FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011"

Transkript

1 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Prodev AS RIV-AS PlanConsult VVS RIE-Elprosjekt Trøndelag AS 1

2 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...4 B3. Framdrift og frister...7 B4. Endringer...7 B5. Fakturering...8 C - Adresseliste... 9 C1 Prosjekt og byggeledelse:...9 C2 Prosjektering:...9 C3 Entreprenører:...10 D - Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang...11 D2 Beliggenhet og adkomst...11 D3 Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB...12 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK...14 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV...15 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE...16 E - Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER...17 E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER...17 F - Dokumentasjon F1 Sluttdokumentasjon...18 F2 Sluttfase og overtakelse...19 G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1 Hovedbedriftens ansvar (her entreprise Tømmer og snekkerarbeider )...19 G2 Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider...21 G3 GENERELL INFORMASJON RIGG OG DRIFT...21 G4 BYGGEMØTEBESTEMMELSER...21 G5 SJA SIKKER JOBB ANALYSE AV PROSJEKTET...22 G6 RISIKODIAGRAM ROS - METODEN...23 G7 RISIKOVURDERING...24 G8 SHA Plan...25 H - Andre vedlegg

3 A - Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Kvam skole. På vegne av Tiltakshaver: Steinkjer kommune som byggherre og oppdragsgiver Steinkjer Utbygging AS som oppdragsgiver innbys med dette til åpen tilbudskonkurranse om utførelse av Kvam skole. Prosjektet er planlagt gjennomført som 10 stk byggherrestyrte sideentrepriser med tømmer- og snekkerentreprenør (her sideentreprenør som alle øvrige entreprenører) som ansvarlig for felles rigg og drift og hovedbedrift SHA. Tek 10 skal generelt følges. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i tilbudsbeskrivelsen for respektive fag innen tilbudsfristen som er: kl Tilbudsbefaring er mandag kl på tomta. Innlevering i henhold til Kunngjøringstekst i Doffin. Tilbudet skal være merket: Tilbud Kvam skole Tilbud leveres i forseglet nøytral konvolutt/pakke tydelig merket: "Kvam skole". Tilbud sendes til respektive konsulenter angitt nedenfor: PRODEV AS K 201: Bygningsmessig Bok 1-1:K201-1 Grunn- og betongarbeider Bok 1-2:K201-2 Stålarbeider, inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall Bok 1-3:K701-1 VVA- anlegg utenfor -Egen entreprise -Egen entrepris -Egen entreprise ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 : Bygningsmessig. Bok 2-1:K201-1 Tømmerarbeider og snekkerarbeider m.v. inkl. felles rigg og drift Egen entreprise Bok 2-2:K201-2 Maler og beleggsarbeider, -Egen entreprise Bok 2-3:K701-2 Anleggsgartnerarbeider -Egen entreprise AS PLANCONSULT VVS2 Bok 3-1 K310: Rørleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg Bok 3-2 K360: Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg EL-PROSJEKT TRØNDELAG: Bok 4 K401 : EI- installasjoner Bok 6 K601: Plattformheis Kvalifiaksjoner: Tiltaksklasser for utførende: Entreprise K tiltaksklasse 2 Entreprise K701 tiltaksklasse 2 Entreprise K702- tiltaksklasse 1 Entreprise K tiltaksklasse 2 Entreprise K310- tiltaksklasse 3(fyrrom krever dette) Entreprise K360- tiltaksklasse 3(varmepumpe krever dette) Entreprise K401- tiltaksklasse 2 Entreprise K601- tiltaksklasse 2 Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene). Det er forutsatt at entreprenør(ene) oppnår de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken enten ved sentral eller lokal godkjenning. 3

4 B - Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles tilbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne bok 0 er samlende for følgende prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, SHA-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprosessen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed få til et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Tiltakshaver har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA- bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA- boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som tiltakshaver setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA- Bok etter kontraktsforhandlinger. Etablering og innføring av PA- boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA- bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA- boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA- bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring. Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH Tiltakshaver PL Prosjektleder BL Byggeleder PG Prosjekteringsgruppe PGL Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder ARK Arkitekt RIB Rådgivende ingeniør bygg RIV Rådgivende ingeniør VVS RIE Rådgivende ingeniør elektro RIBR Rådgivende ingeniør brann HB Hovedbedrift SHA BE Bygningsentreprenør 1,2,3 osv. RØR Entreprenør for innvendig røranlegg VENT Entreprenør ventilasjon EL Entreprenør tele og elektro B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jfr.. Tiltakshaver: Steinkjer kommune, Steinkjer Utbygging AS. Oversikt over inngåtte kontrakter. Tiltakshaver: Steinkjer kommune har godkjent innhenting av tilbud på de arbeider som omfattes av konkurransen og vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede tilbud og innstilling foreligger. Det forutsetter at prosjektet er innenfor budsjetterte økonomiske rammer og evt. vedtak om stopp i prosjektet gir ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon til entreprenører.vedtatt prosjektorganisasjon Byggherre: Steinkjer kommune og tiltakshaver for prosjektering Steinkjer Utbygging AS har vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlagt av Kvam skole. Prosjektorganisasjonen er tilpasset entrepriseform (byggherrestyrte sideentrepriser) og kommende kontrakter.(for oversiktens skyld er tiltakshaversiden markert gul og entreprenørene blå): 4

5 Tiltakshaver: Steinkjer kommunestyre Steinkjer utbygging as Div. høringsinstanser PL fram til kontrahering Ø.Bogfjellmo PL etter kontrahering Jan.A.Mediaas Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder ARK E. Aursand Arkitektkontor AS Tøm/snek RIB Prodev AS Maler og beleggsentreprenør RIV AS Plan Consult VVS Grunn, betong RIE El-prosjektTrøndelag AS Stål.element og lett-tak RIBR Total brannsikkring As RØR VENT El-inst. Plattformheis (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenørertil PA- Bok.) Utomhus kom.tekn.anl. line Anleggsgartnerarbeider 5

6 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser med blått aktuelle kontraktsparter til tiltakshaver Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Gult viser øvrige aktører i prosjektet.(pl/bl/pg) Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledel Byggeledelse Utomhus kom.tekn.anl. K Plattformheis Steinkjer Kommune Tiltakshaver Grunn, betong Tøm/snek K El-inst. VENT Anleggsgartn erarbeider Stål.element og lett-tak Maler og beleggsentrepre RØR (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) 6

7 B3. Framdrift og frister Milepeler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Byggefasen fastsettes til antall dager i henhold til vedlagt forslag til hovedframdriftsplan, med byggestart ultimo mai 2011 og byggeslutt senest før sommerferien i (Se vedlegg H6 hovedframdriftsplan, som ikke skal overskrides i tid). Ved byggestart skal byggeleder utarbeide detaljert framdriftsplan for prosjektet i samarbeide med entreprenørene. Ferdigstillelse av byggearbeidene i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til denne, med unntak for montering av Iysarmaturer. Dette fastsettes ved den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan Innreguleringsfasen skal benyttes tii innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres i henhold til gjeldende hovedframdriftsplan. Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt tiltakshaver i henhold til gjeldendehovedframdriftsplan med sluttoppstilling/- sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig og ikke fører til unødige forsinkelser. Garantitiden løper ut etter tre år. (Sluttoppgjørsdato+ 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er fra overtagelsesdato (Overtagelsesdato + 5år) (Datoer og frister blir ført inn ved/- like etter kontraktsforhandlinger med entreprenører) B4. Endringer Dette avsnittet viser prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille ut endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver altså utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes firmaet selv. Hvis entreprenørfirma oppdager forhold der det etter det`s oppfatning foreligger endring skal firma uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaver om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Tiltakshavers bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er tiltakshavers bestilling av en endring, uavhengig om den er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller ut fra tiltakshavers eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang og ryddig og presis kommunikasjon. 7

8 Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom i.e entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene. B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med byggherre jfr. kontraktskartet kart i kap. B1 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører og byggeleder Faktura alle entrepriser skal adresseres: Steinkjer kommune, Felles fakturamottak, Postboks 2530, 7729 STEINKJER Fakturaer merkes: Prosjekt 5368 Kvam skole Mediaas og sendes via byggeleder som oppgis senere. Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og aktuelt fakturabeløp. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnummer framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder. Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Steinkjer Utbyggingsselskap AS, Klingsundet, 7732 Steinkjer Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. 8

9 Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelser er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnummer (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Steinkjer utbygging AS, Ogndalsveien Steinkjer Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. C - Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Tiltakshaver Prosjektleder for byggeperioden,- Jan Arild Mediaas,- Steinkjer kommune Tlf: Mobil: Prosjektleder Prosjektleder fram til kontrahering,- Øyvin Bogfjellmo Byggeleder Avklares før byggestart Tlf : Mobil: Tel/mobil: Faks: C2 Prosjektering: Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks NAMSOS Saksbehandler: Anders Haagensen Strand Rådgivende ingeniør byggeteknikk Prodev AS Verftsgaten NAMSOS Saksbehandler: Gunnar Strømhyldem Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Kåre Tørum Prosjektansvarlig: Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Mobil: Mobil: Mobil: Mobil:

10 Saksbehandler: Joar Gran Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikring AS Pb ALTA Saksbehandler: C3 Entreprenører: Tlf dir: Mobil: Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Grunn- og betongarbeider Stålarbeider, inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall VVA-anlegg utenfor Anleggsgartnerarbeider Tømmerarbeider og snekkerarbeider m.v.inkl. felles rigg og drift Maler og beleggsarbeider Røranleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg EI- installasjoner Plattformheis (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.) 10

11 D - Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Nybygg. Samlet areal brutto er ca m² for to etasjer.(ca. 1530m² + 250m²) Består av en undervisningsdel mot nord i en etasje og en flerbrukshall mot sør i delvis 2 etasjer. Det vises til tilbudstegninger. Alle rom skal bygges i henhold til dagens og byggeperiodens gjeldende krav og standarder. For å se tilbudstegninger vises til: For å få tilgang til ARK `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS], og deretter [Tegningsliste ARK (.pdf)] eller [Tegningsliste ARK (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIB `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIB -Prodev AS], og deretter [Tegningsliste RIB (.pdf)] eller [Tegningsliste RIB (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIV `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIV -AS PlanConsult VVS], og deretter [Tegningsliste RIV (.pdf)] eller [Tegningsliste RIV (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. For å få tilgang til RIE `s tegningshotell på web, gå inn på: klikk deretter på [RIE - ELprosjekt Trøndelag AS], og deretter [Tegningsliste RIE (.pdf)] eller [Tegningsliste RIE (.dwg)] etter ønsket tegningsformat. Utområder. Det vises til utomhusplaner. D2 Beliggenhet og adkomst Kvam skole ligger øst for Steinkjer nord for Snåsavannet D3 Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen. Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares av anbydere Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: - Ved spesiell støy,graving eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende.(se vedlegg H2) Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse C" God Iydstandard. Beskrivelse er basert på NS3420 utgave 4.(Se vedlegg H3) Prosjekterte løsninger er generelt basert på NBI's detaljer, preaksepterte- og typegodkjente løsninger. Alle entreprenører er selv pliktige til å følge samvittighetsfullt monteringsveiledninger for de produkter som de selv velger a benytte seg av. Dette skal fremgå i entreprenørenes FDV dokumentasjon. Evt. etterarbeider, feil osv. i forbindelse med leveransene/monteringene er fullt og helt entreprenørs ansvar. Gyldighetsrekefølgen tilbudsdokumenter er: 1.) Bok 0 2.) fagbeskrivelsene 3.) Tegninger Det må også bemerkes at beskrivelsen kan være beskrevet som element post! Det vil si at beskrevet produkt skal inneholde alle de produkter som er spesifisert i teksten i en komplett post. 11

12 D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 20 GENERELT Kapitlet omfatter: grunnarbeider betongarbeider stålarbeider fasadeelementer takelementer 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 211 Klargjøring av tomt Eksisterende matjord avtakes og deponeres. Det er forutsatt at en del løsmasser kan gjenbrukes og at noe nye masser må tilkjøres. 212 Byggegrop Løsmasser (leire) uttraues ned til uk. fundamenter. På avrettet grunn utlegges filterduk. Oppfyllingen under golv på grunn består av sprengstein/pukk. I hallen erstattes sprengstein delvis med lette isolasjonsmasser. Utenfor grunnmurer gjenfylles med gravemasser utenfor dreneringssjikt. 216 Direkte fundamentering Plasstøpte betongfundamenter under hovedsøyler og grunnmurer, i hovedsak som banketter med utvidelser ved punktlaster. Utvendig markisoleres fundamentene. 217 Drenering Det legges drenering langs alle utvendige grunnmurer med uttrekk i sørenden av bygget. Drensrørene omfylles med pukk og fiberduk, Langs grunnmurene fylles med pukk opp til terreng. 22 BÆRESYSTEMER 221 Rammer Hovedbæring i halltaket er et stålfagverk som deler hallen i to hoveddeler. 222 Søyler I hallen benyttes stål i hovedsøyler og sekundærsøyler for vindopptak. I delevegg teknisk rom/aula ligger golv i teknisk rom og aulatak på et stålsystem. 223 Bjelker Som utvekslingsbjelker for sekundærsøyler benyttes stålbjelker. Det samme gjelder bæring for teknisk rom og tak i aula. 224 Avstivende konstruksjoner. Vindstag i hall er av stål. 225 Brannbeskyttelse I hallen er stålkonstruksjonen dimensjonert for brannbelastningen uten ekstra brannisolasjon. I skoledelen skal stålkonstruksjonen brannisoleres med mineralullplater. 23 YTTERVEGGER 231 Bærende yttervegger I hallen er det behov for solide materialer i nedre del av veggene pga. relativ hard bruk. Det velges derfor å benytte isolerte betongelementer i denne del av ytterveggen. Disse danner også bæring for mezzanindekke og er avstivende element for vindlast. Over betongelementene benyttes sandwichelementer med mineralull som isolasjon. Dette gir en enkel vegg med gode isolasjonsegenskaper. Grunnmurer utføres som plasstøpte betongvegger med isolasjon både utvendig og innvendig. Dette gir en utmerket løsning rent isolasjonsmessig, Yttersjiktet er ferdigbehandlet fra fabrikk. 12

13 24 INNERVEGGER 241 Bærende innervegger I hallen er det behov for solide materialer i nedre del av veggene pga. relativ hard bruk. Det velges betong i vegg mot garderober. Det samme gjelder for skillevegg mellom skoledelen og hallen. Alle grunnmurer utføres i betong. 25 DEKKER 251 Frittbærende dekker Dekke over garderober i hall utføres av prefabrikkerte hulldekkelementer med påstøp. Det samme gjelder for golvet i teknisk rom. 252 Golv på grunn Golv plasstøpes og stålglattes. I våtrom med sluk legges fall. Noen områder får lokal nedsenking av OK, bl.a. av hensyn til beleggtyper. 26 YTTERTAK 261 Primærkonstruksjoner I hallen benyttes ferdige takelementer, f. eks. type Lett-Tak. Elementene har god isolasjonsevne og lastkapasitet, og gir kort byggetid. 28 TRAPPER, BALKONGER 281 Trapper I hallen benyttes ferdige betongtrapper. 70 UTENDØRS 710 Bearbeidet terreng, generelt. Det er medtatt fjerning av matjord, utgraving av ubrukbare masser samt nødvendig arbeide under alle kjøreog parkeringsareal. 721 Støttemurer og andre murer. Det er medtatt nødvendige støttemurer inklusive fundament og gjenfylling. 731 Utendørs VA. Det er medtatt nødvendige sandfang, overvannkummer og ledningsanlegg for bortleding av overflatevann fra området. Tilkobles eksisterende overvannssystem ved rundkjøring. 760 Veier og plasser, generelt. Kjøre- og parkeringsarealene bygges opp med forsterkningslag, bærelag og eller belegningstein. Det er også medtatt 230 meter kantstein. 771 Gressarealer. Opparbeidelse av gressplen. 13

14 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK Bygningsmessige arbeider Flerbrukshall og tekniske rom 2.etasje prosjekteres i all hovedsak av RIB.ARK har med innvendige bindingsverksvegger i henhold til tegninger. Skoledelen bygges opp av isolert bindingsverk (198mm+48mm) Utvendig kledning utføres med luftet tømmermannskledning. Kledning på innside skal tåle røff behandling og oppheng av utstyr, og skal bestå av ett lag OSB- plater og ett lag sparklet/malt robust gipsplate. Hjørnebeskyttelse av stål på utsatte hjørner og generelt beskyttelsesbord i trafikkutsatte områder i bygget. Pga. veggers ekstra høyder må det beregnes nødvendige forsterkninger.(jfr.. snitt) Nødvendig ekstra skunking påvises av den enkelte entreprenør. Himling og overflate i alle oppholdsrom, skal ha 100% akustiske systemhimlinger. I tiilegg må det beregnes akustisk behandling med plater på vegger i baserom. For treningsal/-gym.sal er det beskrevet sportsgulv hvor oppmerking og festebokser skal være med. Yttertak skal i hovedsak utføres av takstoler og IN 350 sperrer. Til tekking skal det benyttes ru-takstein med nødvendig sikring mot sneras. Fast innredning i henhold til beskrivelse. Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Inngår i tømmer og snekkerarbeider og er tilpasset El-arbeider. Alt glass i dører og vinduer skal være personsikkert i henhold til gjeldende lover. Det skal benyttes laminerte kompakte dører i klasse D6 i de fleste innvendige dører og klasse D3 for utvendige dører. Soleksponerte vindu skal ha solglass. Alle vindus og dører(felt) er prosjektert i henhold til brann,- og Iydtekniske redegjørelser. I de store utvendige glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og eller glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m2K. Alle glassflater i fasaden skal hvor annet ikke er definert,-generelt benytte samme type glass. Rekkverk 2 etg. mot flerbrukshall skal ha glass som beskrevet/-tegnet. Malerarbeider Yttervegger skal grunnes og males. Innvendig skal vegger sparkles og males. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. I elevenes grovgarderober og hovedinngang nord /-vindfang skal det legge nålefilt på nedsenket vinylgulv for å få reinere bygg. Over himlinger skal det generelt være støvbindende maling på vegger og dekker av eksponert betong (under teknisk rom/ dekker mot 2 etg.) eller gipsplater (under takstoler,-tre bjelkelag) Blikkenslagerarbeider Inngår i tømmer og snekkerarbeider. (Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag generelt, takrenner og nediøp). Smedarbeider Inngår i tømmer og snekkerarbeider. (Håndlister og rekkverk i trapper) Anleggsgartnerarbeider Det vises til utomhusplanen. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utomhusplan. 14

15 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31 SANITÆRANLEGG Armatur, utstyr. Det benyttes standardisert utstyr av normal kvalitet. Dette innebærer hvit porselen, vegghengte klosetter med unntak at HCWC som er gulvmonterte. Rustfrie vaskerenner og utslagsvasker. Armatur velges i normal god kvalitet. Dusjutstyr leveres som type vandalsikre. For øvrig er alt sanitærutstyr inntegnet på både ARK og VVS-tegningene. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldt vann framføres over himlinger av isolerte kobberrør og avsluttes i sentrale fordelerskap. Herfra legges det rør i rør fram til de enkelte utstyr. I fordelerskapene monteres stengeventiler, slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges. Hovedvannledning inn til bygget er 63 PE. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med kjelvann som energikilde. Berederne får i tillegg noe tilleggsvarme fra varmepumpen. Berederne plasseres i teknisk rom i 2. etg. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallssystem og spill- og overvannsledninger føres til kommunalt nett. Utvendige ledninger inngår hos RIB. Dette gjelder også utvendige taknedløp. Bunnledninger legges av PP-rør, mens avløpsrør i 1. etg. legges av MA-rør. 32 VARMEANLEGG Varmeproduksjon/distribusjon. For dekning av byggets transmisjonsvarmetap, oppvarming av ventilasjonsluft samt varmt forbruksvann utføres ved hjelp av en varmepumpe basert på luft/vann med el.kjel som reserve. I tillegg er berederne komplettert med el. kolber. Varmedistribusjon. Oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje via gulvvarme, supplert med luftoppvarming i gymnastikksalen og radiatorer på skytebanen. Rørledninger. Ledninger for varmedistribusjon føres over himlinger fram til gulvvarmefordelere. Det benyttes isolerte stålrør fram til ventilasjonsbatterier, radiatorer og gulvvarmefordelere mens det for gulvvarme benyttes plastrør. 33 BRANNSLUKKING Bygget skal ikke sprinkles. 35 KJØLEANLEGG Telematikkrom. Dette rommet skal ha mekanisk kjøling. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Følgende balanserte ventilasjonsanlegg installeres: Klasseromsfløya Flerbrukshallen med garderober Miniatyrskytebanen I tillegg medtas separate avtrekksanlegg for bygget. Kanaler til klasseromsfløya føres over himling mens kanaler til flerbrukshall og miniatyrskytebane legges med åpne føringer. 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER, VVS-ANLEGG. Her inngår nødvendige arbeider for utsparinger i vegger og dekker, innvendige grøftearbeider, kubbing i vegger for sanitærutstyr, etc. 15

16 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE 28. Bygningsmessige hjelpearbeider EL: Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, hulltaking, grøftearbeider for utelysmaster m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. Støvbinding av heissjakt og elektrofordelere. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG: 41 Strømforsyning Det etableres ny hovedtavle i plan 2 med inntakskabler fra E-verkets skap ved yttervegg av bygget. Anleggets systemspenning er 400V TN-C-S. I skolefløy etableres underfordelinger i nisjer. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger på kabelstige i sjakt og over himlinger. Fordelinger for varmetekniske anlegg plasseres i fyrrom/ventilasjonsrom/varmepumperom. 44 Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med styring over bryter/sd-anlegg. Undervisningsrom og fellesrom utstyres med innfelte lysrørarmaturer styrt over bevegelsesfølere. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. Markerings/ledelys forsynt over desentraliserte batteripakker monteres i rømningsveger, anlegget har sentral overvåking. 45 Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. Det monteres selvregulerende varmekabel på hovedstrekk for varmtvann. 46 Driftstekniske anlegg I plan 2 monteres ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, og varmepumpe monteres i tilhørende rom i plan 2. Skytebanen ventileres med eget aggregat. For disse anleggene utføres kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SD-anlegg. 49 Brann og lydtettinger Elektroentreprenør brann/lydtetter egne arbeider iht til gjeldende lover og forskrifter. TELETEKNISKE ANLEGG 52 Dataanlegg Link på eksisterende Kvam skole flyttes til nyskolen. Det legges fiberrør mellom nyskolen og Kvam eldresenter. Hovedfordeling for tele og data i telematikkrom i plan 2. Den utføres som 19 frittstående gulvrack Dataanlegget utføres som stjernenett fra hovedfordelingen. Det benyttes kabel cat. 6. Anlegget baseres på faste punkt som suppleres med trådløst. 53 Telefonanlegg Telefonanlegg utføres som IP-basert anlegg tilkoblet kommunens link/sentralserver. Det benyttes samme spredenett som for dataanlegget. 542 Brannvarslingsanlegg Det monteres nytt adresserbart brannvarslingsanlegg kl.2 i hele bygget. Anlegget utføres i henhold til FG s regelverk og melding HO 2/98. Anlegget utføres med gjenbruk av utstyr fra eksisterende skoler. 546 Adgangskontroll Det monteres kortlesere på 2 ytterdører og enkelte innerdører. Sentral med batteribackup plasseres i telematikkrom med tilknytning til kommunens datanett. 549 UR-anlegg Hovedur monteres på lærerrom med biur i hvert baserom, samt aula. Ringeklokker plasseres i korridorer og utendørs. AUTOMATISERINGSANLEGG 56 SD-anlegg SD-anlegget benyttes til lysstyring i korridor og mottak av signaler fra nettanalysator i hovedtavle. For ytterligere detaljer henvises det til beskrivelse fra RIV. 74 Utomhusanlegg Parkeringsplassen belyses med mastearmaturer med LED lyskilde. Lekeanlegget belyses med parkarmaturer, og ballbanen med metallhalogen som lyskilde. 75 Utendørs tele- og automatisering Det legges føringsrør for fiberkabel fra skolen til eldresenteret, fortrinnsvis i samme grøft som krafttilførselen. HEISANLEGG I bygget monteres plattformheis i tilknytning til skytebanen i flerbrukshallen. 16

17 E - Generelle tilbudsregler Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag. Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Forskrift om offentlig anskaffelser - Del I og II, Anskaffelser under terskelverdiene og uprioriterte tjenester". 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED (Vedlegg H1) 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/-konkurranseregler. Orienterer/veileder tilbyder og utdyper/supplerer bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer og suppleringer. 5.) E3 Instrukser/-rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Teknisk orientering: Orientering beskrives innenfor hvert fagområde. E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER FOA 10-2:Vedståelsesfrist settes til 60 dager eller innleveringsfrist. FOA 17-2 Frist for supplerende opplysninger til 14 kalenderdager før innlevering. FOA Det vil bli holdt åpen tilbudsåpning (Jfr.. Doffin utlysning) FOA Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at forbehold(ene)`s økonomiske konsekvenser kan vurderes entydig og konkret ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold: " (angivelse/- utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. Tildelingskriterier: I tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget er angitt de forutsetninger som må oppfylles. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: 1. Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. 2. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll 3. Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Tiltakshaver vil etter en samlet vurdering velge det tilbud som totalt sett er det økonomisk mest fordelaktige for tiltakshaver. Tiltakshaver forbeholder seg rett til å forkaste samtlige tilbud i fall de totale byggekostnader overstiger det forventede prisnivå og/eller det skulle finnes annen særlig grunn herfor. For øvrig tas forbehold om myndighetenes godkjenning av planer og finansiering. E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: NS 8405, 9.3 Tiltakshavers sikkerhetsstillelse Endring: Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet NS 8405, 15 Bruk av underentreprenør Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av tiltakshaver. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor tiltakshaver. Tiltakshavers nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om 17

18 underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt ellers i aktuelt avtaledokument. Tiltakshaver kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skrifltig varsel fra tiltakshaver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 2 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 2000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan tiltakshaver heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir tiltakshaver anledning til a utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra a delta i oppdrag for denne tiltakshaver innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. NS 8405, 16 - Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser. Endring: Byggeplassadministrasjon, koordinering og framdriftskontroll for alle side og del/-underentrepriser blir tillagt bygningsmessig entreprenør Tømmer og snekker, med vederlag som oppgitt i firmaet` s tilbud. NS 8405, 20.3 Endringsordre Tillegg: Endringsordre kan bare gis av tiltakshavers prosjektleder eller byggeleder. NS 8405, 20.6 Tiltakshavers svarplikt Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at tiltakshaver stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet NS 8405, 27.1 Indeksregulering Tilbudets priser forståes som prisnivå uten forbehold. Kompensasjon for senere prisstigning forutsettes beregnet slik: Fra til evt. antagelse av tilbud Statistisk sentralbyrås (SSBs) totalindeks for boligblokk. 80% av kontraktssum reguleres fra antagelse og i byggeperioden: Statistisk sentralbyrås (SSBs) totalindeks for boligblokk av betong. 80% av kontraktssum reguleres Alternativt kan tilbys prisstigning for byggeperioden som fast sum som oppgis i følgeskriv. NS 8405, 27.2 Mengdekontroll. Skal utføres innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. NS 8405, 33.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. E3 INSTRUKSER / -RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes fremdrift i henhold til vedlagt hovedfremdriftsplan. Fremdriftsplan: Hovedframdriftsplan følges som vedlagt bok 0. Eventuelle forbehold til tilbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev og skal kunne evalueres slik beskrevet under E1. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør i samarbeide med byggeleder utarbeide detaljert fremdriftsplan. Entreprenørene skal deretter fremlegge endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og samtlige øvrige aktuelle parter/- sideentreprenører. F - Dokumentasjon Krav til dokumentasjon av produkter/utførelser og dokumentasjon av utført egenkontroll. F1 Sluttdokumentasjon Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder både produkt/utførelse og gjennomføring av kontrollrutiner som sikret rett utførelse og sikrer evt. nødvendig oppfølging. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres og at det oppfyller minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse og evt. nødvendig vedlikehold som entreprenør er pålagt i tilbudsdokumentet. jfr. Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/- Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jfr. entreprenørenes kontrollplaner (godkjent gjennom igangsettingstillatelsen). Det skal generelt leveres 2 eksemplar (papirkopier) av sluttdokumentasjon fra alle sideentreprenørene i dette prosjektet. Branndokumentasjon BL krever fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer. Produkter med brannteknisk godkjenning skal baseres på egen monteringsanvisning (f.eks. branntetting og montasje av branndører/- kanaler- føringsveier) skal oppfylle alle angitte minstekrav. 18

19 Bygget som -dokumentasjon Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver løsninger/produkter som er benyttet i det ferdige bygg. Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/ HMS/SHA-informasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som tiltakshaver må ta hensyn til. FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal i tillegg til papirkopier/permer som angitt (2 stk) levere dokumentasjon i digitalt format på dvd-format i PDF for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av den ferdige skolen. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser (spesielt gulvbelegg) og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner f.eks. membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterses/vedlikeholdes, kreves kun bygget som -dokumentasjon. Sluttoppgjør betales ikke ut før etter dokumentasjon foreligger. Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. F2 Sluttfase og overtakelse Krav og prosedyrer for de siste uker før overtakelse, for selve overtakelsen, for sluttoppgjør og for garantioppfølgingen. Avtalefestet sluttfase I henhold til framdriftsplan. Overtakelsen I henhold til framdriftsplan. Delovertakelse I henhold til framdriftsplan. G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1 Hovedbedriftens ansvar (her entreprise Tømmer og snekkerarbeider ) Tømmer og snekkerentreprenør skal i sitt tilbud ta med følgende felles ytelser for rigg og drift som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for tiltakshaver og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. Tømmer og snekkerentreprenør,- som også er hovedbedrift SHA,- forutsettes å være ansvarlig for å etablere drifte og koordinere arbeider felles rigg og driftarbeider for alle entreprenører og utarbeide detaljert riggplan etter kontraktsinngåelse. Riggplanen skal fremlegges byggeherre før kontraktsarbeider starter. Alle entreprenører må ta spesielle hensyn opp imot barnehage/-grendehus og idrettsbane like øst for skoletomta. HMS planer til hver entreprenør integrert med SHA plan spesifikt for dette prosjektet skal generelt følges opp av alle entreprenører. Les G8 første avsnitt lenger bak. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/SHA-PLAN Hovedbedrift,- her Tømmer og snekkerentreprenør, skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap ha ansvaret for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta SHA - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: Ved tomten Tilkoplingssted avløp: Utenfor tomten Antall tappepunkter: 2 i rigg og slanger derfra til anleggsområde Dim. tappepunkter: 25 med mer 19

20 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, sikring, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle Fra Hovedbedriftens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler (hvorav 3 i 1 etg.) Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: 1 Hovedtavle Kapasitet: Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: 1 stk. 3fas 63A 1 stk. 3Fas 32A 3 stk. 3Fas 16A stikk 1 stk. 3Fas 10A kurs m/ bryter for provlys 6 stk. 16A Stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og egne lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Det skal benyttes mobil/data av hver entreprenør på byggeplassen. Hver enkelt entreprenør ansvarlig for sitt. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr.. NS8405 pkt. 11.2) RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal tømmer og snekkerentreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTOR/MØTEROM For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas ordnes av hver enkelt entreprenør. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Hb skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. "Hovedbedrift", her tømmer og snekkerentreprenør, er ansvarlig for organisering (obs! rydding skal gjøres av hver enkelt entreprenør og prises inn av disse) i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal anvisning av alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av andre entreprenører. (Jfr.. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) 20

21 Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag. Det vises også til avfallshåndtering punkt 4.8 lengre bak i bok 0. G2 Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SHA TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til SHA - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Lager for eget materiell og utstyr holdes av den enkelte entreprenør. Nødvendig drift inkludert. Plasseres etter avtale med HB/- her Tømmer og snekkerentreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/- tømmer og snekkerentreprenør og byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI' s anbefalinger. jfr.. SHA RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling, rigging, drift og nedrigging av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av Tømmer og snekkerentreprenør. Alle entreprenører plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontraktsbestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er tiltakshaver uvedkommende. G3 GENERELL INFORMASJON RIGG OG DRIFT Alle entreprenører skal ha medtatt i sitt tilbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere egne arbeider, og skal selv sørge for å bekoste nødvendig tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggområdet overtas i den stand det er på tilbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. Tømmer og snekkerentreprenør skal utarbeide framdriftsplan og riggplan med hensyn til dette. Det vises også spesielt til følgende punkter som alle entreprenører må ta hensyn til i dette prosjektet og som legges til grunn for entreprenørenes tilbud: 1. Nødvendig inngjerding og rutiner for å hindre farlige situasjoner. 2. Anleggstrafikk og "sivil" trafikk bør ikke blandes i byggetiden G4 BYGGEMØTEBESTEMMELSER Byggemøter avholdes til faste møtetidspunkt. Det vil også i enkelte faser være aktuelt å avholde koordineringsmøter med tettere intervall som inngår i rigg og drift av byggeplass. Referat distribueres pr. epost i pdf- format av tiltakshavers byggeleder. I god tid skal hver entreprenør varsle om og forberede seg på: manglende tiltakshaverleveranser (spesifikt) Kritiske tiltakshaverleveranser i neste periode, før neste byggemøte. Kritiske avhengigheter for utførelse i neste periode, før neste byggemøte. Planlagt utførelse i neste periode, før neste byggemøte. Status for de enkelte pågående aktiviteter ihht. prosjektets detaljert framdrift (NB! Svært viktig for a ha a 'jour framdriftsplan til hvert byggemøtet) SHA- og kvalitetssikringsaktiviteter Manglende oppfølging med rapportering før byggemøte betraktes som kontraktsbrudd. I forbindelse med varsel og krav så skal disse fremsettes skriftlig 21

22 G5 SJA SIKKER JOBB ANALYSE AV PROSJEKTET I dette prosjektet er følgende punkter vurdert som relevante med tanke på særlig fare for liv og helse og negativ miljøpåvirkning. Pkt er hentet fra FOR nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (tiltakshaverforskriften) 8. c. Pkt omfatter andre aktiviteter og forhold med negativ miljøpåvirkning (Sett kryss) Reg. av lov/ fors Relevant Ikke relevant 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen X 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner X 3 Arbeid på steder med passerende trafikk X 4 Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme. Vedl. H4 X 5 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. X 6 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler. X 7 Arbeid som innebærer risiko for drukning. X 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert. X 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr. X 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall, eller fallende gjenstander X 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner X 12 Arbeid som innebærer montering eller demontering av tunge elementer. X 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,støy eller vibrasjoner X 14 Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning,. X 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner. X 16 Arbeid som innebærer brann og ekxplosjonsfare X 17 Arbeid i/ inntil kulturminner, arkeologiske verdier, verneområder X 18 Arbeid i/ inntil frilufts-/ turområder, skog og vegetasjon X 19 Arbeid på område med kjente forurensninger i grunnen eller fare for å påtreffe slik forurensning 20 Arbeid i/ inntil myr, innsjø, elv, bekk, sjø eller fjord 21 Arbeid som innebærer utslipp av byggegropvann, slamvann eller annet prosessvann 22 Lagring/ fylling av drivstoff, bruk/ lagring av kjemikalier, vaskeplass for/ plass for reparasjoner av maskiner 23 Arbeid som omfatter riving, rehabilitering hvor rivingsmaterialer/ komponenter kan være farlig avfall 24 Arbeid som medfører støy, støv, rystelser 25 Arbeid med bruk av kontroversielle materialer 26 Arbeid som innebærer bruk av stoffer på entreprenørs Forbudliste 27 Arbeid som kan medføre klager fra naboer og omgivelser 28 Arbeid på prosjekt med stor mediefokus pga. miljøforhold eller fokus fra miljøorganisasjoner 29 Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art, og medtas i skjema. X X X X X X X X X X X 22

23 G6 RISIKODIAGRAM ROS - METODEN ROS metoden er et verktøy for å konkretisere risiko i forbindelse med forskjellige aktiviteter. Metoden betrakter risiko som et resultat av hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og hvilken konsekvens (omfang) ulykken kan få om den inntreffer. Verktøyet består av en risikomatrise hvor X- og Y- aksen deles inn i 5 rubrikker hvor sannsynlighet angis fra «lite sannsynlig» til «svært sannsynlig» og konsekvens fra «ufarlig» til «katastrofalt». Den enkelte aktivitet vurderes med tanke på hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og hvilken konsekvens det vil få om den inntreffer. Sannsynlighet Konsekvens 1 Ufarlig 2 Farlig 3 Kritisk 4 Meget kritisk 5 Katastrofalt 5 Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Beskrivelse av konsekvens Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier / økon. tap Ufarlig Farlig Kritisk Ubetydelige personskader Fravær < 3 dager Mindre personskader Fravær 3 16 dager Betydelige personskader Fravær > 16 dager Ubetydelige miljøskader Mindre miljøskader Betydelige skader på miljøet Meget kritisk Kan resultere i død Alvorlige skader på miljøet Katastrofalt Kan resultere i mange døde Svært alvorlige skader på miljøet Ubetydelige skader på materiell: Skader under kr Mindre materielle skader Skader: kr Betydelige materielle skader. Skader: kr Alvorlige materielle skader; Skader: kr Fullstendig materiell ødeleggelse. Skader: over kr Beskrivelse av sannsynlighet Betegnelse Forklaring 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang pr. 10 år 2 Mindre sannsynlig 1 gang hvert 5-10 år 3 Sannsynlig 1 gang hvert 1-5 år 4 Meget sannsynlig 1-10 ganger hvert år 5 Svært sannsynlig Mer enn 10 ganger i året 23

24 G7 RISIKOVURDERING NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) Fase/Aktivitet I hele byggetiden. I hele byggetiden. I hele byggetiden. I hele byggetiden. Løft av tyngre elementer Riving fjerning av asbest Mulige risiko; sannsynlighet og konsekvens (hva, hvor, og når kan det skje, konsekvens) Fall av mindre gjenstander, Ved arbeider der arbeid foregår i flere høyder svært sannsynlig (4) farlig (2) Klemfare: Ved flytting og nedfalling av tyngre elementer svært sannsynlig (4) farlig (2) Støy: Ved bruk av utstyr som støyer. svært sannsynlig (3) ufarlig (1) Fallskader: Ved arbeid over flere etasjeplan. svært sannsynlig (4) farlig (2) Fall av større element gjenstander: Ved montering av tyngre elementer. Sannsynlig (3) Meget kritisk (4) Asbestholdig plater på yterfasade/tak Svært sannsynlig (0) Meget kritisk (0) Risikoreduserende tiltak Pålagt hjelmbruk Pålagt bruk av vernesko Hørselvern, Støysoner/avsperringer. Bruk av stillaser, Fysisk tildekking og avsperring av områder ved fare for å falle gjennom/utfor. Sikkerhetssoner, HVO skal være tilstede, Nødvendig verneutstyr + sertifisering. Ansvarlig HVO HVO HVO HVO HVO HVO

25 G8 SHA Plan 1.1 Forord. For å forstå forskjellen mellom SHA og HMS plan siteres følgende: HMS systemet til en virksomhet som tilhører den enkelte virksomhet, er spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører. Alle forhold som angår helse, miljø og sikkerhet for involverte i dette byggeprosjekt medregnes i det` s HMS system. Det vil si at en virksomhet som er inne på en bygg og anleggsplass, skal ta opp deler av SHA- planen for byggeplassen som er relevant i sitt eget HMS- system. Først da vil HMS- systemet for virksomheten bli fullverdig. (Fra faksimile overlevert fra Steinkjer kommune, datert ) At dette blir gjort er en forutsetning i dette prosjektet. SHA planen skal i hovedsak beskrive fire forhold: 1. Organiseringen i prosjektet (organisasjonskart) Se Når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (hovedframdriftsplan se vedlegg H6 samt detaljert framdriftsplan som utarbeides senere i byggetiden mellom byggeleder og entreprenører) 3. De spesifikke tiltak som må utføres. Se bak 4. Rutiner for avviksbehandling Tiltakshaverforskriften (BHF , jfr. 7 og 8) gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres byggevirksomhet. Tiltakshaver har i følge tiltakshaverforskriften det overordnede ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom alle faser: Prosjekteringsfasen Byggefasen Bruksfasen For å ivareta dette har tiltakshaver utarbeidet denne plan som beskriver organisasjon, ansvarsfordeling og viktige elementer som må ivaretas for å etterleve tiltakshaverforskriften. Denne SHA - planen er ment som minimumskrav til SHA Plan. Eget SHA System som ivaretar minimumskrav som er satt kan benyttes. Digital kopi med linker til de forskjellige regler, forskrifter og skjemaer finnes på følgende WEB adresse: Målsetting. Tiltakshavers målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i forskriftene. Arbeidsmiljøloven Tiltakshaverforskriften Internkontrollforskriften Forskrift om avfallsbehandling Andre relevante forskrifter og normer Tegninger og beskrivelse Fremdriftsplaner Det er viktig at alle parter i byggeprosessen bidrar til at målsettingen oppfylles. SHA - Planen er et hjelpemiddel til å oppnå dette. Alle på byggeplassen plikter å overholde reglene i SHA - Planen, sammen med andre relevante regler som er gitt i lov, forskrifter eller lokale bestemmelser. Tiltakshaver vil kunne kontrollere at bestemmelsene i tiltakshaverforskriften blir etterlevd i prosjektet. 1.3 Orientering om prosjektet. Orienteringen skal inneholde: - Prosjektets navn: Kvam skole - Prosjektets adresse: Kvam, grendesenter, 7732 Steinkjer Byggingen av Kvam skole utføres av Tiltakshaver Steinkjer kommune og oppdragsgiver Steinkjer Utbygging AS Prosjektet er utlyst med tiltakshaverstyrte sideentrepriser med fagdeling som oppgitt over. Prosjektet er planlagt gjennomført som tiltakshaverstyrte sideentrepriser med tømmer- og snekkerentreprenør som hovedbedrift SHA og felles rigg og drift. Kvam skole skal bygges etter dagens standarder. Ved byggingen skal det ta hensyn til nabo mot øst eller grendehusets og barnehagens drift av ute område, Dette avklares med ledelse. Spesielle risikofaktorer Spesielle risikomomenter vil oppstå ved løft av elementer, der det må være spesielt oppmerksom på at det ikke er kommet personer innenfor anleggsområdet. Det må ikke stables elementer som kan falle ned og gi klemmefarer for evt. inntrengende barn utenfor ordinær arbeidstid.

26 1.4 Distribusjon. SHA - planen distribueres til følgende: Tiltakshaver (BH) Tiltakshavers Prosjektleder (PL) Koordinator Prosjektering (KP) Koordinator Utførelse (KU) Hovedbedrift (HB) Hovedbedriftens verneombud (HVO) Oppslag på byggeplassen 1.5 Informasjon i utførelsesfasen. KU og eller HB kaller inn til informasjonsmøter om SHA plan. HB sørger for at Personlig sikkerhetsinformasjon og Adgangskontroll blir gjennomgått, fylles ut og signeres første arbeidsdag. Dette gjelder alle arbeidstakere som skal utføre arbeid på prosjektet. Henvisning: 4.18 Adgangskontroll 2.1 SHA Organisasjonsplan. Byggherre (BH) Prosjektleder/ Byggherres represetant (PL) SHA Koordinator (KU) SHA Koordinator (KP) Hovedbedrift (HB) Hovedverneombud (HVO) ARK RIB RIV RIE Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS Verneombud (NN) Foretak AS 26

27 2.2 SHA Ansvarsfordeling (skjema fylles ut før byggestart) Tiltakshaver(BH)/-tiltakshaver: Steinkjer kommune. Firma / organisasjonsnr.: Ansvarlig: Prosjektleder/tiltakshavers representant (PL): Steinkjer Utbygging AS Firma / organisasjonsnr.: Ansvarlig : Øyvin Bogfjellmo fram til kontrahering, Jan Arild Koordinator for arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjekt (prosjektering) (KP)/(PGL): Firma / organisasjonsnr.: Ansvarlig : Koordinator for arbeidsmiljø under gjennomføring av prosjekt (KU): Firma / organisasjonsnr.: Ansvarlig : Byggeleder (BL) i samarbeide med Hovedbedrift (HB) Hovedbedrift for samordning etter AML (HB): Firma / organisasjonsnr.: Ansvarlig : Virksomhetsansvarlige Mediaas i byggetiden. Espen Aursand Arkitektkontor AS I Espen Aursand Hovedbedriftens Verneleder, tlf Evt. Tiltakshavers Verneleder (BH-GVO), tlf 2.3 SHA Ansvarsoppgaver. Under utarbeidelse av planen er det tatt stilling til hvem som har ansvar for hvilke oppgaver i dette spesielle prosjekt. Koordinator for SHA arbeidet er pliktig til å gjennomføre alle oppgavene nevnte i tiltakshaverforskriften og skal holder SHA planen á jour og sørger for at verneorganisasjonen blir etablert. 2.4 SHA Tiltakshaver/Prosjektleder(BH/PL) BH/PL har overordnet ansvar for SHA i prosjektet og skal sørge for at SHA- plan blir utarbeidet. Planen skal inneholde spesifikke tiltak (SJA, se foran) for arbeid som kan medføre særlig risiko for liv og helse BH/PL skal velge koordinator for prosjekteringen BH/PL skal velge koordinator for utførelsen BH/PL skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 2.5 SHA Koordinator prosjektering (KP) KP skal sørge for at arkitektoniske, tekniske og organisatoriske løsninger som velges for prosjektet, legger til rette for forsvarlig gjennomføring og bruk, og at dette blir dokumentert. KP skal kontrollere at dette blir ivaretatt i tilbudsdokumenter, tegninger og beskrivelser, og skal påse at SHA- hensyn for drift og vedlikehold er ivaretatt. KP skal koordinere prosjekteringsarbeidet mht. SHA. KP skal sørge for at kontraktsforhold og fullmakter er tilpasset slik at disse ivaretar koordinatorenes arbeidsoppgaver 27

28 KP skal vurdere byggetid/ aktivitetsrekkefølge og lage fremdriftsplan for gjennomføring, slik at SHA blir hensyntatt. KP skal sørge for at hovedbedrift (HB) etter AML blir utpekt, før byggearbeidene starter, og sørge for at planen blir gjennomgått med HB og hovedverneombud for prosjektet. 2.6 SHA Koordinator utførelse. (KU) KU skal sørge for at organisering av arbeidsgivere, fremdriftsplaner, valg av produksjonsløsninger, rekkefølge på aktiviteter, tekniske hjelpemidler og bruk av helsefarlige stoffer er slik tilrettelagt, og brukes slik at risiko for helse og ulykker unngås. KU skal påse at prosjektet gjennomføres etter denne plan, og skal revidere planen ved behov for tilpasninger gjennom prosjektet. KU skal spesielt foreta vurdering av fremdriftsplan, kontrollere at det er satt av nok tid til av aktiviteter som innebærer risiko, og at aktiviteter som går parallelt ikke er til hinder eller hverandre. KU skal sørge for at intensjoner og krav i denne plan blir kjent for arbeidsgivere, arbeidstakere enkeltmannsforetak i prosjektet. Dette skal gjøres senest ved vedkommendes oppstart byggeplassen. KU skal sørge for at rigg- plan blir utarbeidet, og at denne foreligger ved oppstart på byggeplass. KU skal påse at det gjennomføres rutinemessig kontroll på byggeplass, og skal delta i vernerunder/ sikkerhetsmøter etter behov slik at intensjonene i denne plan etterleves. KU skal delta i bygge-/ fremdriftsmøter ved behov, og skal påse at SHA medtas som ordinært tema i møtene. KU skal avklare om prosjektet omfattes av særlig farlig arbeid, og om nødvendig utarbeide egne prosedyrer for dette. KU skal sørge for at ny HB blir utpekt dersom fungerende HB avslutter sine arbeider før prosjektet ferdigstillelse KU sender ny melding til Arbeidstilsynet 2.7 SHA Hovedbedrift (HB). HB og dens utpekte representant har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters miljøarbeid på byggeplassen. HB skal sende inn skjema Arbeidstilsynet mht. samordning på byggeplass. HB skal sørge for at de enkelte firmaer utpeker sitt verneombud etter AML og utpeker SHA ansvarlig/ hovedverneombud (hvor det er krav til dette) HB skal sørge for at beredskapsplan for prosjektet blir utarbeidet HB skal utarbeide riggplan som ivaretar forhold i tiltakshaver- forskriftens paragraf 13 som samordner alle entreprenørenes riggbehov. HB skal lage tidsplan for vernerunder, føre referat, og sørger for at dette blir distribuert til alle deltakende firmaer og ansvarlige personer etter denne plan. HB skal påse at pålegg i vernerundeprotokoll etterleves. HB skal gjennomføre sikker jobbanalyse SJA. HB skal til enhver tid vurdere om arbeider eller handlinger på byggeplassen medfører risiko, og eventuelt sørge for at passende tiltak blir iverksatt. HB skal samordne arbeidstidsordninger når dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner HB skal sørge for at forhold rundt avfallshåndtering/sortering blir ivaretatt, og at rent bygg gjennomføres i byggetiden. HB skal utpeke brannvernleder på byggeplassen. HB skal etablere stoffkartotek HB skal gjennomføre adgangskontroll/ informasjon til alle arbeidstakere i prosjektet. HB skal føre eventuelle avvik i skjema for melding av ulykke, og rapportere disse til KU. HB skal sørge for oppslag iht. pkt SHA Andre aktører. Arbeidsgiver, arbeidstaker og enkeltmannsforetak: Plikter å samarbeide med de øvrige arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø påbyggeplassen. Skal påse at egne arbeider blir utført etter gjeldende lover og forskrifter, og eventuelt iverksette tiltak for å etterleve disse. Alle har ansvar for å sikre sitt eget arbeidsområde, og plikter å varsle HB dersom det oppdages forhold ved egne eller andres arbeid som kan medføre risiko. Skal rette seg etter pålegg og anvisninger fra verneombud og koordinatorene for SHA i prosjektet. 3.1 SHA Prosjekteringsfasen. 28

29 KP skal samordne prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og fremdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA skal være et fast punkt i alle prosjekteringsmøter. 3.2 SHA Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass. Arbeidstilsynets skjema Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass skal sendes arbeidstilsynet før byggearbeidene igangsettes. Skjemaet gjelder tiltakshavers/prosjektleders plikter etter 9 i tiltakshaverforskriften. Både tiltakshaver og arbeidsgiverne i virksomhetene som skal arbeide på byggeplassen, har i utgangspunktet meldeplikt. Men, dersom opplysningene om entreprenørene er tatt med på tiltakshavers meldeskjema, er det ikke nødvendig at disse sender inn egen melding. 3.3 SHA Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere Arbeidstilsynets skjema, for samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere fylles ut og ajourføres etter hvert som nye firmaer engasjeres. I kolonnen for arbeidsgivers/arbeidsleders underskrift angis bedriftens ansvarlige person i prosjektet. 4.1 Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass. Arbeidstilsynets skjema: Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Veiledning for utfylling av blankett forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass skal sendes arbeidstilsynet før byggearbeidene igangsettes. Skjemaet gjelder tiltakshavers/prosjektleders plikter etter 9 i tiltakshaverforskriften og arbeidsgivers/ entreprenørers plikt etter arbeidsmiljølovens 6. Både tiltakshaver og arbeidsgiverne i virksomhetene som skal arbeide på byggeplassen, har i utgangspunktet meldeplikt. men, dersom opplysningene om entreprenørene er tatt med på tiltakshavers meldeskjema, er det ikke nødvendig at disse sender inn egen melding. 4.2 Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere Arbeidstilsynets skjema, for samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere fylles ut og ajourføres etter hvert som nye firmaer engasjeres. I kolonnen for arbeidsgivers/arbeidsleders underskrift angis bedriftens ansvarlige person i prosjektet. 4.3 Oppslag på byggeplass Oppslag på byggeplass består av : Organisasjonsplan Riggplan Fremdriftsplaner Skjema for samordning av verne- og miljøarbeid. ( Veiledning til skjema ) Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass. ( Veiledning til skjema ) Risikovurdering - Sikker jobbanalyse(sja)/sikkerhetsinstruks Beredskapsplan Alarmtelefonliste Vernerundereferat Melding fra byggeleder Melding fra verneombud/- Tillitsmann Disse skal stå innendørs slik at de er mest mulig synlige. Tavlen skal ha 11stk. overskrifter i henhold til eksempel. Tavla skal ha følgende spesifikasjoner (1 meter x 2 meter) (HXB) og være slik at man kan få festet informasjon med tegnestift, feste kliper ol. Tavlene leveres av bedriften hvor de oppnevnes til hovedbedrift. Denne informasjon settes opp på sentrale steder i byggeprosjektet: Spisebrakke Kontorrigg 4.5 Risikovurdering - Sikker jobbanalyse SJA Det skal gjennomføres sikker jobbanalyse i prosjektet, og de aktiviteter som representerer stor risiko listes opp i skjema for risiskoanalyse. Skjemaet arkiveres i prosjektets SHA perm. Disse risikomomentene og nye som oppstår skal drøftes i fremdriftsmøtene. Nye risikomenter som avdekkes føres inn på skjema for SJA. Samtlige entreprenører skal utføre SJA for egne arbeider. 29

30 Det vurderes om verneombudet skal delta i utarbeidelsen av de enkelte SJA. Henvisninger: Instruks for Sikker jobb analyse. Skjema for risikovurdering / SJA 4.6 Riggplan Det skal utarbeides riggplan. Riggplanen skal ivareta de forhold som er satt opp i sjekkliste for utarbeidelse av riggplan. Av hovedbedriftens riggplan skal følgende framgå: situasjonsplan med inntegnet bygninger og konstruksjoner adkomst for kjørende og gående parkering byggegjerde med porter/ dører disponerte arealer til for eksempel: - lagring - transport - kraner, heiser, etc. - brakker, lagerskur - avfallscontainere (se kapittel 4.8) tilkoblingspunkter for vann, avløp og strøm evt. utendørs belysning skilt/ oversiktstavle 4.7 Ren byggeprosses For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode. "Hovedbedrift" er ansvarlig for renhold i forbindelse med rent bygg. Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. For utførelse av rent bygg i utførelsesperioden, henvises det til følgende tre byggdetaljblad. Det vises til NBI byggdetaljblad: NBI A "Planlegging og bygging med lite avfall" Tillegg: Pkt. 33 Dokumentasjon av materialbruk og bygningskonstruksjon "As Built" skal overleveres til ferdigstillelsen. NBI A "Reduksjon og håndtering av byggavfall" Tillegg: Pkt 24 Avtaler - Avfallshåndteringen sk slik at det benyttes to typer containere, en for brennbare materialer og en for ikke brenbare materialer. NBI A "Ren og ryddig byggeprosess." Endring : Pkt.171 "Hovedbedriften" skal ha hovedansvar for organisering og drift slik at byggeplassen er ren og ryddig. Tillegg: Pkt 522 Kvalitet ved overlevering - Det settes krav til normalt renhold. Egne rutiner og prosedyrer angående rigg og drift kan benyttes, Dette forelegges byggeleder til gjennomsyn og kontroll. Rigging av alt nødvendig utstyr for renhold/støvsuging og støvende arbeider ved bruk av verktøy etc. (Spesialutstyr) Finner byggeleder det ikke forsvarlig, skal han kostnadsfritt kunne pålegge "hovedbedriften" å skaffe tilfredstillende utstyr. Dette gjelder også små håndholdte maskiner. Hvis bygget ved overtaking ikke er nødvendig rengjort, vil det bli rekvirert ny vasking der dette påpekes. Regningen for dette belastes "hovedbedriften" "Hovedbedriften" skal til kontrakt overlevere en kopi av egen KS - renholdsplan og prosedyrer for byggrenhold. Denne skal være i henhold til NBI's anbefalinger som nevnt ovenfor Kvalitetskontroll av byggeplassrenhold "Hovedbedriften" er ansvarlig representant som renholdsentreprenør og er ansvarlig for å organisere, lede og gjennomføre ukentlig kvalitetskontroll av byggeplassrenholdet. 4.8 Avfalls håndtering Formål. 30

31 Avfall skal håndteres i henhold til Avfallsforskriften og kommunale renovasjons foreskrifter. Det skal tilrettelegges for gjenbruk av fornybare avfallsressurser der det er praktisk gjennomførbart. Eventuelle spesialavfall skal håndteres etter anvisning av stedlig avfallsselskap og evt. arbeidstilsynet. Ved hensiktsmessig kildesortering, reduseres tiltakshaver/entreprenørens avfallskostnader for byggprosjektet. Omfang. Prosedyren omfatter planlegging og gjennomføring av avfallshåndteringen på byggeplass. Målgruppe. Avfallsansvarlig entreprenør og fagentreprenører. Beskrivelse Før oppstart av byggearbeidene utarbeider alle entreprenører en plan for avfallshåndteringen i egne entrepriser av byggesakens ulike faser (råbygg, tettbyggfase og innjustering / innflyting). I Avfallsplanen skal følgende opplysninger fremgå: - Kildesorterings- omfang, fraksjoner og volum/vekt. - Ansvarsfordeling m.h.p. avfallshåndtering. Bestilling av nødvendig antall containere ivaretaes av avfallsansvarlig entreprenør. Alle aktører skal melde av til avfallsansvarlig hvis det oppstår/finnes spesialavfall. Videre håndtering skjer i samråd med byggeleder og stedlig avfallsselskap. Ved mangelfull koordinering av avfallshåndteringen, så rekvireres dette arbeidet av byggeleder, for ansvarlig "hovedbedrift's" regning. 4.9 Stoffkartotek Et komplett stoffkartotek for de produkter som benyttes i prosjektet opprettes og arkiveres på byggeplassens kontor. SHA - databladene arkiveres etter fag. Den enkelte bedrift er ansvarlig for å fremskaffe SHA datablader for de produkter han benytter i prosjektet. For spesielt helsefarlige stoffer skal det utføres SJA Beredskapsplan Det skal utarbeides prosjekttilpasset beredskapsplan i samsvar med instruks. Følgende forhold skal ivaretas i planen: Alvorlige personskader Brann/eksplosjoner Akutt forurensning 4.11 Personlig verneutstyr Alle arbeidere skal benytte hjelm, vernesko og relevant verneutstyr i henhold til gjeldende forskrifter. (Dersom ikke annet er avtalt med byggeplassleder) Hver arbeider må benytte personlig verneutstyr som hørselvern, vernebriller, støvmasker, hansker etc. når arbeidsoppgavene tilsier dette. Det kan gjøres avvik fra denne bestemmelsen for besøkende som vises rundt på byggeplassen. For disse kan det være tilstrekkelig med hjelm Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr skal være plassert ut i tilstrekkelig mengde. HB er ansvarlig for supplering av utstyret og at det til enhver tid er oppdatert. Plassering av førstehjelpsutstyr vises på riggplanen og skiltes tydelig på stedet. Som et minimum skal det plasseres førstehjelpsutstyr i brakke/brakkerigg. For større byggeplasser skal førstehjelpsutstyr plasseres etasjevis/ ved rømningsveier Brannvernutstyr HB skal ha ansvar for at alle sikringstiltak som kreves etter lov og forskrifter, brannslukningsutstyr og førstehjelpsutstyr, inngå i tilstrekkelig grad og på steder det finnes påkrevet av byggeleder. Håndslukkere plasseres ut som vist på riggplanen. Ved arbeider med åpen flamme skal 2 stk 5 kg brannslukningsapparater være tilgjengelig i nærheten av arbeidsstedet Sertifikater og kontrollbøker Kopi av godkjenningspapirer, sertifikater og førerbevis arkiveres i prosjektets SHA perm på byggeplass. 31

32 4.15 Skilting / Sikring av byggeplass Hovedbedriften er ansvarlig for at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden, både for egne ansatte og 3. person. Enhver som oppdager mangler ved sikringen plikter å varsle hovedbedriften. Hovedbedriften må vurdere om aktuelle områder må avsperres eller sikres ved enkelte arbeidsoperasjoner. HB skal være ansvarlig for å kontrollere og sikre alle transportveier til å fra anleggsplass. Det skal monteres skilt på byggeplassen i henhold til forskrift om "Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Best.nr Vernerunder Det skal gjennomføres systematiske vernerunder. For dette prosjektet skal vernerunder gjennomføres hver 14.dag. SHA ansvarlig i HB fører referat. Referatet fra vernerunden distribueres senest dagen etter Avviksbehandling Det skal etableres et rapporteringssystem som ivaretar SHA avvik. Henvisninger: Skjema for skademelding / Avviksbehandling 4.18 Adgangskontroll Det skal etableres et adgangskontrollsystem som ivaretar SHA. For hver arbeidstaker skal det fylles ut et skjema som arkiveres i egen mappe på byggeplass og skal fylles ut av alle som jobber eller skal jobbe på byggeplassen. Verneombud skal ha tilgang på mappen for kontroll under vernerunder SHA skjema - Adgangskontroll Jeg bekrefter at jeg har fått utlevert og lest "Personlig sikkerhetsinformasjon". Jeg har også fått påvist hvor SHA -plan og stoffkartotek er oppbevart og hvor alle SHA oppslag settes opp. Jeg har gjort meg kjent med forholdene på byggeplassen og er kjent med innholdet i riggplanen. Jeg bekrefter at jeg har gjennomgått -/fått utlevert Sikker jobb analyse (SJA) av dato.. Jeg har fått utlevert, lest og gjennomgått følgende instrukser: Jeg vil etterkomme de pålegg som gjelder SHA, og er inneforstått med at brudd på prosjektets sikkerhetsbestemmelser kan medføre bortvisning fra byggeplass. Byggeplass: Dato: Mitt navn med blokkbokstaver: Bedrift: Ansatt i bedriften: Innleid: Innmeldt i arbeidstakerregisteret: JA NEI VET IKKE Statsborgerskap: Legitimasjon: (kopi vedlagt) ID-kort: Signatur: 32

33 H - Andre vedlegg. H1 Doffin utlysningstekst Kopi av utlysningsteks på Doffin.no utarbeidet av PL. H2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet H3 - Lydteknisk redegjørelse Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175:2008 Lydforhold i bygninger / Lydklasser for ulike bygningstyper. Dette skal legges til grunn som dokumentasjon for lydforhold Utarbeidet av Sinus AS i samarbeid med ARK. H4 - Geoteknisk notat fra RIB/RIG H5 - Riggplan H6 - Framdriftsplan 33

34 Vedlegg H1 Kopi av utlysningsteks på Doffin.no

35 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 1 av NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Organisasjon Steinkjer Utbygging AS Adresse Ogndalsv. 2, Poststed Steinkjer Kontaktpunkt: Ved: Øyvin Bogjellmo E-post Postnummer 7713 Telefon Faks Land NO Oppdragsgivers nettadresse (URL): Nettadresse kjøperprofil (URL): Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås: Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes: Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.I Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.II Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.III I.2) TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER) Departement eller underliggende etat Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet Fylkeskommune/ kommune administrasjon Fylkeskommunal/kommunal virksomhet Offentligrettslig organ EU institusjon eller internasjonal organisasjon Offentlig administrasjon Forsvarsektoren Justissektoren Miljøvern Økonomiske og finansielle tjenester Helsesektoren Boliger og eiendomsforvaltning Sosialomsorg Fritid, religion og kultur Utdannelse Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere Nei

36 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 2 av DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND II.1) II.1.1) II.1.2 (a)) II.1.2 (b)) II.1.2 (c)) BESKRIVELSE OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kvam skole nybygg Type Bygge- og Anleggsanskaffelse Utførelse Utførelse av et bygge- og anleggsarbeid etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver Type Vareanskaffelse Type Tjenesteanskaffelse Prosjektering og utførelse II.1.2) Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsen Kvam grendesenter, 7732 Steinkjer NUTS-kode II.1.3) II.1.4) Kunngjøringen gjelder Kontrakt Etablering av dynamisk innkjøpsordning Inngåelse av rammeavtale Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant) Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtale med flere leverandører Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen Rammeavtalens varighet Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år: Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges II.1.5) Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang Steinkjer Utbygging AS innbyr med dette, på vegne av Steinkjer kommune som kontraktspart og eier, til anbudskonkurranse om bygging av ny Kvamskole lokalisert til tomteareal v/kvam grendehus. I prosjektet, som er plassert i tiltaksklasse 2, inngår ny bygning for skole og flerbrukshall med totalareal på ca 1700 m2 BTA. Ny bygning oppføres i 1 etasje uten kjeller, fundamentert på ringmur/ plate på mark av betong og med hovedkonstruksjon av tre og stål. I prosjektet inngår dessuten opparbeidelse av nye gang-/sykkelveganlegg, parkeringsareal og ledningsanlegg fram til byggetomta. Byggestart er planlagt i mai 2011 med ca 14 mndrs byggetid. Anbudsformen er byggherrestyrte sideentrepriser med fagdeling som angitt nedenfor. Anbudsfrist er satt til Interesserte anbydere med ansvarsrett for respektive fagområder får tilsendt anbudsgrunnlag ved snarlig skriftlig henvendelse til følgende rådgivere: ARK/PGR: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, 7800 Namsos

37 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 3 av E-post: Mobil: * Tømmer- og snekkerarbeider m.v. inkl. felles rigg og drift * Maler- og beleggarbeider RIB: Prodev AS Verftsgt. 2, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Grunn- og betongarbeider * Stålarbeider inkl. y-vegg ellementer og lett-tak for hall * VVA-anlegg utenfor tomteareal RIV: AS Plan Consult VVS Verftsgt. 11, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Rørleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg * Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg RIE: ELprosjekt Trøndelag AS Neptumv. 6, 7650 Verdal E-post: Mobil: * El-installasjoner * Plattformheis Lark: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Anleggsgartnerarbeider Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden ID= II.1.6) II.1.7) CPV-KLASSIFISERING Hovedvokabular Tilleggsvokabular (hvis relevant) Hoved-anskaffelsen Tilleggs-leveranse (r) Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO? II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Nei Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? Nei KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner Sum areal bybygg utgjør ca 1700 m2 BTA. Opsjoner Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser

38 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 4 av Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER III.1) VILKÅR I KONTRAKTEN III.1.1) Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant) III.1.2) De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser III.1.3) Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant) III.1.4) Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten: III.2) KVALIFIKASJONSKRAV III.2.1) Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: III.2.2) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet: Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant) Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid DEL IV: PROSEDYRE IV.1) TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE Åpen anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog Forhandlet - Ett trinns Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling IV.1.1) Er tilbydere allerede utvalgt: Nei IV.1.2) Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant) planlagt minimum List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere IV.1.3) Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:

39 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 5 av IV.2) TILDELINGSKRITERIER Laveste pris Nei Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av: Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget: Ja Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting): Nei Kriterer Vekting IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON IV.3.1) Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant) IV.3.2) Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt Veiledende kunngjøring Kunngjøring på en kjøperprofil Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant) IV.3.3) Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument Frist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt oppgi pris (hvis relevant) 300,00 Valuta: NOK Betalingsvilkår og betalingsmetode De anbydere som ber om tilsending av anbudsgrunnlag uten å levere anbud blir fakturert med kr 300,-. IV.3.4) Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse :00 IV.3.5) Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydere Dato: IV.3.6) Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse Norsk IV.3.7) Vedståelsesplikt IV.3.8) Tilbudsåpning Dato :00 Sted se bilag A Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant): Anbydere. DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER VI.1) BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØP Hvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer

40 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 6 av VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program VI.3) VI.4) TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant) ARK/PGR: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Tømmer- og snekkerarbeider m.v. inkl. felles rigg og drift * Maler- og beleggarbeider RIB: Prodev AS Verftsgt. 2, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Grunn- og betongarbeider * Stålarbeider inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall * VVA-anlegg utenfor tomteareal RIV: AS Plan Consult VVS Verftsgt. 11, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Rørleggerarbeider inkl. vannbårent varmeanlegg * Ventilasjonsanlegg inkl. Automatikk og SD-anlegg RIE: ELprosjekt Trøndelag AS Neptumv. 6, 7650 Verdal E-post: Mobil: * El-installasjoner * Plattformheis Lark: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, 7800 Namsos E-post: Mobil: * Anleggsgartnerarbeider (NT Ref:225247) PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING VI.4.1) Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant) Organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant) Organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land

41 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 7 av E-post Nettadresse (URL): Telefon Faks VI.4.2) Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig) Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage: VI.4.3) Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager Organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks VI.4.5) DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN BILAG A KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN: I) KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN: Organisasjon se pkt. VI.3 Adresse.,. Poststed. Kontaktpunkt: Ved:. E-post Nettadresse (URL): Postnummer. Telefon. Faks Land NO II) KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT Organisasjon se pkt. VI.3 Adresse. Poststed. Kontaktpunkt: Ved:. Postnummer Telefon. Land NO

42 file://c:\documents and Settings\espen\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Side 8 av E-post Nettadresse (URL): Faks III) KONTAKTPUNKT HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES Organisasjon se pkt. VI.3 Adresse. Poststed. Kontaktpunkt: Ved:. E-post Nettadresse (URL): Postnummer Telefon. Faks Land NO SF 82

43 Vedlegg H2 H2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Vedlegg H3 H3 - Lydteknisk redegjørelse Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175:2008 Lydforhold i bygninger / Lydklasser for ulike bygningstyper. Dette skal legges til grunn som dokumentasjon for lydforhold Utarbeidet av Sinus AS i samarbeid med ARK.

55

56 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG MÅLSETTING Skoler Kontorer KONSTRUKSJONER Skillekonstruksjoner og overflater Hovedkonstruksjoner Absorbenter Innvendige vegger Beskrivelse av løsninger VEGGER Vegger mellom (normale) undervisningrom Skilleflater rundt undervisnings- og grupperom uten dør, krav R w 48 db Skilleflater mellom klasserom og normale grupperom (vanlige dører / glassfelt) Skilleflater mellom klasserom/grupperom og garderobe eller fellesgang/fellesareal Skilleflater rundt flerbrukshall Skilleflate mellom flerbrukshall og musikkrom Skilleflate mellom flerbrukshall og skytebane Vegger i læreravdeling / arbeidsrom Vegger mot møterom Mellom rom for fortrolig samtale og andre rom Mellom rom for fortrolig samtale og korridor Detaljer og tilslutninger GOLV- OG DEKKE-KONSTRUKSJONER Golv på grunnen Mellom undervisningsrom, baser og lignende samt kontorer med fortrolig samtale Fra fellesareal til undervisningsrom, baser og lignende samt møterom og kontorer med fortrolig samtale LYDISOLASJON MOT TEKNISK ROM ROMAKUSTIKK VEITRAFIKKSTØY - FASADEISOLASJON Metode Forutsetninger Trafikkmengde Resultater Fasadetiltak OPPFØLGING R01 Side 2 av 17

57 1 GENERELT Denne akustiske vurderingen omfatter nybygg. Notatet oppsummerer krav og prinsippløsninger og kan således danne grunnlag for prisinnhenting. Disse bør gjenomgås og justeres før bygget kommer til utførelse. 2 AKTUELLE KRAV OG MÅLSETTING Skolen skal tilfredsstille forskriftenes minimumskrav for nybygg. Utdrag av kravene fremgår av tabellene under, som viser lydkrav i NS 8175 klasse C. Skolen bygges med en arealbruk og rominndeling som krever en omdefinering av lydkravene for at man skal kunne får praktiske og funksjonelle planløsninger. Dette gjelder for eksempel baser med grupperom, hvor lydisolasjonskrav mellom klasserom ikke kan legges til grunn. 2.1 Skoler Tabell 1: Aktuelle forskriftskrav fra NS 8175, klasse C. SITUASJON Krav i NS 8175 klasse C Luftlydisolasjon - mellom klasserom 1) R w 48 db - mellom klasserom og fellesgang/korridor med dørforbindelse 2) R w 35 db - mellom musikkrom / spesialrom med støyende 3) R w 60 db aktiviteter og andre klasserom/fellesarealer - mellom spesialrom som nevnt ovenfor og R w 50 db fellesgang/korridor med dørforbindelse 4) - mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverk o.l. og andre undervisningrom 3) R w 70 db - mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverk o.l og korridor 4) R w 55 db Trinnlydnivå - mellom klasserom L n,w 63 db - mellom fellesgang/korridor/ L n,w 58 db trapperom og klasserom/personalrom - mellom musikkrom / spesialrom med støyende aktiviteter og andre klasserom/fellesarealer L n,w 53 db - i spesialrom som foran fra fellesgang / korridor med dørforbindelse L n,w 58 db R01 Side 3 av 17

58 Tabell 1 forts. - skoler Situasjon Krav i NS 8175 klasse C Lydnivå - i undervisningsrom fra tekniske installasjoner L A,max 32 dba - i spesialklasserom fra tekniske installasjoner L A,max 30 dba - i undervisning etc. fra utendørs kilder i brukstid L pa.eq,t 32 dba - på uteareal fra tekniske installasjoner L A,max 40 dba Etterklangstid - i undervisningsrom T 0,8 s - i spesialklasserom for hørselshemmede T 0,6 s - i fellesarealer og korridor T 0,9 s - i undervisningslandskap T 0,4 s - i flerbrukshall T 1,5 s - i trapperom T 1,3 s - i auditorier o.l. Fastlegges spesielt 1) Vegg med dør mellom undervisningsrom kan ikke tilfredsstille krav om R w = 48 db. Man gjør dermed et bevisst avvik fra krav i NS Man bør likevel sikre visse minimums akustiske kvaliteter innenfor praktiske løsninger 2) Vegg med skyvedør mellom undervisningsrom og korridor/fellesareal vil ikke tilfredsstille krav om R w = 35 db. 3) Kravet tolkes å gjelde mellom "støyende" rom og ordinære, "stille" klasserom, og ikke internt mellom ulike formingsrom i samme avdeling. 4) For å kunne oppnå så god luftlydisolasjon mot korridor angir NS 8175 bruk av doble dører mot korridor. Avvik fra dette kan imidlertid være aktuelt og akseptabelt med adskilt beliggenhet R01 Side 4 av 17

59 2.2 Kontorer Det er kontorer og arbeidsrom for lærerne i østre del av undervisningsbygget. Tabell 2: Aktuelle krav for kontorer fra NS 8175, klasse C. Situasjon Luftlydisolasjon Mellom kontorer innbyrdes, samt mellom kontorer og fellesarealer/ fellesgang/korridor uten dør Mellom vanlige kontorer som foran og fellesgang/korridor med dør Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse Mellom møterom og fellesgang/ korridor med dørforbindelse Klasse C R w 37 db R w 24 db 1) R w 44 db R w 34 db 2) Kontorer med behov for fortrolig samtale og andre rom (uten dørforbindelse) Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler og korridor m/ dør Trinnlydnivå Mellom kontorer og fellesarealer/ fellesgang/korridor Til møterom fra fellesgang/korridor Etterklangstid Kontorer, møtelokaler I fellesarealer/fellesgang Lydnivå Lydnivå fra tekniske installasjoner i kontorer, fellesarealer, og møterom R w 48 db R w 34 db 2) L n,w 63 db L n,w 58 db T 0,8 s T 1,0 s L A maks 40 dba 1) For å nå dette kravet bør det brukes dører som minst tilfredsstiller klasse 30 db i klasse B og 25 db i klasse C (etter NS 3150). 2) I møterom og samtalerom bør det brukes dør som minst tilfredsstiller lydklasse 35 db (klasse B) og 30 db (klasse C) etter NS ) Gjelder i hvert oktavbånd i frekvensområdet Hz R01 Side 5 av 17

60 3 KONSTRUKSJONER 3.1 Skillekonstruksjoner og overflater Hovedkonstruksjoner Det er lagt opp til en del åpne løsninger i undervisningsbygget. Dette innebærer at det mellom klasserom, grupperom og vrimleareal vil bli en del dører og skyvedører, samt en del innvendige glasspartier. Disse løsningene medfører at normale lydisolasjonskrav for skilleflater mellom undervisningsrom ikke kan oppfylles flere steder. Med bruk av skyvedører vil man forvente til dels betydelig avvik fra krav. Selv om det i stor grad vil være samordnet undervisning, vil det i gitte situasjoner trolig være behov for uavhengige aktiviteter (videopresentasjoner med lyd, sang, musikk etc.) som betyr at lydisolasjonen ikke bør være for dårlig. Det anbefales derfor generelt bruk av vanlige dører (ikke skyvedører) i skillevegg mellom klasserom. I situasjoner der det forekommer avvik fra forskriftskrav, kan det være hensiktsmessig at minst ett grupperom bygges opp på en slik måte at det ivaretar behov for konfidensiell samtale. I vår anbefaling legges det derfor opp til at ett grupperom får god lydisolasjon mot tilstøtende rom Absorbenter Kompenserende tiltak for redusert lydisolasjon vil være en god absorbent i absorpsjonsklasse A etter ISO Innvendige vegger Siden akustiker ikke kjenner planlagte konstruksjonsmaterialer forutsettes foreløpig lettvegger. Innvendige skillevegger mellom undervisningsrom og grupperom foreslås da av praktiske grunner utført med to lag gips på hver side. Dette gir en forholdsvis robust vegg mot mekaniske påkjenninger og legger et vist minimumsgrannlag for lydisolasjonen. 3.2 Beskrivelse av løsninger For å begrense informasjonen til det mest nødvendige for de øvrige prosjekterende, har vi valgt å beskrive de fleste løsningene punktvis uten tilhørende forklarende tekst og begrunnelse for anbefalingene. Enkelte kommentarer er dog gitt i tabellene under de ulike konstruksjonsforslagene. Dersom det er ønskelig å vurdere alternativer kan grunnlaget for vurderingene presenteres i notater eller diskusjoner R01 Side 6 av 17

61 4 VEGGER 4.1 Vegger mellom (normale) undervisningrom Foreslått målsetting er delvis tilpasset det som er praktisk oppnåelig med de løsninger som er valgt, og samsvarer derfor ikke nødvendigvis med krav etter NS Der det forekommer avvik fra kravene er dette kommentert spesielt Skilleflater rundt undervisnings- og grupperom uten dør, krav R w 48 db Krav i NS 8175 R w 48 db mellom undervisningsrom Målsetting: R w 48 db Oppbygning 2 x 13 mm gips på hver side 95 mm mineralull Lydstendere av stål Skilleflater mellom klasserom og normale grupperom (vanlige dører / glassfelt) Krav i NS 8175 R w 48 db. Evt. ikke definert hvis rommene anses å være et undervisningområde eller samme sone. Målsetting: R w 40 db for vegg med dør/glass Oppbygning 2 x 13 mm gips på hver side 95 mm mineralull Lydstendere av stål Dører av lydklasse 40 db (labmålt R w > 43 db) Evt. glassfelt: labmålt R w > db, dvs. f.eks mm laminert glass Kommentarer En løsning med vanlige skyvedører vurderes ikke å være tilstrekkelig mellom klasserom. Det anbefales derfor bruk av dører med lydklasse 40 db mellom klasserom (gjelder to vegger). Redusert lydisolasjon mellom klasserom og grupperom bør kompenseres med godt absorberende himlinger R01 Side 7 av 17

62 4.1.3 Skilleflater mellom klasserom/grupperom og garderobe eller fellesgang/fellesareal Krav i NS 8175 R w 35 db for vegg med dør og eller glass For vegg uten dør/glass, R w 48 db se vegg mellom klasserom Målsetting: R w db for vegg med slagdør/glass R w db for vegg med skyvedør Oppbygning 2 x 13 mm gips på hver side 70 mm mineralull Lydstendere av stål Slagdører av lydklasse minimum 30 db (Labmålt R w > 33 db) Skyvedører av lydklasse minimum 25 db Evt. glassfelt: labmålt R w > db (8 10 mm laminert glass) Kommentarer Med relativt små veggflater (der døren utgjør en stor del av skilleflaten) kan bruk av dører med lydklasse 30 db medføre at kravet i NS 8175 kan bli vanskelig å oppnå. Dører av lydklasse 30 db i en slik vegg er imidlertid i overensstemmelse med fotnote i standarden Skilleflater rundt flerbrukshall Krav i NS 8175 R w db avhengig av bruk og naborom Målsetting: Dette kan forenkles betydelig på flere steder, siden de fleste av rommene rundt hallen er å anse som rom der det ikke foregår støykritiske aktiviteter. Vi anbefaler følgende målsetningsnivå: mot garderober, HWC: R w 48 db mot varmepumperom: R w 48 db mot ventilasjonsrom 1: R w 55 db (kan evt. forenkles senere, dersom lyddata for utstyr gir rom for det). mot musikkrom: Se kap mot skytebane: Se kap Oppbygning R01 Side 8 av 17

63 4.1.5 Skilleflate mellom flerbrukshall og musikkrom Krav i NS 8175 R w 55 db (vegg med dørforbindelse) Målsetting: For å muliggjøre parallell aktivitet bør forskriftskravet tilfredsstilles. Oppbygning Dette oppnås med: Alternativ 1 Betongvegg med tykkelse 220 mm Alternativ 2 Betongvegg med tykkelse på minimum 150 mm En innvendig påforingsvegg inn mot musikkrommet, isolert hulrom. Doble dører med lydklasse 30 db + 35 db Kommentarer Dersom det benyttes påforingsvegg vil det være gunstig om dørene monteres i hvert sitt veggsjikt. Dette vil redusere forstyrrende impulslyd i musikkrommet når f.eks. baller treffer vegg og dør Skilleflate mellom flerbrukshall og skytebane Krav i NS 8175 Ikke definert Målsetting: R w 60 db Oppbygning Dette oppnås med: 3 x 13 mm gips på begge veggsider separat stenderverk 2 x 100 mm isolasjon Kommentarer For de fleste bruksformål av flerbrukshallen vil en lavere målsetning være tilstrekkelig til å oppnå tilfredsstillende forhold. I og med at salen også er tenkt benyttet til kulturformål, kan det imidlertid oppstå situasjoner der lydoverføring kan være svært sjenerende. Dette er årsaken til at 60 db er satt som en aktuell målsetning R01 Side 9 av 17

64 Dersom man i stedet ønsker en enklere løsning, kan man f.eks. velge å benytte 48 db-vegger. Merk at dette forutsetter at brukerne har gode administrative rutiner, slik at parallell bruk ikke vil forekomme når det er planlagt støykritisk aktivitet i den store hallen. 4.2 Vegger i læreravdeling / arbeidsrom Mellom kontorer er det ikke vurdert annen målsetting enn den som framgår av NS Vegger mot møterom Krav R w 44 db for vegg uten dør R w 34 db for vegg med dør/glass Oppbygning Systemvegger med garantert feltmålt verdi fra entreprenør eller: Vegg av (2 + 1) x 13 mm gips 95 mm felles stenderverk hulrom fylt med mineralull Glass laminert 8 10 mm Dører lydklasse 30 db Kommentarer Foreslått dørkrav er i tråd med fotnote i NS Mellom rom for fortrolig samtale og andre rom Krav R w 48 db for vegg uten dør Oppbygning Stedbygde vegger, som mellom klasserom dvs: (2 + 2) x 13 mm gips (to lag på hver side) 95 mm felles lydstendere i stål Hulrommet fylt med mineralull Kommentarer Se pkt R01 Side 10 av 17

65 4.2.3 Mellom rom for fortrolig samtale og korridor Krav R w 34 db mot korridor Oppbygning Som for møterom Kommentarer Dersom det skal være ventesone like på utsiden av dør, anbefales dør av lydklasse 35 db. 4.3 Detaljer og tilslutninger For å oppnå en lydisolasjon på R w = 40 db bør innvendig gjennomgående platelag i flankekonstruksjoner splittes. For å oppnå en lydisolasjon på R w = 44 db eller bedre må innvendig platelag i gjennomgående flankevegg og/eller tak splittes. For å få lydisolasjon R w > 48 db må deler av vegg splittes. Detaljer må utarbeides R01 Side 11 av 17

66 5 GOLV- OG DEKKE-KONSTRUKSJONER Eventuelle dekkekonstrusjoner og golv på grunnen skal ivareta både luft- og trinnlydkrav. Oppbygning av slike konstruksjoner er foreløpig ikke kjent. Det vil være behov for å splitte golv på grunnen en del steder, noe avhengig av type golvbelegg. Siden det forekommer flere varianter av konstruksjoner og krav, må det tas en gjennomgang av løsningene sammen med arkitekt og byggeteknisk rådgiver før endelige løsninger bestemmes. Noen typiske konsekvenser ved valg av golv på grunnen nevnes imidlertid i det følgende. 5.1 Golv på grunnen Golv på grunnen kan overføre både luftlyd og trinnlyd sideveis til naborom. Der man kan velge mellom splitting eller ikke, vil kravet til golvbelegget variere deretter Mellom undervisningsrom, baser og lignende samt kontorer med fortrolig samtale Krav R w 48 db (vegg uten dør) L n,w 63 db Oppbygning Golv på grunnen med tykkelser mm må splittes for å oppfylle luftlydkravet Med splittet golv kan man bruke kompakt belegg Kommentarer For splitting av golv gjelder 90 mm ved golv på isolasjon, 120 mm for uisolert golv R01 Side 12 av 17

67 5.1.2 Fra fellesareal til undervisningsrom, baser og lignende samt møterom og kontorer med fortrolig samtale Krav R w 35 db / 34 db L n,w 58 / 63 db Målsetting L n,w 60 db Oppbygning Her finnes alternative løsninger hvis golvet er tykt nok: Golv på grunnen kan være gjennomgående ut fra luftlydkrav Golv som ikke er splittet må ha belegg med trinnlydforbedring L w = 15 db eller bedre. Med splittet golv kan man bruke kompakt belegg Kommentarer Hvis golv ikke splittes må krav til trinnlyddemping avklares ut fra bl.a. tykkelsen på plate på mark. 6 LYDISOLASJON MOT TEKNISK ROM Det foreligger pr i dag ikke støydata for aktuelt teknisk utstyr. Arkitekt ønsker at vi foreløpig angir prinsippløsninger for lydisolerende konstruksjoner som vil ivareta lydoverføring til tilstøtende rom, forutsatt at det benytter teknisk utstyr som ikke er uvanlig lydsterke. Arkitekt har lansert en tanke om å benytte et flytende golv her. Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale dette. Erfaring fra tilsvarende situasjoner, med kritisk mottakerrom under teknisk rom, indikerer at det er lavfrekvent lyd som er best problematisk. Ved lave frekvenser vil et tungt flytende golv ikke være spesielt effektivt. Det vil være et bedre forebyggende tiltak å benytte direkte påstøp, altså uten flyteskikt. Dette må på vanlig måte kombineres med vibrasjonsisolerende tiltak under aggregater og annet utstyr, noe som vanligvis vil ivaretas av leverandør R01 Side 13 av 17

68 7 ROMAKUSTIKK Undervisningsrom Forskriftskravet er T 0,6 s. For å oppnå dette må hele himlingsflaten utføres i absorberende materiale av svært god kvalitet, helst absorbenter som holder absorpsjonsklasse A eller B ihht. ISO Det finnes flere aktuelle mineralullabsorbenter som vil tilfredsstille dette. Generelt kan det være problematisk å komme ned på T = 0,6 s i rom med svært stort volum. Det kan være nødvendig (og romakustisk gunstig) med noe tilleggsabsorpsjon på veggflater i slike rom, enten dette er i form av gardiner eller faste veggabsorbenter. Hvorvidt dette er påkrevet vil imidlertid i stor grad avhenge av rommenes innredning. Skytebane Vi anbefaler montering av absorberende himling over skytterposisjoner og over kulefangere, samt veggabsorbenter i full høyde ved standplass. Idrettshall Her er det krav om at etterklangstiden skal være på T 1,5 s. Man planlegger å benytte korrugert stålplatetak. For å nå kravet om etterklangstid vil det være behov for en kombinasjon av stålplatetak med perforering i stegene og veggabsorbenter i nedre del av hallen. Det er da snakk om enten veggabsorbenter av mineralull, med støtbestandighet tilpasset idrettsformål (f.eks. Ecophon Wall Panel/Super G eller Rockfon Samson), eller spaltepaneler med bakenforliggende isolasjon. Detaljerte beregninger for romakustiske tiltak kan foretas etter at det er valgt platetype i taket. Her bør man velge et korrugert stålplatetak med best mulige lydabsorberende egenskaper. Dette vil medføre en betydelig reduksjon i behov for veggabsorbenter nede i hallen, i tillegg til at det vil gi en jevn fordeling av absorpsjonen og dermed best romakustisk kvalitet. Absorbenter i undervisningsrom og kontorer Som basisabsorbent i bygget anbefaler vi, som tidligere nevnt, at det benyttes en absorbent med absorpsjonsklasse A eller B. Enkelte typer perforerte gipsplater vil også kunne gi forhold som tilfredsstiller forskriftskrav til romakustiske forhold, dersom de kombineres med veggabsorbenter. Mineralullabsorbentene gir imidlertid generelt et mer behagelig lydmiljø i undervisningsbygg. Dette har bl.a. sammenheng med at materialenes høye lydabsorpsjon ved høye frekvenser gjør at også svært skarpe, høyfrekvente lyder (f.eks. slag med verktøy, skraping med møbler, lignende impulslyder) blir godt dempet. Disse lydene vil oppfattes som sterkere og mer sjenerende i et rom med perforerte himlingsplater. Ut fra dette anbefales det at man velger Ecophon Master alpha, Rockfon Sonar (eller et tilsvarende produkt) som basisabsorbent i bygget. I tilfelle mineralullabsorbenter kappes, må de kantforsegles for å unngå fiberdryss R01 Side 14 av 17

69 Aula I aulaen er det foreløpig beskrevet mikroperforert skråmontert systemhimling, og gipsplate kledd med strie på vegg. Forutsetningen for at dette skal gi en etterklangstid som tilfredsstiller kravet er at himlingsabsorbenten er effektiv. Følgende forhold må da ivaretas: Mikroperforerte plater må leveres med en pålimt akustikkduk i bakkant. Tette tilpasningsfelter i randsone ut mot vegger må unngås i størst mulig grad. Himlingsplan som viser absorbentplassering og tilpasningsfelter, samt produktdata for valgt himlingsplate, bør oversendes akustiker for kontroll. 8 VEITRAFIKKSTØY - FASADEISOLASJON 8.1 Metode Beregningene er utført etter Nordisk Metode for Vegtrafikkstøy med programmet Cadna/A, versjon 4.1. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på tilsendt digitalt kart og utendørsplan. Beregningsmodellen tar bl.a. hensyn til høydeforskjeller, skjermingseffekter og refleksjonsforhold på bakken. Det er foretatt beregninger av støynivå på fasade i driftstid. 8.2 Forutsetninger Det er gjort beregninger ut fra terrenget slik det er i tilsendt digitalt kart før regulering. 8.3 Trafikkmengde Statens Vegvesens Nasjonal vegdatabank viser at ÅDT for E6 i 2009 er 2230 kjøretøy per døgn. Denne trafikkmengden er framskrevet på vanlig måte, slik at den dekker en situasjon 10 år fram i tid. Følgende trafikktall er benyttet for år 2021: Tekst Trafikkmengde, ÅDT (kjt/døgn) Skiltet hastighet (km/t) Andel tungtrafikk (%) E Antatt trafikkfordeling over døgnet for riksveier (gruppe 1 vei, ihht TA-2115) er: R01 Side 15 av 17

70 - 75 % på dagtid (07 19) - 15 % på kveldstid (19 23) - 10 % på nattestid (23 07) Dette er lagt til grunn ved beregning av fasadenivåer i driftstid. 8.4 Resultater Beregningsresultater er presentert i vedlegg 1. Resultatene viser ekvivalent støynivå på inntil L A,eq,T = 60 dba på mest utsatte fasader, mot nord og nordøst. 8.5 Fasadetiltak Beregninger av innendørs støynivå viser at det er behov for moderate fasadetiltak for å tilfredsstille krav til innendørs trafikkstøynivå. Tiltaksbehovet er: I alle bruksrom med fasade mot nordvest og nordøst (dvs. med støynivå på 57 dba og høyere i vedlegg 1) må det benyttes vinduer og dører med trafikkstøyreduksjonstall på minimum R w + C tr = 32 db R01 Side 16 av 17

71 9 OPPFØLGING Enkelte tema er ikke behandlet ferdig i denne rapporten. Disse kan følges opp i en senere fase dersom det er ønskelig. Eksempler på slike temaer er: Vurdering av tilslutningsdetaljer Kontroll av himlingsplaner Kontroll av produktdata etter behov Kontrollberegning av etterklangstid i hall etter at platetype er valgt Kontrollberegning av lydoverføring fra teknisk rom etter at det foreligger leverandørdata Eventuelle andre forhold R01 Side 17 av 17

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Møtested: Hos ARK/PGL Tid: 28.02.06 kl 08:30 14:00 Til stede: Kopi: Fra/ref: Torgeir T.Harsem Nord Consult AS (TH-Tredjemannskontrollør)

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid.

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid. 1. Tilbudsinnbydelse 2. Spesifikasjon av tilbud 3. Tilbudsbestemmelser 4. Kontraktsbestemmelser 5. Generelle bestemmelser 6. Tilbudsskjema 1. TILBUDSINNBYDELSE Sør-Aurdal kommune i det etterfølgende kalt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer