MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl april 2014 kl Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen E-verka E: Kommunene K: Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune Ingrid Brennmoen, Røros kommune Petter Hermansen, Røros kommune (dag 1) Statens kartverk S: Mardal Alf Egil Aaberge Telenor T: Landbruket L: Julia Olsson (for Tore Bjørkli) Jernbaneverket B: Håvard Moe (for Sigmund Sæther) Fylkeskommunen Forfall: Ikke møtt: FK: Frode Brataas Hans Kummernes, Telenor Roger Espen, Trønderenergi Agenda: 24. april o Bli kjent med Røros 25. april o Referat fra siste møte o Status ND-arbeidet i fylket o Informasjon om GIS-nettverket for kommunene o Rapport fra årets FDV-årsmøter o Runde rundt bordet o Organisering av Norge digitalt aktiviteten i fylket. Behov for justeringer i utvalg og hvem som er medlemmer? o Hvordan stimulere til økt kommunesamarbeid? Gjensidig informasjon om pågående aktiviteter og diskusjon om mulige nye tiltak o Kan FGU bidra til at alle kommuner gjennomfører vegadressering? o Hva kan vi bidra med for å øke rekrutteringen til vår bransje? o Kartlager for laserdata og ortofoto o Planlegge rammene for fellesmøte for ND-utvalgene

2 Side 2 av 5 Sak Innhold Oppfølging 1/2014 Bli kjent md Røros Ingrid og Petter fortalte orienterte om relevante aktiviteter i Røros og fortalte om hvordan de arbeidet. Etter presentasjonen hadde vi en flott byvandring i Røros med temaene: Trender og utfordringer i forvaltningen, utvikling og planlegging av tettstedet Røros (Bergstaden). I det historiske sentrum og i randområdene Litt om forvaltningen av den verneverdige bygningsmassen Litt lokalhistorie Takk til Ingrid og Petter for et flott opplegg! Fotograf: Alf Egil Aaberge 2/2014 Referat fra forrige møte Ingen merknader. 3/2014 Status for ND-arbeidet orienterte om status for Norge digitalt arbeidet i Sør-Trøndelag. Se vedlagt presentasjon. For alle hovedsatsingene i Geodataplanen er det aktiviteter (pågående eller planlagte). Unntaket er satsingsområdet Stimulere til økt utnytting av etablerte laserdata. FGU ønsker at det i 2014 skal arrangeres en fagdag/workshop om laserdata, gjerne i samarbeid med Geoforum. Programkomite: - Håvard (også medlem i Basisdatautvalget) - Ingrid - Julia (også leder av Geoforum og leder av GIS-nettverket) - Gaute Arnekleiv, Fylkesmannen, er også ønsket i programkomiteen. Dette fordi han har god kunnskap om skogtaksering. Håvard (Kartverket bidrar gjerne med praktisk opplegg)

3 Håvard tar initiativ til å starte en prosess for å lage en fagdag/workshop. Side 3 av 5 FGU ønsker at dagen skal være praktisk rettet. Aktuelle tema å ta opp på en slik dag kan være: - Kort intro til innhold i laserdataene (datastandard) - Hvordan få oversikt over hva som finnes av laserdata (metadata) - Forvaltningsrutiner - Øvelse i praktisk anvendelse av egne laserdata. Dette bør være hovedfokus på dagen 4/2014 Informasjon om GIS-nettverket for kommunene Julia orienterte om det nye GIS-nettverket. Mer info på Det har vært en vellykket oppstart av nettverket i vinter. Ny samling under planlegging til høsten. Planen er å gjennomføre 1-2 samlinger i året, og man har fått tilsagn om støtte til nettverket i en 4-årsperiode. Åsmund har erfaringer fra tilsvarende opplegg i sin tidligere jobb i Forsvaret. Kanskje GIS-nettverket kan dra nytte av Åsmund sin erfaring? 5/2014 Rapport fra årets FDV-årsmøter Se artikkel på Kartverket/Trondheim/Nyheter/Stort-engasjement-pa-FDV-arsmotene/ Det var gode erfaringer med årets opplegg og det er ønskelig å videreføre opplegget til neste år. Fremdeles er det en utfordring i fylket at det er stor variasjon i hvor mye endringsdata som partene leverer inn gjennom vedlikeholdet. FGU ønsker at Kartverket ser på hvordan godtgjøring av FDV-arbeidet skal gjøres slik at de som gjør en god jobb får mer godtgjørelse enn de som ikke leverer ihht avtale. På neste møte i Geovekst-forum skal FDV-økonomimodellen være tema. Åsmund, som er medlem i Geovekst-forum, tar med FGU sine synspunkter inn i diskusjonene i Geovekst-forum. Åsmund 6/2014 Organisering av Norge digitalt aktiviteten i fylket. Behov for justeringer i utvalg og hvem som er medlemmer? Konklusjon fra diskusjonen er at FGU ønsker at Plan- og Temadatautvalget skal slås sammen til ett utvalg. Frem til nå har det vært nyttig å ha to adskilte utvalg, men FGU mener at det nå er hensiktsmessig å slå sammen utvalgene. Bakgrunnen for dette er: Plansatsingen i fylket har kommet langt (digitaliseringsprosjekter og etablering av planregister). Det vil være naturlig å se mer på bruk av temadata i arealplanleggingen fremover. Blålysetatene er ikke like aktive i temadatautvalget som tidligere og fokus er i større grad anvendelse av temadata. Det offentlige kartgrunnlaget, som etter planen vil bli definert i sommer, vil være et naturlig felles arbeidsområde for både plan- og temadataarbeidet i fylket GIS-nettverket for kommunene har kommet som et nytt møtested og har til dels samme fokus som utvalgene

4 Side 4 av 5 Med sammenslåingen av Plan- og Temadatautvalget vil Sør-Trøndelag ha samme organisering som de fleste fylkene i Norge. Ved sammenslåing er det viktig å få med medlemmer som dekker begge fagområdene. Ved behov kan man etablere arbeidsgrupper som skal behandle spesielle tema. FGU ønsker at man får med enda flere kommuner i utvalgene og at kommunerepresentantene skal representere mangfoldet av kommuner i fylket (store, små, mellomstore, fjell, kyst etc). FGU ønsker mer åpenhet og informasjon rundt arbeidet i utvalgene. Det bør være åpne referat og man lage et system for å sikre at informasjonen fra møtene når frem til alle Norge digitalt partene i fylket. Dette blir egen sak på fellesmøtet for utvalgene. 7/2014 Hvordan stimulere til økt kommunesamarbeid? Gjensidig informasjon om pågående aktiviteter og diskusjon om mulige nye tiltak og Julia orienterte om pågående arbeid knyttet til fylkespilot for kommunesamarbeid i Sør-Trøndelag. Se også vedlagte presentasjon. Ingrid har meget positive erfaringer med kommunesamarbeid i Nord- Østerdalen ( Hamar-modellen ) og anbefaler at man arbeider for å få til en tilsvarende modell i Sør-Trøndelag. Julia og tar opp dette med Fylkesmannen for å se på mulig samordning med pilotprosjektet. FGU anbefaler at man i GIS-nettverket for kommunene tar opp kommunesamarbeid som eget tema på neste samling. Julia og Julia 8/2014 Kan FGU bidra til at alle kommuner gjennomfører vegadressering? Mange kommuner i fylket arbeider godt med vegadressering, men det er en del kommuner som ikke prioriterer dette arbeidet. Det er kommunen som er ansvarlig for adressering. Kartverket ønsket innspill fra FGU på om det var aktiviteter Kartverket, som sentral matrikkelmyndighet, kan iverksette for å stimulere til økt vegadressering i fylket. Utover ordinært veiledningsarbeid kan disse tiltakene være aktuelle: - Medieoppslag med tabloide overskrifter - Nå frem i ledermøter, for eksempel OR-konferansen - Direkte kontakt med rådmann Kartverket 9/2014 Hva kan vi bidra med for å øke rekrutteringen til vår bransje? En av satsingene i geodataplanen er å bidra til økt rekruttering. På grunn av knapp tid ble denne saken ikke diskutert. Julia, Mona, Åsmund og fikk i oppgave å lage en oversikt over pågående rekrutteringstiltak i fylket og se på muligheten for en økt og samordnet aktivitet. tar initiativ til et lunsjmøte for å diskutere saken. 10/2014 Kartlager for laserdata og ortofoto Det er en utfordring for brukerne at det ikke finnes en nasjonal forvaltningsløsning for laserdata. For ortofoto finnes Norge i bilder som fungerer godt, og det er sterkt ønskelig med en tilsvarende løsning for laserdata. Slik det er nå er det ikke enkelt å få oversikt over tilgjengelige

5 laserdata og metadata om prosjektene. Side 5 av 5 Det pågår et arbeid med å lage en egen forvaltningsløsningen for laserdata, men dette arbeidet tar lengre tid enn antatt. Oppfølgingspunkter: - Når denne saken diskuteres i Geovekst-forum, orienterer Åsmund om innspillene i FGU - Det er mulig å sette opp en midlertidig ftp-server (eller tilsvarende) for distribusjon i Sør-trøndelag. Kartverket har ikke diskkapasitet til dette. Frode sjekker om fylkeskommunen kan ha lagringsplass - Kartverket vurderer om det ikke skal legges ut metadata om eksisterende data på Kartverkets hjemmeside. Kartverket har laget egne enkle faktaark som kan være nyttige for flere. Åsmund Frode 11/2014 Planlegge rammene for fellesmøte for ND-utvalgene Fellesmøtet er berammet til 19. juni. Hverken Fylkesmannen og fylkeskommunen kan stille denne dagen og Kartverket ble oppfordret til å endre møtedato. Etter møtet har Kartverket besluttet å flytte møtet til etter sommeren. Dette slik at Fylkesmannen og fylkeskommunen kan delta. Programmet for dagen skal ligge innenfor disse rammene: - Nytt fra Norge digitalt sentralt - Arbeidsutvalgenes time. Utvalgene orienterer om pågående aktiviteter og planer fremover. - Nytt fra FGU. Organisering av Norge digitalt i fylket, sammensetting av utvalgene, informasjonsflyt, felles aktivitetskalender Kartverket får i oppgave å sørge for at utvalgene forbereder arbeidsutvalgenes time og for å ferdigstille programmet. 12/2014 Runde rundt bordet Det ble ikke tid til en egen runde rundt bordet denne gangen, men ettersom møtet gikk over to dager og gjensidig informasjon ble gitt fortløpende, så var ikke dette like nødvendig heller. 13/2014 Neste møte - Fellesmøte for utvalgene etter sommeren (dato ikke fastsatt) - Høstmøte slutten av oktober for behandling av Geodataplanen ( sender ut en doodle etter sommeren for å finne dato) - Norge digitalt årsmøte (julemøtet) 9. desember Trondheim 21. mai 2014 Mardal referent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer