knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

2 Kjære medarbeider FN`s generalsekretær Kofi Annan tok i 1999 initiativet til det globale nettverk han kalte Global Compact(GC). Han inviterte bedrifter over hele verden til å delta i nettverket og til å fremme ti grunnleggende prinsipper i den daglige virksomhet. Veolia Environnement er en av få bedrifter globalt som blir framhevet av dette nettverket, og var en av de første som sluttet seg til dette. Det skal vi være stolt av. Blant de viktigste prinsippene i GC er at bedriftene skal støtte og respektere de Blant de viktigste prinsippene er at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene. internasjonale menneskerettighetene, respektere organisasjonsretten, bidra til å avskaffelse av barnearbeid, ta initiativer til å fremme større miljøansvar, oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi og arbeide for å bekjempe korrupsjon. NHO har anbefalt norske bedrifter å slutte seg til Global Compact. Norske bedrifter som StatoilHydro, Veritas, Norske Skog og Yara har alle forpliktet seg til å følge Global Compact. Veolia Transport i Israel har vunnet et anbud på å drifte bybanen i Jerusalem. Banen er under bygging og vil bli satt i drift i Enkelte politiske miljøer har tatt til orde for at banen er i strid med internasjonal folkerett. I denne sammenheng har det blitt fremsatt uriktige påstander om Veolia`s virksomhet. Det er viktig for oss at det gis korrekt informasjon. Veolia`s engasjement i Jerusalem beskrives derfor i en egen artikkel i Knutepunktet. Våre eiere oppdateres kontinuerlig om den norske debatten i forhold til bybanen i Jerusalem. Jeg har fått forsikringer om at Global Compact`s ti grunnleggende prinsipper blir fulgt og at Veolia`s Jerusalem engasjement øyeblikkelig blir tatt opp til vurdering dersom en internasjonal domstol skulle komme frem til at engasjementet er i strid med internasjonal folkerett. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold februar 2009 Veolia Transportserfaringer fra fergeanbud HMS i VTS Bevissts satsning i Trysil Nye IT-løsninger i VT-Norge Ny design på nytt internett Oppstart av X- Link ruter i Stavanger Omdømme og rekrutterings- kampanje i VTS Ottesen, god dag! Fakta: Helsveising av sporetpå Gråkallbanen Veolias engasjement i Midtøsten Ny ferielov Veolia i strategiskmiljøråd PASJONSPILLET i Oberammergau Halvspilt sesong! Portrettet Side 6 Side 8 Vintersol...24 Vi er alle healere på hvert vårt plan Jubilanter Side 24 Ny årgang Endelig er vi kommet i gang med det nye året. Optimismen stiger proporsjonalt med solens gang på himmelen. Nyttårsforsettene er allerede brutt, nye planer er lagt og vi kan se fram til et nytt år med et hav av nye muligheter. Her i knutepunktet er vi i gang med en ny årgang. Utgaven du holder i hånden er det første nummeret i I år som i de tidligere år skal vi ut med seks utgaver med variert og underholdende stoff fra hele landet. Et arbeid vi ser frem til med glede. Alle kan bidra med stoff og innspill, tips kan du sende inn til adresse og telefonnummer nederst på denne siden. Godt Nyttår! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 20. mars.

4 Veolia Transports erfaringer fra fergeanbud Av Rolf Michael Odland Veolia Transport etablerte seg i Norge i Selskapet tilbyr alle typer kollektivtransporttjenester, det være seg tog, bybane, buss, hurtigbåt eller ferje. Den maritime virksomheten er bygget opp gjennom kjøp av rederiene Finnmark Fylkesrederi (FFR) i 2003, Helgelandske i 2005 og Nordtrafikk Maritim i

5 Gjennom disse oppkjøp har vi skaffet oss erfaring fra maritim drift, som uavbrutt går helt tilbake til 1867, da Det Helgelandske Dampskibsselskab ble stiftet. FFR tilførte oss ikke bare erfaring med ferje- og hurtigbåtdrift under krevende forhold, men dessuten erfaring med ferjeanbud som gikk helt tilbake til den spede begynnelse med prøveanbud i Disse tre rederiene ble i 2007 fusjonert til Veolia Transport Nord, som totalt opererer 11 hurtigbåter, 16 ferjer og en godsbåt i Nordland og Finnmark. FFR deltok allerede i 1991 i konkurransen om driften av ferjene over Boknafjorden. FFR hadde lavest pris, men da anbud var på dette tidspunkt uprøvd og for mange politikere en kontroversiell innkjøpsform, endte det hele med at konkurransen ble kansellert. Fem år senere var anbud mindre kontroversielt, og Helgelandske deltok i og vant konkurransen om ferjesambandet Levang-Nesna i Nordland. Dette er et av de få ferjesamband som har vært anbudsutsatt to ganger; i 2006 gjenvant vi dette sambandet. Totalt har vi deltatt i 15 ferjeanbud, og vunnet tre av disse, alle samband som vi opererte forut for anbudet. Vi har dessuten levert lavest pris på ytterligere et anbud, som ble avvist. Denne avvisningen prøves for øvrig for domstolene. Et særtrekk ved ferjeanbud, sammenliknet med anbud på tog, buss, bybane og hurtigbåter, er mangelen på alderskrav på materiellet. Mens øvrige oppdragsgivere benytter anbudskonkurranse som en mulighet til å fornye materiellet, stiller Statens vegvesen ikke krav om alder. Fornying av materiellet blir dermed kun aktuelt når det i tillegg stilles krav om naturgass (LNG) drevne ferjer, eller økte kapasitetskrav som ikke kan tilfredsstilles gjennom ombygging av eldre ferjer. Det er ikke særskilte krav til passasjerfasiliteter utover krav til universell utforming (i hovedsak det som følger av IMOs sirkulære 735) og forskrift om passasjerbekvemmeligheter. Statens vegvesen kansellerte i begynnelsen av februar ferjeanbudet for Finnøysambandet, med den begrunnelse at kravene til universell utforming av ferjene ikke var godt nok ivaretatt i konkurransegrunnlaget. Dette betyr sannsynligvis at alle fremtidige ferjeanbud vil ha strengere krav til universell utforming enn det vi har sett frem til nå. Det er ikke særskilte krav til miljø utover krav til mindre enn 500 ppm svovel i diesel og oppsamling av spillvann. NOx avgiften bidrar naturligvis til fokus på å redusere NOx utslipp, men dette er som kjent ikke et særkrav fra Statens vegvesens side. I de seneste anbudene har Statens vegvesen gått bort i fra kravet om at ferjene skal identifiseres ved innlevering av tilbudet. Dette innebærer at Statens vegvesen i anbudsfasen nøyer seg med å stille krav til transporttjenesten som skal leveres og venter til kontraktsfasen med å føre kontroll med at tjenesten leveres i henhold til kravene. Dermed har rederiet flere muligheter til å finne optimale løsninger innenfor den rammen kravspesifikasjonen utgjør. Regulering av kostnadene er et viktig punkt i alle kontrakter av lang varighet. De fleste kontrakter med Statens vegvesen er åtte år pluss et års opsjon. Kostnadsregulering i henhold til endring av konsumprisindeksen er lite hensiktsmessig siden det er liten sammenheng mellom prisutviklingen på gulost og olabukser på den ene side og bunkers og hyrekostnader på den andre siden. Vi mener Statens vegvesen bør legge til grunn en fordeling av kostnader til bunkers, hyre og øvrige kostnader, og regulere disse med relevante indekser fra Statistisk Sentralbyrå o.a. Dette vil bety økt forutsigbarhet for rederiet og dermed lavere risikopåslag. Statens vegvesen rangerer de innkomne anbud etter lavest pris, og kun dersom prisforskjellen er mindre enn 5 % mellom laveste og nest laveste, vil andre kriterier bli vektlagt. Dette skjer ytterst sjelden. Det er ikke uvanlig at forskjellen mellom laveste og nest lavest er 50 % eller mer. Per i dag er det kun miljø som vurderes som tilleggskriterium dersom prisforskjellen er mindre enn 5 %. Imidlertid er det ikke spesifisert hva miljø innebærer. Vi mener det er svært viktig at Statens vegvesen klargjør presist og entydig hva som vil bli evaluert. Vi mener også at i fremtidige ferjeanbud bør Statens vegvesen legge stor vekt på utslipp av CO2, for å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til å redusere utslipp av klimagasser, men også NOx og SOx utslipp bør vektlegges. En slik vektlegging vil gjøre det langt mer interessant å tilby nybygg på LNG drift, fordi den økte byggekostnaden vil bli helt eller delvis oppveid ved reduserte CO2, NOx og SOx utslipp. Det vil også medføre en lavere terskel for å investere i ulike rensetiltak for eksisterende ferjer. 5

6 Sikkerhetskurs med førstehjelp har vært arrangert i regi av HMS-arbeidet i 2008 HMS i VTS Året vi har lagt bak oss har vært et travelt år for hovedverneombudet og verneombudene. Hovedfokuset har vært på skadebegrensing, økt sikkerhet, gjennomgang av interne rutiner, oppfølging av sjåfører i forbindelse med ulykker, ran og langtidssykemeldinger. av Eddie Pettersen Hovedverneombud i VTS Når det gjelder skadebegrensing og økt sikkerhet har det vært gjennomført mange samtaler med sjåfører. Dette arbeidet har hatt en positiv effekt og er nå overført til driftslederne i de forskjellige avdelingene. Det er under dette arbeidet bygget opp rutiner som skal bidra til en god oppfølging av den enkelte dersom det oppstår uønskede episoder. I samarbeid med oppdragsgiverne, deriblant Kolumbus i Stavanger, er det satt i gang et prosjekt for å øke sikkerheten. Dette går blant annet ut på å sette i verk tiltak for redusere 6

7 Eddie Pettersen er Hovedverneombud i VTS kontantbeholdningen i forhold til rans problematikken, og realistiske kjøretider i forhold til trafikksikkerheten og arbeidssituasjonen. Nye rutiner er utarbeidet og gamle rutiner er revidert i store deler av bedriften. Det er også satt fokus på administrasjonene, for at disse i større grad skal være et verktøy sjåførene. Gjennom nye rutiner skal man oppnå lik og riktig oppfølging og behandling. Dette vil ha stor betydning for den enkelte, ikke minst de langtidssykemeldte. Ansvaret for de langtidssykemeldte er nå overført til driftslederne. I forbindelse med ulykker og uhell har det dessverre vært behov for å kalle inn beredskapsgruppen ved fem anledninger i Et av disse uhellene fikk dessverre en tragisk utgang. Beredskapsgruppen har i løpet av året økt sin kompetanse innen krisehåndtering. Det er satt i verk tiltak for å øke denne ytterligere. Det er også satt fokus på å ivareta sjåfører som har vært utsatt for andre hendelser som trusler og rans forsøk. Totalt sett har det vært få slike hendelser i forhold til den store produksjonen vi som selskap utfører hvert år. Også i 2008 var reise på buss den sikreste måten å ta seg frem på. Sammen med bedriftshelsetjenesten har det også vært foretatt vernerunder på alle stasjoneringsstedene i VTS i 2008 og utarbeidet handlingsplaner for disse. Det er også drevet en utstrakt undervisning av ansatte i HMS og brannvern. Vi har hatt 44 ansatte på kurs i HMS og 12 ansatte på sikkerhetskurs. Sikkerhetskurs omfatter brannteori, slokkeøvelser, opptreden på ulykkessted, hjerte/lungeredning, sirkulasjonssvikt og førstehjelp ved akutte sykdommer. De fleste HMS kursene har gått over tre dager men vi har også hatt en dagers kurs for ledere. Disse kursene har hatt fokus på ansvar og hovedpunkter innen HMS arbeidet. AMU, arbeidsmiljøutvalget er redusert fra åtte til fire medlemmer og fungere nå etter intensjonen i lovverket. AMU har nå møter hver måned i stedet for 3 ganger i året. Det er lagt ned et betydelig arbeid i økt fremkommelighet i forbindelse med gravearbeider og fremtidige reguleringer. Selv om sjåførgruppen på Revheim er den største skal hovedverneombudet også betjene ansatte på andre stasjoneringssteder. Dette har det vært liten tid til i 2008 men det vil det bli rettet på i Bevissts satsning i Trysil Trysilfjellet er i dag den mest besøkte turistattraksjonen i Norge. Veolia Transport er i regionen med både lokaltrafikk og Trysilekspressen, og vil i fremtiden øke satsningen i denne regionen. Av Kai Tidemann Trysil360, som er servicenæringens egen nettside, foretar desember hvert år målinger på søkene. På denne målingen i fjor var Veolia Transport den servicebedriften som var mest etterspurt. For oss er dette et positivt resultat av den satsningen og engasjementet vi har vist i året som ligger bak oss. Vårt engasjement i kjøring av turister til og fra alpinanleggene er basert på vår kontrakt med Skistar. Dette er en bedrift som eier og drifter alpinanlegg i både Sverige og Norge, deriblant på Trysilfjellet og Sælen på svensk side av grensen. Det samme gjelder for nattbusser til og fra fjellet i helgene. I tiden som kommer vil vi forsterke dette samarbeidet. Det er under planlegging en ny flyplass på grensen mellom Sverige og Norge. Når den er på plass vil det bety økt turisme, noe som igjen vil få store betydning for oss som operatør av kollektive transportløsninger. Avstanden mellom Sælen og Trysil er ca. 10 mil. På lokalt plan opererer vi i dag en kontrakt med Hedmark Trafikk. Det pågår i øyebliket et samarbeid med Hedmark Tafikken for å oppnå en bedre samkjøring mellom ekspress buss og lokal buss i Trysil. Vi ønsker også i den sammenheng et tettere samarbeid med taxi i hele området. Med bevisst satsning og en bedrift med dyktige og engasjerte medarbeidere ser fremtiden lys ut for Veolia Transport i Trysil. 7

8 Nye IT-løsninger i VT-Norge Vår nye IT-løsning vil i større grad benytte seg av virtualiseringsteknologi, noe som gir en høyere utnyttelse av utstyret samtidig som en bruker mindre strøm og plass. Etter avtaleinngåelse i fjor høst, er nå alt utstyr levert og montert hos vår nye driftspartner, Cegal. Av Morten Nenseth I et prosjekt av denne typen vil en ofte oppleve forsinkelser, og dette prosjektet er ikke et unntak. Til tross for problemer med leveranse av linjer er vi nå klare til å teste løsningen. Vi forventer også at vi vil oppleve noe treghet i overgangen mens data og brukere blir overført til de nye løsningene. Dette vil påvirke de forskjellige selskapene i konsernet ulikt og på forskjellig tid. For å sikre at løsning er satt opp som spesifisert er det utviklet en samling med testskript, som beskriver hver enkelt løsningskomponent og hvordan denne skal fungere. Så snart test fasen er over vil Veolia Transport Norge være først ute som pilottester av ny løsning. Hovedkontoret er valgt som pilot grunnet praktiske årsaker. Når løsningen er produksjonsklar vil Veolia Transport Nord, Region Helgelandske være neste avdeling som flyttes over på ny løsning. Resten av avdelingene/selskapene i konsernet vil deretter flyttes over. I forbindelse med denne overgangen vil jeg nok engang nevne hvor viktig det er for IT at dere som brukere får en smertefri overgang til de nye IT løsningene. Det vil derfor bli gitt opplæring i oppkobling så snart nødvendige tilganger og printere er i orden. Avslutningsvis vil jeg si at vi på IT gleder oss til å få et nytt IT system, samtidig vil dere som brukere få tilgang til en servicedesk som vil ha en betydelig høyere responstid enn dagens løsning. 8

9 Ny design på nytt internett Om få uker blir vårt ansikt utad preget av ny design og et mer oversiktelig og helhetlig rammeverk. Av Grethe Skundberg En total ansiktsløftning er snart ferdig og de nye sidene skal bli preget av flere aktualiteter. Våre Websider er en av våre viktigste markedsføringskanaler og skal være et enkelt sted å hente informasjon fra. Målgruppene våre skal fortsatt være våre kunder i form av ruteservice og charter/turtrafikk. I tillegg legger vi til en målgruppe som er alle de tusenvis som søker informasjon om oss av ulik grunn. Det kan være journalister, studenter, jobbsøkere, premissleverandører og anbudsansvarlige. Målsetningen er å ha tre nyheter på førstesiden som jevnlig oppdateres, der kommunikasjonssjef er redaktør, mens de ulike avdelingene har Om noe uker er den klar, den nye designen på: muligheter til å påvirke siden ved å komme med alle de ulike positive nyhetene vi har i vårt store konsern. Web adressen blir den samme, men sidene skal rutes fra vårt eksisterende prøvenett til no i slutten av februar. Oppstart av X- Link ruter i Stavanger Etter oppstarten mandag 12. januar av de nye X-link rutene i Stavanger, (artikkel i knutepunktet nr. 6 08) er det allerede ved utgangen av januar gjennomført en evaluering av driften. Av Kenneth Vistnes For at rutetidene skal være mest mulig realistiske er disse blitt fortløpende evaluert. Ønsket fra Kolumbus er at bussene skal være fremme på Forusområdet før hel og halvtime om morgenen. Derfor vil to av rutene (X76 og X77) få en større justering fra 1. mars. De andre rutene vil kun gjennomgå mindre justeringer. Det er Kolumbus som har gjennomført en utredningen som er grunnlaget for disse endringene. Passasjertall I følge Kolumbus er passasjertallet i oppstarten som ventet. Snittet de første ukene har ligget på 10 personer pr avgang. På de mest populære avgangene er det registrert opp mot 25 personer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen og Sola, Stavanger og Sandnes kommune der Kolumbus har planlagt og iverksatt rutene. Fylkeskommunen og de øvrige kommunene betaler to tredeler av prosjektet, mens næringslivet er bedt om å bidra med en tredel. Kolumbus skal foreta en evaluering av opplegget ved budsjettårets slutt i

10 Omdømme og rekrutterings- kampanje i VTS Veolia Transport Sør i Stavanger har i de siste årene, på lik linje med de fleste selskapene i bransjen, hatt store utfordringer knyttet til rekruttering av bussjåfører. De siste årene har dette vært løst ved rekruttering av sjåfører fra Polen. Dette har så langt vært en suksess. Gjennom en omdømme og rekrutteringskampanje, rettet mot lokalmarkedet, ønsker selskapet å høyne status på yrket og rekruttere sjåfører fra distriktet. Av B.J. & T.H. I en perioden fra uke 5 til uke 11, vil kampanjens to hovedformål bli annonsert gjennom lokalpressen, plakater bak på bussene, reklameplakater på bussholdeplassene, nærradiospotter og ny webside. Den ene delen av kampanjen skal synliggjøre det store ansvaret sjåførene har for passasjerer og materiell og de positive sidene ved bussjåføryrket. Kampanjens andre del tar sikte på å rekruttere nye sjåfører til selskapet. Rekrutteringsmedarbeider Torbjørn Hovland, som er ansvarlig for kampanjen, sier til Knutepunket, at i tillegg til å skaffe flere sjåfører, vil man prøve å bygge et bedre omdømme for yrket. - Det er viktig og fortelle omverden om det ansvaret en bussjåfør har for passasjerer og materiell. Videre vil kampanjen fokusere både internt og eksternt på det samfunnet forventer av oss som sjåfører og selskap. Uten bussen på veien vil både enkeltpersoner, familier og samfunn få det vanskeligere. Bare tenk på de miljøbesparelser det er på at flere tar bussen til og fra arbeid, sier han. 10

11 Utformingen av kampanjen er utarbeidetr av markedsbyrået ProContra. Det ble laget ulike konsept, som VTS måtte gi en vurdering på. Vurderingen og avgjørelsen ble tatt sammen med tillitsvalgte og representanter for konsernledelsen. - Kampanjen er den største Veolia Transport har gjennomført i Norge, sier driftsdirektør i VTS, Anders Erik Hansen. Bussyrket har mange likhetstrekk med det å være kaptein på et fly. Gjennom kampanjen ønsker vi å få frem hvilket betydelig ansvar sjåførene har for passasjerer, materiell og medtrafikkanter, sier han og fortsetter: - Med de erfaringene jeg har blant annet fra fly og offshorenæringen er jeg positivt overrasket over hvor seriøst de fleste av sjåførene våre tar rollen som bussjåfør. Totalt blir det under kampanjen brukt fem illustrasjoner. Disse skal på forskjelllige måter få fram budskapene. På to av bildene er det profesjonelle modeller. Det ene bildet viser en kaptein og det andre en supermann. Symbolikken er helt klar, ansvaret og evnen til å takle de situasjonene en sjåfør møter hver dag. De tre andre bildene, en tom sjåførstol, et nøkkelknippe med nøkkel og en sjåføruniform som henger på stativet forteller oss om et ledig sjefsete, en nøkkelen til en ny framtid, og en ledig uniform. Kort sagt arbeidet som bussjåfør gir nye muligheter. I tillegg til bildebruk er det opprettet en webside med adressen www. busskaptein.no Her kan en blant annet ta en uhøytidelig test om man passer som bussjåfør. Men det viktigste på siden er link til søknadsskjema. Videre er det også gitt ut en brosjyre som er delt ut til alle sjåførene i Veolia Transport Sør AS. Refleksbånd skal også deles ut til passasjerene. - I det hele er dette en ny og spennende måte for oss å rekruttere nye sjåfører på, samtidig som vi får en mulighet til å høyne statuset for sjåføryrket, avslutter Thorbjørn Hovland. 11

12 Ottesen, god dag! Den forhenværende konserndirektøren i Gjensidige, Per Ottesen, stiller i en klasse for seg på mange måter. Blant annet er han eneste styremedlem i Veolia Transport Bane AS som ikke er ansatt i konsernet. Møt mannen som slett ikke trenger å oppfordres til å ta bladet fra munnen spesielt ikke når det gjelder Gråkallbanen. Av Øystein Bjørheim Per Ottesen er på vei til et møte med Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, hvor han er visegeneralsekretær i forbindelse med 250-års jubileumet, når vi endelig får tak i ham. Med klinkende klar østlandsdialekt anmoder han oss om å spørre i vei. Han har da noen minutter å avse, slår han høflig fast. Den travle 76-åringen er ikke som andre pensjonister. - Lediggang er roten til alt vondt, det prøver jeg etter beste evne å leve etter, sier han. Det er bedre å være i aktivitet enn sitte å bli gammel. Omfattende CV Vi skal snakke om Gråkallbanen, sier vi og det liker han. Og så skal vi snakke om Per Ottesen, det liker han litt mindre, men skitt au. Hvor skal man i det hele tatt begynne med en mann som Per Ottesen? Den tidligere konserndirektøren i Gjensidige har vært en bauta for trøndersk (og norsk) kultur- og idrettsliv gjennom en mannsalder, og han har hatt rekordmange tillitsverv. CV`en hans er ikke er sann, for hør bare: Den 3. desember 2008 befant Ottesen med følge seg i Vår Frues Kirke, der han var leder for jubileumskomiteen for 800-års jubileumet. Han fikk utdelt en hederspris, og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør- Trøndelag ordla seg slik i sin tale: Cv-en til Per Ottesen er så imponerende at den burde vært unntatt offentligheten for ikke å skape prestasjonsangst, så ramset han opp noen av merittene: Leder i hovedstyret i Byåsen idrettslag, leder i Sør-Trøndelags Skikrets, visepresident i Skiforbundet senere president. Under Per Ottesens ledelse fikk Sør- Trøndelag Skikrets betegnelsen som verdens beste landslag under VM på ski i Oslo i Ottesen var i tillegg drivkraften som fikk VM i ski til Trondheim i Per Ottesen, 76 Fakta: Engasjert sjel fra Trondheim med mangfoldig CV og ikke minst: Det eneste styremedlemmet i Veolia Transport Bane AS som ikke jobber i konsernet. Tidligere konserndirektør i Gjensidige. Gift siden 1958 med Anne Katrine Wordal Barn: Liv, Pål, Morten, Katrine Barnebarn: Magnus, Marte, Kristoffer, Johannes, Johanne, Mari, Benjamin og Jakob Fylkesordføreren sa videre: - trekk pusten: - Leder i hovedstyret i Byåsen i d r e t ts l a g - Norsk prosjektleder for St. Olavsloppet - Leder av forprosjekt norsk bistand til Olympiske vinterleker i Sverige, Jämtland/Härjedalen. - Nestleder i ressursgruppen for Olympiatoppens avdeling i Trondheim - Leder av forprosjekt: Trøndelag Styreleder i Trondheim Kammermusikkfestival - Styreleder i Stiftelsen Festningsspillet i Trondheim - Styreleder Nidarosdomens Guttekor - Nestleder i styret Ringve Museums Venner - Nestleder i styret for Den siste Viking på Stadsbygd - President i Trondhjem Rotary Klub - Leder av jubileumskomiteen Vår Frue Kirke 800 år. - President i Trøndersk Skilaug - Visegeneralsekretær Det kongelige norske videnskabers selskab Var Styreleder i Gråkallbanen Per Ottesen var styreleder i Gråkallbanen fram til Veolia kom inn og overtok eierinteressene. Sammen med det gamle styret fikk han Veolia inn i eierposisjon. Jeg ble anmodet å fortsette i styret 12

13 som styremedlem, antakeligvis for kontinuiteten. Jeg føler at det var riktig, sier han. Det er imidlertid opp til andre enn meg å forklare hvorfor. Forsikring og finans Yrkeskarrieren hans har i hovedsak vært innenfor forsikring og finans. Han gikk av som konserndirektør i Gjensidige for vel 7 år siden. Hovedfunksjonen har vært i Trondheim, men oppgavene har vært rundt i landet. - Vi kan ikke ta med hele CV`en, men du har hatt en rekke tillitsverv innenfor næringsliv, idrett og kultur. I en alder av 76 år er du svært aktiv. Hva er det som driver deg? Alltid vært engasjert - Drivkraften er en interesse for samfunnsengasjement som jeg har hatt helt fra barndommen. I stedet for å sitte hjemme i sofaen å kritisere alt og alle, ønsker jeg å være med på å skape noe og ta ansvar sammen med andre, sier han. Gråkallbanen er noe av det han har vært og fremdeles er sterkt engasjert i. Positiv - I Trondheim har vi lenge hatt debatt om trikken fortsatt skal være et viktig kommunikasjonsmiddel, noe det har vært uenighet om. Det har ikke alltid vært enkelt å tale trikkens sak. Men jeg har sterk følelse for at stemningen nå er på gli. Nå handler det om å finne langsiktige løsninger. Rutenettet må utvides til flere steder i byen, slik som før. I dag virker Gråkallbanen kun fra sentrum og opp til Byåsen. Det gir ikke et godt trafikalt grunnlag. Erlend Solem Per Ottesen benytter mer enn gjerne muligheten til å skryte, ikke av seg selv, men av Gråkallbanens leder Erlend Solem, som han selv var med på å ansette. - Han er en veldig viktig leder som er klar og tydelig og som ikke gjemmer seg vekk. At han var et av forslagene til årets navn i Adressa sier jo sitt. Han og temaet gjør en god jobb i virksomheten, slår Ottesen fast. Miljøet Hvorfor er Gråkallbanen viktig? - Vi lever midt i en tid der miljøinteressen blir skjerpet. Trondheim er en storby Per Ottesen er ikke som andre pensjonister. Foruten flere verv i et mangfold av organisasjoner og stiftelser er han også styremedlem i Veolia Transport Bane AS. med mye, gatestøv. Det er viktig å ha et godt miljøvennlig alternativ, og jeg tror også at det kommer mer og mer til utrykk i politiske argumenter. I Europa registrerer vi at trikken flere steder er satt inn som trafikalt virkemiddel. Det er klokt sier Ottesen. - Jeg tror og håper at politikerne ser dette som en riktig prioritering fremover, legger han til. Utmerkelser: 1982: Kongelig Norsk Automobilklubs fortjenestemedalje i gull 1987: Norges Skiforbunds høyeste utmerkelse Plaketten 1987: Skiavdelingen i Byåsen idrettslags høyeste utmerkelse Den gylne ski 1996: Æresmedlem i Sør-Trøndelag skikrets 1997: Æresruss i Trondheim 1997: Trondheim Journalistforenings hederspris 1998 : Rotar y International Paul Harris Fellow m / safir 2002: Byåsen idrettslags gullmedalje 2002: Sør-Trøndelag Idrettskrets høyeste utmerkelse : Diplomet 2002: HM Kongens fortjenstmedalje i gull 2006: Hedersprisen på Trøndersk Idrettsgalla 2008: Trondheim Kommunes Kulturpris for : Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Hederspris

14

15 knutepunktets kryssord nr premie: Karafellsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 6. mars Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

16 Arbeidet med å helsveise sporene på Gråkallbanen er et langsiktig prosjekt som foregår i sommerhalvåret. Her er det sveiser Sigbjørn Øien som er i sving med å slipe skjøten. Helsveising av sporet på Gråkallbanen Gråkallbanen i Trondheim har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å få hele banen helsveist. Dette arbeidet er kommet godt i gang, til glede for både passasjerer og betjening. Av Morten Pleym Historie Fra begynnelsen av jernbanens historie ble skinnene forbundet med hverandre ved hjelp av lasker. Det er dette som er opphavet til den nostalgiske kadunk-kadunk -lyden. Allerede på begynnelsen av det 19.århundre ble de første jernbaneskinner skjøtet sammen med hjelp av aluminiotermisk sveising i Tyskland. Mot slutten av 1930-tallet startet man forsiktig med å sveise sammen skinner i Norge. Pga. skinnenes utvidelse og faren for utknekking ble ikke skinnene sveist sammen til lengre lengder enn meter. På 1950-tallet ble det for første gang gjort forsøk med kontinuerlig sammensveiste skinner. Det helsveiste sporet uten åpne skjøter har ført til lavere vedlikeholdskostnader, bedre komfort, og større sikkerhet. I løpet av 60, 70 og 80-tallet ble skinnene på alle hovedstrekninger i Norge sveist sammen til helsveist spor. I dag er over 95% av Jernbaneverkets hovedspor helsveist Tidligere ble det også sveist skinner med autogensveising (oksygen / acetylengass). Denne metoden ble forlatt på 60-tallet. Det blir utført ca skjøtsveiser pr. år i Norge fordelt på aluminiotermisk sveising og elektrisk motstandssveising. Elektrisk lysbuesveising blir bare benyttet i enkelte 16

17 tilfeller ved sveising av sporveksler pga. plassproblemer. Litt om metoden: Norge ble aluminiotermisk sveising av skinner innført på begynnelsen av tallet. Selv om det bare er gjort små forandringer i sveisemetoden er det i dag fortsatt den dominerende sveisemetode for skjøtsveising av skinner i spor. Hvert år blir det utført mellom 7 og skjøtsveiser i spor med denne metoden ved Jernbaneverket. Dette utgjør % av samtlige skjøtsveiser i sporet. Den aluminiotermiske sveisemetoden kjennetegnes ved at den er svært fleksibel og er lite avhengig av kostbart utstyr sammenlignet med andre sveisemetoder. Det er imidlertid en operatøravhengig metode som krever at sveiserne følger en fastlagt prosedyre nøye for å unngå sveisefeil. Forvarming av skinnene før sveising. Etterhvert antennses digelen slik at stål og slagg renner ned i den oppspente formen. Temperatur ca grader. Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner blir klassifisert som en smeltesveisemetode, dvs. at det blir dannet en forbindelse ved at skinneendene bringes til flytende fase hvor det blander seg med et flytende tilsatsmateriale. Forbindelsen dannes altså uten bruk av ytre krefter i motsetning til press-sveisemetoder som f.eks. elektrisk motstandssveising. Varmen som skal til for å smelte opp skinne endene kommer dels fra tilsatsmaterialet og dels fra forvarming med brenngasser. Skinneendene ligger med en avstand fra mm fra hverandre (sveiseåpning) og blir omsluttet av sveiseformer. Over er det fastspent en digel hvor thermit reaksjonen skjer. Skinneendene forvarmes til ca 1000 oc før antenning av thermit-porsjonen. Etter antenning tar det sekunder før reaksjonen er over, og det flytende stålet kan tappes ned i formene. Ca. 5 min. etter tapping er stålet størknet slik at formene kan tas av og skjøten bearbeides. Temperaturen til stålet og slagget ved tapping er ca oc. Ved Gråkallbanen brukes også ovennevnte metode ved helsveising av sporet. Det tekniske personalet ved Veolia Transport Bane utfører hver sommer flere titalls slike sveiser. Vi håper at det i løpet av få år er slik at hele sporet St. Olavs gt - Lian er mer eller mindre helsveist. Her avventer at stålet skal kjøles og går over i fast form slik at man kan begynne arbeidet med å slipe skjøten. Ferdig slipt sveis 17

18 Veolias engasjement i Midtøsten AV Kjetil Førsvoll Det har de siste ukene versert diverse beskrivelser av Veolia sitt engasjement i Midtøsten, slik Partiet Rødt og Sosialistisk Ungdom oppfatter det. Beskrivelsen blir brukt som argument i en kampanje med mål om å ekskludere Veolia Miljø og Veolia Transport fra deltakelse i anbudsprosesser i norske kommuner og fylkeskommuner. 18

19 Selskapene Veolia Miljø og Veolia Transport i Norge er ikke engasjert i det omtalte Jerusalem Light Rail prosjektet (JLRT). Det er likevel viktig at korrekt informasjon gis. Om Veolia Veolia Miljø og Veolia Transport i Norge er datterselskaper av henholdsvis Veolia Environmental Services og Veolia Transport, som igjen er eid av Veolia Environnement, et internasjonalt miljøkonsern med aktiviteter i mer enn 70 land. Veolia Environnement med datterselskaper er for øvrig medlem av FN s Global Compact og forholder seg til de retningslinjer medlemskapet medfører. Jerusalem Light Rail project Veolia Transport Israel er involvert i Jerusalem Light Rail project (JLRT). Dette prosjektet ble besluttet igangsatt som følge av Oslo avtalen i På den tiden var både israelerne og palestinerne enige om at banen ville forbedre mobiliteten og den økonomiske utviklingen i regionen. Basert på dette la City Pass Consortium hvor Veolia Transport Israel har en 5% eierandel, inn et anbud for bygging av banen. Veolia Transport Israel skal i følge kontrakten drifte banen ved oppstart i Et forsvarlig offentlig transportsystem mangler i Jerusalem, og intensjonen med kontrakten er å bidra til en enklere og tryggere hverdag for alle innbyggerne det være seg arabere, jøder eller kristne. Banen vil gå fra den vestlige delen av Jerusalem, gjennom Jerusalem sentrum og gamlebyen og deretter nordover til de palestinske byene og israelske bosettingene. Striden rundt bybaneprosjektet oppstod som følge av den juridiske situasjonen i de okkuperte områdene. Veolia Transport Israel har gjennom kontrakten avtalt å drifte banen basert på ikke-diskriminerende retningslinjer. Selskapet foretar derfor spørreundersøkelser blant befolkningen for å vurdere situasjonen og har en åpen diskusjon med interessegrupper vedrørende saken, bl.a. med Amnesty International og CARE. Så langt har spørreundersøkelser som har vært foretatt blant den palestinske befolkningen, vist at majoriteten støtter prosjektet og ønsker å bruke banen. Veolia Transport Israel er bundet av kontrakten som er inngått. Saken er imidlertid brakt inn for domstolene av PLO og vil bli vurdert etter internasjonal folkerett. Dersom rettsappartatet treffer en endelig beslutning om at banen er i strid med internasjonal rett, vil Veolia selvfølgelig forholde seg til dette. Basert på sin forpliktelse til å drifte banen basert på ikke-diskriminerende retningslinjer, vil selskapet også til enhver tid vurdere hvorvidt dette i praksis lar seg gjennomføre. Dersom det viser seg at dette blir umulig, vil selskapet overveie sitt engasjement i prosjektet. Veolias rolle i Norge Den nåværende situasjonen mellom palestinerne og israelerne i Midtøsten er urovekkende og svært beklagelig. Optimismen om en fredelig utvikling i regionen, slik man opplevde etter Oslo-avtalen, synes dessverre fjernere enn noen gang. Veolia Miljø og Veolia Transport vil som selskaper som kun opererer i Norge, ikke ta et politisk standpunkt i saken. Vi har imidlertid overbrakt de ulike synspunkter fra debatten om Jerusalem Light Rail prosjektet i Norge til våre eiere. Vi i Veolia Transport er opptatt av å utføre våre tjenester på en måte som tilfredsstiller strenge etiske og miljømessige krav. Vi ønsker alltid å være i tett dialog med våre interessenter i kommuner og fylkeskommuner, for på den måten om mulig å få til et enda bedre samarbeid. Ny ferielov Med virkning fra og med 1. januar 2009 er det innført nye regler i Lov om ferie De viktigste endringene er: Kapittel II 5 Feriefritidens lengde. Ferieloven er nå skrevet om til også å gjelde at arbeidstaker har plikt til å avvikle lovbestemt ferie. Tidligere var regelen at arbeidsgiver skulle påse at arbeidstaker fikk ferie. Med denne endringen vil det si at den delen av den lovbestemte ferien som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, automatisk vil bli overført til neste ferieår. Ansatte vil da heller ikke ha krav på å få utbetalt feriepengene før ferien avvikles. Tidligere var regelen at ikke avviklet ferie ble utbetalt i januar det påfølgende år, dette gjelder ikke lenger. Unntak fra denne regelen gjelder imidlertid for fravær som nevnt i ferieloven 9 nr.1 og 2, sykdom og permisjon og for ansatte som ikke har full opptjening. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år: Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret vil nå ha rett på ekstraferie på en uke (60 års uken). Tidligere var regelen at de som fylte 60 år innen 1. september i ferieåret hadde rett på denne uken. 19

20 Veolia i strategisk miljøråd Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har i regi av regjeringen samlet den beste kompetansen i Norge, deriblant Veolia, for å få innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for miljøteknologi. Av Grethe Skundberg Rikke Lind som er statssekretær i nærings- og handelsdepartementet og deltager i gruppen sier at vi kan - hvis vi vil - bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og miljøbelastning. - Det forutsetter at vi gjør bevisste politiske veivalg, og at næringslivet ser markedspotensialet som ligger i utvikling av ny miljøteknologi, sier Lind videre. Kristine Hellevik, adm dir i Veolia Vann AS, deltar sammen med 23 toppledere i næringslivet fra relevante bransjer, offentlig sektor, LO og Bellona. Det strategiske rådet vil bli ledet av næringsog handelsministeren. I tillegg skal et underliggende utvalg, ledet av Miljøverndepartementet, forberede og følge opp møtene i strategisk råd. Representantene i det strategiske rådet vil møtes 3-4 ganger per år. Norge kan ligge i tet - Norge har gode forutsetninger for å bli et foregangsland for miljøteknologi, sier 20

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Alltid alt for laget Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Fredrik Sundell 1999 BSK Thomas Bøgle 1998 Fredrikstad Brage Harby 1998 Freidig Jonathan Moldjord 1998 Freidig Kjetil

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Dialogkonferanse om Kolumbus sitt bussanbud i Sør-Rogaland 19. juni 2014 Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer