Gjennomføringsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsplan 2014"

Transkript

1 1 Gjennomføringsplan 2014

2 2 Innhold 1 INNLEDNING FOREBYGGING OG FOLKEHELSE Ungdata Brukerplan Kjærlighet & Grenser Forvaltning av alkoholloven\ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Planarbeid TIDLIG INTERVENSJON Årlig TI konferanse Tidlig inn MI motiverende intervju Arbeidsliv & rus - Alor nettverk Aldring og rusmidler Bedre tverrfaglig innsats - BTI Barn i rusfamilier Ungdom og unge voksne BEHANDLING SMI screening og MI ROP og lokalt rusarbeid Overdosestrategi Implementering av nye retningslinjer og veiledere FASD Fordypningsprogram «Tidlig inn» Barnet & Rusen, årlig konferanse Nettverk avgiftning Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner som arbeider med gravide rusmiddelavhengige og foreldre med små barn Fag- og kvalitetsutviklingsprosjekt SÆRSKILT OPPDRAG Rusfag ANDRE OPPGAVER OG INNSATSER OVERSIKT OVER ANSATTE BUDSJETT... 9

3 3 1 INNLEDNING I 2013 lagde vi en strategiplan som gjelder i 5 år, fra 2013 til Vår visjon er: «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis». Vi skal: Sørge for at familie- og generasjonsperspektivet ivaretas i alle sammenhenger Være et verdsatt og etterspurt kompetansesenter for tjenestene Være en synlig og modig aktør i den offentlige debatt Være et ledende fagmiljø i rus- og avhengighetsrelaterte spørsmål Være en pådriver for samarbeid på tvers av faggrupper og kompetansemiljøer Bidra til vedvarende kompetanse av høy kvalitet KoRus Sør skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: Vedvarende kompetanse: vi skal hjelpe tjenestene til å integrere kunnskap i eksisterende kunnskapssystemer og omsette ny kunnskap til praksis Kvalitativt gode tjenester: vi skal hjelpe tjenestene med å utforme praksis som er virkningsfull, familie- og generasjonsorientert, brukerorientert, samordnet og varig Samhandling og helhetstenkning: vi skal hjelpe tjenestene til å integrere ulike typer kompetanse, styrke arbeidet mot felles mål og videreutvikle samarbeid på tvers Folkehelsetenkning: vi skal hjelpe tjenestene til å styrke det forebyggende arbeidet, tidlig innsats og ta hensyn til folkehelse på alle områder KoRus Sør har endret sin organisering i 2014 i henhold til tildelingsbrevet: KoRus Sør Team forebygging og folkehelse Team tidlig intervensjon Team behandling Stab og støttefunksjoner 5 årsverk 9 personer 5 årsverk 8 personer 4 årsverk 6 personer 4 årsverk 5 personer Ungdata Brukerplan AAH Skole Kvalitetsindikatorer i helsestasjon og skolehelsetjeneste Planarbeid Barn i rusfamilier Tidlig inn MI FASD-arbeid Arbeidsliv Eldre og rus BTI Nettverk avgiftning Nettverk gravide Retningslinjer og veiledere Familieorientert behandling SMI ROP Lokalt rusarbeid Overdose FASD/prenatalt stress Samhandling Tvang Informasjon og kommunikasjon Rusfag Sosiale medier Samarbeid Til tross for teamorganisering, er vi tydelige på at de ulike kjerneområdene henger tett sammen, og grensegangen mellom de ulike teamene er delvis flytende. Vi har likevel valgt en slik organisering for å tydeliggjøre innsatsen på hvert enkelt kjerneområde. Det samarbeides tett på tvers av teamene. De siste årene har implementering fått ett stadig større fokus hos oss. Det tar tid å implementere, og god implementering i tjenestene krever langvarig og helhetlig innsats fra vår side. Sentralt i vårt arbeid er implementeringshjulet:

4 4 Oversikt Evaluering Planstrategi Tiltak Fastsette mål i plan Vi skal i 2014 utarbeide en ny måte å jobbe ut mot brukerne våre på, særlig når det gjelder den kommunale delen av målgruppen. Vi tror at ved å jobbe enda tettere på, over lengre tid, med flere parallelle innsatser, veiledning og god og bred forankring som sentrale elementer, så vil vi bidra til vedvarende kompetanse i større grad enn tidligere. Vi er allerede på vei mot en slik arbeidsmåte, noe som blant annet påvirker hvordan vi prioriterer ressurser og innsats. Ved å jobbe med innsats over tid i de samme kommunene, vil vi lettere kunne se de tre kjerneområdene i sammenheng og ta den kunnskap vi har om implementering på alvor. Vi brukte 2013 til å forberede oss på at vårt spissområde kom til å forsvinne fra Deler av satsingene var allerede innlemmet i ordinær drift, som tiltak under et av kjerneområdene. Vårt spissområde grenset tett opp til særlig tidlig intervensjons-arbeidet, slik at mye nå ligger der. Vår tidligere 5 års plan på området har sitt siste år i 2013, og er stort sett gjennomført etter planen. 2 FOREBYGGING OG FOLKEHELSE Team Folkehelse ønsker å gi kunnskap og minne om konsekvenser av ulike veivalg vedrørende alkohol- og sosialpolitikk. Vi vil bidra til å styrke praksisfeltets helsefremmende arbeid både på befolkningsnivå, rettet mot risikogrupper og de som allerede har utviklet problemer. Særlig oppmerksomhet rettes mot å utjevne sosiale helseforskjeller. Vi bistår kommunene i bruk av Ungdata og andre anerkjente kartleggingsinstrumenter som grunnlag for prioritering av satsingsområder lokalt. Vi ser disse kartleggingene som gode inngangsporter til videre arbeid i kommunene. 2.1 Ungdata Formålet med arbeidet er å gi grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom, og å bygge opp og spre kunnskap om ungdom og virksomme tiltak og strategier. Målgruppen er politisk og administrativ ledelse i kommunene og ansatte i tjenestene for barn og unge. Vårt mål er at 65 % av kommunene skal ha gjennomført innen 2014, 80 % innen Det skal gjennomføres årlige regionsvise oppstartsamlinger og årlig 2-dagers erfaringsseminar, det gis kontinuerlig veiledning per epost og telefon og vi tilbyr analysearbeid og bistand til bruk av dataene i etterkant av gjennomført undersøkelse. 2.2 Brukerplan Formålet er å gi grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og tjenestetilbud knyttet til skadelig rusmiddelbruk og gi tverrsnittsbilde av russituasjonen og tilhørende problemer i kommunen. Målgruppen er hjelpeapparat og beslutningstakere på kommunalt nivå. Alle kommunene i regionen har stående tilbud om støtte til gjennomføring, og vårt mål er at 60 % av kommunene i regionen skal ha gjennomført innen Det tilbys opplæring i bruk av

5 5 verktøyet og erfaringssamling for kommuner som har gjennomført Brukerplan der de utveksler erfaringer og får presentert resultatene. Vi lager også en årlig oppsummeringsrapport for regionen. 2.3 Kjærlighet & Grenser Formålet er å forebygge tidlig debut og problemutvikling når det gjelder alkohol, narkotika og tobakk ved å utdanne instruktører som skal drive programmet. Målgruppen er ansatte og ledelse i oppvekst- og helse/-sosialsektor i kommunene. Vårt mål er å lære opp 60 nye instruktører og sertifisere 3 instruktører hvert år. Det gjennomføres 3 årlige opplæringssamlinger og 1 årlig nettverkssamling for sertifiserte og koordinatorer. 2.4 Forvaltning av alkoholloven\ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Formålet er å gi kunnskap og handlingskompetanse vedrørende alkoholrelaterte skader og lovgivningen som forebyggende virkemiddel, hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold og ordensforstyrrelser og øke vår innsalgskompetanse for å skape motivasjon/interesse. Målgruppen er politikere, kommunal administrasjon, saksbehandlere, salgs- og skjenkeansvarlige, bransjen, politi og skjenkekontrollører. Vårt mål er at alle kommunene i regionen skal få tilbud om opplæring innen 2015 og at minst 20 % av kommunene bruker tilnærmingen innen Det skal rekrutteres nye innsatskommuner, gjennomføres erfaringsseminar og nettverk, etablere referansegruppe, gjennomføres kontrolløropplæring og gis tilbud om arbeid med alkoholpolitiske retningslinjer 2.5 Planarbeid Folkehelseloven sier at folkehelseperspektivet skal gjennomsyre alt kommunalt planarbeid. Vi skal bidra til at rusperspektivet tas med i den sammenhengen. Målgruppen er politikere, saksbehandlere og ansatte i tjenesteapparatet. Vårt mål er 2 kommuner i 2014, 5 i Kommuner skal rekrutteres via kartlegginger og det skal etableres samarbeid med fylkeskommunene. Vi skal også arrangere folkehelsekurs. 3 TIDLIG INTERVENSJON Prioriterte målgrupper for tidlig intervensjonssatsingen i sør er faggrupper som jobber med gravide og barn, eldre, voksne/arbeidsliv og studenter. Vi skal tilby kunnskap og kompetanse om tidlig identifikasjon og intervensjon til kommuner. Alle tiltak som gjøres innenfor tidlig intervensjonssatsingen skal inneholde metoder og anbefalinger fra veilederen Vi skal se våre tidlig intervensjonssatsinger i sammenheng med forebygging/folkehelse og behandling, slik at kommuner og andre aktuelle tjenester setter tidlig intervensjon inn i en større helhet. Vi vil synliggjøre viktigheten av tidlig intervensjon innen rustematikken i samarbeid med andre fag- og kompetansemiljøer. 3.1 Årlig TI konferanse Ulike emner hvert år, i 2014 er formålet å øke kunnskap og forståelse om eldre og rus. Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenester, rus/psykiatri og spesialisthelsetjenesten, administrasjon og planleggere, eldreråd m.fl. Det skal gjennomføres en årlig konferanse over 2 dager, målet er minst 50 personer tilstede.

6 6 3.2 Tidlig inn Formålet er at tjenestene i kommunen skal oppdage og følge opp barn som trenger det mer systematisk. Målgruppen er svangerskapsomsorg, helsestasjon, barneverntjeneste og ruskonsulenter. Andre aktuelle er ansatte ved kommunale familiesentre, PP-tjeneste og kommunepsykolog. Vårt mål er å videreføre to opplæringsløp som ble startet i 2013, og iverksette to nye i Videre skal vi følge opp kommuner som har behov etter opplæring. Vi deltar i nasjonal arbeidsgruppe og leder det regionale teamet. Vi skal arrangere en årlig regional samling for kommuner under opplæring og årlig oppfølgingsdag for tidligere programkommuner. Vi skal forankre, organisere og følge opplæringsløpene samt vurdere videre tiltak. I tillegg deltar vi i nasjonal undersøkelse om bruk av kartleggingsverktøy i regi av KoRus Nord, og skal også gjennomføre en undersøkelse i egen region om bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. 3.3 MI motiverende intervju Formålet er å bidra til økte kommunikasjonsferdigheter i endringsarbeid med særlig fokus på tidlig identifikasjon og intervensjon. Målgruppen er leger og jordmødre, frisklivssentraler, studentsamskipnader og kommuner hvor vi allerede har vært eller er inne med våre store satsninger. Vi skal ha 6 opplæringstilbud per år a 3 dagers kurs med treningsoppgaver og veiledning. I tillegg gis det 3 dagers opplæring i alle fylker som en del av den regionale kompetanseutviklingsplanen i samarbeid med fylkesmennene og HFene. Videre underviser vi i MI som en del av «Tidlig Inn» og eldre og rus. Vi holder også dagskurs på forespørsel/etter kapasitet. Det skal også utarbeides en MI «Verktøykasse» hvor kursdeltagerne kan hente idéer til videre trening og implementering etter avsluttet opplæring og veiledning. 3.4 Arbeidsliv & rus - Alor nettverk Formålet er å sette tema på dagsorden og skape arenaer for kompetanseheving, diskusjon og refleksjon. Målgruppen er ansatte som er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv; ledere, akan-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten med fler. Målet er minimum 30 deltakere per nettverk. 3.5 Aldring og rusmidler Formålet er å øke forståelsen for utfordringsbildet, øke kunnskapen om temaet på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten, øke handlingskompetansen på alle nivåer fra forebygging til behandling og gi opplæring i samtalemetodikk. Målgruppen er den eldre populasjonen selv, politiske og administrative beslutningstakere, pleie- og omsorgsapparatet i kommunene, rus- og psykiatritjenesten i kommunene, fastleger og øvrig behandlingsapparat både i kommuner og på spesialistnivå. Vårt mål er 3 kommuner i Det gis tilbud om opplæring og veiledning i etterkant av opplæringen. Vi skal også skrive bok om tematikken og våre erfaringer, og evaluere prosjektet i Horten i Bedre tverrfaglig innsats - BTI Formålet er å utarbeide en modell som sikrer helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Målgruppen er ansatte som jobber med barn og unge som bekymrer. Skien er nøkkelkommune i region sør. Vi planlegger 2 kommuner per år når modellen er ferdig og klar for spredning. Vi skal også se BTI-arbeidet i sammenheng med andre innsatser mot samme målgruppe.

7 7 3.7 Barn i rusfamilier Formålet er å heve kompetansen om tidlig identifisering og tidlig intervensjon. Målgruppen er ansatte som kommer i kontakt med barn som lever i risikoutsatte omsorgssituasjoner: barnehager, barneskoler/sfo, helsestasjoner, PPT og barnevernet. 5 kommuner i region sør deltar i programmet i 2014, i tillegg til kommuner i Rogaland og region øst. Deltakerkommuner tilbys 2 samlinger a 2 dager, i tillegg tilbys ressursgruppene en egen samling a 2 dager. De får også veiledning underveis. Tidligere deltakerkommuner følges opp gjennom veiledning og årlige fagdager. Det skal utvikles mer materiell for slik å sikre spredning og implementering både i egen region og gjennom andre KoRus. Vi drifter et nasjonalt BIR- nettverk og støtter og veileder nye KoRus-regioner 3.8 Ungdom og unge voksne Vi vil prøve ut ulike tilnærminger, bl.a. prosjekt i Hurum hvor en ser på sammenhenger mellom Ungdata, Brukerplan og tidlig intervensjon (f.eks. BIR). Videre er vi i gang med en «tenketank» hvor ungdom, og særlig utsatt ungdom, står i fokus. Vi vil også starte opp arbeid med «Optimal student». 4 BEHANDLING Overordna mål er å bistå tjenestene på alle nivåer med å utvikle og vedlikeholde god behandlingskompetanse på rus- (og psykiatri) feltet, med vekt på helhetlige og samordnede behandlingsforløp på tvers av sektorer og nivåer. Til grunn legges sentrale føringer og kvalitetsindikatorer i form av lovverk, retningslinjer og veiledere. Vi ønsker å øke forståelsen av rus som en relasjonell utfordring, med vekt på familie- og generasjonsperspektivet. 4.1 SMI screening og MI Formålet er å øke kunnskapen om screening/kartlegging og MI, få flere til å ta ulike screeningsverktøy i bruk, og vedlikeholde SMI som element i andre relevante sammenhenger. Målgruppen er alle som kommer i kontakt med brukere av rusmidler: NAV, fastleger, legevakt, somatiske avdelinger, rus og psykiatritjenester i kommune og spesialisthelsetjeneste. Vi skal ha minst ett kurs for NAV-ansatte, og gir ytterligere kurs på forespørsel. Ellers inngår SMI som en del av ROP, eldre og rus, frisklivssatsning og «Tidlig inn», slik at metodikken har spredning langt ut over det som her fremkommer som særskilt prosjekt. 4.2 ROP og lokalt rusarbeid Formålet er å spre retningslinjen slik at den tas i bruk i hele regionen. Målgruppen er alle som jobber med ROP-brukere: psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling, kommunale helse - og omsorgstjenester inkl. NAV og Fastleger. Vi skal gjennomføre 2 basiskurs med til sammen minimum 300 deltakere. Videre skal vi avholde ROPidélaboratorier i 5 kommuner. Dette skal danne grunnlag for videre utviklingsarbeid på området, og innsatskommuner skal rekrutteres høst Overdosestrategi Formålet er å bidra faglig for å redusere overdosedødsfall, etablere gode samarbeidsformer med aktuelle kommuner og delta i læringsnettverk i regi av KoRus - Øst. Målgruppen er utvalgte kommuner i regionen: Drammen, Porsgrunn, Arendal. I tillegg vil Skien inviteres med for å ha et Grenlandsperspektiv på arbeidet.

8 8 4.4 Implementering av nye retningslinjer og veiledere Flere veiledere og retningslinjer er underveis. Spredning og implementering ligger i tildelingsbrevet, men veien videre er enda ikke avklart mht. konkretisering av våre tiltak: Veileder forskrivning av vanedannende legemidler, revisjon ferdig 2013 Avrusningsretningslinjen ferdigstilles siste halvdel 2014 Veileder og rundskriv for rusmestringsenhetene - ferdig vår 2014 Veileder i lokalt rus og psykisk helsearbeid i kommunene for voksne - ferdig vår 2014 Veileder for tvang i henhold til Helse- og omsorgsloven - ferdig 2014 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere Formålet å spre kunnskap og gjøre denne funksjonell for implementering. Målgruppen er beskrevet i hver enkelt veileder/retningslinje. Vi skal utarbeide minst ett tiltak for spredning for hver veileder/retningslinje, blant annet gjennom å utarbeide nettbaserte løsninger som videoforedrag og nettkurs. 4.5 FASD Formålet er å bidra til å videreutvikle og spre kompetanse i forhold til å forebygge prenatale russkader og ivareta barn eksponert for rus eller legemidler i svangerskapet. Målgruppe er fagfolk i førstelinje og spesialisthelsetjeneste, barnehage og skole og omsorgspersoner. Vi skal gjennomføre en opplæringspakke i nord bestående to seminarer a 2 dager, i tillegg til ett dagsseminar i Trondheim. 4.6 Fordypningsprogram «Tidlig inn» Formålet er å utvikle et opplæringsprogram som omfatter både forebygging, oppfølging av barn eksponert for rus og legemidler og ivaretakelse av de minste barna i familier der rus er et problem. Programmet skal øke deltakernes kunnskap både om identifisering av gravide og barn som er i risiko, og metoder for intervenering. Målgruppen er kommunejordmødre, helsesøster, ruskonsulent, barnevernstjenesten, kommunepsykologer, kommuneleger, ansatte ved familiesentre, PPT, jordmødre og Bup. Prosjektgruppen skal ha avklart og planlagt kurs i 2014, både omfang og antall. Opplæring igangsettes tidlig vår Barnet & Rusen, årlig konferanse Formålet er å tilby kompetanseheving for fagpersoner som arbeider i kommune og i spesialisthelsetjeneneste. Målgruppen er ansatte i barnevern, helsestasjon, rustjenester, psykisk helse, PP-tjeneste samt ansatte i spesialisttjenester som TSB, psykisk helse, familievern m.fl. Konferansen gjennomføres over 3 dager og målet er minst 350 deltakere. 4.8 Nettverk avgiftning Formålet er «Beste praksis» og erfaringsutveksling for avgiftningsenheter i regionen. Målgruppen er ansatte på avgiftningsenheter, begrenset oppad til 40 deltakere. Det gjennomføres 2 samlinger a 2 dager per år. 4.9 Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner som arbeider med gravide rusmiddelavhengige og foreldre med små barn Formålet er å skape en arena for erfaringsutveksling og videreutvikling av godt faglig og metodisk arbeid. Målgruppen er fagpersoner som arbeider i institusjoner innenfor Bufetat eller TSB og som har gravide og/eller familier med små barn som innlagt på institusjonen. Det skal gjennomføres 2 samlinger i året over 2 dager.

9 Fag- og kvalitetsutviklingsprosjekt Formålet er å bistå i å styrke samhandling horisontalt i spesialisthelsetjenesten, og vertikalt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene med vekt på familie- og generasjonsperspektivet. Målgruppen er ansatte i rus- og psykiatrifeltet i spesialisthelsetjeneste og kommuner: sykehuset Telemark, Borgestadklinikken og kommuner i Grenland. Det er planlagt flere samlinger i arbeidsgruppa, samt minst 2 plenumssamlinger i SÆRSKILT OPPDRAG 5.1 Rusfag Rusfag kommer ut to ganger per år, et temanummer og en artikkelsamling. Vi har redaksjonsansvar for bladet, og bidrar i tillegg med artikler. 6 ANDRE OPPGAVER OG INNSATSER Vi samarbeider tett med ulike aktører i regionen. Sammen med Fylkesmennene og de regionale HF ene har vi etablert et regionalt samarbeidsforum som har en egen regional kompetanseutviklingsplan i tillegg til rusfaglige fora i hvert fylke. RVTS Sør og RBUP øst og sør er også svært viktige samarbeidspartnere for oss. Videre bidrar vi på ulike nettverk, samlinger, kurs og konferanser rundt om i regionen. Vi har også en rekke forelesningsoppdrag i og utenfor egen region, og bidrar ved behov inn i ulike grunn-, etter- og videreutdanninger på høgskolenivå. Kommunikasjonsarbeid har vært et satsingsområde for oss de siste årene, og skal fortsatt være det. Gjennom aktiv bruk av facebook, blogg, hjemmeside og twitter når vi mange nye og kanskje andre brukere enn gjennom de tradisjonelle kommunikasjonskanalene. 7 OVERSIKT OVER ANSATTE Se egen oversikt. 8 BUDSJETT Se egen oversikt.

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Mot til å se evne til å handle

Mot til å se evne til å handle Mot til å se evne til å handle Fokusområder i kommunene: Utvikle barnehage, skole og hjelpeapparat som en helhet Tidlig innsats Tilrettelegge et læringsmiljø som er tilpasset det enkelte barn sitt behov

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Virksomhetsplan KoRus Sør 2012

Virksomhetsplan KoRus Sør 2012 Virksomhetsplan KoRus Sør 2012 Kompetansesenter rus region sør Kompetansesenter rus region sør (KoRus Sør) er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vårt

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei Frisklivssentraler Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei 25.10.2017 https://www.mentimeter.com/s/2fb07db2287ed4de09d91016b7c8ccde/d6d4e481f3ea/edit www.menti.com 3 Kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak

Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak Disposisjon Hvorfor ungsinn.uit.no? Politisk og faglig bakgrunnen for etableringen av Ungsinn Tall, begreper og teori Etableringen

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2.

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. juni 2017 Hvem er de «utsatte barn og unge»? Hvorfor er det viktig

Detaljer

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen Ung i Agder 03.11.16 Elisabeth Urstad Bakgrunn Kilde: SSB Det er sosial ulikhet i hvem som fullfører videregående opplæring Prosentandel som gjennomfører videregående

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Nasjonal rusmiddelpolitikk

Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonal rusmiddelpolitikk Nasjonale føringer og Helsedirektoratets arbeid med studenter og alkohol 12.06.2013 1 Alkoholens rolle i studentkulturen Viktig inngangsbillett til studentmiljøet Inkluderende

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer