Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune"

Transkript

1 Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1

2 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2. Prosjektet... 7 B3. Framdrift og frister B4. Endringer B5. Fakturering C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: C2 Prosjektering: C3 Entreprenører: D. Prosjektet D1 Prosjektets art og omfang D2 Beliggenhet og adkomst D3 Forhold på byggeplassen D4 Bygningsmessige arbeider RIB D5 Bygningsmessige arbeider - ARK D6 VVS Tekniske anlegg - RIV D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE E. Generelle tilbudsregler E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider F3. Generell informasjon rigg og drift G. Dokumentasjon G1. Sluttdokumentasjon G2. Sluttfase og overtakelse H. SJA - Sikker Jobb Analyse av prosjekt Risikodiagram ROS - metoden NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) I. HMS Plan (Standard) J Andre vedlegg J1 Doffin utlysningstekst J2 - Brannteknisk prosjektering og dokumentasjon av sikkerhet J3 - Lydteknisk redegjørelse J4 - Rapport Molab

3 A. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Ysterhagan Bofellesskap. På vegne av Røros kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkurranse om utførelse og ombygging av Ysterhagan Bofellesskap på Røros. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Ysterhagan Bofellesskap TRØNDER-PLAN AS, Bok 1 og 2 K201 :Bygningsmessig. Bok 1: Rivingsarbeider. Bok 2: Grunn-, utomhus-, betong-, stål- og tømmerarbeider. ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Bok 1 og 2: K201 :Bygningsmessig. Bok 1:Rivingsarbeider Bok 2: Tømmerarbeider, Dør og vindusarbeider, Mur og flisarbeider, Blikkenslagerarbeider, Malerarbeider AS PLANCONSULT VVS BOK 3.1 Røranlegg og 3.6 Luftbehandlingsanlegg: K301: Innvendig røranlegg: Sanitæranlegg, varmeanlegg, slokkingsanlegg/sprinkleranlegg K306: Luftbehandlingsanlegg EL-PROSJEKT TRØNDELAG Bok 4: K401: Elektro- og teletekniske anlegg 3

4 B. Prosjektet B1. Innledning Hensikten med felles anbudsbok, og hvordan den skal brukes og oppdateres. Formål og bruk Denne felles tilbudsbok er samlende for følgende tidligere prosjektbøker: Bok 0, PA-Bok, HMS-plan og tekniske redegjørelser som er prosjektets veikart og styringsdokument i byggeprossesen. I boka er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket fram. I tillegg gir boka rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene, og dermed oppnå et godt sluttprodukt alle kan være fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (bok 0) Byggherre har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide en PA-bok på grunnlag av denne i samarbeid med sine kontraktspartnere. Det skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boka, og at den respekteres og brukes. Dette for å sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, og med de retningslinjer som byggherre setter opp. Denne bok vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-Bok etter kontraktsforhandlinger. 4

5 Etablering og innføring av PA-boka Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA-bok, som byggeleder (BL) framlegger for / distribuerer til alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at det likevel er tilfelle, skal BL varsles med konkret henvisning til tilfellet. Når det foreligger aksept for PA - bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato anført i byggemøtenotat. Ajourføring Når det foreligger behov for å endre PA - boka, skal ARK og PL revidere og BL distribuere ajourført PA - bok. Fra endring foreligger til revidert utgave sendes ut skal det normalt ikke gå over 4 uker. Avvik fra dette kan være nødvendig dersom endringen er av en karakter som krever kommentarer/innspill fra aktørene i prosjektet. Endring av faktaopplysninger kan foretas uten forutgående høring. 5

6 Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydig og konsekvent når de først brukes. Følgende forkortelser tilstrebes benyttet i dette prosjektet: BH PL BL PG PGL ARK RIB RIV RIE RIBR HOVE RØR VENT EL AUTO Byggherre Prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder /prosjekteringsleder Arkitekt Rådgivende ingeniør bygg Rådgivende ingeniør VVS Rådgivende ingeniør elektro Rådgivende ingeniør brann Hovedentreprenør (bygningsentreprenør) Entreprenør for innvendig røranlegg Entreprenør ventilasjon Entreprenør tele og elektro Entreprenør automasjon 6

7 B2. Prosjektet Prosjektets status, gjennomføring og organisering jf Røros kommune. Oversikt over inngåtte kontrakter. Røros kommunestyre har godkjent innhenting av anbud på de arbeider som omfattes av konkurransen. Røros kommunestyre vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede anbud foreligger. Denne behandling er forutsatt i kommunestyret på nyåret i månedskifte jan/feb

8 Vedtatt prosjektorganisasjon Røros kommune har allerede vedtatt en prosjekt- organisasjon som skal legges til grunn for planlagt rehabilitering av Ysterhagan Bofellesskap. Tilpasset entrepriseform og inngåtte kontrakter er prosjektorganisasjonen for rehabilitering av bygg slik (for oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene blå): Røros kommunestyre Røros Plan og Byggekomite Div. høringsinstanser PL Jørgen Ryttervold Brukergruppe PGL Espen Aursand Arkitektkontor Byggeleder Røros kommune ARK E. Aursand Arkitektkontor AS (K301) RIB Trønder-plan AS (K306) RIV AS PlanConsult VVS (401) RIE Elprosjekt Trøndelag AS (K703) RIBR Total brannsikkring As (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) 8

9 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser hvilke kontrakter som er- eller vil bli inngått i prosjektet. Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandør/-entreprenør/-rådgiver har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. For oversiktens skyld er byggherresiden markert gul og entreprenørene og inventarleverandør markert blå. Byggelederkontrakten er basert på NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Prosjekteringskontrakten er basert på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Entreprenørkontraktene er basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Prosjektleder Prosjekterings gruppe og prosjekteringsledelse Jørgen Ryttervold Byggeledelse K401 Røros Kommune Byggherre K201 K306 K301 (diagram vil bli oppdatert etter kontraktsforhandlinger med entreprenører til PA-Bok.) 9

10 B3. Framdrift og frister Milepæler og hovedfrister i prosjektet. Byggefasen Etter avtale mellom byggherre og K201 (hovedentreprenør) er byggefasen fastsatt til xxx dager, med byggestart xx.xx.2010 Ferdiggstillelse av byggearbeidene gjennomføres innen xx.xx.20 Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomført innen xx.xx.20 (1 uke etter ferdigstillelse) unntak gjelder bl.a. for montering av lysarmaturer, dette framgår av den enkelte kontrakt. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres innen xx.xx.20 (1 uke etter hovedrengjøringsfasen) Skal benyttes til innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres xx.xx.20. (Samme som sluttoppgjørsdato, 1 uke etter innreguleringsfasen) Partene kan avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. 10

11 Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt byggherre innen xx.xx.20 med sluttoppstilling og sluttfaktura. Forskyves overtagelsesdatoen, forskyves fristen for å sende sluttoppgjøret tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig. Garantitid Garantitiden løper ut xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 3år) Reklamasjon Reklamasjonsfristen er xx.xx.20xx. (Sluttoppgjørsdato + 5år) (Datoer og frister vil bli ført inn ved etter kontraktsforhandlinger med hovedentreprenør.) 11

12 B4. Endringer Prosedyrer ved endring av kontraktfestet ytelse eller framdrift når endringen får økonomisk konsekvens. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte rutiner, er det hensiktsmessig å skille mellom endringer som har økonomisk konsekvens og de som ikke har det. Dette kapitlet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: endring av kontraktfestet ytelse og/eller endring av kontraktfestet framdrift. Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørens varsel om avvik fra kontrakt, som ikke skyldes ham selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter hans oppfatning foreligger endring skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt

13 Byggherres bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er byggherres bestilling av en endring, uavhengig om det er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller byggherres eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS 8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang med ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå som vist i kommunikasjonslinjene i figuren under. PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom for eksempel entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenom de formelle kommunikasjonslinjene. 13

14 B5. Fakturering Krav til faktura for å sikre rettidig betaling. Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med Byggherre jf kontraktskartet i kap. B2 kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktura skal adresseres: Røros kommune V/Jørgen Ryttervold Bergmannsgt Røros Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Pristigning. Faktureres for hver indeksregulerte periode. Uavhengig av betalingsfristen som er satt på fakturaen forfaller den til betaling 28 dager etter at korrekt faktura er mottatt hos byggeleder. 14

15 Fakturering fra byggeleder Faktura skal adresseres og sendes: Røros kommune V/Jørgen Ryttervold Bergmannsgt Røros Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå. Som bilag til fakturaen skal det følge en oversikt brutt ned til dagsnivå for perioden hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. Ytelsene kan beskrives ved å påføre ytelsesnr (to eller tresifret) i kontraktsfestet ytelsesbeskrivelse for aktuelle timer. Fakturering fra prosjekteringsgruppa Faktura skal adresseres og sendes: Røros kommune V/Jørgen Ryttervold Bergmannsgt Røros Det skal sendes separate fakturaer for: Avdrag på kontraktssum. Fakturaen skal ha et oppsett som viser kontraktssum, hva som er fakturert tidligere og hva som faktureres nå). Bikostnader. Kopiering, reiser mv. som ligger utenfor fastprisavtalen men som etter kontrakt skal dekkes kan faktureres samlet forutsatt at hvert tilfelle kan entydig identifiseres. Endringer (avtalt/bestilt). Flere endringer kan faktureres samtidig, forutsatt at disse kan identifiseres entydig av fakturaen (f.eks. ved at endringsnumrene framgår av fakturabeskrivelsen). Endringer etter medgått tid skal dokumenteres med timeliste hvor saksbehandler, dato, timetall og ytelse er entydig beskrevet. 15

16 C Adresseliste C1 Prosjekt og byggeledelse: Funksjon firma saksbehandler Byggherre Røros kommune Bergmannsgt Røros Telefon/-faks Tlf *: Tlf : Faks: Mobil: Overvåket e-post Prosjektleder Røros kommune V/Jørgen Ryttervold Bergmannsgt Røros Byggeleder Røros kommune Tlf *: Tlf : Faks: Mobil:

17 C2 Prosjektering: Funksjon firma saksbehandler Arkitekt Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Saksbehandler: Elena Peregudova Telefon/-faks Tlf *: Faks: Mobil : Overvåket e-post Rådgivende ingeniør byggeteknikk Trønder-plan as Havnegata 3 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Bjarne Holmsen Tlf *: Faks: Tlf dir: Rådg. ing. VVS teknikk AS Plan Consult VVS Verftsgata 11 Postboks NAMSOS Saksbehandler: Kåre Tørum Rådgivende ingeniør elektroteknikk Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL Saksbehandler: Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk Total Brannsikkring AS Pb ALTA Saksbehandler: Lars Erik Johnsen Tlf *: Faks: Mobil: Tlf *: Faks Tlf dir: Mobil: Tlf dir: Faks: Mobil:

18 C3 Entreprenører: Funksjon firma saksbehandler Hove (K201) Telefon/-faks Mobil: Overvåket e-post Røranlegg (K301) Tlf: Luftbehandlingsanlegg (K306) Telefon Fax: Utendørs VVS anlegg (K703) EL (K401) Telefon: Service: Fax: (Liste vil bli ajourført etter kontraktsinngåelse med entreprenører.) 18

19 D. Prosjektet Enkel beskrivelse over prosjektets art, størrelse og materiabeskrivelser. D1 Prosjektets art og omfang Omgjøring. Ysterhagan Bofellesskap er en tidligere sykeheim på Røros som skal bygges om til 10 omsorgsleiligheter og generell opprustning av en bygningsmasse på ca m2 brutto areal, hovedsaklig i hovedplanet. En del asbestfjerning og rivings og tilpasningsarbeider må påregnes. tak og vinduer skal skiftes og 3 nye omsorgsleiligheter blir gjenstand for relativt omfattende omgjøring/rehabilitering, mens de øvrige 7 får generell oppussing som resten av etasjen. Det er ikke snakk om hovedombygging av bygget. Arbeidene omfatter omgjøring på bygningsmessige arbeider, VVS og el- arbeider. 19

20 Uteområder. Det er ikke planlagt store inngrep i uteområder. Det er imidlertid planlagt ny asfalt på nordside av bygget, slik at inngang til leiligheter 7-10 tilfredstiler krav til universiell utforming og tilgjengelighet for rullestolbrukere. I atrium er det planlagt utskifting av matjordlag, og anlegg av nye plenarealer, og omlegging av eksisterende betongheller, samt nytt tremmegulv/terrasse foran leiligheter Omgjøring: Hovedplanet ca m² hovedsaklig i hovedplanet inkludert endel tilpasningsarbeider i kjeller/sokkel og loft. D2 Beliggenhet og adkomst Ysterhagan Bofellesskap ligger i Røros sentrum, Øverhagan 1 GID 137/349 D3 Forhold på byggeplassen Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor rigg område som avklares av hovedentreprenør. Annen plass/deponi må avklares med Kommunen. Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger med eventuelle betingelser for tilknytning for: Ved spesiell støy eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse. (Se vedlegg.) og branntegninger som etter en hver tid er gjeldende. Lyd er prosjektert i henhold til "NS 8175 Lydforhold i bygninger - Klasse B" God lydstandard. (Se vedlegg.) og klasse C for eksisterende vegger/leiligheter. 20

21 D4 Bygningsmessige arbeider RIB KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende arbeider; - grunnarbeider - betongarbeider - stålkonstruksjoner - tømmerarbeider, søler og bjelker i limtre. - rivingsarbeider 21 GRUNN OG FUNDAMENTER Generelt Det skal være foretatt grunnundersøkelser og utarbeidet rapport fra geoteknisk firma i forbindelse med oppføringen av bygget. Denne rapporten er ikke gjort tilgjengelig. I opprinnelige statiske beregninger er det lagt til grunn en grunnspenning på 200 KN/m2. Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Nye fundamenter i forbindelse med VV-hus og utvidelse av brannskillevegg oppføres i plasstøpt, armert betong. Fundamentene frostsikres med trykkfast isolasjon. 22 PRIMÆRE BYGNINGSDELER Golv på grunn Rivingsarbeider består primært av saging av eks. golv på grunn og påstøp på dekker for etterkommende etablering av nye baderom, med innstøpte varmerør og fall mot sluk. Nye baderom med golv på grunnen opparbeides med 150mm EPS isolasjon, diffusjonssperre, 50mm EPS isolasjon og støp med innstøpte varmerør og fall mot sluk. Stue og kjøkken for leilighet 7 byges opp på tilsvarende måte med innstøpte varmerør. Eksiterende gulv på grunnen slisses i forbindelse med nye doble lydvegger mellom leiligheter Slissene rengjøres for rivingsmaterialer og luftettes mot grunnen. Fugene fylles med lett mineralull. Vegger mot grunn Eksisterende ringmurer benyttes. 21

22 Søyler og bjelker Hovedbæresystemet består av bærende ytter- og innervegger i bindingsverk. For å tilpasse ny planløsning og fasade vil det bli behov for større utsparinger. Disse utføres med limtre- søyler og bjelker. For Leilighet 7 og 8 benyttes delvis stål bjelker og søyler. 23 YTTERVEGGER Hovedbæresystemet består av bærende ytter- og innervegger i bindingsverk. Utbedring av dette medtas av ARK. Eks. utvendige knevegger skal sages og tilpasses nye fasade- og vindu/dør- løsninger. Noen nye hulltakinger i eks. betongvegger skal også utføres. Bannskillevegg mot ikke rehabilitert fløy påstøpes i topp og utvides mot sidene. Nye brannskillevegger støpes utvendig i armert betong for å beskytte eks. konstruksjoner. 24 INNERVEGGER Hovedbæresystemet består av bærende ytter- og innervegger i bindingsverk. Utbedring av dette medtas av ARK. 25 DEKKER Frittbærende dekker. Benyttes uforandret. Det antas at eksisterende utsparinger kan benyttes for føringer for RIV og RIE. Eksiterende utsparing i dekke over ventilasjonsrom utvides. Forsterkning med stål bjelker og søyler benyttes. Nye fundamenter støpes i ventilasjonsrom for nye søyler. Påstøp Ny påstøp på dekker for etterkommende etablering av nye baderom, med innstøpte varmerør og fall mot sluk. 26 YTTERTAK Tak i sin helhet består av trekonstruksjoner. Utbedringer medtas av ARK. 700 UTOMHUS 76 VEIER OG PLASSER Utskifting av masser og ny oppbygning med geotekstil, forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke er beskrevet. Totalt 180m2. Asfaltdekke legges med oppbygning mot innganger, men fall mot eksisterende overvannsystem opprettholdes. 22

23 D5 Bygningsmessige arbeider - ARK 20 Rivingsarbeider Eksisterende yttervegger bestående av -120 millimeter betongbrystning under vinduer -1 lag forhudningspapp med klemte skjøter -3,2mm internittplate (Obs! asbest) over brystning -4 bindingsverk - 1 lag 12 med mer plater Forhudninsgpapp, platekledninger og isolasjon rives i nødvendig grad og deponeres. Det vises til rivingplan og beskrivelse. Utvendig tak tekking med bærelekter og sløyfer skal rives og deponeres. Taket består i dag av -Eternitt Magani P7 Brun -Sløyfer og lekter -Snefangere -Takrenner og nedløp Riving og deponering i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer i Mo-lab. rapport. 21 Bygningsmessige arbeider Det vises til rapport fra Molab AS. Yttervegger skal rehabiliteres som beskrevet, men for øvrig bevares mest mulig som før med minst mulig inngripen. Det kan bli aktuelt å la noen vinduer som er beskrevet revet å bli stående og det kan også bli aktuelt å skifte kun glass i noen vinduer for å unngå asbestfjerning i enkelte vegger.(jfr. Beskrivelse på dette punkt) Innvendige vegger skal hvor vist bygges av stålstendere med doble gipsplater på begge sider. Det må også merkes at det skal benyttes robuste gipsplater (jfr. masseliste for vegg). Lyd og brannkrav skal være forskriftsmessig ivaretatt. Himling og overflate skal være brannsikkert i henhold til beskrivelse og det skal være akustiske himlinger. Yttertak skal rehabiliteres og oppbygges med komplett nytt utvendig luftet tak, inkl. nødv. tilpasning mot sneras, beslag osv. Fast innredning i henhold til beskrivelse. 22 Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann og lyd tegninger/-tekniske redegjørelse og tegninger. 23

24 I de større utvendige glassfelt og utvendige inngangsdører benyttes aluminiums glassfasader og aluminium vinduer. Glasset forutsettes utført med 2-lags energiglass (tilsv. Optima klar) med K-verdi =<1,0 W/m²K. Alle glassflater i fasaden skal benytte samme type glass. 23 Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging kun i forbindelse med kjøkkeninnredning. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk (jfr.våtromsnormen). 24 Malerarbeider All synlig utvendig treverk på yttervegger skal grunnes, deretter 2-lag dekkbeis/maling ihht. beskrivelse. Innvendige vegger som berøres skal strimles, sparkles, grunnes og males 2 strøk. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. 25 Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag og andre besslag i forbindelse med yttervegger, overgangsbeslag, takrenner og nedløp. 26 Smedarbeider Fotskraperister hvor anvist. 27 Gartnerarbeider Noe rehabilitering av eksisterende utenomhusanlegg. m/asfaltering, litt plenanlegg, opptaking og relegging av eksisterende betongheller i atrium. 24

25 D6 VVS Tekniske anlegg - RIV 31. SANITÆRANLEGG: Armatur, utstyr. Generelt benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen, fortrinnsvis vegghengte klosetter samt HC- servant på alle HCWC rom. Rustfritt stål for kjøkkenvasker. Armatur velges i normal, god kvalitet. Generelt vil eksisterende rør og utstyr bli revet og fraktet bort fra bygget. Vannledninger. Fordelingsledninger for varmt- og kaldtvann legges av isolerte kobberrør over himlinger fram til sentrale fordelerskap i vegger. Herfra legges "rør i rør"-system fram til det enkelte utstyr. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. I fordelingsskap monteres stengeventiler slik at hvert enkelt rom kan avstenges individuelt. Øvrige utstyr avstenges med ballofixventiler. Vanntilførsel vil skje fra kommunalt ledningsnett i bygget. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med fjernvarme som energikilde, og i tillegg har den ene berederen el.kolbe. Berederne plasseres i fyrrom kjeller. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallsystem og spillvannet. Taknedløp. Eksisterende taknedløp benyttes. 32. VARMEANLEGG: Varmeproduksjon/-distribusjon. Byggets transmisjonsvarmetap, oppvarming av ventilasjonsluft samt oppvarming av varmt forbruksvann dekkes av et vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra fjernvarme. Selve oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje via radiatorer i de enkelte rom supplert med gulvvarme på alle bad samt i den ene leiligheten. Generelt vil alt eksisterende utstyr bli revet og fraktet bort fra byggeplassen. 25

26 Rørledninger. Det legges opp ledninger for varmedistribusjon over himlinger med avstengningsmuligheter og regulering til de enkelte rom. Hovedledninger fra varmesentral og til de ulike kurser utføres av isolerte stålrør. Til gulvvarme benyttes plastrør. 33. BRANNSLUKKING: I prinsippet skal bygget boligsprinkles. i h.h.t. forskriftskrav. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje (også kjeller) i tilstrekkelig antall til å nå alle rom ihht. forskriftskrav. Tekniske rom forsynes med CO2/pulverapparat. 35. KJØLEANLEGG. Det skal ikke monteres kjøleanlegg i bygget 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG: Det installeres et stk balanserte ventilasjonsanlegg for bygget, hvor selve aggregatet plasseres i teknisk rom i kjeller. Aggregatet forsynes med spjeld, filter, varmegjenvinner, frekvensregulerte vifter samt vannfylt varmebatteri. I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner. (kjøkken og teknisk rom, kjeller). Generelt vil det eksisterende kanaler og utstyr bli revet og fraktet bort fra bygget. 38. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS: Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, innvendige grøftearbeider for bunnledninger m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. 56. AUTOMATISERINGSANLEGG: Automatikk inngår i de enkelte fag. 26

27 D7 Elektro-/Teletekniske anlegg - RIE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG: Strømforsyning Det etableres ny hovedtavle i kjeller med fra eksisterende trafo i bygget. Anleggets systemspenning er 230V IT. Fordeler deles i uprioritert og prioritert kraft. I første etasje etableres underfordelinger i eksisterende nisjer. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger på kabelstige. Fordelinger for varmetekniske anlegg plasseres i fyrrom/ventilasjonsrom i kjeller. Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med styring over bryter. Leiligheter og fellesrom utstyres med dimbare armaturer. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter iht Selskapet for lyskulturs anbefalinger. Markerings/ledelys forsynt over vekselretter monteres i rømningsveger. Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. Foran inngangdører og i rullestolramper legges varmekabel. Driftstekniske anlegg I kjeller monteres ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, elektrokjele og oljefyr monteres i fyrrom i kjeller. For disse anleggene er det kabelanlegg iht gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Utomhusanlegg I adkomstveier medtas mastearmaturer i parkmessig utførelse. I indre områder i atriet benyttes lave pullerter 27

28 TELETEKNISKE ANLEGG Fordelinger Hovedfordeling for tele utføres som 19 rack plassert i kjeller, med underfordeling i låsbart skap i lager C204. Dataanlegg Eksisterende fiberkabel fra Infonett Røros omlegges til rom U-129. Det legges spredenett basert på kabel cat. 6. Fellesrom utføres som faste punkt, mens leilighetene dekkes med trådløst nettverk basert på standard n. Telefonanlegg Fastopplegg til kontorer Brannvarslingsanlegg Det monteres nytt adresserbart brannvarslingsanlegg kl.2 i hele bygget. Anlegget utføres i henhold til FG s regelverk og melding HO 2/98. TV-anlegg Bygget forsynes med kabel-tv fra Infonett Røros fra ny Coaxkabel. Det legges spredenett i stjerne fra telefordelingene. 28

29 E. Generelle tilbudsregler Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag. Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Forskrift om offentlig anskaffelser under terskelverdien. 2.) Kunngjøringstekst Doffin/TED 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/-konkurranseregler. Orientere/veilede tilbyder og utdype/supplere bestemmelsene til Forskrift om offentlig anskaffelse 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer og suppleringer. 5.) E3 Instrukser/-rutiner: Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass" Teknisk orientering: Orientering beskrives innen for hvert fagområde. 29

30 E1 TILBUSINVITASJON / -KONKURRANSEREGLER Tilbudsåpning ved anbudskonkurranse (FOA 20-7) Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Avvisning (FOA 20-12) Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved evalueringen. Forbehold: Av følgende to alternativer skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold:." (angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette medfører at tilbudet avvises. Tildelingskriterier: Entreprise K201: 1. Pris, vektes 90% Laveste pris gir maksimal uttelling (90 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. Det er summen av tilbudt pris for bygningsmessige arbeider og byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører som legges til grunn ved evalueringen. Hvis byggeplass- administrasjon og framdriftskontroll av sideentreprenører er tilbudt som en prosentsats av øvrige sideentrepriser, vil denne bli omregnet til pris basert på de økonomisk mest fordelaktige tilbudene i øvrige sideentrepriser 2. Byggetid, vektes 10 %: Kortest leveringstid, i antall uker fra byggestart til overlevering, gir maksimal uttelling. 1,3 x korteste byggetid eller mer gir ingen uttelling. 30

31 Entreprise K301, K306, K401, K703: 1. Pris, vektes 100% Laveste pris gir maksimal uttelling (100 poeng). 1,3 x laveste pris, eller mer, gir ingen uttelling. ANNET: Tiltaksklasser for utførende: Hovedentreprise K201 tiltaksklasse 2 Rivingsarbeider tiltaksklasse 2 Entreprise K301- tiltaksklasse 3 Entreprise K306- tiltaksklasse 3 Entreprise K703- tiltaksklasse 3 Entreprise K401- tiltaksklasse 2 Det stilles ikke særskilte krav til tiltaksklasse overfor entreprenør(ene). Det er antatt at entreprenør(ene) får de nødvendige godkjenninger for ansvarstett i byggesaken 31

32 E2 KONTRAKTSBESTEMMELSER For kontraktsarbeidet gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med tillegg/endringer som angitt under: Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, 9.3) Endring: Byggherre stiller ikke sikkerhet. Bruk av underentreprenør (NS 8405, 15) Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontrakts summen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen byggeog anleggsvirksomhet for inntil ett år. Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser (NS 8405, 16) 32

33 Endring: Byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll for alle delentrepriser blir vurdert tillagt bygningsmessig entreprenør, med vederlag som oppgitt i tilbudet. Endringsordre (NS 8405, 20.3) Tillegg: Endringsordre kan bare gis av byggherrens prosjektleder eller byggeleder. Byggherrens svarplikt (NS 8405, 20.6) Endring, siste avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405, 33.1) Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. 33

34 E3 INSTRUKSER / -RUTINER Byggestart/avslutning: Det forventes byggestart for dette tilbud ca Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være i henhold til tilbudt kalender dager fra oppstartsdato. Fremdriftsplan: Byggetiden anslås til ca 8 mnd. fra fysisk oppstart. Framdrift blir et konkurransemoment. Eventuelle forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og alle samtlige øvrige parter. 34

35 F. FORHOLD PÅ BYGGEPLASS F1. Hovedbedriftens ansvar "Hovedbedriften" skal i sitt anbud ta med følgende felles ytelser som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for byggherre og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. Hovedbedrift forutsettes å være ansvarlig for å koordinere arbeider for alle entreprenører og utarbeide detaljert riggplan etter kontraktsinngåelse. Riggplanen skal fremlegges byggeherre før kontraktsarbeider starter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING/HMS-PLAN Skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap 3 og kap 7 være hovedvernebedrift på byggeplassen og har ansvar for koordineringen av de evt. andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Skal ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Skal ivareta (KUT) kontrollplan i henhold til PBL. Og utarbeide kontrollplaner for overordnet plan for utførelse. Skal ivareta HMS - Plan og dennes bestemmelser og retningslinjer, samt å kontrollere at denne blir etterfulgt. HMS Planen er vedlagt som eget hefte. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING VVS INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge og brakke - riggplass, inklusive vedlikehold/ demontering. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendig sluk og kummer i byggetiden. Tilkoplingssted vann: På tomten Tilkoplingssted avløp: På tomten Antall tappepunkter: 2 i rigg og slanger derfra til anleggsområde Dim. tappepunkter: 25 mm RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING EL-INSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske strøm, prov - oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, tilsyn og vedlikehold i byggetiden. Hovedtavle 35

36 Fra hovedentreprenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 6 uttakssentraler: - plan 1, blokk - 2 stk. - plan 2, blokk - 4 stk. Tilkoplingssted strøm: Avtales med det lokale elverk/kraftselskap. Antall: Kapasitet: 1 Hovedtavle Tilstekkelig for hele byggeperiode inkl. vinteroppvarming Underfordelere Inklusive nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr prov. opphengskroker mm. Tilkoplingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: - 1 stk. 3fas 63A - 1 stk. 3Fas 32A - 2 stk. 3Fas 16A stikk - 1 stk. 3Fas 10A kusrs m/ bryter for provlys - 6 stk. 16A Stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING TELE- OG DATAINSTALLASJONER Skal fremlegge provisoriske telefon, data i riggplass, inklusive tilsyn og demontering i byggetiden. Tilkoplingspunkt tlf: 1 byggeplass-telefonnummer Tilkoplingspunkt faks: 1 byggeplass-faksnummer Tilkoplingspunkt xdsl 1 min. 1024kbit inkl. trådløs router Data og teletjenester skal være tilgjengelig for alle entreprenører og byggherrerrepresentanter. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ KONTRAKTSARBEIDER Tildekking av gulv med midlertidig beskyttelse av kraftig papp eller lignende. Festes til underlag. Gjelder for alle gulv. (Jfr. NS8405 pkt. 11.2) RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING SPISE- OG VASKEROM Skal besørge at alle ytelser skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. I tillegg til rigg for egne arbeider skal entreprenøren holde felles tørkerom, toaletter og vaskerom, dusj, spise- og hvilerom inkl. inventar lys, og varme, varmt og kaldt vann og renhold for øvrige entreprenører. Tørkerom, garderobe skal inneholde låsbare skap/felles avlåsbart rom. 36

37 Ved behov skal det medtas rigg med vask/dusj/garderobe for kvinnelige arbeidere. Felles rom for alle arbeidere. Vaskerom inkl. vaskemaskin og tørketrommel. Rigging avklares på forhånd med kommunens byggeleder og det avtales her konkret hvor mye dagens bygg kan benyttes. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER For byggeleder og ansvarlig koordinator på byggeplass. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING LAGER Rigging av felles lageplass for lagring av materialer. Lagring skal gi at alle entreprenører en plass som de kan sette i fra seg materialer som ikke bør lagres utendørs. Lager for egne utstyr holdes av den enkelte entreprenør. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING STILLAS Stillas skal være tilgjengelig for alle entreprenører så lenge de har behov, og de skal kunne bestille stillas hvis dette mangler eller er nedtatt. RIGGING OPPVARMING OG VINTERARBEIDER Skal ha ansvar for strømforbruk og oppvarming/uttørking av bygget. Skal besørge vedlikehold, rydding av riggområdet, inkl. evt. snøbrøyting, sandstrøing og andre vinterutgifter RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING RENT BYGG For prosjektet skal det utføres rent bygg i alle ledd i hele byggeperiode i henhold til beskrivelse av Rent bygg. "Hovedbedrift" er ansvarlig for renhold i forbindelse med ren byggeprosses og avfallshåndteringen og skal inngå i rigg og drift. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal dobbelkontrollere og anvise alle hovedmål, akser og av alle utgangshøyder når dette påkreves av sideentreprenører. (Jfr. også NS8405 pkt Utmåling, stikking) Skal betale oppsetting av byggeskilt for konsulenter og utførende. Plassering skal godkjennes og koordineres av byggeledelsen. Ca (2x5m bxh). Han skal selv bekoste nødvendige utbedringer som måtte være nødvendig for framkomst på de veier som er der i dag. Det vises også til avfallshåndtering punkt 4.8 lengre bak i bok 0. 37

38 F2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider De andre entreprenørene skal for sine egne arbeider ta med følgende ytelser: RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING HMS TILTAK Skal på anleggsplassen påse at egne arbeidere benytter verneutstyr, (hjelm og vernesko etc.) Skal bidra til HMS - plan Skal bidra til fremdrifts - plan Skal være godkjente i henhold til Plan og byggingslov (PBL). RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING KONTORBRAKKER Skal for egne arbeider medta verktøy, lager og kontorbrakke etc. i den utstrekning hver entreprenør finner det nødvendig. Plassering på riggplass gjøres i hvert enkelt tilfelle etter avtale med riggansvarlig. RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING BYGGRENHOLD Alle entreprenører skal etter egne arbeider rydde og plukke opp kapp, avfall, etc. Skal regelmessig renhold etter egne arbeider. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene utføres. Dersom rydding ikke blir tilfredsstillende utført, kan hovedbedrift/byggeleder rekvirere rydding og fordele kostnadene etter eget skjønn. Byggerenhold skal utføres i henhold til NBI's anbefalinger. jfr. HMS RIGGING/DRIFT/NEDRIGGING ANDRE YTELSER Skal selv være ansvarlig for utmåling av egne arbeider. Hovedakser og kotehøyder anvises av hovedentreprenør. Skal plikter å holde egne kontraktsarbeidere forsikret. Forsikringen skal dekke komplette garantier og ansvarsforsikringer i henhold til kontrakts bestemmelsene. Interne garantier/forsikringer er byggherre uvedkommende. F3. Generell informasjon rigg og drift Alle skal ha medtatt i sitt tilbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere egne arbeider, og skal selv sørge for å bekoste nødvendig tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggområdet overtas i den stand det er på anbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. 38

39 G. Dokumentasjon Krav til dokumentasjon av produkter/utførelser og dokumentasjon av utført egenkontroll. G1. Sluttdokumentasjon Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder både utførelse/produkt og gjennomføring av kontrollrutiner som skal sikre rett utførelse. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres å oppfylle minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse jf Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jf entreprenørenes kontrollplaner (godkjent gjennom igangsettingstillatelsen). Branndokumentasjon BL krever fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer. Produkter med brannteknisk godkjenning basert på egen monteringsanvisning (f.eks. branntetting og montasje av branndører) skal oppfylle alle angitte minstekrav. Bygget som -dokumentasjon Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver løsninger/produkter som er benyttet i det ferdige bygg. Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/ HMSinformasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som byggherre må ta hensyn til. 39

40 FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal levere dokumentasjon i digitalt format på cd-rom i PDF for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av den ferdige skolen. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner f.eks. membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterses/vedlikeholdes, kreves kun bygget som -dokumentasjon. Sluttoppgjør betales ikke ut før etter dokumentasjon foreligger. Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. 40

41 G2. Sluttfase og overtakelse Krav og prosedyrer for de siste 6 uker før overtakelse, for selve overtakelsen, for sluttoppgjør og for garantioppfølgingen. Avtalefestet sluttfase Med unntak av installasjonsarbeider mv. som eventuelt framgår av den enkelte kontrakt, skal alle arbeider og hovedrengjøring være utført minst 2 uker før overtakelsen (konkrete datoer framgår av kontraktene). Sluttfasen på 2 uker skal benyttes til innregulering, funksjonstesting og sluttrengjøring. Overtakelsen Entreprenørene innkaller til overtakelse senest 14 dager før avtalt sluttfrist. Hovedentreprenøren plikter å koordinere innkallelsene slik at overtakelsesforretningene med byggherre kan gjennomføres sammenhengende. Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: a) Eventuell dagmulkt slutter å løpe. b) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren. c) Er ikke annet avtalt opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret. d) Reklamasjonsfristen begynner å løpe. e) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren. f) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden nedtrappes. Se utfyllende tekst i NS 8405 pkt Delovertakelse Byggherre kan overta deler av kontraktarbeidet etter særskilt avtale eller etter å ha drøftet dette med entreprenøren (jf NS 8405 pkt 32.7). Slik delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For de deler av kontraktarbeidet delovertakelsen gjelder inntrer samme virkning som ved overtakelse (pkt a-f over) men med følgende unntak: Entreprenøren skal fortsatt holde hele kontraktarbeidet forsikret inntil hele kontraktarbeidet er overtatt. Entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura for den delen av kontraktarbeidet som overtas. Samtlige krav som er direkte knyttet til fullføringen av denne delen av kontraktarbeidet, skal medtas i sluttfakturaen. Dette gjelder ikke krav som også omfatter andre deler av kontraktarbeidet. 41

42 H. SJA - Sikker Jobb Analyse av prosjekt I dette prosjektet er følgende punkter vurdert som relevante med tanke på særlig fare for liv og helse og negativ miljøpåvirkning. Pkt er hentet fra Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - Byggherreforskriftens 11. b. Pkt omfatter aktiviteter og forhold med negativ miljøpåvirkning (Sett kryss) Reg. av lov/ fors Relevant Ikke relevant 1 Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander. 2 Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning,. 3 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner. 4 Arbeid nær høyspentledninger. X X X X 5 Arbeid som innebærer risiko for drukning. X 6 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler. 7 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr. X X 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert. X 9 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. X 10 Arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer. 11 Arbeid i/ inntil kulturminner, arkeologiske verdier, verneområder 12 Arbeid i/ inntil frilufts-/ turområder, skog og vegetasjon X X X 13 Arbeid på område med kjente forurensninger i grunnen eller fare for å påtreffe slik forurensning 14 Arbeid i/ inntil myr, innsjø, elv, bekk, sjø eller fjord X X 15 Arbeid som innebærer utslipp av byggegropvann, slamvann eller annet prosessvann X 16 Lagring/ fylling av drivstoff, bruk/ lagring av kjemikalier, vaskeplass for/ plass for reparasjoner av maskiner 17 Arbeid som omfatter riving, rehabilitering hvor rivingsmaterialer/ komponenter kan være farlig avfall X X 18 Arbeid som medfører støy, støv, rystelser X 19 Arbeid med bruk av kontroversielle materialer X X 42

43 20 Arbeid som innebærer bruk av stoffer på entreprenørs Forbudliste 21 Arbeid som kan medføre klager fra naboer og omgivelser 22 Arbeid på prosjekt med stor mediefokus pga. miljøforhold eller fokus fra miljøorganisasjoner 23 Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art, og medtas i skjema. X X X X Risikodiagram ROS - metoden ROS metoden er et verktøy for å konkretisere risiko i forbindelse med forskjellige aktiviteter. Metoden betrakter risiko som et resultat av hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og hvilken konsekvens (omfang) ulykken kan få om den inntreffer. Verktøyet består av en risikomatrise hvor X- og Y- aksen deles inn i 5 rubrikker hvor sannsynlighet angis fra «lite sannsynlig» til «svært sannsynlig» og konsekvens fra «ufarlig» til «katastrofalt». Den enkelte aktivitet vurderes med tanke på hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og hvilken konsekvens det vil få om den inntreffer. Sannsynlighet Konsekvens 1 Ufarlig 2 Farlig 3 Kritisk 4 Meget kritisk 5 Katastrofalt 5 Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig

44 Beskrivelse av konsekvens Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier / økon. tap Ufarlig Farlig Kritisk Ubetydelige personskader Fravær < 3 dager Mindre personskader Fravær 3 16 dager Betydelige personskader Fravær > 16 dager Ubetydelige miljøskader Mindre miljøskader Betydelige skader på miljøet Meget kritisk Kan resultere i død Alvorlige skader på miljøet Katastrofalt Kan resultere i mange døde Svært alvorlige skader på miljøet Ubetydelige skader på materiell: Skader under kr Mindre materielle skader Skader: kr Betydelige materielle skader. Skader: kr Alvorlige materielle skader; Skader: kr Fullstendig materiell ødeleggelse. Skader: over kr Beskrivelse av sannsynlighet Betegnelse Forklaring 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang pr. 10 år 2 Mindre sannsynlig 1 gang hvert 5-10 år 3 Sannsynlig 1 gang hvert 1-5 år 4 Meget sannsynlig 1-10 ganger hvert år 5 Svært sannsynlig Mer enn 10 ganger i året 44

45 NB! Risikovurderinger som er gjort er gjort på bakgrunn av (ROS) (Risikodiagram) Fase/Aktivitet I hele byggetiden. I hele byggetiden. I hele byggetiden. I hele byggetiden. Løft av tyngre elementer Riving fjerning av asbest Mulige risiko; sannsynlighet og konsekvens (hva, hvor, og når kan det skje, konsekvens) Fall av mindre gjenstander, Ved arbeider der arbeid foregår i flere høyder svært sannsynlig (5) farlig (2) Klemfare: Ved flytting og nedfalling av tyngre elementer svært sannsynlig (5) farlig (2) Støy: Ved bruk av utstyr som støyer. svært sannsynlig (5) ufarlig (1) Fallskader: Ved arbeid over flere etasjeplan. svært sannsynlig (5) farlig (2) Fall av større element gjenstander: Ved montering av tyngre elementer. Sannsynlig (3) Meget kritisk (4) Asbestholdig plater på yterfasade/tak Svært sannsynlig (5) Meget kritisk (4) Risikoreduserende tiltak Pålagt hjelmbruk Pålagt bruk av vernesko Hørselvern, Støysoner/avsperringer. Bruk av stillaser, Fysisk tildekking og avsperring av områder ved fare for å falle gjennom/utfor. Sikkerhetssoner, HVO skal være tilstede, Nødvendig verneutstyr + sertifisering. Ansvarlig HVO HVO HVO HVO HVO HVO

PA - bok Prosjektadministrativ bok

PA - bok Prosjektadministrativ bok Vestvågøy kommune Eiendom KF PA - bok Prosjektadministrativ bok FYGLE SKOLE 06.10.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013

Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER Renovering Medisinsk Basseng FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 AUGUST 2013 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser)

SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG. Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Del A - Anbudsinnbydelse Del B - Generelt Del C - Adresseliste Del D Prosjektbekrivelse Del E Generelle

Detaljer

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser)

GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) GRUE SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG (PA-BOK, BOK 0, HMS-Plan og Tekniske redegjørelser) Bok A-G PA-Bok (Bok 0)... (Eget hefte) A. Tilbudsinnbydelse... 2 B. Prosjektet... 3 B1. Innledning...3 B2. Prosjektet...6

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MAI 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Trønder Plan

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Vemundvik Kirke. Rehab 2010-2012. PA-bok og bok 0

Vemundvik Kirke. Rehab 2010-2012. PA-bok og bok 0 Vemundvik Kirke Rehab 2010-2012 PA-bok og bok 0 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. PA-BOKA 0.1 Inndeling- innhold 0.2 Distribusjon 0.3 Definisjoner 0.4 Prosjektet 0.5 Oppdragsgiver 0.6 Prosjektmål 1. ORGANISASJON

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD 2 Ny INNHOLDSFORTEGNELSE: - GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET - ORGANISASJONPLAN - FRAMDRIFT/AKTIVITETSPLAN - AVVIKSSKJEMA - RISIKOVURDERING 3 Ny GENERELL

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG

BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG SOKNDAL SKOLE BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inkluderer: - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Felles anbudsgrunnlag, Del H. - SJA (Sikker jobbanalyse av prosjekt) Side 1 av 69 A. Anbudsinnbydelse

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

A - Tilbudsinnbydelse

A - Tilbudsinnbydelse 1 Innholdsfortegnelse A - Tilbudsinnbydelse... 3 B - Prosjektet... 4 B1. Innledning...4 B2. Prosjektet...5 B3. Framdrift og frister...8 B4. Endringer...8 B5. Fakturering...9 C - Adresseliste... 10 C1.

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011

FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 Steinkjer kommune/ Steinkjer Utbygging AS KVAM SKOLE FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 MARS 2011 - (PA-BOK) - (SHA- Plan) - (Tekniske redegjørelser) Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid.

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid. Prosjekt nr./navn; 802 00 385 Marienlyst Skole Dato; 23.11.2016 Rev.nr; 3 RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN For utfylling se veileder Bygningsdel Nr. Farekilder

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Fygle skole Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Fygle skole Side 0-1 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Fygle skole Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset

SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset FORENKLET SHA-PLAN Vår dato: Vår referanse: 1. Prosjekt Prosjekt/arbeid: Byggeplassadresse: 2. SHA-organisasjon Roller:

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006

Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0. Prosjekt: Side 0-1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 27.03.2006 Prosjekt: Side 0-1 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG FELLES - BOK 0 Prosjekt: Side 0-2 A1 TILBUDSINNBYDELSE TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy kommune innbyr vi dem herved til åpen tilbudskonkunranse

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer