EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

2 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2. Prosjektet... 7 B3. Framdrift og frister B4. Endringer B5. Fakturering C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: C2 Prosjektering: C3 Entreprenører: D. Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang D2 Beliggenhet og adkomst D3 Forhold på byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB D5 Bygningsmessige arbeider - ARK D6 VVS Tekniske anlegg - RIV D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE E. Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider F3. Generell informasjon rigg og drift G. Dokumentasjon G1. Sluttdokumentasjon G2. Sluttfase og overtakelse H. SJA - Sikker Jobb Analyse av prosjekt Risikodiagram ROS - metoden NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) I. HMS Plan (Standard) J Andre vedlegg J1 Doffin utlysningstekst J2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet J3 - Lydteknisk redegjørelse J4 - Rapport Molab Eidebakken US J5 - Avfallsplan

3 A. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Eidebakken skole. På vegne av Lyngen kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbuds- konkurranse om utførelse og ombygging av Eidebakken skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Eidebakken skole TRØNDER-PLAN AS K201 :Bygningsmessig. Bok 1: Grunn- og utomhusarbeider, plasstøpte og prefabrikkerte betongarbeider og stålarbeider ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Blikkenslagerarbeider, Malerarbeider Bok 3: Rivingsarbeider AS PLANCONSULT-VVS: K301: Innvendig røranlegg: Sanitæranlegg, varmeanlegg, slokkingsanlegg/sprinkleranlegg, kuldeanlegg K305: Kuldeanlegg. Kjølemaskiner, varmepumpe K306: Luftbehandlingsanlegg K309: Renseanlegg, bassengtekniske anlegg K703: Utendørs VVS anlegg. Energibrønner EL-PROSJEKT TRØNDELAG: K401: Elektro- og teletekniske anlegg K501: Automasjonsanlegg K601: Heisanlegg

4 B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles tilbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA-bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-Bok etter kontraktsforhandlinger.

5 Etablering og innføring av PA-boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring.

6 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro

7 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Lyngen kommune. Oversikt over inngåtte kontrakter. Lyngen kommunestyre har godkjent innhenting av anbud på de arbeider som omfattes av konkurransen. Lyngen kommunestyre vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede anbud foreligger. Denne behandling er forutsatt i kommunestyret

8 Vedtatt prosjektorganisasjon Lyngen kommune har allerede vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Eidebakken skole. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Lyngen kommunestyre Lyngen Plan og Byggekomite Div. høringsinstanser Adm.sjef v.ass.adm.sjef H.P.Myrland PL Terje Hanssen Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder ARK E. Aursand Arkitektkontor AS HOVE (K201) xxx RIB Tronder-plan AS RØR (K301) xxx RIV AS Plan Consult VVS VENT (K306) xxx RIE El-prosjektTrøndelag AS HOVE (K401) xxx RIBR Total brannsikkring As (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

9 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bli inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledelse Byggeledelse K401 xxx Lyngen Kommune Byggherre K201 xxx K306 xxx K301 xxx (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

10 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til xxx dager, med byggestart xx.xx.2009 Ferdiggstillelse av byggearbeidene gjennomføres innen xx.xx.20 Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført innen xx.xx.20 (1 uke etter ferdigstillelse) unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres innen xx.xx.20 (1 uke etter hovedrengjøringsfasen) Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres xx.xx.20. (Samme som sluttoppgjørsdato, 1 uke etter innreguleringsfasen) Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig.

11 Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt byggherre innen xx.xx.20 med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 5år) (Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør.)

12 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt 20.5.

13 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene.

14 B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder.

15 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet.

16 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Lyngen kommune Kjosveien LYNGSEIDE Telefon/-faks Tlf *: Tlf : Faks: Mobil: Overvåket e-post Prosjektleder Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Byggeleder Tlf *: Tlf dir: Faks: Mobil: Tel.: Faks:

17 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Svein Erik Lervik Telefon/-faks Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Overvåket e-post Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan as Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Bjarne Holmsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Lorentz Rosten Prosjektansvarlig: Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring AS Pb ALTA Saksbehandler: Lars Erik Johnsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Tlf *: Faks Tlf dir: Mobil: Tlf dir: Faks: Mobil:

18 C3 Entreprenører: Funksjon firma saksbehandler Hove (K201) Røranlegg (K301) Kuldeanlegg (K305) Luftbehandlingsanlegg (K306) Renseanlegg (K309) Utendørs VVS anlegg (K703) Telefon/-faks Overvåket e-post EL Aut (K401) (K501) Heis (K601) (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.)

19 D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Eidebakken skole består i dag av to separat bygg d.v.s. en barne og en ungdomsskole. Dagens barneskolen skal bestå, men skal ikke huse skolefunksjoner etter at skolen er ferdig bygd. Nybygg. Ungdomsskolen og det` s tilliggende undervisningsbygg skal rives og erstattes av en ny barne og ungdomskole. Omgjøring. Dagens bygg mellom ny barne og ungdomsskole og idrettshall skal delvis rives og gjennomgå omfattende omgjøringer. Det blir bygd helt nye garderober til dagens svømmehall og det blir full renovering av dagens rom ved svømmehallen inkludert gang/korridor mot dagens garderober under dagens forsamlingssal. Kjeller under svømmehallbygget får nødvendig omgjøring. Svømmehallbygget får nye yttervegger og nytt tak. Dagens forsamlingssal og underliggende garderober blir erstattet av ny restaurert trenings/- gymnastikksal med fellesarrangementsfunksjoner. Tilliggende rom til gymsal mot idrettshallen, med unntak av vestibylen til idrettshallen, renoveres og får nye tak. Alle rom skal bygges i henhold til dagens krav og standarder. Planløsningen er i hovedsak planlagt i 2-3 etasjer, og med kjeller under det meste av bygningsmassen. Yttervegger i hovedsak av tegl og mur.

20 Uteområder. Det skilles mellom en relativ bilfri adkomst fra syd og biladkomst med parkering nord for den nye skolen. Det blir nye opparbeidede uteareal for elevene syd for skolen. Nord for skolen blir det asfaltert for ny parkering. Nybygg: Plan 0 ca. 170m² (nybygg) plan 1 ca 2020m²(nybygg) plan 2 ca 1800m²(nybygg) plan 3 ca 850m² (Planlagt fjernlagerareal loft nybygg ca. 50% av betongflate) Omgjøring: Plan 1 ca. 230m² Plan 2 ca. 800 m² BTA for nybygg eksklusivt loftsareal (disponibelt areal ikke tilgjengelig for bruk og ikke innredet) nybygg vil komme på ca 3990 m2 BTA for omgjøring vil komme på 1030m2 D2 Beliggenhet og adkomst Eidebakken skole ligger på Lyngseidet i bakken ovenfor dagens sykeheim. D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område. Annen plass/deponi må avklares med Kommunen. Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.)

21 D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende arbeider; - grunnarbeider - betongarbeider - stålkonstruksjoner - utomhusarbeider, med unntak av gartnerarbeider (ARK) 21 GRUNN OG FUNDAMENTER GRUNNARBEIDER Generelt Lyngen kommune planlegger å rive Eidebakken skole og bygge en ny skole på tomta. Der er i den forbindelse engasjert rådgivende ingeniør i geoteknikk og det er utført grunnundersøkelser i uke 45 år 2008, av området rundt Eidebakken skole. Rapport fra grunnundersøkelsen samt geoteknisk vurdering ligger vedlagt. Terrenget rundt skolen i dag ligger mellom kote 47 og 54 of faller mot sørøst med gjennomsnittlig helning på 1:12 1:20. Nedenfor skolen, faller terrenget videre mot sør sørøst med gjennomsnittlig helning mellom 1:4 og 1: Byggegrop Fjellhorisonten ligger mellom kote 43-51, tilsvarende 3-8 m under dagens terreng. Sonderinger viser lagdelt grunn med et 2-3 m tykt, løst til middel fast topplag over 1-5 m tykt lag av fast morene. I nordvest ligger ligger det løsere topplaget direkte på fjell. Ny bygningsmasse kommer delvis på samme sted som bestående bygg, og eksisterende bygningsmasse skal i dette området fjernes. I tillegg skal det utgraves for ny kjeller og sokkeletasje som ligger lavere enn laveste plan i dag. Det vil også være behov for å fjerne en del asfalt og løsmasser som ligger utenfor bestående bygg. Det er forutsatt at en del løsmasser kan gjenbrukes og at noe nye masser må tilkjøres.

22 212 Drenering Det legges nye drensledninger rundt nye bygg og rundt eks. svømmehall. Drenering tilkobles nye kummer som igjen tilkobles eks. drenssystem i området. BETONGARBEIDER I GRUNNEN 214 Fundamenter Nye bygninger direktefundamenteres, med unntak av enkelte fundamenter i området rundt svømmehallen, som fundamenteres direkte på fjell. Generelt settes fundmenter på et 30cm komprimert lag av sprengstein lagt på fiberduk. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. 22 PRIMÆRE BYGNINGSDELER 221 Golv på grunn Generelt over drenssjiktet legges først 150mm isolasjon, diffusjons- og radonsperre, 50mm isolasjon og deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn med innstøpte varmerør medtatt av RIV. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv med sluk for å sikre nødvendige fallforhold. 222 Vegger mot grunn Bakvegg i plan 1 og kjeller under sørfløy føres opp som betongvegg mot terreng. Utføres i 200 mm plasstøpt, armert betong på underliggende stripefundamenter. Utv. Vegg legges drenerende plate av plast og veggen isoleres med lette, isolerende fyllmasser. Vegg mot grunn i akse E oppføres i betong som kjellervegger i sørfløy, men isoleres utvendig med trykkfast isolasjon med fiberduk. I øvre del avbakvegg i plan 1, akse E, og eksisterende vegger rundt svømmehall plasstøpes en langsgående konsoll som forankres til veggen. Over denne settes 3-4 blokker med lettklinker, med bakenforliggende trykkfast isolasjon. 223 Søyler / bjelker Hovedbæresystemet består av; - 1 rekke søyle/drager nesten sentrisk i bygget (kombinasjon av stål og betong) - innvendige betongvegger for å lette kryssing av tekniske anlegg og som horisontalavstiving - søyler/dragere i yttervegger på langs (stål skjult i vegg). - knevegg i trekonstruksjoner på loft for bæring av tak - betongsøyler og betongdragere for nytt dekke over svømmehall Primært består stålsøyler og -bjelker av standard profiler. Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hullprofiler som søyler. Dette gir optimale dimensjoner med

23 hensyn til økonomi, samtidig som konstruksjonene enkelt kan skjules i vegg og over himling. Stålkonstruksjonene brannbeskyttes for krav: R Frittbærende dekker Det støpes nytt dekke over svømmehall og garderober, samt i området rundt amfiet. Øvrige dekker utføres som hulldekker 265. Det er medtatt hulldekker mellom kjeller og plan 1 (mot sør), mellom plan 1 og 2 og mellom plan 2 og loft. 225 Yttervegger Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Riving av øvre del av eks. yttervegger av betong i svømmehall og området rundt er medtatt. Det skal plasstøpes ny armert betongvegg i forbindelse med oppføring av kjelleren i sørfløya. 226 Bærende innervegger Noen innervegger bygges i plasstøpt betong. Disse veggene har funksjon som støttevegger for vegger mot terreng, horisontal avstiving av bygget eller bærevegger/opplegg for dekker. Riving og hulltaking i eksisterende, innvendige betongvegger i området rundt svømmehallen er medtatt. 227 Takkonstruksjonen Tak i sin helhet bygges opp av trekonstruksjoner som beskrives av arkitekten. Over svømmehallen og garderobeanlegget bygges tretak over nytt plasstøpt, armert betongdekke. Over bygget for øvrig legges bjelker som bæres av ståldrager og knevegg. 228 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Stålkonstruksjoner brannisoleres generelt med hardpressede plater av steinull, og betongkonstruksjoner prosjekteres og utføres for å tilfredsstille følgende krav: Hovedbæresystem: R30 Sekundærbæresystem: R30 Generelt vil stålbæresystem i yttervegger tilfredsstille krav mht brann forutsatt at det er ett lag gips innvendig og minimum 10mm hulrom mellom gips og stål. Dette må ivaretas av utførende for tømmerarbeider.

24 229 Basseng Det er kun foretatt visuell befaring av bassenget. Eks. skvalperenner må utskiftes med nye deck-level renner. Dette innebærer at eksisterende dekker rundt bassengkroppen rives og erstattes med nytt armert, plasstøpt betongdekke. Oppbygning av fall mot sluk og renner ivaretas av flislegger. Bassengkroppen under eks skvalperenner beholdes. Gjenstående eksisterende vegger slisses for en etterkommende fortannet støpeskjøt mot nye betongkonstruksjoner. Korrosjonsbeskyttede forankringsjern bores og gyses fast i den eksisterende betongen. Nye konstruksjoner påstøpes med fugebånd, svellepakning og injeksjonsslanger for å sikre tette skjøter. Det plasstøpes ny betongtrapp i bassenget, samt nye utjevningstanker med overliggende rampe, som tilsluttes eksisterende betongkonstruksjoner som beskrevet over. Det er antatt at eksisterende bassengkroppen og betongkonstruksjonene rundt selve bassenget vil med mindre reparasjoner få normal god standard. Omfanget av reparasjonsarbeider er antatt og må vurderes nærmere når rivingsarbeider er utført. Alle arbeider med bassenget skal utføres slik at ferdig konstruksjon tilfredsstiller gjeldende krav og normer som gjelder for bade- og svømmeanlegg. Overflater (flis) og membran inkl poretetting av ny og eksisterende betong er beskrevet av arkitekt. 24 SEKUNDÆRE BYGNINGSDELER INNVENDIG 241 Påstøp All plasstøpt betong, eksklusive bassengområdet, påstøpes og avrettes med 10 mm selvutjevnende avrettingsmasse. På hulldekker legges 50 mm EPS isolasjon, 70mm påstøp med innstøpte golvvarmerør og 10mm selvutjevnende masse. For områder med fall mot sluk legges 20mm EPS isolasjon, mm påstøp med innstøpte varmerør og fall mot sluk. Det påføres 10mm egnet avretningsmasse. 25 OVERFLATER 250 Generelt Det antas en del flikk og reparasjonsarbeider på eks. utvendige og innvendige betongkonstruksjoner. Dette gjelder generelt hvor deler av konstruksjoner er revet og der hvor overflatene er i alminnelig dårlig forfatning. Omfanget er antatt til mindre utbedringsarbeider og dette må vurderes nærmere og avregnes etter at planlagte rivingsarbeider er utført.

25 26 SUPPLERENDE BYGNINGSDELER 261 Trapper og ramper Amfi oppføres i plasstøpt betong. Bygget får innvendig betongtrapper og ramper ved gymsal for å oppta høydeforskjeller mellom de forskjellige fløyene. Utvendige trapper i brannrømningsveier utføres som stål spiraltrapper. 700 UTENDØRS 710 Bearbeidet terreng, generelt. Det er medtatt fjerning av matjord, utgraving av ubrukbare masser samt sprengning (ca 1500 m3) under alle kjøre- og parkeringsareal, antatt m Støttemurer og andre murer. Det er medtatt 150 m2 støttemur inklusive fundament og gjenfylling. 731 Utendørs VA. Det er medtatt nødvendige sandfang, overvannkummer og ledningsanlegg for bortleding av overflatevann fra området. Tilkobles eksisterende overvannssystem ved rundkjøring. 760 Veier og plasser, generelt. Kjøre- og parkeringsarealene bygges opp med forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke (5 000 m2) eller belegningstein (630 m2). Det er også medtatt 230 meter kantstein. 771 Gressarealer. Opparbeidelse av gressplen (ca 550 m2).

26 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4) og beskrivelse. Rivingsarbeider prises i rivingsbeskrivelse til hovedentreprenør. 21 Bygningsmessige arbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4). Yttervegger skal i hovedsak bestå av forblendet teglvegg, 50mm luftespalte, 50mm murplater, diffusjon/vindbapp, GU plate, 148mm isolert bindingsverk. Innvendig vil det i tillegg bli utforet 48mm isolerte lekter med dobbel gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med doble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha 100% akustiske systemhimlinger. I treningsal/-gym.sal er det beregnet ny parkett. Yttertak skal i hovedsak bestå av takstoler (IN350) Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeide takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Til tekking skal det benyttes takstein og noe folie. Alle tak skal bestykkes forskriftsmessig med snøfangere. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann og lyd tegninger/-tekniske redegjørelse og tegninger. I de store utvendige glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glassflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinprodukter. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider

27 All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord langs innvendige vegger. Over himlinger skal det generelt være støvfri maling på vegger og dekker. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde med oppmerking/-maling for parkeringsplasser. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rampe opp til dør. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan.

28 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31. SANITÆRANLEGG: Armatur, utstyr. Generelt benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen, fortrinnsvis vegghengte klosetter samt HC- servant på alle HCWC rom. Rustfritt stål for utslagsvasker og kummer. Armatur velges i normal, god kvalitet. For hovedrengjøringsrom installeres moppevaskemaskin, husholdningsvaskemaskin, tørketrommel, sluk samt utslagsvask. For enkelte spesialrom som naturfag, skolekjøkken etc. vil det bli tilkoblet vann og avløp for en del spesialutstyr. Generelt vil det meste av ledninger og utstyr bli revet og fraktet bort fra byggeplassen. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldtvann av isolerte kobberrør fremføres over himlinger frem til sentrale fordelingsskap i vegger. Herfra legges "rør i rør"-system frem til det enkelte utstyr. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. I fordelingsskap monteres stengeventiler slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges individuelt. Vanntilførsel vil skje fra kommunalt ledningsnett øst for bygget. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med kjelvann som energikilde og i tillegg får berederne noe tilleggsvarme fra varmepumpen. Berederne plasseres i fyrrom kjeller. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallsystem og spill- og overvannsledning føres til kommunalt nett på tomten. Taknedløp. Takutformingen på bygget er slik at det i hovedsak vil bli benyttet utvendige taknedløp.

29 32. VARMEANLEGG: Varmeproduksjon/-distribusjon. Dekning av byggets transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft, oppvarming av bassengvann samt varmt forbruksvann utføres ved hjelp av vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra olje- og varmepumpe. For varmepumpen tas energien fra borede hull (energibrønner) i fjell nord for bygget. Selve oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje med varme i gulv, supplert med radiatorer i enkelte rom hvor det ikke er pratisk med gulvvarme. Generelt vil det meste av ledninger og utstyr bli revet og fraktet bort fra byggeplassen. Varmedistribusjon. Varmekurser benyttes til gulvoppvarming, radiatoranlegg, varmtvannsberedere samt oppvarming av ventilasjonsluft og bassengvann. Det legges opp til kurser som gir en riktig oppdeling av bygget både m.h.t. driftskostnader og innemiljø. Rørledninger. Det legges opp ledninger for varmedistribusjon over himlinger med avstengningsmuligheter og regulering til de enkelte rom. Hovedledninger fra kjelsentral og til de ulike kurser utføres av isolerte stålrør og rørdeler. Til gulvvarme benyttes plastrør. 33. BRANNSLUKKING: I prinsippet skal bygget fullsprinkles i h.h.t. forskriftskrav. Det vil også bli nødvendig å sprinkle arealer over himling som har en høyde som overstiger 800 mm samt punktsprinkling av kabelbroer. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje i tilstrekkelig antall til å nå alle rom ihht. forskriftskrav. Tekniske rom forsynes med CO2/pulverapparat. 35. KJØLEANLEGG. I tilknytning til skolekjøkken skal det monteres eget kjøleanlegg for kjølerom og avfallsrom. Fordamper plasseres i rommene og med kondensator og kjølemaskin på vegg.

30 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG: Det installeres i alt 4 stk balanserte ventilasjonsanlegg på bygget, hvor selve aggregatene plasseres i egne tekniske rom i kjeller og 1.etasje eksisterende bygg. Aggregatene forsynes med spjeld, filter, varmegjenvinner, frekvensregulerte vifter samt vannfylte varmebatterier. I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner. (spesialrom, heis, tekniske rom, m.m.). Generelt vil det meste av kanaler og utstyr bli revet og fraktet bort fra byggeplassen. 38. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS: Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, innvendige grøftearbeider for bunnledninger m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. 39. RENSEANLEGG/BASSENGTEKNISKE ANLEGG. Det installeres komplett renseanlegg med sandfilter, UV anlegg, pumper, automatiseringsanlegg for ph, Clor og felling, ledningsnett, utjevningstank, spevannstank, overtrekksduker etc. All installasjon vil skje i henhold til Forskrift om badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. fastsatt av Sosial- og Helsedepartementet av 13.juni 1996 med virkning fra 01.august Generelt vil alt av ledninger og utstyr bli revet og fraktet bort fra byggeplassen. 56. AUTOMATISERINGSANLEGG: Med hensyn til automatiseringsanlegg, installeres komplett, sentralt driftskontrollanlegg med Web server, PC, skriver etc. Anlegget blir å styre samt drifte de VVS tekniske anlegg samt deler av de elektrotekniske anlegg. For ytterligere detaljer henvises det til beskrivelse fra RIE. 73. UTENDØRS VVS, ENERGIBRØNNER: Her skal inkluderes energibrønner samt ledningsnett i brønner samt fremføring av hovedledninger til varmesentral i bygget. For vann-, over- og spillvannsledninger er dette inkludert til en meter utenfor grunnmur. Fra en meter utenfor grunnmur er ledningsnett, kummer samt tilkobling til kommunalt ledningsnett inkludert i beskrivelsen til RIB.

31 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG: 41 Strømforsyning Det etableres ny hovedtavle i kjeller med fra eksisterende trafo i bygget. Anleggets systemspenning er 230V IT. Fordeler deles på prioritert kraft. I etasjene etableres underfordelinger i nisjer og stålplateskap. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger på kabelstige og rør i grunn. Fordelinger for varmetekniske anlegg plasseres i fyrrom/ventilasjonsrom.. 44 Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med styring over bryter/sd-anlegg. Undervisningsrom og fellesrom utstyres med dimbare armaturer. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. Markerings/ledelys forsynt over desentraliserte batteripakker monteres i rømningsveger, anlegget har sentral overvåking. 45 Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. Foran inngangdører og i rullestolramper legges varmekabel. 46 Driftstekniske anlegg I kjeller monteres ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, elektrokjele og varmepumpe monteres i fyrrom i kjeller. For disse anleggene er det kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SD-anlegg. Utomhusanlegg I adkomstveier medtas mastearmaturer i parkmessig utførelse.

32 TELETEKNISKE ANLEGG 51 Fordelinger Hovedfordeling for tele og data i telematikkrom kjeller, med underfordeling i nisjer sammen med elektroanlegget 52 Dataanlegg Ny fiberkabel fra koblingsboks til Bredbåndsfylke Troms AS legges til telematikkrom. Stigekabler fra telematikkrom til underfordelinger legges fiberkabler Det legges spredenett basert på kabel cat. 6. Fellesrom utføres som faste punkt, mens fellesarrealer dekkes med trådløst nettverk basert på standard n. 53 Telefonanlegg Telefonanlegg utføres som IP-basert anlegg tilkoblet kommunens IP via fibernett. Telefonanlegg i bygget baseres på trådløse aksesspunkter for tale plassert i korridorer samt på utvendig vegg for dekning av uteareal. 54 Brannvarslingsanlegg Det monteres nytt adresserbart brannvarslingsanlegg kl.2 i hele bygget. Anlegget utføres i henhold til FG s regelverk og melding HO 2/98. TV-anlegg Bygget forsynes med parabol. Det legges spredenett i stjerne fra telefordelingene. AUTOMATISERINGSANLEGG 56 SD-anlegg Det monteres SD-anlegg som styrer alle driftstekniske anlegg samt lysanlegg i korridor, utelys, samt utvendige varmekabler. PC plasseres på driftsleders kontor skal ha web - basert løsning. HEISANLEGG I bygget skal det monteres personheiser

33 E. Generelle tilbudsregler Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag. Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Forskrift om offentlig anskaffelser - Del I og III. Anskaffelser over terskelverdiene og uprioriterte tjenester". 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED (Vedlegg J1) 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/-konkurranseregler. Orientere/veilede tilbyder og utdype/supplere bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer og suppleringer. 5.) E3 Instrukser/-rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Teknisk orientering: Orientering beskrives innen for hvert fagområde.

34 E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER Tilbudsåpning ved anbudskonkurranse (FOA 20-7) Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Avvisning (FOA 20-12) Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold:." (angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. Tildelingskriterier: Entreprise K201: 1. Pris, vektes 90% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. Det er summen av tilbudt pris for bygningsmessige arbeider og byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører som legges til grunn ved evalueringen. Hvis byggeplass- administrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører er tilbudt som en prosentsats av øvrige sideentrepriser, vil denne bli omregnet til pris basert på de økonomisk mest fordelaktige tilbudene i øvrige sideentrepriser 3. Byggetid, vektes 10 %: Kortest leveringstid, i antall uker fra byggestart til overlevering, gir maksimal uttelling. 1,3 x korteste byggetid eller mer gir ingen uttelling.

35 Entreprise K301, K306, K401, K501 og K601: 1. Pris, vektes 100% Laveste pris gir maksimal uttelling (80 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. ANNET: Tiltaksklasser for utførende: Hovedentreprise K201 tiltaksklasse 2 Rivingsarbeider tiltaksklasse 2 Entreprise K301- tiltaksklasse 3 Entreprise K305- tiltaksklasse 3 Entreprise K306- tiltaksklasse 3 Entreprise K309- tiltaksklasse 3 Entreprise K703- tiltaksklasse 3 Entreprise K401- tiltaksklasse 2 Entreprise K501- tiltaksklasse 2 Entreprise K601- tiltaksklasse 3 Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene). Det er antatt at entreprenør(ene) får de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken

36 E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, 9.3) Endring: Byggherre stiller ikke sikkerhet. Bruk av underentreprenør (NS 8405, 15) Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontrakts summen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen byggeog anleggsvirksomhet for inntil ett år. Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser (NS 8405, 16)

37 Endring: Byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll for alle delentrepriser blir vurdert tillagt bygningsmessig entreprenør, med vederlag som oppgitt i tilbudet. Endringsordre (NS 8405, 20.3) Tillegg: Endringsordre kan bare gis av byggherrens prosjektleder eller byggeleder. Byggherrens svarplikt (NS 8405, 20.6) Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405, 33.1) Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres.

38 E3 INSTRUKSER / -RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes byggestart for dette tilbud ca Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være i henhold til tilbudt kalender dager fra oppstartsdato. Fremdriftsplan: Byggetiden anslås til mnd. fra fysisk oppstart. Eventuelle forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og alle samtlige øvrige parter.

39 F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar "Hovedbedriften" skal i sitt anbud ta med følgende felles ytelser som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for byggherre og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. Hovedbedrift forutsettes å være ansvarlig for å koordinere arbeider for alle entreprenører og utarbeide detaljert riggplan etter kontraktsinngåelse. Riggplanen skal fremlegges byggeherre før kontraktsarbeider starter. Det vise til spesielle hensyn som entreprenørerer må ta opp imot skole og idrettshallsaktiviteter som oppsummert i punkter til slutt under post F3. Generell informasjon rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/HMS-PLAN Skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap 7 være hovedvernebedrift på byggeplassen og har ansvar for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta HMS - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. HMS Planen er vedlagt som eget hefte. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: På tomten Tilkoplingssted avløp: På tomten Antall tappepunkter: 2 i rigg og slanger derfra til anleggsområde Dim. tappepunkter: 25 mm

40 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle Fra hovedentreprenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 6 uttakssentraler: - plan 1, blokk - 2 stk. - plan 2, blokk - 4 stk. Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: Kapasitet: 1 Hovedtavle Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: - 1 stk. 3fas 63A - 1 stk. 3Fas 32A - 2 stk. 3Fas 16A stikk - 1 stk. 3Fas 10A kusrs m/ bryter for provlys - 6 stk. 16A Stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske telefon, data i riggplass, inklusive tilsyn og demontering i byggetiden. Tilkoplingspunkt tlf: 1 byggeplass-telefonnummer Tilkoplingspunkt faks: 1 byggeplass-faksnummer Tilkoplingspunkt xdsl 1 min. 1024kbit inkl. trådløs router Data og teletjenester skal være tilgjengelig for alle entreprenører og byggherrerrepresentanter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr. NS8405 pkt. 11.2)

41 RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal entreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Rigging av felles lagerhall for lagring av materialer. Lagerhallen skal bidra til at alle entreprenører har en plass som de kan sette i fra seg materialer som ikke bør lagres utendørs. Antatt størrelse ca. 15 x 20 m grunnflate. Lager for egne utstyr holdes av den enkelte entreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas skal være tilgjengelig for alle entreprenører så lenge de har behov, og de skal kunne bestille stillas hvis dette mangler eller er nedtatt. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. "Hovedbedrift" er ansvarlig for renhold i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal anvisning av alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av sideentreprenører. (Jfr. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag. Det vises også til avfallshåndtering punkt 4.8 lengre bak i bok 0.

42 F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING HMS TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til HMS - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI's anbefalinger. jfr. HMS RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av hovedentreprenør. Skal plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontrakts bestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er byggherre uvedkommende. F3. Generell informasjon rigg og drift Alle skal ha medtatt i sitt tilbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere egne arbeider, og skal selv sørge for å bekoste nødvendig tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggområdet overtas i den stand det er på anbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. Hovedentreprenør skal utarbeide framdriftsplan og riggplan med hensyn til dette. Det vises også spesielt til følgende punkter som entreprenører må ta hensyn til i dette prosjektet og som legges til grunn for entreprenørenes anbud:

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Felles anbudsgrunnlag, Del H. - SJA (Sikker jobbanalyse av prosjekt) Side 1 av 69 A. Anbudsinnbydelse

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Fygle skole Side 0-1 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Fygle skole Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer