Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for Bjugn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn"

Transkript

1 Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1627 Bjugn 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen Side 1/ 6

2 Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Bjugn kommune K K1627 Geir Øyvind Hassel Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Svein Winsjansen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi A/S E E2 Roger Espen Bjugn kommune K K1627 Geir Øyvind Hassel Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Svein Winsjansen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi A/S E E2 Bjugn kommune K K1627 Kjell Vingen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Fosenkraft AS E E3 Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen Region midt V SVST TrønderEnergi A/S E E2 Bjugn kommune K K1627 Astrid Bjørnhild Rømme Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fosenkraft AS E E3 Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen for I 2014 var også fylkeskommunen og fylkesmennene FDV parter, mens deres tilskudd til planer kommer for 2015 som del av Norge Digitalt avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene Side 2/ 6

3 Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlikeholds-og Driftsoppgaver (FDV vedlegg 2) Kommune: 1627 WebKart Kommunens kartsystem WinMap Primærdatasett Rettighetshaver Forvalt. system Mnd planlagt FDV runde FKB-Bygning V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-BygnAnlegg V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-PblTiltak V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Veg V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-TraktorvegSti V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Vegnett V K S SOSI originaldata febr, okt FKB-AR5 V E K S T L E SOSI originaldata febr, okt FKB-Ledning V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Høydekurve V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Vann V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Arealbruk V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Lufthavn V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Bane V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Naturinfo V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Tekst5000 V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Tekst1000 V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-Servitutt V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt FKB-LedningVa V E K S T L E SOSI endringsdata febr, okt PLAN-Reguleringsplaner K SOSI originaldata febr, okt PLAN-kommuneplaner K SOSI originaldata febr, okt Merknad Litt forklaring: Kommunens Web-kart: Web adressa til kartportal hos kommunen med løpende oppdaterte data. Forklaring til kolonnenen: 1 : Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. 2: Oversikt over rettighetshavere til hvert datasett. 3: Forvaltningssystem Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere (egentlig mellom kommunen og kartverket) a) SOSI originaldata: Originalen ligger i kommunen. Kommunen sender SOSI-filer for datasettet til kartverket for kontroll og distribusjon b) SOSI endringsdata: Originaldata lgger i kartverket. Kommunen og øvrige parter sender endringsdata på SOSI filer til kartverket som besørger disse innlagt i originalen og distribuert c) Geosynkronisering: Originalen forvaltes av kommunen. Data synkroniseres løpende til en kopi hos kartverket som besørger distribusjon. d) Direkte oppdatering: Data forvaltes i sentral base. Direket oppdatering fra kommuner og andre eksterne parter 4: Månedangivelsre for planlagt FDV runde Side 3/ 6

4 Vedlegg 3. Kostnadsoversikt LVEGST27 BJUGN Se Plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring x 6, Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer x 0 Føring av baser for kommnen S Timer x (BygnAnl, Veg) x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20xx Firma fastpris x Kvalitetsheving Kvalitetsheving av base S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 x Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 0 Prosjektets totalkostnader x SUM x Administrasjon: Administrasjon og distrubisjon av data. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel i FDV til organisasjonen Geovekst-kommune som ivaretar kommunene rolle sentralt i Geovekst. Oppdateringsansvar: Økonomimodellen for FDV fra og med 2015 tilsier at kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept oregående år). Godthjøringen er 90% av timepris pr bygg. Godtgjørslen gjelder for alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering.: Godgjørslen for oppdateingsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Databaseredigering: Arbeid i kartverket med bearbeiding godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene kan etter avtale registereing som ekstraarbeid som kommer i fratrekk for kommunen. Tilsvarende hvis kartverkets levaranser inneholder feil/mangler. Ekstraarbeid kan også avtales hvis kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for reg.plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutseting om 6 mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt tilgodebeløp for Side 4/ 6

5 Vedlegg 4. Kostnadsdeling Bjugn LVEGST27 BJUGN PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1627 SKTRH TN FMLAST E3 50 Administrasjon 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100, Omløpsfoto GSD25 6,0 1,0 32,0 28,0 8,0 18,0 7,0 100,0 200 Kvalitetsheving 8,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100, Kommuneplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100, KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVST E2 K1627 SKTRH TN FMLAST E3 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 1,0 35,0 27,0 12,0 6,0 11, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 964 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 964 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 964 Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 964 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part 3. Egeninnsats for hver part som det framgår av 4. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) Side 5/ 6

6 Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2015 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 964 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad Side 6/ 6

Revidert. FDV-avtale

Revidert. FDV-avtale Årsmøtet Revidert FDV-avtale Ny revidert avtale inngås i 2013. Største endring: Plan Avtalen sendes ut for underskrift når referater fra årsmøtet er godkjent. Planinformasjon i Norge digitalt Juni 2011

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef

Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef Vedlikeholdsårsmøte FDV: Arne Olav Berg, fylkeskartsjef Generelt 1 Total utgift: ca. 574.000 kr. Fordeling: ** Kommunene: 320 ** Skog og landskap: 60 ** Kartverket: 86 (263 timer) ** Kurskostnader: 23

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) PROSJEKTREGNSKAP Nyheter i JOBOFFICE versjon 14.1 Innhold PROSJEKTREGNSKAP... 3 Budsjett fra anbud... 3

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer