE LEDNINGER. Her henvises til underlag fra RIB. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 10 av 12

29 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE 4.ELKRAFTINSTALLASJONER. 41. Strømforsyning Eksisterende trafo skal benyttes for å dekke utbygningen. I u. plan bygg D plasseres ny hovedfordeling for strømforsyning til lys, varme og tekniske anlegg, samt egen fordeling for varmepumpe, plassert i fyrrom. Det er i dag et 230V anlegg og det vil også være det etter rehabiliteringen. Alle nye stigere skal legges opp som 5-ledere klargjort for 400 V TNS anlegg. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger i rørføringer i grunn, kabelstier og sjakter. 42. Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med sentral styring, i øvrige rom styres lyset av bevegelsesføler og elektronisk dimming. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. 43. Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. I inngangspartier, vindfang og takutstikk monteres snøsmelteanlegg. 44. Driftstekniske anlegg På U plan bygg D teknisk rom monteres varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, elektrokjele og gassbrenner. For alle disse anleggene er det kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SDanlegg. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 11 av 12

30 45. Utomhusanlegg Det medtas i adkomstveier mastearmaturer i parkmessig utførelse. I indre områder og ved hovedinnganger benyttes lave pullert armaturer. 5.TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 51. Bedriftskomunikasjonanlegg Det legges spredenett med parkabel for telefon og data. Det etableres telerack med tilhørende koblingsutstyr og nettverkselektronikk i telematikkrom i plan Telefonanlegg Ny telefonsentral plasseres i telematikkrom i plan 2. I bygningsmessige sjakter monteres underfordelinger. 53. Brannvarslingsanlegg I telematikkrom i plan 2 monteres ny brannsentral. Anlegget skal være et adresserbart analogt anlegg med røykdetektorer, manuelle meldere samt alarm klokker. Brannmannspanelet plasseres i vindfang ved resepsjon. 54. Sikrings-/adgangskontrollanlegg. Det skal leveres et spredenett/kabelanlegg for adgangskontroll, Dørovervåkning. Utstyr blir levert av annen leverandør. 55. Fellesantenne Bygget forsynes med fellesantenne. Det framlegges uttak på sentrale områder, læringsarealer, auditorier. I noen baserom, auditorier og ved resepsjon monteres høreslynger. Felles anbudsgrunnlag, Del D Prosjektbeskrivelse Side 12 av 12

31 (Tilbake) E. Generelle anbudsregler Utfyllende regleverk for anbudsunderlag. Som anbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Lov om Forskrift om offentlig anskaffelser - "Del II. Anskaffelser over terskelverdiene og uprioriterte tjenester". 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED 3.) E1 Anbudsinvitasjon/konkurranseregler. Orientere/veilede tilbyder og utdype/supplere bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse (hvor ulike valg foreligger) 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer eller suppleringer til standarden som anses helt nødvendig. 5.) E3 Instrukser/rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av anbudet. Alternative anbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i anbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 1 av 7

32 Teknisk orientering: Orientering beskrives innen for hvert fagområde. E1 Anbudsinvitasjon / konkuranseregler Konkurransegrunnlaget: (FOA 5-1) Avsnitt 2 pkt. k): Utfylt anbud skal innleveres i et eksemplar i papir. Bruk av tekniske spessifikkasjoner: (FOA 5-2) Avsnitt 1: Det bemerke at der det i konkurransegrunnlaget er opplyst om valg av type produkt, skal dette føres inn i anbudsdokumentet. Dette føres inn i beskrivelse på post, og/eller på eget ark/dokument med produktanvisning. (Krav til dokumentasjon opplyses det om i de enkelte entrepriser.) Befaringer og konferanser (FOA 5-3) Felles befaring vil på ett senere tidspunkt bli offentliggjort. Skatteattest (FOA 5-15) Avsnitt 5: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen skatteatest fra vedkommende firma. HMS - egenerklæring (FOA 5-16) Avsnitt 4: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen HMS-egenerklæring fra vedkommende firma. Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger (FOA 8-6) Selv om det gis anbud på alternative løsninger som angitt(se D0- Gnerelle anbudsregler, punkt D4), skal det også gis anbud på de løsninger som fremgår av prosjektdokumentene. Alternative løsninger må dokumenteres med nødvendige tegninger og beskrivelser bekostet av entreprenør. Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 2 av 7

33 Anbudsåpning ved anbudskonkurranse (FOA 8-9) Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Avvisning (FOA 8-10) Eventuelle forbehold skal spesifiseres i anbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for anbudet framkomme entydig og ordrett av anbudsbrevet: a) "Anbudet har ingen forbehold" eller b) "Anbudet har følgende forbehold:." (angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at Anbudet avvises. Tildelingskriterier: Entreprise K201: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. Det er summen av Anbudt pris for bygningsmessige arbeider og byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører som legges til grunn ved evalueringen. Hvis byggeplass- administrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører er Anbudt som en prosentsats av øvrige sideentrepriser, vil denne bli omregnet til pris basert på de økonomisk mest fordelaktige Anbudene i øvrige sideentrepriser 2. Kvalitet, vektes 10 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (5 poeng). Bedre kvalitet gir inntil Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 3 av 7

34 10 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative Anbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). 3. Leveringstid, vektes 10 %: Kortest leveringstid, i antall uker fra byggestart ihht. fremdriftsplan til overlevering, gir maksimal uttelling. 1,3 x korteste leveringstid eller mer gir ingen uttelling. Entreprise K301, K306, K401, K506 og K703: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. 2. Kvalitet, vektes 20 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (10 poeng). Bedre kvalitet gir inntil 20 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative Anbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). ANNET: Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene), men at det er entreprenør(ene) eget ansvar å få/ha de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken. Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 4 av 7

35 E2 Kontraktsbestemmelser For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, 9.3) Endring: Byggherre stiller ikke sikkerhet. Bruk av underentreprenør (NS 8405, 15) Tillegg: Tiltakshaveren forutsetter at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft ved prosjektet. Med ulovlig arbeidskraft forsås her selvstendig næringsdrivende og / eller lønnstakere som ikke svarer skatt og avgifter i hht. opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende lov- og regelverk, f.eks. mangler nødvendig arbeidseller oppholdstillatelse. Entreprenøren forplikter seg til ikke å anvende slik arbeidskraft og påtar seg det hele ansvaret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med evt. underentreprenører og pålegge disse igjen å benytte samme klausul overfor sine evt. underentreprenører, osv. Tiltakshaveren kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige tiltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsen har blitt overtrådt. Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 5 av 7

36 Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraftoppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikkekontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontrakts summen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser (NS 8405, 16) Endring: Byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll for alle delentrepriser er tillagt bygningsmessig entreprenør, med vederlag som oppgitt i Anbudet. Endringsordre (NS 8405, 20.3) Tillegg: Endringsordre kan bare gis av byggherrens prosjektleder eller byggeleder. Byggherrens svarplikt (NS 8405, 20.6) Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405, 33.1) Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 6 av 7

37 E3 INSTRUKSER / RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes byggestart for dette Anbud etter omforent fremdriftsplan. Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være i henhold til Anbudt kalender dager fra oppstartsdato. Fremdriftsplan: Byggetiden er anslått i skissert fremdriftsplan. Eventuelle forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens Anbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og alle samtlige øvrige parter. Felles anbudsgrunnlag, Del E Generelle Anbudsregler. Side 7 av 7

38 (Tilbake) F. Forhold på byggeplass F1. Hovedbedriftens ansvar "Hovedbedriften" skal i sitt anbud ta med følgende felles ytelser som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for byggherre og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/HMS-PLAN Skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap 7 være hovedvernebedrift på byggeplassen og har ansvar for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta HMS - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. HMS Planen er vedlagt som eget hefte. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: Inne på byggeområdet Tilkoplingssted avløp: Inne på byggeområdet Antall tappepunkter: 1 i rigg og slanger der i fra Dim. tappepunkter: 25mm Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 1 av 6

39 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle Fra hovedentreprenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Byggetrinn 1: Blokk A, - 5 stk. Prov. uttakssentraler. Blokk B, - 6 stk. Prov. uttakssentraler. Blokk C1, - 1 stk. Prov. uttakssentral. Byggetrinn 2: Blokk C2, - 1 stk. Prov. uttakssentraler. Blokk D1, D2 og D3 3 stk. Prov. uttakssentraler. Blokk D4 og D5 5 stk. Prov. uttakssentraler. Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: Kapasitet: 1 Hovedtavle Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Prov. byggeplasstavler og kapasiteter: - 1 stk. 3fas 63A - 1 stk. 3Fas 32A - 2 stk. 3Fas 16A stikk - 1 stk. 3Fas 10A kusrs m/ bryter for provlys - 6 stk. 16A Stikk Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 2 av 6

40 Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske telefon, data i riggplass, inklusive tilsyn og demontering i byggetiden. Tilkoplingspunkt tlf: 1 byggeplass - telefonnummer Tilkoplingspunkt faks: 1 byggeplass - faksnummer Tilkoplingspunkt xdsl 1 min. 1024kbit inkl. trådløs router Data og teletjenester skal være tilgjengelig for alle entreprenører og byggherrerrepresentanter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr. NS8405 pkt. 11.2) RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal entreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 3 av 6

41 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Rigging av felles lagerhall for lagring av materialer. Lagerhallen skal bidra til at alle entreprenører har en plass som de kan sette i fra seg materialer som ikke bør lagres utendørs. Lager for egne utstyr holdes av den enkelte entreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas skal være tilgjengelig for alle entreprenører så lenge de har behov, og de skal kunne bestille stillas hvis dette mangler eller er nedtatt. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. "Hovedbedrift" er ansvarlig for renhold i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal anvisning av alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av sideentreprenører. (Jfr. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 4 av 6

42 F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING HMS TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til HMS - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI's anbefalinger. jfr. HMS RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av hovedentreprenør. Skal plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontrakts bestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er byggherre uvedkommende. Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 5 av 6

43 F3. Generell informasjon rigg og drift Alle skal ha medtatt i sitt anbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere egne arbeider, og skal selv sørge for å bekoste nødvendig tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Hovedbedrift forutsettes å være ansvarlig for å koordinere arbeider for alle entreprenører. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggområdet overtas i den stand det er på anbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. Felles anbudsgrunnlag, Del F Forhold på byggeplass. Side 6 av 6

44 (Tilbake) G. Dokumentasjon Krav til dokumentasjon av produkter/utførelser og dokumentasjon av utført egenkontroll. G1. Sluttdokumentasjon Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder både utførelse/produkt og gjennomføring av kontrollrutiner som skal sikre rett utførelse. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres å oppfylle minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse jf Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jf entreprenørenes kontrollplaner (godkjent gjennom igangsettingstillatelsen). Branndokumentasjon BL kan kreve fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer, som ikke er eller vil være synlige når bygget tas i bruk. Produkter med brannteknisk godkjenning basert på egen monteringsanvisning (f.eks. branntetting og montasje av branndører) skal oppfylle alle angitte minstekrav. Bygget som -dokumentasjon Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver løsninger/produkter som er benyttet i det ferdige bygg. Felles anbudsgrunnlag, Del G Dokumentasjon. Side 1 av 4

45 Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/hms-informasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som byggherre må ta hensyn til. FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal levere dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av den ferdige skolen. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner f.eks. membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterses/vedlikeholdes, kreves kun bygget som -dokumentasjon. Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. Felles anbudsgrunnlag, Del G Dokumentasjon. Side 2 av 4

46 G2. Sluttfase og overtakelse Krav og prosedyrer for de siste 6 uker før overtakelse, for selve overtakelsen, for sluttoppgjør og for garantioppfølgingen. Avtalefestet sluttfase Med unntak av installasjonsarbeider mv. som eventuelt framgår av den enkelte kontrakt, skal alle arbeider og hovedrengjøring være utført minst 2 uker før overtakelsen (konkrete datoer framgår av kontraktene). Sluttfasen på 2 uker skal benyttes til innregulering, funksjonstesting og sluttrengjøring. Overtakelsen Entreprenørene innkaller til overtakelse senest 14 dager før avtalt sluttfrist. Hovedentreprenøren plikter å koordinere innkallelsene slik at overtakelsesforretningene med byggherre kan gjennomføres sammenhengende. Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: a) Eventuell dagmulkt slutter å løpe. b) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren. c) Er ikke annet avtalt opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret. d) Reklamasjonsfristen begynner å løpe. e) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren. f) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden nedtrappes. Se utfyllende tekst i NS 8405 pkt Felles anbudsgrunnlag, Del G Dokumentasjon. Side 3 av 4

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Felles anbudsgrunnlag, Del H. - SJA (Sikker jobbanalyse av prosjekt) Side 1 av 69 A. Anbudsinnbydelse

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Fygle skole Side 0-1 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Fygle skole Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * *

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Grong helse- og omsorgstun Rom for dialyse

Grong helse- og omsorgstun Rom for dialyse GRONG KOMMUNE Grong helse- og omsorgstun ANBUDSUNDERLAG Bok 0: Fellesbestemmelser Innhold 1 ANBUDSINNBYDELSE... 3 2 ENTREPRISEFORM... 4 3 ANBUDSDOKUMENTENE... 4 4 KONKURRANSEREGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim ANBUDSINNBYDELSE Trondheim 03.10.2012 OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET Kirkegata 11, 7600 Levanger Gnr.315 / Bnr.226 s 1/7 Anbudsinnbydelse Prosjekt: Gulbygget Ombygging av 1 etg. til lokaler for visning

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer