Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008"

Transkript

1

2 Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 9 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 10 Mottatte oppdrag - Friomsorg 11 Mottatte oppdrag - Friomsorg Personundersøkelser 12 Varetekt. Omfang og utvikling 13 Varetekt. Tid fra pågripelse til kjennelse 14 Varetekt. Politietsinnsettelsesordre (PIN) 15 Varetekt. Bruk av isolasjon 16 Varetekt. Alder/kjønn/varighet 17 Varetekt. Region/varighet 18 Varetekt. Avsluttet. Avslutningskategori 19 Elektronisk kontroll 20 Soning utenfor fengsel Soning utenfor fengsel Samfunnsstraff 23 Narkotika domstol 24 Promilleprogram 25 Personundersøkelser. Utvikling 26 Personundersøkelser. Alder/Lovbrudd i siktelse 27 Iverksatte oppdrag i frihet. Iverksettelsestid/kategori 28 Iverksatte oppdrag i frihet. I verksettelsestid/region 29 Iverksatte oppdrag i frihet. Lovbrudd/alder/kjønn 30 Iverksatte oppdrag i frihet. Kategori/utvikling 31 Iverksatte oppdrag i frihet. Kategori/region/kjønn 32 Friomsorg. Arbeidsmengde (Caseload) 33 Fengselsplasser. Ordinær kapasitet 34 Fengselsplasser. Region/kjønn/utvikling 35/36 Fengselsplasser. Aktuell kapasitet/fengselsdøgn 37/38 Belegg/innsattkategori pr. fengsel 39 Fengselsdøgn og belegg - Utvikling 40 Dublering 41 Nyinnsettelser på dom. Utvikling 42 Nyinnsettelser. Alder/kjønn/innsattkategori 43 Nyinnsettelser og endring av innsattkategori 44/45 Nyinnsettelser. Kategori/statsborgerskap 46 Bøtesoning 47 Fremskutt løslatelser 48 Rømning 49 Soningskøen 50 Friomsorg. Fullførings-/bruddfrekvens 51/52 Narkotika i fengsel mv. 2

3 Forbehold og feilkilder De fleste tabellene er hentet fra etatens it-system KOMPIS. Retting av feil og føring av tidligere ikke registrerte data i KOMPIS tillates i ubestemt tid etter nærmere bestemte regler. Små justeringer kan derfor forekomme flere måneder etter rapportperioden. Enkelte tall vist i denne statistikken kan derfor avvike noe fra tidligere tall. Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes ulik terminologi. For eksempel er det forskjell mellom nye varetekter og nyinnsettelser i varetekt. Begrepet nye varetekter omfatter i tillegg til nyinnsettelser også dem som sitter i fengsel fra før med annen innsattkategori. Dvs. en innsatt som går direkte fra en annen innsattkategori (for eks. dom, sikring, bot) til varetekt uten å bli løslatt. En annen kilde for feiltolkning er begrepene i fengsel og utenfor fengsel. Begrepet antall innsatte i fengsel beskriver alle kategorier av innsatte som med få unntak faktisk opptar en fengselsplass. Begrepet utenfor fengsel omfatter med få unntak dem som gjennomfører straffen utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven 12 (behandlingsinstitusjon) eller 13 (sykehus). De som befinner seg utenfor fengslet for kortere perioder (for eksempel på permisjon eller ved kortvarig sykehusopphold) omfattes av kategorien i fengsel da fengselsplassen ikke er fristilt. Straffegjennomføringsloven 16 åpner for at den innsatte kan gjennomføre siste delen av en ubetinget dom utenfor fengsel uten at vedkommende betraktes som løslatt. Fengselsplassen fristilles og domfelte betraktes ellers på lik linje med dem som gjennomfører straff utenfor fengsel. I noen tilfeller genereres statistikkene med desimalavrundinger, særlig når det er et gjennomsnitt som skal vises. Ved videre bearbeiding av slike rapporter kan sluttsummene avvike i forhold til andre statistikker. I tillegg er det mindre uoverensstemmelser som er faktiske feil av ulike årsaker. Der hvor avvikene er minimale og det er rimelig sikkert at de reelle tall ligger et sted mellom to tall, publiseres statistikkene uten ytterligere kommentarer. Vi gjør oppmerksom på at skala på de grafiske fremstillingene er valgt for å gi best mulig oversikt over utviklingen. En del y-akser (vertikale) starter ikke på nullpunktet da dette ikke ville gi synlige utslag på diagrammene. Startpunktet er derfor justert slik at endringer blir mer tydelige. 3

4 Utdrag og kommentar Fengselsplasser Ordinær fengselskapasitet Ordinær kapasitet er definert som normalkapasiteten, dvs. de plassene som fengslet normalt disponerer til bruk for soning og varetekt. Plasser som for eksempel sykesenger, refselsesceller og dubleringsplasser, regnes ikke som en del av ordinær kapasitet. Hvis det opprettes eller nedlegges permanente fengselsplasser vil den ordinær kapasiteten endres. Det regnes ikke ut noe gjennomsnitt for ordinær kapasitet. Pr var den ordinære fengselskapasiteten Aktuell kapasitet Aktuell kapasitet (AK) tilsvarer tilgjengelig fengselskapasitet. Dvs. ordinær kapasitet minus plasser midlertidig tatt ut av drift grunnet vedlikehold og lignende. AK vises som et gjennomsnitt for hele året. For 2008 var aktuell kapasitet plasser Fengselsdøgn I fengsel Fengslenes aktivitet måles primært ved fengsesldøgn, dvs. antall døgn tilbragt i fengsel av innsatte. I tillegg inkluderes enkelte døgn tilbrakt utenfor fengsel hvor plassen fortsatt er å betrakte som belagt av domfelte og hvor soningen fortsatt avvikles, som for eksempel ved permisjoner og fremstillinger. Antall fengselsdøgn i fengsel var i 2006, i 2007, og i 2008 I og utenfor fengsel Det måles også fengselsdøgn utenfor fengsel. Denne kategorien innsatte er primært de som gjennomfører deler av, og i noen få tilfelle hele straffen i behandlings- og rehabiliteringsinstitusjon etter straffegjennomføringsloven 12, de som er innlagt på sykehus etter 13 og de som gjennomfører straffen i frihet etter 16. Felles for alle i denne gruppen er at soningstiden løper i den tiden de befinner seg utenfor fengslet. Antall fengselsdøgn utenfor fengsel var i 2007 og i 2008 en økning på >6 %. (De som er overført til 12 soning, registreres fortsatt hos det fengselet de ble overført fra.) Høy og lav sikkerhet Ca. 38 % av alle fengselsplasser er klassifisert som lavere sikkerhet (tidligere omtalt som åpne plasser) Da plasser med lavere sikkerhet har et lavere belegg enn plasser med høy sikkerhet er det estimert at 33 % av fengselsdøgn avvikles i lavere sikkerhet. Kvinneplasser Det finnes 3 fengsler særskilt for kvinner, Bredtveit, Sandefjord og Ravneberget med til sammen 112 plasser. I tillegg finnes det kvinneavdelinger ved 6 andre fengsler med til sammen 53 plasser. Dvs. 165 faste kvinneplasser. En del andre fengsler kan ta imot kvinner etter behov. I 2008 var det 18 andre fengsler som hadde kvinnelige innsatte. I gjennomsnitt var det 200 kvinner i fengsel. I tillegg var det 14 kvinner som gjennomførte en dom, bot eller varetekt utenfor fengsel. Belegg Beleggsprosenten er regnet ut med basis i aktuell kapasitet (se definisjon over) og antall fengselsdøgn i fengsel. Samlet hadde fengslene et belegg på 93 % i Resultatkravet er satt til 94 %. For å opprettholde den fleksibiliteten som er ønskelig for å kunne ta inn nye innsatte på kort varsel, særlig varetektsinnsatte, er det til enhver tid nødvendig å ha noen plasser ledige. To av de største utfordringene i dag er nedbygging av soningskøen og målet om å skaffe varetektsplasser innen 24 timer fra avsagt fengslingskjennelse. Å skaffe varetektsplasser for politiet innen 24 timer fra avsagt fengslingskjennelse er prioritert, og medfører at soningskøen reduseres noe langsommere. I tillegg skal fengslene tilby fengselsplasser til politiet for arresterte som ikke er fremstilt for retten innen to døgn. (Politiets innsettelsesordre PIN). Utfordringene med høy kapasitetsutnyttelse varierer fra fengsel til fengsel. De store fengslene som fortrinnsvis tar imot langtidssonere, har lettere for å opprettholde et høyt belegg enn de mindre fengslene. Fengsler som tar imot kortere dommer, bruker litt lengre tid på å fylle en plass umiddelbart etter en løslatelse enn fengsler som tar imot lengre dommer. Andre forhold som kan påvirke beleggssprosenten, er domfelte som ikke møter til soning til avtalt tid. Plassen vil da stå tom i påvente av at vedkommende pågripes av politiet eller at en annen nyinnsatt fyller plassen personer som var innkalt til soning i 2007, møtte ikke som avtalt. Fengslene overbooker derfor i stor grad. Graden av overbooking avveies mot målet om å skaffe varetektsplasser til politiet innen 24 timer. Fangetall og belegg Antall innsatte i fengsel var i gjennomsnitt i Totalt antall innsatte i løpet av året var Fengselsdøgn i fengsel var

5 Fengselsdøgn utenfor fengsel var (Strgjl. -12, -13 og -16) Beleggsprosent var 93 Antall nyinnsettelser i og utenfor fengsel var Fengslingsrater Fengslingsrate pr innbyggere 15 år og eldre (Imprisonment rates) for nyinnsettelser var: 327 for alle innsettelser 24 for domfelte 84 for varetekt Gjennomsnitt antall innsatte pr innbyggere 15 år eller eldre var 85,1 Iverksatte dommer -fengsel I løpet av 2008 iverksatte kriminalomsorgen ubetingede fengsels- og forvaringsdommer. Promillekjøringsdommer er den enkelte lovbruddskategorien som er mest representert med nesten 21 % av dommene. Narkotika utgjorde 13 % og vold 20 %. 2 % av dommene var for sedelighet. 55 % av alle dommene var på under 60 dager, 68 % under 90 dager og 10 % på 1 år eller mer. I 2008 var det nyinnsettelser i fengsler mot i Dette gjelder alle kategorier domfelte, varetektsinnsatte og bøtesonere. -friomsorg I 2008 ble det iverksatt 2812 dommer på samfunnsstraff mot i Andre iverksatte dommer: *Elektronisk kontroll 99 Betinget dom med promilleprogram 485 Betinget dom mot ruspåvirket kjøring 4 Betinget dom 8 *Straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble etablert som et prøveprosjekt 1. september Ordningen er i prøveperioden et tilbud til domfelte som er bosatt i et av følgende 6 fylker: Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms. Fylkene ble valgt ut etter et ønske om et demografisk og geografisk mangfold, som gir en god erfaringsbredde i prøveperioden. Straffgjennomføringsloven 12, gjennomføring av straff i institusjon Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det. Den domfelte skal kunne holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte slik gjennomføring hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det eller det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen. fgjennomføringsloven 12, Ordningen omfattet 505 personer i 2008 med til sammen fengselsdøgn, en økning på 7 % fra startet soningen i fengsel for så å bli overført til institusjon senere. Resten (257) startet soningen direkte i behandlingsinstitusjon. I alt ble det fremlagt 276 slike søknader og 68 søknader ble avslått. Straffgjennomføringsloven 16, gjennomføring av straff utenfor fengsel Dersom det er hensiktsmessig for å sikre en fortsatt særlig positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan kriminalomsorgen overføre domfelte til gjennomføring av straffen utenfor fengsel med særlige vilkår når halvdelen av straffetiden er gjennomført. Overføring skal ikke besluttes dersom formålet med straffen eller hensynet til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring taler mot det. I 2008 var det nye 67 overføringer til soning etter 16, med til sammen 7945 soningsdøgn. Det ble fremlagt 145 slike søknader og vedtatt 73 avslag. Elektronisk kontroll (Straffegjennomføringsloven 16 annet ledd) Prøveprosjekt med elektronisk kontroll iverksatt 1. september 2008, med utrullering i seks enheter i perioden fra 1. september til 17. november. På landsbasis kom det inn 458 søknader om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 304 søknader ble ferdig behandlet i Av disse ble 141 søknader innvilget og 163 avslått. 100 saker ble iverksatt og 78 saker ble fullført. 5 domfelte ble overført til fengsel etter brudd på vilkår. I alle tilfellene skyldtes bruddet bruk av alkohol. Det høyest antall pålenkede samtidig var 54 domfelte i uke 50. Målet for 2008 var 50. De fleste saker har vært helgjennomføring (fullbyrdelse av straffen i sin helhet). Ca. 10 % av søknadene og 4 % av de iverksatte sakene har vært delgjennomføring (utslusing fra fengsel siste periode før løslatelse). Sittetid i fengsel (varetekt og dom) Av alle løslatte i 2008 ble: 44 % (4 116)løslatt innen 30 dager 75 % (6 941 løslatt innen 90 dager 85 % (7 893) løslatt innen 6 måneder. 93 % (8 614) løslatt innen ett år. 594 personer løslatt mellom 1 til <5 år 50 personer løslatt mellom 5 til <10 år 2 løslatt etter 10 år eller mer 5 1 Dommer påbegynt på 12 insitusjon er ikke inkludert 2 Vold omfatter: Drap, drapsforsøk, forbrytelser mot personfrihet, kapring av skip eller luftfartøy, legemsbeskadigelse, lovbrudd mot offentlig tjenestemann, ran, trusler og voldtekt

6 Soningskøen (straffegjennomføringsrestansen) Det er et mål at alle straffereaksjoner skal iverksettes hurtig. Alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelser fra politiet. Ubetingede fengselsstraffer Soningskøen for ubetinget fengsel var på 530 pr mot dommer pr Samfunnsstraff Pr var det 129 i køen mot 101 i 2007 Bøter Pr var det bøtesonere i køen mot Fremskutt løslatelse Kriminalomsorgen har i flere år benyttet fremskutt løslatelse som virkemiddel i arbeidet med å avvikle soningskøen. Da soningskøen er nå betraktelig redusert, er bruken av fremskutt løslatelse innskrenket med virkning fra 1. april 2008 Tiltaket har spart inn fengselsdøgn i løpet av 2008, noe som tilsvarer 125 fengselsplasser med 94 % belegg Dublering Bruk av dublering som et tiltak mot soningskøen er nå avviklet. Plassering av to personer på det som normalt betraktes som en èn-manns celle vil fortsatt kunne skje i kritiske tilfeller, i kortere perioder og vanligvis med de berørtes samtykke. Varetekt Det var nyinnsettelser i varetekt i 2008 mot 3127 i I tillegg fikk 56 innsatte avbrutt soning av dom og endret innsattkategori til varetekt. Politiets innsettelsesordre (PIN) Av de nyinnsettelser i varetekt ble 435 innsatt etter innsettelseordre fra politiet og resten etter fengslingskjennelse fra retten. Restriksjoner - bruk av isolasjon Av nye varetekter ble 423 underlagt fullstendig isolasjon. I 70 % av tilfeller varte isolasjonen under 30 dager og ingen varte mer enn 89 dager. Sittetid Av avsluttede varetektsforhold varte 19 % under 15 dager, 47 % under 30 dager og 68 % under 60 dager. Gjennomsnittssittetid var 69 dager mot 67 i Opplysninger om innsatte Av alle nyinnsettelser, i og utenfor fengsel i 2008 Statsborgerskap 82 % norske statsborgere (85 % i 2007) 84 % fra Norge og Norden for øvrig (89 % i 2007) Land med flest innsettelser i Norge var: Polen med 326 (2,6 %) Litauen med 215 (1,7 %) Romania med 174 (1,4 %) Irak med 143 (1,1 %) Til sammen var 110 nasjoner representert. Alders- og kjønnsfordeling. (Alder ved innsettelsesdato) 1 mann under 16 år 21 menn og 1 kvinne var 16 år 44 menn og 8 kvinner var 17 år menn og 79 kvinner var mellom 18 og 20 år 257 menn og 20 kvinner var over 60 år Totalt var (9,4 %) kvinner Lovbruddskategorier Av alle nyinnsettelser på dom i og utenfor fengsel (inkl., forvaring og foregrepet soning) var: 1 462(1820 %) dømt for vold (drap, drapsforsøk, vold, ran, voldtekt, trusler og legemsbeskadigelse mv.) 216 (2,7 %) dømt for sedelighet og incest 1 012(12,4 %) dømt for narkotikarelaterte forhold 1 968(24,2 %) dømt for promillekjøring 3 484(42 %) dømt for vinning o.a. (Når en dom omfatter flere straffbare forhold, er det lovbruddet som har den høyeste strafferammen som er grunnlaget for registreringen.) Løslatelser domssoning Dommer inntil 73 dager må etter gjeldende regler gjennomføres til endt tid uten adgang til prøveløslatelse. Personer dømt til 74 dager eller mer kan etter vurdering, løslates på prøve. (Se straffegjennomføringsloven 42 og retningslinjer til lov om gjennomføring av straff pkt ) Av løslatelser fra domssoning/forvaring ble: løslatt ved endt tid eller kort tid før endt tid 88 løslatt etter 7/12 tid til utvisning 19 løslatt ved halvtid 3 benådet 18 overført til forstsatt soning i utlandet 76 utvist fra Norge 1 utlevert utlandet etter begjæring 4 løslatt ved at dommen ble opphevet løslatt på prøve ved 2/3 tid eller kort tid før (fremskutt løslatelse). 12 løslatt etter særskilt beslutning 10 løslatt på prøve fra forvaring 2 løslatt ved lengstetid fra forvaring I tillegg døde 9 personer under soningen og 664 ble 6

7 overført ved endt soning til varetekt, bøtesoning eller soning av ny dom Rømning Totalt antall innsatte i fengsel var over 15 tusen, antall fengselsdøgn var 1,2 millioner og til enhver tid var det innsatte. Fra denne mengden var det 4 personer som rømt i 4 forskjellige tilfeller. Fra totalt permisjoner var det 71 uteblivelser. Rusmiddel og doping i fengslene Bruk av rusmidler og illegalt inntak av medikamenter under straffegjennomføring har vært stabilt de siste årene. Ut fra de innrapporteringer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har mottatt for 2008, går det frem at antall beslag av narkotika, alkohol og medikamenter ikke har endret seg. Urinprøvekontroll på illegalt rusmisbruk i fengslene viser at misbruket er stabilt sammenlignet med tidligere år. De stoffene som brukes i fengslene følger samfunnet ute. Cannabis og amfetamin samt ulike tabletter er de mest hyppige stoffene som misbrukes og beslaglegges. Andel innsatte som får legal medisinering av helsepersonell har økt. Fengslene tilrettelegger for samarbeidet med helseforetakene i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av innsatte med stor rusavhengighet. Bruk av utåndingsprøver Antall alkoholtester har gått opp, og det er en liten økning i andel prøver som viser illegalt inntak i fengslene/nektelser (fra 0,8 % i 2007 til 0,9 % i 2008 ). Funn av alkohol og funn av tilvirkningsutstyr holder seg stabilt. Bruk av urinprøvekontroll Analyse av urinprøver viser at 10,5 % er illegalt inntak i fengsel. Analyse for å avdekke ulovlig bruk av hormonpreparater (doping) Kriminalomsorgen har gjennomført kontroller i de fleste fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Av 141 tester vises det funn av illegalt inntak i 23 tilfeller. Bruk av spesialtoalett, kroppskontroll og bruk av røntgen Disse tre kontrollformene er de mest inngripende tiltak kriminalomsorgen kan benytte, og de er derfor heller ikke mye i bruk. Innrapportert materiale viser at det er stor variasjon mellom ulike fengsler i bruken. I 2008 ble pactoalett benyttet totalt 19 ganger i kriminalomsorgen med en treffprosent på 73,7. det gjennomført 4 kroppskontroller (kroppens hulrom) med en treffprosent på 25. røntgen benyttet totalt 44 ganger med en treffprosent på 29,5. Beslag av narkotika og brukerutstyr. Funn av narkotisk stoff 653 Funn av brukerutstyr 941 Det er rapportert om lite funn av sprøyter og sprøytespisser. De fleste beslag av brukerutstyr er rester av innpakning, funn av askebeger, brent skje osv. Særskilt om friomsorgen Personundersøkelser Kriminalomsorgen fullførte personundersøkelser i 2008, nesten 8 % flere enn i fjor. Gjennomføring av straff og prøveløslatelser m.m. Antall nye oppdrag har økt hvert år siden Endringen fra 2007 til 2008 var 4,9 %. Det totale antall oppdrag under avvikling i løpet av: 2008 var var var var var var var I 2008 hadde friomsorgen til enhver tid aktive saker mot i Samfunnsstraff Av nye oppdrag i 2008 var 446 (16 %) kvinner 251 (8,9 %) under 18 år 522 (18,6 %) mellom 18 og 21 år 25 over 60 år I 2008 ble 87 % av utgåtte samfunnsstraffdommer fullført etter endt tid og 63 % fullført uten brudd. Forskjellen mellom 87 % og 63 % representerer dem som har fullført, dvs. ferdigsonet dommen, men med en eller annen form for brudd som ikke har resultert i at gjennomføringen måtte avbrytes. Kriminalomsorgens sentrale forvaltningen har som mål at andel samfunnsnyttig tjeneste ikke skal overstige 25 % av samfunnsstraffens innhold totalt. Det oppnådde resultatet i 2008 var 37 %. 7

8 Promilleprogram I løpet av 2008 ble det iverksatt til sammen 485 betingede dommer med promilleprogram som vilkår, mot 467 i I løpet av 2008 ble 82,8 % av dommene fullført etter endt tid og 79,5 % fullført uten brudd på vilkår eller ny kriminalitet. Fullførings- og bruddfrekvensen Av alle utgåtte oppdrag i 2007 gikk 86 % ut etter endt tid, dvs. reaksjonen ble fullført ble 63 % fullført uten kjente brudd. 8

9 Mottatte dommer fengsel og friomsorgen Fengsel Ubetingede dommer/lovbruddskategori/forventet sittetid -Tabellen ubetinged dommer viser faktisk domslengde for alle med dommer på 73 dager eller mindre. Alle andre dommer er redusert til en forventet soningstid på 2/3 av domslengde. Forvaringsdommer er registrert etter minstetid, men dersom minstetid ikke er fastsatt registreres lengstetid. Faktisk soningstid kan avvike fra forventet soningstid av følgende årsaker: - I en del saker nektes løslatelse på 2/3 tid. Dette kan resultere i at vedkommende sitter i fengsel helt til endt tid eller løslates på et tidspunkt mellom 2/3 og endt tid. - Fremskutt løslatelse kan forkorte faktisk soningstid. Lovbruddskategori. Der hvor en innsatt er dømt for flere forhold er det lovbruddet med lengste strafferamme som vises i tabellen. De dommer utgjorde tilsammen fengselsdøgn Tilsvarende tall for 2007 var dommene med døgn Forventet Akkumulert Akkumulert gjennomføringstid Promille Narkotika Sedelighet Vold Vinning o.a. Sum sum Andel Andel < 30 dgr % % 55 % % 66 % 90d - 6mnd % 80 % 6mnd - 1 år % 91 % >= 1 år % 100 % Sum Andel 21 % 13 % 3 % 15 % 47 % 9 Friomsorg Betinget dom med narkotikaprogram (ND) Betinget dom med promilleprogram Betinget dom med program mot ruspåvirket kjøring Betinget dom for øvrig Samfunnsstraff (inkl. 1 samfunnstjeneste overført fra utlandet) SUM nye dommer Sum Mottatte dommer til gjennomføring totalt Antall Andel Fengsel % Friomsorg % Totalt

10 Mottatte oppdrag friomsorgen Nye dommer Oppdrag overført fra fengsel Betinget dom med narkotikaprogram (ND) Betinget dom med promilleprogram Betinget dom med program mot ruspåvirket kjøring Betinget dom for øvrig Samfunnsstraff (inkl. 1 samfunnstjeneste overført fra utlandet) SUM nye dommer Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Forvaring Strgjfl. 16 Prøveløslatelser Nye oppdrag totalt Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Sum NB Fordeling mellom regionene for program mot ruspåvirket kjøring uklar ved publiseringstidspunkt 10

11 Mottatte oppdrag personundersøkelser-utvikling friomsorgen Region Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Sum Returnert ikke utført Årsaken til at antall utførte oppdrag alltid er lavere enn antall fullførte: -Manglende vilje til samarbeid, eller at siktede i mellomtiden er siktet i en mer alvorlig sak som overflødiggjør pu en. -Enkelte blir returnert påtalemyndigheten for så å bli utført senere av en annen enhet Personundersøkelser. Utvikling I fengsel I og utenfor fengsel

12 Varetekt - Omfang og utvikling fengsel Varetekt som andel av alle fengselsdøgn (i fengsel) 22 % 21 % 19 % 18 % 20 % 22 % Varetekt som andel av alle nyinnsettelser 32 % 29 % 26 % 25 % 25 % 26 % Fengselsdøgn, varetekt Gjennomsnitt antall varetektsinnsatte Gj.snitt sittetid i varetekt (Dager) Nyinnsettelser i varetekt Nye varetekter totalt* *Dvs. nyinnsettelser og endring i innsattkategori til varetekt Antall varetektsdøgn Nye varetekter Nye varetekter totalt Nyinnsettelser i varetekt

13 Varetektsinnsatte Fengsel Medgått tid fra pågripelse til avsagt fengslingskjennelse og innsettelse i fengsel Tabellene viser tiden fra pågripelse til innsettelse i fengsel. I de fleste saker er medgått tid tilbragt i politiarrest, men tabellene under kan ikke betraktes som et pålitelig bilde av bruken av politiarrest. Kriminalomsorgen har ingen befatning med arresterte som løslates uten å bli satt inn i fengsel. For øvrig kan innsatte i mellomtiden oppholde seg andre steder enn politiarrest. Eksempler er: Flere blir etter fengslingskjennelse plassert først på assylmottak for så å bli overført til fengsel senere. Noen få blir pågrepet i utlandet og senere overlevert norsk politi. Enkelete tilbringer (en del) av medgått tid på sykehus Det hender at en arrestant rømmer etter pågripelse, men før innsettelse. Ovennevnte unntakstilfeller er ofte ukjent for kriminalomsorgen og tabellen kan derfor ikke korrigeres. Flere av dem med medgått tid på under 10 dager kan også vært andre steder enn i politiarrest for hele eller deler av perioden. I kriminalomsorgens database registreres kun dato og ikke klokkeslett. To døgn kan derfor teoretisk omfatte alt fra 25 timer og inntil 71 timer. Som et bilde av bruken av politiarrest må tabellene derfor oppfattes som worst case scenario. Medgått tid fra pågripelse til fengslingskjennelse medgått tid antall Akkumulert andel samme dag som pågripelse 189 dagen etter pågripelse % 2 dager etter pågripelse % 3 dager etter pågripelse % 4 dager etter pågripelse 24 99,4 % 5 dager etter pågripelse 8 6 dager etter pågripelse 1 7 dager etter pågripelse 3 8 dager etter pågripelse 0 9 dager etter pågripelse 3 Over 9 dager 1 (var på asylmottak) Sum Medgått tid fra pågripelse til innsettelse Innsatt med Kjennelse PIN Sum Akkumulert andel Fengslet: samme dag som pågripelse % dagen etter pågripelse % 2 dager etter pågripelse % 3 dager etter pågripelse % 4 dager etter pågripelse % 5 dager etter pågripelse % 6 dager etter pågripelse dager etter pågripelse dager etter pågripelse dager etter pågripelse Over 9 dager 8 8 * Sum *Av de 8 over 9 dager er 5 bekreftet ikke i politiarrest, men det kan gjelder flere

14 Politiets innsettelsesordre PIN Avslutningsårsak og varighet fengsel 435 påbegynte varetekter med politiets innsettelsesordre endte slik: Dom avsagt/hoved- el. ankeforhandling avsluttet 5 Løslatt etter særskilt beslutning før PIN-ordres utløp 4 Løslatt av politiet 114 Løslatt ved PINordres utløpsdato 6 Fengslingskjennelse 279 Oppsettende virkning 9 Overført til dom 6 Overført til foregrepet soning 1 Pådømmelse starter/hoved- el. ankeforhandlinger 2 Utvist fra Norge 2 Ukjent/PIN status ikke avsluttet ved årsskifte Tiden fra pågripelse til avsluttet PIN-status Samme dag 12 1 døgn 93 2 døgn døgn døgn 17 5 døgn 2 6 døgn 1 7 døgn 1 8 døgn 1 Uavklart NB Det brukes kun dato og ikke klokkeslett i beregning av tiden i arrest mv. Dvs. betegnelsen etter 1 døgn kan bety både under og over 24 timer

15 Nye varetekter bruk av isolasjon fengsel Antall dager med restriksjoner Fullstendig isolasjon < Sum Brev-besøk-radio/TV-avisforbud/Fullstendig isolasjon Brev og besøksforbud/fullstendig isolasjon Brev-/besøkskontroll,radio/TV-avisforbud/Fullstendig isolasjon Brev/besøkskontroll/Fullstendig isolasjon Fullstendig isolasjon SUM Delvis isolasjon Brev-besøk-radio/TV-avisforbud/Delvis isolasjon Brev og besøksforbud/delvis isolasjon Brev-/besøkskontroll/Delvis isolasjon Delvis isolasjon SUM Fullstendig og delvis isolasjon Fullstendig isolasjons del Delvis isolasjons del < Sum < > SUM SUM fullstendig (Fullstendig + kombinasjon) Andel av alle med total isolasjon 6,9 % 14,2 % 70,4 % 2,6 % 4,5 % 1,4 % 0,0 % 100,0 % Akkumulert andel med total isolasjon 21,0 % 91,5 % 94,1 % 98,6 % 100 % Antall avsluttede varetekter totalt. Andel underlagt fullstendig isolasjon ,65 % 15 Forklaring: Eks. 423 personer ble underlagt fullstendig isolasjon, hvorav 19 hadde i tillegg en periode med delvis isolasjon. Av disse 423 var 29 isolert for en periode under 7 dager og 60 personer mellom 7 og 13 dager osv. Hjemmel Strpl. 186a. Retten kan ved kjennelse beslutte at den fengslede skal utelukkes fra fellesskap med de andre innsatte (fullstendig isolasjon) når varetektsfengsling er besluttet etter 184 annet ledd, jf 171 første ledd nr. 2, og det er nærliggende fare for at den fengslede vil forspille bevis i saken dersom han ikke holdes isolert. Er den siktede under 18 år, kan isolasjon besluttes bare hvis det er særlig påkrevet. Retten skal fastsette en bestemt tidsfrist for isolasjonen. Fristen skal være så kort som mulig, og må ikke overstige 2 uker. Den kan forlenges ved kjennelse med inntil 2 uker om gangen. Dersom etterforskningens art eller andre særlige omstendigheter tilsier at fornyet prøving etter 2 uker vil være uten betydning, og den siktede er fylt 18 år, kan fristen forlenges med inntil 4 uker om gangen. Den fengslede kan ikke holdes isolert i et sammenhengende tidsrom på mer enn a) 6 uker når siktelsen gjelder en straffbar handling som kan medføre straff av fengsel inntil 6 år. Forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. Dersom siktelsen gjelder flere straffbare handlinger som samlet kan føre til en straff av mer enn 6 års fengsel, og tungtveiende hensyn gjør det nødvendig, kan den fengslede likevel holdes fortsatt isolert utover 6 uker. b) 12 uker når siktelsen gjelder en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 år. Bokstav a annet punktum gjelder tilsvarende. Dersom tungtveiende hensyn gjør det nødvendig, kan den fengslede holdes fortsatt isolert utover 12 uker.

16 Avsluttede varetekter - Alder/kjønn/varighet fengsel Alder Dager i varetekt Kvinner Totalt < > 730 gj. snitt < > Sum Menn < > Sum Menn og kvinner < > Sum Andel 19 % 28 % 21 % 11 % 13 % 7 % 2 % Akkumulert andel 47 % 68 % 78 % 91 % 98 % 99,4 % En innsatt med innsattkategori varetekt vil forbli i kategorien inntil løslatelse eller inntil dommen er rettskraftig. Der hvor dommen er avsagt i 1. instans og anket vil vedkommende fortsatt registreres under kategori varetekt, med mindre det iverksettes foregrepet soning.

17 Avsluttede varetekter - Region/varighet fengsel Avsluttede varetekter - Region/varetektslengde Døgn i varetekt < > Sum Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Totalt Andel 19,5 % 27,7 % 20,7 % 10,5 % 12,6 % 6,7 % 1,6 % 0,5 % 0,1 % Akkumulert andel 47,9 % 67,5 % 78,2 % 92,0 % 98,1 % 99,6 % 99,97 % Antall avsluttede varetekster < > 730 Varetektens varighet i døgn 17

18 Avsluttede varetekter - Avslutningskategori fengsel Løslatelser m k Sum Løslatt pga. at dom er sonet (utholdt) i varetekt Løslatt av politiet Løslatt på grunn av frifinnende dom Løslatt etter særskilt beslutning før kjennelsens utløp Løslatt ved kjennelsens utløp Sum løslatelser Annen avgang Dødsfall i fengsel Utvist fra Norge Utlevert til utlandet etter begjæring Innsattkatergori endret til Rømt/unnveket/Fra lukket område Rømt/unnveket/Fremstilling utført av politiet eller andre 3 3 Uteblitt 2 2 Overført bøtesoning Overført til dom/ny straffegjennomføring Overført til forvaring Overført til foregrepet soning Tilbakeført soning etter varetekt i annen sak Sum annen avgang Totalt

19 Elektronisk kontroll Et prøveprosjekt med elektronisk kontroll ble iverksatt 1. September 2008 Helgjennomføring: (Dvs. hele dommen planlegges sonet med ek) Vestfold Oslo Hedmark Rogaland Troms Sogn og Totalt Fjordane Søknader mottatt regionskontoret Søknader avslått uten vurdering fra friomsorgen (EK) Søknader oversendt friomsorgen Søknader avslått etter vurdering friomsorgen (EK) Søknader innvilget Registreringer fra friomsorgen (EK) Søknader ferdig behandlet og oversendt regionen Staffegjennomføring/elektronisk kontroll iverksatt Overført fengsel pga brudd Straffegjennomføring med ek gjennomført Aktive saker Delgjennomføring: (Dvs. overført fra fengsel til soning med ek) Søknader mottatt regionskontoret Søknader avslått uten vurdering fra friomsorgen (EK) Søknader oversendt friomsorgen Søknader avslått etter vurdering friomsorgen (EK) Søknader innvilget Registreringer fra friomsorgen (EK) 0 Søknader ferdig behandlet og oversendt regionen Domfelte overført fra fengsel - ek iverksatt Overført fengsel pga brudd Straffegjennomføring med EK gjennomført Aktive saker Oppsummert m k Sum Antall mottatte søknader* Antall innvilgede søknader* Antall iverksatte gjennomføringer Antall fullførte saker Domfelte overført fengsel 5 Aktive saker pr *NB. Forskjell mellom mottatte og innvilgede søknader skal ikke være lik antall avslag. Ved årssiftet var det et ukjent antall mottatte søknader som ikke var ferdigbehandlet. Feilkilde: Ovenstående tabell er basert på manulle rapporteringer. I tabellen er det ført 100 iverksatte gjennomføringer. Kriminalomsorgens it-system viser imidlertid 99 iverksatte. Årsaken til avviket er foreløpig ikke funnet

20 Soning utenfor fengsel iht. straffegjennomføringsloven 12 Antall overføringer til Menn Kvinner Overføring totalt Innsatt direkte på 12 -m Innsatt direkte på 12 -k Sum direkte innsettelser på Påbegynte 12-opphold totalt Antall fengselsdøgn på Menn Kvinner Totalt Daglig gjennomsnittlig antall innsatte i institusjon etter Antall fengselsdøgn etter type institusjon 2008 Fretex Norge AS Evangeliesenter Andre Sum Fortsetter neste side

21 Soning utenfor fengsel iht. straffegjennomføringsloven 16 Antall overføringer til ledd Menn Kvinner Overføring totalt Antall fengselsdøgn på ledd Soningsdøgn på 16 Menn ukjent Soningsdøgn på 16 Kvinner ukjent I tildelingsbrevet er det fastsatt resultakrav for hver region. Regionenes effektivitet måles bl. a. ved i hvilken grad målet er oppnådd. Idet finansiering av 12 døgn hos Fretex dekkes av en bevilgning direkte fra KSF er disse plasseringer holdt utenfor tabellen under Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet Resultatkrav Resultat Oppnådd resultat 114% 105% 55% 99% 126% 114% 98% 21

22 Samfunnsstraff friomsorg Iverksatte oppdrag - utvikling Region Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord SUM Alder ved iverksettelse i 2008 <16 år > 60 år Antall Andel 0% 3% 6% 18% 16% 15% 21% 13% 4% 1% Akkumulert andel 3% 9% 26% 42% 57% 78% 91% 95% Samfunnsstraffens innhold. Utførte timer i 2008 NB. Tabellen under viser timefordeling på alle samfunnsstraff-oppdrag, ikke bare de som ble iverksatt i Region Samf. nyttig tj. Programmer Konfliktråd Behandling Annet Totalt Øst % % 1 0,0 % 383 1,0 % % Nordøst % % 5 0,0 % 115 0,4 % % Sør % 929 3% 8 0,0 % ,9 % % Sørvest % % 45 0,1 % 685 2,3 % % Vest % % 166 0,6 % 479 1,8 % % Nord % % 3 0,0 % 439 1,3 % % SUM % ,5 % 228 0,12% ,7 % % Annet omfatter individuelle samtaler, kartelegging og eventuelt andre tiltak. Programmer omfatter bl.a: Strukturerte interne og eksterne programmer, ATV-modellen, Brotts-bryte, En til en, Mitt valg, Ny start, Sedelighetsprogram og Voldsgrupper

23 Betinget dom med narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) friomsorg ND var et treårig prøveprosjekt som startet opp i 2006 i Oslo og Bergen. Prosjektet er nå forlenget til 2011 ND er et alternativ til fengsel for rusmiddelmisbrukere som er dømt for narkotikarelaterte forbrytelser. Deltakerne møter regelmessig på et dagsenter som tilbyr rehabilitering av et tverretatlig team. Fullførte personundersøkelser Egnet Ikke egnet* Ikke i målgruppen Ikke samtykket *Ikke egnet kan bety at siktede selv ikke er egnet til en slik reaksjon, men kan også bety at det ikke finnes egnet tilbud Iverksatte dommer Iverksatt innen Totalt < 1 mnd 1-2 mnd 2-3 mnd > 3 mnd Oslo Hordaland Sum Avsluttede dommer Total utgåtte Fullført uten brudd ny kriminalitet Avbrutt grunnet særvilkår ny krim. & særvilkår Bet. Dom med ND annet 23

24 Promilleprogram friomsorg Personundersøkelser Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet 2008 Samlet 2007 Samlet 2006 Samlet 2005 Samlet 2004 rekvirert returnerte -ikke utførte Sum fullførte hvorav funnet egnet Dommer mottatt til fullbyrding iverksatt Brudd på programmet ny kriminalitet på program og ny kriminalitet Brudd reaksjoner returnert fra påtalem./domstolen Nye og omgjorte dommer ubetinget-/deldom betinget med nytt program betinget med andre vilkår Avsluttede saker (Dødsfall under gjennomføringen er ikke tatt med) Fullførte med brudd Fullførte uten brudd Avbrutte Avsluttet Fullført uten brudd 79,5 % 76,7 % 69,1 % 83,2 % 83,2 % Fullført 82,8 % 79,8 % 85,7 % 86,6 % 86,0 %

25 Personundersøkelser - Utvikling friomsorg Region Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Rekvirert Sluttført Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Sum Returnert ikke utført Årsaken til at antall utførte oppdrag alltid er lavere enn antall fullførte: -Manglende vilje til samarbeid, eller at siktede i mellomtiden er siktet i en mer alvorlig sak som overflødiggjør pu en. -Enkelte blir returnert påtalemyndigheten for så å bli utført senere av en annen enhet Personundersøkelser. Utvikling Sluttført Rekvirert

26 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd i siktelse/alder friomsorg Alder < SUM Ikke registrert 11 Ukjent Alkoholloven 2 2 Alm. orden/fred Annet/ukjent Bedrageri/utroskap Brannstiftelse Dokumentforfalskning Doping 2 2 Drap Drapsforsøk Drap-uaktsomt Falsk forklaring Forbrytelser mot pers Heleri Kjøring i ruset tilstand Legemiddelloven Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse Ligningsloven 2 2 Lovbrudd mot off. tjenestemann Miljøforbrytelser 1 1 Narkotika omsetning Promille Ran Sedelighet Skadeverk Tolloven Trusler Tyverier Uaktsomhet til sjøs Underslag Utpressing Vegtrafikkloven Vold Voldtekt Våpenloven Øko. kriminalitet Sum Andel 2,4 % 5,7 % 6,7 % 13,2 % 11,8 % 11,2 % 17,2 % 15,6 % 12,2 % 3,3 % 100% Akkumulert andel 8,2 % 15% 28% 40% 51% 68% 84% 96% 99% 26

27 Iverksatte og mottatte oppdrag. Iverksettelsestid/kategori friomsorg Straffereaksjon skal iverksettes hurtig. Det er et mål at alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelser fra politiet Medgått tid fra oppdrag mottatt til iverksatt Region Totalt < 1 md 1-2 md 2-3 md > 3 md Alle andel 42 % 41 % 10 % 6 % akkumulert andel 83 % 94 % Resultat indikator Oppdrag returnert ikke iverksatt 80 % 99 Øst andel 40 % 40 % 12 % 8 % akkumulert andel 81 % 92 % 78 % 26 Nordøst andel 35 % 47 % 12 % 6 % akkumulert andel 82 % 94 % 78 % 16 Sør andel 48 % 32 % 12 % 8 % akkumulert andel 80 % 92 % 80 % Sørvest andel 46 % 41 % 8 % 5 % akkumulert andel 86 % 95 % 82 % 17 Vest andel 40 % 45 % 10 % 5 % akkumulert andel 84 % 95 % 80 % 14 Nord andel 46 % 41 % 8 % 6 % akkumulert andel 87 % 94 % 82 % 10 Resultatindikator (RI) Er basert på den ideelle situasjonen hvor alle oppdrag er iverksatt innen en mnd. Dette ville gi en RI på 100%. Dersom 85% ble iverksatt innen 1 md, 95% innen to md, og 100% innen 3 md ville RI bli 95%

28 Iverksatte oppdrag. Iverksettelsestid friomsorg Straffereaksjon skal iverksettes hurtig. Det er et mål at alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelser fra politiet Medgått tid fra oppdrag mottatt til iverksatt Region Totalt < 1 md 1-2 md 2-3 md > 3 md Alle Resultat indikator Oppdrag returnert ikke iverksatt andel 42 % 41 % 10 % 6 % 80 % 99 akkumulert andel 83 % 94 % Øst andel 40 % 40 % 12 % 8 % akkumulert andel 81 % 92 % 78 % 26 Nordøst andel 35 % 47 % 12 % 6 % akkumulert andel 82 % 94 % Sør andel 48 % 32 % 12 % 8 % akkumulert andel 80 % 92 % 78 % % Sørvest andel 46 % 41 % 8 % 5 % akkumulert andel 86 % 95 % 82 % 17 Vest andel 40 % 45 % 10 % 5 % akkumulert andel 84 % 95 % 80 % 14 Nord andel 46 % 41 % 8 % 6 % akkumulert andel 87 % 94 % 82 % 10 Resultatindikator (RI) Er basert på den ideelle situasjonen hvor alle oppdrag er iverksatt innen en mnd. Dette ville gi en RI på 100%. Dersom 85% ble iverksatt innen 1 md, 95% innen to md, og 100% innen 3 md ville RI bli 95%

29 Iverksatte oppdrag Lovbrudd/alder/kjønn friomsorg Kvinner og menn < SUM Alkoholloven Alm. orden/fred Annet/ukjent Bedrageri/utroskap Brannstiftelse Båtkj. i ruset tilstand Dokumentforfalskning Doping Drap Drap-uaktsomt Falsk forklaring Forbrytelser mot pers Heleri Kjøring i ruset tilstand Legemiddelloven 1 1 Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse Ligningsloven Lovbrudd mot off. tjenestemann Merverdiavgiftsloven Narkotika omsetning Promille Ran Sedelighet Skadeverk Tolloven Trusler Tyverier Underslag Utpressing 1 1 Vegtrafikkloven Vinning Vold Voldtekt Våpenloven Øko. kriminalitet Annet/Ukjent Sum Andel 0 % 2 % 4 % 14 % 16 % 15 % 24 % 16 % 7 % 2 % Akkumulert andel 2 % 6 % 20 % 35 % 51 % 75 % 91 % 98 % 100 % Hvorav kvinner 14,1 % Sum Andel 0 % 1 % 4 % 10 % 11 % 13 % 27 % 21 % 10 % 3 % Akkumulert andel 1 % 5 % 15 % 26 % 39 % 67 % 87 % 97 % 100 % Hvorav menn 85,9 % Sum Andel 0 % 2 % 4 % 15 % 17 % 15 % 24 % 16 % 7 % 2 % Akkumulert andel 2 % 6 % 20 % 37 % 52 % 76 % 92 % 98 % 100 % 29

30 Iverksatte oppdrag - Kategori/utvikling friomsorg År Bet.dom med ND* Betinget dom med promilleprogram Bet.dom med program mot ruspåvirket kjøring 4 Betinget dom Elektronisk kontroll 99 Forvaring Sikring Prøveløslatelser Påtaleunnlatelse 1 1 Samfunnstjeneste Samfunnsstraff SUM Endring fra året før 5,0 % -16,5 % 10,4 % 24,3 % 11,3 % 1,6 % 4,9 % -1,0 % Akkumulert endring siden ,3 % -3,2 % 20,3 % 33,9 % 36,1 % 42,7 % 34,5 % * Betinget dom med narkotikaprogram med domstolskontroll 30 Iverksatte oppdrag - utvikling Trend

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold i Forbehold og feilkilder ii Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 24 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2013

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2013 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 213 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling 1 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger Kriminalomsorgens årsstatistikk 2004 - Anmerkninger - i - Forbehold og feilkilder Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes liknende,

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 2 Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 7 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2015 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2012 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - Utvikling 10 Personundersøkelser - Fullførte.

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2016 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007 Innhold 3 Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Fengselsplasser - ordinær kapasitet/sikkerhetsnivå 10 Fengselskapasitet. Utvikling 11 Kapasitetsutnyttelser 12 Gjennomsnittsbelegg.

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2006 2 Innhold - Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Ordinær kapasitet per region/sikkerhetsnivå. Utvikling 10 Kapasitetsutnyttelser i og

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

9. Gjennomføring av straff innenfor

9. Gjennomføring av straff innenfor Forvaring/Sikring Fengselsdom 1 Varetekt Bøtesoning Kriminalitet og rettsvesen 29 Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt 9. Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt Gjennomføring

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2005 2 Innhold Fengselsstatistikk Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Ordinær kapasitet per region. Utvikling 9 Dommer mottatt til fullbyrding. Domslengde/lovbruddskategori

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 22.09.10 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Målet for forelesningene Forrige gang: bevisstgjøre at det er mange mulige

Detaljer

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder Kriminalomsorgens retningslinjer for gjennomføring av varetekt og straff for domfelte som er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll ( omvendt voldsalarm - OVA). Retningslinjene gjelder for de tilfeller

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Leder fengsel Leder friomsorgskontor Koordinator ND-senter Direktør KITT Direktør KRUS Kriminalomsorgens dokumentsenter Riksadvokaten

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 02.02.2012 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Forelesningsplanen Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Fanger

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

Innsettelse i fengsel

Innsettelse i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Innsettelse i fengsel Strgjfl. 11. Innsettelse i fengsel og overgangsbolig

Detaljer

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( )

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( ) Lovvedtak 24 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L (2011 2012), jf. Prop. 135 L (2010 2011) I Stortingets møte 6. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen En kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser Hege Gjertsen NF-arbeidsnotat nr. 1006/2006 Publikasjoner kan også

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 1 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN... 5 3 INNLEDNING... 5 4 KAPASITETSPROGNOSER...

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Innhold 1. Innledning 2. Regelverk 2.1. Lov 2.2. Forskrifter med merknader 2.3. Forhold til øvrige bestemmelser i straffegjennomføringsloven

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 11.09.13 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Semesterets fokusskifter Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Hvorfor

Detaljer

Løslatelse fra fengselsstraff

Løslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Løslatelse fra fengselsstraff Strgjfl. 42. Løslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE)

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) Høringsnotat FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 22. februar

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger Delrapport 5/211 Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Anbefalinger 1 Dette er den femte og siste delrapporten i evalueringen om etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll i

Detaljer

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Samfunnsstraff Innholdet i samfunnsstraffen Strgjfl. 53. Innholdet i

Detaljer

Permisjon fra fengsel

Permisjon fra fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Permisjon fra fengsel Strgjfl. 33. Permisjon fra fengsel Dersom sikkerhetmessige

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 INNHOLD: 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 5 3 INNLEDNING 5 4 PROGNOSER

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF Fastsatt av Justisdepartementet den 19.mars 2010 med hjemmel i straffeprosessloven 462 a. Forskriften og retningslinjene

Detaljer

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF Fastsatt av Justisdepartementet den XX med hjemmel i straffeprosessloven 462 a. Forskriften og retningslinjene utfyller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009.

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. 1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. Forskriften 1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder program mot ruspåvirket kjøring som fører

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 113 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( ) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 113 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( ) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 125 Jf. Innst. O. nr. 113 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 46 (2000-2001) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i straffeloven og i enkelte

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

Besl. O. nr. 77. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 5 ( ) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 77. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 5 ( ) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 77 Jf. Innst. O. nr. 60 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Fakta om kriminalomsorgen

Fakta om kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen Hovedmål Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av domstol straks de er rettskraftige. Legge forholdene til rette for at

Detaljer

Bestemmelsene i dette kapittel omfatter ikke varetektsinnsatte, jf. straffegjennomføringsloven 52.

Bestemmelsene i dette kapittel omfatter ikke varetektsinnsatte, jf. straffegjennomføringsloven 52. Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Gjennomføring av straff i institusjon Strgjfl. 12. Gjennomføring av straff

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934.

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934. Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt. 2014 s. 934. Strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet Et Ph.D-prosjekt om spenningsfeltet mellom forvaringsdømt, samfunn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( )

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( ) Innst. 86 L (2014 2015) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen Prop. 96 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS BØTETJENESTE Et pilotprosjekt i Troms fylke v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS Hva er bøtetjeneste? Strgjfl. 16 a Bøtelagte som ikke betaler boten sin må normalt gjennomføre subsidiær fengselsstraff.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00555-A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole B. Sæverud) mot A

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen

Nytt fra Kriminalomsorgen Opplæring innen kriminalomsorgen Samling for skoleeiere og ledere Nytt fra Kriminalomsorgen Omorganisering av kriminalomsorgen ND gjort landsomfattende Økonomi Helsetilbudet til psykisk syke innsatte Andre

Detaljer

RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING. Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c.

RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING. Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c. RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1 Virkeområde Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c. Forskriften gjelder

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFEPROSESSLOVEN - HØRING

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFEPROSESSLOVEN - HØRING Høringsnotat FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFEPROSESSLOVEN - HØRING 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgsdirektoratet Deres ref: Vår ref: Dato: 201700298-13 08.06.2017 HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

Detaljer

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet og friomsorgskontoret i Nord- Trøndelag Formål: mer helhetlig innsats for å redusere tilbakefall til kriminalitet blant lovbrytere

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane MÅLGRUPPE Ungdom 15-18 år for ungdomsoppfølging er: Unge lovbrytarar som har begått ein eller fleire kriminelle

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Særlige regler om innsettelse og opphold i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå

Særlige regler om innsettelse og opphold i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Særlige regler om innsettelse og opphold i avdelinger med særlig høyt

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

Gjennomføring av straff i institusjon

Gjennomføring av straff i institusjon Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 28. april 2017 Gjennomføring av straff i institusjon Strgjfl. 12. Gjennomføring av straff i institusjon Straffen kan i særlige tilfeller helt eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, A (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N Y STRAFFEPROSESSLOV

HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N Y STRAFFEPROSESSLOV Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgsdirektoratet Deres ref; Vår ref: 20L700298-16 Dato: 31.05.2017 HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER I UTMÅLINGEN AV OPPREISNINGSERSTATNING

HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER I UTMÅLINGEN AV OPPREISNINGSERSTATNING Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: Dato: 201623383-2 20.03.2017 HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER

Detaljer

Prøveløslatelse fra forvaring

Prøveløslatelse fra forvaring Prøveløslatelse fra forvaring Endringsarbeid og praktiske utfordringer på veien fram mot prøveløslatelse v/ Birgitte L. Storvik (inspektør) og Elfrid Moen (miljøterapeut) Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OM VARETEKTSFENGSLING

OM VARETEKTSFENGSLING Rundskriv Del nr. 1/1, fra RIKSADVOKATEN R. 76/76 Oslo, 18. mars 1976. Statsadvokaten i OM VARETEKTSFENGSLING I. Bruk av varetektsfengsel. Det er særlig i den senere tid fremkommet kritikk mot politiets

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Høringsnotat Om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endring i straffeloven (overføring av dommer på samfunnsstraff mellom de nordiske land)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer