1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt"

Transkript

1 GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College. En person regnes som student i den perioden kontrakten er skrevet for og inntil en av partene ikke har bedt om å avslutte kontrakten. Forskriftene gjelder fra og med 11. september 2009 og for alle studenter som har signert kontrakt om studieplass etter denne dato. 1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt Studenten plikter å sette seg inn i den informasjonen som blir gitt fra Gateway College og som er tilgjengelig på Spesielt bør studenten merke seg følgende: Gateway Colleges navn, adresse og telefonnummer. Programmets pris og hvilke ytelser som inngår i prisen. Vilkårene som gjelder for studieprogrammet og oppholdet. Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling. At Gateway College i visse tilfeller har anledning til å øke prisen Informasjonsplikt ved sykdom Studenten plikter å opplyse Gateway College om tidligere eller nåværende fysiske eller psykiske lidelser som kan være av betydning for gjennomføringen av oppholdet og studiene. 1-3 Avgifter og betaling Administrasjonsavgift Administrasjonsgebyret dekker de administrative prosesser som settes i gang i det Gateway College mottar en signert kontrakt fra en person. Administrasjonsgebyret er på kroner 2.000,- (to tusen) og er ikke refunderbart. Er ikke overnevnte beløp (2000,-) innbetalt av student ved avmelding, har Gateway College rett til å kreve inn dette beløpet fra studenten.

2 1-3-2 Studieavgift Studieavgiften inkluderer: undervisning og aktiviteter i henhold til emnebeskrivelsen for det aktuelle programmet. Studieavgiften for et program inkluderer også deltakelse på et valgemne, med mindre programmet i seg selv gir 30 studiepoeng og dermed normal studieprogresjon for ett semester. Studieavgiften inkluderer ikke: flybillett og andre reisekostnader for å komme til studiestedet, innkvartering, mat, deltagelse på ekskursjoner (med mindre disse er obligatoriske iht. emnebeskrivelsen for programmet studenten deltar på), utflukter og andre fritidsaktiviteter, drikke til eventuelle inkluderte måltider, semesteravgift/eksamensavgift til samarbeidende institusjoner samt utgifter til bøker, pass, visum, obligatorisk reiseforsikring, vaksinasjon m.v Betaling Administrasjonsgebyret sendes ut per e-post umiddelbart etter at Gateway College mottar en signert kontrakt. Dersom ikke annet er avtalt, skal studenten betale det avtalte vederlag (studieavgiften) senest på det tidspunkt som er fastsatt i Gateway Colleges betalingsplan. Se for betalingsplan. Forsinket betaling ansees alltid som vesentlig mislighold og gir Gateway College rett til å heve avtalen (jfr.. 6-3) og inndrive studieavgiften eller deler av studieavgiften etter prinsippene/fristene beskrevet i kapittel Priser Alle priser i informasjonsmateriell fra Gateway College gjelder per person hvis annet ikke er spesifisert. Prisene gjelder inntil nytt informasjonsmateriell foreligger, eller Gateway College informerer skriftlig om endringer, inntil 4 uker før semesterstart. 1-4 Ordensregler med mer Studenten plikter under reisen og studieoppholdet å rette seg etter de offisielle lover, regler og bestemmelser som gjelder i landet han/hun oppholder seg. Videre må studenten rette seg etter regler og ordensbestemmelser gjort kjent av Gateway College eller Gateway Colleges representanter, herunder også de bestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, utleier av bolig, transportør eller lignende. Studenten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medstudenter, forelesere og andre ansatte, lokalbefolkning og andre gjester/besøkende på stedet. Besittelse og/eller bruk av narkotiske midler ved Gateway College sine studiesteder, ved bosteder formidlet av Gateway College og på ekskursjoner, utflukter og aktiviteter i regi av Gateway College er strengt forbudt.

3 Eventuelle brudd på en eller flere av disse regler og bestemmelser vil medføre bortvisning fra studiested og bolig uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter. 1-5 Uteblivelse Studenten må møte fram ved semesterstart etter de anvisninger som blir gitt av Gateway College. Uteblir studenten fra angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de ytelser som inngår i programmet kan han/hun ikke gjøre krav mot Gateway College i den anledning. Dersom studenten grovt tilsidesetter sine plikter i punktene a), b), c), d), e), f), g) eller h) kan han/hun utestenges fra programmet uten rett til refusjon fra Gateway College for hele eller deler av studieavgiften og/eller andre forhåndsbetalte utgifter. 1-6 Gateway Colleges plikter Gateway College skal gjennomføre programmet i samsvar med det som står i emnebeskrivelsen fra faglig ansvarlig høgskole. I de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, skal Gateway College i rimelig utstrekning sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe. Gateway College skal snarest mulig opplyse om forhold som vil ha betydning for studenten. 1-7 Opplysningsplikt til norske myndigheter i utlandet. Gateway College opplyser den norske ambassade/ konsulat på hvert enkelt studiested om hvem som studerer med oss til enhver tid. Informasjon om studentenes navn, kontaktdetaljer, bosted og kopi av pass blir levert ved studiestart. OPPTAK OG GJENNOMFØRING 2-1 Opptak og registrering ved ansvarlig høyskole Studenten må dokumentere at han/hun har generell studiekompetanse og/eller oppfyller eventuelle andre opptakskrav for programmet før semesterstart. Studenten må merke seg hvilken høyskole som er faglig ansvarlig for programmet/emnene han/hun skal delta på og søke om opptak ved den aktuelle høyskolen innen gitte frister. Studenten må forsikre seg om at han/hun er tatt opp ved riktig høyskole og oppmeldt til eksamen(er) innen semesterstart.

4 2-2 Studentenes arbeidskrav Studenten plikter å sette seg inn i og rette seg etter de arbeidskrav som gjelder for programmer/emner han/hun skal studere. Studenten plikter å møte til undervisning forberedt og i rett tid. Hvis studenten gjentatte ganger ikke møter til undervisning kan han/hun miste retten til veiledning og til å gå opp til eksamen. Studenten vil i slike tilfeller ikke kunne kreve refusjon for hele eller deler av studieavgiften. 2-3 Studieprogrammenes varighet Av praktiske hensyn angir Gateway College studieprogrammets varighet i antall uker. Ukenummer for studiestart og -avslutning skal gjøres klart for studentene senest 8 uker før studiestart. Det kan være avvik innenfor oppstarts- og avslutningsuke i dager, som gjør at studieprogrammet kan bli noen dager kortere eller lengre enn hva som kan forstås ved å multiplisere antall uker med 7 dager. 2-4 Omfang Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Gateway College og studenten. Ved usikkerhet plikter studenten selv å kontakte Gateway College for å få dette klarlagt. Hvis en vurdering av hva som er avtalt må foretas, tas det utgangspunkt i det som fremkommer av annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det som er beskrevet i korrespondanse mellom Gateway College og studenten. Dersom Gateway College vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport, innkvartering o.l. må dette foreligge skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig fra begge parter. Gateway College tar forbehold om prisendringer, særskilt i tilfeller hvor påmelding mottas mer enn 6 måneder før programstart. 2-5 Reisedokumenter Studenten må selv sørge for de nødvendige papirer for reise; flybillett, pass, visum, attester, innkvartering o.l. Gateway College gir informasjon og formidler kontakt med leverandører, ambassade mv. Studenten plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som Gateway College, transportør, lufthavn eller lignende gir i forbindelse med selve reisen. Gateway College er ikke ansvarlig overfor hendelser som kan oppstå hos tredjepart som medfører tap, merkostnader eller utsettelse av flybilletter og andre ytelser.

5 2-5-1 Vilkår for innkvartering Av hensyn til lokale samarbeidspartnere, både hoteller og private, skal innkvartering og eventuelle inkluderte måltider normalt forhåndsbetales. Innkvartering og eventuelle inkluderte måltider som er forhåndsbestilt gjennom Gateway College før studiestart kan ikke avbestilles/endres etter studiestart. Etter den første måneden er det normalt 14 dagers oppsigelsestid på avtaler om innkvartering og eventuelle inkluderte måltider gjort gjennom Gateway College. Priser og betingelser for innkvartering og eventuelle inkluderte måltider varierer på de enkelte studiesteder/programmer og kan også variere fra semester til semester. Gateway College plikter å informere studenten om hvilke vilkår/priser som gjelder for innkvartering og ev. inkluderte måltider ved tidsfrist for bestilling/betaling for dette, senest 4 uker før semesterstart. Studenter som avbryter studiene før utløpet av avtalt periode må flytte ut fra leiligheten/rommet uten rett til refusjon av forhåndsbetalte utgifter. Ordner studenten innkvartering på egenhånd, må han/hun selv inngå avtale med utleier om pris, oppsigelsestid etc. EKSAMEN 3-1 Eksamensansvarsfordeling Gateway Colleges samarbeidende høyskoler har det akademiske ansvaret for eksamensgjennomføringen. Gateway College er kun ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av eksamen. 3-2 Eksamensreglement Gateway Colleges samarbeidende høyskoler utarbeider eksamensreglement som er tilgjengelig via høyskolenes egne nettsider. Studentene plikter å sette seg inn i det gjeldende eksamensreglement. Gateway College plikter å informere studentene i god tid før eksamen om eventuelle krav til eksamensgjennomføringen. 3-3 Spesiell tilrettelegging ved eksamen Studenter som har rett til spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette til den høgskolen som er faglig ansvarlig for det aktuelle studiet. Studenten må kontakte høgskolen i god tid før semesterstart for informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist for spesiell tilrettelegging. På studiestedet kan det tilrettelegges for

6 utvidet tid. Annen tilrettelegging, som f.eks. bruk av pc, kan som en hovedregel IKKE gjøres på studiestedet. AVMELDINGER, ENDRING OG ERSTATNINGSANSVAR 4-1 Avmeldinger Avmelding skal alltid foretas skriftlig per post eller e-post. Studenten skal motta skriftlig bekreftelse per post eller e-post på at avmeldingen er registrert. Uteblir denne bekreftelsen må studenten selv ta kontakt med Gateway College for å få bekreftet at avmeldingen er registrert. Studenten kan melde seg av studieprogrammet senest 15. desember for gjeldende vårsemester, og 15. juli gjeldende høstsemester. Studenten vil da få refundert eventuelle kostnader forbundet med studiet, med unntak av administrasjonsgebyret. Melder studenten seg av etter satte frister, kreves semesteravgiften og andre omkostninger i sin helhet fra studenten. De samme reglene gjelder for avbestilling av andre tilleggstjenester bestilt gjennom Gateway College. For innkvartering bestilt gjennom Gateway College gjelder i tillegg egne vilkår, som studenten finner på våre nettsider under boforhold / innkvartering. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og innkvarteringens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har Gateway College rett til å ta ut tillegg til de resterende personer i henhold til gjeldende prislister, eller om mulig og ønskelig tilby alternativ innkvartering. Ved avbestilling av flybilletter, innkvartering eller andre tjenester som ikke er dekket av studieavgiften eller bestilt gjennom Gateway College henviser vi til avbestillingsregler hos den leverandøren som tjenesten bestilles fra Avmelding ved sykdom og alvorlige hendelser a) Studenten har rett til avmelding dersom det før programmet har begynt, inntrer sykdom eller død hos studenten selv, i hans/hennes husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken), som hindrer eller gjør det uforsvarlig for studenten å gjennomføre programmet. Gateway College kan kreve at forholdet skal dokumenteres med legeattest. b) Studenten har videre rett til å melde seg av programmet dersom det inntreffer en hendelse som er av plutselig og alvorlig karakter og som studenten verken kjente til eller burde ha kjent til på det tidspunkt bestillingen ble bindende. Forutsetningen for

7 en slik avmelding er at studenten med rimelige midler ikke har kunnet forhindre hendelsen og at det på bakgrunn av denne ikke er rimelig å kreve at studenten gjennomfører programmet. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres for eksempel med politirapport eller attest fra forsikringsselskap. Retten til avmelding etter pkt a) og b) gjelder også når hindringer som nevnt rammer en person i studentens personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at studenten skal gjennomføre programmet uten at vedkommende er med. Studenten må så snart som mulig etter hendelsen varsle Gateway College om at han/hun melder seg av programmet. Dokumentasjon vedrørende årsaken for avmelding må framlegges senest en måned etter at det forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingen, med mindre det medfører urimelige store ulemper for studenten. Reglene i denne bestemmelse gjelder kun for program og eventuelt forhåndsbestilt innkvartering, ikke for flybillett/reise og eventuelt andre tjenester bestilt hos tredjepart Avmelding ved manglende studiekompetanse Dersom studenten melder seg på et program hos Gateway College han/hun har oppnådd generell studiekompetanse og senere må melde seg av på grunn av at han/hun ikke oppnår generell studiekompetanse, kan studieavgift overføres til neste semester (se 4-1). Gateway College kan kreve at studenten dokumenterer stryk på eksamen/manglende studiekompetanse f.eks. med kopi av karakterutskrift/eksamensresultat. Den aktuelle skolen må stemple og underskrive på rett kopi Avbrudd Gateway College refunderer ikke studieavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter programmet etter programstart, uansett årsak for avbrytelsen. Europeiske sin studentreiseforsikring erstatter inntil kr for tapt studietid når du blir syk eller skadet og av medisinske grunner og etter legens ordre, ikke kan fullføre det studiet du har betalt for. Erstatningen beregnes på grunnlag av forhåndsbetalt studieavgift/semesteravgift og i forhold til planlagt studietid innenfor forsikringstiden. Det må gjenstå minst en måned av betalt studietid. Les mer i forsikringsvilkårene til Europeiske

8 4-2 Endringer Endringer av påmeldingen, overdragelse Endring av påmelding til program/ valgemne, studiested og/eller semester gjøres ved å bruke skjema for sted- og studiebytte som finnes tilgjengelig på "Min side" på Et studiebytte medfører et gebyr på kr. 500,- (fem hundre). Sted- og studiebytter kan gjøres fram til 8 uker før studiestart, forutsatt at det er ledige studieplasser på det aktuelle programmet, samt at forbredelsesprosessene (bestilling av bolig, evt. visum o.l) lar seg gjennomføre. Endringer etter denne datoen anses som avmelding og ny påmelding med de kostnader dette medfører. Det er ikke mulig å endre program etter studiestart. Valgemne kan endres inntil 2 uker etter studiestart mot et gebyr på minimum kr 500. Gateway College fastsetter dette endringsgebyret ut fra hvor store økonomiske konsekvenser endringen får for gjennomføringen av emnet. Studenten må bære alle kostnader ved endring av emnepåmelding, f. eks kjøp av ny pensumlitteratur og eventuell semesteravgift til en annen høgskole. Studenten er selv ansvarlig for å varsle Lånekassen og ev. andre om endringer i sitt studieløp Endringer i priser, ytelser mv Gateway College tar forbehold om endring av prisene hvis det inntrer nye eller økte skatter eller andre utgifter som Gateway College ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Prisforhøyelse må ikke overstige reelle økte kostnader. Varsel om prisøkning må være kommet fram til studenten senest innen fristen for helhetlig innbetaling av studieavgiften og eventuelle andre tilleggsbestillinger. Hvis prisøkningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan studenten senest innen fristen for betaling annullere programpåmeldingen og få hele studieavgiften refundert. Retten til annullering faller bort dersom studenten ikke sender Gateway College melding med krav om annullering innen tre dager etter at varsel om endringer er kommet frem til studenten. Gateway College skal opplyse særskilt om denne fristen. Forbehold om endringer av ytelser etter at avtalen er blitt bindende må bli spesielt avtalt og presentert på en tydelig måte for studenten. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for studenten. Endringer av aktiviteter og utflukter: Utenomfaglige aktiviteter og utflukter varierer fra semester til semester og er ikke inkludert i studieavgiften. Studenten har ikke krav på erstatning/refusjon for utflukter og aktiviteter som blir avlyst selv om disse er beskrevet i informasjonsmateriellet fra Gateway College.

9 Endring av studieopplegget: Gateway College forbeholder seg retten til å endre studieopplegget slik at det er tilpasset den foreleseren som skal holde forelesninger. Dette kan variere fra semester til semester. Det blir gitt nærmere informasjon om semesterplanen den første uken av oppholdet. Gateway College vil måtte kunne endre tilbudet av ytelser ved studiestedet for å kunne tilpasse seg de lokale forhold som til enhver tid råder og som Gateway College ikke har rådighet over eller kunne forutsett. 4-3 Erstatningsansvar Studenten kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører Gateway College tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt i Kapittel 2. AVLYSNING, HEVING OG MANGLER 5-1 Gateway Colleges rett til å avlyse programmer Gateway College kan avlyse programmer hvis: a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter. Påmeldte studenter skal ha beskjed om at programmet/emnet står i fare for å bli avlyst senest 8 uker før studiestart. Gateway College må gi endelig beskjed om avlysning eller gjennomføring senest 4 uker før studiestart for programmet/emnet. b) foreleser eller en annen person som er kritisk for gjennomføringen av programmet melder frafall kort tid før programstart og det ikke er mulig å skaffe en erstatter/vikar. c) forhold Gateway College ikke kan styre eller ha forutsett da påmeldingen ble bindende (krig eller krigstilstand, terror, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende force majeure), gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre programmet. d) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise p.g.a. risiko for studentens liv eller helbred. e) Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Gateway College skal hvis forholdene nevnt under b), c), d) eller e) inntreffer snarest mulig underrette studenten om avlysning.

10 Refusjon ved avlysning: Når et program/emne blir avlyst før studiestart har studenten krav på full tilbakebetaling av studieavgiften og administrasjonsgebyret. Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. feil eller forsømmelse fra Gateway College. Hvis Gateway College må avlyse et program på grunn av forhold beskrevet i pkt a) eller b), har studenten krav på refusjon av utgifter i forbindelse med kansellering av flybillett, ev refusjon av utgifter til endringsgebyr i forbindelse med endring av flybillett til et annet av Gateway Colleges studiesteder. Gateway College dekker ikke ev prisforskjeller ved endring av flybilletter. 5-2 Studentens rett til heving (annullering) Studenten kan før programstart heve (annullere) påmeldingen i følgende tilfeller: a) om det på eller i nærheten av studiestedet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om en hevingsgrunn foreligger skal det legges vekt på norske myndigheters syn. b) ved prisforhøyelser, etter 4-2-1, som øker programmets kostnader med mer enn 10 %. c) hvis Gateway College forandrer studiested I disse tilfellene har studenten krav på full tilbakebetaling av programmets pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav. Etter at programmet er begynt kan studenten heve (annullere) helt eller delvis om: forhold som nevnt ovenfor i pkt c) skaper fare for studentens liv og helbred. det foreligger vesentlig mislighold fra Gateway Colleges side. Studenten kan i disse tilfellene ha krav på prisavslag og erstatning i henhold til og 5-3-3, med mindre regelen i punkt 4-3 og 5-1 kommer til anvendelse. 5-3 Mangler Det foreligger en mangel ved programmet når innholdet avviker vesentlig fra det studenten har rett til å kreve etter 1-3, 1-6 og 2-4. Likeledes er det en mangel dersom Gateway College har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, om forhold som studenten selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller om forhold som det på annen måte fremgår at er av betydning for studenten. Ved en vurdering av om mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på studentens beslutning om å delta. Avvik av en slik art som studenten må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel.

11 Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel: a) Forsinket eller framskutt semesterstart som Gateway College kan godtgjøre at skyldes forhold Gateway College eller transportør ikke er herre over. b) Komprimert undervisning over et færre antall uker enn annonsert. c) Avvik fra vanlige vær og temperaturforhold eller andre forhold av klimatisk karakter. d) Forhold som skyldes studentens egen forsømmelse Retting av mangler Studenten har rett til å kreve en mangel rettet så lenge dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for Gateway College i forhold til mangelens betydning for studenten. Gateway College har rett til å rette manglene senest i forbindelse med klage fra studenten jfr Studenten kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det. Gateway College kan ikke kreve at studenten bærer merutgifter ved retting av mangler Prisavslag Om mangelen ikke rettes på en tilfredsstillende måte har studenten krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure jfr. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i programmets eller innkvarteringens pris i forhold til mangelens betydning for den leverte tjenesten. For å kunne gi rett til prisavslag må imidlertid påberopelse av mangler fremsettes skriftlig eller per e-post så snart mangelen oppdages og senest innen to uker etter at mangelen oppstod Erstatning Gateway College plikter å erstatte studenten det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at Gateway College ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom Gateway College kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Gateway College, eller noen denne har avtalt med skal medvirke til gjennomføring av programmet. Studenten plikter å begrense tapet så godt han/hun kan. Gateway College er ikke ansvarlig for tap som skyldes studentens egen forsømmelse. Gateway College er ikke ansvarlig for konsekvenstap eller tap av ikke-økonomisk karakter med mindre Gateway College har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 5-4 Avbrytelser og endringer Gateway College er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som Gateway College ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett

12 da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand(terror), naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Dersom en force majeure-situasjon inntreffer, skal Gateway College snarest underrette studenten og iverksette tiltak som så langt som mulig begrenser studentens tap som følge av hendelsen. Når Gateway College finner det nødvendig kan et program avbrytes eller omlegges etter at det er påbegynt. Såfremt Gateway College tilbyr et alternativt studieopplegg, om enn redusert i forhold til opprinnelig avtalt, som gjør at studenten kan gå opp til eksamen kan studenten ikke kreve prisavslag. Hvis Gateway College ikke tilbyr alternativt studieopplegg kan studenten kreve tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer den prosentvis andelen av gjenværende undervisningen. Utover dette kan studenten ikke gjør krav gjeldende. Rett til prisavslag og erstatning omtales i og ANDRE BESTEMMELSER 6-1 Klagefrist Hvis studenten mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning har han/hun plikt til å gi Gateway College skriftlig eller elektronisk(e-post) beskjed så snart som mulig. Klagen skal rettes til senterleder eller annen representant for Gateway College på studiestedet. Klager over mangler i forbindelse med bosted, maten osv. må så vidt mulig fremsettes straks overfor bostedet. Gateway College representant på stedet vil kunne assistere studenten for å komme fram med sin klage. For øvrig må klage være fremsatt senest en måned etter programmets avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Alle klager må fremsettes skriftlig eller via e-post. 6-2 Erstatning ved skade Hvis studenten blir påført skade på person eller eiendeler er Gateway College erstatningsansvarlig etter ellers gjeldende erstatningsregler hvor skaden skyldes Gateway College eller noen Gateway College svarer for etter regler i Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, Kap 2. Gateway College er for øvrig ikke ansvarlig for skade som inntreffer hvis ikke Gateway College kan bebreides for manglende tilsyn eller har utsatt studenten for unødig risiko som studenten ikke kjente til.

13 6-3 Gateway Colleges hevingsrett Gateway College har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra studentens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at studenten ikke har betalt det avtalte vederlag til rett tid (jfr.. 1-3) besittelse og/eller bruk av narkotika (jfr.. 1-4), manglende orientering om lidelse (jfr ) eller ved at studenten innen programstart ikke kan dokumentere at han/ hun tilfredsstiller opptakskravene til programmet (jfr.. 1-4). På dokumentet hvor betalingsfrist oppgis, skal det gis varsel om at Gateway College kan heve dersom studenten ikke betaler innen fristens utløp og ikke kan dokumentere at betaling har skjedd. Betalingen skal anses skjedd ved innbetaling til betalingsformidler. Hevingen iverksettes ved at Gateway College varsler studenten om at avtalen er hevet. Ved hevet avtale kan Gateway College utvise studenten fra skole, innkvartering og lokaliteter, og kan pålegge studenten å reise hjem. 6-4 Tvister og forbehold Hvis det mellom Gateway College og studenten oppstår uenighet om forståelse av avtalen eller Gateway Colleges vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan studenten eller Gateway College bringe saken for forbrukerrådet. Den som ønsker å bringe saken opp for tredjemann betaler kostnadene i forbindelse med dette. Gateway College tar forbehold om trykkfeil. Sist revidert 20. februar 2012

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Vitaltours reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer