Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

2 Innhold 1. INNLEDNING PROSJEKTET KOMMUNIKASJON FRAMDRIFT OG FRISTER ENDRINGER FAKTURERING HMS-PLAN RENT BYGG DOKUMENTASJON SLUTTFASE OG OVERTAKELSE...25 PA-bok 3211 uskole doc Side 2

3 1. Innledning Hensikten med PA-boka, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk PA-boka er prosjektets veikart og styringsdokument. I PA-boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir PA-boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Etablering og innføring av PA-boka Vadsø kommune har som mål å utarbeide en PA-bok i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Prosjektleder (PL) utarbeider forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for/distribuerer til alle aktører for kommentarer/innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA-bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA-boka, skal PL revidere og BL distribuere ajourført PA-bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring. PA-bok 3211 uskole doc Side 3

4 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro RIBR Rådgivende ingeniør brann HOVE Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) RØR Entreprenør for innvendig røranlegg VENT Entreprenør ventilasjon VP BOR EL AUT Entreprenør varmepumpe Entreprenør energibrønner Entreprenør tele og elektro Entreprenør automasjon PA-bok 3211 uskole doc Side 4

5 2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Vadsø bystyres utbyggingsvedtak. Oversikt over inngåtte kontrakter. Vadsø bystyres utbyggingsvedtak av 16. november 2005 Realiseringen av prosjektet ny ungdomsskole er godkjent av Vadsø bystyre den , sak 57/05, gjennom følgende vedtak: Vadsø bystyre vedtar følgende for utbyggingen av ny ungdomskole: 1. Ungdomsskolen bygges ut med innhold og planløsning som beskrevet i saksutredningen, samlet bruttoareal m². Rådmannen skal kontrahere nødvendige arbeider for fullføring av prosjektet. 2. Skoleutbyggingen skal gjennomføres med en kostnadsramme på 118,5 mill kr, som finansieres i sin helhet gjennom låneopptak. Rådmannen skal inngå de nødvendige låneavtaler. 3. Rentekompensasjon fra den statlige finansieringsordning knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg disponeres til nedbetaling av lånet. 4. Kompensasjon for mva på inntil 23 mill kr disponeres til å dekke prosjektkostnader i byggetiden slik at reelt lånebehov reduseres. 5. Prosjektets økonomiske konsekvens innarbeides i Vadsø kommunes økonomiplan for Rådmannen rapporterer prosjektets framdrift og kostnadsutvikling til plankomiteen for skoleutbygging. Plankomiteen vurderer selv om enkeltsaker må fremmes for bystyret. 7. Tiltak nr. 12 innarbeides i prosjektet. En mer detaljert beskrivelse av vedtatt prosjekt framgår av dokumentene: Revidert forprosjekt korrigert jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/ , hhv. prosjektbeskrivelse (A4-mappe) og tegninger (A3-mappe). Dette, med enkelte praktiske tilpasninger, ligger til grunn for beskrevet og kontraktsfestet utførelse av prosjektet. PA-bok 3211 uskole doc Side 5

6 Vedtatt prosjektorganisasjon Vadsø bystyre har allerede i 2004 vedtatt en prosjektorganisasjon som skal legges til grunn for planlagt utbygging av grunnskolene i Vadsø de nærmeste år. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for utbygging av ungdomsskolen slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Vadsø bystyre Plankomiteen for skoleutbygging Div. høringsinstanser Rådmannen PL Ass. PL Norconsult AS Brukergruppe PGL E. Aursand Arkitektkontor AS BL Polarplan AS ARK E. Aursand Arkitektkontor AS HOVE Juno Bygg AS RIB Trønder-plan AS RØR Grannes VVS AS RIV AS Plan Consult VVS VENT ST-klimateknikk AS RIE Svein Munkhaugen AS VP Nord-Norsk Kjøleindustri AS RIBR Total Brannsikring AS BOR Båsum Boring Trøndelag AS EL Harstad Elektro AS AUT EM systemer PA-bok 3211 uskole doc Side 6

7 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er eller vil bli inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Norconsult AS Prosjektledelse Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjektering Polarplan AS Byggeledelse (Leverandør velges høsten 2006) Inventar Juno Bygg AS Bygningsmessigentreprise Elektromasjons Systemer AS Automasjonsanlegg Vadsø kommune Byggherre Grannes VVS AS Innvendig røranlegg Harstad Elektro AS Elektro- og teletekniske anlegg ST-klimateknikk AS Luftbehandlingsanlegg Båsum Boring AS Energibrønner med røranlegg Nord-Norsk Kjøleindustri A/S Varmepumpe og kuldeanlegg PA-bok 3211 uskole doc Side 7

8 3. Kommunikasjon Retningslinjer for kommunikasjon og korrespondanse. Hvordan sikre at informasjon når fram til og leses av adressaten? Adresseliste. Formål En praktisk og entydig kommunikasjonsform mellom aktørene skal forhindre misforståelser og sikre flyten av viktig informasjon slik at prosjektet oppnår den kvaliteten som er forventet. E-post E-post er tillatt kommunikasjonsform. Angivelse av tema/overskrift skal alltid begynne med Vadsø 3211 (dernest hva saken gjelder). Varsler og krav tillates bare sendt til overvåkete e-postadresser, som angitt i adresselista under. I slike tilfeller skal: Avsender sørge for kvittering for at e-posten er sendt og mottatt hos adressaten. Adressaten bekrefte ovenfor avsender at e-post med varsel/krav er mottatt. Tilsvarende gjelder all e-post med et innhold som kan oppfattes som viktig for avsenderen og/eller adressaten. Alle i prosjektet skal lagre e-postkorrespondansen. PA-bok 3211 uskole doc Side 8

9 Adresseliste PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Byggherre (BH) Vadsø kommune Postboks VADSØ Ulf A. Holsbø Tlf Faks Prosjektleder (PL) Norconsult AS Teknologiveien NARVIK Terje Hanssen Tlf Faks Byggeleder (BL) Polarplan AS Postboks VADSØ Roy E. Steffensen (Underkonsulenter for BL:) Byggeleder VVS Sletten Finnmark AS Tollbugata VADSØ Audun Pedersen Tlf Faks ?? Tlf Faks???????? ?????????? Byggeleder elektro Sletten Finnmark AS Postboks Kirkenes Tlf Faks ?????????? PA-bok 3211 uskole doc Side 9

10 PROSJEKTERING Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Prosjekteringsgruppeleder (PGL) Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Espen Aursand Arkitekt (PGL) Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Finn A. Vikan Rådgivende ing. byggeteknikk (RIB) Trønder-plan AS Postboks NAMSOS Ståle Rygg (Underkonsulenter for RIB:) Rådgivende ing. VVA Trønder-plan AS Postboks NAMSOS Jan Ola Ertsås Rådgivende ing. geoteknikk Rambøll Norge AS Kongens gate STEINKJER Erling Romstad E-post? Rådgivende ing. VVS (RIV) AS Plan Consult VVS Postboks NAMSOS Lorentz Rosten Rådgivende ing. elektroteknikk (RIE) Svein Munkhaugen AS Postboks VERDAL Helge Høybakken Rådgivende ing. brannteknikk (RIBR) Total Brannsikring AS Postboks ALTA Bengt Slettli Tlf Faks Tlf Faks Tlf ???????? Tlf Faks ???????? Tlf Faks ???????? Tlf Faks ???????? Tlf Faks ???????? Tlf Faks ???????? Tlf Faks ???????? PA-bok 3211 uskole doc Side 10

11 ENTREPRENØRER Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Hovedentreprenør (HOVE) Juno-Bygg AS Postboks TROMSØ Tore Uthaug E-post? Byggeplassansvarlig: Rolf Tiensu E-post? Tlf Faks Entreprenør røranlegg (RØR) Grannes VVS AS Seviceboks NAMSOS Peter Romstad E-post? Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks Entreprenør ventilasjon (VENT) ST-klimateknikk AS Postboks HARSTAD Viggo Svanstrøm E-post? Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks Entreprenør varmepumpe (VP) Nord-Norsk kjøleindustri AS Postboks HARSTAD Erling Andersen Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks Entreprenør energibrønner (BOR) Båsum Boring Trønderlag AS Postboks BØRSA Svein Johny Forren Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks PA-bok 3211 uskole doc Side 11

12 ENTREPRENØRER Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Entreprenør tele og elektro (EL) Harstad Elektro AS Postboks HARSTAD Arild Albrigtsen E-post? Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks - Entreprenør automasjon (AUT) Elektromasjon systemer AS (EM systemer) Conrad Mohrs vei 9 A 5068 BERGEN Magne Solheim Byggeplassansvarlig: NN E-post? Tlf Faks PA-bok 3211 uskole doc Side 12

13 4. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom Vadsø kommune og Juno Bygg AS (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til 392 dager, med byggestart uke 32/2006. Innen skal byggearbeidene være ferdigstilt og hovedrengjøringen av skolebygget gjennomført (unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt). Sluttfasen skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Sluttoppgjør Senest skal entreprenørene ha sendt byggherren sluttoppstilling med sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen i fht , forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut Reklamasjon Reklamasjonsfristen er PA-bok 3211 uskole doc Side 13

14 5. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Behandling av endringsmelding Byggherren skal utstede endringsordre eller avslå entreprenørens krav om endring uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt entreprenørens endringsmelding. Byggherres svarplikt på endringsmelding fra entreprenør er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt PA-bok 3211 uskole doc Side 14

15 Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren over. PL BL ENTR PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene. PA-bok 3211 uskole doc Side 15

16 6. Fakturering Nødvendige krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Vadsø kommune jf kontraktskartet i kap. 2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Vadsø kommune v/ Ulf Holsbø Postboks VADSØ Fakturaen skal sendes byggeleder: Polarplan AS Postboks VADSØ Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder. Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Vadsø kommune v/ Ulf Holsbø Postboks VADSØ Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. PA-bok 3211 uskole doc Side 16

17 Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Vadsø kommune v/ Ulf Holsbø Postboks VADSØ Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. PA-bok 3211 uskole doc Side 17

18 7. HMS-plan Helse, miljø og sikkerhet byggherres overordnede plan, organisering og gjennomføring av HMS-arbeidet. HMS-mål Vadsø kommune har som mål å gjennomføre prosjektet uten skader på personer eller miljø. For å oppnå dette skal byggeplassen planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjonene og reglene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Byggherreforskriften. Det er viktig at alle partene i byggeprosessen bidrar for å nå dette målet. Koordinatorer Ansvaret for HMS-koordineringen etter Byggherreforskriften skal ivaretas av følgende i de ulike faser av prosjektet: PL har det overordnede koordineringsansvaret for milepæler/framdrift. PGL er HMS-koordinator for prosjekteringen. Hovedbedriften (HB) er HMS-koordinator og framdriftsansvarlig koordinator for utførelsen. Koordinator for HMS-arbeidet plikter å etablere verneorganisasjonen, gjennomføre alle oppgaver nevnt i Byggherreforskriften og holde HMS-planen à jour. Hovedbedrift (HB) HB er felles rigg- og friftsansvarlig entreprenør, er ansvarlig på byggeplassen og ivaretar de forpliktelser som dette medfører jf Arbeidsmiljøloven. HB skal utpeke sitt verneombud på byggeplassen, som også blir hovedverneombud. Ansvar alle entreprenører Hver entreprenør har ansvar for egne ansatte og egne arbeider, og skal påse at egne aktiviteter utøves i tråd med Arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter, og NS Hovedverneombud Hovedverneombudet representerer HB i alle saker vedrørende HMS og er ansvarlig for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeider. I forbindelse med oppstartsmøtet skal hovedverneombudet på vegne av HB og alle ansvarlige parter på byggeplassen forelegge BL en signert bekreftelse på at bedriftene oppfyller kravene i Forskrift om internkontroll. PA-bok 3211 uskole doc Side 18

19 Hovedverneombudet skal delta i byggemøter når saker vedr. HMS behandles. Vernerunder Det skal gjennomføres vernerunde minst hver 2. uke hvor følgende skal delta: BL Hovedverneombud Verneombud (og evt. andre sikkerhetsansvarlige) fra hver entreprenør på byggeplassen. Hovedverneombudet/HB fører referat fra vernerunden og distribuerer dette. Plikt til å gjennomføre tiltak Alle entreprenører plikter å iverksette tiltak jf Byggherreforskriften kap. 4, etter anvisning/pålegg fra BL eller hovedverneombud. Plan for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø Etter Byggherreforskriftens 12 b) har PGL utarbeidet nedenforstående plan for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen. Planen omfatter det som anses å være relevante problemstillinger og tiltak. Alle entreprenører skal i tillegg selv vurdere behovet for sikker jobbanalyse i forbindelse med arbeidsoperasjoner. Arbeide hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall eller fallende gjenstander (Byggherreforskriften 12 b 1): Problem: Arbeidet forutsetter utgraving av grunnvannstand i sandmasser med fare for utrasing/utgliding. Tiltak: PG utarbeider plan og prosedyrer for gravearbeidet hvor det tas hensyn til eksisterende grunnforhold. På bakgrunn av foreliggende grunnlagsmateriale utarbeider entreprenør arbeidsplan med nødvendige sikringstiltak (f.eks. spunting, lensing mv). HB skal kontrollere at tiltakene følges opp. Fare for fall ned i byggegropa og fare for fallende gjenstander. HB skal: Utarbeide instruks til alle arbeidstakere med påbud om å benytte personlig verneutstyr som sikrer mot fall på arbeidsplassen. Gjennomføre sikringstiltak mot fall ned i byggegropa. Sjekke at maskiner, løfteinnretninger og løfteredskaper er sertifisert og at det benyttes kvalifisert personell med førerbevis på maskiner hvor dette kreves. PA-bok 3211 uskole doc Side 19

20 Arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikerte elementer (Byggherreforskriften 12 b 10): Problem: Montering av bygningselementer. Montering av maskinelt utstyr. Tiltak: Entreprenør skal påse at det benyttes godkjent løfte- og verneutstyr. HB skal utarbeide instruks til alle arbeidstakere med påbud om å benytte personlig verneutstyr og kontrollere at tiltakene følges opp. PA-bok 3211 uskole doc Side 20

21 8. Rent bygg Bestemmelser for å sikre rent bygg i byggefasen. Hensikten med rent bygg-prosedyren Rent bygg-prosedyren skal hindre at støv utvikles på byggeplassen og spredes og lagres i bygningskonstruksjonen, og hindre at smuss og støv trekkes inn utenfra. Hvem har ansvar for rent bygg? Alle som Vadsø kommune har tegnet kontrakt med har ansvar for å sikre sin egen, og sine underleverandørers, etterlevelse av rent bygg-prosedyrene. Dersom Vadsø kommunes påføres endringskrav som følge av at en kontraktspartner ikke har fulgt prosedyrene for rent bygg, må vedkommende påregne at kommunen krever økonomisk kompensasjon. Hvis bygget ikke er tilfredsstillende rengjort ved overtakelsen, vil det bli rekvirert ny rengjøring for hovedbedriftens (Juno Byggs) regning (jf Bok 0, rent bygg s. 0-23). Utførelse av rent bygg For utførelse av rent bygg gjelder anvisninger i følgende detaljblad fra NBI/Byggforsk: A Planlegging og bygging med lite avfall A Byggavfall. Oppsamling og brannsikkerhet A Ren, tørr og ryddig byggproduksjon Med basis i ovennevnte anvisninger skal HB snarest etter kontraktsinngåelse levere BL kopi av egen kvalitetssikringsplan for renhold med prosedyrer for rent bygg. Egne rutiner og prosedyrer for rigg og drift kan benyttes, forutsatt at disse forelegges BL til gjennomsyn og godkjenning. Kvalitetskontroll av rent bygg HB skal foreta ukentlig kvalitetskontroll av byggeplassrenholdet. PA-bok 3211 uskole doc Side 21

22 Avfallshåndtering Avfall skal håndteres i samsvar med nasjonale mål og kommunale renovasjonsforskrifter. Det skal tilrettelegges for gjenbruk av fornybare avfallsressurser der det er praktisk gjennomførbart. Eventuelt spesialavfall skal håndteres etter anvisning av stedlig avfallsselskap og eventuelt arbeidstilsynet. Følgende prosedyre omfatter planlegging og gjennomføring av avfallshåndteringen på byggeplassen, og gjelder avfallsansvarlig entreprenør og fagentreprenører: 1. Før oppstart av byggearbeidene utarbeider fagansvarlig entreprenør en plan for avfallshåndteringen i byggesakens ulike faser (råbygg, tettbyggfase og innjustering/innflytting). 2. Av HBs avfalls-/riggplan skal omfanget av kildesortering, skilting av container og ansvarsfordeling for avfallshåndtering framgå. 3. Bestilling av nødvendig antall containere besørges av avfallsansvarlig entreprenør. 4. Alle aktører skal melde fra til den avfallsansvarlige hvis det oppstår/finnes spesialavfall. Videre håndtering skjer i samråd med BL og stedlig avfallsselskap. 5. Ved mangelfull avfallshåndtering vil nødvendige tiltak rekvireres av BL for HBs regning. PA-bok 3211 uskole doc Side 22

23 9. Dokumentasjon Krav til dokumentasjon av produkter/utførelser og dokumentasjon av utført egenkontroll. Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder både utførelse/produkt og gjennomføring av kontrollrutiner som skal sikre rett utførelse. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres å oppfylle minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse jf Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jf entreprenørenes kontrollplaner (godkjent gjennom igangsettingstillatelsen). Branndokumentasjon BL kan kreve fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer, som ikke er eller vil være synlige når bygget tas i bruk. Produkter med brannteknisk godkjenning basert på egen monteringsanvisning (f.eks. branntetting og montasje av branndører) skal oppfylle alle angitte minstekrav. Bygget som -dokumentasjon Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver løsninger/produkter som er benyttet i det ferdige bygg. Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/hmsinformasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som Vadsø kommune må ta hensyn til. FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal levere dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av den ferdige skolen. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner f.eks. membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterses/vedlikeholdes, kreves kun bygget som - dokumentasjon. PA-bok 3211 uskole doc Side 23

24 Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. PA-bok 3211 uskole doc Side 24

25 10. Sluttfase og overtakelse Krav og prosedyrer for de siste 6 uker før overtakelse, for selve overtakelsen, for sluttoppgjør og for garantioppfølgingen. Avtalefestet sluttfase Med unntak av installasjonsarbeider mv. som eventuelt framgår av den enkelte kontrakt, skal alle arbeider og hovedrengjøring være utført minst 6 uker før overtakelsen (konkrete datoer framgår av kontraktene). Sluttfasen på 6 uker skal benyttes til innregulering, funksjonstesting og sluttrengjøring. Overtakelsen Entreprenørene innkaller til overtakelse senest 14 dager før avtalt sluttfrist. Hovedentreprenøren plikter å koordinere innkallelsene slik at overtakelsesforretningene med byggherre kan gjennomføres sammenhengende. Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: a) Eventuell dagmulkt slutter å løpe. b) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren. c) Er ikke annet avtalt opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret. d) Reklamasjonsfristen begynner å løpe. e) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren. f) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden nedtrappes. Se utfyllende tekst i NS 8405 pkt Delovertakelse Byggherre kan overta deler av kontraktarbeidet etter særskilt avtale eller etter å ha drøftet dette med entreprenøren (jf NS 8405 pkt 32.7). Slik delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For de deler av kontraktarbeidet delovertakelsen gjelder inntrer samme virkning som ved overtakelse (pkt a-f over) men med følgende unntak: Entreprenøren skal fortsatt holde hele kontraktarbeidet forsikret inntil hele kontraktarbeidet er overtatt. Entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura for den delen av kontraktarbeidet som overtas. Samtlige krav som er direkte knyttet til fullføringen av denne delen av kontraktarbeidet, skal medtas i sluttfakturaen. Dette gjelder ikke krav som også omfatter andre deler av kontraktarbeidet. PA-bok 3211 uskole doc Side 25

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer