GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)"

Transkript

1 GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6 B3. Framdrift og frister...9 B4. Endringer...11 B5. Fakturering...13 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse:...15 C2 Prosjektering:...16 C3 Entreprenører:...17 D. Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang...18 D2 Beliggenhet og adkomst...18 D3 Forhold på byggeplassen...18 D4 Bygningsmessige arbeider - RIB...19 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK...26 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV...29 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE...29 E. Generelle tilbudsregler E1 Tilbudsinvitasjon / konkuranseregler...35 E2 Kontraktsbestemmelser...38 E3 INSTRUKSER / RUTINER...40 F. Forhold på byggeplass F1. Hovedbedriftens ansvar...41 F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider...45 F3. Generell informasjon rigg og drift...46 G. Dokumentasjon G1. Sluttdokumentasjon...47 G2. Sluttfase og overtakelse...49 Bok H SJA - Sikker Jobb Analyse... (eget hefte) Bok I HMS-plan (Standard)... (eget hefte) Bok J. Brannteknisk redegjørelse... (eget hefte) Bok K. Lydteknisk redegjørelse... (eget hefte)

2 GRUE SKOLE Side 2 av 50 A. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Grue skole. På vegne av Grue kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkurranse om utførelse og ombygging av Grue skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Følgende tilbudsdokumentet skal være ankommet i hende innen: kl Tilbudet skal være merket: Tilbud Grue skole Anbudsbefaring på Kirkenær på skolen er klokken Frist vedrørende spørsmål om tilbudsdokumenter er satt til en uke før innlevering. Siste frist til å melde seg på er satt til TRØNDER-PLAN AS K201 :Bygningsmessig. Bok 1: Grunn- /utomhusarbeider, Betongarbeider, Stålarbeider, Bærende trekonstruksjoner ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Malerarbeider Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" AS PLANCONSULT VVS: K301: Røranlegg Innvendig sanitæranlegg Varmeanlegg Sprinkleranlegg Utendørs VVS anlegg K306: Luftbehandlingsanlegg: Luftbehandling K309: Renseanlegg Bassengtekniske anlegg

3 GRUE SKOLE Side 3 av 50 ELprosjekt Trøndelag as: K401: Elektro- og teletekniske anlegg K501: Automasjonsanlegg K601: Heistekniske anlegg B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles tilbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å utarbeide et felles tilbudsgrunnlag (også kalt bok 0) i samarbeid med sine kontraktspartnere til tilbudsfasen (denne bok). Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-Bok etter kontraktsforhandlinger.

4 GRUE SKOLE Side 4 av 50 Etablering og innføring av PA-boka Byggherre har som mål å ajourføre bok 0 og utarbeide en PA-bok i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Prosjektleder (PL) utarbeider forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for/distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring.

5 GRUE SKOLE Side 5 av 50 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro

6 GRUE SKOLE Side 6 av 50 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jfr. Grue kommune. Oversikt over inngåtte kontrakter. Grue kommune rehabiliteringsvedtak i henhold til kommunale vedtak Realiseringen av prosjektet med rehabilitering av Grue skole er godkjent av Grue kommune den gjennom følgende vedtak: Grue kommunestyre vedtok og bygge ut skolen innenfor en ramme på 105 millioner kr.

7 GRUE SKOLE Side 7 av 50 Vedtatt prosjektorganisasjon Grue kommune har allerede i 2006 vedtatt en prosjekt-organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Grue skole. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Grue kommunestyre Plankomiteen for utbygging Div. høringsinstanser Rådmannen PL Nina Keiseraas Foss Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder xxx ARK E. Aursand Arkitektkontor AS HOVE (K201) xxx RIB Trønder-Plan AS RØR (K301) xxx RIV AS Plan Consult VVS VENT (K306) xxx RIE ELprosjekt Trøndelag as HOVE (K401) xxx RIBR xxxxx (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

8 GRUE SKOLE Side 8 av 50 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bliinngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/- entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder Grue kommune Nina Keiseraas Foss Prosjektering ledelse Espen Aursand Arkitektkontor Byggeledelse Grue kommune xxx K401 xxx Grue kommune Byggherre K201 xxx K306 xxx K301 xxx (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

9 GRUE SKOLE Side 9 av 50 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til 14 mndèr dager, med byggestart Ferdiggstillelse av byggearbeidene gjennomføres innen desember Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført i henhold til framdriftsplan (1 uke etter ferdigstillelse) unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til framdriftsplan (1 uke etter hovedrengjøringsfasen) Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres i henhold til framdriftsplan (Samme som sluttoppgjørsdato, 1 uke etter innreguleringsfasen) Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig.

10 GRUE SKOLE Side 10 av 50 Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt byggherre i henhold til framdriftsplan med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut i henhold til framdriftsplan (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er i henhold til framdriftsplan (Sluttoppgjørsdato + 5år) (Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør.)

11 GRUE SKOLE Side 11 av 50 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Behandling av endringsmelding Byggherren skal utstede endringsordre eller avslå entreprenørens krav om endring uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt entreprenørens endringsmelding. Byggherres svarplikt på endringsmelding fra entreprenør er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt 20.6.

12 GRUE SKOLE Side 12 av 50 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene.

13 GRUE SKOLE Side 13 av 50 B5. Fakturering Nødvendige krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Byggeleder. Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder.

14 GRUE SKOLE Side 14 av 50 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Byggeleder. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Grue kommune v/ Nina Keiseraas Foss Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet.

15 GRUE SKOLE Side 15 av 50 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Grue kommune Telefon/- faks Overvåket e-post Prosjektleder (administrativ) Grue kommune v/ Nina Keiseraas Foss Prosjektleder (Pedagogisk) Grue kommune v/ Anita Sæthre Gopen Byggeleder

16 GRUE SKOLE Side 16 av 50 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Finn Audun Vikan Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan AS Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Ståle Rygg Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Lorentz Rosten Prosjektansv. Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk ELprosjekt Trøndelag as Neptunveien 6 Postboks VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Telefon/-faks Tlf *: Fax: dir: Mob: xx xx xx xx Tlf *: Fax: dir: Tlf *: Fax: dir: Tlf *: Fax: dir: Overvåket e-post Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring as Lars Erik Jhonsen Tlf * Fax Mob:

17 GRUE SKOLE Side 17 av 50 C3 Entreprenører: Funksjon firma saksbehandler Hove (K201) Telefon/-faks Overvåket e-post Rør (K301) Vent (K306) EL (K401) (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.)

18 GRUE SKOLE Side 18 av 50 D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Grue skole er en eksisterende b- og u-skole som skal totalrenoveres. Alle rom i u-skolen skal renoveres og bygges opp på nytt i henhold til dagens krav og standarder. Planløsninger er i hovedsak planlagt i 1-3 etasjer, og med kjeller under det meste av bygningsmassen. Yttervegger i hovedsak av bindingsverk, betong og mur. Det skal rehabiliteres for ca m2 og bygges nybygg for ca 2.265m2 i u-skolen. Totalt areal BTA 5599m2. D2 Beliggenhet og adkomst Grue skole ligger i Kirkenær sentrum. D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares med Kommunen. Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.)

19 GRUE SKOLE Side 19 av 50 D4 Bygningsmessige arbeider - RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE00 GENERELT Dette kapitlet beskriver grunnarbeidene for bygget, betongarbeidene, stålkonstruksjonene, samt hovedtak på de nye konstruksjonene som skal oppføres. Istandsetting av eks. takoverflater er medtatt av arkitekt.i tillegg beskrives utomhusarbeidene med unntak av gartnerarbeidene i dette kapitlet.va-anlegg er medtatt i besrivelse fra rådg.ing VVS. 21 GRUNN OG FUNDAMENTER GRUNNARBEIDER Generelt Det foreligger ikke geoteknisk rapport og det er ikke utført prøvegraving på tomta. Men erfaring fra området, fra utbygging i 1962, tilsier at grunnen, under det øvre laget med matjord, består av middels fast sand og grus. Tomta er omtrendtlig flat, men i området hvor ny østfløy skal oppføres er det noe kuppert, med total høydeforskjell på ca +/- 1,0m. Terrenget ligger i dag på kote ca + 156,60. For området i øst er gjennomsnittlig kotehøyde antatt være ca +156,80. Tomta har lett adkomst. 211 Byggegrop Under nybygg generelt fjernes torva ned til sand- /gruslaget. En del av torva kan, dersom byggherren ønsker det, deponeres på tomta for senere gjenbruk i forbindelse med utomhusanlegget. Resterende masser skal bortkjøres. Omfanget av dette må vurderes av byggeleder i samråd med utbygger. Det er i dette tilbudsgrunnlaget antatt at stort sett alle utgravde masser skal bortkjøres til tipplass ordnet av Utførende.

20 GRUE SKOLE Side 20 av 50 For nytt bygg i enden av sydfløya fjernes det øverste humuslaget og bygget oppføres deretter direkte på det underliggende sand- /gruslaget, som komprimeres og avrettes under golv på grunnen og under fundamentene. I forbindelse med nybygg ved vest- og østfløya må torva fjernes ned til sand- /gruslaget. Eksisterende undergrunn avrettes og komprimeres før fundamentene støpes. Etter dette må terrengnivået heves med telesikre, drenerende grusmasser, som komprimeres og avrettes tilstrekkelig før oppføring av golv på grunnen. Last fra bygget og fra fyllinga kan gi tilleggsspenninger i grunn og dermed gi setninger. Størrelsen på setningene vil avhenge av kvaliteten på massene i undergrunnen og av dybden til fast grunn. Det forventes at setningene blir forholdsvis jevne og at de utvikles over lang tid, trolig flere år. 212 Drenering Det er i dag ingen drenering av konstruksjonene. Pga av innvendige skader, bl.a. avflassing av puss på innvendig siporex, på kjellervegger på vestfløya og svømmehallen, legges det ny drenering rundt disse konstruksjonene. Dreneringen tilkobles nye drenskummer, som er medtatt av RIV. Det legges for øvrig ingen drenering i tilknytning til nye eller gamle konstruksjoner, da det er ansett som utenkelig at grunnvannsnivået vil medføre problemer for disse konstruksjonene. BETONGARBEIDER I GRUNNEN 214 Fundamenter Nye fundamenter utføres i plasstøpt, armert betong. Under vegger benyttes banketter og for søyler benyttes frittstående søylefundamenter. Generelt marktrykk som legges til grunn er 180 kn/m2 bruddlast. Bæreevnen for søylefundamentene reduseres til 150 kn/m2 bruddlast. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon.

21 GRUE SKOLE Side 21 av PRIMÆRE BYGNINGSDELER 221 Golv på grunn Deler av golv på grunn i vest- og sørfløya sages opp og fjernes, før det erstattes med nytt golv på grunnen med innstøpte varmerør. Golv på grunnen for garderobeanlegget ved svømmebassenget sages også opp og fjernes før det også erstattes med nytt golv på grunnen med innstøpte varmerør og fall mot sluker og renner. Generell oppbygning av nytt golv på grunnen over drenssjiktet er 100 mm isolasjon, diffusjonssperre, 50mm isolasjon og deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn med innstøpte varmerør medtatt av RIV. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv med sluk for å sikre nødvendige fallforhold. 222 Vegger mot grunn Her gjelder det nye ringmurer rundt alle nye konstruksjoner. Utføres i 200mm plasstøpt, armert betong på underliggende stripefundamenter. Isoleres innvendig med 80mm EPS isolasjon. Eks kjellervegger på vestfløya og svømmehallen graves opp utvendig til underkant fundament. Ytterveggene rengjøres og det utføres ev. betongrehabilitering ved behov. Ytterveggene isoleres utvendig med trykkfast XPS-isolasjon med fiberduk. 223 Søyler / bjelker Nytt hovedbæresystemet består primært av stålsøyler og -bjelker i standard profiler. Dette brannbeskyttes for krav: R60 Utvendige søyler foran hovedinngang utføres i plasstøpt, armert betong Søylene plasseres generelt sett skjult i ytter- og innervegger. Stålbjelkene vil generelt bli skjult i vegg eller over himling. Ved bæring av stålplatekonstruksjon oppføres bæringen med nødvendig fall for taket.

22 GRUE SKOLE Side 22 av 50 Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hulprofiler som søyler. For nytt dekke over svømmehallen plasstøpes nye betongdragere 450x Frittbærende dekker Pga tilstanden til bassengkroppen og dekke over svømmehallen med tilhørende bjelker er det utført tilstandanalyse i mai 2007 av A. L. Høyer a.s. Rapporten avdekket at dagens 100mm tykke dekke over hallen var av en slik forfatning at det er besluttet at dekket med tilhørende bjelker skal rives og erstattes med et nytt dekke i 200mm plasstøpt, armert betong. Det settes ingen føringer for hvordan dekket skal rives og utførelsen blir derfor mye opp til Utførende å avgjøre. Ny vestfløy oppføres i 2 etasjer med kontinuerlig etasjeskiller av mm plasstøpt, armert betong. 225 Yttervegger Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Riving av eks. ytter- og innervegger av betong, inngår i eget rivingskapittel i tilbudsbeskrivelsen. For reparasjon av yttervegger av betong, se pkt 25 Overflater. 226 Bærende innervegger I nytt påbygg på sydlig fløy blir det en innvendig bærende vegg i 200mm plasstøpt, armert betong. Veggen er bærende for overliggende tak, samt for trapper i området. Ellers er innvendige vegger primært oppført i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. For reparasjon av innervegger av betong, se pkt 25 overflater.

23 GRUE SKOLE Side 23 av Takkonstruksjonen Taket for ny vestfløy oppføres med etasjeskiller av 200mm plasstøpt, armert betong. Etterkommende oppbygning av tak er medtatt av ARK. Resterende tak består primært av komplette, isolerte og ferdig tekkede, prefabrikerte takelementer. Elementene har til dels store spenn (ca 12,5m) og skal være oppført som skivekonstruksjon. Konstruksjonen er selvbærende og oppføres med krav til brannbeskyttes: R60. Utvekslinger mellom elementene kan forekomme. Elementer og elementplaner skal dimensjoneres og prosjekteres av leverandør i samsvar med tegninger fra ARK og krav til laster fra RIB. Inkludert i leveransen er hulltakning for etterkommende taksluker og VVS gjennomføringer, samt kiler og tekning av disse for å sikre nødvendig fall mot sluker. Enkelte steder består takkonstruksjonen av korrugerte stålplater med etterkommende takoppbygning beskrevet av ARK. 228 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Stålkonstruksjoner i yttervegger brannisoleres generelt med hardpressede plater av steinull. For stålkonstruksjoner i innervegger benyttes brannhemmende maling. Betongkonstruksjoner prosjekteres og utføres for å tilfredstille følgende krav: Hovedbæresystem: A60 Sekundærbæresystem: B60 24 PRIMÆRE BYGNINGSDELER SEKUNDÆRE BYGNINGSDELER INNVENDIG 241 Påstøp Over bærende dekker i vestfløya legges 20-70mm eps isolasjon samt en etterkommende påstøp på 60mm med innstøpte varmerør medtatt av RIV.

24 GRUE SKOLE Side 24 av Golvsystemer Eks. skvalperenner skiftes ut med nye deck-level renner. Her inngår riving/fjerning av eks. renner og levering og innstøping av nye renner. 25 OVERFLATER 00 Generelt Det må antas en god del reparasjonsarbeider på eks. utvendige og innvendige betongkonstruksjoner. Dette gjelder generelt hvor deler av konstruksjoner er revet og der hvor overflatene er i alminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og arbeidsomfanget er derfor antatt i dette tilbudet. Det er rimelig at Utførende, sammen med byggeleder, foretar en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Tidligere nevnte tilstandanalyse, utført i mai 2007 av A. L. Høyer a.s. konkluderer med at bassengkroppen i svømmehallen fremstår uten skader av større omfang. Det ble registrert noe armeringskorrosjon under bassengbunnen. Ut fra denne rapporten legges det opp til en generell betongrehabilitering av bassengkroppen utvendig. 26 SUPPLERENDE BYGNINGSDELER 261 Trapper og ramper Bygget får flere små innvendig betongtrapper og ramper for å oppta høydeforskjeller mellom, og i, de forskjellige fløyene. Enkelte steder gjenstøpes små, eksisterende innvendige trapper og får ny utførelse som ramper. I forbindelse med nybygg vil det komme flere utvendige trapper og ramper. Disse utføres i plasstøpt, armert betong. Ved stort sett alle inngangspartier er det lagt opp til gruber med overliggende fotskraperister. Nye utvendige trapper og ramper overbygges med tak. Bæring for taket oppføres med korrosjonsbeskyttede stålsøyler og -bjelker.

25 GRUE SKOLE Side 25 av UTENDØRS 710 Terrengbearbeiding Det er medtatt fjerning av et øvre lag med matjord, samt ny oppbygging for nye asfaltarealer med forsterkningslag, bærelag og etterkommende asfaltbelegg. Terrenget skal heves opptill 1,0 meter ihht eksisterende nivå mot østfløya. Det legges opp til at alle eks. asfaltarealer som skal reasfalteres får samme oppbygning som nye asfaltarealer. Dette innbærer at eks. asfalt og underliggende, forurensede masser graves ut, kjøres bort og erstattes med ny generell oppbygning med nødvendig forsterkningslag, bærelag og asfaltbelegg. 711 Grovplanering av terreng I forbindelse med terrengheving ved oppføring av nye bygg må terrenget tilpasses med slake fall bort fra nye bygg. Denne opparbeidingen antas kan utføres med utgravde masser med matjord. Denne komprimeres og planeres nødvendig ut. Omfanget av dette må planlegges og utføres i samarbeid med byggeleder. Namsos Trønder-plan as.

26 GRUE SKOLE Side 26 av 50 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider 21 Bygningsmessige arbeider Yttervegger skal i hovedsak bestå av platekledning, luftespalte, diffusjon/vindbapp, GU plate og isolert bindingsverk i nødv. Tykkelse og utforing og gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med varierende antall gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder og med hjørnebeskyttelse (jfr. masseliste for vegg). Det må også bemerkes pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha akustiske himlinger, enten ved system eller fast. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. I treningsalrom er det beregnet parkett.(jfr. Gulvplan) For dekke over svømmehall må det tettes skikkelig mot evt. fuktgjennomtrengning. Yttertak skal i hovedsak bestå av lettak i nybygg og nytt varmt tak med nye gesimskasser for gammelt bygg. Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeider takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende lettak. Til tekking skal det benyttes foliert tak. Alle tak skal ha godt fall til sluk hvor snev av motfall ikke aksepteres. Fast innredning i henhold til beskrivelse.

27 GRUE SKOLE Side 27 av Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, glassfiber- glassdører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse og tegninger. I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. Solpersienner skal monteres med beskyttelseskasser over vinduer. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinprodukter. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2- lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord lakkeres med klar lakk. Malbare himlinger skal sparkles og males med rull, for å ikke skade akustikkegenskapene til disse. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområder og utearealer generelt. Utedekke tilpasses generelt til høydeforskjeller. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rullestolvenlig rampe opp til dør.

28 GRUE SKOLE Side 28 av 50 Gress,busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan/bekrivelse.

29 GRUE SKOLE Side 29 av 50 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31. SANITÆRANLEGG: Armatur, utstyr. Generelt benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen, fortrinnsvis vegghengte klosetter samt HC-servant på alle HCWC rom. Rustfritt stål for utslagsvasker og kummer. Armatur velges i normal, god kvalitet. For hovedrengjøringsrom installeres moppevaskemaskin samt utslagsvask. For enkelte spesialrom som naturfag, skolekjøkken etc. vil det bli tilkoblet vann og avløp for en del spesialutstyr. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldtvann av isolerte kobberrør fremføres over himlinger frem til sentrale fordelingsskap i vegger. Herfra legges "rør i rør"-system frem til det enkelte utstyr. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. I fordelingsskap monteres stengeventiler slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges individuelt. Vanntilførsel vil skje fra kommunalt ledningsnett utenfor bygget. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med fjernvarme som energikilde og i tillegg er berederne forsynt med elektriske elementer for sommerbruk og reserve. Berederne plasseres i fyrrom underetasje. Avløpsledninger. Avløp for både spillvann- og overvann utføres som selvfallsystem. Taknedløp. Takutformingen på bygget er slik at det i hovedsak vil bli benyttet utvendige taknedløp. Alt av eksisterende sanitæranlegg skal rives og sjaues ut av bygget.

30 GRUE SKOLE Side 30 av VARMEANLEGG: Varmeproduksjon/-distribusjon. Dekning av byggets transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft, oppvarming av bassengvann samt varmt forbruksvann utføres ved hjelp av vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra fjernvarmeanlegg. Selve oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje med varme i gulv for nye arealer, mens eksisterende arealer forsynes med radiatorer. Varmedistribusjon. Varmekurser benyttes til gulvoppvarming, radiatoranlegg, varmtvannsberedere samt oppvarming av ventilasjonsluft. Det legges opp til kurser som gir en riktig oppdeling av bygget både m.h.t. driftskostnader og innemiljø. Rørledninger. Hovedledninger fra fyrrom og til de ulike kurser utføres av isolerte stålrør og rørdeler. Evt. synlige innvendige rør legges av plastisolerte stålrør med pressfittings. Til gulvvarme benyttes plastrør. Alt av eksisterende varmeanlegg skal rives og sjaues ut av bygget. 33. BRANNSLUKKING: Deler av bygget skal bygget fullsprinkles i h.h.t. forskriftskrav. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje i tilstrekkelig antall til å nå alle rom ihht. forskriftskrav. 35. KJØLE- OG FRYSEANLEGG. I tilknytning til skolekjøkken skal det monteres egne kjøleanlegg for kjølerom og avfallsrom. Fordamper plasseres i rommene og med kondensator og kjølemaskin på tak. 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG: Det installeres i alt 5 stk balanserte ventilasjonsanlegg på bygget, hvor selve aggregatene plasseres i eget teknisk rom på tak. Aggregatene forsynes med spjeld, filter, varmegjenvinner, frekvensregulerte vifter samt vannfylte varmebatterier.

31 GRUE SKOLE Side 31 av 50 I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner. (spesialrom, heis, tekniske rom, m.m.). Alt av eksisterende ventilasjonsanlegg skal rives og sjaues ut av bygget. 38. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS: Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, innvendige grøftearbeider for bunnledninger m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. 56. AUTOMATISERINGSANLEGG: Med hensyn til automatiseringsanlegg, installeres komplett, sentralt driftskontrollanlegg med PC, skriver etc. Anlegget blir å styre samt drifte de VVS tekniske anlegg samt deler av de elektrotekniske anlegg. For ytterligere detaljer henvises det til beskrivelse fra RIE. 73. UTENDØRS VVS, UTVENDIGE LEDNINGER: Det vil bli lagt en god del nye avløpsledninger med kummer for å ivareta både barne- og ungdomsskolen. Uttrekksledninger fra byggene for spillvann og overvann skal tilknyttes nye ledninger på området. Forbruksvann samt vann til sprinkleranlegg sikres også ved tilkobling til vannledning på området og føres inn i teknisk rom.

32 GRUE SKOLE Side 32 av 50 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 40. RIVINGSARBEIDER 41. Strømforsyning Det etableres ny trafokiosk for å dekke utbygningen. I kjeller plasseres hovedfordeling for strømforsyning til lys, varme og tekniske anlegg. Anlegget blir bygd opp som 230 V. I hver fløy etableres bygningsmessige sjakter for plassering av underfordelinger. Stigekablene føres fra hovedfordeling på kabelstige. 42. Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med sentral styring, i øvrige rom styres lyset av bevegelsesføler og elektronisk dimming. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. 43. Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. I inngangspartier, vindfang og takutstikk monteres snøsmelteanlegg. 44. Driftstekniske anlegg På plan 2 monteres ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, elektrokjele og oljefyr monteres i fyrrom i kjeller. For alle disse anleggene er det kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SD-anlegg. 45. Utomhusanlegg Det medtas i adkomstveier mastearmaturer i parkmessig utførelse. I indre områder og ved hovedinnganger benyttes lave pullerter

33 GRUE SKOLE Side 33 av 50 TELETEKNISKE ANLEGG 50. RIVINGSARBEIDER 51. Bedriftskomunikkasjon Det legges spredenett med parkabel tilkoblet telefonsentral i Rådhuset. Det etableres telerack med tilhørende koblingsutstyr og nettverkselektronikk i telematikkromkjeller. 52. Telefonanlegg Stigekabler fra telematikkrom i kjeller til underfordelere i fløyene. I bygningsmessige sjakter monteres underfordelinger. 53. Brannvarslingsanlegg I telematikkrom i plan 2 monteres ny brannsentral. Brannmannspanelet plasseres i vindfang ved resepsjon. Det monteres meldere og klokker iht melding HO-2/98. Fellesantenne Bygget forsynes med fellesantenne. Det framlegges uttak på sentrale områder, læringsarealer, auditorier. I noen baserom, auditorier og ved resepsjon monteres høreslynger AUTOMATISERINGSANLEGG SD-anlegg Det monteres SD-anlegg som styrer alle driftstekniske anlegg samt lysanlegg i fellesarealer, utelys, samt utvendige varmekabler. HEISTEKNISKE ANLEGG I bygget monteres en personheis og en sengeheis.

34 GRUE SKOLE Side 34 av 50 E. Generelle tilbudsregler Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag. Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Lov om Forskrift om offentlig anskaffelser - "Del II. Anskaffelser over terskelverdiene og uprioriterte tjenester". 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/konkurranseregler. Orientere/veilede tilbyder og utdype/supplere bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse (hvor ulike valg foreligger) 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer eller suppleringer til standarden som anses helt nødvendig. 5.) E3 Instrukser/rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Teknisk orientering: Orientering beskrives innen for hvert fagområde.

35 GRUE SKOLE Side 35 av 50 E1 Tilbudsinvitasjon / konkuranseregler Konkurransegrunnlaget: (FOA 5-1) Avsnitt 2 pkt. k): Utfylt tilbud skal innleveres i et eksemplar i papir. Bruk av tekniske spessifikkasjoner: (FOA 5-2) Avsnitt 1: Det bemerke at der det i konkurransegrunnlaget er opplyst om valg av type produkt, skal dette føres inn i tilbudsdokumentet. Dette føres inn i beskrivelse på post, og/eller på eget ark/dokument med produktanvisning. (Krav til dokumentasjon opplyses det om i de enkelte entrepriser.) Befaringer og konferanser (FOA 5-3) Felles anbudsbefaring vil bli kl 09.00, på Kirkenær. Skatteattest (FOA 5-15) Avsnitt 5: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen skatteatest fra vedkommende firma. HMS - egenerklæring (FOA 5-16) Avsnitt 4: Det bemerkes at det ved underliggende entrepriseforhold større en ,- eks mva, skal det vedlegges egen HMS-egenerklæring fra vedkommende firma. Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger (FOA 8-6) Jfr. Doffintekst II.1.9 hvor det står at alternative tilbud ikke er aktuelt. Tilbudsåpning ved anbudskonkurranse (FOA 8-9) Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. 3 representanter fra Grue kommune tilstede. Avvisning (FOA 8-10) Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved evalueringen.

36 GRUE SKOLE Side 36 av 50 Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold:." (angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. Tildelingskriterier: Entreprise K201: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. Det er summen av tilbudt pris for bygningsmessige arbeider og byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører som legges til grunn ved evalueringen. Hvis byggeplass- administrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører er tilbudt som en prosentsats av øvrige sideentrepriser, vil denne bli omregnet til pris basert på de økonomisk mest fordelaktige tilbudene i øvrige sideentrepriser 2. Kvalitet, vektes 10 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (5 poeng). Bedre kvalitet gir inntil 10 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative tilbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). 3. Leveringstid, vektes 10 %: Kortest leveringstid, i antall uker fra byggestart sensommeren 2006 til overlevering, gir maksimal uttelling. 1,3 x korteste leveringstid eller mer gir ingen uttelling.

37 GRUE SKOLE Side 37 av 50 Entreprise K301, K306, K401, K506 og K703: 1. Pris, vektes 80% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. 2. Kvalitet, vektes 20 %: Utførelse/produkt som akkurat oppfyller minstekravene angitt i beskrivelsen gis halv uttelling (10 poeng). Bedre kvalitet gir inntil 20 poeng. Dårligere kvalitet gir ned til 0 poeng (aktuelt hvis alternative tilbud har lavere kvalitet enn beskrivelsen den skal kunne erstatte). ANNET: Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene), men at det entreprenør(ene) antatt å få de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken.

38 GRUE SKOLE Side 38 av 50 E2 Kontraktsbestemmelser For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, 9.3) Endring: Byggherre stiller ikke sikkerhet. Bruk av underentreprenør (NS 8405, 15) Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraftoppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikkekontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av

39 GRUE SKOLE Side 39 av 50 kontrakts summen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser (NS 8405, 16) Endring: Byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll for alle delentrepriser er tillagt bygningsmessig entreprenør, med vederlag som oppgitt i tilbudet. Endringsordre (NS 8405, 20.3) Tillegg: Endringsordre kan bare gis av byggherrens prosjektleder eller byggeleder. Byggherrens svarplikt (NS 8405, 20.6) Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405, 33.1) Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres.

40 GRUE SKOLE Side 40 av 50 E3 INSTRUKSER / RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes byggestart for dette tilbud etter September 2007 Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være i henhold til tilbudt kalender dager fra oppstartsdato. Fremdriftsplan: Byggetiden anslås til mnd. fra fysisk oppstart. Eventuelle forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og alle samtlige øvrige parter.

41 GRUE SKOLE Side 41 av 50 F. Forhold på byggeplass F1. Hovedbedriftens ansvar "Hovedbedriften" skal i sitt anbud ta med følgende felles ytelser som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for byggherre og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/HMS-PLAN Skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap 7 være hovedvernebedrift på byggeplassen og har ansvar for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Riggplan tegnes av HOVE.(Hovedentreprernør) Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta HMS - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. HMS Planen er vedlagt som eget hefte. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: Parallellt m/ riksvei ca 5m Tilkoplingssted avløp: Parallellt m/ riksvei ca 5m Antall tappepunkter: 1 i rigg og slanger der i fra Dim. tappepunkter: 25mm

42 GRUE SKOLE Side 42 av 50 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle Fra hovedentreprenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 6 uttakssentraler: - plan 1, blokk - 3 stk. - plan 2, blokk - 6 stk. - plan 3, blokk - 2 stk. Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: Kapasitet: 1 Hovedtavle Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: - 1 stk. 3fas 63A - 1 stk. 3Fas 32A - 2 stk. 3Fas 16A stikk - 1 stk. 3Fas 10A kusrs m/ bryter for provlys - 6 stk. 16A Stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning.

43 GRUE SKOLE Side 43 av 50 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske telefon, data i riggplass, inklusive tilsyn og demontering i byggetiden. Tilkoplingspunkt tlf: 1 byggeplass-telefonnummer Tilkoplingspunkt faks: 1 byggeplass-faksnummer Tilkoplingspunkt xdsl 1 min. 1024kbit inkl. trådløs router Data og teletjenester skal være tilgjengelig for alle entreprenører og byggherrerrepresentanter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr. NS8405 pkt. 11.2) RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal entreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Rigging av felles lagerhall for lagring av materialer. Lagerhallen skal bidra til at alle entreprenører har en plass som de kan sette i fra seg materialer som ikke bør lagres utendørs.

44 GRUE SKOLE Side 44 av 50 Lager for egne utstyr holdes av den enkelte entreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas skal være tilgjengelig for alle entreprenører så lenge de har behov, og de skal kunne bestille stillas hvis dette mangler eller er nedtatt. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. "Hovedbedrift" er ansvarlig for renhold i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal anvisning av alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av sideentreprenører. (Jfr. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag

45 GRUE SKOLE Side 45 av 50 F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING HMS TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til HMS - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI's anbefalinger. jfr. HMS RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av hovedentreprenør. Skal plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontrakts bestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er byggherre uvedkommende.

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Felles anbudsgrunnlag, Del H. - SJA (Sikker jobbanalyse av prosjekt) Side 1 av 69 A. Anbudsinnbydelse

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede:

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede: MØTEREFERAT Jnr. u/. Møte type/nr. Byggemøte nr 19 Prosjektnavn: Grue barne- og ungdomsskole Plass for mottagers journalføringer: Tiltakshaver: Grue kommune Møtested: Brakkeriggen Møtedato: 01.09.2008

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Møtested: Hos ARK/PGL Tid: 28.02.06 kl 08:30 14:00 Til stede: Kopi: Fra/ref: Torgeir T.Harsem Nord Consult AS (TH-Tredjemannskontrollør)

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Fygle skole Side 0-1 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Fygle skole Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG.

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG. Grong kommune Reservekraftanlegg adm. bygget/helsetunet og fjervarmesentral, BYGG. 1 Reservekraftaggregat Administrasjonsbygg / helsetun og fjernvarmeanlegg A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 Okkenhaugveien

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

SPJELKAVIK IDRETTSHALL

SPJELKAVIK IDRETTSHALL SPJELKAVIK IDRETTSHALL TILBUDSGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BYGGELEDELSE 01. Bakgrunn. Høsten 2011 ble eksisterende Spjelkavik idrettshall påført store skader ved brann. Hallen skal gjenoppbygges

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Fast lønns- og prisstigning Prosjektering /Leverandørprosjektering

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim ANBUDSINNBYDELSE Trondheim 03.10.2012 OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET Kirkegata 11, 7600 Levanger Gnr.315 / Bnr.226 s 1/7 Anbudsinnbydelse Prosjekt: Gulbygget Ombygging av 1 etg. til lokaler for visning

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid.

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid. 1. Tilbudsinnbydelse 2. Spesifikasjon av tilbud 3. Tilbudsbestemmelser 4. Kontraktsbestemmelser 5. Generelle bestemmelser 6. Tilbudsskjema 1. TILBUDSINNBYDELSE Sør-Aurdal kommune i det etterfølgende kalt

Detaljer