SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011"

Transkript

1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan AS RIV-AS PlanConsult VVS RIE-Elprosjekt Trøndelag AS 1

2 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...4 B3. Framdrift og frister...7 B4. Endringer...7 B5. Fakturering...8 C - Adresseliste... 9 C1 Prosjekt og byggeledelse:...9 C2 Prosjektering:...9 C3 Entreprenører:...10 D - Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang...11 D2 Beliggenhet og adkomst...11 D3 Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB... Feil! Bokmerke er ikke definert. D5 Bygningsmessige arbeider - ARK... Feil! Bokmerke er ikke definert. D6 VVS Tekniske anlegg - RIV...12 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE... Feil! Bokmerke er ikke definert. E - Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER...17 E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER...17 F - Dokumentasjon F1 Sluttdokumentasjon...18 F2 Sluttfase og overtakelse...19 G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1 Hovedbedriftens ansvar (her entreprise Tømmer og snekkerarbeider )...19 G2 Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider...21 G3 GENERELL INFORMASJON RIGG OG DRIFT...21 G4 BYGGEMØTEBESTEMMELSER...21 G5 SJA SIKKER JOBB ANALYSE AV PROSJEKTET...23 G6 RISIKODIAGRAM ROS - METODEN...24 G7 RISIKOVURDERING...25 G8 SHA Plan...26 H - Andre vedlegg

3 A - Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Snåsa helsesenter. På vegne av tiltakshaver: Snåsa kommune som byggherre og oppdragsgiver innbys med dette til åpen tilbudskonkurranse om utførelse av Snåsa helsesenter. Prosjektet er planlagt gjennomført som byggherrestyrt sideentreprise med tømmer- og snekkerentreprenør som ansvarlig for felles rigg og drift og hovedbedrift SHA. Tek 10 skal generelt følges. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i tilbudsbeskrivelsen for respektive fag innen tilbudsfristen som er kl Tilbudsbefaring er mandag kl på tomta. Innlevering i henhold til Kunngjøringstekst i Doffin. Tilbudet skal være merket: Tilbud Snåsa helsesenter Tilbud leveres i forseglet nøytral konvolutt/pakke tydelig merket: "Snåsa helsesenter". Tilbud sendes til respektive konsulenter angitt nedenfor: TRØNDER-PLAN AS K 201: Bygningsmessig. Bok 1: Grunn- og utomhusarbeider, plasstøpte og prefabrikkerte betongarbeider, stålarbeider og lettak på nytt tilbygg ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 : Bygningsmessig. Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Blikkenslagerarbeider, Malerarbeider Bok 3: Rivingsarbeider AS PLANCONSULT VVS2 Bok 3-1 K310: Rørleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg Bok 3-2 K360: Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg EL-PROSJEKT TRØNDELAG: Bok 4 K401 : EI- installasjoner Bok 6 K601: Heis Kvalifiaksjoner: Tiltaksklasser for utførende: Entreprise K tiltaksklasse 2 Entreprise K310- tiltaksklasse 3 Entreprise K360- tiltaksklasse 3 Entreprise K401- tiltaksklasse 2 Entreprise K601- tiltaksklasse 2 Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene). Det er forutsatt at entreprenør(ene) oppnår de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken enten ved sentral eller lokal godkjenning. 3

4 B - Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles tilbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne bok 0 er samlende for følgende prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, SHA-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprosessen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed få til et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Tiltakshaver har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA- bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA- boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som tiltakshaver setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA- Bok etter kontraktsforhandlinger. Etablering og innføring av PA- boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA- bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA- boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA- bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring. Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH Tiltakshaver PL Prosjektleder BL Byggeleder PG Prosjekteringsgruppe PGL Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder ARK Arkitekt RIB Rådgivende ingeniør bygg RIV Rådgivende ingeniør VVS RIE Rådgivende ingeniør elektro RIBR Rådgivende ingeniør brann HB Hovedbedrift SHA HE Hovedentreprenør BE Bygningsentreprenør 1,2,3 osv. RØR Entreprenør for innvendig røranlegg VENT Entreprenør ventilasjon EL Entreprenør tele og elektro B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jfr.. Tiltakshaver: Snåsa kommune, Snåsa kommune AS. Oversikt over inngåtte kontrakter. Tiltakshaver: Snåsa kommune har godkjent innhenting av tilbud på de arbeider som omfattes av konkurransen og vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede tilbud og innstilling foreligger. Det forutsetter at prosjektet er innenfor budsjetterte økonomiske rammer og evt. vedtak om stopp i prosjektet gir ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon til entreprenører. Byggherre: Snåsa kommune har vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlegging av Snåsa helsesenter. Prosjektorganisasjonen er tilpasset entrepriseform (hovedentreprise med byggherrestyrte sideentrepriser) og kommende kontrakter.(for oversiktens skyld er tiltakshaversiden markert gul og entreprenørene blå): 4

5 Tiltakshaver: Snåsa kommunestyre Snåsa kommune Div. høringsinstanser PL Per Ornes Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder ARK E. Aursand Arkitektkontor AS Tøm/snek med maler og beleggsarbeider m.m. RIB Trønder-plan as Grunn, betong RIV AS Plan Consult VVS Stål.element og lett-tak RIE El-prosjektTrøndelag AS RØR RIBR Total brannsikkring As VENT El-inst. Heis (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenørertil PA- Bok.) 5

6 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser med blått aktuelle kontraktsparter til tiltakshaver Gult viser øvrige aktører i prosjektet.(pl/bl/pg) Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledel Byggeledelse Tøm/snek Heis Snåsa Kommune Tiltakshaver Grunn, betong K El-inst. VENT Stål.element og lett-tak RØR (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) 6

7 B3. Framdrift og frister Milepeler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Byggefasen fastsettes til antall dager i henhold til vedlagt forslag til hovedframdriftsplan, (Se vedlegg Ved byggestart skal byggeleder utarbeide detaljert framdriftsplan for prosjektet i samarbeide med entreprenørene. Ferdigstillelse av byggearbeidene i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til denne, med unntak for montering av Iysarmaturer. Dette fastsettes ved den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan Innreguleringsfasen skal benyttes tii innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres i henhold til gjeldende hovedframdriftsplan. Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt tiltakshaver i henhold til gjeldende hovedframdriftsplan med sluttoppstilling/- sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig og ikke fører til unødige forsinkelser. Garantitiden løper ut etter tre år. (Sluttoppgjørsdato+ 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er fra overtagelsesdato (Overtagelsesdato + 5år) (Datoer og frister blir ført inn ved/- like etter kontraktsforhandlinger med entreprenører) B4. Endringer Dette avsnittet viser prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille ut endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver altså utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes firmaet selv. Hvis entreprenørfirma oppdager forhold der det etter det` s oppfatning foreligger endring skal firma uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaver om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Tiltakshavers bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er tiltakshavers bestilling av en endring, uavhengig om den er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller ut fra tiltakshavers eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang og ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. 7

8 PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom i.e entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene. B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med byggherre jfr. kontraktskartet kart i kap. B1 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører og byggeleder Faktura alle entrepriser skal adresseres: Snåsa kommune (se adresseliste bak) Fakturaer merkes: Prosjekt Snåsa helsesenter og sendes via byggeleder som oppgis senere. Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og aktuelt fakturabeløp. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnummer framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder. Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Direkte til byggeleder Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelser er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnummer (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. 8

9 Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Snåsa kommune (se adresseliste) Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. C - Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Tiltakshaver Prosjektleder for Snåsa kommune, Per Ornes Tlf: Mobil: / Byggeleder Avklares før byggestart Tel/mobil: C2 Prosjektering: Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Saksbehandler: Finn Audun Vikan Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan as Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Bjarne Holmsen Prosjektansvarlig: Reidar Klykken Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Kåre Tørum Prosjektansvarlig: Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk Saksbehandler: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Tlf dir: Mobil: 9

10 C3 Entreprenører: Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Grunn- og betongarbeider Stålarbeider, inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall VVA-anlegg utenfor Anleggsgartnerarbeider Tømmerarbeider og snekkerarbeider m.v.inkl. felles rigg og drift Maler og beleggsarbeider Røranleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg EI- installasjoner Plattformheis (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.) 10

11 D - Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materialbeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Nybygg/omgjøring gammelt bygg Snåsa helsesenter. Det skal bygges nytt tilbygg (ca 700 m2) med hovedsakelig kontorfunksjoner og omgjøring i 1 og 2 etasje av dagens helsesenter (ca 600 m2) samt tilliggende deler av dagens sykeheim (ca 175 m2) Sistnevnte areal (ca 175 m2) kan bli vurdert redusert. Det vises til tilbudstegninger. Alle rom skal bygges i henhold til dagens og byggeperiodens gjeldende krav og standarder. For å se tilbudstegninger vises til: For å få tilgang til ARK `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS], og deretter [Tegningsliste ARK (.pdf)] eller [Tegningsliste ARK (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIB `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIB -Trønder-plan as], og deretter [Tegningsliste RIB (.pdf)] eller [Tegningsliste RIB (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIV `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIV -AS PlanConsult VVS], og deretter [Tegningsliste RIV (.pdf)] eller [Tegningsliste RIV (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIE `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIE - ELprosjekt Trøndelag AS], og deretter [Tegningsliste RIE (.pdf)] eller [Tegningsliste RIE (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. Utområder. Det vises til utomhusplaner. D2 Beliggenhet og adkomst Snåsa helsesenter ligger øst for Steinkjer nord for Snåsavannet D3 Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen. Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares av tilbydere Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: - Ved spesiell støy, graving eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende.(se vedlegg) Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse C" God Iydstandard. Beskrivelse er basert på NS3420 utgave 4. Prosjekterte løsninger er generelt basert på NBI's detaljer, preaksepterte- og typegodkjente løsninger. Alle entreprenører er selv pliktige til å følge samvittighetsfullt monteringsveiledninger for de produkter som de selv velger a benytte seg av. Dette skal fremgå i entreprenørenes FDV dokumentasjon. Evt. etterarbeider, feil osv. i forbindelse med leveransene/monteringene er fullt og helt entreprenørs ansvar. Gyldighetsrekefølgen tilbudsdokumenter er: 1.) Bok 0 11

12 2.) fagbeskrivelsene 3.) Tegninger Det må også bemerkes at beskrivelsen kan være beskrevet som element post! Det vil si at beskrevet produkt skal inneholde alle de produkter som er spesifisert i teksten i en komplett post. D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende arbeider; - grunnarbeider - betongarbeider - stålkonstruksjoner - utomhusarbeider 21 GRUNN OG FUNDAMENTER GRUNNARBEIDER Det foreligger ikke rapport fra grunnundersøkelser eller geoteknisk vurdering. Ved oppstart i byggegropa vil konsulent være tilgjengelig for vurdering av grunnen ved prøvegraving. Grunnen er antatt å bestå av sand/grusmasser, med fjell opp i dagen. Bygget fundamenteres i løsmasser. Fjellet pigges eller sprenges bort til min 0,5m under UK fundament. Det er forutsatt at en del løsmasser kan gjenbrukes og at noe nye masser må tilkjøres. Det legges ny drenering rundt tilbygget som tilknyttes egen sandfandskum. BETONGARBEIDER I GRUNNEN Nytt bygg direktefundamenteres, Generelt settes fundmenter på et 0,3m komprimert lag av sprengstein lagt på fiberduk. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. Fundamenter og vegger i grunnen utføres som plasstøpt, armert betong. 22 BÆRESYSTEM Bygget har hovedbæresystem av stål som brannisoleres etter brannklasse. Tilbygget avstives med kryss i stålkonstruksjonen samt at heissjakt og plasstøpt innervegg av betong er avstivende for konstruksjonen. 23 YTTERVEGGER Yttervegger over terrengnivå medtas av ARK 24 INNERVEGGER Gjelder heissjakt og tilhørende innervegg. Utføres i plasstøpt, armert betong. 12

13 25 DEKKER Dekke over plan 1 utføres i prefabrikkerte hulldekkelementer i betong. I trapperom plasstøpes dekket i armert betong. Golv på grunnen utføres i plasstøpt, armert betong over underliggende Isolasjon og radonmembran. Dekker avrettes med avretningsmasse før etterkommende belegg. 26 YTTERTAK Nytt yttertak består av komplette, kompakte, takelementer med bæreprofil av stål, isolasjon og tekking m.m. Det legges nye fallkiler med fall mot sluk over elementer. 71 BEARBEIDING AV TERRENG Her inngår grovplanering av terreng for etterkommende grøntareal 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER Opparbeidelse av støttemur i naturstein ved ny parkeringsplass. 73 UTENDØRS RØRANLEGG Nye ledninger og kummer i grunnen for vann og avløp 76 VEGER OG PLASSER Opparbeidelse av ny parkeringsplass, nytt hellelagt areal, ny kantstein og singel rundt bygget. 13

14 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider Det vises til beskrivelse. Rivingsarbeider prises i rivingsbeskrivelse til hovedentreprenør. 21 Bygningsmessige arbeider Det vises generelt for alle poster til beskrivelse. Yttervegger skal i hovedsak bestå av trekledning/lecavegger og148mm isolert bindingsverk. Innvendig vil det i tillegg bli utforet 48mm isolerte lekter med dobbel gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med doble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Hvis det oppstår ekstra høyder på vegger så må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha 100% akustiske systemhimlinger. Yttertak er lettak. Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeide takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Til tekking skal det benyttes folie. Fast innredning i henhold til beskrivelse. Det skal taes hensyn til at det kan bli aktuelt med ambulansegarasje som nytt tilbygg. Gulv i planlagt tilbygg er tilpasset dette.(rørføringer/-nødvendige oppstikk, gulvvarme osv.) 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann og lyd tegninger/-tekniske redegjørelse og tegninger. I de store utvendige glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K- verdi =<1,0 W/m²K. Alle glassflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinprodukter. For rom med sluker skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord el.likv.langs innvendige vegger. Over himlinger skal det generelt være støvfri maling på vegger og dekker. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde med oppmerking/-maling for parkeringsplasser. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rampe opp til dør. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan. 14

15 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31 SANITÆRANLEGG Armatur, utstyr. Det benyttes standardisert utstyr av normal kvalitet. Dette innebærer hvit porselen, vegghengte klosetter, rustfrie vaskerenner og utslagsvasker. Armatur velges i normal god kvalitet. Alt sanitærutstyr er inntegnet på både ARK og VVS-tegningene. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldt vann framføres over himlinger av isolerte kobberrør og avsluttes i sentrale fordelerskap. Herfra legges det rør i rør fram til de enkelte utstyr. I fordelerskapene monteres stengeventiler, slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges. Hovedvannledning inn til bygget er eksisterende. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via eks. varmtvannsberedere med kjelvann som energikilde. Berederne er plassert i teknisk rom, kjeller. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallssystem og spill- og overvannsledninger føres til kommunalt nett. Utvendige ledninger inngår hos RIB. Bunnledninger legges av PP-rør, mens avløpsrør i 1. etg. legges av MA-rør. 32 VARMEANLEGG Varmeproduksjon/distribusjon. For dekning av byggets transmisjonsvarmetap, oppvarming av ventilasjonsluft samt varmt forbruksvann utføres ved hjelp av en el.kjele i påvente av alternativ fyring. Varmedistribusjon. Oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje via radiatorer. Rørledninger. Ledninger for varmedistribusjon føres over himlinger fram til radiatorene. Det benyttes isolerte stålrør fram til ventilasjonsbatterier og radiatorer. 33 BRANNSLUKKING Bygget skal ikke sprinkles. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Følgende balanserte ventilasjonsanlegg installeres: Tilbygg Ombygd eksisterende bygg. I tillegg medtas separate avtrekksanlegg for bygget. 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER, VVS-ANLEGG. Her inngår nødvendige arbeider for utsparinger i vegger og dekker, innvendige grøftearbeider, kubbing i vegger for sanitærutstyr, etc. 15

16 D7 Elektro-/teletekniske anlegg - RIE 28. Bygningsmessige hjelpearbeider EL: Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, hulltaking, grøftearbeider for utelysmaster m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. Støvbinding av heissjakt og elektrofordelere. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG: 41 Strømforsyning Eksisterende hovedtavle i plan 0 med inntakskabler fra E-verkets nye trafo på yttervegg av bygget. Anleggets systemspenning er 230 V IT. I fløyene etableres underfordelinger i nisjer. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger på kabelstige i sjakt og over himlinger. Fordelinger for varmetekniske anlegg plasseres i fyrrom/ventilasjonsrom/varmepumperom. 44 Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med styring over bryter/sd-anlegg. kontorrom og fellesrom utstyres med innfelte lysrørarmaturer styrt over bevegelsesfølere. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. Markerings/ledelys forsynt over desentraliserte batteripakker monteres i rømningsveger, anlegget har sentral overvåking. 45 Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. Det monteres selvregulerende varmekabel på hovedstrekk for varmtvann. 46 Driftstekniske anlegg I plan 0 og 3 monteres ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, og varmepumpe monteres i tilhørende rom i plan 0. For disse anleggene utføres kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SD-anlegg. 49 Brann og lydtettinger Elektroentreprenør brann/lydtetter egne arbeider iht til gjeldende lover og forskrifter. TELETEKNISKE ANLEGG 52 Dataanlegg Eksisterende inntak i Snåsa helsesenter rehabiliteres med nytt telematikkrom. Hovedfordeling for tele og data i telematikkrom i plan 0 i eksisterende bygg. Den utføres som 19 frittstående gulvrack. Det benyttes fiberkabler fra hovedfordeling til underfordelinger Dataanlegget utføres som stjernenett fra hovedfordelingen. Det benyttes kabel cat. 6. Anlegget baseres på faste punkt som suppleres med trådløst. 53 Telefonanlegg Telefonanlegg utføres som IP-basert anlegg med kommunens sentralserver. Det benyttes samme spredenett som for dataanlegget. 54 Brannvarslingsanlegg Det monteres nytt adresserbart brannvarslingsanlegg kl.2 i hele bygget. Anlegget utføres i henhold til FG s regelverk og melding HO 2/ Adgangskontroll Det monteres kortlesere på ytterdører og enkelte innerdører. Sentral med batteribackup plasseres i telematikkrom med tilknytning til kommunens datanett. 54 Innbruddsalarm Det monteres innbruddsalarm i sentrale rom og korridorer. 55 Lyd og bildeanlegg I fellesrom og sentrale steder i bygget monteres antenneanlegg. Høreslynger monteres i resepsjonen AUTOMATISERINGSANLEGG 56 SD-anlegg Det skal monteres nytt automasjonsanlegg/sd anlegg ved bygget. Dette anlegget skal styrer varmeanlegget, ventilasjonsanleggene samt noe av lysanlegget. Automasjonsanlegget skal også overvåke nødlyssentral, innbruddsalarm, adgangskontrollanleggget SD-anlegget benyttes til lysstyring i korridor og mottak av signaler fra nettanalysator i hovedtavle. 74 Utomhusanlegg Parkeringsplassen belyses med mastearmaturer med metallalogen lyskilde og gangveier og stier beyttes parkarmaturer og pullerter med metallhalogen som lyskilde. HEISANLEGG 60 Personheis I bygget monteres personheis i tilknytning til nybygget. 16

17 E - Generelle tilbudsregler Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag. Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Forskrift om offentlig anskaffelser - Del I og II, Anskaffelser under terskelverdiene og uprioriterte tjenester". 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED (Vedlegg H1) 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/-konkurranseregler. Orienterer/veileder tilbyder og utdyper/supplerer bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer og suppleringer. 5.) E3 Instrukser/-rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Teknisk orientering: Orientering beskrives innenfor hvert fagområde. E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER FOA 10-2:Vedståelsesfrist settes til 60 dager eller innleveringsfrist. FOA 17-2 Frist for supplerende opplysninger til 14 kalenderdager før innlevering. FOA Det vil bli holdt lukket tilbudsåpning (Jfr. Doffin utlysning) FOA Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at forbehold(ene)`s økonomiske konsekvenser kan vurderes entydig og konkret ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold: " (angivelse/- utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. Tildelingskriterier: I tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget er angitt de forutsetninger som må oppfylles. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: 1. Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. 2. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll 3. Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Tiltakshaver vil etter en samlet vurdering velge det tilbud som totalt sett er det økonomisk mest fordelaktige for tiltakshaver. Tiltakshaver forbeholder seg rett til å forkaste samtlige tilbud i fall de totale byggekostnader overstiger det forventede prisnivå og/eller det skulle finnes annen særlig grunn herfor. For øvrig tas forbehold om myndighetenes godkjenning av planer og finansiering. E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: NS 8405, 9.3 Tiltakshavers sikkerhetsstillelse Endring: Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet NS 8405, 15 Bruk av underentreprenør Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av tiltakshaver. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor tiltakshaver. Tiltakshavers nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen 17

18 og utførelse ved underentreprise som anvendt ellers i aktuelt avtaledokument. Tiltakshaver kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skrifltig varsel fra tiltakshaver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 2 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 2000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan tiltakshaver heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir tiltakshaver anledning til a utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra a delta i oppdrag for denne tiltakshaver innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. NS 8405, 16 - Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser. Endring: Byggeplassadministrasjon, koordinering og framdriftskontroll for alle side og del/-underentrepriser blir tillagt bygningsmessig entreprenør Tømmer og snekker, med vederlag som oppgitt i firmaet` s tilbud. NS 8405, 20.3 Endringsordre Tillegg: Endringsordre kan bare gis av tiltakshavers prosjektleder eller byggeleder. NS 8405, 20.6 Tiltakshavers svarplikt Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at tiltakshaver stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet NS 8405, 27.1 Indeksregulering Tilbudets priser forståes som prisnivå uten forbehold. Kompensasjon for senere prisstigning forutsettes beregnet slik: Fra til evt. antagelse av tilbud Statistisk sentralbyrås (SSBs) totalindeks for boligblokk. 80% av kontraktssum reguleres fra antagelse og i byggeperioden: Statistisk sentralbyrås (SSBs) totalindeks for boligblokk av betong. 80% av kontraktssum reguleres Alternativt kan tilbys prisstigning for byggeperioden som fast sum som oppgis i følgeskriv. NS 8405, 27.2 Mengdekontroll. Skal utføres innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. NS 8405, 33.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. E3 INSTRUKSER / -RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes fremdrift i henhold til vedlagt hovedfremdriftsplan. Fremdriftsplan: Hovedframdriftsplan følges som vedlagt bok 0. Eventuelle forbehold til tilbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev og skal kunne evalueres slik beskrevet under E1. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør i samarbeide med byggeleder utarbeide detaljert fremdriftsplan. Entreprenørene skal deretter fremlegge endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og samtlige øvrige aktuelle parter/- sideentreprenører. F - Dokumentasjon Krav til dokumentasjon av produkter/utførelser og dokumentasjon av utført egenkontroll. F1 Sluttdokumentasjon Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder både produkt/utførelse og gjennomføring av kontrollrutiner som sikret rett utførelse og sikrer evt. nødvendig oppfølging. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres og at det oppfyller minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse og evt. nødvendig vedlikehold som entreprenør er pålagt i tilbudsdokumentet. jfr. Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/- Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jfr. entreprenørenes kontrollplaner (godkjent gjennom igangsettingstillatelsen). Det skal generelt leveres 2 eksemplar (papirkopier) av sluttdokumentasjon fra hovedentreprenør og alle sideentreprenørene i dette prosjektet. Branndokumentasjon BL krever fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer. Produkter med brannteknisk godkjenning skal baseres på egen monteringsanvisning (f.eks. branntetting og montasje av branndører/- kanaler- føringsveier) skal oppfylle alle angitte minstekrav. Bygget som -dokumentasjon 18

19 Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver løsninger/produkter som er benyttet i det ferdige bygg. Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/ HMS/SHA-informasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som tiltakshaver må ta hensyn til. FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal i tillegg til papirkopier/permer som angitt (2 stk) levere dokumentasjon i digitalt format på dvd-format i PDF for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av den ferdige skolen. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser (spesielt gulvbelegg) og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner f.eks. membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterses/vedlikeholdes, kreves kun bygget som -dokumentasjon. Sluttoppgjør betales ikke ut før etter dokumentasjon foreligger. Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. F2 Sluttfase og overtakelse Krav og prosedyrer for de siste uker før overtakelse, for selve overtakelsen, for sluttoppgjør og for garantioppfølgingen. Avtalefestet sluttfase I henhold til framdriftsplan. Overtakelsen I henhold til framdriftsplan. Delovertakelse I henhold til framdriftsplan. G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1 Hovedbedriftens/hovedentreprenørens ansvar (her entreprise Tømmer og snekkerarbeider ) Tømmer og snekkerentreprenør skal i sitt tilbud ta med følgende felles ytelser for rigg og drift som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for tiltakshaver og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. Tømmer og snekkerentreprenør,- som også er hovedentreprenør og hovedbedrift SHA,- forutsettes å være ansvarlig for å etablere drifte og koordinere arbeider felles rigg og driftarbeider for alle entreprenører og utarbeide detaljert riggplan etter kontraktsinngåelse. Riggplanen skal fremlegges byggeherre før igangsettingstillatelse blir gitt av tiltakshaver. Alle entreprenører må ta spesielle hensyn opp imot dagens nærliggende bygninger og daglige funksjoner/- drift. HMS planer til hver entreprenør integrert med SHA plan spesifikt for dette prosjektet skal generelt følges opp av alle entreprenører. Les G8 første avsnitt lenger bak. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/SHA-PLAN Hovedbedrift,- her Tømmer og snekkerentreprenør, skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap 7 ha ansvaret for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta SHA - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: Ved/på tomten Tilkoplingssted avløp: Ved/på tomten Antall tappepunkter: 2 i rigg og slanger derfra til anleggsområde 19

20 Dim. tappepunkter: 25 milimeter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, sikring, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle Fra Hovedbedriftens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: 1 Hovedtavle Kapasitet: Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: 1 stk. 3fas 63A 1 stk. 3Fas 32A 3 stk. 3Fas 16A stikk 1 stk. 3Fas 10A kurs m/ bryter for provlys 6 stk. 16A Stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og egne lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Det skal benyttes mobil/data av hver entreprenør på byggeplassen. Hver enkelt entreprenør ansvarlig for sitt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr.. NS8405 pkt. 11.2) RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal tømmer og snekkerentreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTOR/MØTEROM For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Rigging av felles lagerhall for lagring av materialer. Lagerhallen skal bidra til at alle entreprenører har en plass som de kan sette i fra seg materialer som ikke bør lagres utendørs. Antatt størrelse ca. 15 x 20 m grunnflate. Lager for egne utstyr holdes av den enkelte entreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas skal være tilgjengelig for alle entreprenører så lenge de har behov, og de skal kunne bestille stillas hvis dette mangler eller er nedtatt. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. 20

21 "Hovedbedrift"/-hovedentreprenør, her tømmer og snekkerentreprenør, er ansvarlig for renhold i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal anvisning av alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av andre entreprenører. (Jfr.. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag. Det vises også til avfallshåndtering punkt 4.8 lengre bak i bok 0. G2 Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SHA TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til SHA - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Lager for eget materiell og utstyr holdes av den enkelte entreprenør. Nødvendig drift inkludert. Plasseres etter avtale med HB/- her Tømmer og snekkerentreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/- tømmer og snekkerentreprenør og byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI' s anbefalinger. jfr. SHA RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling, rigging, drift og nedrigging av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av Hovedenetreprenør. Alle entreprenører plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontraktsbestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er tiltakshaver uvedkommende. G3 GENERELL INFORMASJON RIGG OG DRIFT Alle entreprenører skal ha medtatt i sitt tilbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere egne arbeider, og skal selv sørge for å bekoste nødvendig tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggområdet overtas i den stand det er på tilbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. Hovedentreprenør skal utarbeide framdriftsplan og riggplan med hensyn til dette. Det vises også spesielt til følgende punkter som alle entreprenører må ta hensyn til i dette prosjektet og som legges til grunn for entreprenørenes tilbud: 1. Nødvendig inngjerding og rutiner for å hindre farlige situasjoner. 2. Anleggstrafikk og "sivil" trafikk bør ikke blandes i byggetiden G4 BYGGEMØTEBESTEMMELSER Byggemøter avholdes til faste møtetidspunkt. Det vil også i enkelte faser være aktuelt å avholde koordineringsmøter med tettere intervall som inngår i rigg og drift av byggeplass. Referat distribueres pr. epost i pdf- format av tiltakshavers byggeleder. I god tid skal hver entreprenør varsle om og forberede seg på: manglende tiltakshaverleveranser (spesifikt) Kritiske tiltakshaverleveranser i neste periode, før neste byggemøte. Kritiske avhengigheter for utførelse i neste periode, før neste byggemøte. 21

22 Planlagt utførelse i neste periode, før neste byggemøte. Status for de enkelte pågående aktiviteter ihht. prosjektets detaljert framdrift (NB! Svært viktig for a ha a 'jour framdriftsplan til hvert byggemøtet) SHA- og kvalitetssikringsaktiviteter Manglende oppfølging med rapportering før byggemøte betraktes som kontraktsbrudd. I forbindelse med varsel og krav så skal disse fremsettes skriftlig 22

23 G5 SJA SIKKER JOBB ANALYSE AV PROSJEKTET I dette prosjektet er følgende punkter vurdert som relevante med tanke på særlig fare for liv og helse og negativ miljøpåvirkning. Pkt er hentet fra FOR nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (tiltakshaverforskriften) 8. c. Pkt omfatter andre aktiviteter og forhold med negativ miljøpåvirkning (Sett kryss) Reg. av lov/ fors Relevant Ikke relevant 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen X 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner X 3 Arbeid på steder med passerende trafikk X 4 Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme. X 5 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. X 6 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler. X 7 Arbeid som innebærer risiko for drukning. X 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert. X 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr. X 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall, eller fallende gjenstander X 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner X 12 Arbeid som innebærer montering eller demontering av tunge elementer. X 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,støy eller vibrasjoner X 14 Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning,. X 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner. X 16 Arbeid som innebærer brann og ekxplosjonsfare X 17 Arbeid i/ inntil kulturminner, arkeologiske verdier, verneområder X 18 Arbeid i/ inntil frilufts-/ turområder, skog og vegetasjon X 19 Arbeid på område med kjente forurensninger i grunnen eller fare for å påtreffe slik forurensning 20 Arbeid i/ inntil myr, innsjø, elv, bekk, sjø eller fjord 21 Arbeid som innebærer utslipp av byggegropvann, slamvann eller annet prosessvann 22 Lagring/ fylling av drivstoff, bruk/ lagring av kjemikalier, vaskeplass for/ plass for reparasjoner av maskiner 23 Arbeid som omfatter riving, rehabilitering hvor rivingsmaterialer/ komponenter kan være farlig avfall 24 Arbeid som medfører støy, støv, rystelser 25 Arbeid med bruk av kontroversielle materialer 26 Arbeid som innebærer bruk av stoffer på entreprenørs Forbudliste 27 Arbeid som kan medføre klager fra naboer og omgivelser 28 Arbeid på prosjekt med stor mediefokus pga. miljøforhold eller fokus fra miljøorganisasjoner 29 Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art, og medtas i skjema. X X X X X X X X X X X 23

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD 2 Ny INNHOLDSFORTEGNELSE: - GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET - ORGANISASJONPLAN - FRAMDRIFT/AKTIVITETSPLAN - AVVIKSSKJEMA - RISIKOVURDERING 3 Ny GENERELL

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid.

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid. Prosjekt nr./navn; 802 00 385 Marienlyst Skole Dato; 23.11.2016 Rev.nr; 3 RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN For utfylling se veileder Bygningsdel Nr. Farekilder

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer