EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

2 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2. Prosjektet... 7 B3. Framdrift og frister B4. Endringer B5. Fakturering C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: C2 Prosjektering: C3 Entreprenører: D. Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang D2 Beliggenhet og adkomst D3 Forhold på byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB D5 Bygningsmessige arbeider - ARK D6 VVS Tekniske anlegg - RIV D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE E. Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider F3. Generell informasjon rigg og drift G. Dokumentasjon G1. Sluttdokumentasjon G2. Sluttfase og overtakelse H. SJA - Sikker Jobb Analyse av prosjekt Risikodiagram ROS - metoden NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) I. HMS Plan (Standard) J Andre vedlegg J1 Doffin utlysningstekst J2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet J3 - Lydteknisk redegjørelse J4 - Rapport Molab Eidebakken US J5 - Avfallsplan

3 A. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Eidebakken skole. På vegne av Lyngen kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbuds- konkurranse om utførelse og ombygging av Eidebakken skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Eidebakken skole TRØNDER-PLAN AS K201 :Bygningsmessig. Bok 1: Grunn- og utomhusarbeider, plasstøpte og prefabrikkerte betongarbeider og stålarbeider ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Blikkenslagerarbeider, Malerarbeider Bok 3: Rivingsarbeider AS PLANCONSULT-VVS: K301: Innvendig røranlegg: Sanitæranlegg, varmeanlegg, slokkingsanlegg/sprinkleranlegg, kuldeanlegg K305: Kuldeanlegg. Kjølemaskiner, varmepumpe K306: Luftbehandlingsanlegg K309: Renseanlegg, bassengtekniske anlegg K703: Utendørs VVS anlegg. Energibrønner EL-PROSJEKT TRØNDELAG: K401: Elektro- og teletekniske anlegg K501: Automasjonsanlegg K601: Heisanlegg

4 B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles tilbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA-bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-Bok etter kontraktsforhandlinger.

5 Etablering og innføring av PA-boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring.

6 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro

7 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Lyngen kommune. Oversikt over inngåtte kontrakter. Lyngen kommunestyre har godkjent innhenting av anbud på de arbeider som omfattes av konkurransen. Lyngen kommunestyre vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede anbud foreligger. Denne behandling er forutsatt i kommunestyret

8 Vedtatt prosjektorganisasjon Lyngen kommune har allerede vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Eidebakken skole. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Lyngen kommunestyre Lyngen Plan og Byggekomite Div. høringsinstanser Adm.sjef v.ass.adm.sjef H.P.Myrland PL Terje Hanssen Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder ARK E. Aursand Arkitektkontor AS RIB Tronder-plan AS HOVE (K201) Byggmester Bengt Andersen AS RØR (K301) RørTek AS RIV AS Plan Consult VVS VENT (K306) Elnan AS RIE El-prosjektTrøndelag AS HOVE (K401) Siemens Installasjon AS RIBR Total brannsikkring As (K305) Johnson Controls AS (K309) HOH Birger Christensen AS (K703) Båsum Boring AS (K600) Kone AS (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) (K501) GK Norge AS

9 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bli inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder K305 Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledelse Byggeledelse Viggo Berglund K501 Johnson Controls AS K401 Lyngen Kommune Byggherre K201 GK Norge AS Siemens Installasjon AS Byggmester Bengt Andersen AS K306 K301 K309 HOH Birger Christensen AS Elnan AS RørTek AS K703 Båsum Boring AS K601 Kone AS (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

10 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til xxx dager, med byggestart xx.xx.2009 Ferdiggstillelse av byggearbeidene gjennomføres innen xx.xx.20 Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført innen xx.xx.20 (1 uke etter ferdigstillelse) unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres innen xx.xx.20 (1 uke etter hovedrengjøringsfasen) Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres xx.xx.20. (Samme som sluttoppgjørsdato, 1 uke etter innreguleringsfasen) Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig.

11 Sluttoppgjør Sl uttoppgjør skal være oversendt byggherre innen xx.xx.20 med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 5år) (Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør.)

12 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt 20.5.

13 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene.

14 B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder.

15 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet.

16 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Lyngen kommune Kjosveien LYNGSEIDE Telefon/-faks Tlf *: Tlf : Faks: Mobil: Overvåket e-post Prosjektleder Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Tlf *: Tlf dir: Faks: Mobil: Byggeleder Tel.: Viggo Berglund Faks:

17 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Svein Erik Lervik Telefon/-faks Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Overvåket e-post Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan as Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Bjarne Holmsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Lorentz Rosten Prosjektansvarlig: Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring AS Pb ALTA Saksbehandler: Lars Erik Johnsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Tlf *: Faks Tlf dir: Mobil: Tlf dir: Faks: Mobil:

18 C3 Entreprenører: Funksjon firma Telefon/-faks saksbehandler Hove (K201) Byggmester Bengt Andersen AS Mobil: Kongleveien 23 Fax: Alta Overvåket e-post Røranlegg (K301) RørTek AS Gangstøvika Ålesund Kuldeanlegg (K305) Johnson Controls Norway AS Ringeriksveien 169 Postboks 53 Vøyenenga, NO-1313 Norway Tlf: Mob: Telefon: Fax: Luftbehandlingsanlegg (K306) Elnan AS Transitt gt Trondheim Renseanlegg (K309) HOH Birger Christensen AS Røykenveien 142 A Postboks 136 N-1371 Asker Telefon: Fax: Tel.: Fax: Utendørs VVS anlegg (K703) Båsum Boring AS 3535 Krøderen EL (K401) Siemens Installasjon AS Strandvegen 144B Postboks Tromsø Aut (K501) G K Norge AS Tegltorget, Hornebergvegen Trondheim Telefon: Telefax: Telefon: Service: Fax: tlf: faks: Heis (K601) Kone AS Hornebergveien TRONDHEIM Tlf.: Faks: (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.)

19 D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Eidebakken skole består i dag av to separat bygg d.v.s. en barne og en ungdomsskole. Dagens barneskolen skal bestå, men skal ikk e huse skolefunksjoner etter at skolen er ferdig bygd. Nybygg. Ungdomsskolen og det` s tilliggende u ndervisningsbygg skal rives og erstattes av en ny barne og ungdomskole. Omgjøring. Dagens bygg mellom ny barne og ungdomsskole og idrettshall skal delvis rives og gjennomgå omfattende omgjøringer. Det blir bygd helt nye garderober til dagens svømmehall og det blir full renovering av dagens rom ved svømmehallen inkludert gang/korridor mot dagens garderober under dagens forsamlingssal. Kjeller under svømm ehallbygget får nødvendig omgjøring. Svømmehallbygget får nye yttervegger og nytt tak. Dagens forsamlingssal og underliggende garderober blir erstattet av ny restaurert trenings/- gymnastikksal med fellesarrangementsfunksjoner. Tilliggende rom til gymsal mot idrettshallen, med unntak av vestibylen til idrettshallen, renoveres og får nye tak. Alle rom skal bygges i henhold til dagens krav og standarder. Planløsningen er i hovedsak planlagt i 2-3 etasjer, og med kjeller under det meste av bygningsmassen. Yttervegger i hovedsak av tegl og mur.

20 Uteområder. Det skilles mellom en relativ bilfri adkomst fra syd og biladkomst med parkering nord for den nye skolen. Det blir nye opparbeidede uteareal for elevene syd for skolen. Nord for skolen blir det asfaltert for ny parkering. Nybygg: Plan 0 ca. 170m² (nybygg) plan 1 ca 2020m²(nybygg) plan 2 ca 1800m²(nybygg) plan 3 ca 850m² (Planlagt fjernlagerareal loft nybygg ca. 50% av betongflate) Omgjøring: Plan 1 ca. 230m² Plan 2 ca. 800 m² BTA for nybygg eksklusivt loftsareal (disponibelt areal ikke tilgjengelig for bruk og ikke innredet) nybygg vil komme på ca 3990 m2 BTA for omgjøring vil komme på 1030m2 D2 Beliggenhet og adkomst Eidebakken skole ligger på Lyngseidet i bakken ovenfor dagens sykeheim. D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor plass/deponi må avklares med Kommunen. rigg område. Annen Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.)

21 D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende arbeider; - grunnarbeider - betongarbeider - stålkonstruksjoner - utomhusarbeider, med unntak av gartnerarbeider (ARK) 21 GRUNN OG FUNDAMENTER GRUNNARBEIDER Generelt Lyngen kommune planlegger å rive Eidebakken skole og bygge en ny skole på tomta. Der er i den forbindelse engasjert rådgivende ingeniør i geoteknikk og det er utført grunnundersøkelser i uke 45 år 2008, av området rundt Eidebakken skole. Rapport fra grunnundersøkelsen samt geoteknisk vurdering ligger vedlagt. Terrenget rundt skolen i dag ligger mellom kote 47 og 54 of faller mot sørøst med gjennomsnittlig helning på 1:12 1:20. Nedenfor skolen, faller terrenget videre mot sør sørøst med gjennomsnittlig helning mellom 1:4 og 1: Byggegrop Fjellhorisonten ligger mellom kote 43-51, tilsvarende 3-8 m under dagens terreng. Sonderinger viser lagdelt grunn med et 2-3 m tykt, løst til middel fast topplag over 1-5 m tykt lag av fast morene. I nordvest ligger ligger det løsere topplaget direkte på fjell. Ny bygningsmasse kommer delvis på samme sted som bestående bygg, og eksisterende bygningsmasse skal i dette området fjernes. I tillegg skal det utgraves for ny kjeller og sokkeletasje som ligger lavere enn laveste plan i dag. Det vil også være behov for å fjerne en del asfalt og løsmasser som ligger utenfor bestående bygg. Det er forutsatt at en del løsmasser kan gjenbrukes og at noe nye masser må tilkjøres.

22 212 Drenering Det legges nye drensledninger rundt nye bygg og rundt eks. svømmehall. Drenering tilkobles nye kummer som igjen tilkobles eks. drenssystem i området. BETONGARBEIDER I GRUNNEN 214 Fundamenter Nye bygninger direktefundamenteres, med unntak av enkelte fundamenter i området rundt svømmehallen, som fundamenteres direkte på fjell. Generelt settes fundmenter på et 30cm komprimert lag av sprengstein lagt på fiberduk. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. 22 PRIMÆRE BYGNINGSDELER 221 Golv på grunn Generelt over drenssjiktet legges først 150mm isolasjon, diffusjons- og radonsperre, 50mm isolasjon og deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn med innstøpte varmerør medtatt av RIV. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv med sluk for å sikre nødvendige fallforhold. 222 Vegger mot grunn Bakvegg i plan 1 og kjeller under sørfløy føres opp som betongvegg mot terreng. Utføres i 200 mm plasstøpt, armert betong på underliggende stripefundamenter. Utv. Vegg legges drenerende plate av plast og veggen isoleres med lette, isolerende fyllmasser. Vegg mot grunn i akse E oppføres i betong som kjellervegger i sørfløy, men isoleres utvendig med trykkfast isolasjon med fiberduk. I øvre del avbakvegg i plan 1, akse E, og eksisterende vegger rundt svømmehall plasstøpes en langsgående konsoll som forankres til veggen. Over denne settes 3-4 blokker med lettklinker, med bakenforliggende trykkfast isolasjon. 223 Søyler / bjelker Hovedbæresystemet består av; - 1 rekke søyle/drager nesten sentrisk i bygget (kombinasjon av stål og betong) - innvendige betongvegger for å lette kryssing av tekniske anlegg og som horisontalavstiving - søyler/dragere i yttervegger på langs (stål skjult i vegg). - knevegg i trekonstruksjoner på loft for bæring av tak - betongsøyler og betongdragere for nytt dekke over svømmehall Primært består stålsøyler og -bjelker av standard profiler. Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hullprofiler som søyler. Dette gir optimale dimensjoner med

23 hensyn til økonomi, samtidig som konstruksjonene enkelt kan skjules i vegg og over himling. Stålkonstruksjonene brannbeskyttes for krav: R Frittbærende dekker Det støpes nytt dekke over svømmehall og garderober, samt i området rundt amfiet. Øvrige dekker utføres som hulldekker 265. Det er medtatt hulldekker mellom kjeller og plan 1 (mot sør), mellom plan 1 og 2 og mellom plan 2 og loft. 225 Yttervegger Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Riving av øvre del av eks. yttervegger av betong i svømmehall og området rundt er medtatt. Det skal plasstøpes ny armert betongvegg i forbindelse med oppføring av kjelleren i sørfløya. 226 Bærende innervegger Noen innervegger bygges i plasstøpt betong. Disse veggene har funksjon som støttevegger for vegger mot terreng, horisontal avstiving av bygget eller bærevegger/opplegg for dekker. Riving og hulltaking i eksisterende, innvendige betongvegger i området rundt svømmehallen er medtatt. 227 Takkonstruksjonen Tak i sin helhet bygges opp av trekonstruksjoner som beskrives av arkitekten. Over svømmehallen og garderobeanlegget bygges tretak over nytt plasstøpt, armert betongdekke. Over bygget for øvrig legges bjelker som bæres av ståldrager og knevegg. 228 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Stålkonstruksjoner brannisoleres generelt med hardpressede plater av steinull, og betongkonstruksjoner prosjekteres og utføres for å tilfredsstille følgende krav: Hovedbæresystem: R30 Sekundærbæresystem: R30 Generelt vil stålbæresystem i yttervegger tilfredsstille krav mht brann forutsatt at det er ett lag gips innvendig og minimum 10mm hulrom mellom gips og stål. Dette må ivaretas av utførende for tømmerarbeider.

24 229 Basseng Det er kun foretatt visuell befaring av bassenget. Eks. skvalperenner må utskiftes med nye deck-level renner. Dette innebærer at eksisterende dekker rundt bassengkroppen rives og erstattes med nytt armert, plasstøpt betongdekke. Oppbygning av fall mot sluk og renner ivaretas av flislegger. Bassengkroppen under eks skvalperenner beholdes. Gjenstående eksisterende vegger slisses for en etterkommende fortannet støpeskjøt mot nye betongkonstruksjoner. Korrosjonsbeskyttede forankringsjern bores og gyses fast i den eksisterende betongen. Nye konstruksjoner påstøpes med fugebånd, svellepakning og injeksjonsslanger for å sikre tette skjøter. Det plasstøpes ny betongtrapp i bassenget, samt nye utjevningstanker med overliggende rampe, som tilsluttes eksisterende betongkonstruksjoner som beskrevet over. Det er antatt at eksisterende bassengkroppen og betongkonstruksjonene rundt selve bassenget vil med mindre reparasjoner få normal god standard. Omfanget av reparasjonsarbeider er antatt og må vurderes nærmere når rivingsarbeider er utført. Alle arbeider med bassenget skal utføres slik at ferdig konstruksjon tilfredsstiller gjeldende krav og normer som gjelder for bade- og svømmeanlegg. Overflater (flis) og membran inkl poretetting av ny og eksisterende betong er beskrevet av arkitekt. 24 SEKUNDÆRE BYGNINGSDELER INNVENDIG 241 Påstøp All plasstøpt betong, eksklusive bassengområdet, påstøpes og avrettes med 10 mm selvutjevnende avrettingsmasse. På hulldekker legges 50 mm EPS isolasjon, 70mm påstøp med innstøpte golvvarmerør og 10mm selvutjevnende masse. For områder med fall mot sluk legges 20mm EPS isolasjon, mm påstøp med innstøpte varmerør og fall mot sluk. Det påføres 10mm egnet avretningsmasse. 25 OVERFLATER 250 Generelt Det antas en del flikk og reparasjonsarbeider på eks. utvendige og innvendige betongkonstruksjoner. Dette gjelder generelt hvor deler av konstruksjoner er revet og der hvor overflatene er i alminnelig dårlig forfatning. Omfanget er antatt til mindre utbedringsarbeider og dette må vurderes nærmere og avregnes etter at planlagte rivingsarbeider er utført.

25 26 SUPPLERENDE BYGNINGSDELER 261 Trapper og ramper Amfi oppføres i plasstøpt betong. Bygget får innvendig betongtrapper og ramper ved gymsal for å oppta høydeforskjeller mellom de forskjellige fløyene. Utvendige trapper i brannrømningsveier utføres som stål spiraltrapper. 700 UTENDØRS 710 Bearbeidet terreng, generelt. Det er medtatt fjerning av matjord, utgraving av ubrukbare masser samt sprengning (ca 1500 m3) under alle kjøre- og parkeringsareal, antatt m Støttemurer og andre murer. Det er medtatt 150 m2 støttemur inklusive fundament og gjenfylling. 731 Utendørs VA. Det er medtatt nødvendige sandfang, overvannkummer og ledningsanlegg for bortleding av overflatevann fra området. Tilkobles eksisterende overvannssystem ved rundkjøring. 760 Veier og plasser, generelt. Kjøre- og parkeringsarealene bygges opp med forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke (5 000 m2) eller belegningstein (630 m2). Det er også medtatt 230 meter kantstein. 771 Gressarealer. Opparbeidelse av gressplen (ca 550 m2).

26 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4) og beskrivelse. Rivingsarbeider prises i rivingsbeskrivelse til hovedentreprenør. 21 Bygningsmessige arbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4). Yttervegger skal i hovedsak bestå av forblendet teglvegg, 50mm luftespalte, 50mm murplater, diffusjon/vindbapp, GU plate, 148mm isolert bindingsverk. Innvendig vil det i tillegg bli utforet 48mm isolerte lekter med dobbel gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med doble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha 100% akustiske systemhimlinger. I treningsal/-gym.sal er det beregnet ny parkett. Yttertak skal i hovedsak bestå av takstoler (IN350) Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeide takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Til tekking skal det benyttes takstein og noe folie. Alle tak skal bestykkes forskriftsmessig med snøfangere. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann og lyd tegninger/-tekniske redegjørelse og tegninger. I de store utvendige glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glassflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinprodukter. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider

27 All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord langs innvendige vegger. Over himlinger skal det generelt være støvfri maling på vegger og dekker. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde med oppmerking/-maling for parkeringsplasser. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rampe opp til dør. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan.

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Felles anbudsgrunnlag, Del H. - SJA (Sikker jobbanalyse av prosjekt) Side 1 av 69 A. Anbudsinnbydelse

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Fygle skole Side 0-1 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Fygle skole Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Vemundvik Kirke. Rehab 2010-2012. PA-bok og bok 0

Vemundvik Kirke. Rehab 2010-2012. PA-bok og bok 0 Vemundvik Kirke Rehab 2010-2012 PA-bok og bok 0 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. PA-BOKA 0.1 Inndeling- innhold 0.2 Distribusjon 0.3 Definisjoner 0.4 Prosjektet 0.5 Oppdragsgiver 0.6 Prosjektmål 1. ORGANISASJON

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede:

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede: MØTEREFERAT Jnr. u/. Møte type/nr. Byggemøte nr 19 Prosjektnavn: Grue barne- og ungdomsskole Plass for mottagers journalføringer: Tiltakshaver: Grue kommune Møtested: Brakkeriggen Møtedato: 01.09.2008

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=165194

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=165194 Page 1 of 9 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Lyngen kommune Kjosveien 12, Lyngseidet Kontaktpunkt: Ved: Hans P Myrland postmottak@lyngen.kommune.no 9060 77701000 n/a Oppdragsgivers

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Møte type/nr. Byggemøte nr 20. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede:

Møte type/nr. Byggemøte nr 20. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede: MØTEREFERAT Jnr. u/. Møte type/nr. Byggemøte nr 20 Prosjektnavn: Grue barne- og ungdomsskole Plass for mottagers journalføringer: Tiltakshaver: Grue kommune Møtested: Brakkeriggen Møtedato: 15.09.2008

Detaljer

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole

Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Prosjekteringmøte 08- Tredjemannskontroll detaljprosjekt 28.02.06-PGL- Vadsø U-skole Møtested: Hos ARK/PGL Tid: 28.02.06 kl 08:30 14:00 Til stede: Kopi: Fra/ref: Torgeir T.Harsem Nord Consult AS (TH-Tredjemannskontrollør)

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer