INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1"

Transkript

1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon Visjon Mål for VBK Historie Organisasjon Daglig leder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver og arbeidsbeskrivelse for styremedlemmer Styreleder Nestleder/økonomi Kommunikasjon Materialforvalter Miljø Marked Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Sportslig leder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Spillerutvikler Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Trenerkoordinator Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Ungdomsleder Ansvarsoppgaver for Seniorleder Lagledelse Politiattest Lagledelse Trener Topping, differensiering og hospitering Topping Differensiering Hospitering Topping i barneavdelingen Differensiering i barnefotballen Hospitering i barneavdelingen Topping i ungdomsavdelingen Differensiering i ungdomsavdelingen Hospitering i ungdomsavdelingen Organisering og rapporteringer for barneutvalg og ungdomsutvalg Barnefotball Årshjul Oppstartsmodell for 6-åringer Tilleggsaktivitet Overgang 7 er til 9 er fotball Påmelding Serie / Cup / Turneringer Klubbvimpel Dommerkort / dommerregning Spillerlisenser/forsikring Kamper Kampoversikt Kampavvikling Skader Spilleroverganger Oppgjør Utdanning / kompetanse Klubbdommer NFFs ferdighetsmerke Side:1

2 12 Ansvar og plikter Spilleren Lagkapteinen Personlig utstyr Fair Play Foresatte Sportslig utvikling Spillernes lag-tilhørighet Innkjøp av utstyr Spille- og markeringsvester Overtrekksdrakter Baller Medisinsk utstyr Diverse annet utstyr Oppbevaring av utstyr Utstyrsliste for hvert lag Transport Transport til obligatoriske kamper Transport i forbindelse med reiser Etikk / holdninger Økonomi Klubbkontingent Kasserer Retningslinjer ved sponsing Tilskudd til lagene Dugnader / sponsoraktiviteter / andre inntektsbringende aktiviteter Forsikring Treningstider Tildeling av treningstid Tenning av lys Opplæring IT verktøy Sportslig strategi og handlingsplaner VBKs første 11`er Side:2

3 1 Generell klubbinformasjon 1.1 Visjon Vardeneset Ballklubb skal gi alle et fotballtilbud som er tilpasset den enkeltes behov, evner og ambisjoner. 1.2 Mål for VBK Fotball for alle Godt miljø/god trivsel Fokus på utvikling, mestring og talentutvikling for spillere og lag Beholde flest mulig så lenge som mulig Ha fokus på kompetanseheving for trenere og ledere 1.3 Historie Klubben ble opprinnelig stiftet 21. november 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn den 22. november 1990 som i dag er den offisielle stiftelsesdatoen. 1.4 Organisasjon Klubben styres av et styre bestående av opp til 7 styremedlemmer og ledes av styreleder som er ansvarlig for klubbens drift. Oppgavene til styremedlemmene er fordelt i samarbeid med daglig leder. Av oppgavene som må være ivaretatt er: Sportslige aktiviteter Anlegg og klubbhus Marked Økonomi Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. Oversikt over Styret: Side:3

4 Oversikt over senior lag: Oversikt over ungdomsavdeling: Side:4

5 Oversikt barneavdeling: 1.5 Daglig leder Det er ansatt en daglig leder i 100% stilling som står for den administrative og daglige driften. Det overordnete målet med å ha en daglig leder i en 100% stilling er å forvalte klubbens ressurser og verdier på best mulig måte, DL skal være en leverandør av gode opplevelser/tjenester til våre medlemmer (spillere/trenere/ledere), samt være proaktiv og kreativ i forhold til videreutvikling av klubben. 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver 2.1 Arbeidsoppgaver og arbeidsbeskrivelse for styremedlemmer Oversikt over oppgaver for styrets medlemmer Styreleder Leder for styret og overordnet ansvarlig for gjennomføring av styremøter. Nærmeste overordnede for Daglig Leder Nestleder/økonomi Leder for styret når styreleder er fraværende. Ansvarlig for klubbens økonomifunksjon Kommunikasjon Arbeid med webløsning, intranet løsning og klubbens informasjonsstrategi. Side:5

6 2.1.4 Materialforvalter KLUBBHÅNDBOK Ansvarlig for klubbens utstyr, oppgradering og anskaffelse av utstyr som er nødvendig for klubbens gjennomføring Miljø Ansvarlig for fair play, merketaking, miljøutviking og politiattester Marked Ansvarlig for marked, sponsor. 2.2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Sportslig leder Ansvarsområde: Leder for sportslig utvalg og medlem av VBK styret Ansvarlig for at alle føringer og oppgaver blir utført i henhold til VBKs sportslige mål, visjon og retningslinjer Skal være oppdatert på klubbens retningslinjer og føringer. Skal legge til rette for en sportslig satsing og utvikling i VBK. Sammen med trenerkoordinator arbeide for at trenere, lagledere og spillere videreutvikler egen kompetanse. Ansvarlig for keepersatsning i VBK Avholde månedlige møter i sportslig utvalg Arbeidsoppgaver: Sammen med trenerkoordinator/spillerutvikler bidra til utstrakt samarbeid mellom aldersklassene, for eksempel i form av trenersamlinger, treningssamarbeid, differensiering, spillerhospitering mellom klassene osv. Legge til rette for ledere/trenere får støtte/hjelp fra ressursbanken og lignende i VBK for å utføre sine avdelingers / lags tiltak. Sportslig leder kontrollerer at alle avdelingene som ligger under sportslig utvalg rapporterer som avtalt. 2.3 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Spillerutvikler. Ansvarsområde: Skal ha som hovedoppgave å gi VBK s antatt beste spillere et utvidet sportslig tilbud. Hensikten er å videreutvikle spillerens taktiske og tekniske ferdigheter. Spillerutvikler skal stimulere og motivere spillerne til økt trening og dermed økt egenutvikling. Vedkommende skal også poengtere og fremme viktigheten av gode holdninger og etterleve VBK s verdinormer (VBK s første 11 er). Et viktig virkemiddel i å fremme en spillers utvikling er hospitering, jfr. egne retningslinjer. Målgruppen skal være gutter og jenter i alderen år. Arbeidsoppgaver: Arrangere talentsamling og impulskurs. Evaluere og gi feedback, dette skal engasjere/stimulere/motivere spillere og trener Spillerutvikler vil sammen med sportslig leder være kontaktpunkt inn mot krets, sonelag og andre samarbeidspartnere innen spiller- og talentutvikling. Ha god kontakt med respektive trenere Arrangere samlinger for eldre klasse (15 16 år) Arrangere samlinger for yngre klasse (12/13 14 år) Ha målsetning om å arrangere ukentlige?? treninger Rapportering; Spillerutvikler rapporterer til sportslig leder månedlig. Side:6

7 2.4 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Trenerkoordinator Målsetning: Skal være en fotballfaglig ressursperson og en pådriver/rådgiver for utvikling og skolering av trenere, slik at disse er motiverte samt kompetente til å ivareta trenerfunksjonen iht. VBK s retningslinjer. Målgruppe: Målgruppen skal være alle trenere i VBK. Arbeidsoppgaver: Samtalepart/rådgiver/veileder for trenere i VBK Lede enkelttreninger i samråd med hovedtrener og iht. utvalgte tema/fokusområder Gjennom praktisk veiledning og gjennom trenerforum etablere en øvelsesbank for treningsgjennomføring samt være en pådriver for at disse blir tatt i bruk og praktisert/gjennomført iht. intensjonen. Hovedfokus er teknisk og taktisk ferdighetsutvikling. Arrangere trenerforum/impulskurs etc. 1-2 trenersamlinger pr halvår Motivere trenere til videreutdanning/skolering Arbeidsomfang: Det etableres en egen plan for dette for henholdsvis vår og høst, slik at alle får like stor og god oppfølging. Rapportering: Trenerkoordinator rapporterer til sportslig leder månedlig. 2.5 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder Ansvarsområde Har som hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for at alle barn i alderen 6 12 år, som ønsker å spille fotball, har et aktivitetstilbud i bydelen Ansvarlig for å etablere trinnledere på alle alderstrinn Ansvarlig for å avholde møter i barneutvalget Følge opp at ledere og spillere i barneavdelingen følger klubbens etiske retningslinjer, jfr VBK s første 11 er Ansvarlig for at sportslige føringer i barneavdelingen blir fulgt Motivere til kompetanseheving blant trenere og ledere i barneavdelingen Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdeling har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Arbeidsoppgaver Lede barneutvalg og medlem i sportslig utvalg Følge opp at alle lag er forsvarlig organisert med trenere og ledere Orientere om VBK s visjon, verdier, målsetninger, handlingsplaner etc i barneavdelingen Utveksle ideer og bidra til erfaringsoverføring mellom lag og alderstrinn Ved behov delta i møter med foreldre og spillere. Ha jevnlig kontakt med ungdomsleder for å sikre god overgang fra 7 er til 9 er fotball Komme med forslag samt iverksette tiltak som kan bedre arbeid i barneavdeling i VBK. Følge opp og påse at årsrapport blir utarbeidet for alle lag i barneavdelingen. Informere om krav til utfylt politiattest for trenere og ledere Utpeke/velge trinnledere som også går inn som medlem i barneutvalget. Side:7

8 Oppstart av 6 års lag Sørge for at oppdatert kontaktinformasjon legges ut på VBK s hjemmeside Følge opp og påse at aktivitets årshjul blir utarbeidet for alle lag i barneavdelingen. Rapportering Barneleder rapporterer til Styret Barneleder kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt. 2.6 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Ungdomsleder Ansvarsområde: Ungdomsleder skal ha som hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for at alle ungdommer i alderen år har et aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes ønske og behov. Koordinere og påse at alle lag i ungdomsavdelingen blir forsvarlig organisert. Ungdomsleder skal følge opp og påse at ledere og spillere følger klubbens etiske og moralske retningslinjer og verdinormer, jfr. VBK s første 11 er. Sørge for å være oppdatert med klubbens retningslinjer for ungdomsarbeid samt at klubben utvikler seg og drives iht. lokale og sentrale retningslinjer og regler for ungdomsarbeid. Ansvarlig for å etablere ungdomsutvalg samt utpeke/velge trinnledere Ansvarlig for at de sportslige føringer i ungdomsavdeling blir fulgt. Motivere til skolering og utdanning Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdeling har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Arbeidsoppgaver: Lede ungdomsutvalget i VBK Bidra til at alle lag blir forsvarlig organisert Orientere om klubbens visjoner, målsetninger, handlingsplaner, verdier o.l. Utveksle tanker og ideer samt bidra til erfaringsoverføring på tvers mellom lag og alderstrinn mm. Ha jevnlig kontakt med barneleder for å sikre god overgang fra 7 er til 11 er fotball Komme med forslag samt iverksette tiltak som kan bedre arbeid i ungdomsavdeling i VBK. Følge opp og påse at leder- og spilleroversikt blir ajourholdt. Følge opp og påse at årsrapport blir utarbeidet for alle lag i ungdomsavdelingen. Følge opp at utfylt politiattest for nye trenere og ledere blir levert til Daglig Leder Utpeke/velge trinnledere som også går inn som medlem i ungdomsutvalget. Rapportering Ungdomsleder rapporterer til Styret Ungdomsleder kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt. 2.7 Ansvarsoppgaver for Seniorleder Lede Senioravdelingen gjennom: Holde avd. orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må Seniorleder legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn til nærmeste pårørende. Side:8

9 Rapportere til Styret. 2.8 Lagledelse Politiattest Alle ledere skal ha gyldig politiattest. Se VBK hjemmeside for skjema og retningslinjer. Alle lagledere, foreldre og foresatte som skal reise på turnering, treningsleir eller tilsvarende må ha politiattest dersom oppholdet er på 3 eller flere overnattinger. utfylt politiattest for trenere og ledere sendes pr til eller leveres til daglig leder Politiattest skal fornyes hvert tredje år. Miljøansvarlig og daglig leder er ansvarlig for politi attest Lagledelse Med lagledelse menes trener, lagleder og assistenter. Ledere skal følge klubbens utdanningsplan. Ledere skal følge NFF s etikk- og holdningskrav. Ledere skal ha kjennskap til NFF s regelverk. Ledere for lag i aldersbestemte klasser skal ha møte med foresatte før sesongstart Ansvarsområder Ansvarlig for sine spillernes oppførsel på trening/kamper og under reiser. Ivareta VBK's gode navn og rykte. Oppmuntre spillerne til egentrening. Avholde møter med spiller og foresatte. Ha kjennskap til Norges Fotballforbund's lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget, henvises til NFF's reglement for de respektive alderstrinn. Sette opp treningskamper. Treningskamper må avklares med lag som har treningstid samtidig på banen der kampen skal spilles. Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken. Påse at all oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak linjedommeren på samme side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt. Påse at spillerne er korrekt antrukket. Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig. Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med treninger og kamper. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder (eventuelt stedfortreder ). Følge VBK's etikk og holdningskrav. Påse at møtelokaler som blir brukt er ryddig etter bruk. Tar seg av alle administrative oppgaver med laget, og fordeler arbeidsoppgaver blant assistentene. Sjekke at alle spillere har betalt kontingent før sesongstart slik at spillerne er dekket av forsikringen. Melde fra om spilleroverganger og spillerkontrakter til daglig leder. Sørge for innhenting av navn, fødselsdato, adresse og telefon + navn på foresatte av alle spillerne på laget. Denne informasjon videreformidles til avdelingsleder. Bruk vedlagte registreringsskjema. Lagleder setter opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgår denne med spillerne. For lag i aldersbestemte klasser må dette gjennomgås med foresatte. Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på forsvarlig måte. Oversikt over materiell (drakter / baller ect) skal gis til klubbens materialmann ved sesongslutt. Sørge for utstyr (baller, bane markering) i forbindelse med hjemme-kamper. Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper. Informere om kamp, tid og sted til gjestende lag og dommer i god tid og senest 1 uke før kampavvikling. Organisere transport av spillerne til bortekamper. Side:9

10 Registrere spillere som benyttes under kamp, med scoringsoversikt. Notere, i samarbeid med trener, sportslig fremgang ved treninger og kamper, samt antall spilte kamper og fremmøte til trening. Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir / turneringer i inn- og utland. Ved reiser til treningsleir / turneringer har laglederen ansvar for reiseopplegg med opphold. Informasjon om deltagerne, og deres foresatte skal gis til daglig leder ved turneringer som medfører reisevirksomhet. Ansvarlig for at VBK s reisereglement overholdes. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Skrive årsrapport. Foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning. Følge opp og påse at leder- og spilleroversikt blir ajourholdt Trener Trener er sportslig ansvarlig for sitt lag Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. På miniputtnivå skal trening og kamp være "lek betont". Trenere på aldersbestemt nivå skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFF's reglement på de respektive alderstrinn. Ved uttak av spillere skal det legges vekt på den enkeltes disiplin og treningsiver. Det er krav til at alle trenere på barnenivå skal minimum ha aktivitetslederkurs. Se kap 10 i klubbhåndboken 3 Topping, differensiering og hospitering Definisjoner og forklaring på hva VBK legger i de ulike begrepene 3.1 Topping Topping vil si at de som er antatt best får vesentlig mer spilletid i kamper enn andre på laget. Dersom de beste spillerne fra samme treningsgruppe settes sammen i jevne kamper for å avgjøre kampen til lagets fordel, så kaller vi dette for "topping". 3.2 Differensiering Differensiering vil si at en i oppfølgingen av unge spillere bør være opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Trygghet + Mestring = Trivsel Det blir da viktig å tilpasse aktivitetene etter spillernes ferdighet for å gi utfordringer og framkalle en mest mulig positiv mestringsfølelse. Trivselen blir så summen av ganske mange viktige følelsesbegreper som allerede er nevnt og som kan plusses på med fellesskap, inkludering, tilhørighet, aksept og respekt. 3.3 Hospitering Hospitering vil si å gi spillere som har ferdigheter, tid, modenhet, holdninger og motivasjon et tilbud om trening og kamp på et høyere ferdighetsnivå enn det de får på sitt ordinære alderstrinn. Gjennom hospitering vil spiller kunne få større utfordringer og videreutvikle tekniske og taktiske fotballferdigheter. 3.4 Topping i barneavdelingen Topping av lag skal IKKE forekomme i barnefotballen Side:10

11 3.5 Differensiering i barnefotballen KLUBBHÅNDBOK I barnefotballen 6-12 år skal det deles inn lag ut fra sosiale hensyn. Det skal ikke deles inn lag ut fra hvor gode spillerne er. Differensiering i barnefotballen skjer i treningssammenheng og da i forbindelse med øvelser. Inndelingen skjer ut fra kapasitet, forutsetninger og fotballferdighet. Differensiering retningslinjer: 6-9 år: Treningene og øvelsene skal først og fremst være lekbetont. Differensiering benyttes som virkemiddel for å oppnå mestring og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå år: Differensiering i trening for å oppnå mestring, utvikling, utfordringer og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå. 3.6 Hospitering i barneavdelingen Hospitering kan benyttes som egnet virkemiddel i barneavdelingen dersom det er spillere som har spesielle evner, ferdigheter og behov som gjør at vedkommende ikke får mestring, utvikling og trivsel på eget alderstrinn. Hospitering i barneavdelingen skal skje i tett dialog mellom foreldre, trenere på begge involverte lag og barneleder og eventuelt trenerkoordinator og spillerutvikler. Hvordan hospiteringen skal gjennomføres i praksis må vurderes konkret fra spiller til spiller, da det vil være store individuelle forskjeller mht. ferdigheter og modenhet. Pga den viktigheten et godt miljø og trygghet har for yngre spillere er det ønskelig at minst 2 spillere hospiterer om gangen. Det er også viktig at trenere legger forholdene godt til rette for dem som hospiterer, slik at de blir tatt godt i mot og føler seg velkomne i de nye omgivelser. Se også kapittel Topping i ungdomsavdelingen Vardeneset BK skal i størst mulig grad forsøke å begrense topping av lag til et minimum i ungdomsavdelingen. Viktige virkemidler for å unngå topping er god og hensiktsmessig organisering av lagene samt tilby et differensiert tilbud til spillere i samsvar med ferdigheter og treningsiver. 3.8 Differensiering i ungdomsavdelingen Vardeneset BK har et overordnet mål om å gi alle som har lyst til å spille fotball i bydelen et tilbud som samsvarer med egne ønsker, evner og ambisjoner Inndeling i lag skjer etter holdning, ferdighetsnivå og treningsvilje Differensiering kan i tillegg skje i trenings- og øvelsessammenheng 3.9 Hospitering i ungdomsavdelingen Kriterier for hospitering betingelser som må være oppfylt hos spiller; Krav til spiller: gode tekniske basisferdigheter taktisk god gode holdinger og stor treningsvilje moden Side:11

12 Det er viktig å presisere at spilleren må ha lyst og må være motivert for økt satsing/trening. Foreldre må også kontaktes og rådføres i forkant av denne prosessen. Ansvar for organisering av hospitering: Spillerutvikler i samarbeid med trenerne for de respektive lagene er ansvarlig for hospitering i VBK. All koordinering og kontakt mellom lag og spiller skal skje gjennom spillerutvikler. Trenere kan innstille spillere for hospitering samt henvende seg til talentutvikler angående spillere de ønsker skal få sportslige utfordringer på et høyere ferdighetsnivå. Modeller vi i VBK vil praktisere: 1-2 økter pr uke over noe tid/hele året 1-2 hele uker med de eldre så tilbake til egen gruppe går i sykluser kun med på trening deltar både på trening og i kamp Det er viktig at trenere legger forholdene godt til rette for dem som hospiterer, slik at blir tatt godt i mot og føler seg velkomne i de nye omgivelser. 4 Organisering og rapporteringer for barneutvalg og ungdomsutvalg Organisering barneutvalg og ungdomsutvalg. Barneutvalget består av barneleder og trinnledere for hvert årstrinn. Ungdomsutvalget består av ungdomsleder og trinnledere for hvert årstrinn. Trinnledere og trenere/ledere for hvert enkelt trinn påser at føringene for deres årstrinn blir etterfulgt og igangsatt. Org.kart se sportslig strategi Rapportering For å sikre at disse føringene blir praktisert skal fast månedlig rapportering gjennomføres. Barneleder/ungdomsleder Rapporterer månedlig til Styret Kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt til barneleder/ungdomsleder Trinnleder Rapporterer månedlig til barneleder/ungdomsleder Trinnleder samler trenere/ledere til møter for årstrinnet 5 Barnefotball 5.1 Årshjul Årshjulet er ment som et hjelpemiddel til alle lagledere og foresatte som jobber i barneavdelingen. Årshjulet dekker alle trinn i barneavdelingen og gir retningslinjer på antal treninger, hvilke cuper en bør delta på, når en bør ha fotball ferie, hvilke ferdigheter en bør inneha etter hvert årstrinn, osv. Årshjulet i sin helhet er å finne på VBK hjemmeside under Barnefotballen. 5.2 Oppstartsmodell for 6-åringer Treningsorganisering: Det anbefales at trinnet trener på samme tid og at det lages en gruppe av alle guttene og en gruppe av alle jentene. Det deles deretter opp i mindre grupper på treningene på tvers av lagene. En trener bør ha hovedansvaret for treningen for Side:12

13 henholdsvis gutter og jenter. Den som har hovedansvaret bør komme forberedt til treningen med en plan på hvordan treningen skal gjennomføres. Hvis det ikke finnes en "tydelig" kandidat på hvem som vil ha hovedansvaret, så kan dette rulleres, for eksempel en måned hver. Mål for de yngste: Bli venn med ballen Trenings prinsipper: Flest mulig spillere i bevegelse (unngå øvelser der det oppstår kø). Flest mulig touch bruk en ball pr. spiller både for å få flere touch, men også for å lette konsentrasjonen og for å få fokus. Mange repetisjoner er nødvendig for å få fremgang velg derfor øvelser der dette er mulig. Forklar minst mulig muntlig vis og sett i gang. Bruk øvingsbilder. I spilldelen ha baller i målene slik at ikke alle må vente om ballen sparkes ut av banen. Sett hurtig i gang fra keeper eller når det har vært avbrudd i spillet. Fokuser på pasninger mer enn mål. Bruk samme øvelser over tid letter organiseringen og det er motiverende for spillerne å merke egen fremgang. Prøv å lage konkurranse også i deløvelser aller helst sånn at spillerne konkurrerer med seg selv. Ikke prioriter mye tid på å lære spillerne kast/corner dette lærer de uansett senere. 5.3 Tilleggsaktivitet Tillegg er et tilbud ut over den ordinære kamp/treningstilbud som klubben tilbyr spillere i alderen 6-12 år. Tilleggsaktiviteter kan organiseres som et tilleggslag eller trening eller en kombinasjon av begge. Kriteriene for å bli tatt ut på tilleggsaktiviteter er en kombinasjon av lærenemhet, innsats/motivasjon og fotballegenskaper. Tilleggsaktivitetene skal så langt det lar seg gjøre ikke komme i konflikt med det ordinære kamp/treningstilbud klubben tilbyr og spillerne som deltar på tilleggsaktiviteter skal i utgangspunkt følge sitt ordinære lag i alle aktiviteter. 5.4 Overgang 7 er til 9 er fotball Inndele lag etter ferdigheter, holdninger og treningsiver fra 13 år Forutsetninger for å lykkes: At dette er kommunisert og forstått på tidlig tidspunkt til alle involverte At trenere/ledere/foreldre skjønner at de ikke skal ha større ambisjoner enn spillere At det ikke er en statisk gruppe på 1 er lag At det er god kommunikasjon mellom lagene Hospitering mellom lag på samme trinn Felles treninger Felles turneringer Trinnleder 12 år koordinerer sammensetningen av trenere og ledere for 1,2 og 3 lag ved overgangen til 9 fotball (13 år) 6 Påmelding Serie / Cup / Turneringer Påmelding til serien utføres av daglig leder. Påmelding til cuper og turneringer gjøres av hvert enkelt lag. Alle lag har anledning til å delta i tre turneringer hver sesong som klubben betaler påmeldingsgebyret for år lokalt år innlands år kan delta utenlands Deltakere i cuper må ha betalt kontingent i VBK minimum 1 måned før avreise. Prefererte cup er er Plussbank Cup i Kristiansand og Vildbjerg Cup i Danmark NFF's regler ifm. cuper/turneringer skal følges. Ved deltakelse i utlandet for lag i aldersbestemte klasser må en ha med seg nødvendig tillatelse. Alle spillere må ha med aldersbevis ved deltakelse i cuper og turneringer Side:13

14 NB! I forbindelse med cuper / turneringer for lag i aldersbestemte klasser må foresatte ha gitt sin tilslutning. Deltakerliste med relevant spillerinformasjon (navn, foresatte, telefon) må leveres til klubben i god tid før avreise. Lagledelse skal ha listen med på turneringen. 7 Klubbvimpel Intensjonen med VBK klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i cuper/turneringer eller ved andre spesielle anledninger. 8 Dommerkort / dommerregning Dommerkort/kamprapport utfylles før kampen i henhold til RFK/NFF sitt reglement. Denne signeres etter kampslutt. Kontroller resultatet og at eventuelle gule/røde kort er satt på rett spiller. Dommer leverer dommerregning til lagets oppmann etter gjennomført kamp. Dommerregning leveres daglig leder umiddelbart etter kamp for utbetaling til dommer. 9 Spillerlisenser/forsikring Lagleder må før sesongstart gi klubben liste over alle spillerne på laget for oppdatering i FIKS. Listen må inneholde navn, adresse, fødselsdato og telefon og e-post adresse. For spillere som allerede er registrert i FIKS skal evt endringer adresse, spillere som har sluttet etc, også oppdateres i FIKS. Alle spillere fra 12 år må registreres i FIKS. Lagledere er ansvarlig for at oppdatert spillerinfo sendes til daglig leder. Oppdatering i FIKS føres inn av ansvarlig for kommunikasjon eller daglig leder. Lagleder er ansvarlig for at ingen spiller obligatorisk kamp uten at lisens og kontingent er innbetalt. Eventuelle bøter p.g.a. manglende lisenser vil bli fratrukket lagets tildelte/øremerkede midler. 10 Kamper 10.1 Kampoversikt Lagets kamper for sesongen finnes på Kampavvikling Kampavvikling gjennomføres i henhold til RFK og NFF sitt kampreglement. Barneavdeling må avtale kamptidspunkt med motstanderlag og dommer. Kampene avvikles i lagets treningstid. Sørg for at garderober er åpne og i skikkelig stand før dommer og motstander kommer. Etter kampen skal garderober ryddes og utstyr kontrolleres. Lagledelsen skal være siste som forlater garderoben (også motstandernes) og påse at denne blir låst Skader Ved skader på spillere i kamp og trening må eget skadeskjema fylles ut Spilleroverganger Gjennomføres i henhold til RFK og NFF sitt reglement. Lagleder sender relevant informasjon om spiller til daglig leder. Daglig leder eller annen bemyndiget person sørger for overgangen elektronisk. Side:14

15 10.5 Oppgjør KLUBBHÅNDBOK Oppgjør for reiser gjøres etter nærmere avtale med økonomiansvarlig/daglig leder. Kvitteringer for oppgjør eller spørsmål om oppgjør sendes til For seriekamper dekker klubben ferjeutgifter for spillerne og lagledere. Ferjekort skal benyttes og hentes hos daglig leder. Klubben dekker ikke reisekostnader forbundet med deltagelse i lokale turneringer. NB! Ved lengre reiser må lagleder forsikre seg om at reiseforsikring er i orden for laget, denne type reiser er ikke dekket av VBK s generelle forsikring. Dommerregninger fra kretsdommere eller oppgjør for klubbdommere gjøres hos daglig leder/økonomiansvarlig Oppgjør for andre utgifter gjøres hos daglig leder/økonomiansvarlig 11 Utdanning / kompetanse VBK ønsker at trenere gjennom fører kurs som leder til NFF C-lisens. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire del-kurs. NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø. Barnenivå skal minimum ha NFF C-lisens Delkurs 1. Ungdomsnivå bør minimum ha NFF C-lisens Delkurs 1-4. Seniornivå bør minimum ha UEFA B-lisenskurs Sjekk også til www. fotball.no og Utdanning og kompetanse. For trenere i barneavdelingen er det sterkt anbefalt at trenere gjennomfører delkurs 1 og 2. Trenere som fortsetter inn i ungdomsavdelingen anbefales også del-kurs 3 og Klubbdommer Kontakt daglig leder for å bli klubbdommer i VBK. Medlemmer som ønsker å bli klubbdommmer vil få kurs og oppfølging etter behov NFFs ferdighetsmerke Klubben arrangerer merketakings-dag en gang årlig. Informasjon legges ut på klubbens hjemmesider iforkant av merketakingen. Informasjon om øvelser ligger på hjemmesiden, se Barnefotballen, NFFs Merkeprøver. 12 Ansvar og plikter 12.1 Spilleren Alle spillere skal ha orden på personlig og klubbens utstyr. Alle spillere skal vise respekt og toleranse overfor både medspillere, motspillere og dommere. De skal også rette seg etter dommerens anvisninger uten å protestere på avgjørelsene. Spillere tillates ikke bruk av rusmidler når de representerer klubben. Spillere skal vise ansvarlig og høvelig oppførsel; dvs. vanlig god folkeskikk, og vise ærlighet, både mot seg selv og andre. VBK's mål er at alle lag er med i betraktning når fair-play pokalene fra RFK skal tildeles. Spillere skal ivareta VBK's gode navn og rykte Lagkapteinen I samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter regelens ånd og bokstav. Være bindeleddet mellom sine spillere, lagledelse og dommeren. Hjelpe til at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger. Hjelpe til at kampen kommer i gang i rett tid. Side:15

16 12.3 Personlig utstyr KLUBBHÅNDBOK Reglementert spillerutstyr er trøye, bukse, strømper, leggskinn og fotballstøvler (barneavdeling: trøye, leggskinn og fotballstøvler). Strømpene må være dratt opp slik at de dekker leggskinnene. Trøyen skal være nedi buksen og ikke henge utenpå. Målvaktene må ha drakter som skiller seg fra de øvrige spillerne. Hjemmelaget plikter å ha reservedrakter/vester i annen farge. Spilleren må ikke ha på seg noe som er farlig for seg selv eller andre spillere. Dette gjelder bl.a. halskjeder, klokker, øreringer, ringer skal fjernes før kamp, eller tildekkes med tape Fair Play VBK skal følge NFFs intensjon om Fair Play. Informasjon kan finnes på: VBK skal følge Foreldrevettreglene: 1. Støtt opp om klubbens arbeid gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2. Møt fram til kamper og treninger du er viktig både for spillerne og miljøet. 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 5. Respekter trenerens kampledelse konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6. Respekter dommerens avgjørelser selv om du av og til er uenig! 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende da er du en god medspiller! 12.5 Foresatte Retningslinjer til foresatte. Foresatte skal i stor grad delta på følgende aktiviteter: Transport Sosiale tiltak I barneavdelingens yngste klasser oppfordres det spesielt til at foresatte er til stede på treningene. Hvert lag oppfordres til å ha minst to sosiale aktiviteter, for lag i aldersbestemte klasser skal to av aktivitetene være sammen med foresatte. Det er et krav at: Foresatte ikke skal misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere Sportslig utvikling Alle lag i aldersbestemte klasser skal spille i den divisjon som lagledelsen mener er sportslig forsvarlig. Lagledelsen skal ta utgangspunkt i tidligere prestasjoner. VBK s ambisjoner er klart å utvikle spillere som er gode nok til å spille i 1. divisjon (ungdomsavdeling). VBK skal legge til rette for at spillere i ungdomsavdelingen med talent / ambisjoner skal få utvikle sine egenskaper mot et toppnivå, i samsvar med klubbens evne og ressurser Spillernes lag-tilhørighet Årsklasser skal holdes intakt og i henhold til kretsens oppsett. I barneavdelingen bør det legges vekt på at venner ikke skilles. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag, skal dens lagleder kontaktes. Avgjørelsen skal tas til beste for klubb, lag og den enkelte spiller (bruk sunn fornuft) Ref kap 3.6 og Innkjøp av utstyr Klubbens materialkjøp forestås av materialforvalter/økonomiansvarlig/daglig leder, og eventuelle ønsker meddeles i god tid. Lagene har IKKE selv anledning til å foreta innkjøp på VBK's regning, uten først å ha fått samtykke fra økonomiansvarlig/daglig leder. Side:16

17 13.1 Spille- og markeringsvester KLUBBHÅNDBOK Materialforvalter/daglig leder, i samarbeid med det enkeltes lag trener / lagleder, sørger for at laget har komplett spillerdraktsett i god tid før sesongstart (inkl. veske). Ved like drakter ifm. kampavikling (hjemme), brukes markeringsvester av VBK's lag (gjelder i barneavdelingen og ungdomsavdelingen) Overtrekksdrakter Styret bestemmer til enhver tid hvilke overtrekksdrakter som klubben skal profileres med. Disse skal ha klubbens emblem på venstre bryst Baller Baller tildeles / suppleres lagene av materialforvalter når trenings-sesongen starter Medisinsk utstyr Hvert lag får tildelt / supplert medisinsk utstyr av materialforvalter når trenings-sesongen starter. Lagleder er ansvarlig for at nødvendig medisinsk utstyr er tilgjengelig på trening og kamp Diverse annet utstyr Hvert lag får tildelt / supplert div. utstyr før treningssesongen starter. I henhold til lagets utstyrliste. Det kan være markeringsvester, ballnett, keeperhansker, fløyte eller bag inkludert markører / kjegler Oppbevaring av utstyr Senior- og ungdomsavdeling har tilgang til bur i container utenfor VBK klubbhus. Nøkkel fås ved henvendelse til daglig leder Utstyrsliste for hvert lag Viser til VBK hjemmeside for detaljert utstyrsliste som sendes til materialforvalter. 14 Transport Sikkerhet: 14.1 Transport til obligatoriske kamper NFF's lover angående sikkerhet gjelder Transport i forbindelse med reiser Alle spillere og ledere må ha egen reiseforsikring (er ikke dekket av NFF s generelle forsikring) Ved reiser til turneringer/treningsleir/andre aktiviteter hvor buss er ønsket/påkrevet, benyttes klubbens til enhver tid valgte transportør. 15 Etikk / holdninger Ledere skal vise rettferdighet. Ledere skal være et forbilde. Ledere skal være presis i forhold til avtaler. Ledere skal ikke misbruke rusmidler når de representerer klubben. Ledere skal vise lojalitet mot klubbens mål. Side:17

18 Ledere skal ikke la egne mål gå foran spillernes; spillerne er hovedobjekt. Ledere skal ha respekt overfor dommere. Foresatte skal ikke misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere. 16 Økonomi 16.1 Klubbkontingent Kontingent blir fastsatt av årsmøte. På bakgrunn av fjorårets medlemslister i årsrapporten, sendes bankgiro ut av ansvarlig for medlemsarkivet, umiddelbart etter nyttår. Lagleder er ansvarlig for å levere spilleroversikt til daglig leder før 1.mars. Listen brukes til oppfølging av medlemskontingent. Spillere som begynner i andre halvdel av sesongen, blir medlem mot å betale halv medlemskontingent. Lagleder er ansvarlig for å levere oppdatert spilleroversikt til daglig leder innen 1.sept Kasserer Kassererfunksjonen i klubben utføres nå av økonomiansvarlig i styret sammen med ekstern regnskapsfører Retningslinjer ved sponsing For kontakt med bedrifter i forbindelse med innhenting av sponsormidler skal markedsansvarlig/daglig leder kontaktes. Dette for å kunne ha kontroll over hvem vi til enhver tid er i kontakt med. VBK ser gjerne at det enkelte lag eller trinn skaffer individuelle sponsorer, men det er et krav at midlene skal kanaliseres via klubben sentralt, for deretter å bli satt inn på øremerkede midler til det eller de lag som har skaffet sponsoren. Det skal til enhver tid foreligge en oversikt over de sponsorene vi har og over de som vi har vært i kontakt med det siste året. Alle klubbens medlemmer og foresatte oppfordres å hjelpe til med å skaffe sponsormidler. VBK s sponsorpakke skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de som måtte ha behov for denne. Denne kan man få utlevert ved henvendelse til markedsansvarlig eller daglig leder. All lagsponsing skal avklares med Daglig Leder All bekledning med VBK logo skal være i henhold til klubbens til enhver tid gjeldende kolleksjon. Kontakt Daglig Leder/Markedsansvarlig for retningslinjer. Alle innkjøp skal gjøres gjennom klubbens samarbeidspartner/utstyrsleverandør. Øremerkede midler til lag/trinn skal brukes inneværende eller påfølgende sesong. Det skal rapporteres til avdelingsleder/styret hva midlene skal brukes til. I særskilte tilfeller kan midlene overføres til senere bruk. Kontaktperson ved sponsing: Daglig Leder i VBK 16.4 Tilskudd til lagene Alle lag vil få tildelt midler som skal brukes til "kos" for spillerne. Beløpet kr 85,- pr spiller, vil ved sesongslutt bli overført hvert enkelt lag. I tillegg dekker klubben inntil 3 påmeldingsavgifter for deltagelse i cuper og turneringer. Beløp utover tildelte midler kan ikke påregnes, men i spesielle tilfeller kan en søke styret. Lagleder vil ved henvendelse til økonomiansvarlig få oversikt over lagets økonomiske midler. Side:18

19 16.5 Dugnader / sponsoraktiviteter / andre inntektsbringende aktiviteter Alle lag er pliktig til å delta i klubbens planlagte aktiviteter for sesongen. Inntektsbringende tiltak i klubbens regi tilfaller klubben 100%, dersom ikke annet er meddelt på forhånd. Alle lag har også mulighet for å gjøre egne inntektsbringende tiltak. For å unngå at tiltaket kolliderer med klubbens prosjekter, skal en først avklare dette med styret. Inntektsbringende aktiviteter igangsatt fra laget, tilfaller laget 100%. Inntekter av alle dugnader skal settes inn på klubbens konto Bankgiroen / innskudd må inneholde anmerkning av hvilke lag/fødselsår inntektene skal øremerkes til. Eks.: "dugnad jr-1". Er du i tvil, ta kontakt med daglig leder. Bruk av øremerkede midler, som pkt Forsikring Alle spillere under 12 år som har betalt medlemskontingenten, er kollektivt forsikret gjennom NFF's avtaler. Spillere fra 12 år og oppover er kollektivt forsikret gjennom NFF s avtaler, forutsatt at spilleren er registrert i FIKS og har betalt VBK s medlemskontingent. 17 Treningstider Se for oppdatert informasjon om treningstider. I sesongen har alle kamper oppsatt av RFK første prioritet på banene. Treningskamper skal avholdes i egne treningstider, og avtales på forhånd med andre lag som deler treningstid Tildeling av treningstid Tildeling skjer etter føringer fra sportslig utvalg som må være godkjent av styret. A-laget skal ha prioritet på kunstgress. Når det er kapasitet tilgjengelig på kunstgressbanene skal barneavdelingen tildeles treningstid. For søknad om treningstid i Randaberg Arena må daglig leder kontaktes. Dersom tildelt treningstid ikke benyttes vil laget bli trukket et beløp tilsvarende bot som VBK mottar fra Randaberg Arena. Dette gjelder både ukedager og helgedager. Fravær ukedager meldes Randaberg Arena minst 3-tre-dager i forveien, endring/fravær helgeaktiviteter meldes DL i VBK minimum 3-tre uker i forkant Tenning av lys Dedikerte personer vil til enhver tid ha ansvaret for flomlystenning i Vardeneset Idrettspark. Dette i samarbeid med Stavanger Kommune, idrettsavdelingen og Lyse. 18 Opplæring IT verktøy Det skal gis nødvendig opplæring i bruk av klubbens IT verktøy til klubbens ledere. Opplæring i bruk av intranett skal gis til alle tillitsvalgte etter behov Alle nye 6 årslag som starter opp i klubben skal ha 2 personer som skal ha samme opplæring. Alle lag forøvrig skal ha 2 personer pr.lag som har opplæring i løpet av strategiperioden. All opplæring skal dokumenteres og lagres. 19 Sportslig strategi og handlingsplaner Side:19

20 Sportslig strategi legger føringer for hvordan klubben drives, og dokumentet finnes på VBK s webside. Styret utarbeider årlige handlingsplaner med bakgrunn i den sportslige strategien. 20 VBKs første 11`er 1. Vi skal ha respekt for medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere. 2. Vi skal ta vel imot gjestelag og dommere til våre hjemmekamper. 3. Vi skal ha en real og fin opptreden på og utenfor banen og ha sterkt fokus på fair play. 4. Vi skal takke dommer og motstandere for kampen, uansett kampresultat. 5. Vi skal vise respekt for klubbens beslutninger og regelverk. 6. Vi skal ta vare på klubbens eiendeler. 7. Vi skal alltid rydde opp etter oss i garderobe og på kamparena. 8. Vi skal alltid være gode VBK-ambassadører. 9. Vi skal bidra til å skape glede og trivsel for alle på Idrettsannlegget. 10. Vi skal ha null toleranse for rusmidler i barn og ungdomsavdeling 11. Ledere og støtteapparat i VBK skal være gode rollemodeller og forbilder. Side:20

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

VARDENESET. sportslig strategi. Sportslig

VARDENESET. sportslig strategi. Sportslig VARDENESET BALLKLUBB sportslig strategi Vardeneset ballklubb 18.02.2010 1 Sportsplan for Vardeneset ballklubb e mål og retningslinjer Innhold: Visjon og Mål for VBK... 3. Fair play. 4 Organisering sportslig.

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer