knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

2 Kjære medarbeider FN`s generalsekretær Kofi Annan tok i 1999 initiativet til det globale nettverk han kalte Global Compact(GC). Han inviterte bedrifter over hele verden til å delta i nettverket og til å fremme ti grunnleggende prinsipper i den daglige virksomhet. Veolia Environnement er en av få bedrifter globalt som blir framhevet av dette nettverket, og var en av de første som sluttet seg til dette. Det skal vi være stolt av. Blant de viktigste prinsippene i GC er at bedriftene skal støtte og respektere de Blant de viktigste prinsippene er at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene. internasjonale menneskerettighetene, respektere organisasjonsretten, bidra til å avskaffelse av barnearbeid, ta initiativer til å fremme større miljøansvar, oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi og arbeide for å bekjempe korrupsjon. NHO har anbefalt norske bedrifter å slutte seg til Global Compact. Norske bedrifter som StatoilHydro, Veritas, Norske Skog og Yara har alle forpliktet seg til å følge Global Compact. Veolia Transport i Israel har vunnet et anbud på å drifte bybanen i Jerusalem. Banen er under bygging og vil bli satt i drift i Enkelte politiske miljøer har tatt til orde for at banen er i strid med internasjonal folkerett. I denne sammenheng har det blitt fremsatt uriktige påstander om Veolia`s virksomhet. Det er viktig for oss at det gis korrekt informasjon. Veolia`s engasjement i Jerusalem beskrives derfor i en egen artikkel i Knutepunktet. Våre eiere oppdateres kontinuerlig om den norske debatten i forhold til bybanen i Jerusalem. Jeg har fått forsikringer om at Global Compact`s ti grunnleggende prinsipper blir fulgt og at Veolia`s Jerusalem engasjement øyeblikkelig blir tatt opp til vurdering dersom en internasjonal domstol skulle komme frem til at engasjementet er i strid med internasjonal folkerett. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold februar 2009 Veolia Transportserfaringer fra fergeanbud HMS i VTS Bevissts satsning i Trysil Nye IT-løsninger i VT-Norge Ny design på nytt internett Oppstart av X- Link ruter i Stavanger Omdømme og rekrutterings- kampanje i VTS Ottesen, god dag! Fakta: Helsveising av sporetpå Gråkallbanen Veolias engasjement i Midtøsten Ny ferielov Veolia i strategiskmiljøråd PASJONSPILLET i Oberammergau Halvspilt sesong! Portrettet Side 6 Side 8 Vintersol...24 Vi er alle healere på hvert vårt plan Jubilanter Side 24 Ny årgang Endelig er vi kommet i gang med det nye året. Optimismen stiger proporsjonalt med solens gang på himmelen. Nyttårsforsettene er allerede brutt, nye planer er lagt og vi kan se fram til et nytt år med et hav av nye muligheter. Her i knutepunktet er vi i gang med en ny årgang. Utgaven du holder i hånden er det første nummeret i I år som i de tidligere år skal vi ut med seks utgaver med variert og underholdende stoff fra hele landet. Et arbeid vi ser frem til med glede. Alle kan bidra med stoff og innspill, tips kan du sende inn til adresse og telefonnummer nederst på denne siden. Godt Nyttår! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 20. mars.

4 Veolia Transports erfaringer fra fergeanbud Av Rolf Michael Odland Veolia Transport etablerte seg i Norge i Selskapet tilbyr alle typer kollektivtransporttjenester, det være seg tog, bybane, buss, hurtigbåt eller ferje. Den maritime virksomheten er bygget opp gjennom kjøp av rederiene Finnmark Fylkesrederi (FFR) i 2003, Helgelandske i 2005 og Nordtrafikk Maritim i

5 Gjennom disse oppkjøp har vi skaffet oss erfaring fra maritim drift, som uavbrutt går helt tilbake til 1867, da Det Helgelandske Dampskibsselskab ble stiftet. FFR tilførte oss ikke bare erfaring med ferje- og hurtigbåtdrift under krevende forhold, men dessuten erfaring med ferjeanbud som gikk helt tilbake til den spede begynnelse med prøveanbud i Disse tre rederiene ble i 2007 fusjonert til Veolia Transport Nord, som totalt opererer 11 hurtigbåter, 16 ferjer og en godsbåt i Nordland og Finnmark. FFR deltok allerede i 1991 i konkurransen om driften av ferjene over Boknafjorden. FFR hadde lavest pris, men da anbud var på dette tidspunkt uprøvd og for mange politikere en kontroversiell innkjøpsform, endte det hele med at konkurransen ble kansellert. Fem år senere var anbud mindre kontroversielt, og Helgelandske deltok i og vant konkurransen om ferjesambandet Levang-Nesna i Nordland. Dette er et av de få ferjesamband som har vært anbudsutsatt to ganger; i 2006 gjenvant vi dette sambandet. Totalt har vi deltatt i 15 ferjeanbud, og vunnet tre av disse, alle samband som vi opererte forut for anbudet. Vi har dessuten levert lavest pris på ytterligere et anbud, som ble avvist. Denne avvisningen prøves for øvrig for domstolene. Et særtrekk ved ferjeanbud, sammenliknet med anbud på tog, buss, bybane og hurtigbåter, er mangelen på alderskrav på materiellet. Mens øvrige oppdragsgivere benytter anbudskonkurranse som en mulighet til å fornye materiellet, stiller Statens vegvesen ikke krav om alder. Fornying av materiellet blir dermed kun aktuelt når det i tillegg stilles krav om naturgass (LNG) drevne ferjer, eller økte kapasitetskrav som ikke kan tilfredsstilles gjennom ombygging av eldre ferjer. Det er ikke særskilte krav til passasjerfasiliteter utover krav til universell utforming (i hovedsak det som følger av IMOs sirkulære 735) og forskrift om passasjerbekvemmeligheter. Statens vegvesen kansellerte i begynnelsen av februar ferjeanbudet for Finnøysambandet, med den begrunnelse at kravene til universell utforming av ferjene ikke var godt nok ivaretatt i konkurransegrunnlaget. Dette betyr sannsynligvis at alle fremtidige ferjeanbud vil ha strengere krav til universell utforming enn det vi har sett frem til nå. Det er ikke særskilte krav til miljø utover krav til mindre enn 500 ppm svovel i diesel og oppsamling av spillvann. NOx avgiften bidrar naturligvis til fokus på å redusere NOx utslipp, men dette er som kjent ikke et særkrav fra Statens vegvesens side. I de seneste anbudene har Statens vegvesen gått bort i fra kravet om at ferjene skal identifiseres ved innlevering av tilbudet. Dette innebærer at Statens vegvesen i anbudsfasen nøyer seg med å stille krav til transporttjenesten som skal leveres og venter til kontraktsfasen med å føre kontroll med at tjenesten leveres i henhold til kravene. Dermed har rederiet flere muligheter til å finne optimale løsninger innenfor den rammen kravspesifikasjonen utgjør. Regulering av kostnadene er et viktig punkt i alle kontrakter av lang varighet. De fleste kontrakter med Statens vegvesen er åtte år pluss et års opsjon. Kostnadsregulering i henhold til endring av konsumprisindeksen er lite hensiktsmessig siden det er liten sammenheng mellom prisutviklingen på gulost og olabukser på den ene side og bunkers og hyrekostnader på den andre siden. Vi mener Statens vegvesen bør legge til grunn en fordeling av kostnader til bunkers, hyre og øvrige kostnader, og regulere disse med relevante indekser fra Statistisk Sentralbyrå o.a. Dette vil bety økt forutsigbarhet for rederiet og dermed lavere risikopåslag. Statens vegvesen rangerer de innkomne anbud etter lavest pris, og kun dersom prisforskjellen er mindre enn 5 % mellom laveste og nest laveste, vil andre kriterier bli vektlagt. Dette skjer ytterst sjelden. Det er ikke uvanlig at forskjellen mellom laveste og nest lavest er 50 % eller mer. Per i dag er det kun miljø som vurderes som tilleggskriterium dersom prisforskjellen er mindre enn 5 %. Imidlertid er det ikke spesifisert hva miljø innebærer. Vi mener det er svært viktig at Statens vegvesen klargjør presist og entydig hva som vil bli evaluert. Vi mener også at i fremtidige ferjeanbud bør Statens vegvesen legge stor vekt på utslipp av CO2, for å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til å redusere utslipp av klimagasser, men også NOx og SOx utslipp bør vektlegges. En slik vektlegging vil gjøre det langt mer interessant å tilby nybygg på LNG drift, fordi den økte byggekostnaden vil bli helt eller delvis oppveid ved reduserte CO2, NOx og SOx utslipp. Det vil også medføre en lavere terskel for å investere i ulike rensetiltak for eksisterende ferjer. 5

6 Sikkerhetskurs med førstehjelp har vært arrangert i regi av HMS-arbeidet i 2008 HMS i VTS Året vi har lagt bak oss har vært et travelt år for hovedverneombudet og verneombudene. Hovedfokuset har vært på skadebegrensing, økt sikkerhet, gjennomgang av interne rutiner, oppfølging av sjåfører i forbindelse med ulykker, ran og langtidssykemeldinger. av Eddie Pettersen Hovedverneombud i VTS Når det gjelder skadebegrensing og økt sikkerhet har det vært gjennomført mange samtaler med sjåfører. Dette arbeidet har hatt en positiv effekt og er nå overført til driftslederne i de forskjellige avdelingene. Det er under dette arbeidet bygget opp rutiner som skal bidra til en god oppfølging av den enkelte dersom det oppstår uønskede episoder. I samarbeid med oppdragsgiverne, deriblant Kolumbus i Stavanger, er det satt i gang et prosjekt for å øke sikkerheten. Dette går blant annet ut på å sette i verk tiltak for redusere 6

7 Eddie Pettersen er Hovedverneombud i VTS kontantbeholdningen i forhold til rans problematikken, og realistiske kjøretider i forhold til trafikksikkerheten og arbeidssituasjonen. Nye rutiner er utarbeidet og gamle rutiner er revidert i store deler av bedriften. Det er også satt fokus på administrasjonene, for at disse i større grad skal være et verktøy sjåførene. Gjennom nye rutiner skal man oppnå lik og riktig oppfølging og behandling. Dette vil ha stor betydning for den enkelte, ikke minst de langtidssykemeldte. Ansvaret for de langtidssykemeldte er nå overført til driftslederne. I forbindelse med ulykker og uhell har det dessverre vært behov for å kalle inn beredskapsgruppen ved fem anledninger i Et av disse uhellene fikk dessverre en tragisk utgang. Beredskapsgruppen har i løpet av året økt sin kompetanse innen krisehåndtering. Det er satt i verk tiltak for å øke denne ytterligere. Det er også satt fokus på å ivareta sjåfører som har vært utsatt for andre hendelser som trusler og rans forsøk. Totalt sett har det vært få slike hendelser i forhold til den store produksjonen vi som selskap utfører hvert år. Også i 2008 var reise på buss den sikreste måten å ta seg frem på. Sammen med bedriftshelsetjenesten har det også vært foretatt vernerunder på alle stasjoneringsstedene i VTS i 2008 og utarbeidet handlingsplaner for disse. Det er også drevet en utstrakt undervisning av ansatte i HMS og brannvern. Vi har hatt 44 ansatte på kurs i HMS og 12 ansatte på sikkerhetskurs. Sikkerhetskurs omfatter brannteori, slokkeøvelser, opptreden på ulykkessted, hjerte/lungeredning, sirkulasjonssvikt og førstehjelp ved akutte sykdommer. De fleste HMS kursene har gått over tre dager men vi har også hatt en dagers kurs for ledere. Disse kursene har hatt fokus på ansvar og hovedpunkter innen HMS arbeidet. AMU, arbeidsmiljøutvalget er redusert fra åtte til fire medlemmer og fungere nå etter intensjonen i lovverket. AMU har nå møter hver måned i stedet for 3 ganger i året. Det er lagt ned et betydelig arbeid i økt fremkommelighet i forbindelse med gravearbeider og fremtidige reguleringer. Selv om sjåførgruppen på Revheim er den største skal hovedverneombudet også betjene ansatte på andre stasjoneringssteder. Dette har det vært liten tid til i 2008 men det vil det bli rettet på i Bevissts satsning i Trysil Trysilfjellet er i dag den mest besøkte turistattraksjonen i Norge. Veolia Transport er i regionen med både lokaltrafikk og Trysilekspressen, og vil i fremtiden øke satsningen i denne regionen. Av Kai Tidemann Trysil360, som er servicenæringens egen nettside, foretar desember hvert år målinger på søkene. På denne målingen i fjor var Veolia Transport den servicebedriften som var mest etterspurt. For oss er dette et positivt resultat av den satsningen og engasjementet vi har vist i året som ligger bak oss. Vårt engasjement i kjøring av turister til og fra alpinanleggene er basert på vår kontrakt med Skistar. Dette er en bedrift som eier og drifter alpinanlegg i både Sverige og Norge, deriblant på Trysilfjellet og Sælen på svensk side av grensen. Det samme gjelder for nattbusser til og fra fjellet i helgene. I tiden som kommer vil vi forsterke dette samarbeidet. Det er under planlegging en ny flyplass på grensen mellom Sverige og Norge. Når den er på plass vil det bety økt turisme, noe som igjen vil få store betydning for oss som operatør av kollektive transportløsninger. Avstanden mellom Sælen og Trysil er ca. 10 mil. På lokalt plan opererer vi i dag en kontrakt med Hedmark Trafikk. Det pågår i øyebliket et samarbeid med Hedmark Tafikken for å oppnå en bedre samkjøring mellom ekspress buss og lokal buss i Trysil. Vi ønsker også i den sammenheng et tettere samarbeid med taxi i hele området. Med bevisst satsning og en bedrift med dyktige og engasjerte medarbeidere ser fremtiden lys ut for Veolia Transport i Trysil. 7

8 Nye IT-løsninger i VT-Norge Vår nye IT-løsning vil i større grad benytte seg av virtualiseringsteknologi, noe som gir en høyere utnyttelse av utstyret samtidig som en bruker mindre strøm og plass. Etter avtaleinngåelse i fjor høst, er nå alt utstyr levert og montert hos vår nye driftspartner, Cegal. Av Morten Nenseth I et prosjekt av denne typen vil en ofte oppleve forsinkelser, og dette prosjektet er ikke et unntak. Til tross for problemer med leveranse av linjer er vi nå klare til å teste løsningen. Vi forventer også at vi vil oppleve noe treghet i overgangen mens data og brukere blir overført til de nye løsningene. Dette vil påvirke de forskjellige selskapene i konsernet ulikt og på forskjellig tid. For å sikre at løsning er satt opp som spesifisert er det utviklet en samling med testskript, som beskriver hver enkelt løsningskomponent og hvordan denne skal fungere. Så snart test fasen er over vil Veolia Transport Norge være først ute som pilottester av ny løsning. Hovedkontoret er valgt som pilot grunnet praktiske årsaker. Når løsningen er produksjonsklar vil Veolia Transport Nord, Region Helgelandske være neste avdeling som flyttes over på ny løsning. Resten av avdelingene/selskapene i konsernet vil deretter flyttes over. I forbindelse med denne overgangen vil jeg nok engang nevne hvor viktig det er for IT at dere som brukere får en smertefri overgang til de nye IT løsningene. Det vil derfor bli gitt opplæring i oppkobling så snart nødvendige tilganger og printere er i orden. Avslutningsvis vil jeg si at vi på IT gleder oss til å få et nytt IT system, samtidig vil dere som brukere få tilgang til en servicedesk som vil ha en betydelig høyere responstid enn dagens løsning. 8

9 Ny design på nytt internett Om få uker blir vårt ansikt utad preget av ny design og et mer oversiktelig og helhetlig rammeverk. Av Grethe Skundberg En total ansiktsløftning er snart ferdig og de nye sidene skal bli preget av flere aktualiteter. Våre Websider er en av våre viktigste markedsføringskanaler og skal være et enkelt sted å hente informasjon fra. Målgruppene våre skal fortsatt være våre kunder i form av ruteservice og charter/turtrafikk. I tillegg legger vi til en målgruppe som er alle de tusenvis som søker informasjon om oss av ulik grunn. Det kan være journalister, studenter, jobbsøkere, premissleverandører og anbudsansvarlige. Målsetningen er å ha tre nyheter på førstesiden som jevnlig oppdateres, der kommunikasjonssjef er redaktør, mens de ulike avdelingene har Om noe uker er den klar, den nye designen på: muligheter til å påvirke siden ved å komme med alle de ulike positive nyhetene vi har i vårt store konsern. Web adressen blir den samme, men sidene skal rutes fra vårt eksisterende prøvenett til no i slutten av februar. Oppstart av X- Link ruter i Stavanger Etter oppstarten mandag 12. januar av de nye X-link rutene i Stavanger, (artikkel i knutepunktet nr. 6 08) er det allerede ved utgangen av januar gjennomført en evaluering av driften. Av Kenneth Vistnes For at rutetidene skal være mest mulig realistiske er disse blitt fortløpende evaluert. Ønsket fra Kolumbus er at bussene skal være fremme på Forusområdet før hel og halvtime om morgenen. Derfor vil to av rutene (X76 og X77) få en større justering fra 1. mars. De andre rutene vil kun gjennomgå mindre justeringer. Det er Kolumbus som har gjennomført en utredningen som er grunnlaget for disse endringene. Passasjertall I følge Kolumbus er passasjertallet i oppstarten som ventet. Snittet de første ukene har ligget på 10 personer pr avgang. På de mest populære avgangene er det registrert opp mot 25 personer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen og Sola, Stavanger og Sandnes kommune der Kolumbus har planlagt og iverksatt rutene. Fylkeskommunen og de øvrige kommunene betaler to tredeler av prosjektet, mens næringslivet er bedt om å bidra med en tredel. Kolumbus skal foreta en evaluering av opplegget ved budsjettårets slutt i

10 Omdømme og rekrutterings- kampanje i VTS Veolia Transport Sør i Stavanger har i de siste årene, på lik linje med de fleste selskapene i bransjen, hatt store utfordringer knyttet til rekruttering av bussjåfører. De siste årene har dette vært løst ved rekruttering av sjåfører fra Polen. Dette har så langt vært en suksess. Gjennom en omdømme og rekrutteringskampanje, rettet mot lokalmarkedet, ønsker selskapet å høyne status på yrket og rekruttere sjåfører fra distriktet. Av B.J. & T.H. I en perioden fra uke 5 til uke 11, vil kampanjens to hovedformål bli annonsert gjennom lokalpressen, plakater bak på bussene, reklameplakater på bussholdeplassene, nærradiospotter og ny webside. Den ene delen av kampanjen skal synliggjøre det store ansvaret sjåførene har for passasjerer og materiell og de positive sidene ved bussjåføryrket. Kampanjens andre del tar sikte på å rekruttere nye sjåfører til selskapet. Rekrutteringsmedarbeider Torbjørn Hovland, som er ansvarlig for kampanjen, sier til Knutepunket, at i tillegg til å skaffe flere sjåfører, vil man prøve å bygge et bedre omdømme for yrket. - Det er viktig og fortelle omverden om det ansvaret en bussjåfør har for passasjerer og materiell. Videre vil kampanjen fokusere både internt og eksternt på det samfunnet forventer av oss som sjåfører og selskap. Uten bussen på veien vil både enkeltpersoner, familier og samfunn få det vanskeligere. Bare tenk på de miljøbesparelser det er på at flere tar bussen til og fra arbeid, sier han. 10

11 Utformingen av kampanjen er utarbeidetr av markedsbyrået ProContra. Det ble laget ulike konsept, som VTS måtte gi en vurdering på. Vurderingen og avgjørelsen ble tatt sammen med tillitsvalgte og representanter for konsernledelsen. - Kampanjen er den største Veolia Transport har gjennomført i Norge, sier driftsdirektør i VTS, Anders Erik Hansen. Bussyrket har mange likhetstrekk med det å være kaptein på et fly. Gjennom kampanjen ønsker vi å få frem hvilket betydelig ansvar sjåførene har for passasjerer, materiell og medtrafikkanter, sier han og fortsetter: - Med de erfaringene jeg har blant annet fra fly og offshorenæringen er jeg positivt overrasket over hvor seriøst de fleste av sjåførene våre tar rollen som bussjåfør. Totalt blir det under kampanjen brukt fem illustrasjoner. Disse skal på forskjelllige måter få fram budskapene. På to av bildene er det profesjonelle modeller. Det ene bildet viser en kaptein og det andre en supermann. Symbolikken er helt klar, ansvaret og evnen til å takle de situasjonene en sjåfør møter hver dag. De tre andre bildene, en tom sjåførstol, et nøkkelknippe med nøkkel og en sjåføruniform som henger på stativet forteller oss om et ledig sjefsete, en nøkkelen til en ny framtid, og en ledig uniform. Kort sagt arbeidet som bussjåfør gir nye muligheter. I tillegg til bildebruk er det opprettet en webside med adressen www. busskaptein.no Her kan en blant annet ta en uhøytidelig test om man passer som bussjåfør. Men det viktigste på siden er link til søknadsskjema. Videre er det også gitt ut en brosjyre som er delt ut til alle sjåførene i Veolia Transport Sør AS. Refleksbånd skal også deles ut til passasjerene. - I det hele er dette en ny og spennende måte for oss å rekruttere nye sjåfører på, samtidig som vi får en mulighet til å høyne statuset for sjåføryrket, avslutter Thorbjørn Hovland. 11

12 Ottesen, god dag! Den forhenværende konserndirektøren i Gjensidige, Per Ottesen, stiller i en klasse for seg på mange måter. Blant annet er han eneste styremedlem i Veolia Transport Bane AS som ikke er ansatt i konsernet. Møt mannen som slett ikke trenger å oppfordres til å ta bladet fra munnen spesielt ikke når det gjelder Gråkallbanen. Av Øystein Bjørheim Per Ottesen er på vei til et møte med Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, hvor han er visegeneralsekretær i forbindelse med 250-års jubileumet, når vi endelig får tak i ham. Med klinkende klar østlandsdialekt anmoder han oss om å spørre i vei. Han har da noen minutter å avse, slår han høflig fast. Den travle 76-åringen er ikke som andre pensjonister. - Lediggang er roten til alt vondt, det prøver jeg etter beste evne å leve etter, sier han. Det er bedre å være i aktivitet enn sitte å bli gammel. Omfattende CV Vi skal snakke om Gråkallbanen, sier vi og det liker han. Og så skal vi snakke om Per Ottesen, det liker han litt mindre, men skitt au. Hvor skal man i det hele tatt begynne med en mann som Per Ottesen? Den tidligere konserndirektøren i Gjensidige har vært en bauta for trøndersk (og norsk) kultur- og idrettsliv gjennom en mannsalder, og han har hatt rekordmange tillitsverv. CV`en hans er ikke er sann, for hør bare: Den 3. desember 2008 befant Ottesen med følge seg i Vår Frues Kirke, der han var leder for jubileumskomiteen for 800-års jubileumet. Han fikk utdelt en hederspris, og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør- Trøndelag ordla seg slik i sin tale: Cv-en til Per Ottesen er så imponerende at den burde vært unntatt offentligheten for ikke å skape prestasjonsangst, så ramset han opp noen av merittene: Leder i hovedstyret i Byåsen idrettslag, leder i Sør-Trøndelags Skikrets, visepresident i Skiforbundet senere president. Under Per Ottesens ledelse fikk Sør- Trøndelag Skikrets betegnelsen som verdens beste landslag under VM på ski i Oslo i Ottesen var i tillegg drivkraften som fikk VM i ski til Trondheim i Per Ottesen, 76 Fakta: Engasjert sjel fra Trondheim med mangfoldig CV og ikke minst: Det eneste styremedlemmet i Veolia Transport Bane AS som ikke jobber i konsernet. Tidligere konserndirektør i Gjensidige. Gift siden 1958 med Anne Katrine Wordal Barn: Liv, Pål, Morten, Katrine Barnebarn: Magnus, Marte, Kristoffer, Johannes, Johanne, Mari, Benjamin og Jakob Fylkesordføreren sa videre: - trekk pusten: - Leder i hovedstyret i Byåsen i d r e t ts l a g - Norsk prosjektleder for St. Olavsloppet - Leder av forprosjekt norsk bistand til Olympiske vinterleker i Sverige, Jämtland/Härjedalen. - Nestleder i ressursgruppen for Olympiatoppens avdeling i Trondheim - Leder av forprosjekt: Trøndelag Styreleder i Trondheim Kammermusikkfestival - Styreleder i Stiftelsen Festningsspillet i Trondheim - Styreleder Nidarosdomens Guttekor - Nestleder i styret Ringve Museums Venner - Nestleder i styret for Den siste Viking på Stadsbygd - President i Trondhjem Rotary Klub - Leder av jubileumskomiteen Vår Frue Kirke 800 år. - President i Trøndersk Skilaug - Visegeneralsekretær Det kongelige norske videnskabers selskab Var Styreleder i Gråkallbanen Per Ottesen var styreleder i Gråkallbanen fram til Veolia kom inn og overtok eierinteressene. Sammen med det gamle styret fikk han Veolia inn i eierposisjon. Jeg ble anmodet å fortsette i styret 12

13 som styremedlem, antakeligvis for kontinuiteten. Jeg føler at det var riktig, sier han. Det er imidlertid opp til andre enn meg å forklare hvorfor. Forsikring og finans Yrkeskarrieren hans har i hovedsak vært innenfor forsikring og finans. Han gikk av som konserndirektør i Gjensidige for vel 7 år siden. Hovedfunksjonen har vært i Trondheim, men oppgavene har vært rundt i landet. - Vi kan ikke ta med hele CV`en, men du har hatt en rekke tillitsverv innenfor næringsliv, idrett og kultur. I en alder av 76 år er du svært aktiv. Hva er det som driver deg? Alltid vært engasjert - Drivkraften er en interesse for samfunnsengasjement som jeg har hatt helt fra barndommen. I stedet for å sitte hjemme i sofaen å kritisere alt og alle, ønsker jeg å være med på å skape noe og ta ansvar sammen med andre, sier han. Gråkallbanen er noe av det han har vært og fremdeles er sterkt engasjert i. Positiv - I Trondheim har vi lenge hatt debatt om trikken fortsatt skal være et viktig kommunikasjonsmiddel, noe det har vært uenighet om. Det har ikke alltid vært enkelt å tale trikkens sak. Men jeg har sterk følelse for at stemningen nå er på gli. Nå handler det om å finne langsiktige løsninger. Rutenettet må utvides til flere steder i byen, slik som før. I dag virker Gråkallbanen kun fra sentrum og opp til Byåsen. Det gir ikke et godt trafikalt grunnlag. Erlend Solem Per Ottesen benytter mer enn gjerne muligheten til å skryte, ikke av seg selv, men av Gråkallbanens leder Erlend Solem, som han selv var med på å ansette. - Han er en veldig viktig leder som er klar og tydelig og som ikke gjemmer seg vekk. At han var et av forslagene til årets navn i Adressa sier jo sitt. Han og temaet gjør en god jobb i virksomheten, slår Ottesen fast. Miljøet Hvorfor er Gråkallbanen viktig? - Vi lever midt i en tid der miljøinteressen blir skjerpet. Trondheim er en storby Per Ottesen er ikke som andre pensjonister. Foruten flere verv i et mangfold av organisasjoner og stiftelser er han også styremedlem i Veolia Transport Bane AS. med mye, gatestøv. Det er viktig å ha et godt miljøvennlig alternativ, og jeg tror også at det kommer mer og mer til utrykk i politiske argumenter. I Europa registrerer vi at trikken flere steder er satt inn som trafikalt virkemiddel. Det er klokt sier Ottesen. - Jeg tror og håper at politikerne ser dette som en riktig prioritering fremover, legger han til. Utmerkelser: 1982: Kongelig Norsk Automobilklubs fortjenestemedalje i gull 1987: Norges Skiforbunds høyeste utmerkelse Plaketten 1987: Skiavdelingen i Byåsen idrettslags høyeste utmerkelse Den gylne ski 1996: Æresmedlem i Sør-Trøndelag skikrets 1997: Æresruss i Trondheim 1997: Trondheim Journalistforenings hederspris 1998 : Rotar y International Paul Harris Fellow m / safir 2002: Byåsen idrettslags gullmedalje 2002: Sør-Trøndelag Idrettskrets høyeste utmerkelse : Diplomet 2002: HM Kongens fortjenstmedalje i gull 2006: Hedersprisen på Trøndersk Idrettsgalla 2008: Trondheim Kommunes Kulturpris for : Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Hederspris

14

15 knutepunktets kryssord nr premie: Karafellsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 6. mars Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

16 Arbeidet med å helsveise sporene på Gråkallbanen er et langsiktig prosjekt som foregår i sommerhalvåret. Her er det sveiser Sigbjørn Øien som er i sving med å slipe skjøten. Helsveising av sporet på Gråkallbanen Gråkallbanen i Trondheim har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å få hele banen helsveist. Dette arbeidet er kommet godt i gang, til glede for både passasjerer og betjening. Av Morten Pleym Historie Fra begynnelsen av jernbanens historie ble skinnene forbundet med hverandre ved hjelp av lasker. Det er dette som er opphavet til den nostalgiske kadunk-kadunk -lyden. Allerede på begynnelsen av det 19.århundre ble de første jernbaneskinner skjøtet sammen med hjelp av aluminiotermisk sveising i Tyskland. Mot slutten av 1930-tallet startet man forsiktig med å sveise sammen skinner i Norge. Pga. skinnenes utvidelse og faren for utknekking ble ikke skinnene sveist sammen til lengre lengder enn meter. På 1950-tallet ble det for første gang gjort forsøk med kontinuerlig sammensveiste skinner. Det helsveiste sporet uten åpne skjøter har ført til lavere vedlikeholdskostnader, bedre komfort, og større sikkerhet. I løpet av 60, 70 og 80-tallet ble skinnene på alle hovedstrekninger i Norge sveist sammen til helsveist spor. I dag er over 95% av Jernbaneverkets hovedspor helsveist Tidligere ble det også sveist skinner med autogensveising (oksygen / acetylengass). Denne metoden ble forlatt på 60-tallet. Det blir utført ca skjøtsveiser pr. år i Norge fordelt på aluminiotermisk sveising og elektrisk motstandssveising. Elektrisk lysbuesveising blir bare benyttet i enkelte 16

17 tilfeller ved sveising av sporveksler pga. plassproblemer. Litt om metoden: Norge ble aluminiotermisk sveising av skinner innført på begynnelsen av tallet. Selv om det bare er gjort små forandringer i sveisemetoden er det i dag fortsatt den dominerende sveisemetode for skjøtsveising av skinner i spor. Hvert år blir det utført mellom 7 og skjøtsveiser i spor med denne metoden ved Jernbaneverket. Dette utgjør % av samtlige skjøtsveiser i sporet. Den aluminiotermiske sveisemetoden kjennetegnes ved at den er svært fleksibel og er lite avhengig av kostbart utstyr sammenlignet med andre sveisemetoder. Det er imidlertid en operatøravhengig metode som krever at sveiserne følger en fastlagt prosedyre nøye for å unngå sveisefeil. Forvarming av skinnene før sveising. Etterhvert antennses digelen slik at stål og slagg renner ned i den oppspente formen. Temperatur ca grader. Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner blir klassifisert som en smeltesveisemetode, dvs. at det blir dannet en forbindelse ved at skinneendene bringes til flytende fase hvor det blander seg med et flytende tilsatsmateriale. Forbindelsen dannes altså uten bruk av ytre krefter i motsetning til press-sveisemetoder som f.eks. elektrisk motstandssveising. Varmen som skal til for å smelte opp skinne endene kommer dels fra tilsatsmaterialet og dels fra forvarming med brenngasser. Skinneendene ligger med en avstand fra mm fra hverandre (sveiseåpning) og blir omsluttet av sveiseformer. Over er det fastspent en digel hvor thermit reaksjonen skjer. Skinneendene forvarmes til ca 1000 oc før antenning av thermit-porsjonen. Etter antenning tar det sekunder før reaksjonen er over, og det flytende stålet kan tappes ned i formene. Ca. 5 min. etter tapping er stålet størknet slik at formene kan tas av og skjøten bearbeides. Temperaturen til stålet og slagget ved tapping er ca oc. Ved Gråkallbanen brukes også ovennevnte metode ved helsveising av sporet. Det tekniske personalet ved Veolia Transport Bane utfører hver sommer flere titalls slike sveiser. Vi håper at det i løpet av få år er slik at hele sporet St. Olavs gt - Lian er mer eller mindre helsveist. Her avventer at stålet skal kjøles og går over i fast form slik at man kan begynne arbeidet med å slipe skjøten. Ferdig slipt sveis 17

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Norge på bunn i bedriftshelse

Norge på bunn i bedriftshelse Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE Jobb og helse: Nyskapende virksomhet: Mobbing: Helsefremmende arbeidsplass Trivs bäst i öppna landskap 5. UTGAVE DESEMBER 2007 Hva skjer

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer