EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

2 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2. Prosjektet... 7 B3. Framdrift og frister B4. Endringer B5. Fakturering C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: C2 Prosjektering: C3 Entreprenører: D. Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang D2 Beliggenhet og adkomst D3 Forhold på byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB D5 Bygningsmessige arbeider - ARK D6 VVS Tekniske anlegg - RIV D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE E. Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider F3. Generell informasjon rigg og drift G. Dokumentasjon G1. Sluttdokumentasjon G2. Sluttfase og overtakelse H. SJA - Sikker Jobb Analyse av prosjekt Risikodiagram ROS - metoden NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) I. HMS Plan (Standard) J Andre vedlegg J1 Doffin utlysningstekst J2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet J3 - Lydteknisk redegjørelse J4 - Rapport Molab Eidebakken US J5 - Avfallsplan

3 A. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Eidebakken skole. På vegne av Lyngen kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbuds- konkurranse om utførelse og ombygging av Eidebakken skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Eidebakken skole TRØNDER-PLAN AS K201 :Bygningsmessig. Bok 1: Grunn- og utomhusarbeider, plasstøpte og prefabrikkerte betongarbeider og stålarbeider ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS: K201 :Bygningsmessig. Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Blikkenslagerarbeider, Malerarbeider Bok 3: Rivingsarbeider AS PLANCONSULT-VVS: K301: Innvendig røranlegg: Sanitæranlegg, varmeanlegg, slokkingsanlegg/sprinkleranlegg, kuldeanlegg K305: Kuldeanlegg. Kjølemaskiner, varmepumpe K306: Luftbehandlingsanlegg K309: Renseanlegg, bassengtekniske anlegg K703: Utendørs VVS anlegg. Energibrønner EL-PROSJEKT TRØNDELAG: K401: Elektro- og teletekniske anlegg K501: Automasjonsanlegg K601: Heisanlegg

4 B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles tilbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA-bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-Bok etter kontraktsforhandlinger.

5 Etablering og innføring av PA-boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring.

6 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro

7 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Lyngen kommune. Oversikt over inngåtte kontrakter. Lyngen kommunestyre har godkjent innhenting av anbud på de arbeider som omfattes av konkurransen. Lyngen kommunestyre vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede anbud foreligger. Denne behandling er forutsatt i kommunestyret

8 Vedtatt prosjektorganisasjon Lyngen kommune har allerede vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Eidebakken skole. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Lyngen kommunestyre Lyngen Plan og Byggekomite Div. høringsinstanser Adm.sjef v.ass.adm.sjef H.P.Myrland PL Terje Hanssen Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder ARK E. Aursand Arkitektkontor AS RIB Tronder-plan AS HOVE (K201) Byggmester Bengt Andersen AS RØR (K301) RørTek AS RIV AS Plan Consult VVS VENT (K306) Elnan AS RIE El-prosjektTrøndelag AS HOVE (K401) Siemens Installasjon AS RIBR Total brannsikkring As (K305) Johnson Controls AS (K309) HOH Birger Christensen AS (K703) Båsum Boring AS (K600) Kone AS (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) (K501) GK Norge AS

9 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bli inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder K305 Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledelse Byggeledelse Viggo Berglund K501 Johnson Controls AS K401 Lyngen Kommune Byggherre K201 GK Norge AS Siemens Installasjon AS Byggmester Bengt Andersen AS K306 K301 K309 HOH Birger Christensen AS Elnan AS RørTek AS K703 Båsum Boring AS K601 Kone AS (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.)

10 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til xxx dager, med byggestart xx.xx.2009 Ferdiggstillelse av byggearbeidene gjennomføres innen xx.xx.20 Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført innen xx.xx.20 (1 uke etter ferdigstillelse) unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres innen xx.xx.20 (1 uke etter hovedrengjøringsfasen) Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres xx.xx.20. (Samme som sluttoppgjørsdato, 1 uke etter innreguleringsfasen) Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig.

11 Sluttoppgjør Sl uttoppgjør skal være oversendt byggherre innen xx.xx.20 med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 5år) (Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør.)

12 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt 20.5.

13 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene.

14 B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder.

15 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet.

16 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Lyngen kommune Kjosveien LYNGSEIDE Telefon/-faks Tlf *: Tlf : Faks: Mobil: Overvåket e-post Prosjektleder Norconsult AS V/Terje Hanssen Teknologiveien Narvik Tlf *: Tlf dir: Faks: Mobil: Byggeleder Tel.: Viggo Berglund Faks:

17 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Svein Erik Lervik Telefon/-faks Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Overvåket e-post Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan as Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Bjarne Holmsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Lorentz Rosten Prosjektansvarlig: Torbjørn Landsem Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring AS Pb ALTA Saksbehandler: Lars Erik Johnsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Mobil: Tlf *: Faks Tlf dir: Mobil: Tlf dir: Faks: Mobil:

18 C3 Entreprenører: Funksjon firma Telefon/-faks saksbehandler Hove (K201) Byggmester Bengt Andersen AS Mobil: Kongleveien 23 Fax: Alta Overvåket e-post Røranlegg (K301) RørTek AS Gangstøvika Ålesund Kuldeanlegg (K305) Johnson Controls Norway AS Ringeriksveien 169 Postboks 53 Vøyenenga, NO-1313 Norway Tlf: Mob: Telefon: Fax: Luftbehandlingsanlegg (K306) Elnan AS Transitt gt Trondheim Renseanlegg (K309) HOH Birger Christensen AS Røykenveien 142 A Postboks 136 N-1371 Asker Telefon: Fax: Tel.: Fax: Utendørs VVS anlegg (K703) Båsum Boring AS 3535 Krøderen EL (K401) Siemens Installasjon AS Strandvegen 144B Postboks Tromsø Aut (K501) G K Norge AS Tegltorget, Hornebergvegen Trondheim Telefon: Telefax: Telefon: Service: Fax: tlf: faks: Heis (K601) Kone AS Hornebergveien TRONDHEIM Tlf.: Faks: (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.)

19 D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Eidebakken skole består i dag av to separat bygg d.v.s. en barne og en ungdomsskole. Dagens barneskolen skal bestå, men skal ikk e huse skolefunksjoner etter at skolen er ferdig bygd. Nybygg. Ungdomsskolen og det` s tilliggende u ndervisningsbygg skal rives og erstattes av en ny barne og ungdomskole. Omgjøring. Dagens bygg mellom ny barne og ungdomsskole og idrettshall skal delvis rives og gjennomgå omfattende omgjøringer. Det blir bygd helt nye garderober til dagens svømmehall og det blir full renovering av dagens rom ved svømmehallen inkludert gang/korridor mot dagens garderober under dagens forsamlingssal. Kjeller under svømm ehallbygget får nødvendig omgjøring. Svømmehallbygget får nye yttervegger og nytt tak. Dagens forsamlingssal og underliggende garderober blir erstattet av ny restaurert trenings/- gymnastikksal med fellesarrangementsfunksjoner. Tilliggende rom til gymsal mot idrettshallen, med unntak av vestibylen til idrettshallen, renoveres og får nye tak. Alle rom skal bygges i henhold til dagens krav og standarder. Planløsningen er i hovedsak planlagt i 2-3 etasjer, og med kjeller under det meste av bygningsmassen. Yttervegger i hovedsak av tegl og mur.

20 Uteområder. Det skilles mellom en relativ bilfri adkomst fra syd og biladkomst med parkering nord for den nye skolen. Det blir nye opparbeidede uteareal for elevene syd for skolen. Nord for skolen blir det asfaltert for ny parkering. Nybygg: Plan 0 ca. 170m² (nybygg) plan 1 ca 2020m²(nybygg) plan 2 ca 1800m²(nybygg) plan 3 ca 850m² (Planlagt fjernlagerareal loft nybygg ca. 50% av betongflate) Omgjøring: Plan 1 ca. 230m² Plan 2 ca. 800 m² BTA for nybygg eksklusivt loftsareal (disponibelt areal ikke tilgjengelig for bruk og ikke innredet) nybygg vil komme på ca 3990 m2 BTA for omgjøring vil komme på 1030m2 D2 Beliggenhet og adkomst Eidebakken skole ligger på Lyngseidet i bakken ovenfor dagens sykeheim. D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor plass/deponi må avklares med Kommunen. rigg område. Annen Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.)

21 D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende arbeider; - grunnarbeider - betongarbeider - stålkonstruksjoner - utomhusarbeider, med unntak av gartnerarbeider (ARK) 21 GRUNN OG FUNDAMENTER GRUNNARBEIDER Generelt Lyngen kommune planlegger å rive Eidebakken skole og bygge en ny skole på tomta. Der er i den forbindelse engasjert rådgivende ingeniør i geoteknikk og det er utført grunnundersøkelser i uke 45 år 2008, av området rundt Eidebakken skole. Rapport fra grunnundersøkelsen samt geoteknisk vurdering ligger vedlagt. Terrenget rundt skolen i dag ligger mellom kote 47 og 54 of faller mot sørøst med gjennomsnittlig helning på 1:12 1:20. Nedenfor skolen, faller terrenget videre mot sør sørøst med gjennomsnittlig helning mellom 1:4 og 1: Byggegrop Fjellhorisonten ligger mellom kote 43-51, tilsvarende 3-8 m under dagens terreng. Sonderinger viser lagdelt grunn med et 2-3 m tykt, løst til middel fast topplag over 1-5 m tykt lag av fast morene. I nordvest ligger ligger det løsere topplaget direkte på fjell. Ny bygningsmasse kommer delvis på samme sted som bestående bygg, og eksisterende bygningsmasse skal i dette området fjernes. I tillegg skal det utgraves for ny kjeller og sokkeletasje som ligger lavere enn laveste plan i dag. Det vil også være behov for å fjerne en del asfalt og løsmasser som ligger utenfor bestående bygg. Det er forutsatt at en del løsmasser kan gjenbrukes og at noe nye masser må tilkjøres.

22 212 Drenering Det legges nye drensledninger rundt nye bygg og rundt eks. svømmehall. Drenering tilkobles nye kummer som igjen tilkobles eks. drenssystem i området. BETONGARBEIDER I GRUNNEN 214 Fundamenter Nye bygninger direktefundamenteres, med unntak av enkelte fundamenter i området rundt svømmehallen, som fundamenteres direkte på fjell. Generelt settes fundmenter på et 30cm komprimert lag av sprengstein lagt på fiberduk. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. 22 PRIMÆRE BYGNINGSDELER 221 Golv på grunn Generelt over drenssjiktet legges først 150mm isolasjon, diffusjons- og radonsperre, 50mm isolasjon og deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn med innstøpte varmerør medtatt av RIV. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv med sluk for å sikre nødvendige fallforhold. 222 Vegger mot grunn Bakvegg i plan 1 og kjeller under sørfløy føres opp som betongvegg mot terreng. Utføres i 200 mm plasstøpt, armert betong på underliggende stripefundamenter. Utv. Vegg legges drenerende plate av plast og veggen isoleres med lette, isolerende fyllmasser. Vegg mot grunn i akse E oppføres i betong som kjellervegger i sørfløy, men isoleres utvendig med trykkfast isolasjon med fiberduk. I øvre del avbakvegg i plan 1, akse E, og eksisterende vegger rundt svømmehall plasstøpes en langsgående konsoll som forankres til veggen. Over denne settes 3-4 blokker med lettklinker, med bakenforliggende trykkfast isolasjon. 223 Søyler / bjelker Hovedbæresystemet består av; - 1 rekke søyle/drager nesten sentrisk i bygget (kombinasjon av stål og betong) - innvendige betongvegger for å lette kryssing av tekniske anlegg og som horisontalavstiving - søyler/dragere i yttervegger på langs (stål skjult i vegg). - knevegg i trekonstruksjoner på loft for bæring av tak - betongsøyler og betongdragere for nytt dekke over svømmehall Primært består stålsøyler og -bjelker av standard profiler. Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hullprofiler som søyler. Dette gir optimale dimensjoner med

23 hensyn til økonomi, samtidig som konstruksjonene enkelt kan skjules i vegg og over himling. Stålkonstruksjonene brannbeskyttes for krav: R Frittbærende dekker Det støpes nytt dekke over svømmehall og garderober, samt i området rundt amfiet. Øvrige dekker utføres som hulldekker 265. Det er medtatt hulldekker mellom kjeller og plan 1 (mot sør), mellom plan 1 og 2 og mellom plan 2 og loft. 225 Yttervegger Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Riving av øvre del av eks. yttervegger av betong i svømmehall og området rundt er medtatt. Det skal plasstøpes ny armert betongvegg i forbindelse med oppføring av kjelleren i sørfløya. 226 Bærende innervegger Noen innervegger bygges i plasstøpt betong. Disse veggene har funksjon som støttevegger for vegger mot terreng, horisontal avstiving av bygget eller bærevegger/opplegg for dekker. Riving og hulltaking i eksisterende, innvendige betongvegger i området rundt svømmehallen er medtatt. 227 Takkonstruksjonen Tak i sin helhet bygges opp av trekonstruksjoner som beskrives av arkitekten. Over svømmehallen og garderobeanlegget bygges tretak over nytt plasstøpt, armert betongdekke. Over bygget for øvrig legges bjelker som bæres av ståldrager og knevegg. 228 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Stålkonstruksjoner brannisoleres generelt med hardpressede plater av steinull, og betongkonstruksjoner prosjekteres og utføres for å tilfredsstille følgende krav: Hovedbæresystem: R30 Sekundærbæresystem: R30 Generelt vil stålbæresystem i yttervegger tilfredsstille krav mht brann forutsatt at det er ett lag gips innvendig og minimum 10mm hulrom mellom gips og stål. Dette må ivaretas av utførende for tømmerarbeider.

24 229 Basseng Det er kun foretatt visuell befaring av bassenget. Eks. skvalperenner må utskiftes med nye deck-level renner. Dette innebærer at eksisterende dekker rundt bassengkroppen rives og erstattes med nytt armert, plasstøpt betongdekke. Oppbygning av fall mot sluk og renner ivaretas av flislegger. Bassengkroppen under eks skvalperenner beholdes. Gjenstående eksisterende vegger slisses for en etterkommende fortannet støpeskjøt mot nye betongkonstruksjoner. Korrosjonsbeskyttede forankringsjern bores og gyses fast i den eksisterende betongen. Nye konstruksjoner påstøpes med fugebånd, svellepakning og injeksjonsslanger for å sikre tette skjøter. Det plasstøpes ny betongtrapp i bassenget, samt nye utjevningstanker med overliggende rampe, som tilsluttes eksisterende betongkonstruksjoner som beskrevet over. Det er antatt at eksisterende bassengkroppen og betongkonstruksjonene rundt selve bassenget vil med mindre reparasjoner få normal god standard. Omfanget av reparasjonsarbeider er antatt og må vurderes nærmere når rivingsarbeider er utført. Alle arbeider med bassenget skal utføres slik at ferdig konstruksjon tilfredsstiller gjeldende krav og normer som gjelder for bade- og svømmeanlegg. Overflater (flis) og membran inkl poretetting av ny og eksisterende betong er beskrevet av arkitekt. 24 SEKUNDÆRE BYGNINGSDELER INNVENDIG 241 Påstøp All plasstøpt betong, eksklusive bassengområdet, påstøpes og avrettes med 10 mm selvutjevnende avrettingsmasse. På hulldekker legges 50 mm EPS isolasjon, 70mm påstøp med innstøpte golvvarmerør og 10mm selvutjevnende masse. For områder med fall mot sluk legges 20mm EPS isolasjon, mm påstøp med innstøpte varmerør og fall mot sluk. Det påføres 10mm egnet avretningsmasse. 25 OVERFLATER 250 Generelt Det antas en del flikk og reparasjonsarbeider på eks. utvendige og innvendige betongkonstruksjoner. Dette gjelder generelt hvor deler av konstruksjoner er revet og der hvor overflatene er i alminnelig dårlig forfatning. Omfanget er antatt til mindre utbedringsarbeider og dette må vurderes nærmere og avregnes etter at planlagte rivingsarbeider er utført.

25 26 SUPPLERENDE BYGNINGSDELER 261 Trapper og ramper Amfi oppføres i plasstøpt betong. Bygget får innvendig betongtrapper og ramper ved gymsal for å oppta høydeforskjeller mellom de forskjellige fløyene. Utvendige trapper i brannrømningsveier utføres som stål spiraltrapper. 700 UTENDØRS 710 Bearbeidet terreng, generelt. Det er medtatt fjerning av matjord, utgraving av ubrukbare masser samt sprengning (ca 1500 m3) under alle kjøre- og parkeringsareal, antatt m Støttemurer og andre murer. Det er medtatt 150 m2 støttemur inklusive fundament og gjenfylling. 731 Utendørs VA. Det er medtatt nødvendige sandfang, overvannkummer og ledningsanlegg for bortleding av overflatevann fra området. Tilkobles eksisterende overvannssystem ved rundkjøring. 760 Veier og plasser, generelt. Kjøre- og parkeringsarealene bygges opp med forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke (5 000 m2) eller belegningstein (630 m2). Det er også medtatt 230 meter kantstein. 771 Gressarealer. Opparbeidelse av gressplen (ca 550 m2).

26 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4) og beskrivelse. Rivingsarbeider prises i rivingsbeskrivelse til hovedentreprenør. 21 Bygningsmessige arbeider Det vises til rapport fra Molab AS (Vedlegg J4). Yttervegger skal i hovedsak bestå av forblendet teglvegg, 50mm luftespalte, 50mm murplater, diffusjon/vindbapp, GU plate, 148mm isolert bindingsverk. Innvendig vil det i tillegg bli utforet 48mm isolerte lekter med dobbel gipsplatekledning. Innvendige vegger skal i hovedsak bygges av stålstendere med doble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater på utsatte steder (jfr. masseliste for vegg). Pga. veggers høyder må det innberegnes ekstra stålforsterkninger i vegger. Dette er entreprenørs / leverandørs ansvar å følge opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom som berøres, skal ha 100% akustiske systemhimlinger. I treningsal/-gym.sal er det beregnet ny parkett. Yttertak skal i hovedsak bestå av takstoler (IN350) Leverandør skal være ansvarlig for å utarbeide takplan og detaljprosjektere løsninger tilhørende denne konstruksjonen. Til tekking skal det benyttes takstein og noe folie. Alle tak skal bestykkes forskriftsmessig med snøfangere. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann og lyd tegninger/-tekniske redegjørelse og tegninger. I de store utvendige glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glassflater i fasaden skal benytte samme type glass. Ved evt. overgangen av glass mellom etasjene i fasaden skal det benyttes sort plate på innside av glass for å hindre gjennomsyn. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging av både fliser og steinprodukter. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider

27 All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Beskyttelsesbord langs innvendige vegger. Over himlinger skal det generelt være støvfri maling på vegger og dekker. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper. 27 Gartnerarbeider Brostein i fra avsettingsplass og inn til inngang for å sone avmerke dette. Asfalt på parkeringsområde med oppmerking/-maling for parkeringsplasser. Dette tilpasses til høydeforskjellen. Foran innganger skal brostein bygges opp slik at den danner en rampe opp til dør. Gress, busker og trær og andre konstruksjoner i henhold til utenomhusplan.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer