Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2007"

Transkript

1

2 Innhold 3 Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Fengselsplasser - ordinær kapasitet/sikkerhetsnivå 10 Fengselskapasitet. Utvikling 11 Kapasitetsutnyttelser 12 Gjennomsnittsbelegg. Kjønn/innsattkategori 13 Fengselsdøgn og belegg. Utvikling 14 Bøtesoning. Utvikling 15 Soning utenfor fengsel. 12 Utvikling 16 Nyinnsettelser på dom. Utvikling 17 Nyinnsettelser. Alder/kjønn/innsattkategori 17 Nye reaksjoner totalt 18 Iverksatte dommer. Domslengde/lovbruddskategori 19 Iverksatte dommer. Domslengde/alder 20 Dommer mottatt til fullbyrding. Forventet soningstid/lovbruddskategori 21 Lovbruddskategori/alder 22 Statsborgerskap. Nyinnsettelser/innsattkategori 24 Varetekt. 24 timers regelen 25 Varetekt. Omfang og utvikling 26 Politiets innsettelsesordre PIN 27 Varetekt. Avsluttet. Alder/kjønn/varighet 28 Varetekt. Avsluttet. Region/kjønn/varighet 29 Varetekt. Avsluttningsårsak 30 Straffegjennomføringsrestanse. (Soningskø)Utvikling 31 Straffegjennomføringsrestanse. Sammensetning 32 Fremskutt løslatelser 33 Selvmord 33 Dublering 34 Rømning m.v. 36 Russmiddelkontroll i fengsel 41 Bruk av tvangsmidler 2 Friomsorgsstatistikk 42 Utdrag og kommentar 44 Personundersøkelser - utvikling 45 Personundersøkelser - lovbrudd i siktelsen/alder 46 Iverksatte oppdrag - iverksettelsestid/region 47 Iverksatte oppdrag - iverksettelsestid/kategori 48 Iverksatte oppdrag - lovbrudd/alder/kjønn 49 Iverksatte oppdrag - kategori/utvikling 50 Iverksatte oppdrag - kategori/region 51 Caseload - region/kategori/utvikling 52 Samfunnsstraff - utvikling/alder/region/utførte timer 53 Promilleprogram 54 Utgåtte saker - gjennomførings-bruddfrekvens/region/kategori 55 Straffegjennomføringsrestanser - Soningskøen 56 Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

3 Forbehold og feilkilder De fleste tabellene er hentet fra etatens it-system KOMPIS. Retting av feil og føring av tidligere ikke registrerte data i KOMPIS tillates i ubestemt tid etter nærmere bestemte regler. Små justeringer kan derfor forekomme flere måneder etter rapport perioden. Enkelte tall vist i denne statistikken kan derfor avvike noe fra tidligere tall. Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsyne latende avvik skyldes ulik terminologi. For eksempel er det forskjell mellom nye varetekter og nyinn settelser i varetekt. Begrepet nye varetekter omfatter i tillegg til nyinnsettelser også dem som sitter i fengsel fra før med annen innsattkategori. Dvs. en innsatt som går direkte fra en annen innsattkategori (for eks. dom, sikring, bot) til varetekt uten å bli løslatt. En annen kilde for feiltolkning er begrepene i fengsel og utenfor fengsel. Begrepet antall innsatte i fengsel beskriver alle kategorier av innsatte som med få unntak faktisk opptar en fengselsplass. Begrepet utenfor fengsel omfatter med få unntak dem som gjennom fører straffen utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven 12 (behandlingsinstitusjon) eller 13 (sykehus). De som befinner seg utenfor fengslet for kortere perioder (for eksempel på permisjon eller ved kortvarig sykehusopphold) omfattes av kategorien i fengsel da fengselsplassen ikke er fristilt. Straffegjennomføringsloven 16 åpnes for at den innsatte kan gjennomføre siste delen av en ubetinget dom utenfor fengsel uten at vedkommende betraktes som løslatt. Fengselsplassen fristilles og domfelte betraktes ellers på lik linje med de som gjennomfører straff utenfor fengsel. Enkelte statistikker kan kun genereres for en valgt dag i motsetning til en periode. På grunn av lavere belegg i forbindelse med julen, er ikke beleggsstatistikken ved årsskiftet representativ. Derfor genereres ikke disse statistikkene pr , og er valgt som alternativ dato. I noen tilfeller genereres statistikkene med desimalavrundinger, særlig når det er et gjennomsnitt som skal vises. Ved videre bearbeiding av slike rapporter kan sluttsummene avvike i forhold til andre statistikker. I tillegg er det mindre uoverensstemmelser som er faktiske feil av ulike årsaker. Der hvor avvikene er minimale og det er rimelig sikkert at de reelle tall ligger et sted mellom to tall, publiseres statistikkene uten ytterligere kommentarer. Skala på de grafiske fremstillingene er valgt for å gi best mulig oversikt over utviklingen. En del y-akser (vertikale) starter ikke på nullpunktet da dette ikke ville gi synlige utslag på diagrammene. Startpunktet er derfor justert slik at endringer blir mer tydelige. 3

4 Fengselsstatistikk Utdrag og kommentar Kapasitet Ordinær fengselskapasitet Ordinær kapasitet er definert som normalkapasiteten, dvs. de plassene som fengslet normalt disponerer til bruk for soning og varetekt. Plasser som for eksempel sykesenger, refselsesceller og dubleringsplasser, regnes ikke som en del av ordinær kapasitet. Hvis det opprettes nye, permanente fengselsplasser eller hvis plasser nedlegges permanent, vil den ordinær kapasiteten endres. Det regnes ikke ut noe gjennomsnitt for ordinær kapasitet. Pr var den ordinære fengselskapasiteten 3573 mot 3467 året før. Økningen har skjedd ved utvidelse av kapasiteten ved eksisterende fengsler. Aktuell kapasitet Aktuell kapasitet (AK) tilsvarer tilgjengelig fengselskapasitet. Dvs. ordinær kapasitet minus plasser midlertidig tatt ut av drift grunnet vedlikehold og lignende. AK vises som et gjennomsnitt for hele året. For 2007 var aktuell kapasitet 3494 plasser Fengselsdøgn Fengslenes aktivitet måles primært ved fengselsdøgn, dvs. antall døgn tilbragt i fengsel av innsatte. I tillegg inkluderes enkelte døgn tilbrakt utenfor fengsel hvor plassen fortsatt er å betrakte som belagt av domfelte og hvor soningen fortsatt avvikles, som for eksempel ved permisjoner. Antall fengselsdøgn i fengsel har økt fra i 2006 til i 2007, dvs. 5,4 %. Økningen skyldes økningen i antall fengselsplasser. I og utenfor fengsel Det måles også fengselsdøgn utenfor fengsel. Denne kategorien innsatte er primært de som gjennomfører deler av, og i noen få tilfelle hele straffen i behandlings- og rehabiliteringsinstitusjon etter straffegjennomføringsloven 12, de som er innlagt på sykehus etter 13 og de som gjennomfører straffen i frihet etter 16. Felles for alle i denne gruppen er at soningstiden løper i den tiden de befinner seg utenfor fengslet. Antall fengselsdøgn utenfor fengsel var i 2007, en økning på 8,5 % fra (De som er overført til 12 soning registreres fortsatt hos det fengselet de ble overført fra.) Samlet har det totale antallet fengselsdøgn økt med 5,5 %. Høy og lav sikkerhet Ca. 34 % av alle fengselsdøgn ble avviklet ved fengsler eller avdelinger med lavere sikkerhet. Lavere sikkerhet ble tidligere omtalt som åpen soning. Kapasitet og belegg Beleggsprosenten er regnet ut med basis i aktuell kapasitet (se definisjon over) og antall fengselsdøgn i fengsel. Samlet hadde fengslene et belegg på 95,3 % i Dette er noe høyere enn resultatkravet som er satt til 94 %. For å opprettholde den fleksibiliteten som er ønskelig for å kunne ta inn nye innsatte på kort varsel, særlig varetektsinnsatte, er det til enhver tid nødvendig å ha noen plasser ledige. To av de største utfordringene i dag er nedbygging av soningskøen og målet om å skaffe varetektsplasser innen 24 timer fra avsagt fengslingskjennelse. Å skaffe varetektsplasser for politiet innen 24 timer fra avsagt fengslingskjennelse er prioritert, og medfører at soningskøen reduseres noe langsommere. I tillegg skal fengslene tilby fengselsplasser til politiet for arresterte som ikke er fremstilt for retten innen to døgn. (Politiets innsettelsesordre PIN). Utfordringene mht. høy kapasitetsutnyttelse varierer fra fengsel til fengsel. De store fengslene som fortrinnsvis tar imot langtidssonere, har lettere for å opprettholde et høyt belegg enn de mindre fengslene. Fengsler som tar imot kortere dommer, bruker litt lengre tid på å fylle en plass umiddelbart etter en løslatelse enn fengsler som tar imot lengre dommer. Andre forhold som kan påvirke beleggssprosenten, er domfelte som ikke møter til soning til avtalt tid. Plassen vil da stå tom i påvente av at vedkommende pågripes av politiet eller at en annen nyinnsatt fyller plassen personer som var innkalt til soning i 2007 møtte ikke som avtalt. Fengslene overbooker derfor i stor grad. Graden av overbooking avveies mot målet om å skaffe varetektsplasser til politiet innen 24 timer. Nye fengselsplasser I løpet av 2007 ble det åpnet 106 nye fengselsplasser. Da en del av disse ikke ble åpnet før sent i året, har de ikke gitt full uttelling i soningskøen ennå. Straffgjennomføringsloven 12, gjennomføring av straff i institusjon Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det. Den domfelte skal kunne holdes tilbake mot sin vilje 4

5 og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte slik gjennomføring hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det eller det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen, Straffegjennomføringsloven 12, gjennomføring av straff utenfor fengsel. Ordningen omfattet 457 personer i 2007 med til sammen fengselsdøgn. 218 startet soningen i fengsel for så å bli overført til institusjon senere. Resten (239) startet soningen direkte i behandlingsinstitusjon. Dette er en minimal økning fra 2006 som omfattet 439 personer og fengselsdøgn. I løpet av 2007 ble 218 personer overført til soning i behandlingsinstitusjon etter 12. I alt ble det fremlagt 263 slike søknader og 72 søknader ble avslått. Straffgjennomføringsloven 16, gjennomføring av straff utenfor fengsel Dersom det er hensiktsmessig for å sikre en fortsatt særlig positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan kriminalomsorgen overføre domfelte til gjennomføring av straffen utenfor fengsel med særlige vilkår når halvdelen av straffetiden er gjennomført. Overføring skal ikke besluttes dersom formålet med straffen eller hensynet til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring taler mot det. I 2007 var det nye 64 overføringer til soning etter 16, med til sammen soningsdøgn. Det ble fremlagt 83 slike søknader og vedtatt 42 avslag. I 2006 var det 26 overføringer og soningsdøgn. Iverksatte dommer I løpet av 2007 iverksatte kriminalomsorgen ubetingede fengsels- og forvaringsdommer. Promillekjøringsdommer er den enkelte lovbruddskategorien som er mest representert med nesten 21 % av dommene. Alle lovbrudd som samlet kategoriseres som vinning utgjorde den største gruppen med 43 %. Narkotika utgjorde 13 % og vold 20 %. 3 % av dommene var for sedelighet. 54 % av alle dommene var på under 60 dager, 67 % under 90 dager og 10 % på 1 år eller mer. Nyinnsettelser I 2007 var det nyinnsettelser i fengsler mot i Dette gjelder alle kategorier domfelte, varetektsinnsatte og bøtesonere. Sittetid for domsinsatte 43 % av domsinnsatte ble løslatt innen 30 dager, 75 % innen 90 dager og 86 % under 6 måneder. 6,4 % % hadde sittet over 1 år og 38 personer satt over 5 år. Ingen av de løslatte hadde vært fengslet i mer enn 11 år. Fangetall og belegg Antall innsatte i og utenfor fengsel var i gjennomsnitt i 2007, en økning på 16 % fra Totalt antall innsatte i løpet av året var en økning på 5 % fra Fengslingsrater Fengslingsrate pr innbyggere 15 år og eldre (Imprisonment rates) Nyinnsettelse Alle innsettelser: 332 Domfelte 273 Varetekt 84,3 Gjennomsnitt antall innsatte 88,2 Pr innbyggere Soningskøen (straffegjennomføringsrestansen) Det er et mål at alle straffereaksjoner skal iverksettes hurtig. Alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelser fra politiet. Soningskøen for ubetinget fengsel var på pr mot dommer pr Av de i køen pr : var 169 (15 %) kvinner. Omfang I løpet av 2007 mottok kriminalomsorgen nye ubetingede fengselsdommer til gjennomføring mot i 2006 (en økning på 4,3 %). Antall døgn i dommene har økt med 17 % i samme perioden, ble det innkalt til ny staffegjennomføring møtte ikke til soning etter innkallingen og har vært etterlyst. Tiltak mot soningskøen omfatter opprettelse av nye fengselsplasser, fremskutt løslatelser og dublering: Nye fengselsplasser Det ble etablert 20 nye plasser i Region øst: 26 i Region nordøst, 4 i Region sør, 59 i Region vest. Kapasiteten i Region nord ble redusert med 3 plasser. Dette gir en netto økning på 106 plasser. Fremskutt løslatelse Som et ledd i å frigjøre plass i fengslene, er det tatt i bruk en midlertidig ordning med utvidet fremskutt løslatelse. Ordningen innebærer fremskutt løslatelse med inntil 5, 10 og 20 dager avhengig av domslengden. Rapporteringen viser at det ble innvilget totalt 7618 (6 907 i 2006) fremskutte løslatelser i løpet av året med totalt ( i 2006) innsparte fengselsdøgn. Dette tilsvarer 166 fengselsplasser med 100 % belegg på ett år. Idet soningskøen er betraktelig redusert skal bruken av fremskutt løslatelser innskrenkes fra og med 1. april 2008 ved at den øvre grensen settes til 10 dager. 5 1 Vold omfatter: Drap, drapsforsøk, forbrytelser mot personfrihet, kapring av skip eller luftfartøy, legemsbeskadigelse, lovbrudd mot offentlig tjenestemann, ran, trusler og voldtekt

6 Dublering I løpet av 2007 ble dublering tatt i bruk i 5191 døgn noe som tilsvarer 14 fengselsplasser på årsbasis. Dette er en tredjedel mindre enn året før. Som et tiltak mot soningskøen, skal bruken av dublering avvikles i Varetekt Ved lov av 28. juni 2002 nr. 55 ble, blant annet 183 i straffeprosessloven endret slik at politiet har fått mulighet til å holde pågrepede personer i arrest i inntil tre dager før vedkommende må fremstilles for retten til varetektsfengsling. Endringene trådte i kraft 1. juli Justisdepartementet har utarbeidet ny forskrift om bruk av politiarrest datert For å forhindre at lovendringen skal medføre at pågrepede personer blir sittende lenger i politiarrest enn de tidligere ville gjort som varetektsfengslet, heter det i forskriften 3-1 Overføring fra politiarrest til fengsel: Den innsatte skal overføres innen to døgn etter pågrip elsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig Som en følge av disse reglene er det nødvendig å foreta noen endringer i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22.februar En ny statistikk er utviklet til å vise omfanget og konsekvensene av bruken av politiets innsettelsesordre (PIN). Varetektsinnsatte utgjorde 25 % av alle innsettelser i fengsel og 20 % av alle fengselsdøgn. Hurtig iverksettelse - 24 timers regel Varetektsinnsatte skal overføres direkte fra politiarrest til ordinær fengselscelle etter at det foreligger fengslingskjennelse og senest innen 24 timer etter at kjennelsen foreligger. I løpet av 2007 var det registrert 203 brudd på regelen (mot 310 i 2006) Dette utgjør 6,5 % av alle nyinnsettelser i varetekt mot 10, 3 % i Nyinnsettelser Det var nyinnsettelser i varetekt i 2007 mot 3018 i Nye varetekter Totalt i 2007 var det nye varetekter mot i 2006 (Nye varetekter tilsvarer nyinnsettelser og endring i innsattkategori til varetekt). Politiets innsettelsesordre (PIN) Fra Rundskriv G Ved lov av 28. juni 2002 nr. 55 ble blant annet 183 i straffeprosessloven, endret slik at politiet nå har mulighet til å holde pågrepede personer i arrest i inntil tre dager før vedkommende må fremstilles for retten for varetektsfengsling. Endringene trådte i kraft 1. juli Justisdepartementet utarbeidet 30. juni 2006 forskrift om bruk av politiarrest. Forskriften trådte i kraft 1. juli For å forhindre at lovendringen skal medføre at personer som er pågrepet blir sittende lenger i politiarrest enn de tidligere ville gjort som varetektsfengslet, heter det i forskriften 3-1 Overføring fra politiarrest til fengsel: Den innsatte skal overføres innen to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig.( ). Muligheten for at politiet kan plassere pågrepne personer i fengsel har lenge vært til stede, men denne endringen vil naturlig nok føre til økt bruk av ordningen. Faren er til stede for at det også kan føre til økt bruk av PIN og varetektsfengsling med kjennelse samlet sett. Har endringen ført til flere innsettelser etter PIN? I første halvdel 2006 var det 61 slike innsettelser og i andre halvdel var det 107. Departementet har ikke pålitelige historiske data og kan derfor ikke si hva som ligger innenfor naturlige svingninger, men med en økning på 75 % er det rimelig å konkludere med at årsaken er regelendringer. (1. halvdel 2007 var tallet 123, det dobbelte av samme perioden i fjor.) Har endringen ført til flere innsettelser i varetekt? I første halvdel av 2006 var det totalt nyinnsettelser i varetekt. Tallet omfatter også PIN-innsettelser. I andre halvdel 2006 var tallet og i først halvdel 2007 var tallet Det er rimelig å konkludere med at endringene ikke har ført til økt bruk av varetekt generelt. Restriksjoner 52 % av alle nye varetektsinnsatte var ilagt en eller flere restriksjoner ved innsettelsestidspunktet. Av alle nye varetekter var 533 personer (17 %) ilagt fullstendig isolasjon ved innsettelsestidspunkt (484 i 2006) 138 personer (4,3 %) ilagt delvis isolasjon ved innsettelsestidspunkt. (78 i 2006) Av avsluttede varetekter hvor det var ilagt restriksjoner, varte: 36 % av restriksjonene i 14 dager eller mindre 78 % av restriksjonene under 30 dager 90 % av restriksjonene under 60 dager 95 % av restriksjonene under 90 dager 2 avsluttede varetekter var underlagt restriksjoner i over 1 år. (hhv 402 og 495 dager) NB. F.t er det ikke mulig å lage en rapport som viser hvor lenge de enkelte restriksjonstypene varer. 6

7 Sittetid Tiden tilbrakt i varetekt var i gjennomsnitt 67 dager mot 63 i Av alle avsluttede varetekter varte: 22 % under 15 dager 48 % under 30 dager 67 % under 60 dager 78 % under 90 dager 92 % under 6 måneder 59 personer over ett år, hvorav 1 over 2 år (Dømt i 1. instans og forble varetektsfengslet i påvente av ankebehandling) Flere av dem som sitter lenge i varetekt har fått dom i første instans og registreres fortsatt som varetektsinnsatte hvis soningen ikke iverksettes. Løslatelsesgrunnlag Av avsluttede varetekter ble, 14 løslatt på grunn av frifinnende dom 74 løslatt fordi at dommen ble sonet i varetekt 408 løslatt ved kjennelsens utløp løslatt før kjennelsens utløp 42 utvist fra Norge 12 utlevert utlandet etter begjæring 13 overført bøtesoning 1385 overført dom 14 overført forvaring 72 overført foregrepet soning 23 tilbakeført soning I tilegg rømte 11 personer (inklusiv innvikelser) 1 person døde 79 annet (Eks. løslatt direkte av politiet mens under fremstilling) Dvs 47 % ble overført til eller tilbakeført soning i fengsel Alle innsatte Statsborgerskap Av alle nyinnsettelser i 2007 var, 85 % norske statsborgere 89 % fra Norge og Norden for øvrig 94 % fra Europa samlet Land med flest innsettelser i Norge var: Polen med 262 (2,16 %) Litauen med 188 (1,54 %) Irak med 139 (1,1 %) Til sammen var 110 nasjoner representert. Alders- og kjønnsfordeling. (Alder ved innsettelsesdato) 40 menn og 1 kvinne var under 18 år 910 menn og 77 kvinner var mellom 18 og 21 år menn og 166 kvinner var mellom 21 og 24 år 302 menn og 19 kvinner var 60 år eller over Av alle nyinnsettelser i 2007 var (9 %) kvinner Lovbruddskategorier Av alle nyinnsettelser på dom (inkl. sikring, forvaring og foregrepet soning) var: (20 %) dømt for vold (drap, drapsforsøk, vold, ran, voldtekt, trusler og legemsbeskadigelse mv) 282 (3 %) dømt for sedelighet og incest (13 %) dømt for narkotikarelaterte forhold (21 %) dømt for promillekjøring (43 %) dømt for vinning o.a. (Når en dom omfatter flere straffbare forhold, er det lovbruddet som har den høyeste strafferammen som er grunnlaget for registreringen.) Løslatelser domssoning Dommer inntil 73 dager må etter gjeldende regler gjennomføres til endt tid uten adgang til prøveløslatelse. Personer dømt til 74 dager eller mer kan etter vurdering, løslates på prøve. (Se straffegjennomføringsloven 42 og Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff ) Av avsluttede dommer ble: løslatt ved endt tid eller kort tid før endt tid 44 løslatt etter 7/12 tid til utvisning 22 løslatt ved halvtid 9 døde under soningen 6 benådet 29 overført til forstsatt soning i utlandet 77 utvist fra Norge 2 utlevert utlandet etter begjæring 2 løslatt ved at dommen ble opphevet løslatt på prøve ved 2/3 tid eller kort tid før (fremskutt løslatelse). I løpet av året ble 903 (32 %) av søknader om løslatelser på 2/3 tid avslått. Dette gir imidlertid ikke et fullstendig bilde av ordningen fordi prøveløslatelse kan innvilges uten at domfelte har fremmet en søknad. (En ukjent andel av disse, særlig de med lengre dommer, kan ha fått innvilget ny søknad på et senere tidspunkt.) I tillegg ble 262 innsatte overført fra dom til bøtesoning ved 2/3 tid eller kort tid før. Rømning Kriminalomsorgen kan nok et år vise til gode resultater i forbindelse med rømning, unnvikelser og uteblivelser. I 2007 var det til en hver tid innsatte i norske fengsler. Økt press på soningsplasser og prioritering av plass til innsatte med alvorlige saker medfører økt press på både tilsatte og innsatte. Dette har ikke gitt negative utslag i forhold til rømninger, unnvikelser og uteblivelser. Kommentar til rømning, unnvikelse og uteblivelse Ser vi på rømning, uteblivelse, unnvikelse og annen svikt for 2007, har det vært en liten økning siden Kriminalomsorgen gjør fortsatt gode 7

8 vurderinger En kan stille spørsmål om kriminalomsorgen er for streng og har for lav risikoterskel i forbindelse med plassering og utslusning av innsatte. Rømninger fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå Det har vært 3 rømninger i 2007, med 8 innsatte. I 2006 var det 1 rømningstilfelle. Rømningsforsøk fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå Det har vært ikke vært rømningsforsøk i 2007, heller ikke i Unnvikelse fra åpent område ved fengsel med høyt sikkerhetsnivå Det var 7 slike unnvikelsestilfelle i 2007, mot 4 tilfeller i Forsøk på unnvikelse fra åpent område ved fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det var 1 unnvikelsesforsøk i 2007, mot 3 tilfeller i Rømning fra fremstilling fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå Det var 8 rømninger fra til sammen registrerte fremstillinger i Dette gir en sviktandel på 0,04 %. 7 rømninger fra til sammen registrerte fremstillinger i Dette gir en sviktandel på 0,04 %. Forsøk på rømning fra fremstilling fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå Det ble ikke registrert noen slike forsøk i 2007, mot 2 slike forsøk i Unnvikelse fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå Det var 45 slike unnvikelser i 2007 mot 40 slike unnvikelser i Forsøk på unnvikelse fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå Det var 7 slike forsøk i 2007mot 3 slike forsøk i Antallet har økt noe siden Unnvikelse fra fremstilling fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå Det var 3 slike unnvikelser i 2007, fra til sammen registrerte fremstillinger. Det var 2 slike unnvikelser i 2006, fra til sammen registrerte fremstillinger. Situasjonen er stabil, med det er en svært lav sviktandel. Dette viser at sikkerhetsvurderingene rundt slike fremstillinger er gode. Forsøk på unnvikelse fra fremstilling fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå Det var 1 slike forsøk i både 2006 og Uteblivelse fra permisjon (begge former for sikkerhetsnivå) I 2007 var det 69 tilfeller av uteblivelse fra til sammen registrerte innvilgede permisjoner, en sviktandel på 0,2 % I 2006 var det 74 tilfeller av uteblivelse fra til sammen registrerte innvilgede permisjoner, en sviktandel på 0,3 %. Vi kan konkludere med at sikkerhetsvurderingene rundt permisjoner i all hovedsak er gode. Uteblivelse fra frigang I 2007 var det registrert 3 uteblivelser av 642 innvilgede tilfeller. I 2006 var det ingen unnvikelse av 530 registrerte innvilgede frigangstilfeller. Det kan fastslås at sviktandelen fra frigang fortsatt er svært lav, noe som viser en generelt god vurdering av hvilke innsatte som kan få dette. Rusmiddel og doping i fengslene Urinprøvekontroll Antall urinprøver er økt fra i 2006 til i I 2007 var 88,84 % av alle urinprøver uten påvisning av illegalt inntak av narkotika mot 87,7 % i Det er en relativt stor andel analyserte prøver som er påvist for legal medisinering. Andel nektelser i å avgi prøve har gått noe ned i forhold til Det er stor variasjon i andel illegalt inntak mellom regionene i kriminalomsorgen. Region vest har en andelsprosent på 17,39 illegalt inntak, mens region sør har en andelsprosent på 6,77 illegalt inntak. Ut fra innrapportert tallmateriell tyder det på at det er region vest og region sørvest som har de største utfordringer med illegalt rusmisbruk i fengslene, selv om det viser en liten nedgang fra 2006 både for region vest og region sør vest. Selvmord Det er registrert 4 selvmord i norske fengsler i løpet av I forhold til Sverige, Danmark og Finland har Norge over tid hatt klart lavere selvmordstall. Historisk sett har selvmordstallene for Norges del vært registrert med et gjennomsnitt på 2-3 hvert år på og 1980-tallet. Fra at det i gjennomsnitt har vært tre-fire selvmord pr. år på 1990-tallet, med en nedgang i 1999 og 2000 (ett hvert år), øker selvmordene fra En kommende rapport (2006) vil oppsummere utviklingen. Mange som bryter livet har store psykiske, fysiske og sosiale problemer også før de kommer i fengsel, problemer som i mange tilfeller forsterkes under oppholdet. I tillegg kommer selvmordsforsøk, selvskader og selvmordstanker som er et av flere ut trykk for eksistensielle problemer og psykiske lidelser. 8

9 Fengselsplasser pr Ordinær kapasitet Menn Kvinner Region øst Totalt Lav sikkerhet Høy sikkerhet Samlet Lav sikkerhet Høy sikkerhet Samlet Sandaker overgangsbolig Oslo Bredtveit Arupsgate overgangsbolig Sarpsborg Fredrikstad Moss Sum Indre Østfold Ravneberget sum Region nordøst 0 Ila Sum Ullersmo Sum Hamar Sum Kongsvinger Ilseng Sum Vestoppland Bruvoll sum Region sør Drammen overgangsbolig Ringerike Drammen Hassel Bastøy Sem Horten Berg Larvik Sandefjord Hof Skien Kragerø sum Region sørvest Auklend overgangsbolig Åna Stavanger Haugesund Sandeid Kristiansand Arendal totalt sum Region vest Lyderhorn overgangsbolig Bergen totalt Vik Ålesund Hustad Bjørgvin sum Region nord Bodø overgangsbolig Trondheim totalt Verdal Bodø totalt Mosjøen Tromsø Vadsø sum Plasser totalt

10 Ordinær kapasitet per region Ordinær kapasitet pr. 31. Desember (fengselsplasser til soning og varetekt) Utvikling Kvinner og menn Sikkerhetsnivå Sikkerhetsnivå Sikkerhetsnivå Sikkerhetsnivå Sikkerhetsnivå Lav Høy Sum Lav Høy Sum Lav Høy Sum Lav Høy Sum Lav Høy Sum Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet Andel 33% 67% 32% 68% 33% 67% 36% 64% 37% 63% Kvinner Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet Andel 51% 49% Menn Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet Andel 36% 64% 10 Kvinneplasser spesifisert Antall plasser Bredtveit 59 Inkl. Bredtveitveien Sandefjord 13 Ravneberget 31 Sum 103 Fengsler med avdelinger/plasser for kvinner Skien 6 Stavanger 13 Sandeid 8 Bergen 16 Inkl. Osterøy Trondheim Leira 4 Verdal 6 inntil 6 pl Sum 53 Kvinneplasser totalt 156 Andre fengsler som tok imot kvinner i 2007 Auklend ob. Bodø Bodø ob. Drammen Haugesund Kristiansand Lyderhorn ob. Mosjøen Sandaker ob. Sarpsborg Tr. Frigangs Tromsø Vadsø Dvs: 3 kvinnefengsler 6 andre fengsler har faste kvinneavdelinger/plasser 14 andre fengsler har tatt imot kvinner i 2007

11 Kapasitetsutnyttelser Fengselsdøgn Gjennomsnitt Fengselsdøgn Region øst aktuell kapasitet belegg i % i fengsel utenfor fengsel totalt Sandaker overgangsbolig 16,0 98,1 % Oslo 391,0 96,9 % Bredtveit 57,6 95,1 % Arupsgate overgangsbolig 20,0 89,5 % Sarpsborg 25,0 96,0 % Fredrikstad 16,0 96,9 % Moss 12,0 97,5 % Sum Indre Østfold 105,0 90,2 % Ravneberget 19,8 162,1 % sum ,4 % Region nordøst Ila 112,8 95,7 % Sum Ullersmo 246,3 96,4 % Sum Hamar 56,0 96,3 % Sum Kongsvinger 116,8 96,7 % Ilseng 80,0 85,6 % Sum Vestoppland 42,7 92,5 % Bruvoll 62,2 88,4 % sum ,2 % Region sør Drammen overgangsbolig 12,0 98,3 % Ringerike 154,5 97,7 % Drammen 53,8 97,4 % Hassel 25,9 95,4 % Bastøy 115,0 95,1 % Sem 61,8 99,4 % Horten 15,9 98,1 % Berg 47,4 97,7 % Larvik 15,5 96,8 % Sandefjord 13,0 90,0 % Hof 105,0 87,1 % Skien 78,9 95,2 % Kragerø 18,0 97,2 % sum ,3 % Region sørvest Auklend overgangsbolig 13,0 99,2 % Åna 218,2 94,6 % Stavanger 60,9 94,4 % Haugesund 18,0 97,2 % Sandeid 88,0 84,2 % Kristiansand 44,0 95,7 % Arendal totalt 72,2 91,6 % sum ,7 % Region vest Lyderhorn overgangsbolig 13,8 97,8 % Bergen totalt 257,5 97,0 % Vik 19,1 91,6 % Ålesund 27,0 95,2 % Hustad 42,2 100,5 % Bjørgvin 88,8 92,0 % sum ,0 % Region nord Bodø overgangsbolig 12 93,3 % Trondheim totalt ,0 % Verdal ,3 % Bodø totalt 55 96,9 % Mosjøen 15 85,9 % Tromsø 72 95,7 % Vadsø 39 90,2 % sum ,2 % Totalt ,3 %

12 Kapasitetsutnyttelser Gjennomsnittsbelegg etter innsatkkategori (i fengsel) Fengsel Sum Dom Varetekt Sikring Forvaring Bot menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner Sandaker ovg. bolig 18 16,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oslo ,5 0,0 166,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 Bredtveit 56 0,0 34,8 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 1,0 Arupsgate 19 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Sarpsborg 24 4,8 0,1 18,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fredrikstad 15 2,9 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Moss 12 2,7 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre Østfold 95 80,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 Ravneberget fengsel 32 0,0 25,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Region øst ,0 61,6 214,3 22,2 0,0 0,0 1,0 3,4 7,4 3,3 Ila ,8 0,0 9,8 0,0 1,5 0,0 64,9 0,0 0,0 0,0 Ullersmo ,3 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 Hamar 54 45,8 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 Kongsvinger ,6 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 Ilseng 69 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 Vest Oppland 40 27,5 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 Bruvoll 55 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 Region nordøst ,3 0,0 78,6 0,0 1,5 0,0 66,1 0,0 17,4 0,0 Drammen ovg. bolig 12 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Ringerike ,2 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 Drammen 52 30,6 0,8 16,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 Hassel 26 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Bastøy ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Sem 62 33,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 Horten 16 12,7 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 Berg 50 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Larvik 15 13,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Sandefjord 12 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Hof 92 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 Skien 75 54,6 5,9 11,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 Kragerø 18 13,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Region sør ,0 17,2 97,2 5,7 0,0 0,0 0,8 0,0 16,1 1,6 Auklend ovg. bolig 14 12,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Åna ,9 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 4,0 0,0 Stavanger 58 20,3 10,2 24,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 Haugesund 18 8,0 0,5 8,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Sandeid 74 67,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3 Kristiansand 43 21,8 0,5 18,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Arendal 66 49,8 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 0,0 Region sørvest ,9 16,9 103,9 4,8 0,0 0,0 0,9 0,0 9,7 0,8 Lyderhorn ovg. Bolig 14 13,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Bergen ,1 9,0 71,6 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,6 0,2 Vik 18 12,2 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Ålesund 26 19,3 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hustad 42 40,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Bjørgvin 82 79,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 Region vest ,3 9,4 85,6 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,6 0,2 Bodø ovg. bolig 11 11,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trondheim ,1 5,9 22,7 0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 5,1 0,5 Verdal 60 50,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,2 Bodø 56 44,5 1,3 7,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,2 Mosjøen 13 7,9 0,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Tromsø 70 60,5 3,6 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 Vadsø 35 30,0 0,2 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 Region nord ,9 17,1 40,7 2,2 0,0 0,0 1,1 0,0 13,9 1,2 12 Totalt Utenfor fengsel

13 Fengselsdøgn og belegg Utvikling i fengsel utenfor i fengsel utenfor i fengsel utenfor i fengsel utenfor i fengsel utenfor i fengsel utenfor sum Belegg 95,3 % 95,9 % 96,6 % 96,1 % 95,8 % 95,3 % Økning fra året før (i fengsel) 4,2 % 4,7 % 2,0 % 3,8 % 5,4 % Belegg = antall døgn i fengsel/aktuell kapasitet*100 Begrepet utenfor fengsel omfatter primært soning etter straffegjennomførinsloven 12 og i mindre grad 13 og 16 Antall fengselsdøgn I fengsel I og utenfor fengsel

14 Bøtesoning Omfang og utvikling i og utenfor fengsel Fengselsdøgn Nye bøtsoning totalt Kun i fengsel Nyinnsettelser i 870 F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 55 F. Døgn utenfor Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 2,4 % Nyinnsettelser i 862 F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 54 F. Døgn utenfor Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 2,6 % Nyinnsettelser i F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 46 F. Døgn utenfor Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 3,5 % Nyinnsettelser i 479 F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 17 F. Døgn utenfor 933 Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 1,5 % Nyinnsettelser i 482 F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 0 F. Døgn utenfor 715 Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 1,3 % 14 Nyinnsettelser i 820 F. Døgn i fengsel Nyinnsettelser u 20 F. Døgn utenfor 752 Endring i innsattkategori Totalt Totalt Andel av alle f. døgn 1,8 %

15 Soning utenfor fengsel iht. straffegjennomføringsloven 12 Antall overføringer til Menn Kvinner Overføring totalt Innsatt direkte på 12 -m Innsatt direkte på 12 -k Sum direkte innsettelser på Påbegynte 12 opphold totalt Antall fengselsdøgn på Menn Kvinner Totalt Daglig gjennomsnittlig antall innsatte i institusjoner etter Antall fengselsdøgn etter type institusjon 2006 Fretex Norge AS Evangeliesenter Andre Sum Uten Fretex I tildelingsbrevet er det fastsatt resultakrav for hver region. Regionenes effektivitet måles bl. a. ved i hvilken grad målet er oppnådd. Idet finansiering av 12 døgn hos Fretex dekkes av en bevilgning direkte fra KSF er disse plasseringer holdt utenfor tabellen under Øst Nordøst Sør Sørvest Vest Nord Samlet Resultatkrav Resultat Oppnådd resultat 89% 68% 96% 134% 66% 83% 91%

16 Nyinnsettelser på dom Utvikling (kun i fengsel) Domsinnsatte/kjønn (Inkl. forvaring og foregrepet soning) M K M K M K M K M K M K M & K Andel 92% 8% 92% 8% 93% 7% 92% 8% 92% 8% 92% 8% Endring fra året før 4,7 % 4,0 % 4,9 % 3,0 % 7,2 % Økning ,1 % 9000 Menn Kvinner

17 Nyinnsettelser i og utenfor fengsel alder/kategori Alders- Total Dom Varetekt Forvaring F.gr.soning Bot intervall m k m k m k m k m k m k < > M & K Nye reaksjoner totalt Innsatt kategori/kjønn 17 Nyinnsettelser i fengsel Total Dom Varetekt Forvaring F.gr.soning Bot m k m k m k m k m k M & K Interne endringer til M & K Nyinnsettelser direkte på 12 institusjon M & K Totalt M & K

18 Iverksatte dommer Domslengde/lovbruddskategori Nyinnsettelser og endring av innsattkategori til dom, foregrepet soning og forvaring* Promille- Narkotika Sedelighet Vold Vinning o.a. Sum Andel Akkumulert domslengde kjøring andel 1-29 dager % dager % 54% dager % 61% dager % 67% 3 - <6 mndr % 78% 6 - <9 mndr % 86% 9 - <12 mndr % 90% 1 - <2 år % 96% 2 - <3 år % 97% 3 - <4 år % 98,4 % 4 - <5 år % 98,9 % 5 - <6 år ,4 % 99,3 % 6 - <7 år <8 år <9 år <10 år <11 år <12 år <13 år <14 år <15 år <16 år <17 år <18 år <19 år > > Sum: andel 21% 13% 3% 20% 43% Snitt domslengde *Omfatter nyinnsettelser + interne endring. Ikke direkte innsettelser på 12 Vold= Sedelighet = Narkotika= drap, drapsforsøk, forbrytelser mot personfrihet, kapring av skip eller luftfartøy, legemsbeskadigelse, lovbrudd mot off. tjenestemann, ran, trusler, voldtekt sedelighet, incest besittelse, omsetning, innførsel Avvik er 18 mindre enn faktisk iverksatte dommer i fengsel. Dette skyldes sannsynligvis 18 personer hvor domskategori ikke var registrert.

19 Iverksatte dommer i fengsel Domslengde/alder Nyinnsettelser og endring av innsattkategori til dom, foregrepet soning og forvaring Alder ved innsettelsestidspunkt Sum domslengde < > dager dager dager dager <6 mndr <9 mndr <12 mndr <2 år <3 år <4 år <5 år <6 år <7 år <8 år <9 år <10 år <11 år <12 år <13 år <14 år <15 år <16 år <17 år <18 år <19 år > > Sum: andel 0,01% 0,02% 0,2 % 8% 17% 17% 27% 19% 8% 2% 0,35% Akkumulert andel 0,03% 0,2 % 8,7 % 25,9 % 43,4 % 70,4 % 89,2 % 97,3 % 99,7 % 100% Snitt domslengde

20 Dommer mottatt til fullbyrding Forventet soningstid Forventet gjennomføringstid Promille Narkotika Sedelighet Vold Vinning o.a. Sum Andel < 30 dgr % % % 90d - 6mnd % 6mnd - 1 år % >= 1 år % Sum Andel 21 % 14 % 3 % 15 % 47 % *Her vises faktisk domslengde for alle med dommer på 73 dager eller mindre. Alle andre dommer er redusert til en forventet soningstid på 2/3 av domslengde. Forvaringsdommer er registrert etter minstetid, men dersom minstetid ikke er fastsatt registreres lengstetid. Faktisk soningstid kan avvike fra forventet soningstid av følgende årsaker: - I en del saker nektes løslatelse på 2/3 tid. Dette kan resultere i at vedkommende sitter i fengsel helt til endt tid eller løslates på et tidspunkt mellom 2/3 og endt tid. - Fremskutt løslatelse kan forkorte faktisk soningstid. Lovbruddskategori. Der hvor en innsatt er dømt for flere forhold er det lovbruddet med lengste strafferamme som vises over. 20

21 Lovbruddskategori Gjelder domfelte i fengsel Pr. dato: Alder ved innsettelsesdato Alder ved innsettelsestidspunkt Lovbruddskategori* Sum < 18 år >60 år Gj. sn. Alkoholloven Alm. Orden/fred ,8 Almenfarlig forbr Annet ,4 Bedrageri/utroskap ,5 Berus. under sjøtjeneste Brannstiftelse ,1 Dokumentforfalskning ,7 Drap ,4 Drap-uaktsomt ,9 Drapsforsøk ,5 Falsk forklaring Forbrytelser mot personfrihet ,3 Heleri ,9 Kapring av skip eller luftfartøy Legemiddelloven ,3 Legemsbeskadigelse ,6 Legemsfornærmelse Lovbrudd mot off. tjenestemann ,4 Merverdiavgiftsloven ,2 Militær straffelov Miljøforbrytelser Motorvogn kjøring i ruset tilstand ,1 Narkotika ,9 Pengefalskning Ran ,1 Sedelighet ,7 Skadeverk ,1 Tolloven Trusler ,2 Tyverier ,2 Uforsiktig omg. med våpen / sprengstoff Underslag ,5 Utlendingsloven Utpressing Vegtrafikkloven Vinning Vold ,2 Voldtekt ,3 Våpenloven ,7 Økonomisk kriminalitet ,6 Sum Varetekt ,1 Bøtesoning ,2 Samlet *I tilfelle flere forhold i dommen er det forholdet med lengst strafferammen som er registrert

22 Statsborgerskap Nyinnsettelser/innsattkategori/statsborgerskap Total Dom Varetekt Bot Andel Statsborgerskap M K M K M K M K m & k Afghanistan ,15 % Albania ,42 % Algerie ,18 % Amerikansk Samoa ,01 % Angola ,03 % Armenia ,01 % Aserbajdsjan ,02 % Australia ,02 % Belgia ,02 % Bhutan ,01 % Bosnia-hercegovina ,19 % Brasil ,02 % Bulgaria ,19 % Burkina Faso ,01 % Burma ,01 % Burundi ,05 % Canada ,02 % Chile ,22 % Colombia ,02 % Cuba ,01 % Danmark ,37 % Den Domenikanske republikk ,01 % Den tsjekkiske republikk ,02 % Ecuador ,01 % Egypt ,02 % Elfenbenskysten ,02 % Eritrea ,08 % Estland ,11 % Etiopia ,11 % Filippinene ,02 % Finland ,20 % Frankrike ,06 % Gambia ,07 % Georgia ,03 % Ghana ,04 % Guinea ,01 % Hellas ,02 % Hviterussland (belarus) ,04 % India ,04 % Irak ,10 % Iran ,38 % Irland ,01 % Island ,05 % Israel ,01 % Italia ,05 % Japan ,02 % Jordan ,02 % Kamerun ,01 % Kenya ,02 % Kina ,05 % Kongo ,02 % Korea ,01 % Kroatia ,04 % Kuwait ,01 % Latvia ,17 % Libanon ,04 % Liberia ,08 % Libya ,04 % Litauen ,54 % 22 Fortsetter neste side

23 Statsborgerskap Nyinnsettelser/innsattkategori/statsborgerskap Total Dom Varetekt Bot Andel Statsborgerskap M K M K M K M K m & k Makedonia ,06 % Mali ,03 % Marokko ,17 % Montenegro ,05 % Mosambik ,01 % Nederland ,24 % Nepal ,05 % Niger ,01 % Nigeria ,28 % Norge ,28 % Pakistan ,31 % Palestinsk territorie ,15 % Polen ,16 % Portugal ,07 % Romania ,49 % Russland ,48 % Rwanda ,03 % STATSLØS ,02 % Senegal ,01 % Serbia ,21 % Sierra Leone ,05 % Slovakia ,02 % Slovenia ,05 % Somalia ,72 % Spania ,07 % Sri lanka ,14 % Statsløs ,01 % Storbritannia ,31 % Sudan ,08 % Sveits ,02 % Sverige ,85 % Syria ,05 % Sør-afrika ,02 % Tanzania ,02 % Thailand ,05 % Togo ,03 % Tsjekkoslovakia ,04 % Tunisia ,02 % Tyrkia ,20 % Tyskland ,18 % Uganda ,02 % Ukraina ,09 % Ungarn ,03 % Uruguay ,01 % Usa ,08 % Usbekistan ,04 % Vest-Sahara ,02 % Vietnam ,16 % Zimbabwe ,01 % Østerrike ,02 % Ikke avklart ,08 % Sum Sum m& k Andel norske statsborgere 85,3 % Norden samlet 86,7 % Europa samlet 93,7 % (Russland og Tyrkia ikke inkl)

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger Kriminalomsorgens årsstatistikk 2004 - Anmerkninger - i - Forbehold og feilkilder Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes liknende,

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2005 2 Innhold Fengselsstatistikk Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Ordinær kapasitet per region. Utvikling 9 Dommer mottatt til fullbyrding. Domslengde/lovbruddskategori

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2013

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2013 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 213 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling 1 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK

KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK KRIMINALOMSORGENS ÅRSSTATISTIKK - 2006 2 Innhold - Forbehold og feilkilder Fengselsstatistikk 4 Utdrag og kommentar 9 Ordinær kapasitet per region/sikkerhetsnivå. Utvikling 10 Kapasitetsutnyttelser i og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2014 Kriminalomsorgens årsstatistikk - 24 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 9 Personundersøkelser - utvikling Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold i Forbehold og feilkilder ii Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008

Innhold. Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008 Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 9 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 10 Mottatte oppdrag - Friomsorg 11 Mottatte oppdrag - Friomsorg Personundersøkelser 12 Varetekt. Omfang

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2012 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 4 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - Utvikling 10 Personundersøkelser - Fullførte.

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2015 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk

Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2016 Innhold Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentarer 4 Mottatte dommer 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser - Fullførte. Lovbrudd etter siktelse/alder

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 2 Forbehold og feilkilder 3 Utdrag og kommentar 7 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 8 Personundersøkelser - utvikling 9 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Innhold 3 Forbehold og feilkilder 4 Utdrag og kommentar 8 Mottatte dommer - Fengsel og friomsorg 9 Personundersøkelser - utvikling 10 Personundersøkelser -Lovbrudd

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 22.09.10 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Målet for forelesningene Forrige gang: bevisstgjøre at det er mange mulige

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 02.02.2012 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Forelesningsplanen Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Fanger

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 11.09.13 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Semesterets fokusskifter Hva er et fengsel? Fengslene og fangene i tall Hvorfor

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Fakta om kriminalomsorgen

Fakta om kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen Hovedmål Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av domstol straks de er rettskraftige. Legge forholdene til rette for at

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen En kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser Hege Gjertsen NF-arbeidsnotat nr. 1006/2006 Publikasjoner kan også

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

9. Gjennomføring av straff innenfor

9. Gjennomføring av straff innenfor Forvaring/Sikring Fengselsdom 1 Varetekt Bøtesoning Kriminalitet og rettsvesen 29 Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt 9. Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt Gjennomføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Prøveløslatelse fra forvaring

Prøveløslatelse fra forvaring Prøveløslatelse fra forvaring Endringsarbeid og praktiske utfordringer på veien fram mot prøveløslatelse v/ Birgitte L. Storvik (inspektør) og Elfrid Moen (miljøterapeut) Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Innsettelse i fengsel

Innsettelse i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Innsettelse i fengsel Strgjfl. 11. Innsettelse i fengsel og overgangsbolig

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder Kriminalomsorgens retningslinjer for gjennomføring av varetekt og straff for domfelte som er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll ( omvendt voldsalarm - OVA). Retningslinjene gjelder for de tilfeller

Detaljer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 1 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN... 5 3 INNLEDNING... 5 4 KAPASITETSPROGNOSER...

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland Vedlegg 3: Virksomhetsoversikt Avtaler som inngås med bakgrunn i utlysing vil være bindende og obligatoriske for alle kriminalomsorgens fengsler og er. Det skal inngås en kontrakt med én leverandør. Når

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 INNHOLD: 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 5 3 INNLEDNING 5 4 PROGNOSER

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Barneverntjenesten Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Det statlige barnevernets oppgave (bufetat, bufdir): Bistandsplikt overfor kommunene ved behov for

Detaljer

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger

Delrapport 5/2011. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Anbefalinger Delrapport 5/211 Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Anbefalinger 1 Dette er den femte og siste delrapporten i evalueringen om etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll i

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer