INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1"

Transkript

1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon Visjon Mål for VBK Historie Organisasjon Daglig leder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver og arbeidsbeskrivelse for styremedlemmer Styreleder Nestleder/økonomi Kommunikasjon Materialforvalter Miljø Marked Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Sportslig leder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Spillerutvikler Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Trenerkoordinator Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Ungdomsleder Ansvarsoppgaver for Seniorleder Lagledelse Politiattest Lagledelse Trener Topping, differensiering og hospitering Topping Differensiering Hospitering Topping i barneavdelingen Differensiering i barnefotballen Hospitering i barneavdelingen Topping i ungdomsavdelingen Differensiering i ungdomsavdelingen Hospitering i ungdomsavdelingen Organisering og rapporteringer for barneutvalg og ungdomsutvalg Barnefotball Årshjul Oppstartsmodell for 6-åringer Tilleggsaktivitet Overgang 7 er til 9 er fotball Påmelding Serie / Cup / Turneringer Klubbvimpel Dommerkort / dommerregning Spillerlisenser/forsikring Kamper Kampoversikt Kampavvikling Skader Spilleroverganger Oppgjør Utdanning / kompetanse Klubbdommer NFFs ferdighetsmerke Side:1

2 12 Ansvar og plikter Spilleren Lagkapteinen Personlig utstyr Fair Play Foresatte Sportslig utvikling Spillernes lag-tilhørighet Innkjøp av utstyr Spille- og markeringsvester Overtrekksdrakter Baller Medisinsk utstyr Diverse annet utstyr Oppbevaring av utstyr Utstyrsliste for hvert lag Transport Transport til obligatoriske kamper Transport i forbindelse med reiser Etikk / holdninger Økonomi Klubbkontingent Kasserer Retningslinjer ved sponsing Tilskudd til lagene Dugnader / sponsoraktiviteter / andre inntektsbringende aktiviteter Forsikring Treningstider Tildeling av treningstid Tenning av lys Opplæring IT verktøy Sportslig strategi og handlingsplaner VBKs første 11`er Side:2

3 1 Generell klubbinformasjon 1.1 Visjon Vardeneset Ballklubb skal gi alle et fotballtilbud som er tilpasset den enkeltes behov, evner og ambisjoner. 1.2 Mål for VBK Fotball for alle Godt miljø/god trivsel Fokus på utvikling, mestring og talentutvikling for spillere og lag Beholde flest mulig så lenge som mulig Ha fokus på kompetanseheving for trenere og ledere 1.3 Historie Klubben ble opprinnelig stiftet 21. november 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn den 22. november 1990 som i dag er den offisielle stiftelsesdatoen. 1.4 Organisasjon Klubben styres av et styre bestående av opp til 7 styremedlemmer og ledes av styreleder som er ansvarlig for klubbens drift. Oppgavene til styremedlemmene er fordelt i samarbeid med daglig leder. Av oppgavene som må være ivaretatt er: Sportslige aktiviteter Anlegg og klubbhus Marked Økonomi Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. Oversikt over Styret: Side:3

4 Oversikt over senior lag: Oversikt over ungdomsavdeling: Side:4

5 Oversikt barneavdeling: 1.5 Daglig leder Det er ansatt en daglig leder i 100% stilling som står for den administrative og daglige driften. Det overordnete målet med å ha en daglig leder i en 100% stilling er å forvalte klubbens ressurser og verdier på best mulig måte, DL skal være en leverandør av gode opplevelser/tjenester til våre medlemmer (spillere/trenere/ledere), samt være proaktiv og kreativ i forhold til videreutvikling av klubben. 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver 2.1 Arbeidsoppgaver og arbeidsbeskrivelse for styremedlemmer Oversikt over oppgaver for styrets medlemmer Styreleder Leder for styret og overordnet ansvarlig for gjennomføring av styremøter. Nærmeste overordnede for Daglig Leder Nestleder/økonomi Leder for styret når styreleder er fraværende. Ansvarlig for klubbens økonomifunksjon Kommunikasjon Arbeid med webløsning, intranet løsning og klubbens informasjonsstrategi. Side:5

6 2.1.4 Materialforvalter KLUBBHÅNDBOK Ansvarlig for klubbens utstyr, oppgradering og anskaffelse av utstyr som er nødvendig for klubbens gjennomføring Miljø Ansvarlig for fair play, merketaking, miljøutviking og politiattester Marked Ansvarlig for marked, sponsor. 2.2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Sportslig leder Ansvarsområde: Leder for sportslig utvalg og medlem av VBK styret Ansvarlig for at alle føringer og oppgaver blir utført i henhold til VBKs sportslige mål, visjon og retningslinjer Skal være oppdatert på klubbens retningslinjer og føringer. Skal legge til rette for en sportslig satsing og utvikling i VBK. Sammen med trenerkoordinator arbeide for at trenere, lagledere og spillere videreutvikler egen kompetanse. Ansvarlig for keepersatsning i VBK Avholde månedlige møter i sportslig utvalg Arbeidsoppgaver: Sammen med trenerkoordinator/spillerutvikler bidra til utstrakt samarbeid mellom aldersklassene, for eksempel i form av trenersamlinger, treningssamarbeid, differensiering, spillerhospitering mellom klassene osv. Legge til rette for ledere/trenere får støtte/hjelp fra ressursbanken og lignende i VBK for å utføre sine avdelingers / lags tiltak. Sportslig leder kontrollerer at alle avdelingene som ligger under sportslig utvalg rapporterer som avtalt. 2.3 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Spillerutvikler. Ansvarsområde: Skal ha som hovedoppgave å gi VBK s antatt beste spillere et utvidet sportslig tilbud. Hensikten er å videreutvikle spillerens taktiske og tekniske ferdigheter. Spillerutvikler skal stimulere og motivere spillerne til økt trening og dermed økt egenutvikling. Vedkommende skal også poengtere og fremme viktigheten av gode holdninger og etterleve VBK s verdinormer (VBK s første 11 er). Et viktig virkemiddel i å fremme en spillers utvikling er hospitering, jfr. egne retningslinjer. Målgruppen skal være gutter og jenter i alderen år. Arbeidsoppgaver: Arrangere talentsamling og impulskurs. Evaluere og gi feedback, dette skal engasjere/stimulere/motivere spillere og trener Spillerutvikler vil sammen med sportslig leder være kontaktpunkt inn mot krets, sonelag og andre samarbeidspartnere innen spiller- og talentutvikling. Ha god kontakt med respektive trenere Arrangere samlinger for eldre klasse (15 16 år) Arrangere samlinger for yngre klasse (12/13 14 år) Ha målsetning om å arrangere ukentlige?? treninger Rapportering; Spillerutvikler rapporterer til sportslig leder månedlig. Side:6

7 2.4 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Trenerkoordinator Målsetning: Skal være en fotballfaglig ressursperson og en pådriver/rådgiver for utvikling og skolering av trenere, slik at disse er motiverte samt kompetente til å ivareta trenerfunksjonen iht. VBK s retningslinjer. Målgruppe: Målgruppen skal være alle trenere i VBK. Arbeidsoppgaver: Samtalepart/rådgiver/veileder for trenere i VBK Lede enkelttreninger i samråd med hovedtrener og iht. utvalgte tema/fokusområder Gjennom praktisk veiledning og gjennom trenerforum etablere en øvelsesbank for treningsgjennomføring samt være en pådriver for at disse blir tatt i bruk og praktisert/gjennomført iht. intensjonen. Hovedfokus er teknisk og taktisk ferdighetsutvikling. Arrangere trenerforum/impulskurs etc. 1-2 trenersamlinger pr halvår Motivere trenere til videreutdanning/skolering Arbeidsomfang: Det etableres en egen plan for dette for henholdsvis vår og høst, slik at alle får like stor og god oppfølging. Rapportering: Trenerkoordinator rapporterer til sportslig leder månedlig. 2.5 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder Ansvarsområde Har som hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for at alle barn i alderen 6 12 år, som ønsker å spille fotball, har et aktivitetstilbud i bydelen Ansvarlig for å etablere trinnledere på alle alderstrinn Ansvarlig for å avholde møter i barneutvalget Følge opp at ledere og spillere i barneavdelingen følger klubbens etiske retningslinjer, jfr VBK s første 11 er Ansvarlig for at sportslige føringer i barneavdelingen blir fulgt Motivere til kompetanseheving blant trenere og ledere i barneavdelingen Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdeling har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Arbeidsoppgaver Lede barneutvalg og medlem i sportslig utvalg Følge opp at alle lag er forsvarlig organisert med trenere og ledere Orientere om VBK s visjon, verdier, målsetninger, handlingsplaner etc i barneavdelingen Utveksle ideer og bidra til erfaringsoverføring mellom lag og alderstrinn Ved behov delta i møter med foreldre og spillere. Ha jevnlig kontakt med ungdomsleder for å sikre god overgang fra 7 er til 9 er fotball Komme med forslag samt iverksette tiltak som kan bedre arbeid i barneavdeling i VBK. Følge opp og påse at årsrapport blir utarbeidet for alle lag i barneavdelingen. Informere om krav til utfylt politiattest for trenere og ledere Utpeke/velge trinnledere som også går inn som medlem i barneutvalget. Side:7

8 Oppstart av 6 års lag Sørge for at oppdatert kontaktinformasjon legges ut på VBK s hjemmeside Følge opp og påse at aktivitets årshjul blir utarbeidet for alle lag i barneavdelingen. Rapportering Barneleder rapporterer til Styret Barneleder kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt. 2.6 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Ungdomsleder Ansvarsområde: Ungdomsleder skal ha som hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for at alle ungdommer i alderen år har et aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes ønske og behov. Koordinere og påse at alle lag i ungdomsavdelingen blir forsvarlig organisert. Ungdomsleder skal følge opp og påse at ledere og spillere følger klubbens etiske og moralske retningslinjer og verdinormer, jfr. VBK s første 11 er. Sørge for å være oppdatert med klubbens retningslinjer for ungdomsarbeid samt at klubben utvikler seg og drives iht. lokale og sentrale retningslinjer og regler for ungdomsarbeid. Ansvarlig for å etablere ungdomsutvalg samt utpeke/velge trinnledere Ansvarlig for at de sportslige føringer i ungdomsavdeling blir fulgt. Motivere til skolering og utdanning Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdeling har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Arbeidsoppgaver: Lede ungdomsutvalget i VBK Bidra til at alle lag blir forsvarlig organisert Orientere om klubbens visjoner, målsetninger, handlingsplaner, verdier o.l. Utveksle tanker og ideer samt bidra til erfaringsoverføring på tvers mellom lag og alderstrinn mm. Ha jevnlig kontakt med barneleder for å sikre god overgang fra 7 er til 11 er fotball Komme med forslag samt iverksette tiltak som kan bedre arbeid i ungdomsavdeling i VBK. Følge opp og påse at leder- og spilleroversikt blir ajourholdt. Følge opp og påse at årsrapport blir utarbeidet for alle lag i ungdomsavdelingen. Følge opp at utfylt politiattest for nye trenere og ledere blir levert til Daglig Leder Utpeke/velge trinnledere som også går inn som medlem i ungdomsutvalget. Rapportering Ungdomsleder rapporterer til Styret Ungdomsleder kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt. 2.7 Ansvarsoppgaver for Seniorleder Lede Senioravdelingen gjennom: Holde avd. orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskuttering av klubben, må Seniorleder legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn til nærmeste pårørende. Side:8

9 Rapportere til Styret. 2.8 Lagledelse Politiattest Alle ledere skal ha gyldig politiattest. Se VBK hjemmeside for skjema og retningslinjer. Alle lagledere, foreldre og foresatte som skal reise på turnering, treningsleir eller tilsvarende må ha politiattest dersom oppholdet er på 3 eller flere overnattinger. utfylt politiattest for trenere og ledere sendes pr til eller leveres til daglig leder Politiattest skal fornyes hvert tredje år. Miljøansvarlig og daglig leder er ansvarlig for politi attest Lagledelse Med lagledelse menes trener, lagleder og assistenter. Ledere skal følge klubbens utdanningsplan. Ledere skal følge NFF s etikk- og holdningskrav. Ledere skal ha kjennskap til NFF s regelverk. Ledere for lag i aldersbestemte klasser skal ha møte med foresatte før sesongstart Ansvarsområder Ansvarlig for sine spillernes oppførsel på trening/kamper og under reiser. Ivareta VBK's gode navn og rykte. Oppmuntre spillerne til egentrening. Avholde møter med spiller og foresatte. Ha kjennskap til Norges Fotballforbund's lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget, henvises til NFF's reglement for de respektive alderstrinn. Sette opp treningskamper. Treningskamper må avklares med lag som har treningstid samtidig på banen der kampen skal spilles. Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken. Påse at all oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak linjedommeren på samme side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt. Påse at spillerne er korrekt antrukket. Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig. Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med treninger og kamper. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder (eventuelt stedfortreder ). Følge VBK's etikk og holdningskrav. Påse at møtelokaler som blir brukt er ryddig etter bruk. Tar seg av alle administrative oppgaver med laget, og fordeler arbeidsoppgaver blant assistentene. Sjekke at alle spillere har betalt kontingent før sesongstart slik at spillerne er dekket av forsikringen. Melde fra om spilleroverganger og spillerkontrakter til daglig leder. Sørge for innhenting av navn, fødselsdato, adresse og telefon + navn på foresatte av alle spillerne på laget. Denne informasjon videreformidles til avdelingsleder. Bruk vedlagte registreringsskjema. Lagleder setter opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgår denne med spillerne. For lag i aldersbestemte klasser må dette gjennomgås med foresatte. Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på forsvarlig måte. Oversikt over materiell (drakter / baller ect) skal gis til klubbens materialmann ved sesongslutt. Sørge for utstyr (baller, bane markering) i forbindelse med hjemme-kamper. Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper. Informere om kamp, tid og sted til gjestende lag og dommer i god tid og senest 1 uke før kampavvikling. Organisere transport av spillerne til bortekamper. Side:9

10 Registrere spillere som benyttes under kamp, med scoringsoversikt. Notere, i samarbeid med trener, sportslig fremgang ved treninger og kamper, samt antall spilte kamper og fremmøte til trening. Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir / turneringer i inn- og utland. Ved reiser til treningsleir / turneringer har laglederen ansvar for reiseopplegg med opphold. Informasjon om deltagerne, og deres foresatte skal gis til daglig leder ved turneringer som medfører reisevirksomhet. Ansvarlig for at VBK s reisereglement overholdes. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Skrive årsrapport. Foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning. Følge opp og påse at leder- og spilleroversikt blir ajourholdt Trener Trener er sportslig ansvarlig for sitt lag Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. På miniputtnivå skal trening og kamp være "lek betont". Trenere på aldersbestemt nivå skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFF's reglement på de respektive alderstrinn. Ved uttak av spillere skal det legges vekt på den enkeltes disiplin og treningsiver. Det er krav til at alle trenere på barnenivå skal minimum ha aktivitetslederkurs. Se kap 10 i klubbhåndboken 3 Topping, differensiering og hospitering Definisjoner og forklaring på hva VBK legger i de ulike begrepene 3.1 Topping Topping vil si at de som er antatt best får vesentlig mer spilletid i kamper enn andre på laget. Dersom de beste spillerne fra samme treningsgruppe settes sammen i jevne kamper for å avgjøre kampen til lagets fordel, så kaller vi dette for "topping". 3.2 Differensiering Differensiering vil si at en i oppfølgingen av unge spillere bør være opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Trygghet + Mestring = Trivsel Det blir da viktig å tilpasse aktivitetene etter spillernes ferdighet for å gi utfordringer og framkalle en mest mulig positiv mestringsfølelse. Trivselen blir så summen av ganske mange viktige følelsesbegreper som allerede er nevnt og som kan plusses på med fellesskap, inkludering, tilhørighet, aksept og respekt. 3.3 Hospitering Hospitering vil si å gi spillere som har ferdigheter, tid, modenhet, holdninger og motivasjon et tilbud om trening og kamp på et høyere ferdighetsnivå enn det de får på sitt ordinære alderstrinn. Gjennom hospitering vil spiller kunne få større utfordringer og videreutvikle tekniske og taktiske fotballferdigheter. 3.4 Topping i barneavdelingen Topping av lag skal IKKE forekomme i barnefotballen Side:10

11 3.5 Differensiering i barnefotballen KLUBBHÅNDBOK I barnefotballen 6-12 år skal det deles inn lag ut fra sosiale hensyn. Det skal ikke deles inn lag ut fra hvor gode spillerne er. Differensiering i barnefotballen skjer i treningssammenheng og da i forbindelse med øvelser. Inndelingen skjer ut fra kapasitet, forutsetninger og fotballferdighet. Differensiering retningslinjer: 6-9 år: Treningene og øvelsene skal først og fremst være lekbetont. Differensiering benyttes som virkemiddel for å oppnå mestring og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå år: Differensiering i trening for å oppnå mestring, utvikling, utfordringer og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå. 3.6 Hospitering i barneavdelingen Hospitering kan benyttes som egnet virkemiddel i barneavdelingen dersom det er spillere som har spesielle evner, ferdigheter og behov som gjør at vedkommende ikke får mestring, utvikling og trivsel på eget alderstrinn. Hospitering i barneavdelingen skal skje i tett dialog mellom foreldre, trenere på begge involverte lag og barneleder og eventuelt trenerkoordinator og spillerutvikler. Hvordan hospiteringen skal gjennomføres i praksis må vurderes konkret fra spiller til spiller, da det vil være store individuelle forskjeller mht. ferdigheter og modenhet. Pga den viktigheten et godt miljø og trygghet har for yngre spillere er det ønskelig at minst 2 spillere hospiterer om gangen. Det er også viktig at trenere legger forholdene godt til rette for dem som hospiterer, slik at de blir tatt godt i mot og føler seg velkomne i de nye omgivelser. Se også kapittel Topping i ungdomsavdelingen Vardeneset BK skal i størst mulig grad forsøke å begrense topping av lag til et minimum i ungdomsavdelingen. Viktige virkemidler for å unngå topping er god og hensiktsmessig organisering av lagene samt tilby et differensiert tilbud til spillere i samsvar med ferdigheter og treningsiver. 3.8 Differensiering i ungdomsavdelingen Vardeneset BK har et overordnet mål om å gi alle som har lyst til å spille fotball i bydelen et tilbud som samsvarer med egne ønsker, evner og ambisjoner Inndeling i lag skjer etter holdning, ferdighetsnivå og treningsvilje Differensiering kan i tillegg skje i trenings- og øvelsessammenheng 3.9 Hospitering i ungdomsavdelingen Kriterier for hospitering betingelser som må være oppfylt hos spiller; Krav til spiller: gode tekniske basisferdigheter taktisk god gode holdinger og stor treningsvilje moden Side:11

12 Det er viktig å presisere at spilleren må ha lyst og må være motivert for økt satsing/trening. Foreldre må også kontaktes og rådføres i forkant av denne prosessen. Ansvar for organisering av hospitering: Spillerutvikler i samarbeid med trenerne for de respektive lagene er ansvarlig for hospitering i VBK. All koordinering og kontakt mellom lag og spiller skal skje gjennom spillerutvikler. Trenere kan innstille spillere for hospitering samt henvende seg til talentutvikler angående spillere de ønsker skal få sportslige utfordringer på et høyere ferdighetsnivå. Modeller vi i VBK vil praktisere: 1-2 økter pr uke over noe tid/hele året 1-2 hele uker med de eldre så tilbake til egen gruppe går i sykluser kun med på trening deltar både på trening og i kamp Det er viktig at trenere legger forholdene godt til rette for dem som hospiterer, slik at blir tatt godt i mot og føler seg velkomne i de nye omgivelser. 4 Organisering og rapporteringer for barneutvalg og ungdomsutvalg Organisering barneutvalg og ungdomsutvalg. Barneutvalget består av barneleder og trinnledere for hvert årstrinn. Ungdomsutvalget består av ungdomsleder og trinnledere for hvert årstrinn. Trinnledere og trenere/ledere for hvert enkelt trinn påser at føringene for deres årstrinn blir etterfulgt og igangsatt. Org.kart se sportslig strategi Rapportering For å sikre at disse føringene blir praktisert skal fast månedlig rapportering gjennomføres. Barneleder/ungdomsleder Rapporterer månedlig til Styret Kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt til barneleder/ungdomsleder Trinnleder Rapporterer månedlig til barneleder/ungdomsleder Trinnleder samler trenere/ledere til møter for årstrinnet 5 Barnefotball 5.1 Årshjul Årshjulet er ment som et hjelpemiddel til alle lagledere og foresatte som jobber i barneavdelingen. Årshjulet dekker alle trinn i barneavdelingen og gir retningslinjer på antal treninger, hvilke cuper en bør delta på, når en bør ha fotball ferie, hvilke ferdigheter en bør inneha etter hvert årstrinn, osv. Årshjulet i sin helhet er å finne på VBK hjemmeside under Barnefotballen. 5.2 Oppstartsmodell for 6-åringer Treningsorganisering: Det anbefales at trinnet trener på samme tid og at det lages en gruppe av alle guttene og en gruppe av alle jentene. Det deles deretter opp i mindre grupper på treningene på tvers av lagene. En trener bør ha hovedansvaret for treningen for Side:12

13 henholdsvis gutter og jenter. Den som har hovedansvaret bør komme forberedt til treningen med en plan på hvordan treningen skal gjennomføres. Hvis det ikke finnes en "tydelig" kandidat på hvem som vil ha hovedansvaret, så kan dette rulleres, for eksempel en måned hver. Mål for de yngste: Bli venn med ballen Trenings prinsipper: Flest mulig spillere i bevegelse (unngå øvelser der det oppstår kø). Flest mulig touch bruk en ball pr. spiller både for å få flere touch, men også for å lette konsentrasjonen og for å få fokus. Mange repetisjoner er nødvendig for å få fremgang velg derfor øvelser der dette er mulig. Forklar minst mulig muntlig vis og sett i gang. Bruk øvingsbilder. I spilldelen ha baller i målene slik at ikke alle må vente om ballen sparkes ut av banen. Sett hurtig i gang fra keeper eller når det har vært avbrudd i spillet. Fokuser på pasninger mer enn mål. Bruk samme øvelser over tid letter organiseringen og det er motiverende for spillerne å merke egen fremgang. Prøv å lage konkurranse også i deløvelser aller helst sånn at spillerne konkurrerer med seg selv. Ikke prioriter mye tid på å lære spillerne kast/corner dette lærer de uansett senere. 5.3 Tilleggsaktivitet Tillegg er et tilbud ut over den ordinære kamp/treningstilbud som klubben tilbyr spillere i alderen 6-12 år. Tilleggsaktiviteter kan organiseres som et tilleggslag eller trening eller en kombinasjon av begge. Kriteriene for å bli tatt ut på tilleggsaktiviteter er en kombinasjon av lærenemhet, innsats/motivasjon og fotballegenskaper. Tilleggsaktivitetene skal så langt det lar seg gjøre ikke komme i konflikt med det ordinære kamp/treningstilbud klubben tilbyr og spillerne som deltar på tilleggsaktiviteter skal i utgangspunkt følge sitt ordinære lag i alle aktiviteter. 5.4 Overgang 7 er til 9 er fotball Inndele lag etter ferdigheter, holdninger og treningsiver fra 13 år Forutsetninger for å lykkes: At dette er kommunisert og forstått på tidlig tidspunkt til alle involverte At trenere/ledere/foreldre skjønner at de ikke skal ha større ambisjoner enn spillere At det ikke er en statisk gruppe på 1 er lag At det er god kommunikasjon mellom lagene Hospitering mellom lag på samme trinn Felles treninger Felles turneringer Trinnleder 12 år koordinerer sammensetningen av trenere og ledere for 1,2 og 3 lag ved overgangen til 9 fotball (13 år) 6 Påmelding Serie / Cup / Turneringer Påmelding til serien utføres av daglig leder. Påmelding til cuper og turneringer gjøres av hvert enkelt lag. Alle lag har anledning til å delta i tre turneringer hver sesong som klubben betaler påmeldingsgebyret for år lokalt år innlands år kan delta utenlands Deltakere i cuper må ha betalt kontingent i VBK minimum 1 måned før avreise. Prefererte cup er er Plussbank Cup i Kristiansand og Vildbjerg Cup i Danmark NFF's regler ifm. cuper/turneringer skal følges. Ved deltakelse i utlandet for lag i aldersbestemte klasser må en ha med seg nødvendig tillatelse. Alle spillere må ha med aldersbevis ved deltakelse i cuper og turneringer Side:13

14 NB! I forbindelse med cuper / turneringer for lag i aldersbestemte klasser må foresatte ha gitt sin tilslutning. Deltakerliste med relevant spillerinformasjon (navn, foresatte, telefon) må leveres til klubben i god tid før avreise. Lagledelse skal ha listen med på turneringen. 7 Klubbvimpel Intensjonen med VBK klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i cuper/turneringer eller ved andre spesielle anledninger. 8 Dommerkort / dommerregning Dommerkort/kamprapport utfylles før kampen i henhold til RFK/NFF sitt reglement. Denne signeres etter kampslutt. Kontroller resultatet og at eventuelle gule/røde kort er satt på rett spiller. Dommer leverer dommerregning til lagets oppmann etter gjennomført kamp. Dommerregning leveres daglig leder umiddelbart etter kamp for utbetaling til dommer. 9 Spillerlisenser/forsikring Lagleder må før sesongstart gi klubben liste over alle spillerne på laget for oppdatering i FIKS. Listen må inneholde navn, adresse, fødselsdato og telefon og e-post adresse. For spillere som allerede er registrert i FIKS skal evt endringer adresse, spillere som har sluttet etc, også oppdateres i FIKS. Alle spillere fra 12 år må registreres i FIKS. Lagledere er ansvarlig for at oppdatert spillerinfo sendes til daglig leder. Oppdatering i FIKS føres inn av ansvarlig for kommunikasjon eller daglig leder. Lagleder er ansvarlig for at ingen spiller obligatorisk kamp uten at lisens og kontingent er innbetalt. Eventuelle bøter p.g.a. manglende lisenser vil bli fratrukket lagets tildelte/øremerkede midler. 10 Kamper 10.1 Kampoversikt Lagets kamper for sesongen finnes på Kampavvikling Kampavvikling gjennomføres i henhold til RFK og NFF sitt kampreglement. Barneavdeling må avtale kamptidspunkt med motstanderlag og dommer. Kampene avvikles i lagets treningstid. Sørg for at garderober er åpne og i skikkelig stand før dommer og motstander kommer. Etter kampen skal garderober ryddes og utstyr kontrolleres. Lagledelsen skal være siste som forlater garderoben (også motstandernes) og påse at denne blir låst Skader Ved skader på spillere i kamp og trening må eget skadeskjema fylles ut Spilleroverganger Gjennomføres i henhold til RFK og NFF sitt reglement. Lagleder sender relevant informasjon om spiller til daglig leder. Daglig leder eller annen bemyndiget person sørger for overgangen elektronisk. Side:14

15 10.5 Oppgjør KLUBBHÅNDBOK Oppgjør for reiser gjøres etter nærmere avtale med økonomiansvarlig/daglig leder. Kvitteringer for oppgjør eller spørsmål om oppgjør sendes til For seriekamper dekker klubben ferjeutgifter for spillerne og lagledere. Ferjekort skal benyttes og hentes hos daglig leder. Klubben dekker ikke reisekostnader forbundet med deltagelse i lokale turneringer. NB! Ved lengre reiser må lagleder forsikre seg om at reiseforsikring er i orden for laget, denne type reiser er ikke dekket av VBK s generelle forsikring. Dommerregninger fra kretsdommere eller oppgjør for klubbdommere gjøres hos daglig leder/økonomiansvarlig Oppgjør for andre utgifter gjøres hos daglig leder/økonomiansvarlig 11 Utdanning / kompetanse VBK ønsker at trenere gjennom fører kurs som leder til NFF C-lisens. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire del-kurs. NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø. Barnenivå skal minimum ha NFF C-lisens Delkurs 1. Ungdomsnivå bør minimum ha NFF C-lisens Delkurs 1-4. Seniornivå bør minimum ha UEFA B-lisenskurs Sjekk også til www. fotball.no og Utdanning og kompetanse. For trenere i barneavdelingen er det sterkt anbefalt at trenere gjennomfører delkurs 1 og 2. Trenere som fortsetter inn i ungdomsavdelingen anbefales også del-kurs 3 og Klubbdommer Kontakt daglig leder for å bli klubbdommer i VBK. Medlemmer som ønsker å bli klubbdommmer vil få kurs og oppfølging etter behov NFFs ferdighetsmerke Klubben arrangerer merketakings-dag en gang årlig. Informasjon legges ut på klubbens hjemmesider iforkant av merketakingen. Informasjon om øvelser ligger på hjemmesiden, se Barnefotballen, NFFs Merkeprøver. 12 Ansvar og plikter 12.1 Spilleren Alle spillere skal ha orden på personlig og klubbens utstyr. Alle spillere skal vise respekt og toleranse overfor både medspillere, motspillere og dommere. De skal også rette seg etter dommerens anvisninger uten å protestere på avgjørelsene. Spillere tillates ikke bruk av rusmidler når de representerer klubben. Spillere skal vise ansvarlig og høvelig oppførsel; dvs. vanlig god folkeskikk, og vise ærlighet, både mot seg selv og andre. VBK's mål er at alle lag er med i betraktning når fair-play pokalene fra RFK skal tildeles. Spillere skal ivareta VBK's gode navn og rykte Lagkapteinen I samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter regelens ånd og bokstav. Være bindeleddet mellom sine spillere, lagledelse og dommeren. Hjelpe til at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger. Hjelpe til at kampen kommer i gang i rett tid. Side:15

16 12.3 Personlig utstyr KLUBBHÅNDBOK Reglementert spillerutstyr er trøye, bukse, strømper, leggskinn og fotballstøvler (barneavdeling: trøye, leggskinn og fotballstøvler). Strømpene må være dratt opp slik at de dekker leggskinnene. Trøyen skal være nedi buksen og ikke henge utenpå. Målvaktene må ha drakter som skiller seg fra de øvrige spillerne. Hjemmelaget plikter å ha reservedrakter/vester i annen farge. Spilleren må ikke ha på seg noe som er farlig for seg selv eller andre spillere. Dette gjelder bl.a. halskjeder, klokker, øreringer, ringer skal fjernes før kamp, eller tildekkes med tape Fair Play VBK skal følge NFFs intensjon om Fair Play. Informasjon kan finnes på: VBK skal følge Foreldrevettreglene: 1. Støtt opp om klubbens arbeid gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2. Møt fram til kamper og treninger du er viktig både for spillerne og miljøet. 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 5. Respekter trenerens kampledelse konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6. Respekter dommerens avgjørelser selv om du av og til er uenig! 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende da er du en god medspiller! 12.5 Foresatte Retningslinjer til foresatte. Foresatte skal i stor grad delta på følgende aktiviteter: Transport Sosiale tiltak I barneavdelingens yngste klasser oppfordres det spesielt til at foresatte er til stede på treningene. Hvert lag oppfordres til å ha minst to sosiale aktiviteter, for lag i aldersbestemte klasser skal to av aktivitetene være sammen med foresatte. Det er et krav at: Foresatte ikke skal misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere Sportslig utvikling Alle lag i aldersbestemte klasser skal spille i den divisjon som lagledelsen mener er sportslig forsvarlig. Lagledelsen skal ta utgangspunkt i tidligere prestasjoner. VBK s ambisjoner er klart å utvikle spillere som er gode nok til å spille i 1. divisjon (ungdomsavdeling). VBK skal legge til rette for at spillere i ungdomsavdelingen med talent / ambisjoner skal få utvikle sine egenskaper mot et toppnivå, i samsvar med klubbens evne og ressurser Spillernes lag-tilhørighet Årsklasser skal holdes intakt og i henhold til kretsens oppsett. I barneavdelingen bør det legges vekt på at venner ikke skilles. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag, skal dens lagleder kontaktes. Avgjørelsen skal tas til beste for klubb, lag og den enkelte spiller (bruk sunn fornuft) Ref kap 3.6 og Innkjøp av utstyr Klubbens materialkjøp forestås av materialforvalter/økonomiansvarlig/daglig leder, og eventuelle ønsker meddeles i god tid. Lagene har IKKE selv anledning til å foreta innkjøp på VBK's regning, uten først å ha fått samtykke fra økonomiansvarlig/daglig leder. Side:16

17 13.1 Spille- og markeringsvester KLUBBHÅNDBOK Materialforvalter/daglig leder, i samarbeid med det enkeltes lag trener / lagleder, sørger for at laget har komplett spillerdraktsett i god tid før sesongstart (inkl. veske). Ved like drakter ifm. kampavikling (hjemme), brukes markeringsvester av VBK's lag (gjelder i barneavdelingen og ungdomsavdelingen) Overtrekksdrakter Styret bestemmer til enhver tid hvilke overtrekksdrakter som klubben skal profileres med. Disse skal ha klubbens emblem på venstre bryst Baller Baller tildeles / suppleres lagene av materialforvalter når trenings-sesongen starter Medisinsk utstyr Hvert lag får tildelt / supplert medisinsk utstyr av materialforvalter når trenings-sesongen starter. Lagleder er ansvarlig for at nødvendig medisinsk utstyr er tilgjengelig på trening og kamp Diverse annet utstyr Hvert lag får tildelt / supplert div. utstyr før treningssesongen starter. I henhold til lagets utstyrliste. Det kan være markeringsvester, ballnett, keeperhansker, fløyte eller bag inkludert markører / kjegler Oppbevaring av utstyr Senior- og ungdomsavdeling har tilgang til bur i container utenfor VBK klubbhus. Nøkkel fås ved henvendelse til daglig leder Utstyrsliste for hvert lag Viser til VBK hjemmeside for detaljert utstyrsliste som sendes til materialforvalter. 14 Transport Sikkerhet: 14.1 Transport til obligatoriske kamper NFF's lover angående sikkerhet gjelder Transport i forbindelse med reiser Alle spillere og ledere må ha egen reiseforsikring (er ikke dekket av NFF s generelle forsikring) Ved reiser til turneringer/treningsleir/andre aktiviteter hvor buss er ønsket/påkrevet, benyttes klubbens til enhver tid valgte transportør. 15 Etikk / holdninger Ledere skal vise rettferdighet. Ledere skal være et forbilde. Ledere skal være presis i forhold til avtaler. Ledere skal ikke misbruke rusmidler når de representerer klubben. Ledere skal vise lojalitet mot klubbens mål. Side:17

18 Ledere skal ikke la egne mål gå foran spillernes; spillerne er hovedobjekt. Ledere skal ha respekt overfor dommere. Foresatte skal ikke misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere. 16 Økonomi 16.1 Klubbkontingent Kontingent blir fastsatt av årsmøte. På bakgrunn av fjorårets medlemslister i årsrapporten, sendes bankgiro ut av ansvarlig for medlemsarkivet, umiddelbart etter nyttår. Lagleder er ansvarlig for å levere spilleroversikt til daglig leder før 1.mars. Listen brukes til oppfølging av medlemskontingent. Spillere som begynner i andre halvdel av sesongen, blir medlem mot å betale halv medlemskontingent. Lagleder er ansvarlig for å levere oppdatert spilleroversikt til daglig leder innen 1.sept Kasserer Kassererfunksjonen i klubben utføres nå av økonomiansvarlig i styret sammen med ekstern regnskapsfører Retningslinjer ved sponsing For kontakt med bedrifter i forbindelse med innhenting av sponsormidler skal markedsansvarlig/daglig leder kontaktes. Dette for å kunne ha kontroll over hvem vi til enhver tid er i kontakt med. VBK ser gjerne at det enkelte lag eller trinn skaffer individuelle sponsorer, men det er et krav at midlene skal kanaliseres via klubben sentralt, for deretter å bli satt inn på øremerkede midler til det eller de lag som har skaffet sponsoren. Det skal til enhver tid foreligge en oversikt over de sponsorene vi har og over de som vi har vært i kontakt med det siste året. Alle klubbens medlemmer og foresatte oppfordres å hjelpe til med å skaffe sponsormidler. VBK s sponsorpakke skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de som måtte ha behov for denne. Denne kan man få utlevert ved henvendelse til markedsansvarlig eller daglig leder. All lagsponsing skal avklares med Daglig Leder All bekledning med VBK logo skal være i henhold til klubbens til enhver tid gjeldende kolleksjon. Kontakt Daglig Leder/Markedsansvarlig for retningslinjer. Alle innkjøp skal gjøres gjennom klubbens samarbeidspartner/utstyrsleverandør. Øremerkede midler til lag/trinn skal brukes inneværende eller påfølgende sesong. Det skal rapporteres til avdelingsleder/styret hva midlene skal brukes til. I særskilte tilfeller kan midlene overføres til senere bruk. Kontaktperson ved sponsing: Daglig Leder i VBK 16.4 Tilskudd til lagene Alle lag vil få tildelt midler som skal brukes til "kos" for spillerne. Beløpet kr 85,- pr spiller, vil ved sesongslutt bli overført hvert enkelt lag. I tillegg dekker klubben inntil 3 påmeldingsavgifter for deltagelse i cuper og turneringer. Beløp utover tildelte midler kan ikke påregnes, men i spesielle tilfeller kan en søke styret. Lagleder vil ved henvendelse til økonomiansvarlig få oversikt over lagets økonomiske midler. Side:18

19 16.5 Dugnader / sponsoraktiviteter / andre inntektsbringende aktiviteter Alle lag er pliktig til å delta i klubbens planlagte aktiviteter for sesongen. Inntektsbringende tiltak i klubbens regi tilfaller klubben 100%, dersom ikke annet er meddelt på forhånd. Alle lag har også mulighet for å gjøre egne inntektsbringende tiltak. For å unngå at tiltaket kolliderer med klubbens prosjekter, skal en først avklare dette med styret. Inntektsbringende aktiviteter igangsatt fra laget, tilfaller laget 100%. Inntekter av alle dugnader skal settes inn på klubbens konto Bankgiroen / innskudd må inneholde anmerkning av hvilke lag/fødselsår inntektene skal øremerkes til. Eks.: "dugnad jr-1". Er du i tvil, ta kontakt med daglig leder. Bruk av øremerkede midler, som pkt Forsikring Alle spillere under 12 år som har betalt medlemskontingenten, er kollektivt forsikret gjennom NFF's avtaler. Spillere fra 12 år og oppover er kollektivt forsikret gjennom NFF s avtaler, forutsatt at spilleren er registrert i FIKS og har betalt VBK s medlemskontingent. 17 Treningstider Se for oppdatert informasjon om treningstider. I sesongen har alle kamper oppsatt av RFK første prioritet på banene. Treningskamper skal avholdes i egne treningstider, og avtales på forhånd med andre lag som deler treningstid Tildeling av treningstid Tildeling skjer etter føringer fra sportslig utvalg som må være godkjent av styret. A-laget skal ha prioritet på kunstgress. Når det er kapasitet tilgjengelig på kunstgressbanene skal barneavdelingen tildeles treningstid. For søknad om treningstid i Randaberg Arena må daglig leder kontaktes. Dersom tildelt treningstid ikke benyttes vil laget bli trukket et beløp tilsvarende bot som VBK mottar fra Randaberg Arena. Dette gjelder både ukedager og helgedager. Fravær ukedager meldes Randaberg Arena minst 3-tre-dager i forveien, endring/fravær helgeaktiviteter meldes DL i VBK minimum 3-tre uker i forkant Tenning av lys Dedikerte personer vil til enhver tid ha ansvaret for flomlystenning i Vardeneset Idrettspark. Dette i samarbeid med Stavanger Kommune, idrettsavdelingen og Lyse. 18 Opplæring IT verktøy Det skal gis nødvendig opplæring i bruk av klubbens IT verktøy til klubbens ledere. Opplæring i bruk av intranett skal gis til alle tillitsvalgte etter behov Alle nye 6 årslag som starter opp i klubben skal ha 2 personer som skal ha samme opplæring. Alle lag forøvrig skal ha 2 personer pr.lag som har opplæring i løpet av strategiperioden. All opplæring skal dokumenteres og lagres. 19 Sportslig strategi og handlingsplaner Side:19

20 Sportslig strategi legger føringer for hvordan klubben drives, og dokumentet finnes på VBK s webside. Styret utarbeider årlige handlingsplaner med bakgrunn i den sportslige strategien. 20 VBKs første 11`er 1. Vi skal ha respekt for medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere. 2. Vi skal ta vel imot gjestelag og dommere til våre hjemmekamper. 3. Vi skal ha en real og fin opptreden på og utenfor banen og ha sterkt fokus på fair play. 4. Vi skal takke dommer og motstandere for kampen, uansett kampresultat. 5. Vi skal vise respekt for klubbens beslutninger og regelverk. 6. Vi skal ta vare på klubbens eiendeler. 7. Vi skal alltid rydde opp etter oss i garderobe og på kamparena. 8. Vi skal alltid være gode VBK-ambassadører. 9. Vi skal bidra til å skape glede og trivsel for alle på Idrettsannlegget. 10. Vi skal ha null toleranse for rusmidler i barn og ungdomsavdeling 11. Ledere og støtteapparat i VBK skal være gode rollemodeller og forbilder. Side:20

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer