1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt"

Transkript

1 GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College. En person regnes som student i den perioden kontrakten er skrevet for og inntil en av partene ikke har bedt om å avslutte kontrakten. Forskriftene gjelder fra og med 11. september 2009 og for alle studenter som har signert kontrakt om studieplass etter denne dato. 1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt Studenten plikter å sette seg inn i den informasjonen som blir gitt fra Gateway College og som er tilgjengelig på Spesielt bør studenten merke seg følgende: Gateway Colleges navn, adresse og telefonnummer. Programmets pris og hvilke ytelser som inngår i prisen. Vilkårene som gjelder for studieprogrammet og oppholdet. Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling. At Gateway College i visse tilfeller har anledning til å øke prisen Informasjonsplikt ved sykdom Studenten plikter å opplyse Gateway College om tidligere eller nåværende fysiske eller psykiske lidelser som kan være av betydning for gjennomføringen av oppholdet og studiene. 1-3 Avgifter og betaling Administrasjonsavgift Administrasjonsgebyret dekker de administrative prosesser som settes i gang i det Gateway College mottar en signert kontrakt fra en person. Administrasjonsgebyret er på kroner 2.000,- (to tusen) og er ikke refunderbart. Er ikke overnevnte beløp (2000,-) innbetalt av student ved avmelding, har Gateway College rett til å kreve inn dette beløpet fra studenten.

2 1-3-2 Studieavgift Studieavgiften inkluderer: undervisning og aktiviteter i henhold til emnebeskrivelsen for det aktuelle programmet. Studieavgiften for et program inkluderer også deltakelse på et valgemne, med mindre programmet i seg selv gir 30 studiepoeng og dermed normal studieprogresjon for ett semester. Studieavgiften inkluderer ikke: flybillett og andre reisekostnader for å komme til studiestedet, innkvartering, mat, deltagelse på ekskursjoner (med mindre disse er obligatoriske iht. emnebeskrivelsen for programmet studenten deltar på), utflukter og andre fritidsaktiviteter, drikke til eventuelle inkluderte måltider, semesteravgift/eksamensavgift til samarbeidende institusjoner samt utgifter til bøker, pass, visum, obligatorisk reiseforsikring, vaksinasjon m.v Betaling Administrasjonsgebyret sendes ut per e-post umiddelbart etter at Gateway College mottar en signert kontrakt. Dersom ikke annet er avtalt, skal studenten betale det avtalte vederlag (studieavgiften) senest på det tidspunkt som er fastsatt i Gateway Colleges betalingsplan. Se for betalingsplan. Forsinket betaling ansees alltid som vesentlig mislighold og gir Gateway College rett til å heve avtalen (jfr.. 6-3) og inndrive studieavgiften eller deler av studieavgiften etter prinsippene/fristene beskrevet i kapittel Priser Alle priser i informasjonsmateriell fra Gateway College gjelder per person hvis annet ikke er spesifisert. Prisene gjelder inntil nytt informasjonsmateriell foreligger, eller Gateway College informerer skriftlig om endringer, inntil 4 uker før semesterstart. 1-4 Ordensregler med mer Studenten plikter under reisen og studieoppholdet å rette seg etter de offisielle lover, regler og bestemmelser som gjelder i landet han/hun oppholder seg. Videre må studenten rette seg etter regler og ordensbestemmelser gjort kjent av Gateway College eller Gateway Colleges representanter, herunder også de bestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, utleier av bolig, transportør eller lignende. Studenten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medstudenter, forelesere og andre ansatte, lokalbefolkning og andre gjester/besøkende på stedet. Besittelse og/eller bruk av narkotiske midler ved Gateway College sine studiesteder, ved bosteder formidlet av Gateway College og på ekskursjoner, utflukter og aktiviteter i regi av Gateway College er strengt forbudt.

3 Eventuelle brudd på en eller flere av disse regler og bestemmelser vil medføre bortvisning fra studiested og bolig uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter. 1-5 Uteblivelse Studenten må møte fram ved semesterstart etter de anvisninger som blir gitt av Gateway College. Uteblir studenten fra angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de ytelser som inngår i programmet kan han/hun ikke gjøre krav mot Gateway College i den anledning. Dersom studenten grovt tilsidesetter sine plikter i punktene a), b), c), d), e), f), g) eller h) kan han/hun utestenges fra programmet uten rett til refusjon fra Gateway College for hele eller deler av studieavgiften og/eller andre forhåndsbetalte utgifter. 1-6 Gateway Colleges plikter Gateway College skal gjennomføre programmet i samsvar med det som står i emnebeskrivelsen fra faglig ansvarlig høgskole. I de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, skal Gateway College i rimelig utstrekning sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe. Gateway College skal snarest mulig opplyse om forhold som vil ha betydning for studenten. 1-7 Opplysningsplikt til norske myndigheter i utlandet. Gateway College opplyser den norske ambassade/ konsulat på hvert enkelt studiested om hvem som studerer med oss til enhver tid. Informasjon om studentenes navn, kontaktdetaljer, bosted og kopi av pass blir levert ved studiestart. OPPTAK OG GJENNOMFØRING 2-1 Opptak og registrering ved ansvarlig høyskole Studenten må dokumentere at han/hun har generell studiekompetanse og/eller oppfyller eventuelle andre opptakskrav for programmet før semesterstart. Studenten må merke seg hvilken høyskole som er faglig ansvarlig for programmet/emnene han/hun skal delta på og søke om opptak ved den aktuelle høyskolen innen gitte frister. Studenten må forsikre seg om at han/hun er tatt opp ved riktig høyskole og oppmeldt til eksamen(er) innen semesterstart.

4 2-2 Studentenes arbeidskrav Studenten plikter å sette seg inn i og rette seg etter de arbeidskrav som gjelder for programmer/emner han/hun skal studere. Studenten plikter å møte til undervisning forberedt og i rett tid. Hvis studenten gjentatte ganger ikke møter til undervisning kan han/hun miste retten til veiledning og til å gå opp til eksamen. Studenten vil i slike tilfeller ikke kunne kreve refusjon for hele eller deler av studieavgiften. 2-3 Studieprogrammenes varighet Av praktiske hensyn angir Gateway College studieprogrammets varighet i antall uker. Ukenummer for studiestart og -avslutning skal gjøres klart for studentene senest 8 uker før studiestart. Det kan være avvik innenfor oppstarts- og avslutningsuke i dager, som gjør at studieprogrammet kan bli noen dager kortere eller lengre enn hva som kan forstås ved å multiplisere antall uker med 7 dager. 2-4 Omfang Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Gateway College og studenten. Ved usikkerhet plikter studenten selv å kontakte Gateway College for å få dette klarlagt. Hvis en vurdering av hva som er avtalt må foretas, tas det utgangspunkt i det som fremkommer av annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det som er beskrevet i korrespondanse mellom Gateway College og studenten. Dersom Gateway College vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport, innkvartering o.l. må dette foreligge skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig fra begge parter. Gateway College tar forbehold om prisendringer, særskilt i tilfeller hvor påmelding mottas mer enn 6 måneder før programstart. 2-5 Reisedokumenter Studenten må selv sørge for de nødvendige papirer for reise; flybillett, pass, visum, attester, innkvartering o.l. Gateway College gir informasjon og formidler kontakt med leverandører, ambassade mv. Studenten plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som Gateway College, transportør, lufthavn eller lignende gir i forbindelse med selve reisen. Gateway College er ikke ansvarlig overfor hendelser som kan oppstå hos tredjepart som medfører tap, merkostnader eller utsettelse av flybilletter og andre ytelser.

5 2-5-1 Vilkår for innkvartering Av hensyn til lokale samarbeidspartnere, både hoteller og private, skal innkvartering og eventuelle inkluderte måltider normalt forhåndsbetales. Innkvartering og eventuelle inkluderte måltider som er forhåndsbestilt gjennom Gateway College før studiestart kan ikke avbestilles/endres etter studiestart. Etter den første måneden er det normalt 14 dagers oppsigelsestid på avtaler om innkvartering og eventuelle inkluderte måltider gjort gjennom Gateway College. Priser og betingelser for innkvartering og eventuelle inkluderte måltider varierer på de enkelte studiesteder/programmer og kan også variere fra semester til semester. Gateway College plikter å informere studenten om hvilke vilkår/priser som gjelder for innkvartering og ev. inkluderte måltider ved tidsfrist for bestilling/betaling for dette, senest 4 uker før semesterstart. Studenter som avbryter studiene før utløpet av avtalt periode må flytte ut fra leiligheten/rommet uten rett til refusjon av forhåndsbetalte utgifter. Ordner studenten innkvartering på egenhånd, må han/hun selv inngå avtale med utleier om pris, oppsigelsestid etc. EKSAMEN 3-1 Eksamensansvarsfordeling Gateway Colleges samarbeidende høyskoler har det akademiske ansvaret for eksamensgjennomføringen. Gateway College er kun ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av eksamen. 3-2 Eksamensreglement Gateway Colleges samarbeidende høyskoler utarbeider eksamensreglement som er tilgjengelig via høyskolenes egne nettsider. Studentene plikter å sette seg inn i det gjeldende eksamensreglement. Gateway College plikter å informere studentene i god tid før eksamen om eventuelle krav til eksamensgjennomføringen. 3-3 Spesiell tilrettelegging ved eksamen Studenter som har rett til spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette til den høgskolen som er faglig ansvarlig for det aktuelle studiet. Studenten må kontakte høgskolen i god tid før semesterstart for informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist for spesiell tilrettelegging. På studiestedet kan det tilrettelegges for

6 utvidet tid. Annen tilrettelegging, som f.eks. bruk av pc, kan som en hovedregel IKKE gjøres på studiestedet. AVMELDINGER, ENDRING OG ERSTATNINGSANSVAR 4-1 Avmeldinger Avmelding skal alltid foretas skriftlig per post eller e-post. Studenten skal motta skriftlig bekreftelse per post eller e-post på at avmeldingen er registrert. Uteblir denne bekreftelsen må studenten selv ta kontakt med Gateway College for å få bekreftet at avmeldingen er registrert. Studenten kan melde seg av studieprogrammet senest 15. desember for gjeldende vårsemester, og 15. juli gjeldende høstsemester. Studenten vil da få refundert eventuelle kostnader forbundet med studiet, med unntak av administrasjonsgebyret. Melder studenten seg av etter satte frister, kreves semesteravgiften og andre omkostninger i sin helhet fra studenten. De samme reglene gjelder for avbestilling av andre tilleggstjenester bestilt gjennom Gateway College. For innkvartering bestilt gjennom Gateway College gjelder i tillegg egne vilkår, som studenten finner på våre nettsider under boforhold / innkvartering. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og innkvarteringens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har Gateway College rett til å ta ut tillegg til de resterende personer i henhold til gjeldende prislister, eller om mulig og ønskelig tilby alternativ innkvartering. Ved avbestilling av flybilletter, innkvartering eller andre tjenester som ikke er dekket av studieavgiften eller bestilt gjennom Gateway College henviser vi til avbestillingsregler hos den leverandøren som tjenesten bestilles fra Avmelding ved sykdom og alvorlige hendelser a) Studenten har rett til avmelding dersom det før programmet har begynt, inntrer sykdom eller død hos studenten selv, i hans/hennes husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken), som hindrer eller gjør det uforsvarlig for studenten å gjennomføre programmet. Gateway College kan kreve at forholdet skal dokumenteres med legeattest. b) Studenten har videre rett til å melde seg av programmet dersom det inntreffer en hendelse som er av plutselig og alvorlig karakter og som studenten verken kjente til eller burde ha kjent til på det tidspunkt bestillingen ble bindende. Forutsetningen for

7 en slik avmelding er at studenten med rimelige midler ikke har kunnet forhindre hendelsen og at det på bakgrunn av denne ikke er rimelig å kreve at studenten gjennomfører programmet. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres for eksempel med politirapport eller attest fra forsikringsselskap. Retten til avmelding etter pkt a) og b) gjelder også når hindringer som nevnt rammer en person i studentens personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at studenten skal gjennomføre programmet uten at vedkommende er med. Studenten må så snart som mulig etter hendelsen varsle Gateway College om at han/hun melder seg av programmet. Dokumentasjon vedrørende årsaken for avmelding må framlegges senest en måned etter at det forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingen, med mindre det medfører urimelige store ulemper for studenten. Reglene i denne bestemmelse gjelder kun for program og eventuelt forhåndsbestilt innkvartering, ikke for flybillett/reise og eventuelt andre tjenester bestilt hos tredjepart Avmelding ved manglende studiekompetanse Dersom studenten melder seg på et program hos Gateway College han/hun har oppnådd generell studiekompetanse og senere må melde seg av på grunn av at han/hun ikke oppnår generell studiekompetanse, kan studieavgift overføres til neste semester (se 4-1). Gateway College kan kreve at studenten dokumenterer stryk på eksamen/manglende studiekompetanse f.eks. med kopi av karakterutskrift/eksamensresultat. Den aktuelle skolen må stemple og underskrive på rett kopi Avbrudd Gateway College refunderer ikke studieavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter programmet etter programstart, uansett årsak for avbrytelsen. Europeiske sin studentreiseforsikring erstatter inntil kr for tapt studietid når du blir syk eller skadet og av medisinske grunner og etter legens ordre, ikke kan fullføre det studiet du har betalt for. Erstatningen beregnes på grunnlag av forhåndsbetalt studieavgift/semesteravgift og i forhold til planlagt studietid innenfor forsikringstiden. Det må gjenstå minst en måned av betalt studietid. Les mer i forsikringsvilkårene til Europeiske

8 4-2 Endringer Endringer av påmeldingen, overdragelse Endring av påmelding til program/ valgemne, studiested og/eller semester gjøres ved å bruke skjema for sted- og studiebytte som finnes tilgjengelig på "Min side" på Et studiebytte medfører et gebyr på kr. 500,- (fem hundre). Sted- og studiebytter kan gjøres fram til 8 uker før studiestart, forutsatt at det er ledige studieplasser på det aktuelle programmet, samt at forbredelsesprosessene (bestilling av bolig, evt. visum o.l) lar seg gjennomføre. Endringer etter denne datoen anses som avmelding og ny påmelding med de kostnader dette medfører. Det er ikke mulig å endre program etter studiestart. Valgemne kan endres inntil 2 uker etter studiestart mot et gebyr på minimum kr 500. Gateway College fastsetter dette endringsgebyret ut fra hvor store økonomiske konsekvenser endringen får for gjennomføringen av emnet. Studenten må bære alle kostnader ved endring av emnepåmelding, f. eks kjøp av ny pensumlitteratur og eventuell semesteravgift til en annen høgskole. Studenten er selv ansvarlig for å varsle Lånekassen og ev. andre om endringer i sitt studieløp Endringer i priser, ytelser mv Gateway College tar forbehold om endring av prisene hvis det inntrer nye eller økte skatter eller andre utgifter som Gateway College ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Prisforhøyelse må ikke overstige reelle økte kostnader. Varsel om prisøkning må være kommet fram til studenten senest innen fristen for helhetlig innbetaling av studieavgiften og eventuelle andre tilleggsbestillinger. Hvis prisøkningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan studenten senest innen fristen for betaling annullere programpåmeldingen og få hele studieavgiften refundert. Retten til annullering faller bort dersom studenten ikke sender Gateway College melding med krav om annullering innen tre dager etter at varsel om endringer er kommet frem til studenten. Gateway College skal opplyse særskilt om denne fristen. Forbehold om endringer av ytelser etter at avtalen er blitt bindende må bli spesielt avtalt og presentert på en tydelig måte for studenten. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for studenten. Endringer av aktiviteter og utflukter: Utenomfaglige aktiviteter og utflukter varierer fra semester til semester og er ikke inkludert i studieavgiften. Studenten har ikke krav på erstatning/refusjon for utflukter og aktiviteter som blir avlyst selv om disse er beskrevet i informasjonsmateriellet fra Gateway College.

9 Endring av studieopplegget: Gateway College forbeholder seg retten til å endre studieopplegget slik at det er tilpasset den foreleseren som skal holde forelesninger. Dette kan variere fra semester til semester. Det blir gitt nærmere informasjon om semesterplanen den første uken av oppholdet. Gateway College vil måtte kunne endre tilbudet av ytelser ved studiestedet for å kunne tilpasse seg de lokale forhold som til enhver tid råder og som Gateway College ikke har rådighet over eller kunne forutsett. 4-3 Erstatningsansvar Studenten kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører Gateway College tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt i Kapittel 2. AVLYSNING, HEVING OG MANGLER 5-1 Gateway Colleges rett til å avlyse programmer Gateway College kan avlyse programmer hvis: a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter. Påmeldte studenter skal ha beskjed om at programmet/emnet står i fare for å bli avlyst senest 8 uker før studiestart. Gateway College må gi endelig beskjed om avlysning eller gjennomføring senest 4 uker før studiestart for programmet/emnet. b) foreleser eller en annen person som er kritisk for gjennomføringen av programmet melder frafall kort tid før programstart og det ikke er mulig å skaffe en erstatter/vikar. c) forhold Gateway College ikke kan styre eller ha forutsett da påmeldingen ble bindende (krig eller krigstilstand, terror, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende force majeure), gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre programmet. d) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise p.g.a. risiko for studentens liv eller helbred. e) Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Gateway College skal hvis forholdene nevnt under b), c), d) eller e) inntreffer snarest mulig underrette studenten om avlysning.

10 Refusjon ved avlysning: Når et program/emne blir avlyst før studiestart har studenten krav på full tilbakebetaling av studieavgiften og administrasjonsgebyret. Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. feil eller forsømmelse fra Gateway College. Hvis Gateway College må avlyse et program på grunn av forhold beskrevet i pkt a) eller b), har studenten krav på refusjon av utgifter i forbindelse med kansellering av flybillett, ev refusjon av utgifter til endringsgebyr i forbindelse med endring av flybillett til et annet av Gateway Colleges studiesteder. Gateway College dekker ikke ev prisforskjeller ved endring av flybilletter. 5-2 Studentens rett til heving (annullering) Studenten kan før programstart heve (annullere) påmeldingen i følgende tilfeller: a) om det på eller i nærheten av studiestedet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om en hevingsgrunn foreligger skal det legges vekt på norske myndigheters syn. b) ved prisforhøyelser, etter 4-2-1, som øker programmets kostnader med mer enn 10 %. c) hvis Gateway College forandrer studiested I disse tilfellene har studenten krav på full tilbakebetaling av programmets pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav. Etter at programmet er begynt kan studenten heve (annullere) helt eller delvis om: forhold som nevnt ovenfor i pkt c) skaper fare for studentens liv og helbred. det foreligger vesentlig mislighold fra Gateway Colleges side. Studenten kan i disse tilfellene ha krav på prisavslag og erstatning i henhold til og 5-3-3, med mindre regelen i punkt 4-3 og 5-1 kommer til anvendelse. 5-3 Mangler Det foreligger en mangel ved programmet når innholdet avviker vesentlig fra det studenten har rett til å kreve etter 1-3, 1-6 og 2-4. Likeledes er det en mangel dersom Gateway College har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, om forhold som studenten selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller om forhold som det på annen måte fremgår at er av betydning for studenten. Ved en vurdering av om mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på studentens beslutning om å delta. Avvik av en slik art som studenten må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel.

11 Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel: a) Forsinket eller framskutt semesterstart som Gateway College kan godtgjøre at skyldes forhold Gateway College eller transportør ikke er herre over. b) Komprimert undervisning over et færre antall uker enn annonsert. c) Avvik fra vanlige vær og temperaturforhold eller andre forhold av klimatisk karakter. d) Forhold som skyldes studentens egen forsømmelse Retting av mangler Studenten har rett til å kreve en mangel rettet så lenge dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for Gateway College i forhold til mangelens betydning for studenten. Gateway College har rett til å rette manglene senest i forbindelse med klage fra studenten jfr Studenten kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det. Gateway College kan ikke kreve at studenten bærer merutgifter ved retting av mangler Prisavslag Om mangelen ikke rettes på en tilfredsstillende måte har studenten krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure jfr. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i programmets eller innkvarteringens pris i forhold til mangelens betydning for den leverte tjenesten. For å kunne gi rett til prisavslag må imidlertid påberopelse av mangler fremsettes skriftlig eller per e-post så snart mangelen oppdages og senest innen to uker etter at mangelen oppstod Erstatning Gateway College plikter å erstatte studenten det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at Gateway College ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom Gateway College kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Gateway College, eller noen denne har avtalt med skal medvirke til gjennomføring av programmet. Studenten plikter å begrense tapet så godt han/hun kan. Gateway College er ikke ansvarlig for tap som skyldes studentens egen forsømmelse. Gateway College er ikke ansvarlig for konsekvenstap eller tap av ikke-økonomisk karakter med mindre Gateway College har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 5-4 Avbrytelser og endringer Gateway College er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som Gateway College ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett

12 da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand(terror), naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Dersom en force majeure-situasjon inntreffer, skal Gateway College snarest underrette studenten og iverksette tiltak som så langt som mulig begrenser studentens tap som følge av hendelsen. Når Gateway College finner det nødvendig kan et program avbrytes eller omlegges etter at det er påbegynt. Såfremt Gateway College tilbyr et alternativt studieopplegg, om enn redusert i forhold til opprinnelig avtalt, som gjør at studenten kan gå opp til eksamen kan studenten ikke kreve prisavslag. Hvis Gateway College ikke tilbyr alternativt studieopplegg kan studenten kreve tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer den prosentvis andelen av gjenværende undervisningen. Utover dette kan studenten ikke gjør krav gjeldende. Rett til prisavslag og erstatning omtales i og ANDRE BESTEMMELSER 6-1 Klagefrist Hvis studenten mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning har han/hun plikt til å gi Gateway College skriftlig eller elektronisk(e-post) beskjed så snart som mulig. Klagen skal rettes til senterleder eller annen representant for Gateway College på studiestedet. Klager over mangler i forbindelse med bosted, maten osv. må så vidt mulig fremsettes straks overfor bostedet. Gateway College representant på stedet vil kunne assistere studenten for å komme fram med sin klage. For øvrig må klage være fremsatt senest en måned etter programmets avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Alle klager må fremsettes skriftlig eller via e-post. 6-2 Erstatning ved skade Hvis studenten blir påført skade på person eller eiendeler er Gateway College erstatningsansvarlig etter ellers gjeldende erstatningsregler hvor skaden skyldes Gateway College eller noen Gateway College svarer for etter regler i Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, Kap 2. Gateway College er for øvrig ikke ansvarlig for skade som inntreffer hvis ikke Gateway College kan bebreides for manglende tilsyn eller har utsatt studenten for unødig risiko som studenten ikke kjente til.

13 6-3 Gateway Colleges hevingsrett Gateway College har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra studentens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at studenten ikke har betalt det avtalte vederlag til rett tid (jfr.. 1-3) besittelse og/eller bruk av narkotika (jfr.. 1-4), manglende orientering om lidelse (jfr ) eller ved at studenten innen programstart ikke kan dokumentere at han/ hun tilfredsstiller opptakskravene til programmet (jfr.. 1-4). På dokumentet hvor betalingsfrist oppgis, skal det gis varsel om at Gateway College kan heve dersom studenten ikke betaler innen fristens utløp og ikke kan dokumentere at betaling har skjedd. Betalingen skal anses skjedd ved innbetaling til betalingsformidler. Hevingen iverksettes ved at Gateway College varsler studenten om at avtalen er hevet. Ved hevet avtale kan Gateway College utvise studenten fra skole, innkvartering og lokaliteter, og kan pålegge studenten å reise hjem. 6-4 Tvister og forbehold Hvis det mellom Gateway College og studenten oppstår uenighet om forståelse av avtalen eller Gateway Colleges vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan studenten eller Gateway College bringe saken for forbrukerrådet. Den som ønsker å bringe saken opp for tredjemann betaler kostnadene i forbindelse med dette. Gateway College tar forbehold om trykkfeil. Sist revidert 20. februar 2012

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalevilkår firmaarrangement -oppdatert: 21.11.2017 Arrangør: Signaturreise AS org.nr. 913 856 694 1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalen mellom partene anses inngått ved

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL 2017-09-15 REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»).

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partene i avtalen Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Tjenesteyter Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal utføres arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om bilservicekontrakten Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent/- importør å kreve at service utføres av et merkeverksted

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Av Sverre McSeveny-Åril, Virke Reise Utland Incomingprosjektet 2016: Temahefte 2: Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

OPPLEVELSESTUR TIL THAILAND

OPPLEVELSESTUR TIL THAILAND OPPLEVELSESTUR TIL THAILAND BANGKOK - CHIANG MAI - KOH CHANG En fantastisk tur for bading, avslapping og rekreasjon med flotte opplevelser og aktiviteter i luksuriøse omgivelser. En tur du sent vil glemme.

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

LOV 1995-08-25 nr 57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven).

LOV 1995-08-25 nr 57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). LOV 1995-08-25 nr 57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). DATO: LOV-1995-08-25-57 DEPARTEMENT: BLD (Barne- og likestillingsdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1995 Nr. 18 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester Parter Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Tjenesteyter (håndverker) Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Org.nr: Kontaktperson: Avtale om Kort besivelse av arbeidet som skal gjøres

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett )

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) Samarbeidsavtale mellom Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( ) og Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) 2 1. Bakgrunn er forpliktet til å holde en viss mengde regulerkraft tilgjengelig

Detaljer