Årsmelding Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:19

2 Innhold Hovedtrekk Fornying... 6 Forvaltning Formidling Forskning og kunnskapsutvikling Personale Oslo Museums Styre Styrets beretning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Forsidefoto: Fra utstillingsprosjektet «innsyn=innsikt» av Vibeke Jensen på Galleri IKM. Her fra veggen på Byporten utenfor Oslo S Foto: Hilde Maisey / Vibeke Jensen 2 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:20

3 Karl Johans gate ca Et av bildene vist i foajeen på Oslo Nye Teater i forbindelse med oppsetningen av forestillingen «Trollbyen» Foto: Mittet & Co A.S. / Oslo Museum Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:22

4 Hovedtrekk 2010 Visjon 2014: Oslo Museum er en utfordrende samfunnsaktør og attraktiv møteplass i den flerkulturelle storbyen. (Oslo Museums strategiplan ) Stillstand i tilskuddet fra Oslo kommune i flere år, økte lønnskostnader og høye strømpriser har bidratt til at museet også i 2010 hadde en svært stram økonomi. En fornyelse av den 30 år gamle byhistoriske basisutstillingen på Frogner lot seg derfor ikke realisere i Styret vedtok å si opp avtalen om leie av Gamle Rådhus, og Teatermuseets samling ble flyttet til Frogner for å redusere kostnader fra Av positive hovedtrekk må nevnes at Oslo Museum fikk gitt både den digitale forvaltningen, formidlingen og forskningen et kvalitetsløft i Samfunnsrollen I 2010 er det gjennomført flere dialog- og debattmøter om aktuelle og relevante temaer i samtiden, eksempelvis om moralpolitiet på Grønland og byutviklingen i Bjørvika. Museet har som formål å spre kunnskap om minoriteter og kulturelt mangfold og en egen avdeling dedikert til dette. Museet er nav i Mangfoldsnettverket. Interkulturelt Museum (IKM) fylte 20 år i 2010 og markerte dette med seminaret «Prat og praksis». Museet deltar også i andre nasjonale museumsnettverk som eksempelvis «Brudd». Der arbeides det med kunnskapsutvikling og formidling av vanskelige temaer og historier. I 2010 ble forskning og kunnskapsutvikling ved Oslo Museum gitt et betydelig løft med fire større prosjekter: ett doktorgradsprosjekt tilknyttet Universitetet i Oslo innen immateriell kulturarv (lyd), ett innen museologi støttet av Norsk kulturråd, ett på museets portrettsamling og ett innen bygningshistorie (Frogner). I formidlingen ble flere temporære utstillinger produsert av museet selv eller i samarbeid med andre. Eksempelvis utstillingen «Da vi ble moderne» om det glade 60-tallet, med fotografier fra museets arkiver, og «Hvor lenge varer en krig?» av André Clemetsen i samarbeid med Lokalhistorisk Institutt. Digital formidling I likhet med forskningen, ble museets digitale forvaltning og formidling gitt et løft i 2010 med lanseringen av no og produksjonen av en rekke digitale fortellinger, herunder opplæring av flere medarbeidere i dette formidlingsverktøyet. Museet gjennomførte et skoleprosjekt i digitale fortellinger: «Kjenner du Oslo egentlig?» som ligger på Prosjektet «innsyn=innsikt» i Galleri IKM av kunstneren Vibeke Jensen besto av utstilling, interaktive tekstskulpturer og lystavler i Oslo sentrum, nettside (http://insight.no.com/no) med blogg og diskusjonsforum. Det ble også igangsatt et arbeid med fornying av nettsidene, etablering av museet på sosiale medier, og styret vedtok å ansette en nettredaktør fra 2011 til arbeidet med en fornying av digitale tilbud og tjenester. Publikumsbesøket På grunn av økonomisituasjonen ble ressursene satt inn i mange, mindre formidlingstilbud og arrangementer for å opprettholde publikumsbesøket. Tallene til høyre viser at det var en god strategi. Besøket på Frogner og Grønland har vært stabilt. Publikumsøkningen på arrangementer i 2010 skyldes økt besøk til «Kjenn din by» og familiearrangementer som eksempelvis «Barnas verdensdager». Personalforvaltning og økonomi Undersøkelse viste at medarbeidertilfredsheten fikk en betydelig forbedring i Det ble utformet kompetanse- og opplæringsplan, retningslinjer 4 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:22

5 Fra det digitale skoleprosjektet «Kjenner du Oslo, egentlig?» Foto: Fredrik Birkelund / Oslo Museum og rutiner for HMS-arbeidet, og bedriftshelsetjenesten foretok vernerunder. Museet fikk i 2010 to tilsyn fra Arbeidstilsynet uten pålegg. Sykefraværet var 3,6 %. I 2010 var museets inntekter kr, mens utgiftene var kr. Regnskapet er oppgjort og revidert med et driftsresultat på kr før overføringer. Årets resultat ble et overskudd på kr. Museet har en akseptabel egenkapital. Museet takker for støtte fra Kulturdepartementet og Oslo Kommune til driften. Vi takker også for prosjekttilskudd fra ABM-utvikling, Den kulturelle skolesekken, Den Kulturelle spaserstokken, Sykehjemsetaten Oslo Kommune, Norsk kulturråd, KORO, Stiftelsen Fritt Ord, Rikskonsertene, Universitetet i Oslo v/culcom, Du store Verden! og Frognerparkens Venner. Vibeke Mohr, direktør Publikumsbesøket i 2010 Oslo Museum hadde en slik utvikling av publikumsbesøket fra 2009 til 2010: Oslo Museum Totalbesøk Besøk på arenaene Vandreutstillinger Barn/unge Arrangement , 20, 0, PMS FRITT ORD FRITT ORD Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:25

6 Fornying MÅL: Gjennom faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. (St.meld. nr. 49. ( ) Framtidas museum) Det skjer et løpende utviklingsarbeid for en fornyelse av museet som en moderne kunnskapsbedrift med en ny samfunnsrolle. Ledelsen har tilstrebet minimal ressursbruk til administrasjon og maksimal til faglig utvikling og profesjonalisering innenfor funksjonene forskning, formidling og forvaltning. Museets strategiplan angir fornyelsen med en sterk vektlegging av samfunnsrollen med fokus på samtid, minoriteter og marginaliserte grupper. Men også samarbeid eksternt er en vesentlig forutsetning for faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering. DET NASJONALE MUSEUMSNETTVERKET Oslo Museums avdeling Interkulturelt Museum (IKM) er nav for Mangfoldsnettverket og deltar i det nasjonale nettverket både for å sikre egen faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering, og for å bidra til kompetanseoverføring til andre museer. Museet deltar på samlinger i nettverkene og i konkrete prosjekter. Museet har i 2010 deltatt i prosjekter, møter og seminarer i regi av følgende nettverk: Fotonettverket: Deltatt på landskonferansen på Lillehammer, nettverksmøte i Vadsø og seminaret «Ends of Photography» på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Magasin-nettverket: Deltatt på seminar om muggsanering i Bergen og utforming av magasinbygg i Trondheim. Samtidsnettverket: Deltatt på seminar på Gardermoen om evaluering og videreføring av nettverket Brudd-nettverket (i regi av ABM-u): Deltatt på samling på Arran Lulesamisk senter, Nordland. Avdelingsleder Lars Emil Hansen har sittet i en rådgivende gruppe for vurdering av den videre utvikling av Brudd-nettverket. Herregårds-nettverket: Ingen aktivitet i Nav for Mangfoldsnettverket Nasjonalt Museumsnettverk for Minoriteter og Kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket) ble etablert høsten 2006 og består av i alt 22 museer med Oslo Museum som nav. Religionshistoriker Gazi Özcan på Oslo Museum jobber 50 % som nettverkskoordinator. Fra ABM-u har Mangfoldsnettverket fått støtte til disse to prosjektene: «Mangfold i museene» I 2010 har nettverket videreført det flerårige prosjektet «Mangfold i museene» (Mim), der hensikten er å heve kompetansen og utvikle museenes perspektiver ved å øke antallet personer med minoritetsbakgrunn i sektoren. Sentralt i prosjektet står ideen om et utvidet perspektiv i museene. «Mangfold i museene» er et todelt prosjekt der en praktisk hospiteringsordning og en teoretisk innføringsdel sammen utgjør prosjektets helhet. I løpet av 2010 har 7 rekrutter og 6 nettverksmuseer deltatt i prosjektet. Blant deltagerne er både nasjonale minoriteter (romanifolket) og nyere minoriteter med bakgrunn fra Pakistan, Colombia, Russland, Kenya, Sierra Leone og USA representert. Museene som har deltatt er: Glomdalsmuseet, Norsk Folkemuseum, Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, Perspektivet Museum, Gjenreisningsmuseet og Oslo Museum. Gjennom året har rekruttene gjennomført en praksisperiode på et av nettverksmuseene, deltatt på 3 teoretiske samlinger og gjennomført 6 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:26

7 kurs i intervjuteknikk. Prosjektet er av stor viktighet som strategi for å ivareta det kulturelle mangfoldet i museumssektoren, og blir videreført i «Spor på stedet» «Spor på stedet» er et samarbeidsprosjekt i mangfoldsnettverket. Museene som er med er Ryfylkemuseet, Haugalandmuseene, Akershusmuseene, Arran Lulesamisk Senter, Glomdalsmuseet, Opplandsarkivet, Follo Museum og Oslo Museum. Det har vært to møter i samarbeidsgruppa. Alle museene har valgt en informant hver, og jobber med intervjumateriale. Prosjektet forventes ferdigstilt våren Arbeidet genererer diskusjon og erfaringsutveksling om innsamling og forskning på mangfoldsfeltet. INTERNASJONALT SAMARBEID «On Independence and the Ambivalence of Promise» - Art Photography Residency Program at CCA - Lagos, Nigeria. Kurator for Galleri IKM ble invitert av Centre of Contemporary Art, Lagos ved kurator Bisi Silva til å holde foredrag om arbeidet med Galleri IKM på Oslo Museum. I tillegg gikk oppdraget ut på å gi kunstfaglig veiledning og delta i diverse kunsthistoriske debatter om videreutvikling av samtidskunst med hovedvekt på fotografi i en afrikansk kontekst. Workshopen ble holdt i Lagos, Nigeria og endte i en utstilling. 13 kunstnere fra det afrikanske kontinentet deltok, og 14 andre internasjonale kunstnere/kuratorer var inviterte. Museets kurator var til stede fra Immateriell kulturarv I januar 2010 igangsatte Oslo Museum et større forskningsprosjekt om lyd som immateriell kulturarv, der fokuset er rettet mot personer med migrasjonserfaring og deres lydomgivelser. (Se kapittel Forskning og kompetanseutvikling.) «On Independence and the Ambivalence of Promise» - Lagos, Nigeria Foto: Mark Wennberg Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:27

8 Vår alles kjære Wenche Foss fotografert på Herre gård i 1962 av Rigmor Dahl Delphin. Bildet var ett av objekter som ble digitalisert og lagt ut på Oslobilder i unike besøkende 8 minutter i gjennomsnitt søkbare bilder 8 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:29

9 Grunnlovsjubileet 2014 Det har vært flere drøftinger av mulige tiltak i forbindelse med grunnlovsjubileet i Oslo Museum vil gjøre en markering i den nye basisutstillingen. Dermed blir det en varig investering. Dagens basisutstilling om Oslos historie er nærmere 30 år gammel og trenger veldig en fornyelse. I en ny byhistorisk utstilling er stikkordene individer, mangfold og urbane endringsprosesser og de demokratiske verdiene skal problematiseres. I 2010 fikk museet bistand fra KEY- arkitekter ved Julia Yran til å lage en prosjektplan med kostnadsoversikt som underlag for videre arbeid med finansiering av utstillingen. Målet er at utstillingen skal stå ferdig til hovedstads- og grunnlovsjubileet i Samarbeid med Oslo Nye Teater Museet innledet i 2010 et strategisk samarbeid med byens eget teater i produksjonen av forestillingen «Trollbyen». Museets personale bidro med kunnskap om byhistorie ved kick-off for produksjonen og med foredrag og byvandringer i samarbeid med teatret. Det var enighet om at samarbeidet var fruktbart og at de to institusjonene skal fortsette og utveksle tjenester og kompetanse. Digitalisering av samlingene Siden midt på 1990-tallet har museets Primus-katalog kun vært tilgjengelig for brukere av museets database. Besøkende utenfra har måttet komme til museet for å ta del i samlingen. Det har vært høy aktivitet i det digitale samlingsarbeidet i Oslo Museums foto- og kunstsamling er prioritert i det digitale samlingsarbeidet. Fotosamlingen er omfattende både i motiv, innhold og kvantitet. Museet har tatt mål av seg å få digitalisert og katalogisert 4000 fotografier pr/år fremover. Det digitaliseres langs to akser; etterspørsel utenfra og museets egne prioriteringer. Målet for arbeidet med museets kunstsamling er at all kunst (maleri, akvarell, papirkunst, tegninger) skal være avfotografert innen Det er restanser på overkant av 1000 objekter. Gjenstandssamlingen blir digitalt tilgjengeliggjort fortløpende gjennom gjenkjennelsesfoto. Digital samlingsformidling Nettstedet ble lansert på IKM den 3. mars. Styreleder Per Ditlev-Simonsen, direktør i kulturetaten Gro Balas og byråd for kultur- og utdanning Torger Ødegaard åpnet nettstedet for en fullsatt sal. Medarbeidere ved museet og Byarkivet, samt billedredaktør og forfatter Beate Muri, bisto med faglige innlegg. Oslo Museum la inn objekter, og ved utgangen av 2010 hadde museet lagt til ytterligere objekter. I tillegg til fotografier er et par tusen kunstobjekter og noen relevante gjenstander søkbare på og Besøk til nettstedet har vist en stor interesse for historiske oslobilder. Uken etter lanseringen var besøkende innom med en gjennomsnittstid på ca. tolv minutter, mens totalt unike besøkende i 2010 ble I underkant av halvparten av de besøkende var flere ganger med en gjennomsnittstid på nesten 8 minutter. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av nettstedet og brukervennligheten av informasjonen. I 2011 vil det bli gjennomført en brukertest for utviklingsarbeidet videre. Flere institusjoner ble i 2010 invitert til deltakelse, og disse takket ja: Norsk Teknisk Museum, Norsk Telemuseum, «(...)utvikle digital forvaltning og formidling» Norsk Folkemuseum, Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv, Deichmanske bibliotek og Universitetsbiblioteket i Bergen. I tillegg til nettstedet driver museet samtidsdokumentasjon som også tilgjengeliggjøres gjennom oslobilder og digitalt museum. Nye digitale fortellinger kompetanseheving I 2010 har syv medarbeidere vært på kurs i digitale historiefortellinger i regi av ABM-u og Telemuseet. De fleste resultatene av dette er å finne på Noen av historiene kan også betraktes som del av forprosjektet til nært forestående utstillingsprosjekter som «Spor Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:29

10 Fra utstillingen «Og dansen går videre» på Gamle Rådhus om danseren og koreografen Rita Tori. Foto: Ukjent / Oslo Museum på stedet» og «Hvorfor har ingen fortalt meg noe om dette?». Historiene som ble laget i 2010 spenner tematisk vidt fra historier om gjenstander og bilder i museets samling (samlingsformidling) til små biografier, historier om hendelser og refleksjoner rundt formidlingsopplegg tilrettelagt for spesielle grupper (demente). I september deltok åtte ansatte på en workshop på Intermedia, UiO om ulike digitale teknologier til bruk i utstillinger, vandringer og prosjekter. «Kjenner du Oslo, egentlig?» I dette kulturelle skolesekkprosjektet var oppvekst i storbyen det sentrale temaet. Elevene som representerte en østkant- og en vestkantskole ble bedt om å kommentere myten om den delte byen. 11 digitale historier ble produsert i løpet av to uker og er publisert på no. Begrepene Østkanten og Vestkanten har historiske forklaringer i byen, men alt tyder på at de utgjør seige strukturer med aktualitet og relevans i den flerkulturelle hovedstaden. Prosjektet krevde nye tverrfaglige team som resulterte i et lærerikt samarbeid med kolleger i andre avdelinger, studenter fra Høgskolen i Oslo samt elever og lærere på ungdomstrinnet. Prosjektet videreføres i Vibeke Jensen: «innsyn=innsikt» (Galleri IKM) innsyn=innsikt var et større prosjekt som omfattet utstilling, interaktive tekstskulpturer og lystavler i Oslo sentrum, nettside (http://insight.no.com/no) med blogg og diskusjonsforum samt en gratis avis med informasjon. Prosjektets mål var å belyse ulike sider ved migrasjon, språkbruk og ordets makt. (Se også under kapittel Formidling) Akerselva digitalt. Formidling av arbeiderkultur i Oslo Museet har vært i dialog med Kulturdepartementet, bydel Sagene, Sagene sentral/ Hønse-Lovisas hus og Norsk 10 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:30

11 Akerselva v/ Hausmanns bro ca Foto: Inger Munch / Oslo Museum Teknisk Museum (NTM) om formidling av arbeiderkultur i Oslo. Høsten 2010 begynte vi sammen med NTM, bydel Sagene og forskningssentret Intermedia ved UiO å utrede muligheten for å lage en digital guide til Akerselva-området. NTM søkte i samarbeid med Oslo Museum prosjektmidler fra ABM-utvikling for gjennomføring og videreutvikling i «(...)solide institusjoner» Økonomi Det har i 2010 vært gjennomført en meget streng kostnadskontroll, og styret er blitt forelagt prognoser ved hvert styremøte og muligheter for kostnadsreduksjoner. De uvanlig høye strømkostnadene ble en stor belastning i Men regnskapet gikk i balanse både i 2009 og 2010 takket være personalets iherdige innsats. Museet har en egenkapital på i underkant av 2 mill kr og en fondsavsetning på kr til ny basisutstilling på Frogner. Da Oslo Museum ikke eier bygninger, er egenkapital i slik størrelsesorden akseptabel. Styret har likevel en ambisjon om at den må økes på sikt. Personalforvaltning, HMS og ledelse Oslo Museum er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen HSH. Museet utarbeidet i 2010 en kompetanseplan som styringsverktøy for utviklings- og rekrutteringsarbeidet i planperioden Den enkelte medarbeiders opplæringsbehov og ønsker ble dokumentert og samlet i en opplæringsplan. Det har blitt gjennomført interne opplæringsmøter for å øke datakunnskapen innenfor ulike programmer. I tillegg har ansatte deltatt på en rekke eksterne kurs, seminarer og nettverksmøter. Museet engasjerte i 2010 Terje Larsen i rådgivningsfirmaet Tho- Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:31

12 mas International as til ledelses- og organisasjonsutvikling. I samarbeid med avdelingslederne ble det gjennomført en personlig profilanalyse av alle medarbeidere. Terje Larsen veiledet både de enkelte avdelingslederne og ledergruppen. Målet med prosessen var å utvikle ferdigheter i teamarbeid og ledelse. Bedriftshelsetjenesten MEDI3 har i 2010 deltatt på alle møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), utført vernerunder og bistått med råd innen helse og arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet gjennomførte (25.8.) tilsyn av HMSarbeidet og (29.11.) kontroll av prosedyre for oppfølging av syke arbeidstakere. Museet fikk ingen pålegg fra tilsynet. Dokumentet «HMS - arbeid i Oslo Museum» er gjort tilgjengelig for alle ansatte på et personalmøte og gjennom intranettet. Firmaet Somaresearch gjennomførte for tredje år på rad en undersøkelse av medarbeidernes tilfredshet. Svarprosenten var 97 % og viste en betydelig forbedring av medarbeidernes tilfredshet i forhold til Data- og telekommunikasjon I 2010 ble programvarene Office og Outlook oppgradert. Hastigheten på bredbåndslinjene mellom de tre stedene er økt betydelig, men dessverre er det fortsatt for lav hastighet i forhold til den data-trafikken som foregår mellom de tre stedene. Det er foretatt endring i måten å ta og lagre sikkerhetskopier på, slik at viktige data er bedre sikret. Museets datasystem består i dag av seks servere og 40 arbeidsstasjoner med et bredt spekter av databaser og administrative verktøy. Hoveddriften av systemet foretas av Digital Rådgivning AS. Museet har et IP - telefonsystem som er basert på hussentraler som ikke lenger lar seg oppgradere. I tillegg er ringemønsteret mest rettet mot mobilsamtaler, noe som ikke er kostnadsmessig fornuftig. Museet har funnet en ny telefonløsning som vil bli tatt i bruk fra 2011/2012. Risikovurderinger En grundig risikovurdering er utarbeidet og forelagt alle ansatte. Det ble utarbeidet en handlingsplan som følges opp og rulleres årlig. Museet har også plan for evakuering av et utvalg av objekter. Etter avtale med brannvernmyndighetene er det laget en plan for de ti viktigste objektene som brannmannskapet kan håndtere dersom det skulle oppstå evakuering. Planen rulleres da malerier / objekter ikke har permanent plass, den oppdateres årlig. Sikringstiltak I 2009 ble det montert nytt brann- og tyverisikringsanlegg på Frogner. I 2010/2011 vil hele Frogner Hovedgård, med unntak av administrasjonsbygningen og magasiner, bli sprinklet med et vanntåke-anlegg. Det eksisterer ikke automatiske slukkingssystemer i magasinene. Utstillingsarealene overvåkes manuelt hver dag mht temperatur, lys og naturskade (dyr, økt fuktighet). I 2010 ble det bygget et brannsikkert og temperaturstyrt rom for data- og brannservere. Sikkerhetskopier av samlingsdata er oppbevart på flere steder, både i og utenfor museet. Pressearbeid og omtale Samtlige av museets arrangementer har vært formidlet til pressen via pressemeldinger. Dette har gitt uttelling i form av redaksjonelle omtaler av ulik størrelse. «Hva skjer» - spalten i Aften og lignende oversikter i Dagsavisen har vært prioritert. I forkant av større utstillinger, byvandringer og populære familiearrangementer har utvalgte journalister blitt kontaktet for å optimalisere pressedekningen. Interesserte journalister har også selv tatt kontakt og fått hjelp. Oslobilder.no, utstillingene «Da vi ble moderne» og «Nasjonens barn» ga de største oppslagene. Dialogmøtene «Samtaler om Samtiden» fikk en større omtale i Ny Tid og Shwan Dler Qaradakis utstilling «Salte kyss 1» ble omtalt på Kunstkreditt.no. Omtale av utstillingen til Geir Tore Holm «Vedbilder / Muorragovat / Wood Images» i Nrk og Vibeke Jensens «innsyn=innsikt» i Aften Aften og to innslag i Radio Norge. «Kjenn din by!» - vandringene har hatt innslag i NRK Østlandssendingen Radio flere ganger. Radioinnslag var det også i forbindelse med «Førjul på Frogner» og debattmøtet om befolkningsutviklingen i Oslo ledet av Thomas Hylland Eriksen. Annonsering, brosjyrer og program Svært mange av museets annonser har bidratt til fokus på museets samfunnsrolle. Dette er 12 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:31

13 en målrettet og bevisst innsats i fornyingsarbeidet. Debattserien «Samtaler om Samtiden» har fått størst annonsedekning (Aftenposten og Morgenbladet). Dette har ikke nødvendigvis ført til store publikumstall, men gitt synlighet i forhold til samfunnsrollen. Det samlede publikumstilbudet har ukentlig vært annonsert i Aftenposten og Dagsavisen gjennom fellesannonser for museene i Oslo. Bannerannonser på samme side som fellesannonsen har vært prioritert av hensyn til tilgjengelighet og pris. Dette har ført til en fordobling av antall annonser i forhold til året før innenfor samme budsjettramme. Museet hadde totalt 51 annonseinnrykk i Sortert etter formål: Minoriteter og mangfold: 27, Byhistorie: 15, Teater: 6, Annet: 3. Det er trykket og distribuert separate sesongprogram vår og høst for IKM og Bymuseet. I tillegg er det laget en fellesbrosjyre på norsk og engelsk i samarbeid med InfoGuide AS eksemplarer er distribuert gjennom året. Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:33

14 Forvaltning MÅL: Museets samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning, blant annet gjennom gode sikrings- og bevaringsforhold, samt prioritering og koordinering av samlingene. (St.meld. nr. 49. Framtidas museum) Fagbiblioteket Museets fagbibliotek inngikk i 2009 et samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for historie. Studentene har fått bacheloroppgaver basert på bruk av bibliotekets klipparkiv og samling for øvrig. Åtte studenter brukte bibliotekets kildemateriale til sine oppgaver vårsemesteret Samarbeidet fortsetter i Biblioteket fungerer som et ressurs- og fagbibliotek, særlig innen Oslos historie, og blir brukt også av eksternt publikum, media, næringsliv og privatpersoner. Vårt rikholdige klipparkiv fra 1900 og fram til i dag, er en unik kilde til ulike sider ved Oslos historie og utvikling. 253 eksterne brukere besøkte biblioteket i Samlet utlån til ansatte var 693 bøker. Tilveksten av bøker i 2010 var 261. Biblioteket deltok i 2010 i en større spørreundersøkelse om bruk av Universell desimalklassifikasjon (UDK) ved bibliotek i Norge. Undersøkelsen var grunnlaget for en bacheloroppgave ved HiO, avdeling for bibliotekog informasjonsvitenskap. Fototjenestene Innsatsen har dette året vært rettet mot tilgjengeliggjøring av tidligere innkommet materiale fra 1960-tallet, i hovedsak fra arkivene etter fotografene Ørnelund og Dahl Delphin tallet var også tema for fotoutstillingen Da vi ble moderne som ble vist på Bymuseet i sommermånedene og som senere har vært vist på både Hovseter og Paulus alders- og sykehjem. Antall bestillinger (ordrer) fra fotosamlingen fordoblet seg fra 221 i 2009 til 434 i Antallet er tilbake på nivå fra åtte-ti år tilbake, fra før fotografisk materiale ble søkbart og bestillbart på nett. Økningen skyldes utvilsomt lanseringen av nettstedet oslobilder.no. Innsamling og avhending Museet etablerte kort tid etter konsolideringen en egen inntakskomité som vurderer alle henvendelser vedrørende gaver til museet. Museets strategi og prosjekter fremover er styrende for hva som innlemmes i museets samlinger. I underkant av 20 objekter ble innlemmet i samlingen, like mange ble innlemmet i pedagogisk samling. Fotosamlingen (Byhistorisk samling) hadde i 2010 en begrenset tilvekst: 102 objekter. En mer restriktiv inntakspolitikk har gjort at om lag halvparten av tilbudene ble avslått. Deler av fotoarkivet etter fotograf Rude (arkiv I) var blitt skadet og ble vurdert av ekstern konsulent med hensyn til verdi/restaurering. Etter råd ble det skadete materialet besluttet avhendet. Nasjonalbiblioteket har vist interesse for en overtakelse av arkivet. Magasinforvaltning Alle magasiner og lagre ble gjennomgått med risikoanalyser. Det er satt inn avfuktere i alle magasiner på Frogner, og på lagrene i Maridalsveien 3. Alle større og robuste objekter er flyttet til eksterne lagre slik at magasinene på Frogner kan fungere mer optimalt. Frigjøring av plass førte til bedre oversikt, lettere håndteringsmuligheter og mer sirkulasjon mellom objektene. Objektene som ble flyttet til lagrene ble registrert og fotografert før flytting og tilhørte disse kategoriene: Skulpturer / byster / relieff i ulike materialer Objekter av jern, smijern, metall (ovner, isskap, kjøleskap, komfyrer, skap) 14 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:33

15 Teatermuseet 375 kostymeesker 90 store bokesker Mange esker med kunst, plakater, trykksaker, malerier 4 arkivskap med foto Møbler Rekvisitter Tilvekst, katalogisering 35 aksesjoner 400 nye katalognumre (inkl. serier) 1 gjenstandsmodell 4042 nye katalognumre i fotomoduler (inkl. serier) 776 nye digitale fotofiler (samtidsdokumentasjon, avfotografering m.m.) Foto: Rune Aakvik /Oslo Museum Møbler av blandingsmateriale, robuste (skolepulter, stoler, sykler) Scene- og teatermodeller / teaterrekvisitter Oslo år 2000; diverse objekter Et helt skomakeri Lagrene på Nesodden der Akersamlingen oppbevares, er ikke tilfredsstillende. Denne samlingen arbeides det for å tilgjengeliggjøre på kommunens Akergårder. Bymuseets eierstiftelse har i 2010 godkjent en flytting til Akergårdene Tveten og Lindeberg. Kontakt med kommunen er etablert og initiativ fra prosjektleder avventes. Uten lagrene i Maridalsveien og en langsiktig planlegging av magasinstrukturen ville ikke objektene fra Teatermuseet fått plass (se under). Museet mottok sysselsettingsmidler fra Kulturdepartementet i 2009 til utbedring av magasiner og flytting av gjenstander til ulike magasiner. Arbeidet er sluttført i Bymuseets eierstiftelse har også i 2010 gjennomført samlingskontroll ved stikkprøver og var godt fornøyd med resultatet. Flytting av hele Teatermuseets samling Oppsigelsen av leieavtalen for Gamle Rådhus på Christiania Torv fordret en stor flytteprosess som involverte mange av museets ansatte. Magasinene på Frogner og i Maridalsveien måtte komprimeres, klargjøres og omorganiseres for å få plass til Teatermuseets samling. Oslo Museum har siden 2006 gjennomgått samlingen ved ny registrering, fotografering og ompakking. Men dette er et ressurskrevende arbeid og fremdeles gjenstår vel halvparten av alle kildene. Det ble bestemt at de registrerte gjenstander og objekter skulle få egen magasinplass på Frogner, mens de uregistrerte ble plassert på lager, for derfra å kunne hentes for registrering. I tillegg er arkivalier av nasjonal interesse deponert til teaterhistorisk avdeling ved Nasjonalbiblioteket. Det finnes i dag primusregistreringer med TM (Teatermuseet) fortegn, som igjen kan bestå av opptil 100 gjenstander. Flytteprosessen tok hele høstsemesteret og foregikk parallelt med aktiviteter og formidling i utstillingslokalene. Etablering av et fellesmagasin i Oslo-området Arbeidet for et fellesmagasin skjer i et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum, Akershusmuseene, Norsk Maritimt Museum og Oslo Museum. Søknad om midler til et forprosjekt i 2010 ble avslått, men ny søknad ble sendt til ABMutvikling. Kulturetaten i Oslo kommune (Byarkivet, Popsenteret og kunstsamlingen) ble ny samarbeidspartner i Andre større og mindre museer i Oslo som Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, Norsk Folkemuseum og Jødisk Museum er interessert i et samarbeid dersom planen realiseres. Prosjektet styres av Norsk Teknisk Museum. Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:34

16 Formidling MÅL: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. (St. meld. nr. 49. Framtidas museum) «Våre hellige rom». Formidling inne i rekonstruksjonen av synagogen. Foto: Fredrik Birkelund/ Oslo Museum Museet legger til grunn en vid forståelse av formidlingsbegrepet. Museet har som mål at formidlingen skal være oppdatert både museumsfaglig og pedagogisk, og samarbeider nært med Høyskolen i Oslos utdanning i museumsformidling, Norsk Teknisk Museum, Oslo Voksenopplæring Rosenhof og Geria Oslo kommunes senter for demens og alderspsykiatri. Mye av museets innsamling skjer i relasjon til forsknings- og utstillingsprosjekter. Museets konservatorer og formidlere er organisatorisk plassert i samme avdeling for å binde sammen forskning, dokumentasjon og formidling. På grunn av manglende finansiering har basisutstillingen Oslo gjennom 1000 år i 2010 ikke blitt fornyet. Museet har i stedet satset på enklere temporære utstillinger basert på egen samling og innlån av utstillinger produsert av andre. 16 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:35

17 TEMPORÆRE UTSTILLINGER I 2010: «Hidden Japan» (11.febr mars) Bymuseet Kunstutstilling med 85 verk av den japanske fotografen Kijuro Yahagi (f.1952). Utstillingen var et samarbeid mellom den Japanske Ambassade og Oslo Museum. Kunstneren ønsket å gi et ansikt til det moderne Japan og et land i endring. Landets natur, men også byens landskap inngår i hans tolkning av naturbegrepet. «Da vi ble moderne» (15.juni - 5.sept.) Bymuseet Fotoutstilling med bilder fra museets samling. Ca 50 fotografier fra fotograf Ørnelunds, Atelier Rudes og Rigmor Dahl Delphins arkiver speilte noe av tidsånden i hovedstaden på tallet. Samtidig med utstillingsåpningen ble flere hundre «nye» motiver fra perioden publisert på oslobilder. no. Utstillingen ble også vist på bibliotek og sykehjem. «Sølvguttene lyden av et fellesskap» (22.okt.- 19.des.) Bymuseet Utstillingen ble laget i samarbeid med guttekoret Sølvguttene ved Olav Christensen og Fredrik Otterstad i forbindelse med korets 70-års jubileum. Ved 30 fotografier (v/fotograf og visuell antropolog Øyvind Markussen), originalopptak fra NRK og et utvalg gjenstander ble det gitt et innblikk i korets lange og tradisjonsrike historie. «Bjørnstjerne Bjørnson er død» (16.april - 20.okt.) Bymuseet Miniutstilling om Bjørnstjerne Bjørnson i forbindelse med markeringen av hans død i Utstillingen tok først og fremst for seg den storslåtte begravelsen i Kristiania. BASISUTSTILLINGER I 2010: «Oslo gjennom 1000 år» Bymuseet Fast utstilling fra 1985 som belyser byutvikling og boligforhold i Oslo gjennom tusen år. «I rampelyset» Bymuseet Fast utstilling fra 2009 som belyser Oslos teater- og scenekunsthistorie. «Drabantbyen kommer» Bymuseet Semitemporær utstilling som belyser fremveksten av Oslos drabantbyer, dagligliv i drabantbyen og debattene om denne byformen i ettertid. Står fram til Det er gjennomført 359 omvisninger i utstillingene på Frogner i «Våre hellige rom. Seks religioner på vandring» IKM Semitemporær utstilling fra 2008 som forteller om seks verdensreligioner, som også er minoritetsreligioner i Norge, og deres hellige rom. I 2010 har museets formidlere gjennomført totalt 112 omvisninger i denne utstillingen. BYVANDRINGER, FOREDRAG OG ARRANGEMENTER: «Kjenn din by» Kjenn din by! - arrangementene er en av museets «merkevarer» og en levende og uformell arena for byutviklingsspørsmål og aktuell debatt. Programmet var i 2010 satt sammen av 15 byvandringer, åtte kåserier og flere foredrag og debatter. Museet samarbeidet med blant andre Oslo Nye Teater, Jødisk museum, Oslo Elveforum og Norsk Veteranskipsklubb. Vandringene dekket hele det geografiske Oslo fra sentrum til drabantbyene, og tok i hovedsak opp pågående endringsprosesser. Et unntak her var feiringen av pedagogen og folkeopplyseren Margrethe Munthe som resulterte i allsang midt i Thereses gate og spontan deltagelse fra de forbipasserende! I tillegg sto museet for tre «Forsnakk» - arrangementer på Oslo Nye Teater før visning av forestillingen «Trollbyen». I 2010 deltok 2010 personer på museets vandringer. «På sporet av tro» I løpet av 2010 arrangerte IKM vandringer til de seks menighetene som er presentert i utstillingen «Våre hellige rom». Vandringene var knyttet til en av religionens høytider, og deltagerne fikk lære om og ta del i deres markeringer av høytidene. «På scenekanten» Som et ledd i arbeidet med å flytte og synliggjøre teaterformålet til Frogner, ble det høsten 2010 arrangert tre kåserikvelder Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:35

18 på Bymuseet med temaer relatert til byens underholdnings- og teaterhistorie. Blant temaene var sirkus i Oslo, Bjørnson, Ibsen, Leif Juster og Jens Book-Jenssen. Kulturminnedagen 12. september: «Innsyn og utsyn i Bjørvika» Dagen hadde transformasjon som fellestema, og museet hyret debattant og urbanist Erling Fossen til en vandring i det nye Bjørvika. Framstående politikere fra flere partier deltok og svarte på spørsmål fra vandrerne. Kulturnatten den 24. september: «Taterviser ved bålet» Oslo Museum deltok i kommunens kulturnattarrangement med en visekveld med Hilmar Bussi Karlsen og venner på gitar og fele i galleriet på IKM. Arrangementet var en del av museets arbeid med å synliggjøre minoriteter og marginaliserte grupper i det norske samfunnet. Konserter i ballsalen på Frogner hovedgård Frogner hovedgårds ballsal fra 1790 er et svært godt konsertlokale, og museet mener at konserter er en god og «riktig» måte å tilgjengeliggjøre hovedgården for publikum på. I 2010 ble det arrangert seks konserter. I tillegg samarbeidet museet med musikeren Ole Bøhn om en serie på ni konserter i Ballsalen i sommerhalvåret. Hele serien var fullbooket. ØKT TILGJENGELIGHET TIL OSLO MUSEUM 2010 Gratis adgang til alle utstillinger og de fleste arrangementene Utvidete åpningstider på Bymuseet i sommermånedene, samt åpent i påske og pinse Langåpent torsdager til kl 20 på Interkulturelt Museum Utbedringer av publikumsmottaket prosjektert ved Interkulturelt Museum Prosjektering av nye hjemmesider med økt tilpasning til universell utforming. Lanseres 2011 Strategisk planlegging mot yngre målgrupper ved hjelp av nye nettsider og sosiale medier Utlyst nyopprettet stilling som nettredaktør Tilgjengeliggjøring av museets samlinger på Oslobilder, Digitalt Fortalt og Digitalt Museum Handikaptilpasning av inngangen til besøkssenteret fra syd Handikaptilpasning inn til mellometasjen fra gårdsplassen Ekstra belysning i Østfløyen (demensprosjektet) «(...)være tilgjengelig for alle» Forbedret universell tilgjengelighet Det har gjennom flere år vært arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til Frogner-anlegget. Ikke minst er dette nødvendig i lys av museets satsing på demente sammen med Geria og Norsk Teknisk Museum. Omsorgsbygg ga tilsagn om 3,6 mill kr til bygging av to heiser i Østfløyen. Gjennomføres i I 2010 ble følgende tiltak gjennomført med tilskudd fra Omsorgsbygg Oslo KF: Handikaptilpasning av inngangen til besøkssenteret fra syd Handikaptilpasning inn til mellometasjen fra gårdsplassen Ekstra belysning i Østfløyen Utbedring av mottaket på IKM Museet innledet i 2010 et samarbeid med Oslo kommunale musikkskole for en fornying av 1. etasje på Grønland Kulturstasjon, Tøyenbekken 5. Til dette arbeidet ble billedkunstneren Eva Kun engasjert av museet. Hun utarbeidet en plan med designforslag for et mer attraktivt publikumsmottak. Gjennomføring av planen ble utsatt til 2011 av blant annet økonomiske grunner. Publikumsundersøkelse Med prosjekttilskudd fra ABM-u har museet satt i gang en publikumsundersøkelse i samarbeid med Norsk Folkemuseum. Målet er å kartlegge innvandreres bruk av museer og kulturtilbud slik at museene bedre kan tilpasse seg disse målgruppene. Undersøkelsen ferdigstilles i 2011 og vil ha overføringsverdi til andre museer. Synovate er engasjert for å gjennomføre selve undersøkelsen. Det har vært gjennomført to publikumsundersøkelser for å kartlegge hvor publikum orienterer seg om museumstilbudet, formål med museumsbesøket og hva de ønsker å oppleve på Oslo Museum. Materialet er for lite 18 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:35

19 Omvisning i Riksutställningars imponerende bygg på Gotland. Her fra verkstedet. Foto: Fredrik Birkelund/Oslo Museum til å kunne trekke noen konklusjoner. Publikumsundersøkelsene vil videreføres i Nettsatsing Oslo Museum har som mål å bli et foregangsmuseum innen web og sosiale medier. For å imøtekomme dette, ble det utarbeidet en behovsplan våren 2010 der behovet for en nettredaktør i hel stilling fikk første prioritet. Grunnet stram økonomi ble utlysning av stillingen utsatt til oktober. Av 92 søkere ble 4 innkalt til intervju. Oskar Seljeskog ble ansatt fra Parallelt med denne prosessen ble museets eksisterende nettsider jevnlig oppdatert og vedlikeholdt. Det ble nedsatt en gruppe for utvikling av en ny nettside for etablering i Museets nettsider har vært opplenket til blant andre oslobilder.no, YouTube og Digitalt fortalt. Facebook har også vært noe brukt. Reiseliv Museet har hatt en moderat satsing på reiselivet grunnet få tilbud tilrettelagt for målgruppen turister. Samarbeidet med VisitOslo har fortsatt, med deltakelse i trykksakene OsloPass, OsloGuide og What s on. Museet har deltatt i markedsforum (VisitOslo), samt Turist i egen by (Oslo Kommune/VisitOslo). Samarbeidet med Oslo Guidebureau om Winter Walks har fortsatt. Oslo Museums vandreutstillinger Vandreutstillingsteamet besøkte i juni Riksutställningar på Gotland i Sverige. En inspirerende og lærerik tur der vi fikk en innføring i deres arbeidsmåter, særlig i forhold til prosjektarbeid, metoder vi vil forsøke å implementere i Oslo Museum. Våre vandreutstillinger har i 2010 reist til biblioteker, bydelshus, butikksentre og sykehjem og blitt sett av personer på 11 forskjellige arenaer. I tillegg til de som så vandreutstillingene vist på våre egne arenaer. «Nasjonens barn» er vår mest sette vandreutstilling i Halden Historiske Samlinger viste den i sommermånedene. Deler av utstillingen ble vist under ABM-konferansen på Oslo Plaza i oktober, og den Årsmelding Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:36

20 Baby + Sang + Museum = Sant! Foto: Rune Aakvik / Oslo Museum har vært på Utvandrermuseet i Hordaland. Tilbakemeldingene er gode, og Bernt Eide, som har laget utstillingen, har holdt foredrag ved de fleste åpningene. Det er stor interesse for utstillinger og materiale om romanifolket og deres historie. «På sporet av drabantbyen» Utstillingen om drabantbyens fremvekst, fant sin naturlige plass i Plan- og bygningsetatens lokaler og reiste deretter til Veitvet Senter, en ny arena som kan passe denne utstillingens utforming. Kunder på REMA 1000 og besøkende til Groruddalssatsingens kontorer, var blant de som gledet seg over utstillingen. «Si meg hvem du elsker» ble presentert på Idètorget under Norges Museumsforbunds landskonferanse i Trondheim og vist på Frogner Hovedgård. Eldre vandreutstillinger Av de øvrige vandreutstillingene ble «Gi meg et tegn» og «Livets begynnelse» vist ved åpningen av det nye kulturbygget i Midtre Gauldal Kommune på Støren. Fotoutstillingene «Da vi ble moderne» og «Mot Fremtiden» er vist på sykehjem i Oslo. Vi samarbeider med Attendo helse og deres aktivitetsledere. Begge utstillingene ble vist på Hovseterhjemmet og Paulus Sykehjem som arrangerte 50- og 60-tallsfester i tilknytning til utstillingsåpningene. Oslo Byleksikon Kunnskapsforlagets leksikonredaktør Knut Are Tvedt inviterte museet til et samarbeid om revisjon og videreutvikling av Oslo Byleksikon. Museet bidro med nye tekster, revisjon av gamle tekster samt et omfattende billedmateriale, og fikk til gjengjeld status som medutgiver av verket som ble lansert våren «Oppdag Groruddalen!» En kulturhistorisk guide Våren 2010 lanserte Oslo Museum, Byantikvaren i Oslo, bydel Grorud og Groruddalen historielag en kulturhistorisk guide til Groruddalen. Boken ble finansiert av Groruddalssatsingen, som er et samarbeidsprosjekt mel- 20 Årsmelding 2010 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd :55:37

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer