Kriminalomsorgens årsstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2013"

Transkript

1 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 213

2 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling 1 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder 11 Varetekt - Omfang, utvikling, statsborgerskap 12 Varetekt - Medgått tid fra pågripelse til avsagt fengslingskjennelse og innsettelse i fengsel 13 Politiets innsettelsesordre PIN - Avslutningsårsak og varighet 14 Avsluttede varetekter - Bruk av isolasjon 15 Avsluttede varetekter - Alder/kjønn/varighet 16 Avsluttede varetekter - Varighet/region 17 Avsluttede varetekter - Avslutningskategori 18 Lovbruddskategori/alder- Varetekts innsatte i fengsel pr Samfunnsstraff - Utvikling og innhold 2 Betinget dom med narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 21 Program mot ruspåvirket kjøring 22 Iverksatte oppdrag - Iverksettelsestid/kategori 23 Iverksatte dommer - Iverksettelsestid/region 24 Iverksatte oppdrag - Lovbrudd/alder/kjønn 25 Iverksatte dommer - Alder/kategori/kjønn 26 Iverksatte dommer - Kategori/utvikling 27 Iverksatte oppdrag - Kategori/kjønn/region 28 Gjennomsnitts caseload etter kategori 29 splasser pr Ordinær kapasitet (Se Utdrag og kommentar for definisjonen) 3 splasser pr Fordeling etter regioner/kjønn/utvikling/sikkerhetsnivå 32 sbelegg - Kapasitetsutnyttelse/fengselsdøgn 33 Kapasitetsutnyttelser - Gjennomsnittsbelegg/innsattkategori 35 Iverksatte ubetingede dommer i og utenfor fengsel - Utvikling 37 Nye fengselsoppdrag totalt - Ubetinget dom og varetekt i og utenfor fengsel 38 Iverksatte reaksjoner totalt 39 Barn i fengsel - Nyinnsettelser/alder/kategori - Utvikling 4 Antall barn i fengsel* 4 Barn i fengsel - Alder/statsborgerskap/sittetid 41 Nyinnsettelser - Innsattkategori/statsborgerskap. I og utenfor fengsel 42 Lovbruddskategori*/alder - Domfelte** i fengsel pr Statsborgerskap/innsattkategori i fengsel - Pr Avvikling av ubetingede fengselsdommer og bøtesoning 47 Nyinnsettelser i fengsel - Alder/kjønn/kategori 48 sdøgn og belegg - (Alle innsattkategorier) Utvikling 49 Soningsoverføring (til hjemlandet) 5 Elektronisk kontroll 51 Avsluttingsårsak 51 Soning utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven Soning utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven 16 første ledd 53 Soning utenfor fengsel - Samlet oversikt 12, 13, 16.1 og Bøtesoning - Omfang og utvikling i og utenfor fengsel 55 Utgåtte saker - Fullføringsfrekvens 56 Straffegjennomføringsrestanser - Soningskøen 57 Rømninger, unnvikelser og uteblivelser m.m. fra fengsel 58 Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-2

3 Forbehold og feilkilder De fleste tabellene i årsstatistikken er hentet fra etatens it-system KOMPIS. Retting av feil og føring av tidligere ikke registrerte data i KOMPIS tillates i ubestemt tid etter nærmere bestemte regler. Små justeringer i tallene kan derfor forekomme flere måneder etter rapportperioden. Enkelte tall vist i denne statistikken kan derfor avvike noe fra tidligere tall. Data som overføres Statistisk sentralbyrå er generert etter produksjon av dette dokumentet og ved eventuelle avvik må tallene fra SSB anses å være riktige. Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes ulik terminologi. For eksempel er det forskjell mellom nye varetekter og nyinnsettelser i varetekt. Begrepet nye varetekter omfatter i tillegg til nyinnsettelser også dem som allerede sitter i fengsel når de varetektsfengsles. En annen kilde for feiltolkning er begrepene i fengsel og utenfor fengsel. Begrepet antall innsatte i fengsel beskriver alle kategorier av innsatte som med få unntak faktisk opptar en fengselsplass. Begrepet utenfor fengsel omfatter med få unntak dem som gjennomfører den ubetingede fengselsstraffen utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven 12 (behandlingsinstitusjon), 13 (sykehus) og 16 første ledd. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter 16 annet ledd er imidlertid ikke alltid inkludert i gruppen utenfor fengsel, men er oppført i statistikken som eget punkt. De som befinner seg utenfor fengslet for kortere perioder (for eksempel på permisjon eller ved kortvarig sykehusopphold) omfattes av kategorien i fengsel da fengselsplassen ikke er fristilt og soning av dommen ikke er avbrutt. I noen tilfeller genereres statistikkene med desimalavrundinger, særlig når det er et gjennomsnitt som skal vises. Ved videre bearbeiding av slike rapporter kan sluttsummene avvike sammenlignet med andre statistikker. I tillegg er det mindre uoverensstemmelser som skyldes faktiske feil av ulike årsaker. Der hvor avvikene er minimale og det er rimelig sikkert at de reelle tall ligger et sted mellom to tall, publiseres statistikkene uten ytterligere kommentarer. Det gjøres oppmerksom på at skala på de grafiske fremstillingene er valgt for å gi best mulig oversikt over utviklingen. En del y-akser (vertikale) starter ikke på nullpunktet da dette ikke ville gi synlige utslag på diagrammene. Startpunktet er derfor justert slik at endringer blir mer tydelige. Fra og med ble kriminalomsorgsregionene øst og nordøst slått sammen til en administrativ enhet med benevnelsen Kriminalomsorgen region øst. I tabellene er derfor «Region nordøst» nå fjernet fra kolonnene som viser verdier for 213. Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-3

4 Utdrag og kommentarer splasser/kapasitet Ordinær kapasitet Ordinær kapasitet er definert som normalkapasiteten, dvs. de plassene som fengslene normalt disponerer til bruk for straffegjennomføring og varetekt. Plasser som sykesenger, «refselsesceller» og dubleringsplasser, regnes ikke som en del av ordinær kapasitet. Hvis det opprettes eller nedlegges permanente fengselsplasser, vil den ordinære kapasiteten endres. Det regnes ikke ut noe gjennomsnitt for ordinær kapasitet. Pr var den ordinære fengselskapasiteten 3 83 plasser. Aktuell kapasitet Aktuell kapasitet (AK) tilsvarer tilgjengelig fengselskapasitet. Dvs. ordinær kapasitet minus plasser midlertidig tatt ut av drift grunnet vedlikehold og liknende. AK vises som et gjennomsnitt for hele året. For 213 var aktuell kapasitet plasser. sdøgn I fengsel Fengslenes aktivitet måles primært ved fengselsdøgn, dvs. antall døgn innsatte tilbrakte i fengsel. I tillegg inkluderes enkelte døgn tilbrakt utenfor fengsel hvor plassen fortsatt er å betrakte som belagt av domfelte og hvor soningen fortsatt avvikles, som for eksempel ved permisjoner og fremstillinger. Antall døgn i fengsel var i 213 mot i 212 og i 211 Utenfor fengsel Det føres også statistikk over fengselsdøgn utenfor fengsel. Denne gruppen består av 12-soning på institusjon, 13 på sykehus, 16 første ledd og soning med elektronisk kontroll. Felles for alle i denne gruppen er at det avvikles ubetingede fengselsdøgn, dvs. soningstiden løper mens domfelte befinner seg utenfor fengslet. Antall fengselsdøgn utenfor fengsel var i 213 mot i 212 og i 211 Høy og lav sikkerhet Ca. 36 % av alle fengselsplassene er klassifisert som lavere sikkerhet (tidligere omtalt som åpne plasser). Da plasser med lavere sikkerhet har et lavere belegg enn plasser med høy sikkerhet, er det anslått at 33,5 % av fengselsdøgn avvikles med lavere sikkerhet. Kvinneplasser Bredtveit, Sandefjord og Ravneberget med til sammen 117 plasser er fengsler særskilt for kvinner. I tillegg finnes det kvinneavdelinger ved 7 andre fengsler med til sammen 74 plasser. Dvs. til sammen 191 faste kvinneplasser. En del andre fengsler kan ta imot kvinner etter behov. I 212 var det 2 andre fengsler som hadde kvinnelige innsatte. I gjennomsnitt var det 21 kvinner i fengsel. Belegg Beleggsprosenten er regnet ut på grunnlag av aktuell kapasitet (se definisjon over) og antall døgn i fengsel. Samlet hadde fengslene et belegg på 96,5 % i 213 mot 94,5 % i 212, 95 % i 211, og 95,5 % i 21. Resultatkravet er satt til 94 %. For å opprettholde den fleksibiliteten som er ønskelig for å kunne ta inn nye innsatte på kort varsel, særlig varetektsinnsatte, er det til enhver tid nødvendig å ha noen plasser ledige. (Utfordringen med å ha høyt belegg og samtidig kunne tilby varetektsplasser etter behov belyses ved den grafiske fremstillingen på ark Varetekt Omfang og utvikling ). Å skaffe varetektsplasser for politiet er en svært høyt prioritert oppgave. Det økende antall innsettelser i varetekt medfører at soningskøen reduseres noe langsommere enn forventet. Utfordringene med høy kapasitetsutnyttelse varierer fra fengsel til fengsel. Fengslene som fortrinnsvis tar imot langtidssonere og varetektsinnsatte, har lettere for å opprettholde et høyt belegg enn andre fengsler. Fengsler som tar imot flere kortere dommer, vil som en konsekvens ha flere ledige plasser i en gitt periode. Andre forhold som kan påvirke beleggssprosenten, er domfelte som ikke møter til soning til avtalt tid. Plassen vil da stå tom i påvente av at vedkommende pågripes av politiet eller at en annen nyinnsatt fyller plassen. 975 personer som var innkalt til soning i 213, møtte ikke som avtalt, disse utgjorde ca. 15 % av alle innkalte. Tallet for 212 var 99, i 211 var det 969 og i Fengslene overbooker derfor i stor grad. Graden av overbooking avveies mot målet om å skaffe varetektsplasser til politiet innen 24 timer. Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-4

5 Fangetall og belegg Antall innsatte i fengsel i gjennomsnitt i 213 var mot 3591 i 212 og 3622 i 211 Totalt antall innsatte i løpet av året var mot i 212 og i 211 Antall døgn i fengsel i 213 var i mot i 212 og i 211 Antall nyinnsettelser i fengsel i 213 var 1 4 mot 1 36 i 212 og 1 74 i 211 Fengslingsrater (Imprisonment rates) Fengslingsrate pr. 1 innbyggere 15 år og eldre var 239,4 for alle nyinnsettelser (alle innsatte) 174,7 for iverksatte dommer (ubetinget dom, forvaring og foregrepet soning) 87,7 for gjennomsnittlig antall innsatte Fengslingsrate pr. 1 innbyggere alle aldersgrupper 195,5 for alle nyinnsettelser (alle innsatte) 142,6 for iverksatte dommer (ubetinget dom, forvaring og foregrepet soning) 71,6 for gjennomsnittlig antall innsatte Iverksatte dommer -fengsel I løpet av 213 iverksatte fengslene ubetingede fengsels- og forvaringsdommer 1 mot i 212 og 8 3 i friomsorg I 213 ble det iverksatt dommer på samfunnsstraff mot i 212 og i 211. Gjennomføring av straff i institusjon etter straffegjennomføringsloven 12 Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det. Den domfelte skal kunne holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte slik gjennomføring hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det eller det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen. Ordningen omfattet 394 personer i 213 mot 452 personer i 212 og 526 i 211. Til sammen ble fengselsdøgn avviklet på denne måten. Gjennomføring av straff utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven 16. første ledd Dersom det er hensiktsmessig for å sikre en fortsatt særlig positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan kriminalomsorgen overføre domfelte til gjennomføring av straffen utenfor fengsel med særlige vilkår når halvdelen av straffetiden er gjennomført. Overføring skal ikke besluttes dersom formålet med straffen eller hensynet til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring taler mot det. I 213 var det 85 overføringer til soning etter 16 mot 68 i 212 og 91 i 211. Totalt ble det avviklet fengselsdøgn på denne måten i 213. Andre iverksatte dommer: Elektronisk kontroll, hel gjennomføring (Ubet. fengselsstraff ) 1681 Betinget dom med program mot ruspåvirket kjøring 565 Betinget dom med narkotika program 23 Betinget dom for øvrig 6 1 Dommer påbegynt på 12- institusjon eller med EK er ikke inkludert Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-5

6 Elektronisk kontroll etter straffegjennomføringsloven 16 annet ledd Straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble etablert som et prøveprosjekt 1. september 28 i følgende fylker: Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms. Disse ble valgt ut etter et ønske om et demografisk og geografisk mangfold, som ville gi en god erfaringsbredde i prøveperioden. I 211 ble ordningen utvidet til fylkene Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Akershus, og i 212 til Hedmark/Oppland. Den totale kapasiteten ble med dette 237 plasser i til sammen 11 fylker. I 213 kom det inn totalt 3 64 søknader om straffegjennomføring med EK. Det ble iverksatt saker. De fleste sakene (1 681)var fullbyrdelse av straffen i sin helhet med elektronisk kontroll, såkalt helgjennomføring. Omtrent 11 % av sakene var delgjennomføring, som innebærer utslusing fra fengsel til elektronisk kontroll. Sittetid i fengsel (domfelte) Av alle løslatte i 213 ble: 28,1 % (1 981) løslatt innen 3 dager 62,4 % (4 46) løslatt innen 9 dager 76,7 % (5 414) løslatt innen 6 måneder 88,8 % (6 269) løslatt innen ett år 1,3 % (729) løslatt mellom 1 til <5 år,71 % (5) løslatt mellom 5 til <1 år 11 personer løslatt mellom 1 - <15 år Soningskøen (straffegjennomføringsrestansen) Det er et mål å iverksette straffereaksjoner hurtig. Alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen 6 dager etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelse fra politiet. Dommer som ikke er iverksatt innen 6 dager og hvor det ikke er innvilget soningsutsettelser, telles i soningskøen. Ubetingede fengselsstraffer Pr var det dommer i soningskøen mot 768 i 212, 926 i 211, 92 i 21 og 522 i 29. Samfunnsstraff Pr var det 8 samfunnsstraffdommer i soningskøen mot 66 i 212, 43 i 211 og 68 pr Bøter Pr var det bøtesonere i soningskøen mot i 212, i 211 og i 21. NB: Da en del bøter betales i siste liten, viser ikke disse tallene det reelle behovet for fengselsplasser. Varetekt Det var nyinnsettelser i varetekt i 213 mot i 212 og 3 63 i 211. I tillegg ble 44 innsatte overført til varetekt fra annen innsattkategori. I gjennomsnitt satt 1 27 i varetekt i 213 mot 945 i 212, 931 i 211, 99 i 21 og 799 i 29 Statsborgerskap Statsborgere fra 12 land ble varetektsfengslet i 213. Disse sto for 51 % av alle nyinnsettelser i varetekt. Fem land sto for over 25 % av alle ikke-norske varetekstinnsettelser: Romania med 371, Polen med 248, Litauen med 185 og Nigeria med 117. Politiets innsettelsesordre (PIN) Av nyinnsettelser i varetekt ble 442 innsatt etter innsettelseordre fra politiet og resten etter fengslingskjennelse fra retten. Restriksjoner - bruk av isolasjon Av 4 3 avsluttede varetekter i 213 var 465 underlagt fullstendig isolasjon mot 44 i 212, 483 i 211 og 58 i 21. I 96 % av tilfellene varte isolasjonen under 3 dager. Andel i 212 var 92 % og i %. Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-6

7 Sittetid Av 4 3 avsluttede varetektsforhold i 213 varte 19 % under 15 dager, 42 % under 3 dager og 61 % under 6 dager. Gjennomsnitts sittetid var i dager mot 81 i 212, 87 dager i 211 og 79 dager i 21. (NB. Begrepet varetekt gjelder frem til en dom er rettskraftig og soningen er påbegynt eller frem til løslatelsen. Inkludert i denne gruppen er også innsatte som har fått dom i første instans, men hvor dommen er anket. Innsatte i denne gruppen er relativt få, men grunnet til tider lange sittetider påvirker de gjennomsnittet uforholdsmessig. (En del andre land opererer med to begreper: remand in custody som tilsvarer varetekt, men også pre-trial detention som tilsvarer varetekt, kun frem til dom i første instans. F.t. er det ikke mulig for oss å skille gruppene slik). Opplysninger om innsatte Nyinnsettelser i og utenfor fengsel i 213 (Alle kategorier) Statsborgerskap 71 % norske statsborgere som er det samme som % fra Norge og Norden for øvrig (73 % også i 212) Land med flest innsettelser (alle over 1 %) i Norge var: Polen 45 Romania 411 Litauen 259 Nigeria 125 Afghanistan 124 Sverige 12 Til sammen var 112 nasjoner representert. Utenlandske innsatte. Utvikling Nyinnsettelser i og utenfor fengsel Andel av alle nyinnsettelser 18,2 % 23,4 % 23,7 % 25,1 % 28,7 % 29 % Innsatte i fengsel pr. 3. sept Andel av alle innsatte 25,7 % 29,4 % 31,6 % 31,1 % 32,3 % 33,3 % Om lag 33 % av alle fengselsplasser er til enhver tid belagt med utenlandske statsborgere 2. Alders- og kjønnsfordeling. Nyinnsettelse i og utenfor fengsel Alder ved innsettelsesdato 9 menn var 16 år 2 menn var 17 år 587 menn og 59 kvinner var mellom 18 og 2 år 246 menn og 19 kvinner var over 6 år Totalt var 872 (8,6, %) kvinner NB. Tabellen viser antall nyinnsettelser. Da enkelte ble satt inn flere gange i løpet av året, er antall personer noe lavere. Soningsoverføring etter den europeiske overføringskonvensjonen Utenlandske statsborgere som er dømt til ubetinget fengselsstraff i Norge, kan overføres til fortsatt soning i hjemlandet. En forutsetning for slik overføring er at mottakerlandet godtar det. En soningsoverføring kan skje med eller uten domfeltes eget samtykke. Når man sender anmodning om overføring til domfeltes hjemland, må det være minst 6 måneder igjen av straffegjennomføringen. I 213 ble 46 domfelte overført til 9 forskjellige land for soning i hjemlandet. 2 Dette er et estimat basert på belegget den 15. i hver måned i løpet av året. Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-7

8 Løslatelser fra ubetinget fengselsstraff (elektronisk kontroll ikke inkludert) Dommer på inntil 73 dager må etter gjeldende regler gjennomføres til endt tid uten adgang til prøveløslatelse. Personer dømt til 74 dager eller mer, kan etter vurdering løslates på prøve. (Se straffegjennomføringsloven 42 og retningslinjer til loven pkt ). Tall for 212 angitt i parentes. Av alle løslatelser og andre avganger fra domssoning/ forvaring ble: 4 85 løslatt ved endt tid eller kort tid før endt tid (4 355) 2 36 løslatt på prøve ved 2/3 tid eller kort tid før (2 298) 16 løslatt ved halvtid (18) 54 overført til fortsatt soning i utlandet (61) 432 utvist fra Norge (269) 24 utlevert utlandet etter begjæring (5) løslatt ved at dommen ble opphevet (2) 23 løslatt etter særskilt beslutning (19) 6 løslatt på prøve fra forvaring (9) 1 løslatt ved lengstetid fra forvaring (1) 3 benådet (2) I tillegg døde 9 under soning (1) hvorav 2 i fengsel og 7 under opphold utenfor fengsel. Særskilt om friomsorgskontorene Kriminalomsorgen fullførte 1 8 personundersøkelser i 213 mot i 211. Samfunnsstraff Av iverksatte oppdrag i 213 gjaldt 416 (19 %) kvinner 79 (3,5 %) under 18 år 354 (16 %) mellom 18 og <21 år 31 personer over 6 år Betinget dom med program mot ruspåvirket kjøring I 213 ble det iverksatt til sammen 565 betingede dommer med program mot ruspåvirket kjøring mot 523 i 212 og 573 i 211. Av alle avsluttede dommer ble 85 % fullført etter endt tid og 77 % fullført uten brudd på vilkår eller ny kriminalitet. Fullførings- og bruddfrekvensen (alle friomsorgens utgåtte oppdrag) Av alle utgåtte oppdrag i 213 gikk 9 % ut etter endt tid, dvs. reaksjonen ble fullført ble 72 % fullført uten kjente brudd. Sittetid: I 213 var gjennomsnitts sittetid for domssonere (avsluttede dommer)141 døgn mot 138 i 212, 134 i 211, 123 i 21, 123 døgn, 116 i 29, 97 i døgn og i 96 i 27. Rømning Det er registrert 8 tilfeller av rømning fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå, til sammen 9 personer. Antall unnvikelser fra lav sikkerhetsfengsler var 6. Disse svikttallene anses å være så lave at det ikke er hensiktsmessig å samstille dem med andre statiske faktorer. Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-8

9 Mottatte dommer og friomsorg Mottatte dommer fengsel og friomsorgskontor Ubetingede dommer/lovbruddskategori/forventet sittetid -Tabellen Mottatte ubetingede dommer dommer viser faktisk domslengde for alle med dommer på 73 dager eller mindre. og friomsorg Alle andre dommer er redusert til en forventet soningstid på 2/3 av domslengde. Forvaringsdommer er registrert etter minstetid, Ubetingede men dommer/lovbruddskategori/forventet dersom minstetid ikke fastsatt registreres sittetid lengstetid. Faktisk soningstid kan avvike fra forventet soningstid av følgende årsaker: -Tabellen ubetingede dommer viser faktisk domslengde for alle med dommer på 73 dager eller mindre. Alle andre - I en del saker nektes løslatelse på 2/3 tid. Dette kan resultere i at vedkommende sitter i fengsel helt til endt tid dommer er redusert til en forventet soningstid på 2/3 av domslengde. Forvaringsdommer er registrert etter eller løslates på et tidspunkt mellom 2/3 og endt tid. minstetid, men dersom minstetid ikke er fastsatt registreres lengstetid. Faktisk soningstid kan avvike fra forventet - Fremskutt løslatelse kan forkorte faktisk soningstid. soningstid av følgende årsaker: Lovbruddskategori. Der hvor en innsatt er dømt for flere forhold er det lovbruddet med lengste strafferamme som - I en del saker nektes løslatelse på 2/3 tid. Dette kan resultere i at vedkommende sitter i fengsel helt til endt tid vises i tabellen. eller løslates på et tidspunkt mellom 2/3 og endt tid. - Fremskutt løslatelse kan forkorte faktisk soningstid. Lovbruddskategori. Der hvor en innsatt er dømt for flere forhold er det lovbruddet med lengste strafferamme som vises i tabellen. Forventet Akkumulert Akkumulert gjennomføringstid Promille Narkotika Sedelighet Vold Vinning o.a. Sum sum Andel andel < 3 dgr % 3-59 Forventet Akkumulert % Akkumulert 52 % 6-89 gjennomføringstid Promille Narkotika Sedelighet Vold Vinning o.a. Sum sum Andel andel < 3 dgr % 61 % 9d - 6 mnd % 76 % 6 mnd - 1 år % 88 % >= 1 år d - 6 mnd % 1 % Sum % 76 % 6 mnd år Andel 223% % 348% 16 37% 44 64% % 88 % >= 1 år Sum % 1 % Sum Andel % % % % % 1 47 Andel Sum % % % % % 1 25 Sum Andel % % 2512 % % % Andel Sum % % % % % Sum % % % % % 1 25 Andel 21 % 16 % 2 % 15 % 45 % Sum Friomsorg % 14 % 3 % 16 % 46 % Friomsorg Betinget dom Betinget med dom med narkotikaprogram narkotikaprogram (ND) (ND) Betinget dom Betinget med program dom med program mot ruspåvirket mot ruspåvirket kjøring kjøring Betinget dom Betinget for øvrig dom for øvrig Elektronisk Elektronisk kontroll* kontroll* (Ubetinget (Ubetinget fengselsstraff) fengselsstraff) Sum Samfunnsstraff Samfunnsstraff Mottatte dommer til gjennomføring totalt Sum Antall 95 Andel % Friomsorg Mottatte dommer til gjennomføring totalt % Totalt 15 Antall 52 Andel Totalt % Friomsorg NB. Det er ft. for ikke mulig å tallfeste mottatte dommer som skal % Totalt gjennomføres med EK. Det som er vist her er innvilgede søknader Totalt *Dvs kun 213hel-gjennomføring NB. Det er ft. for ikke mulig å tallfeste mottatte dommer som skal gjennomføres med EK. Det som er vist her er innvilgede søknader Kriminalomsorgens årsstatistikk *Dvs W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens kun hel-gjennomføring årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 1 Mottatte dommer SUM nye SUM dommer nye dommer

10 Personundersøkelser Personundersøkelser - utvikling - utvikling friomsorgskontor Friomsorgskontor Personundersøkelser - utvikling Friomsorgskontor Rekvirert Rekvirert 26 Fullført Fullført Rekvirert Rekvirert 27 Fullført Fullført 28 Rekvirert Rekvirert Fullført Fullført Rekvirert 29 Fullført Rekvirert Region Region Øst Øst Nordøst Nordøst Sør Sør Sørvest Sørvest Vest Vest Nord Nord Rekvirert Fullført 21 Fullført Rekvirert 211 Rekvirert Fullført Fullført Rekvirert Rekvirert 212 Fullført Fullført Rekvirert Rekvirert 213 Fullført Fullført Rekvirert Fullført Sum Sum Returnert ikke utført Returnert Grunnet ikke uunngåelig utført registreringsetterslep 397 kan 386historiske data 418 avvike noe fra tidligere 515 publiserte tall Grunnet Årsaken uunngåelig til at antall registreringsetterslep utførte oppdrag alltid kan er lavere historiske enn antall data fullførte: avvike noe fra tidligere publiserte tall. -Manglende vilje til samarbeid, eller at siktede i mellomtiden er siktet i en mer alvorlig sak som overflødiggjør den Årsaken rekvirerte til at personundersøkelsen. antall utførte oppdrag alltid er lavere enn antall fullførte: -Manglende -Enkelte oppdrag vilje til samarbeid, blir returnert påtalemyndigheten eller at siktede i for mellomtiden så å bli utført er senere siktet av i en annen mer alvorlig friomsorgs sak enhet. som overflødiggjør den rekvirerte Omfanget personundersøkelsen. av returnerte saker vises fordi disse ofte medfører en del merarbeid for enhetene -Enkelte oppdrag blir returnert påtalemyndigheten for så å bli utført senere av en annen friomsorgs enhet. Omfanget av returnerte saker vises fordi disse ofte medfører en del merarbeid for enhetene Personundersøkelser. Utvikling Personundersøkelser. Utvikling fullført rekvirert fullført rekvirert W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 2 PU Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-1

11 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder friomsorgskontor Friomsorgskontor Alder < SUM Ikke angitt Annet Bedrageri/utroskap Brannstiftelse Båtkjøring i ruset tilstand 1 1 Dokumentforfalskning Doping Drapsforsøk Forbrytelser mot pers. 1 1 Heleri Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse Legemiddelloven Lovbrudd mot off. tjenestemann Motorvogn kjøring i ruset tilstan Merverdiavgiftsloven 1 1 Narkotikaomsetning Alm. orden/fred d Pengeforfalskning 1 1 Ran Sedelighet Skadeverk Tolloven Trusler Tyverier Unndragelse av gjennomføring 1 1 Underslag Vinning 1 1 Vegtrafikkloven Vold Voldtekt Våpenloven Øko. kriminalitet Sum Andel 1,7 % 4,2 % 6,7 % 1,6 % 1,8 % 13,2 % 17,8 % 17,2 % 12,2 % 5,6 % 1 % Akkumulert andel 5,9 % 13 % 23 % 34 % 47 % 65 % 82 % 94 % 1 % Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 3

12 Varetekt Varetekt - Omfang, - Omfang, utvikling, utvikling, statsborgerskap Varetekt Varetekt - Omfang, - Omfang, utvikling, utvikling, statsborgerskap Varetekt - Omfang, utvikling, statsborgerskap Varetekt Varetekt som som andel andel av av alle alle fengselsdøgn fengselsdøgn (i (i fengsel fengsel 18, 18, 26 % % 27 19,9 19,9 % % 22,1 22,1 28 % % 24, ,1 % % 21 28, 21 28, % % , ,7 % % , ,3 % % , , % % Varetekt Varetekt Varetekt som som andel som andel andel av av alle av alle nyinnsettelser alle nyinnsettelser fengselsdøgn (i (i fengsel 18, % % ,9 % % % 22, % % 24, % % 28, 28, 34 % 34 % % 25,7 25,7 34 % 34 % % 26,3 26,3 38 % 38 % % 28, 28, % 4 4 % % sdøgn, sdøgn, Varetekt som som varetekt andel varetekt andel av av alle alle nyinnsettelser % % % % 536 % % 452 % % 987 % % % 4374 % % Gjennomsnitt Gjennomsnitt sdøgn, antall antall varetekt varetektsinnsatte varetektsinnsatte Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig antall sittetid sittetid antall varetektsinnsatte i i (dager) (dager) Gjennomsnittlig sittetid sittetid i varetekt i (dager) Nyinnsettelser Nyinnsettelser i varetekt i varetekt Nye Nye Nyinnsettelser varetekter Nyinnsettelser varetekter totalt* totalt* i varetekt i varetekt Nye Nye varetekter varetekter totalt* totalt* Antall Antall utenlandske utenlandske statsborgere statsborgere (nyinnsatt) (nyinnsatt) Antall utenlandske statsborgere (nyinnsatt) Andel Andel Antall utenlandske utenlandske statsborgere statsborgere (nyinnsatt) 26,8 26,8 88 % % 35,4 135,4 18 % % 41, 41, 1 33 % % 48,4 148,4 817 % % 48,6 148,6 874 % % 49,2 149,2 786 % % 53,6 253,6 19 % % 5,8 25,8 14 % % Andel utenlandske statsborgere 26,8 35,4 41, 48,4 % 48,6 % 49,2 % 53,6 % 5,8 % *Dvs. *Dvs. Andel nyinnsettelser nyinnsettelser utenlandske og statsborgere og endring endring i innsattkategori i innsattkategori til til varetekt varetekt 26,8 % 35,4 % 41, % 48,4 % 48,6 % 49,2 % 53,6 % 5,8 % *Dvs. nyinnsettelser og endring i innsattkategori til varetekt Det Det *Dvs. høyeste høyeste nyinnsettelser og endring i innsattkategori til varetekt Det høyeste antall antall antall vt-innsatte vt-innsatte vt-innsatte var var var den den den november. november. november. Da Da Da var var var andel andel andel utlendinger utlendinger utlendinger % % Det høyeste antall vt-innsatte var 182 den 25. november. Da var andel utlendinger 57 % Antall Antall Antall varetektsdøgn varetektsdøgn 4 Antall varetektsdøgn Nye varetekter Nye Nye varetekter 4 5 Nye varetekter Nye varetekter totalt Nyinnsettelser i varetekt Nye Nye varetekter varetekter totalt totalt Nyinnsettelser Nyinnsettelser i varetekt i varetekt Nye varetekter totalt Nyinnsettelser i varetekt Antall nyinnsettelser og belegg pr. kalenderuke (kun varetekt) Antall nyinnsettelser og belegg pr. kalenderuke (kun varetekt) Antall nyinnsettelser og belegg pr. kalenderuke (kun varetekt) Antall nyinnsettelser og belegg pr. kalenderuke (kun varetekt) 5 Nyinnsettelser på vt VT Belegg Nyinnsettelser Nyinnsettelser 5 Nyinnsettelser på på på vt vt vt Nyinnsetelser. Høyeste verdi for en hel uke 94, lavest 44. Gjennomsnitt 76. VT Belegg VT Belegg VT Belegg NB. verdiene i Y-aksen gjelder ikke for vt-belegg 2 Nyinnsetelser. Nyinnsetelser. Høyeste Høyeste Høyeste verdi verdi verdi for for for en en en hel hel hel uke uke uke 94, 94, 94, lavest lavest lavest Gjennomsnitt Gjennomsnitt NB. NB. NB. 1 verdiene verdiene verdiene 6 i Y-aksen i Y-aksen Y-aksen 11 gjelder gjelder gjelder 16 ikke ikke ikke for for for 21vt-belegg W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 4 Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat årsstatistikk\213\materie\årsstat uten uten anmerkninger.xlsx anmerkninger.xlsx 4 4

13 Varetekt - Medgått tid fra pågripelse til avsagt fengslingskjennelse og innsettelse i fengsel Varetekt fengsel Medgått tid fra pågripelse til avsagt fengslingskjennelse og innsettelse i fengsel Forskrift til lov on straffegjennomføring 4-1.Plassering av varetektsinnsatte og personer som politiet har pågrepet. Overføring til fengsel. Kriminalomsorgen skal stille fengselsplass til disposisjon for varetektsinnsatte og personer som politiet har pågrepet innen to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig. Kriminalomsorgen og politiet plikter sammen å sørge for at slik overføring fra politiarrest til fengsel finner sted. Tabellen viser tiden fra pågripelse til avsagt kjennelse/innsettelse i fengsel. I de fleste saker er "medgått tid" tiden som er tilbragt i politiarrest, men tabellen under gir imidlertid ikke et pålitelig bilde når det gjelder bruken av politiarrest. Kriminalomsorgen har ingen befatning med eller opplysninger om arresterte som løslates uten å bli satt i fengsel. For øvrig kan innsatte i mellomtiden oppholde seg andre steder enn politiarrest. Eksempler er: -En del blir etter fengslingskjennelse først plassert på asylmottak for så å bli overført til fengsel. -Noen få blir pågrepet i utlandet og senere overlevert norsk politi. (Det er faktisk pågripelsesdato som registreres) -Enkelte tilbringer (en del) av medgått tid på sykehus. -Det hender at en arrestant rømmer etter pågripelse/kjennelse, men før innsettelse. Ovennevnte unntakstilfeller er ofte ukjent for kriminalomsorgen og tabellen kan derfor ikke korrigeres. Der hvor det kan bekreftes at innsatte ikke har vært i politiarrest, er disse registret i tabellen som "samme dag". Medgått tid dager (Inkl. PIN*) Fra pågripelse kjennelse pågripelse Akkumulert andel til kjennelse innsettelse innsettelse kjenn.- inns. pågr-innsettelse Samme dag % 24 % % 51 % % 77 % % 92 % % 97 % ,83 % > , % Gj.snitt 1,9,9 2,5 Sum W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 5 Kriminalomsorgens årsstatistikk

14 Politiets innsettelsesordre PIN - Avslutningsårsak og varighet Politiets innsettelsesordre PIN - - Avslutningsårsak og varighet fengsel Normalt plasseres personer i fengsel i pågrepet av av politiet først når det foreligger en rettslig kjennelse. I enkelte I tilfeller fengsles pågrepne personer uten at det foreligger en rettslig kjennelse. Grunnlag for for slike fengslinger er er "Politiets innsettelsesordrer" Fra Fra forskrift for for bruk av av politiarrest av av nr nr Overføring fra fra politiarrest til til fengsel Den Den innsatte skal skal overføres innen to to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke ikke er er mulig. Er Er den den innsatte under år år skal overføring skje snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen. Dersom overføring skjer skjer senere, skal skal begrunnelsen nedtegnes i arrestjournalen. Endret Endret ved ved forskrifter mai mai nr. nr (i (i kraft kraft 11 juli juli 213), juni 213 nr. 71 (i kraft 1. juli 213). 213). Avslutningsårsak Avslutningsårsak Antall Antall Andel Andel Fengslingskjennelse 34 76,9 Fengslingskjennelse 34 76,9 % Oppsettende virkning 3,7 Oppsettende virkning 3,7 % Overført til dom 7 1,6 Overført til dom 7 1,6 % Overført til foregrepet soning, Overført til foregrepet soning, % Løslatt innen fristens utløp 5 1,1 Løslatt innen fristens utløp 5 1,1 % Løslatt av politiet 77 17,4 Løslatt av politiet 77 17,4 % Utvist fra Norge 3,7 Utvist fra Norge 3,7 % Utlevevert etter begjæring 1,2 Utlevevert etter begjæring 1,2 % Dom avsagt/hovedforhandling avsluttet 2,5 Dom avsagt/hovedforhandling avsluttet 2,5 % Dødsfall 1,2 Dødsfall 1,2 % Pådømmelse starter/hoved- el. ankeforhandlinger 3,7 Pådømmelse starter/hoved- el. ankeforhandlinger 3,7 % Totalt 442 Totalt 442 Tiden fra pågripelse til avsluttet PIN-status akkumulert Tiden fra pågripelse til avsluttet PIN-status akkumulert Antall Andel andel Samme dag Antall 23 Andel 5,2 % andel Samme 1 døgn dag ,5 5,2 % 28,7 % 1 døgn 2 døgn ,5 33,7 % 28,7 62,4 % 2 døgn 3 døgn ,7 33,5 % 62,4 95,9 % 3 døgn 4 døgn ,5 3,4 % 95,9 99,3 % 4 døgn 5 døgn 151 3,4,2 % 99,3 % 5 døgn 6 døgn 12,2,5 % 6 døgn 7 døgn 2,5, % 7 døgn Totalt 442, % Totalt 442 NB Det brukes kun dato og ikke klokkeslett i beregning av tiden i arrest mv. Dvs. NB betegnelsen Det brukes "etter kun dato 1 døgn" og ikke kan bety klokkeslett både under i beregning og over av 24 tiden timeri arrest mv. Dvs. betegnelsen "etter 1 døgn" kan bety både under og over 24 timer Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx6 W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx6

15 Avsluttede varetekter - Bruk av isolasjon fengsel Avsluttede varetekter. Bruk av isolasjon Antall dager med restriksjoner Fullstendig isolasjon < Sum Brev-besøk-radio/TV-avisforbud/Fullstendig isolasjon Brev og besøksforbud/fullstendig isolasjon Brev-/besøkskontroll,radio/TV-avisforbud/Fullstendig isolasjon Brev/besøkskontroll/Fullstendig isolasjon Fullstendig isolasjon SUM Delvis isolasjon Brev-besøk-radio/TV-avisforbud/Delvis isolasjon Brev og besøksforbud/delvis isolasjon Brev-/besøkskontroll/Delvis isolasjon Delvis isolasjon SUM Fullstendig og delvis isolasjon Delvis isolasjonsdel Fullstendig isolasjonsdel < Sum < > 365 SUM SUM fullstendig (Fullstendig + kombinasjon) Andel av alle med total isolasjon 4 % 13 % 79 % 2 % 2 % %, %, % 1 % Akkumulert andel med total isolasjon 17 % 96 % 98 % 1 % 1 % 1 % Antall avsluttede varetekter totalt. 4 3 Andel underlagt fullstendig isolasjon 11,6 % Forklaring: Eks. 465 personer ble underlagt fullstendig isolasjon. 28 av disse hadde i tillegg en periode med delvis isolasjon. Av disse 465 var 2 isolert for en periode under 7 dager og 61 personer mellom 7 og 13 dager osv. Hjemmel Strpl. 186a. Retten kan ved kjennelse beslutte at den fengslede skal utelukkes fra fellesskap med de andre innsatte (fullstendig isolasjon) når varetektsfengsling er besluttet etter 184 annet ledd, jf 171 første ledd nr. 2, og det er nærliggende fare for at den fengslede vil forspille bevis i saken dersom han ikke holdes isolert. Er den siktede under 18 år, kan isolasjon besluttes bare hvis det er særlig påkrevet. Retten skal fastsette en bestemt tidsfrist for isolasjonen. Fristen skal være så kort som mulig, og må ikke overstige 2 uker. Den kan forlenges ved kjennelse med inntil 2 uker om gangen. Dersom etterforskningen eller særlige omstendigheter tilsier at fornyet prøving etter 2 uker vil være uten betydning, og den siktede er fylt 18 år, kan fristen forlenges med inntil 4 uker om gangen. Den fengslede kan ikke holdes isolert i et sammenhengende tidsrom på mer enn a) 6 uker når siktelsen gjelder en straffbar handling som kan medføre straff av fengsel inntil 6 år. Forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. Dersom siktelsen Si id i d gjelder / d lflere straffbare handlinger som samlet kan føre til en straff av mer enn 6 års fengsel, og tungtveiende hensyn gjør det nødvendig, kan den fengslede likevel holdes fortsatt isolert utover 6 uker. b) 12 uker når siktelsen gjelder en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 år. Bokstav a annet punktum gjelder tilsvarende. Dersom tungtveiende hensyn gjør det nødvendig, kan den fengslede holdes fortsatt isolert utover 12 uker. Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 7

16 Avsluttede varetekter - Alder/kjønn/varighet fengsel Avsluttede varetekter - Alder/kjønn/varighet Dager i varetekt Kvinner og menn Alder Totalt < > 73 gj. snitt < > Sum Andel 19 % 23 % 19 % 11 % 16 % 8 % 2,4 %,5 %,2 % Si id i d / d l Akkumulert andel 42 % 61 % 72 % 89 % 97 % 99,2 % 99,8 % 1 % Kvinner < > Sum Andel 27 % 25 % 2 % 8 % 14 % 4 % 1 %, %, % Si id i d / d l Akkumulert andel 52 % 72 % 81 % 94 % 99 % 1, % 1, % 1 % Menn < > Sum Andel 19 % 23 % 19 % 11 % 17 % 8 % 2 % 1 %,3 % Si id i d / d l Akkumulert andel 41 % 6 % 72 % 88 % 97 % 99,1 % 99,7 % 1 % En innsatt med innsattkategori varetekt vil forbli i kategorien inntil løslatelse eller inntil dommen er rettskraftig. Der hvor dommen er avsagt i 1. instans og anket, vil vedkommende fortsatt registreres under kategorien varetekt, med mindre det iverksettes foregrepet soning. Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 8

17 W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 9 Avsluttede varetekter - Varighet/region Avsluttede varetekter - Varighet/region fengsel Avsluttede vareteker varetekter - Region/varetektslengde - Varighet/region Døgn i varetekt Avsluttede vareteker < 15 - Region/varetektslengde > Døgn 182i varetekt Sum Øst < > Sør Sum Øst Sørvest Sør Vest Sørvest Nord Vest Totalt Nord Andel 19,4 1 % 22,8 98 % 19, 91 % 11,2 5 % 16,5 67 % 7,9 2 % 2,4 % 8,5 % 1,2 % Akkumulert andel 42,2 % 61,2 % 72,4 % 88,9 % 96,8 % 99,2 % 99,75 % 1, % Totalt Andel 19,4 % 22,8 % 19, % 11,2 % 16,5 % 7,9 % 2,4 %,5 %,2 % Akkumulert andel 42,2 % 61,2 % 72,4 % 88,9 % 96,8 % 99,2 % 99,75 % 1, % Avsluttede varetekter etter varighet Avsluttede 1 varetekter etter varighet < > 73 Varetektens varighet i døgn < > 73 Varetektens varighet i døgn W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 9 Kriminalomsorgens årsstatistikk

18 Avsluttede varetekter - Avslutningskategori Avsluttede varetekter - Avslutningskategori fengsel Løslatelser m k Sum Løslatt fordi dommen er sonet (utholdt) i varetekt Løslatt av politiet Løslatt på grunn av frifinnende dom Løslatt etter særskilt beslutning før kjennelsens utløp Løslatt ved kjennelsens utløp Sum løslatelser Annen avgang Dødsfall i fengsel Dødsfall utenfor fengsel 1 1 Utvist fra Norge Utlevert til utlandet etter begjæring Sum annen avgang Rømning m.v. Rømt/unnveket/fra lukket område 7 7 Rømt/unnveket/fremstilling utført av kriminalomsorg Rømt/unnveket/fremstilling utført av politiet eller andre Rømt/unnveket fra åpent område Uteblitt 2 2 Sum rømt mv Innsattkategori endret fra Bøtesoning 5 5 Dom Forvaring Foregrepet soning Tilbakeført soning etter varetekt i annen sak Sum annen avgang Totalt NB. Vedr. "Utvist" og "utlevert". Tallene er basert på avslutningskategorier registrert ved fengslet. Kriminalomsorgen kan ikke være sikker på at disse faktisk ble sendt ut av landet. For øvrig kan det hende at innsatte løslatt med andre koder har blitt utvist ved løslatelser. Det er sannsynlig at antall utviste er noe høyere enn vist her. Avvik: Denne tabellen viser færre avsluttede varetekter enn det som vises i andre tabeller. Årsaken er at en del varetekter avsluttes mens en innsatt er registrert med et opphold utenfor fengsel. Dvs. en varetekt kan avsluttes mens den innsatte er utenfor fengsel, på fremstilling, på sykehus e.l. Slike tilfeller fanges ikke opp i denne tabellen W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 1 Kriminalomsorgens årsstatistikk

19 Lovbruddskategori/alder- Varetekts innsatte i fengsel pr Lovbruddskategori/alder. Varetektsinnsatte i fengsel pr fengsel Sum > 69 andel Alm. orden/fred , % Bedrageri/utroskap ,1 % Brannstiftelse 2 1 1,2 % Dokumentforfalskning ,5 % Doping 2 2,2 % Drap ,2 % Drapsforsøk ,7 % Drap-uaktsomt 2 1 1,2 % Falsk forklaring ,4 % Forbrytelser mot personfrihet ,9 % Heleri ,3 % Legemsbeskadigelse , % Legemsfornærmelse ,1 % Lovbrudd mot off. tjenestemann ,6 % Narkotika ,7 % Narkotikaomsetning ,7 % Ran ,3 % Sedelighet ,7 % Skadeverk ,9 % Tolloven ,6 % Trusler ,1 % Tyverier ,3 % Unndrag. gj.f. av straff 1 1,1 % Utlendingsloven ,4 % Utleveringsloven ,5 % Utpressing ,4 % Vegtrafikkloven ,4 % Vold ,4 % Voldtekt ,7 % Våpenloven 2 1 1,2 % Lovbrudd ikke oppgitt ,3 % Annet ,9 % Sum Kriminalomsorgens årsstatistikk W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx 11

20 Samfunnsstraff - Utvikling og innhold Samfunnsstraff. Utvikling og innhold friomsorgskontor Friomsorgskontor Iverksatte oppdrag - utvikling Region Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord SUM Avtjente timer Alder ved iverksettelse i 213 <16 år > 6 år Antall Andel,1 % 1, % 2,1 % 14,5 % 15,3 % 16,2 % 2,5 % 15,6 % 4,9 % 1,3 % Akkumulert andel 1 % 3 % 18 % 33 % 49 % 7 % 85 % 9 % 92 % Gjennomføringstid - mottatte dommer <3 dager 6,2 % 3-5 dager 12,5 % 6-89 dager 78 3,2 % 9d - 6 mdr ,6 % 6m -<1 år ,4 % 1 år 199 8,1 % Sum Samfunnsstraffens innhold. Utførte timer i 213 NB. Tabellen under viser timefordeling på alle samfunnsstraff-oppdrag, ikke bare de som ble iverksatt i 212. De oppgitte tallene er de som er registrert pr Uunngåelig sen registrering kan føre til endringer senere Akkrediterte Region Samf. nyttig tj. Programmer Konfliktråd Behandling Annet Totalt Øst % 63 27,2 % 17,3 % 682 1, % % Sør % ,2 % 275 1,3 % 335 1,2 % % Sørvest % 42 36,1 % 8,3 % 546 2, % % Vest % 17 34,2 % 26,13 % 76 3,5 % % Nord % , % 7,23 % 1 4 4,7 % % SUM % 968,6 % 396,23 % ,2 % % Akkrediterte programmer omfatter Brots-Bryt, En til En, Motivator, ROS og Vinn W:\HTR\FILLAGER\JD_\Andre\Kriminalomsorgens årsstatistikk\213\materie\årsstat 213 uten anmerkninger.xlsx12- SMS Kriminalomsorgens årsstatistikk 213-2

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 24 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold i Forbehold og feilkilder ii Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008 Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 9 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 10 Mottatte oppdrag - Friomsorg 11 Mottatte oppdrag - Friomsorg Personundersøkelser 12 Varetekt. Omfang

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger Kriminalomsorgens årsstatistikk 2004 - Anmerkninger - i - Forbehold og feilkilder Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes liknende,

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2015 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2016 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2012 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - Utvikling 10 Personundersøkelser - Fullførte.

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 2 Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 7 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007 Innhold 3 Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Fengselsplasser - ordinær kapasitet/sikkerhetsnivå 10 Fengselskapasitet. Utvikling 11 Kapasitetsutnyttelser 12 Gjennomsnittsbelegg.

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

9. Gjennomføring av straff innenfor

9. Gjennomføring av straff innenfor Forvaring/Sikring Fengselsdom 1 Varetekt Bøtesoning Kriminalitet og rettsvesen 29 Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt 9. Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt Gjennomføring

Detaljer

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder Kriminalomsorgens retningslinjer for gjennomføring av varetekt og straff for domfelte som er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll ( omvendt voldsalarm - OVA). Retningslinjene gjelder for de tilfeller

Detaljer

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Leder fengsel Leder friomsorgskontor Koordinator ND-senter Direktør KITT Direktør KRUS Kriminalomsorgens dokumentsenter Riksadvokaten

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 22.09.10 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Målet for forelesningene Forrige gang: bevisstgjøre at det er mange mulige

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 02.02.2012 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Forelesningsplanen Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Fanger

Detaljer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 1 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN... 5 3 INNLEDNING... 5 4 KAPASITETSPROGNOSER...

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2006 2 Innhold - Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Ordinær kapasitet per region/sikkerhetsnivå. Utvikling 10 Kapasitetsutnyttelser i og

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2005 2 Innhold Fengselsstatistikk Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Ordinær kapasitet per region. Utvikling 9 Dommer mottatt til fullbyrding. Domslengde/lovbruddskategori

Detaljer

Innsettelse i fengsel

Innsettelse i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Innsettelse i fengsel Strgjfl. 11. Innsettelse i fengsel og overgangsbolig

Detaljer

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen En kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser Hege Gjertsen NF-arbeidsnotat nr. 1006/2006 Publikasjoner kan også

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 11.09.13 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Semesterets fokusskifter Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Hvorfor

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 INNHOLD: 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 5 3 INNLEDNING 5 4 PROGNOSER

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER OM INNKALLING OG UTSETTELSE VED FULLBYRDING AV STRAFF Fastsatt av Justisdepartementet den 19.mars 2010 med hjemmel i straffeprosessloven 462 a. Forskriften og retningslinjene

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Løslatelse fra fengselsstraff

Løslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Løslatelse fra fengselsstraff Strgjfl. 42. Løslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF

FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER FOR INNKALLING TIL OG UTSETTELSE AV FULLBYRDING AV STRAFF Fastsatt av Justisdepartementet den XX med hjemmel i straffeprosessloven 462 a. Forskriften og retningslinjene utfyller

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger Delrapport 5/211 Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Anbefalinger 1 Dette er den femte og siste delrapporten i evalueringen om etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll i

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 113 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( ) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 113 ( ) og Ot.prp. nr. 46 ( ) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 125 Jf. Innst. O. nr. 113 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 46 (2000-2001) År 2001 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i straffeloven og i enkelte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgsdirektoratet Deres ref: Vår ref: Dato: 201700298-13 08.06.2017 HØRINGSUTTALELSE FRA REGION ØST - STRAFFEPROSESSUTVALGETS UTREDNING NOU 2016:24 NY STRAFFEPROSESSLOV

Detaljer

Permisjon fra fengsel

Permisjon fra fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Permisjon fra fengsel Strgjfl. 33. Permisjon fra fengsel Dersom sikkerhetmessige

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Innhold 1. Innledning 2. Regelverk 2.1. Lov 2.2. Forskrifter med merknader 2.3. Forhold til øvrige bestemmelser i straffegjennomføringsloven

Detaljer

Fakta om kriminalomsorgen

Fakta om kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen Hovedmål Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av domstol straks de er rettskraftige. Legge forholdene til rette for at

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE)

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) Høringsnotat FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 22. februar

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Innst. O. nr. 75 ( )

Innst. O. nr. 75 ( ) Innst. O. nr. 75 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte m.v. (utvidet fullmakt til å iverksette overenskomster om fullbyrding

Detaljer

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( )

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( ) Lovvedtak 24 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L (2011 2012), jf. Prop. 135 L (2010 2011) I Stortingets møte 6. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen

Nytt fra Kriminalomsorgen Opplæring innen kriminalomsorgen Samling for skoleeiere og ledere Nytt fra Kriminalomsorgen Omorganisering av kriminalomsorgen ND gjort landsomfattende Økonomi Helsetilbudet til psykisk syke innsatte Andre

Detaljer

Prøveløslatelse fra forvaring

Prøveløslatelse fra forvaring Prøveløslatelse fra forvaring Endringsarbeid og praktiske utfordringer på veien fram mot prøveløslatelse v/ Birgitte L. Storvik (inspektør) og Elfrid Moen (miljøterapeut) Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Detaljer

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( )

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( ) Innst. 383 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 82 LS (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring

Detaljer

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( )

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( ) Innst. 86 L (2014 2015) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen Prop. 96 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

OM VARETEKTSFENGSLING

OM VARETEKTSFENGSLING Rundskriv Del nr. 1/1, fra RIKSADVOKATEN R. 76/76 Oslo, 18. mars 1976. Statsadvokaten i OM VARETEKTSFENGSLING I. Bruk av varetektsfengsel. Det er særlig i den senere tid fremkommet kritikk mot politiets

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Fanger o g fengsl inger

Fanger o g fengsl inger Fengsler Samfunnsspeilet 4/94 Bak murene: Fanger o g fengsl inger gjennom 20 år Det er omtrent like mange som settes i fengsel i dag som for 20 år siden. Siden 1973 har tallet ligget på mellom 10 000 og

Detaljer

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Samfunnsstraff Innholdet i samfunnsstraffen Strgjfl. 53. Innholdet i

Detaljer

RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING. Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c.

RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING. Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c. RETNINGSLINJER OM GJENNOMFØRING AV FORVARING Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1 Virkeområde Forskriften gjelder gjennomføringen av forvaring idømt i medhold av straffeloven 39 c. Forskriften gjelder

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934.

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934. Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt. 2014 s. 934. Strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet Et Ph.D-prosjekt om spenningsfeltet mellom forvaringsdømt, samfunn

Detaljer

Meld. St. 12. ( ) Melding til Stortinget. Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meld. St. 12. ( ) Melding til Stortinget. Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen Meld. St. 12 (2014 2015) Melding til Stortinget Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Utfordringer knyttet til straffegjennomføringskapasitet...

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet og friomsorgskontoret i Nord- Trøndelag Formål: mer helhetlig innsats for å redusere tilbakefall til kriminalitet blant lovbrytere

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

Besl. O. nr. 77. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 5 ( ) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 77. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 5 ( ) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 77 Jf. Innst. O. nr. 60 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) År 2001 den 4. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Detaljer

HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N Y STRAFFEPROSESSLOV

HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N Y STRAFFEPROSESSLOV Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgsdirektoratet Deres ref; Vår ref: 20L700298-16 Dato: 31.05.2017 HØRI N GSU TTALELSE FRA RE GI ON N ORD. STRAFFEPROSESSU TVALGETS U TRE DNI N G NOU 20 16: 24 N

Detaljer

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Nr. 8 Oslo, 21. august 2017 Forbundets avdelinger og foreninger OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Det nærmer seg valg og NFF har i sine

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, A (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Gjennomføring av straff i institusjon

Gjennomføring av straff i institusjon Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 28. april 2017 Gjennomføring av straff i institusjon Strgjfl. 12. Gjennomføring av straff i institusjon Straffen kan i særlige tilfeller helt eller

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER I UTMÅLINGEN AV OPPREISNINGSERSTATNING

HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER I UTMÅLINGEN AV OPPREISNINGSERSTATNING Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: Dato: 201623383-2 20.03.2017 HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STRENGERE STRAFFER FOR FLERE LOVBRUDD OG ENDRINGER

Detaljer

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS BØTETJENESTE Et pilotprosjekt i Troms fylke v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS Hva er bøtetjeneste? Strgjfl. 16 a Bøtelagte som ikke betaler boten sin må normalt gjennomføre subsidiær fengselsstraff.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

INNKALLING TIL STRAFFEGJENNOMFØRING - RUNE LEANDER HANSEN, FØDT 06.12.1955

INNKALLING TIL STRAFFEGJENNOMFØRING - RUNE LEANDER HANSEN, FØDT 06.12.1955 Kriminalomsorgen Sandeid fengsel Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd Deres ref: vår ref: 241136 SMS/- Dato: 28.09.2015 INNKALLING TIL STRAFFEGJENNOMFØRING - RUNE LEANDER HANSEN, FØDT 06.12.1955

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

Bestemmelsene i dette kapittel omfatter ikke varetektsinnsatte, jf. straffegjennomføringsloven 52.

Bestemmelsene i dette kapittel omfatter ikke varetektsinnsatte, jf. straffegjennomføringsloven 52. Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Gjennomføring av straff i institusjon Strgjfl. 12. Gjennomføring av straff

Detaljer

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009.

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. 1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. Forskriften 1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder program mot ruspåvirket kjøring som fører

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Bruk av tvangsmidler i fengsel

Bruk av tvangsmidler i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. Bruk av tvangsmidler i fengsel Strgjfl. 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

VEDR. HØRINGSFORSLAG OM PRØVELØSLATELSE AV UTENLANDSKE INNSATTE - UTTALELSE FRA ULLERSMO FENGSEL

VEDR. HØRINGSFORSLAG OM PRØVELØSLATELSE AV UTENLANDSKE INNSATTE - UTTALELSE FRA ULLERSMO FENGSEL Kriminalomsorgen Ullersmo fengsel Regionkontor nordøst Frode Aabak Deres ref: Vår ref: Dato: 201101620 D TRH 201008116-25 02.09.2011 VEDR. HØRINGSFORSLAG OM PRØVELØSLATELSE AV UTENLANDSKE INNSATTE - UTTALELSE

Detaljer