Innkalling av Heradsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Heradsstyret"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Del 3 Saknr Tittel 020/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 021/15 Godkjenning av møtebok 022/15 Referatsaker og meldingar 023/15 Økonomirapportering pr 1. tertial /15 Økonomiplan /15 Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg. Plan for oppfølging. 026/15 Vedtak av planprogram til kommuneplanen sin samfunnsdel planid /15 Stadfesting av planvedtak - KDP Sjø- og strandsone 028/15 Val av stad for skuleutbygging for Hauge - Valestrand 029/15 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ) for Osterøy kommune 030/15 Delegering av mynde etter plan- og bygningslova 031/15 Søknad om salsløyve for drikk med inntil 4,7% alkoholinnhald i samband med eigarskifte 032/15 Reglement for godtgjersle til folkevald for valperioden /15 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV FRÅ OG UT VALPERIODEN 034/15 Forliksrådet - søknad frå medlem om fritak for resten av valperioden 10. juni 2015 Kari Foseid Aakre ordførar Bente Skjerping sekretær

2 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Komite for oppvekst, idrett og kultur PS /15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS Saksbehandlar ArkivsakID Odd Ivar Øvregård 14/4190 Val av stad for skuleutbygging for Hauge - Valestrand 32T _Rapportutkast_ _Rapportutkast Skuleinnspel gruppe 2 Skuleinnspel gruppe 3 FAU HAUGE _ GENERELT Skuleinnspel gruppe _Rapport_Skulel Innstilling til heradsstyret: «Osterøy heradstyre vel utbygging og utvikling av Valestrand skule som løysing for framtidig skulestad for området Hauge Valestrand.» Saksopplysningar: Bakgrunn I samband med endra skulestruktur vedtok heradsyret at det skulle gjerast ei eiga vurdering av framtidig lokalisering av skulen for området Hauge Valestrand. Rådmannen har etter ein anbodsrunde fått Norconsult AS til å lage ein rapport med vurdering av aktuelle løysingar for lokalisering. Denne rapporten er utarbeid på grunnlag av dialog med foreldre, leiar av skulane og representantar for tilsette. Norconsult konkluderer med at fire aktuelle tomter/løysingar. Desse er i prioritert rekkefølje: 1. Valestrand 2. Viborgsrinden 3. Elvikaskogen 4. Haugaviksleitet Det er ikkje kome fram andre alternativ.

3 Vurdering Det er viktig for Osterøy kommune å kome i gang med skuleutbygging i Hauge Valestrandområdet raskt. Dette av tre grunnar. For det første for å ta ut resten av innsparingspotensialet ved å få legge ned Hauge skule. For det andre for å få ei god løysing for heimane og barna ved at barn av ulik alder i familiane går på same skule. For det tredje er det trong for å utvide kapasiteten for å løyse dagens situasjon ved Valestrand skule og møte den venta folketilveksten som kjem. Rapporten frå Norconsult AS gir ei god oversikt og systematiserer informasjonen og vurderingane på ein god måte. Rådmannen legg dette til grunn som saksgrunnlag der det ikkje konkret er vurdert andre tilhøve. Rådmannen legg og ved referat frå arbeidsmøte mellom foreldre, tilsette og skuleleiing. FRAMDRIFT. Rådmannen legg opp til at det einaste som vert vedteke i denne omgang er val av stad for skulen. Tilbakemeldingane viser at det er ønskjeleg å gjere det no. FAU Hauge peikar likevel på at einskilde tilhøve burde/skulle vore avklara før val av stad. Det viktigaste momentet i denne samanheng er områdeutvikling for Hauge Valestrand. I noverande kommuneplan er det definert at i dette området er Valestrand senterområde. Endring av dette vert ikkje avklara før ny kommuneplan er handsama. Endeleg handsaming av denne vert truleg ikkje før i 2017/2018. Det er derfor ikkje aktuelt å vente. Ein viser også til referat frå gruppearbeidet som peika på at det hadde vore ein fordel med avklaring av utvikling av områdesenter. I referat frå gruppearbeid vert det likevel presisert at saka må avklarast no før sommaren. I denne samanheng vil ein peike på at val av skulestad berre er ein avgrensa del i dette med senterutvikling. Andre tilhøve som handel og sørvis er truleg vel så viktige. Det er skulestad som er ønskt vedteke no slik at utgreiingsarbeidet for løysingar kan kome i gang fort. Norconsult AS har i utgangspunktet berre utgreia stadar som er aktuelle og vurdert trulege kostnader. GJENNOMGANG AV DEI ULIKE ALTERNATIVA 1. VALESTRAND. Valestrand er tilrådd som beste alternativ. Sjølv utan omsyn til det økonomiske omsyn er denne løysinga rangert høgst frå konsulentane. Rådmannen tilrår også dette alternativet. Det er likevel fleire problemstillingar som må avklarast. Det må sjølvsagt utarbeidast detaljregulering for området. Der er det viktig å finne løysingar som er tilfredstillande når det gjeld parkering, tilkomst/trafikkavvikling, universell utforming og spørsmål om framtidig utviding. Rådmannen ser, slik det er kommentert frå ei av foreldregruppene, at dette truleg kan løysast.

4 Det avgjerande tilhøve er kostnadane ved prosjektet. Denne løysinga er nær 100 millionar billigare enn dei andre. Med dei økonomiske rammene Osterøy kommune har og truleg vil ha i mange år framover er dette i realiteten det einaste moglege alternative. For at dette skal verte eit optimalt alternativ må det til mykje planleggingsarbeid. Viktig vert det også at ein tidleg søkje samarbeid med andre partar som er sentrale i utvikling av eit funksjonelt aktivitetsområde knytt til skulesenteret. Dette er til døme idrettslag og anna friviljug arbeid. 2. VIBORGSRINDEN Dette området må også detaljregulerast. Då området ikkje er utbygd i dag er det lettare å finne gode løysingar. Største utfordringa for alternativet, utanom kostnadane, er tilkomst når det gjeld gang og sykkelveg. Det kan såleis verte ein vesentleg meirkostnad for kommunen dersom gang og sykkelveg til området vert eit rekkeføljekrav. Delar av kostnadane for gang og sykkelveg vert då kommunale sjølv om dette er ein fylkeskommunal veg. Desse kostnadane kjem då i tillegg til dei kostnadane som er vist i utgreiingane. Det vert vist til generell vurdering når det gjeld utvikling av senterfunksjon. Vidare vert det vist til kommentar frå FAU Hauge. 3. ELVIKASKOGEN Dette området må også detaljregulerast. I tillegg må det også til omregulering av arealet eller handsaming av ein dispensasjonssøknad. Når det vedkjem sentrumsutvikling viser ein til generell kommentar. 4. HAUGAVIKSLEITET Dette er i det området der noverande Hauge skule og Hauge barnehage er lokalisert. Dette området må også detaljregulerast. I tillegg må det også til omregulering av arealet eller handsaming av ein dispensasjonssøknad. Når det vedkjem sentrumsutvikling viser ein til generell kommentar. Dette området ser ikkje ut til å vere godt eigna av fleire grunnar og kjem dårleg ut på vurderinga. Rådmannen er samd og trur dette området kan nyttast betre til t.d. utvikling av eit område for fleire barnehageavdelingar.

5 Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Norconsult AS har kome med ein konklusjon på grunnlag av ein prosess der det i stor grad er kriterier som er utarbeid i arbeidsmøte med foreldre, skuleleiing og tilsette i tillegg til generelle kriterier som er lagt til grunn. Rådmannen har i tillegg vurdert alternativa sjølvstendig og tilrår berre eitt alternativ. Dette er grunna i at dette alternativet gir ei god løysing i seg sjølv og er etter konsulentane sin vektting det beste alternativet også når ein ser bort frå økonomi. Dei økonomiske konse-kvensane ved val av andre alternativ vil vere meirkostnader opp mot 100 millionar. Dette vil ha negative konsekvensar for drift av skulesektoren. Ved dagens rentenivå samt nedbetaling av lån vil andre løysingar truleg redusere driftsmidlane for sektoren med vel 5 millionar årleg. Ein viktig tilleggsvinst er at dette alternativet i folkehelseperspektiv legg til rette for at flest born kan gå til skulen. Rådmannen rår til at heradstyre vel utbygging og utvikling av Valestrand skule som løysing for framtidig skuleløysing for området Hauge Valestrand.

6 Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule Oppdragsnr.:

7 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Korrigert rapportutkast oversendt til oppdragsgjevar koh ts koh Rapportutkast oversendt til oppdragsgjevar koh ts koh Rev. Dato: 2.mai 2015 Omtale: Rapport med utført eigenkontroll og KS Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 2 av 39

8 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Innhald Samandrag 4 1 Bakgrunn Vedtak og mandat Kreativ dugnad 7 2 Dimensjonerande rammer Bygningsareal og uteareal, genelt Samla behov for tomteareal (ny frittståande skuletomt/bygg) 10 3 Måloppnåing. Kriterier for god skulelokalisering Kort avstand frå bymiljøa God funksjonalitet for skule i området Låge miljøkonsekvensar av utbygging Posiitive miljøfaktoar (pedagogisk) Stette god bygde- og tetstadutvikling Enkel gjennomføing Låge kostnader Oppsummerande figur, med famlegg til vekting 12 4 Vurdering av aktuelle skuleområde A. Valestrand B. Elvikaskogen C. Viborgsrinden D. Haugsviksleitet 29 5 Kostnader Økonomiske føresetnader Investeringsbehov 36 6 Drøfting. Rangering Oppsummering. Metode. Samanlikning mellom alternativ. Skiljekriterier Vår rangering 39 n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 3 av 39

9 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Samandrag Gjennom vedtatt skulebruksplan for Osterøy er det bestemt at kommunen skal byggje ein ny barneskule for 400 ungar i området mellom Valestrand og Hauge. Rådmannen lyste ut eit oppdrag med lokaliseringsprosess for arbeidet. Norconsult as fekk oppdraget. Oppdraget vart under vegs utvida med ein Kreativ dugnad, lagt til 16. april Dugnaden ga gode innspel som er søkt innarbeida i denne rapporten Dugnaden har eigen rapport i vedlegg 1. Dei dimensjonerande rammene for ein ny skule er gitt i kapittel 2. Her er skuleområdet inkludert bygg, opphalds- og leikeareal, parkering, veg og bussoppstilling er angitt til 25, da.. I kapittel 3 er kriterier for god skulelokalisering lista opp. Det er tatt utgangspunkt i kriterier vi har erfaring med som konsulentar. De kriteriene deltakarane kom fram til på Kreativ dugnad var i stor grad like. Viktige kriterier som kom fram der er lagt til. Både konsulenten sitt forarbeid og Kreativ dugnad peiker i hovudsak ut fire aktuelle tomtar, og det er desse som er vurdert i rapporten. Desse er: A. Valestand (dagens skule) B. Elvikaskogen (vel 1 km nordvest for Valestrand) C. Viborgsrinden (ved sjukeheimen på Hauge) D. Haugsviksleitet (ved dagens Hauge skule) Det er utan tvil fire aktuell område for skuleetablering som er vurdert. Dagens skuletomt i Valestrand ligg sentralt og har god forankring i nærområdet. Skulen kan utvidast. Det viktigaste ankepunktet er at ein må få til ein forbetra trafikksituasjon, noko som i ein viss grad kan røre ved dyrkamark. Elvikaskogen er som namnet seier eit skogvokst område vel ein km frå Valestrand, som i og for seg «avsluttar» Valestrand mot nordaust. Området ligg om lag 1 km frå Valestrand sentrum, men med få bustader i næraste naboområde. Området krev kommuneplanendring. Topografien gjer at det er middels krevjande å opparbeide tomten, men her er bra med plass. Viborgsrinden nordvest for sjukeheimen på Hauge er sett av i kommuneplanen. Tomten er lett å bygge på. Området ligg 3 km frå Valestrand og har få eller n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 4 av 39

10 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: ingen hus omkring. Utbygging her kan vere positivt for bebuarane på sjukeheimen. Kan vere noko vindutsett. Haugviksleitet nedanfor Hauge skule er i hovudsak lagt nedanfor skråninga, på flatare areal, for å unngå heller bratt veg opp. I overkant av 4 km frå Valestrand. Området har god forankring i bygda, friluftsterreng og bygdemiljø rundt seg. Utbygging krev kommuneplanendring av LNF-areal. For å få oversikt over summen av vurderingane som er gjort med vekting av kriterium og av måloppnåing for kvart område - for kvart kriterium - er det nytta ein kvantifisering med vekt og poeng på ein skala frå 1 6. Denne er forklart i kapittel 6. I konsulenten sin drøfting og rangering går det fram at det er kostnad, avstand og bygdeutvikling som er dei viktigaste skiljekriterier. Men det er og skilnader spesielt i kor lett tomtane er å opparbeide, og i nokre av miljøverknadene. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 5 av 39

11 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1 Bakgrunn Gjennom vedtak av Skulebruksplanen, er det blitt avgjort at det skal vere ein felles barneskule for denne del av kommunen, lagt til strekninga Valestrand Hauge. Rådmannen lyste ut eit oppdrag med lokaliseringsprosess for arbeidet. Norconsult as fekk oppdraget. 1.1 VEDTAK OG MANDAT Arbeidet på dette stadiet skal omfatte (mandat gitt av kommunen): Utgreie framtidig lokalisering av skulesenter (nærskule) for Valestrand / Hauge lokalisert mellom rundkøyringa på Hauge og Valestrand. Utgreiinga skal ta omsyn til tilhøve som reisetid for elevane, regional utvikling, topografi og lokalt klima og andre tilhøve som konsulent finn ønskjeleg. Dei gamle skulekrinsane Hamre og Hjellvik ( innanfor nærskuleprinsippet ) skal vere i grunnlaget for den nye skulen. Det skal vere dialog med foreldre og andre partar i prosessen. Dialogen vert tilrettelagt av kommunen. Vidare skal det vurderast i kva grad det er mogleg å gradere opp noverande Valestrand skule. Skulesenteret skal romme inntil 400 elevar og SFO Kostnadsrekne grovt evt aktuelle nye/nytt skulesenter samt oppgradering av eksisterande skule. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 6 av 39

12 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1.2 KREATIV DUGNAD, LONEVÅG 16. APRIL Osterøy kommune gjennomførte kreativ dugnad 16 april Deltakarane var frå FAU og skuleadministrasjonen. Rådmannen innleia, og konsulent leia dugnaden vidare. Mål for Kreativ dugnad i denne samanhengen var å: Bli kjend med kvarandre og dei vurderingane vi har om saka Få gode innspel til kriterier for skulelokalisering generelt Få framlegg til nye, spanande lokaliseringar Få ei viss "siling" av alternativ - gjennom at kvar gruppe peiker på sine beste alternativ Kreativ dugnad er oppsummert i rapport, vedlegg 1. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 7 av 39

13 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2 Dimensjonerande rammer 2.1 BYGNINGSAREAL OG UTEAREAL, GENERELT (Kjelde: Framlegg til arealnorm i rapport: Strukturutgreiing på barnesteget, Norconsult 2013) I tabellen til høgre er det synt arealrammene som vart skildra i Norconsult si skulestrukturutgreiing i Merk at desse arealvurderingane er tufta på ein brutto/netto ( b/n) - faktor på 1,30 som er ein låg faktor. Dette signaliserer at kommunen ynskjer nøkterne arealrammer i nye skuleanlegg tilpassa den økonomiske røynda til kommunen. Framlegg til arealnorm syner at ein barneskule med 400 elevar bør disponere eit samla bruttoareal (inkl. idrettsareal) på om lag m 2 BTA. Til kroppsøvingsfaget er det behov for ein gymnastikksal med 350 m 2 NTA. Uteområde Det ligg ikkje føre eigne statlege arealkrav for storleiken på skulane sine uteområde. Rapporten «Skolens utearealer Om behovet for arealnormer og virkemidler», tinga av Sosial- og helsedirektoratet i 2003, kjem med tilrådingar om kor store skulane sine uteareal bør vere. Tilrådingane i denne rapporten er ikkje vidareført i lover eller forskrifter, slik at lokal godkjenningsmynde (kommuneoverlegen/miljøretta helsevern) kan nytte skjønn i høve storleiken på skulane sine uteområde. Framlegg til arealnormer for uteområda var meint å gjelde for nye skuleanlegg. Bakgrunnen for at den tilrådde arealnorma ikkje vart implementert i nasjonale forskrifter, skuldast at den vanskeleg let seg gjennomføre i kommunane. Knappheit på areal er ikkje berre eit SKOLETYPE: B400 Pr.elev GENERELT LÆRINGSAREAL: GENERELLE LÆRINGSAREAL ,00 ELEVGARDEROBER/TOALETT 320 0,80 SFO-BASE, INKL. KONTOR OG LAGER 80 0,20 SUM GENERELT LÆRINGSAREAL: ,00 SPESIELT LÆRINGSAREAL: SKOLEKJØKEN 100 0,25 MEDIATEK/BIBLIOTEK 100 0,25 NATURFAG 80 0,20 MUSIKK 120 0,30 KUNST OG HÅNDVERK 200 0,50 SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL 600 1,50 PERSONAL- OG ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON (INKL SFO-LEDER) 100 0,25 LÆRERARBEIDSPLASSER M/STØTTEFUNKSJONER 240 0,60 MØTEROM 45 0,11 PERSONALROM 55 0,14 PERSONALGARDEROBER/TOALETT 48 0,12 SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREAL 488 1,22 ANDRE FUNKSJONER: KANTINE 120 0,30 HELSE/PPT/LOGOPED 30 0,08 DRIFT OG LAGER 100 0,25 SUM ANDRE FUNKSJONER 250 0,63 SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal ,35 SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO* B/N faktor) 1, ,85 IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 350 0,88 SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal ,22 SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) : 1, ,99 I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m. HJELPESTØRRELSER: B400 MAKSIMALT ELEVTALL 400 LÆRERE OG ANDRE ANSATTE (BRUKES IKKE I BEREGN) 36 LÆRERE (BRUKES IKKE I BEREGNINGENE) 31 Paralleller 2 Faktor beregning lærere: elevtall/13,1 barneskole, elevtall/12,9 kombskole, elevtall/12,7 usk n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 8 av 39

14 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: byfenomen også mindre kommunar har utfordringar med å finne sentrumsnære, store tomter med gode kvalitetar til offentlege føremål. Framlegg til arealnorm for uteareal (Sosial- og helsedirektoratet 2003) Minimumskrav på 50 m 2 netto uteareal per elev. Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca m 2 Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca m 2 Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m 2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m 2. Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler Sosial- og helsedirektoratet Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg: For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og bygningsloven. Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler Sosial- og helsedirektoratet Ein ny B400 skule på Osterøy, bør i følgje den statlege tilrådinga over, disponere eit uteområde på m 2 eller 17,5 daa. Nye skular over 300 elevar bør minimum disponere eit uteområde på 15,0 daa. Vidare bør det påreknast 0,25 daa pr. elev som kjem i tillegg til dei 300 elevane over. Ein barneskule for 400 elevar gjev 2,5 daa i tillegg til dei 15,0 daa totalt 17,5 daa. Tomtearealet til sjølve skulebygningen vil avhenge av etasjeløysingane i bygningen, men denne rapporten legg til grunn eit overflateareal for skulebygning med om lag m 2. Trafikkareal I tillegg bør det avsetjast om lag m 2 som trafikkareal (vegsystem, parkering, gangvegar, mv) n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 9 av 39

15 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2.2 SAMLA BEHOV FOR TOMTEAREAL (NY FRITTSTÅANDE SKULETOMT/BYGG) Tabell 1: Arealbehov - tomtestorleik AREALKATEGORIAR ESTIMERT BEHOV 400 elevar Skulebygget (over 1. etg.) m 2 Uteområde m 2 (statleg tilråding) Trafikkareal m 2 SAMLA MAX. BEHOV - TOMTEAREAL m 2 Dersom Osterøy kommune legg til grunn tilrådingane om bygnings- og uteareal ovanfor må tomtene stette eit samla arealbehov på m2 (25,6 daa) for ein skule dimensjonert for 400 elevar. Det vert lagt til grunn at ny framtidig skuletomt til ny frittståande barneskule (ikkje eksisterande skule) bør dimensjonerast med eit samla areal på m 2. Merk at dei statlege tilrådingane i høve uteareal skil mellom eksisterande og nye skuleanlegg. Arealvurderingane over er tufta på at «fotavtrykket» frå skulebygget er m 2 BTA ved ein etasje. I illustrasjonane i denne analysen har vi nytta to etasjar som halverer fotavtrykket. Kravet til uteområde vil også vere avhengig av korleis skulen organiserer friminutta. Dei statlege tilrådingane over tek utgangspunkt i at alle elevane (400) er ute samstundes. I dag er det vanleg at dei ulike årsstega følgjer eigne timeplanar med ulike tidspunkt for friminutt. Slik organisering vil kunne redusere behovet for uteareal. Korleis uteområdet er tilrettelagt og tilpassa ulike målgrupper kan vera vel så viktig som sjølve storleiken på arealet. Kvalitet på uteområdet er truleg minst like viktig som storleiken på utearealet. Det er Miljøretta Helsevern lokalt som er godkjenningsinstans i høve storleiken på uteområdet. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 10 av 39

16 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3 Måloppnåing. Kriterier for god skulelokalisering. For å drøfte kor eigna dei ulike tomtealternativa på strekninga Valestrand-Hauge er for ny B400-skule, har vi definert sju hovud-kriterium for måloppnåing. Fleire har underkriterier, og dette er oppsummerte i ein figur på slutten av kapitlet. I kva grad det enkelte tomtealternativt oppfyller eller utfordrar kriteria vert drøfta i kapittel 4. Kriteria er utarbeidd etter eigen erfaring, tilpassa og justert etter innspela i idédugnaden. I gjennomgangen av lokaliseringsområda i kap. 4 kan ein sjå korleis dei er nytta. 3.1 KORT AVSTAND FRÅ BUMILJØA Reiseavstand frå (dei største konsentrasjonar av bumiljø i høve til Kommuneplanen) 3.2 GOD FUNKSJONALITET FOR SKULE I OMRÅDET Tilkomsttilhøve (buss, gang-sykkelveg, varelevering, parkering ) Utvidingsmogelegheiter Stor nok for å etablere idrettsbane ved skulen Stor nok for å etablere gode uteområde Varierte nærområde/naturområde for leik og opphald Lokalklimatiske tilhøve (sol, vind, kaldluftsig, temperatur) Eigna for å etablere eit godt universelt utforma (UU) anlegg Ikkje-støyutsett plassering Eigna for god landskapstilpassing 3.3 LÅGE MILJØKONSEKVENSAR AV UTBYGGING Endra tilhøve for trafikktryggleik i nærområdet Støy for naboar Forringa utsikt for naboar Avgang av dyrkamark Avgang av viktige naturkvalitetar Endra tilhøve for friluftsliv og leik Transportarbeid bil/buss Behov for større terrengarbeid 3.4 POSITIVE MILJØFAKTORAR (PEDAGOGISK) Moglege synergiar i høve til nabolag Areal i nærleiken som kan nyttast i undervisning (natur, kultur, friluftsliv) n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 11 av 39

17 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3.5 STETTE GOD BYGDE- OG TETTSTADSUTVIKLING Bygdeidentitet Bruk av skuleområde og -anlegg utanom skuletid 3.6 ENKEL GJENNOMFØRING Bindingar og avhengnad, til dømes til eksisterande idrettsanlegg Bruk av eksisterande bygningsmasse Planavklaring 3.7 LÅGE KOSTNADER Prosjektkostnad; bygning, tilrettelegging (regulering, rekkefølgekrav, trafikk, uteanlegg) 3.8 OPPSUMMERANDE FIGUR MED FRAMLEGG TIL VEKTING Vekting frå 1 6, der 6 er høgst. Sjå kapittel 6 for omtale av metode for vekting m.m. 1: AVSTAND FRÅ BUMILJØ. Vekt: 6 2. FUNKSJONALITET AV OMRÅDET. Vekt: 4 3. LÅGE MILJØKONSEKVENSAR. Vekt: 4 4. POSITIVE MILJØFAKTORAR. Vekt: 4 5. BYGDEUTVIKLNG. Vekt: 5 6. GJENNOMFØRING. Vekt: 3 7. KOSTNADER. Vekt: 6 n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 12 av 39

18 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4 Vurdering av aktuelle skuleområde. For å drøfte kor eigna dei ulike tomtealternativa på strekninga Valestrand-Hauge er for ny B400-skule, har vi definert sju hovud-kriterium for god måloppnåing, sjå kapittel 3. I kva grad det einskilde tomtealternativ oppfyller eller utfordrar kriteriene, vert drøfta i dette kapittelet. Arbeidet med skulelokaliseringa er på eit overordna nivå, og målet med arbeidet er å vurdere dei aktuelle tomtealternativa mot kvarandre slik at ein har eit objektivt grunnlag for å gjere val av tomtelokalitet for ny skule på strekninga Valestrand- Hauge. Tomteområda er ikkje synfart i detalj, og det er ikkje utarbeidd detaljerte skisser for plassering av skuleanlegg og idrettsanlegg. Artsmangfald og naturkvalitetar er heller ikkje registrerte som del av arbeidet. For opplysningar om markslag og naturkvalitetar er Arealressurskart og Naturbase nytta. For opplysningar om planstatus er Braplan nytta. Det er gjennomført synfaring på tomtene 25. mars og 18. mai Mellom vår eigen vurdering på synfaring, i møte med kommunen, og i vurderingane som kom fram på den kreative dugnaden er det tilsynelatande semje om at dei følgjande fire lokalitetane er aktuelle og representative, sjølv om ein eventuelt - i ein meir detaljert fase - skulle velje ei tomt med ein noko annleis avgrensing. Det er fire aktuelle lokalitetar som er vurderte, sjå kartet under: Valestrand Elvikaskogen Viborgsrinden Haugsviksleitet n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 13 av 39

19 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Fig. Utdrag av kommuneplanen sin arealdel for området. Lokaliseringsområda er synt med omtrentlege rammer. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 14 av 39

20 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4.1 A. VALESTRAND Fig. Frå dagens skule Skildring av tomteområdet Alternativ Valestrand er det eksisterande skuleområdet. Tomtearealet er for det meste areal som er sett av til undervisning i områdereguleringsplan for Valestrand. Tomta ligg på ei høgde over Valestrandfossen, i god kontakt med busetnaden i området. I tilknyting til skuletomta ligg det eit idrettsanlegg (fotballbane). Skuletomta grenser til dyrka mark og ein gard i aktiv drift i nord, fylkesvegen i vest, eksisterande bustader og idrettsanlegget i sør. Tilkomst til området er frå fv 567. Tilkomsten er bratt, ca. 1:7, medan krav til universelt tilgjenge er maksimum 1:20. Det er ikkje tilfredsstillande parkeringsanlegg sjølv for dagens bruk av området. Det er ikkje oppstillingsplass for bussar ved eksisterande skule, men det ei busslomme er etablert nede ved Fylkesvegen. Dyrkamarka nord for skulen, på gnr. 137 bnr. 6, vert nytta som akebakke om vinteren. Tilhøve til overordna plan Framlegget til områdereguleringsplan for Valestrand, høyringsutkast av , syner det aktuelle tomteområdet som føremål Bygningar og anlegg, undervisning, offentleg føremål BU01 med krav om detaljregulering. Sør-aust for skuleområdet ligg eit areal nytta som offentleg idrettsanlegg (fotballbane). Områdereguleringsplanen har rekkefølgekrav om VA-rammeplan og detaljreguleringsplan for skuletomta. Detaljreguleringsplanen skal omfatte parkeringsareal for skule og idrettsanlegg samt løysing for kollektivreisande skuleborn. Kollektivløysinga skal fortrinnsvis ha tilknyting til fv 567. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 15 av 39

21 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: I områdeplanen vert ei utviding av idrettsanlegget mot sør-aust konsekvensutgreidd, planen er negativ til slik utbygging. Områdeplanen viser omriss av nytt bygningsvolum for ny skule vest for eksisterande skulebygningar. Områdeplanen tek ikkje opp til diskusjon dei vanskelege tilhøva for tilkomst og parkering for skulen, men syner til at det er sett krav til detaljregulering av området og at ein føreset at det skal avsettast areal til parkering og tilfredsstillande tilhøve for buss innanfor området som er vist som område for undervisning i planen. Vurdering av området i høve kriteria for lokalisering Fig. Idrettsanlegget Funksjonalitet av tomt Valestrand er den lokaliteten der det er flest bustader nær skulen. Det bur nesten dobbelt så mange på Valestrand som på Hauge. Dette tyder at ein lokalisering på Valestrand vil gje kortare skuleveg og kortare reisetid for fleire elevar enn dei andre lokalitetane. Tilkomsttilhøva ved skulen er problematiske. Det er trongt og bratt ved skulen, og det er vanskeleg å løyse ein universelt utforma tilkomst utan å ta i bruk dyrka mark. Det er mogleg å etablere ein fullgod, ny parkeringsløysing ved skulen, både for bil og sykkel, vest for den eksisterande skulen. Derimot er det ikkje plass nok til å etablere busshaldeplass for 3 bussar nede mot fv 567 på det arealet som er sett av til eksisterande skuletomt. Om ein skal få til ei løysing med busshaldeplass/kollektivterminal ved fylkesvegen må ein truleg ta i bruk dyrka mark. Tomta på Valestrand har utvidingsmoglegheiter om ein til dømes tar i bruk nordre delen av idrettsbanen til skuleføremål, og flytter idrettsbanen mot sør-aust. Det aktuelle arealet for utviding har status som LNF-område. Nær skulen er det varierte nærområde og naturområde som er godt eigna til leik og opphald, areala ligger lunt til og tomta har gode soltilhøve. Plassering av tomta er ikkje støyutsett. Tomta er eigna for n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 16 av 39

22 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: god landskapstilpassing av framtidig skulebygning og idrettsanlegg. Om idrettsanlegget vert flytta vidare sør-austover vil det få ein fin plassering i eit naturleg amfi. Soldiagram for området syner at det har mykje sol, berre midt på vinteren er her litt lite sol: Vinter: 21. des. kl Sommar: 21. juni. kl juni. kl Vår- og høstjamndøger 21. mars/september. kl mars/september. kl mars/september. kl Miljøkonsekvensar av utbygging I Valestrand er det utfordringar knytt til biltrafikken som køyrer gjennom sentrale deler av sentrumsområdet. Dagleg reiser ca. 800 personar, 20 bussar og 550 personbilar gjennom sentrum av di dei skal med ferja. Ei utbygging av Valestand skule vil føre med seg meir trafikk i området. Det vil vere naudsynt å etablere eit nytt parkeringsanlegg og ein trafikksikker tilkomst (fortau) frå fylkesvegen opp til skulen. Det vil og vere naudsynt å etablere betre tilhøve for skulebussar, ved skulen. Det er nyleg etablert gode tilhøve for fotgjengarar i området, med fortau langs fylkesvegen frå Valestrand til Småland. Eksisterande bustadfelt vest for skulen er ikkje særleg støyutsett for aktivitetar på skuletomta, men dei næraste 8-10 bustadhusa vil nok likevel merke endringar i støytilhøva om skulen vert bygd ut til 400 elevar. Utbygging av skulen vil ikkje forringe utsikt for naboane. Det vil truleg vere naudsynt å ta noko dyrka mark langs med fv 567 om ein skal få etablert ei god løysing for busshaldeplass/kollektivterminal ved skulen. Om ein flyttar idrettsplassen mot sør-aust vil ein ta i bruk eit landbruksområde som i dag i liten grad ser ut til å vere i bruk til beite, men som er del av eit heilskapleg grøntdrag. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 17 av 39

23 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Utbygging av skule og idrettsanlegg vil gje betre tilhøve for leik i området, og i liten grad endre tilhøva for å kunne drive med friluftsliv. Av dei fire aktuelle lokalitetane er Valestrand truleg den som gjer transportarbeidet for bil og buss minst av di lokaliseringa er i nærleiken av eksisterande sentra og bustadfelt. Nå er det likevel slik at dei fleste av bustadfelta på Valestrand er godt etablerte, og det er grunn til å tru at alderssamansettinga i felta kan vere slik at det ikkje er like mange born pr eining i skulealder i desse felta som i nye felt som til dømes på Loftås. Bygging av skule på tomta vil ikkje generere store terrengarbeid med mye sprenging eller masseutskifting av myr. Positive miljøfaktorar (pedagogisk) Plassering av ny skule for 400 elevar på Valestrand vil kunne gje gode pedagogiske synergiar i høve til nabolag. Dette av di det her er ein eksisterande tettstad med kulturliv, næringsliv og bustader. Nærleiken til Bullahuset og vassdraget nedstrøms Kringastemma er særeigne kvalitetar som kan nyttast i undervisninga. Lokalisering som stetter god bygde- og tettstadutvikling Lokalisering av ny skule på Valestrand vil bygge opp under Valestrandsfossen sine fleirsidige funksjonar. Lokaliseringa vil bygge opp under og styrke identitet, kvalitet og kvantitet. Det er lett å sjå for seg at skuleanlegget vil bli nytta utanom skuletid av lag og organisasjonar i bygda. Skuleanlegget vil og ha god plassering i høve til leik, opphald og idrettsaktivitetar for born og unge frå bustadområda kring skulen. Det er liten variasjon i aktivitetar og møteplassar for barn og unge i Valestrand i dag. Idrettsbana vert nytta av barn og unge opp til 18 års alder, ballbinge vert nytta av born i 1-7 klasse. Ungdom som ikkje er idrettsinteressert verkar å ha lite tilbod i bygda, bygging av ny skule kan ha fokus på å gje born og unge eit betre og meir allsidig tilbod. Gjennomføring Det er mogleg å bygge ut skulen sjølv om ein ikkje flytter idrettsanlegget. Deler av eksisterande bygningsmasse vil kunne nyttast som del av ny skule, andre deler av bygningsmassen kan med fordel byggjast om. Plassering av skulen på Valestrand er avklart i overordna plan, dette gjer gjennomføringa enklare og raskare, men det er også her krav om detaljregulering. Det vil vere naudsynt med planavklaring i høve bussoppstilling/kollektivterminal ved fv 567. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 18 av 39

24 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 19 av 39

25 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4.2 B. ELVIKASKOGEN Fig. Elvikaskogen sett ifrå Loftås-feltet Skildring av tomteområdet Lokaliseringsalternativ Elvikaskogen ligg ca 1 km aust for sentrumsområdet i Valestrand, på ein høgderygg nord for Fv 567. Tomtealternativet ligg i eit område kor det er tett skog, både gran og blandingsskog. Arealressurskart syner at det er skog med særs høg bonitet, lauvskog, på jorddekka fastmark i området. Jordekka fastmark vil her seie at meir enn 50% av arealet har større jorddjupne enn 30 cm. Tilkomst til området er enklast å etablere frå sør, direkte frå fv 567. Eit vassmetta søkk går inn i terrenget frå fylkesvegen og nordover. Tilkomstveg, trafikkareal for buss, og parkering kan plasserast i dette søkket. Det er då også mogleg å få til ei sanering av eksisterande trafikkfarleg avkøyring til nokre få bustader (2-3) i området. Tilkomst frå nord er og mogleg, men det vil gje mykje lenger veg frå skulen til bustadsområda på Valestrandfossen og Loftås, i tillegg krev det store tiltak til for utbetring av eksisterande veg 366 mot Raknes (vegutviding og fortau). Tilhøve til overordna plan Lokaliteten på Elvikaskogen er vist som LNF-område i kommuneplan for Osterøy for perioden vedteke av heradsstyret Vurdering av området i høve kriteria for lokalisering n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 20 av 39

26 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Avstand til bumiljø. Funksjonalitet av tomt Tomta ligg i sykkelavstand frå Valestrand og Loftås. Det er ein del høgdeforskjell som gjer området mindre tilgjengeleg enn om arealet var flatt. Tilkomst-tilhøva til tomta frå aust er gode om ein kan få etablert avkøyring frå Fv567. Det er fortau fram til mogleg avkøyring, både frå Valestrand og Loftås. Det er tett med skog på tomta, og det kan difor vere noko vanskeleg å sjå kor store eigna areal som er i området. Kartgrunnlaget syner at det er mogleg å finne store nok areal til ny skule og eventuelle utvidingar, det er og store nok areal til å få til ein tilkomstveg som er universelt utforma. Areal for idrettsanlegg kan truleg plasserast nord-vest for areal avsett til parkeringsplass. Tomte-området er stort nok til å etablere gode uteområde ved skulen: Det er truleg ikkje så mykje av naturmarka som er eigna for leik og opphald etter at skogen i området er hogd. Mye av areala må opparbeidast, tilsåast og plantast til på ny. Uteområda nær skuletomta er ikkje særleg varierte i høve til vegetasjon og natur. Området ligg utsett til for vind, høgdedraget er eksponert for vindar frå både nord-vest og sør-vest. Idrettsanlegget kan bli liggande noko meir skjerma. Skuletomta har ei solrik plassering. Soldiagram for området syner at det er mykje sol: Vinter: 21. des. kl Sommar: 21. juni. kl juni. kl Vår- og høstjamndøger 21. mars/september. kl mars/september. kl mars/september. kl Topografisk er dette den tomta som det vil vere mest krevjande å bygge ut. Ei utbygging her vil føre med seg middels store terrengendringar, og det kan vere utfordrande å få til god landskapstilpassing av vegar og bygningar. Plasseringa er ikkje støyutsett. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 21 av 39

27 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Miljøkonsekvensar av utbygging Det vil bli endra tilhøve for trafikktryggleik i området ved at skuleelevar som kjem til skulen med sykkel eller til fots vil måtte krysse Fv567 ved tilkomsten til skulen. Skuleanlegget vil føre med seg endringar i høve støy og utsikt for 2-4 nabohus. Det vil ikkje vere avgang av dyrka mark i dette tomtealternativet, heller ikkje avgang av viktige naturkvalitetar (ref naturbase). Derimot er det høg bonitet skog på arealet. Alternativet vil gje auke i tilgjengelege areal for leik ved at eit utilgjengeleg skogområde vert tatt i bruk. Transportarbeid for bil og buss vil vere større enn for alternativ Valestrand, men truleg mindre enn for alternativ Haugsviksleitet. Utbygging av tomta vil føre med seg mellomstore terrengendringar, her vil vere trong for masseutskifting av myrmassar for tilkomstveg, parkering og busshaldeplass. Det vil og vere trong for sprenging og planering av eit større areal for å få plassert skulebygningane. Fig. Elvikaskogen sett frå sør Positive miljøfaktorar (pedagogisk) Plassering av ny skule for 400 elevar på Elvikskogen vil kunne gje pedagogiske synergiar i høve nærleik til Valestrandsfossen. Lokaliseringa vil og ligge i nærleiken til Bullahuset og vassdraget nedstrøms Kringastemma. Lokaliseringa er likevel ikkje så god som på Valestrand av di det her er både lenger veg og mindre trafikksikker veg fram til skulen. Dette vil kunne gjere det meir vanskeleg å ta med ein skuleklasse på tur til Bullahuset eller andre stader, utan å nytte buss. Naturmarka som ligg nær til skulen er ikkje særleg variert, og kan i mindre grad synes eigna for undervisning enn på Valestrand og Viborgsrinden. Lokalisering som stetter god bygde- og tettstadutvikling Tomtealternativet ligg nær Valestrandsfossen og Loftås, men truleg så langt frå bustadområda og tettstaden at dei fleste vaksne vil nytte bil når dei skal til skulen. Lokaliseringa vil nok gje synergiar i høve nabolaget, men skulen vil truleg i mindre grad styrke Valestand sin identitet enn om den låg nærare tettstaden. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 22 av 39

28 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Skuleanlegget vil nok bli nytta utanom skuletid av lag og organisasjonar i bygda, men plasseringa er ikkje optimal i høve til leik, opphald og idrettsaktiviteter for born og unge utanom skuletid då ingen bur nær ved skulen. Gjennomføring Plassering av skule i Elvikaskogen er ikkje avklart i overordna plan (kommuneplan), noko som skapar uvisse i høve til gjennomføring, særleg i høve til LNF-status (Landbruk, natur og friluftsområde) i planen. Det vil og vere naudsynt å avklare avkøyring frå fylkesvegen, og kryssing av fylkesvegen, nærare. Alternativet har uvisse i høve gjennomføring, fleire tilhøve må utgreiast, spesielt tilkomst, djupne på myr, vass-sig ved mogleg tilkomstveg, terreng-tilhøve for veg opp til skulen og kva utfylling som krevst for idrettsanlegg. Den føreslåtte tilkomstvegen vil gje kostnader i høve til handtering av overvatn. Grunntilhøva må utgreiast nærare for å få oversikt over kostnadene. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 23 av 39

29 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4.3 C. VIBORGSRINDEN Fig. Typisk situasjon frå høgste rinden i området Skildring av tomteområdet Lokaliseringsalternativ Viborgsrinden ligg som nabo til Osterøytunet, den nye sjukeheimen for kommunen som sto ferdig i Sjukeheimen har 66 plassar og eit bufelleskap med 16 husvære, Like bortafor sjukeheimen ligg Haugatun, med 15 eldrebustader, som var ny i Tomta ligg nord-vest for sjukeheimen, på høgdedraget mellom Hannisdalselva og Fv 567. Tomtearealet er gamal beitemark prega av gjengroing. Tilgjengeleg areal er stort og relativt flatt. Arealressurskart syner at det er innmarksbeite på jorddekka fastmark i området. Beitemarksymbolet på kartet tyder at arealet ikkje kan haustast maskinelt, og at minst 50% av arealet er dekt av grasarter eller beitetålande urter. Fastmarksymbolet viser at minst 50% av arealet har meir enn 30 cm jord-djupne til fjell. Tilkomst til Viborgsrinden er i kommunedelplan for området vist via næringsområdet (Osterøy næringspark) på Haugemyrane. Eldrebustadene Haugatun er plasserte så nær den framtidige tilkomstvegen (som er vist i kommunedelplanen), at ein bør vurdere andre løysingar for tilkomst til Viborgsrinden. Eit alternativ for tilkomst er direkte frå fv 567. For å ikkje auke talet på avkøyringar frå fylkesvegen, kan ein ta bort den austre avkøyringa ved sjukeheimen og erstatte den med ei avkøyring mot skuletomta. Då kan ein etablere parkeringsareal og bussparkering/kollektivterminal mellom sjukeheimen og fylkesvegen. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 24 av 39

30 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Tilhøve til overordna plan Området er omfatta av Kommunedelplan for Hauge Hauge har tradisjonelt vore ei jordbruksbygd, men kommunedelplanen har som mål å utnytte potensialet for vidare vekst i området innanfor vedtatt senterstruktur i kommuneplanen. I planen er det lagt til rette for utvikling av eit senterområde på Haugemyrane, og det er lagt til rette for vidare busetting innanfor Hauge-området. I tillegg til det nyleg planlagde bustadområdet på Loftås er det opna for utviding og fortetting av eksisterande bustadområde på Hauge og Kleiveland. Loftås er under utbygging, og ferdig utbygd vert dette eit av dei største bustadfelta på Osterøy. Skuletomta på Viborgsrinden er i kommunedelplanen sett av til framtidig offentleg byggeområde O2 med krav om utarbeiding av bebyggelsesplan (detaljregulering). Nord-vest for område O2, på Hallandsflatane, er det i kommuneplanen sett av eit område G2 med føremål framtidig tenesteyting. Det området er i kommuneplanen tiltenkt ny gravplass. Kommunedelplan for Hauge syner framtidig fortau/g-s veg langs Fv 567 frå Kringastemma til Hauge skule. Når denne vert bygd vil det vere samanhengande fortau/g-s veg på heile strekninga frå Valestrand til Hauge skule. Vurdering av området i høve kriteria for lokalisering Avstand frå bumiljø. Funksjonalitet av tomt Tomta ligger nær utbyggingsområda på Loftås, og det er mogleg å etablere eit gangvegdrag som ikkje går langs bilvegen men krysser marka og Hannisdalselva og går mellom Loftås og skuleområdet. Det er allereie eit turvegnett i dette området (ref turvegkart frå kommunedelplanen). Folkestien er eit tilrettelagt løypenett innafor Hauge-området. Løypenettet ligg i hovudssak på austsida av fylkesvegen, men det er og ei løype langs Hannisdalselva som er av nyare dato. Elva har vore ein mykje brukt badeplass og er ei elv med god bestand av bekkeaure. Tilkomst-tilhøva frå bustadområda på Hauge er dårlege i dag i og med at det ikkje er fortau langs fylkesvegen. Tomteområdet er stort og relativt flatt, og ligg på ein lav rygg langs Fylkesveg 567. På grunn av arealet sin storleik kan ein få til gode løysingar for parkering, buss og varelevering på tomta. Det er og mogleg å etablere fortau eller gang- og sykkelveg langs Fylkesvegen slik det er vist i kommunedelplanen. Tomta er så stor at her er gode utvidingsmoglegheiter både for framtidig skule og idrettsanlegg. Det er og enkelt å få til gode uteområde for leik og opphald på tomta, nærområdet er variert med gamal beitemark og elva, dette gjev moglegheiter for undervisning i friluftsliv i nærområdet til skulen. Dei lokalklimatiske tilhøva er ikkje av dei beste, området ligg relativt ope til. Arealet er noko vindutsett både i høve vindar frå nord-vest og sør-vest. Her er av same grunn gode soltilhøve. Topografien er godt eigna for utbyggingsføremål, tomta er såpass slak at her er enkelt å få til eit godt universelt utforma anlegg, både i høve tilkomst og uteanlegg. Plasseringa er nær fylkesvegen og difor noko utsett for støy frå biltrafikk på vegen. Det er mogleg å få til god landskapstilpassing av skulebygningar på tomta. Bygningane bør ikkje ha meir enn to etasjar av di dei vil ligge noko eksponert. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 25 av 39

31 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Soldiagram for området syner at det har mykje sol. 21. jun Vinter: 21. des. kl Sommar: 21. juni. kl juni. kl Vår- og høstjamndøger 21. mars/september. kl mars/september. kl mars/september. kl Miljøkonsekvensar av utbygging Det må truleg byggast fortau langs Fylkesvegen frå Småland til Hauge før skulen vert tatt i bruk. Trafikktryggleiken vil bli endra for dei av skuleelevane som kjem til skulen med sykkel eller til fots, og må krysse fv567. Transportarbeid for bil og buss vil vere større i dette alternativet enn for Valestrand alternativet, truleg på same nivå som alternativet Haugsviksleitet. Skuleanlegget vil føre med seg endringar i høve støy for sjukeheimen, men det er mogleg å legge til rette for ei utbygging som i liten grad får slike konsekvensar. Ein vil kunne sjå det nye skuleanlegget frå fleire av bustadene i nærleiken, men på så lang avstand at dette ikkje kan sjåast på som negativt. Skuleanlegget vil truleg ikkje ta utsikten frå nokre av naboane. Det vil ikkje vere avgang av dyrka mark i dette tomtealternativet, men jordbruksareal definert som innmarksbeite vert omdisponert til skuleføremål. Arealressurskart syner to steingardar som går gjennom området, dei representerer kulturkvalitetar ein bør forsøke å integrere i det nye skuleanlegget. Det er ikkje registrert andre viktige naturkvalitetar i området (ref naturbase). Utbygging av tomta vil ikkje føre med seg store terrengendringar. Truleg vil det vere naudsynt med noko masseutskifting for parkeringsareal og busshaldeplass Utbygging av skule og idrettsanlegg vil gje betre tilhøve for leik i området. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 26 av 39

32 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Fig. Sjukeheimen Positive miljøfaktorar (pedagogisk) Plassering av ein ny skule for 400 elevar på Viborgsrinden vil kunne gje pedagogiske synergiar i høve nærleik til Osterøytunet og Hannisdalselva. Desse ligg i trafikksikker nærleik til ein eventuell skule. Også nærleiken til kulturlandskapet i området er positiv for undervisning i natur og friluftsliv. Her er enkelt å ta med elevane på tur utan å måtte nytte buss. Turvegar og variert naturmark vil ligge nært skulen. Lokalisering som stetter god bygde- og tettstadutvikling Tomtealternativet ligg litt i utkanten av utbyggingsområda på Hauge, men ein ny skule her vil styrke utviklinga av Haugebygda. Lokaliseringa vil stette framtidig utbygging av bustader i området, spesielt på Loftås. Lokaliseringa vil gje synergiar i høve nabolaget, og bidra til å oppretthalde Haugebygda sin identitet. Hauge har i dag skule på Hauge aust. Om denne skulen vert nedlagt og elevane overførte til ein ny skule på Valestrand, vil dette vere negativt for bygda i høve identitet og tilbod. Skule på Viborgsrinden vil oppretthalde desse funksjonane, og innarbeidde aktivitetar vil enkelt kunne overførast til den nye skulen. Skuleanlegget vil kunne bli nytta utanom skuletid av lag og organisasjonar i bygda, men plasseringa er ikkje optimal i høve til leik, opphald og idrettsaktiviteter for born og unge utanom skuletid då det er få bustader nær ved skulen, jamvel om plasseringa vil vere god i høve til Loftås og framtidig utbygging der. Dei som veks opp i dette området vil kunne nå skule-området på gangvegar gjennom naturmarka med kryssing av Hannisdalselva. Dei fleste vaksne som skal til skulen på kveldstid vil truleg nytte bil då det er få bustader i nær tilknyting til tomta. Gjennomføring Plassering av skule på Viborgsrinden er avklart i overordna plan (kommunedelplan), noko som styrker dette tomtealternativet. I kommunedelplanen er det krav om utarbeiding av reguleringsplan for byggeområda som er avmerka på plankartet, mellom anna det framtidige skuleområdet. Spesielt tilkomst til tomta er det naudsynt å avklare seinare. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 27 av 39

33 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 28 av 39

34 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4.4 D. HAUGSVIKSLEITET Fig. Frå dagens skule Skildring av tomteområdet Lokaliseringsalternativet Haugsviksleitet ligg sentralt i Haugebygda. Lokaliseringsområdet vi føreslår går frå noverande skule og barnehage, sørover/nedover med det gamle ungdomshuset Framhall. Arealet er for det meste nokså flatt, men terrenget stig noko mot nord. Arealet er for det meste dyrka mark og beite, i tillegg til areal der det har stått ein gamal driftsbygning og eit bustadhus. Noko av området har og preg av næringsområde med gamle brakker. Tomta er avgrensa av eksisterande barnehage i nord og ny Fv 567 mot Lonevåg i sør og aust. Mot vest grenser tomta til dyrka mark og ein gard i aktiv drift. Tilkomstveg til eksisterande barnehage, Hauge skule, Framhall og nokre bustader går gjennom området. Det meste av tomta er eit gamalt småbruk som står til nedfall. Kommunen har nyleg overtatt denne eigedomen. Tilhøve til overordna plan Området er omfatta av Kommunedelplan for Hauge På Hauge aust er det i kommunedelplanen sett av eit areal for framtidig barnehage sør for Hauge skule. Det er og sett av eit areal for framtidig kollektivterminal med tilknyting til ny Fv 567 mot Lonevåg. Både barnehagen og kollektivterminalen er no bygd. Det aktuelle tomteområdet har planstatus som LNF-område i kommunedelplanen. Kommunedelplan for Hauge syner framtidig fortau/g-s veg langs fv 567 frå Kringstemma til Hauge skule. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 29 av 39

35 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Vurdering av området i høve kriteria for lokalisering Avstand til bustadmiljø. Funksjonalitet av tomt Fig. Hovudområde nedanfor barnehagen I kommunesamanheng ligg området sentralt i høve til Valestrand, Lonevåg og Haus, som er dei tre største tettstadene i kommunen. Det var grunnen til at Hauge skule vart bygd her i Staden vart vald etter at vegane frå alle utkantane i krinsen var nøye oppmåla, dette var den einaste staden bygdefolket kunne semjast om (ref. Osterøy sogelag). Området ligg sentralt på Hauge nær eksisterande skule og barnehage. Det er ikkje alt for mange bustader i nærleiken, dei fleste elevane ved ein framtidig skule må køyre til skulen med buss. Avstanden frå dei nye tomteområda på Loftås og Valestrand er for lang (og trafikkfarleg) til at elevane vil kunne gå eller sykle. Det er nokre bustader i nær tilknyting til skulen, både på Klubbelia, Kollhaugen og Haugsviksleitet. Tilkomst til området er på eksisterande tilkomstvegveg, ca. 300 meter frå fv 567. Tilkomstvegen har god standard, men er utan gs-veg/fortau fram til tomta. Det er etablert ein kollektivterminal nedanfor skuletomta, mot fylkesvegen. Området ligg på eigedomen gnr. 4 bnr. 4. Etter normtala er det for lite tilgjengeleg uteopphaldsareal innanfor tomta. Det er problematisk at tilkomstveg til eksisterande bustader og barnehage går gjennom området. Mangel på uteareal kan løysast ved å nytte eksisterande skule og utearealet der for nokre skuletrinn. For å få eit større samanhengande uteopphaldsareal ved den nye skulen kan ein flytte tilkomstvegen mot aust. Om det skal etablerast idrettsbane ved skulen kan denne leggast på austsida av tilkomstvegen, det vi då vere ei ulempe at elevane må krysse tilkomstvegen. Det er lite utvidingsmoglegheiter på tomta utan å ta i bruk dyrka mark på nærliggande gardsbruk i sør. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 30 av 39

36 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Soldiagram for området syner at det har mykje sol. Berre midtvinters har den søre del av området lite sol. Vinter: 21. des. kl Sommar: 21. juni. kl juni. kl Vår- og høstjamndøger 21. mars/september. kl mars/ september kl mars/ september. kl Det er varierte naturområde i tilknyting til skulen, i naturområda nord og vest for eksisterande skule. Det er gode lokalklimatiske tilhøve på tomta som ligg skjerma for vind frå nord-vest, og nokså skjerma frå vind frå sør-vest. Soltilhøva er nokså gode, men den nye skulebygningen kan komme til å skygge ein del for sol frå vest. Det er eigna topografi på tomta, arealet er flatt og lett å bygge ut, tomta er dermed i seg sjølv eigna for å få til eit godt universelt utforma anlegg, men om ein skal nytte eksisterande skule vil det ikkje vere mogleg å få til universelt utforma tilkomst opp til denne bygningen. Stigninga opp frå kollektivterminalen til tomta er i dag for bratt, noko som kan løysast ved at det vert bygd ein undergang under tilkomstvegen. Plasseringa av skulen er ikkje støyutsett, med den delen av tomta som ligg nærast fv567 har noko støy frå biltrafikken. Tomta er mindre godt eigna for god landskapstilpassing av ny skule då den nye skulen vil vere så stor og elevane så mange at skulen vil vere ute av skala i høve til eksisterande skule, bustader, barnehage, ungdomshus og gardsbruk i kulturlandskapet. Miljøkonsekvensar av utbygging Skulen vil i liten grad endre tilhøva for trafikktryggleiken i området så framt det vert etablert fortau/g-s veg langs tilkomstvegen og så framt det vert bygd undergang under tilkomstvegen for elevane som kjem med buss. Dei fleste av elevane vil truleg komme til skulen med buss og vil gå opp til skulen frå eksisterande kollektivterminal. Skuleanlegget vil generere noko støy for naboane, dette gjeld 8-10 bustadhus som vil få endra støytilhøve. Den nye skulen vil kunne bli plassert lavt i terrenget og vil i liten grad føre til forringa utsikt for naboar. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 31 av 39

37 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Delar av arealet på tomta er på arealressurskartet vist som dyrka mark på fastmark der minst 50 % av arealet har minst 30 cm jorddjupne over fjell. Noko av arealet er og vist som fastmark som ikkje er jordbruksareal. Det er ikkje andre viktige naturkvaliteter på tomta. Lokaliseringa vil føre til endra tilhøve for opphald og leik i området ved at eit utligjengeleg jordbruksareal/steintipp vert tilrettelagt for desse føremåla. Transportarbeid for bil og buss vil truleg vere større enn for både Valestrand og Elvikaskogen. Det er ikkje trong for større terrengarbeid ved bygging av skule på tomta. Positive miljøfaktorar (pedagogisk) Plassering av ny skule for 400 elevar på Haugsviksleitet vil kunne gje pedagogiske synergiar i høve nærleik til barnehagen. Også nærleiken til kulturlandskapet i området er positiv for undervisning i natur og friluftsliv. Her er enkelt å ta med elevane på tur utan å måtte nytte buss. Turvegar og variert naturmark vil ligge nært skulen. Lokalisering som stetter god bygde- og tettstadutvikling Haugsviksleitet ligg sentralt i høve til Valestrand, Lonevåg og Haus som er dei tre største tettstadene i kommunen. Tomtealternativet ligg og sentralt på Hauge, ein ny skule her vil styrke utviklinga av Haugebygda. Lokaliseringa vil bidra til å oppretthalde Haugebygda sin identitet. Om eksisterande skule på Hauge vert nedlagt og elevane overførte til ny skule på Valestrand vil dette vere et tap for bygda i høve identitet og tilbod. Skuleanlegget vil bli nytta utanom skuletid av lag og organisasjonar i bygda, men plasseringa er ikkje optimal i høve til leik, opphald og idrettsaktiviteter for born og unge utanom skuletid då det er få bustader nær ved skulen. Dei fleste vaksne som skal til skulen på kveldstid vil truleg nytte bil då det er få bustader i nær tilknyting til tomta. Gjennomføring Plassering av skule i Haugsviksleitet er ikkje avklart i overordna plan (kommuneplan), dette skapar uvisse i høve gjennomføring, alternativet bygger og ned dyrka mark. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 32 av 39

38 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 33 av 39

39 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 5 Kostnader 5.1 ØKONOMISKE FØRESETNADER Kalkylane i denne utgreiinga tek utgangspunkt i ei tre-deling av kostnadene med skuleanlegg og utomhusarbeider innafor skuletomta og infrastrukturtiltak utafor sjølve skuletomta. Alle prisar er inkludert mva. 1. Skulebygget (innafor tomta) I alle alternativ, utanom eksisterande Valestrand skule, vert det nybygg tufta på tilrådd arealnorm i skulestrukturutgreiinga på barnesteget frå 2013 med om lag m 2 BTA (inkl. gymnastikk). Det er valt å nytte prosjektkostnadar pr. m 2 BTA som inkl. infrastruktur og grunnarbeid innanfor skuletomta. Nybygg / tilbygg pr. m 2 BTA Kr inkl. mva. Oppussing pr. m 2 BTA Kr inkl. mva. Rive- og saneringskostnader pr. m 2 BTA Kr inkl. mva. (Dei to siste kulepunkta over - gjeld kun for Valestrand skule) I kalkylen er det medrekna dei kostnadskomponentar som ligg inne i standard kontoplan for byggjeprosjekt: rigg og drift bygning vvs elektro sterkstraum elektro svakstraum andre installasjonar (heis) utomhusarbeider VA-arbeider innanfor skuletomta generelle kostnader (honorar, gebyr mm) mva Det er ikkje rekna med marginar og reserver, inventar og kostnader til tomtekjøp. Merk at kommunen får mva. kompensasjon på skulebygginvesteringar. Laust innbu og utstyr er heller ikkje medrekna i prisføresetnadane over. Oslo kommune nyttar kr pr elev til innkjøp av laust utstyr ved nye skular som hovudregel ved kostnadsfastsetjing. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 34 av 39

40 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Prosjektkostnad pr. m 2 er eit overslagstal, bygd på erfaringar frå andre byggjeprosjekt, og på budsjettering av skulebyggprosjekt i andre kommunar, samt kalkylane frå Norconsult si skulestrukturutgreiing på barnesteget i Kostnaden med nybygg / tilbygg (kr pr. m 2 ), vil etter vår erfaringmessig kunne inkludere noko opparbeiding av fysiske tiltak utomhus og fast inventar. 2. Opphaldsareal utomhus (innafor skuletomta) I denne kategorien er det estimert kostnadane til interne vegar, leikeflater med tilrettelagt utstyr, og anleggsgartnararbeid. Kostnadene vurderer etablering av ulike typar leikeplassutstyr, flater til ballspel (fotball, basketball, volleyball, mv) og soner tilrettelagte for aldersspesifikke aktivitetar. Det er nytta kr pr. m 2 uteareal for dei areala som krev tilrettelegging og opparbeiding. Lokaliseringsalternativa er vurdert til å ha ulik behov for tilrettelegging av opphalds- og uteareal til elevane. A. Valestrand Kunstgrasbana (68mx105 m) er allereie opparbeidd og kan nyttast av elevane i friminutta. Dette er ei aktivitetsflate med om lag m 2 kunststoffdekke. Det er difor minst behov for opparbeiding av utearela ved denne skulen. B. Elvikaskogen Lokaliseringa har trong for å opparbeide delvis mykje av opphalds- og uteareal til elevane. Noko kan stå att som naturområde og uberørte tilgjengelege uteområder. C. Viborgsrinden Lokaliseringa er vurdert til å ha tilgjengelege naturområder som ikkje har trong for like stor grad av opparbeiding. Det inneberer at det er mindre behov for å opparbeida opphalds- og utearealet til elevane ved dette lokaliseringsalternativet. D. Haugsviksleitet Lokaliseringa vil ha trong for å opparbeide delvis mykje av tomta. 3. Infrastruktur utafor skuletomta Denne kostnadskomponenten gjeld opparbeiding av vegar inklusiv VA-anlegg, parkeringsanlegg, avkøyrsle frå hovudveg med busslommer / parkering for av og påstigning av elevane. Kostnaden vert vurdert etter løpemeter på veg og VA-anlegg og flatearealet som må opparbeidast for å sikre løysingar til buss og parkering. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 35 av 39

41 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 5.2 INVESTERINGSBEHOV Alternative skulelokaliseringar Areal pr. mai 2015 Tiltak skuleanlegget Arealbehov Elevar Nybygg Oppussing Riving / sanering Tiltak Utomhusarbeider (m2) Tiltak Infrastruktur (utafor skuletomta) Veg / VA (løpemeter) P-plass + Buss Lokaliseringsalternativ Valestrand Lokaliseringsalternativ Elvikaskogen Lokaliseringsalternativ Viborgsrinden Lokaliseringsalternativ Haugviksleitet Alternative skulelokaliseringar Areal pr. Nybygg mai 2015 Investeringskostnader Tiltak skuleanlegget Tiltak Samla Riving / Oppussing Utomhusarb Infrastruktur Utomhusarbeider Infrastruktur Riving / Investeringskostnad Arealbehov Elevar Nybygg Oppussing Parkering + (m2) Sanering eider Veg inkl. VAsanering Buss Tiltak Infrastruktur (utafor skuletomta) Veg / VA (løpemeter) P-plass + Buss Lokaliseringsalternativ Valestrand 90,02 mill 300 0,8 mill ,2 mill 400 3, mill 29,5 300 mill 700 7,5 mill 121, mill Lokaliseringsalternativ Elvikaskogen 172,8 mill , mill 24,7 - mill 13,8 - mill 219, mill Lokaliseringsalternativ Viborgsrinden 172,8 mill , mill 11,3 - mill -7,1 mill 197, mill Lokaliseringsalternativ Haugviksleitet 172,8 mill , mill 8,3 - mill -3,1 mill 192, mill Merknad til kostnadsvurderinga for Valestrand skule - nybyggbehovet Kostnadsvurderinga i denne analysen skil seg frå Norconsult sine tidligare utrekningar i rapport om alternativ organisering av barneskulane på Osterøy frå I kostnadsvurderinga over er heile det frittståande «gymnastikkbygget» ( ca. 700 m 2 BTA) ved Valestrand skule sanert og erstatta som nybygg. Dette bygget vart vidareført i førre rapport. Fleire elevar (50) aukar også behovet for nybyggarealet i denne analysen. Nybyggprisen er prisjustert sidan førre kostnadsvurdering. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 36 av 39

42 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 6 DRØFTING, RANGERING 6.1 METODE. OPPSUMMERING. SAMANLIKNING MELLOM ALTERNATIV. SKILJEKRITERIER. Metode for samanlikning Vi har i samanlikninga nytta kriterier/mål som omtala i kap. 3. For å få få ei samla vurdering, og for at lesaren skal få god innsikt i denne har vi nytta ein kvantitativ metode i tre steg - som støtte*. - Steg 1: Kriteria har fått verdisetjing frå 1 til 6, der 1 er lågaste og 6 er høgst verdi: Nr. og kortform Kriterie Vekt 1. Avstand Avstand til bustader 6 2. Funksjon Funksjonalitet av tomt 5 3. Låge miljøverkn. Låge miljøverknader 4 4. Pos. miljøfakt. Positive miljøfaktorar 4 5. Bygdeutvikling Stette god bygde- og tettstedsutvikling 5 6. Gjennomføring Gjennomføring 3 7. Kostnad Kostnader 6 Tab 1. Vekting av kriteria ut ifrå skjøn. Poeng frå 1-6, der 6 er høgste vekt. * Det er viktig at dette kun er ei støtte for dei val ein skal foreta. Metoden erstattar ikkje heilskapeleg klokskap om kva som er best for skulen og for bygda. Metoden opnar for at lesaren (nettopp) kan vurdere andre kriterier som betre dekkande, kan vektlegge kriteia annleis, og til sist vurdere lokaliseringsalternativa på andre måtar (gje andre poeng, sagt med denne metoden sine ord!). n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 37 av 39

43 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: - Steg 2: Deretter er kvart lokaliseringsområde vurdert i høve til kvart av kriteria/måla, og gitt poeng frå 1 til 6, sjå tabell under. Alt. Namn 1 Avstand 2 Funksjon 3. Låge miljøverkn 4. Pos. miljøfakt. 5. Bygdeutv.. 6. Gjennomf 7. Kost A Valestrand B Elvikaskogen C Viborgsrinden D Haugaviksleitet Tab 2. Poeng-gjeving for lokaliseringsalternativa i høve til kriteriene.poeng frå 1-6, der 6 er høgste. - Steg 3: På basis av poenga gitt i tabellen over rekner systemet ut vekta poeng/måloppnåing, der poengskåre for måloppnåing er mulitiplisert med den vekta kriteriumet har fått. Vektinga tek altså omsyn til vekt av kriteriet og aukar skilnaden mellom dei. Alt. Namn 1 Avstand 2 Funksjon 3. Låge miljøverkn 4. Pos. miljøfakt. 5. Bygdeutv.. 6. Gjennomf 7. Kost A Valestrand B Elvikaskogen C Viborgsrinden D Haugaviksleitet Tab.3 Vekta poeng-gjeving for lokaliseringsalternativa = poeng frå forrige tabell, multiplisert med vekten av kriteriet. Døme: 1. 3 poeng for kriterie nr. 6 Kostnad (som er vekta høgt, vekt 6) gir 18 poeng. 6 poeng for same kriterie gir 36 poeng (som altså er maksimalt vekta poeng) poeng for kriterium 3 Gjennomføring (som er vekta middels/lågt, vekt 3) gir 9 poeng, medan 6 poeng for same kriterium gir 18 poeng. Oppsummerande vurdering av lokaliseringsområda - A Valestrand Valestrand har høgst måloppnåing på kriteriet avstand til bumiljø og desidert høgst (måloppnåing) på kostnader, høg på positive miljøfaktorar, middels på funksjonalitet av tomt og låge miljøverknader. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 38 av 39

44 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: - B Elvikaskogen Elvikaskogen har middels høg måloppnåing på avstand og på funksjonalitet av tomt, middels på bygdeutvikling og avstand frå bumiljø. Elvikaskogen treng kommuneplanendring, men får elles god måloppnåing på gjennomføring. - C Viborgsrinden Viborgsrinden har høgst måloppnåing på gjennomføring og på låge miljøkonsekvensar, middels på kriteriet avstand, middels på positive miljøkonsekvensar. - D Haugviksleitet Haugviksleitet har saman med Valestrand høg måloppnåing med omsyn til tettstadutvikling. Høg måloppnåing for gjennomføring. Elles middels eller låg måloppnåing. Skiljekriterier Skiljekriteriene er først og fremst kostnader - Valestrand har mykje lågare kostnader enn dei tre andre, og deretter kriteriet avstand frå bustadkonsentrasjonar. For tettstadsutvikling og positive miljøfaktorar er Valestrand og Haugsviksleitet høgst. Dei meir «jomfruelege» lokaliseringsalternativa Elvikaskogen og Viborgsrinden har høgst måloppnåing på funksjonalitet av tomt. 6.2 VÅR RANGERING ER UT FRÅ DETTE SLIK: Alt. Namn Rangering A Valestrand 1 C Viborgsrinden 2 B Elvikaskogen 3 D Haugaviksleitet 4 Måloppnåinga er høgare for A Valestrand og vi vil tilrå dette alternativet som lokaliseringsløysing dersom trafikktilhøva vert løyst. Dersom ein ikkje ønsker alternativ A er skilnadene mellom dei tre andre mindre, og det er vanskelig å gje ei tilråding her utan at ein har laga meir detaljerte studiar, inkludert synfaring, registrering og meir detaljerte teknisk/økonomiske kalkyler. Alt. D Haugaviksleitet har lågast måloppnåing og vi vil ikkje tilrå dette som eit framtidig lokaliseringsalternativ for kommunen. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapportutkast_skulelokalisering valestrand til oppdragsgjevar.docx Side 39 av 39

45 Vedlegg 1 Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.:

46 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Utgåve til KS KOH TSI KOH Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 2 av 18

47 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Innhald 1 Bakgrunn og agenda for kvelden, deltakarar Bakgrunn Agenda Deltakarar Eksterne Frå kommunen Frå konsulent 7 2 Gruppearbeid 1: Kriterier for god skulelokalisering Gruppe A Gruppe B Gruppe C 10 3 Gruppearbeid 2: Aktuelle skuletomter. Utvelging av dei to beste i samsvar med kriterier Gruppe A Gruppe B Gruppe C 15 4 Oppsummering og arbeidet vidare 17 n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 3 av 18

48 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 4 av 18

49 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1 Bakgrunn og agenda for kvelden, deltakarar 1.1 BAKGRUNN/INNLEIING Gjennom vedtak av Skulebruksplanen vinteren 2013 er det avgjort at det skal vere ein samla barneskule i denne del av kommunen, og på strekninga Valestrand - Hauge. Arbeidet på dette stadiet skal omfatte (mandat): Utgreie framtidig lokalisering av skulesenter (nærskule) for Valestrand / Hauge lokalisert mellom rundkøyringa på Hauge og Valestrand. Utgreiinga skal ta omsyn til tilhøve som reisetid for elevane, regional utvikling, topografi og lokalt klima og andre tilhøve som konsulent finn ønskjeleg. Dei gamle skulekrinsane Hamre og Hjellvik ( innanfor nærskuleprinsippet ) skal vere i grunnlaget for den nye skulen. Det skal vere dialog med foreldre og andre partar i prosessen. Dialogen vert tilrettelagt av kommunen. Vidare skal det vurderast i kva grad det er mogleg å gradere opp noverande Valestrand skule. Skulesenteret skal romme inntil 400 elevar og SFO Kostnadsrekne grovt evt aktuelle nye/nytt skulesenter samt oppgradering av eksisterande skule. Mål for Kreativ dugnad i denne samanheng var å: Bli kjend med kvarandre og dei vurderingane vi har om dette Få gode innspel til kriterier for skulelokalisering generelt Få framlegg til nye, spanande lokaliseringar Få ei viss "siling" av alternativ - gjennom at kvar gruppe peiker på sine beste alternativ n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 5 av 18

50 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1.2 AGENDA 18:00 Innleiing og registrering av deltakarar - Velkomen (OK) - Orientering om oppgåva (OK) - Dagsorden med inndeling av grupper (NO) 18:30 Gruppearbeid 1 (G1) : Kriterier Kva er dei viktigaste kriteriene for god skulelokalisering generelt (for elevar, tilsette, foreldre, bygdeutvikling, mm.) 18:50 Kaffe og beinstrekk Framlegging av G1 i plenum: 3 min. på kvar gr. 19:15 Gruppearbeid 2 (G2): Aktuelle område for skuleanlegg - Kva tenkelege (og kanskje utenkelege) område mellom Valestrand og Hauge kan vere aktuelle for eit skuleanlegg. Teikn opp/avgrens områda på kart. - Velg ut dei to beste og argumenter for dei i høve til kriteriene dykkar. 20:00 Framlegging av G2 i plenum, 3 min. på kvar gruppe 20:15 Kort oppsummering og vegen vidare. Takk for i dag. n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 6 av 18

51 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1.3 DELTAKARAR FAU/eksterne [Kven tok vare på lista!?] Frå kommunen: Odd Ivar Øvregård Frå konsulent Kjell Ove Hjelmeland, prosessleiar Terje Gregersen, assisterande n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 7 av 18

52 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2 Gruppearbeid 1: Kriterier for god skulelokalisering Opplistinga av kriterier er skrive av slik dei vart leverte, inkludert målforma. 2.1 GRUPPE A - Økonomi - Bygningsmessige kvaliteter - Avstand til de største og tetteste boområdene (kortest vei for flest mulig elever) og trygg skolevei - Kvalitet på uteområder (skoleområdet og nærhet til natur og turområder etc.) - Lokalklimatiske forhold (sol, lys, vind, temperatur) - Anvendelighet av idrettsareal (mulighet for bruk for idrettslag etc. utenom skoletid) - Trafikkbildet / sikkerhet / bussavvikling - Nærhet til sentrumsfunksjoner (næringsliv etc.) - Plassering ut fra ønsket tettstedsutvikling - God plassering i landskapet (estetisk verdi) n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 8 av 18

53 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2.2 GRUPPE B - Stort og godt uteareal og nærhet til natur uten å kryssa vegene - Solrik tomt, lokalklimatisk godt område - Parkering stor og trygg. Atskilt fra lekeområder - Trafikk atskilt frå der borna går til skulen - Varelevering må ikkje kryssa leikeareal/gangareal - Avlevering av born frå bil på trygg stad - Buss/skyss trygg av- og påstigning - Variert uteareal, ikkje berre flatar. Skog og natur viktig for utearealet - Oversiktlege utearealer viktig for å unngå uønsket aktivitet, plaging - Toaletter i nærhet til klasserommet oppleves som skummelt - Dele klasserom i mindre grupper. Mange grupperom, store nok til ulike aktiviteter - Spesialrom er viktig! Kunsthåndverk, sløyd, mat og helse, musikk - Sykkel gangsti: Valestrand Hauge - Fellesarealer, kvileområde med sofa - Møterom for personalet - Viktig for bygda å ha skulen n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 9 av 18

54 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: - Ynskjer idrettsbane ved skulen - Avstand til butikk unngå snoping Elevar: - uteareal med sol variert, fotballbane - sykkel-/gangsti trygg reise med buss Tilsette: - oversiktlige solfylte uteareal - parkering i nærheten til skolebygget Foreldre: - trygg levering, SFO/skolen Bygdeutvikling: - plassering av skulen vil ha mye å si for bygden 2.3 GRUPPE C - God og trygg tilkomst til skulen: Tilrettelagt gangveg, sykkelsti, buss-/bilparkering handikapparkering / sykkelparkering - Solrik tomt, lokalklimatisk godt område - Kreativt uteområde som er alderstilpassa, kvalitet - Eigen SFO - Ikkje avgjerande at der er idrettsanlegg - Tomt med sol, vind temperatur - Romprogram etter framtidas skule - Skulen må vere stor nok n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 10 av 18

55 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3 Gruppearbeid 2: Aktuelle skuletomtar. Utvelging av dei to beste i samsvar med kriterier 3.1 GRUPPE A 1. HAUGE Nærhet til turområder Gode uteområder - bratt og glatt, kupert og variert terreng Positiv samlokalisering skole/barnehage Bussholdeplass på plass Tilkomst til sykkel-/gangveg Avstand til majoriteten av elevene (-) Godt lokalklima n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 11 av 18

56 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2. VED SJUKEHEIMEN Solrikt Unik mulighet for god tilkomst Økonomi - spørsmål ved økonomien for dyrt? Lite konflikt med andre funksjoner God avstand for majoriteten av elevene 3. VALESTRAND Uteområdene - gode solforhold, poeng i forhold til eksisterende skole hvor det er blendende sol i klasserommene God tilkomst og nærhet til naturområder Kort skuleveg gang-/sykkel - utnytte det etablerte arealet, pluss for avstand til marioteten av elevene, Buss/parkering - utnytte arealet mellom boligene ned mot vegen når det gjelder tilkomst buss/parkering Rangering: I. Valestrand - ivaretar dagens bygningsmasse (+) - kort avstand til dagens tette bostedsbebyggelse (+) - Uteområde ganske bra (o) - trafikkbildet er utfordrande (-) - idrettsareal (+), men ikkje meir enn fotballbane II. Elvik - god trafikkmessig (tre vegar møtes) (+) - kort avstand til befolket tyngdepunkt (+) - gode varierte uteområde (iflg koter) (o) - mulighet for bussavvikling (+) - ligg skjerma bak kulturlandskapsområdet i Valestrand - fleire kan sykle? III. Hauge ved sjukeheimen - nærhet til arbeidsplass sjukeheim (+) - natur (+) - trafikk (+) (buss) - sykkel-/gangsti over Loftås n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 12 av 18

57 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3.2 GRUPPE B - Tomtealternativ: 1. Valestrand skole trangt 2. Elvik 3. Hauge ved sjukeheimen 4. Hauge skole trangt 1. Valestrand Økonomi påvirker valget, avhenger av ombygging/eksisterende situasjon, Dagens tette befolkning - positivt for framtiden Uteområdene - ganske bra (0), Trafikkbildet utfordrende å få til bra løsning, usikker på om det går an når det ikke planlegges fra skretsj (-),.(+), n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 13 av 18

58 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Ved Sjukeheimen Klima (+), Trafikk - mulighet for gang-/sykkelstier utenom hovedvegen, tre veger som møtes, mulighet for god bussavvikling/snumulighet, kort avstand til befolkningsknutepunktet Sykkel-/gangsti - mulig å få til ikke bare langs hovedveien, bussterminal like ved (+) Gode varierte uteområder- skjermet i forhold til fine landskapekvaliteter (+), Tett til naturområder (+), Nærhet til mange arbeidsplasser og til sjukeheimen (+), - Prioritering: I Hauge ved sjukeheimen: God plass til: - skule - ev. ny barnehage - utviding av sjukeheimen - nærhet til bustadområde II Elvik n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 14 av 18

59 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3.3 GRUPPE C Har [komme fram til, red. anm.] dei samme kvalitetane som dei andre gruppene Klima - kaldluften går langs elva og gir dårligst klimatilhøve Nærhet til tett befolkning - dei fleste bygdene vil vekse og utvikle seg I. VED SJUKEHEIMEN? Potensiale i storleik - plass til skule, evt. ny barnehage og idrettsanlegg dessutan rom for å utvide sjukeheimen Bussterminalen muligens for liten til å tene fleire institusjoner, fint om den kan være med å skape liv til sjukeheimen Beliggenhet begge sidene av arealet kan være aktuelle (barnehage på ei side og skule på andre), vil være greit å lage gang-/sykkel forbindelser slik at elevene ikke behøver å gå/sykle langs hovedveien. Solrik og fin og vil vere nærare Valestrand sentrum og vil terrengmessig vil vere lett tilgjengeleg ELVIK God beliggenhet, solrikt. HAUGE SKOLE Beliggenhet nok plass, men trangt n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 15 av 18

60 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Hauge skule og Valestrand skule er ikkje nummerert, usikre på om ein skal prioritere å utvikle desse områdene dei er for trange. Ønsker en helhetlig løsning (ikkje halvvegs) kor trafikk får sin plass slik at det blir trygt og bra. Uteområdet skal være spennande og trygt for elevene og at lærarane kan ha god oversikt. Ikkje bra nok nærleik til naturområde. n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 16 av 18

61 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4 Oppsummering og arbeidet vidare 4.1 GENERELT Som prosessleiarar vil vi karakterisere dugnaden som vellykka. Deltakarane tok del og arbeidde intenst og godt i gruppene, dokumenterte godt kva dei kom fram til, og ga gode og reflekterte innspel. I dette kapitlet kommenterer vi innspela og seier noko om korleis dei vert bringa vidare i arbeidet. 4.2 KRITERIER: Kriteriane som gruppene leverte var i store trekk heilt relevante og i samsvar med dei kriterium vi sjølv har satt opp. Vi valte å ikkje presenterte desse før dugnaden. To av gruppene la vekt på «skulen sett frå bygda» - at skulelokaliseringa kan ha mykje å seie for ei god bygde-/tettstadsutvikling. Dette er eit viktig kriterium som vi har tatt med vidare. Kriteriet med idrettsanlegg i nærleiken er eitt av fleire mogelege kriterium for positivt naboskap, men ikkje sett opp som eit absolutt kriterium. Nokre av kriteria, til dømes dei som gjeld kvalitet og variasjon i uteområde, vil vere inne i lokaliseringskriteria vidare, men då vurdert som eit potensial ved tomtene, utan at det på dette stadiet er råd å seie sikkert kva delområde ein kan reservere til uteareal i høve til kor bygg og parkeringsplassar må plasserast. Dei av kriteria som er mest bygningsspesifikke i form av t.d. fellesrom/rom for ulike kvalitetar vert berre indirekte gjeldande i form av at store tomter gir god plass til slike gode indre løysingar. Eit par av kriteria, t.d. det som gjeld at skule nær forretning kan gi mykje snoping vert ikkje gjort gjeldande, det er eit eventuelt problem ein må handtere på anna vis. n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 17 av 18

62 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Kreativ dugnad 16. april 2015, Lonevåg Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4.3 SKULETOMTER OG (KORT) EVALUERING AV DESSE. Det var slåande kor stort samsvar det var i framlegg til skuletomter frå dei tre ulike gruppene. Det einaste avviket var ein tomt aust for Loftås, og at ein av gruppene ikkje hadde med tomt/tilleggstomt nord for vegen ved sjukeheimen. Alle tomtene er vurdert som eigna til dagens elevtal, men det vart sett spørsmål om særleg Valestrand er stor nok til utviding til 400 elevar. Kort oppsummering av vurderingane frå alle tre grupper: - Dagens tomt i Valestrand; gir kort skuleveg for mange, god tilkomst til naturområde, litt trong og mindre god i dag mht. trafikk/parkering - Elvik; solrikt, lite konflikt med andre funksjonar, økonomi? - Ved sjukeheimen; solrik og med enkel tilkomst, OK mht. avstand elevar, dyr? - Hauge; God mht. varierte uteområde, nærleik barnehage, busshaldeplass, minus er avstand og kanskje at tomten er for trong 4.4 RANGERING, TRE GRUPPER: Gr. A Gr. B Gr. C Valestrand eksist. situasjon I Elvik II II II Ved sjukeheimen III I I Hauge eksist. situasjon IV n:\515\03\ \3 møter\33_idedugnad\ _rapportutkast kreativ dugnad skulelokalisering valestrand_ _til_oppdragsgjevar.docx Side 18 av 18

63 Hei og takk for eit interessant møte. Her kjem tankar frå gruppearbeidet på gruppe Sykkel og gangveg må vera høgt prioritert uansett kvar skulen vert bygd. Valestrand har forholdsvis godt utbygd fortau fram til Loftåsvegen og ned til sentrum. På planen er det også gode fortausforhold opp til nytt byggeprosjekt på Rundhovde som er under utbygging. 2. Pris på alternativa må vektleggast. Prismessigt er Valestrand einaste realistiske alternativ. Vi går inn i ei usikker økonomisk framtid for mange familiar med alt for høge boliglån. På grunn av store kutt i oljenæringa og svak kjøpekraft i Europa er utsikta til ei boligboble ved økte renter og oppsigingar frå arbeidsplassar ikkje urealistisk. Dette kan påvirke boligvekst i anna retning enn det som mange forespeiler med økt vekst. Tida for å være nøktern er komen, som sentralbanksjefen seier. 3. Valestrand: Området mellom «nye» skulen, Hevrøy og gamle skulen er eit område som i dag ikkje er i bruk. Lite eigna til anna enn parkering/ utbygging. Eit tilbygg til noverande skule kan gje nye, gode fasilitetar til skulebygg, gode parkeringsforhold, lett tilkomst for dei med handicap via heis, haldeplass for drosje. Høve til å nytte noverande parkering til å utvide eventuell avkjøring for buss/ busslomme. Meir kostnadene vil mest sannsynleg ikkje komme opp i 100 mill. som vi ser at Elvikskogen kostar ny. 4. Viktig for skulen og skulebrukaren er at det er lett tilkomst til naturområde som ein naturleg del av skulens uteområde. 5. Elvikskogen: svært kostbar vi ser den som urealistisk, sjølv om området er fint. Eit risikomoment er det også at så mange elevar skal passera langs Kringastemma. 6. Viborgrinden: Positivt at den vert liggande i eit naturområde og i nærleik av sjukeheimen. Dette kan føre til positivt samhandling mellom born og dei eldre som bur i området. MEN, her manglar sykkel og gangveg noko som må vera på plass i dette området grunna sterk trafikkert veg med fleire uoversiktlege område. Prismessigt er også dette for høgt i forhold til Valestrand alternativet. Mvh Dag Aasheim, Tone Daltveit, Wenche Hauge, Anita Eikefet Hauge

64 Moment gruppe 3, skule Valestrand-Hauge Om skulen og tilhøva rundt den: Byggje for framtida. Universell utforming. Om det vert naturleg å bruke gamle bygg, bør desse oppgraderast i høve nytt påbygg. Trafikale tilhøve må vere ordna på trygg måte for alle. Gode gang- og sykkelvegar. Plass til bussar inn og ut. Parkering personale og hente/bringe. Ta omsyn til folkevekst (særleg der dei unge familiane kjem), ein skule med utvidingspotensiale. Tenkje på samlokalisering (på sikt) med idrett, kulturhus, symjehall Skulen må vere STOR NOK, same kvar han ligg. Viktig å kome i gong med planarbeid og sikring av grunn. Vi ønskjer avgjerdsle før ferien. Til dokumentet frå Norconsult: Fint å ha konsulentar som kan sjå ting litt «utanfrå». Meir objektivt. (Håpar prisen vert offentleg det er jo det alle klagar på) Rapporten er svært bra som utg.pkt til dikusjon. Robert Eikeland, politikar SU Valestrand Marianne G. Hjelmeland, tilsett Hauge skule, bur på Valestrand Ann-Christin Reigstad, FAU Valestrand Grethe Indahl, tilsett Valestrand skule

65 GENERELT OM RAPPORTEN FRÅ NC Tar opp dei viktigaste kriterier og drøftar det bra, argumentere bra. God gjennomgang og eit godt kunskapsgrunnlag. Der er nokre detaljar vi har spørsmål til / innvendingar til, sjå under. Ser at sjølv om dette blir teke omsyn til, vil det kanskje ikkje gje store utslag i rangeringa. som rapporten seier, der er andre omsyn, andre prioriteringar som denne rapporten ikkje drøftar, som kan gje andre vektingar. Eitt av dette er etter vårt syn utvikling av områdesenteret totalt sett, ikkje berre bygdeutvikling. Sjå detaljar under. Summa summarum: eit godt grunnlag for ei vidare drøfting. TIL VIDARE DRØFTING andre omsyn, andre prioriteringar. Saknar nok ei vekting, utvikling av områdesenteret Valestrand/Hauge, at skulen vil ha ein funksjon eller rolle i at desse områda veks saman på ein god måte. Vi ser klare tendensar til at bygdene veks saman, både med Loftås, men også industri/næring/bustad frå vegen til Loftås og mot Halland. Kan skulen vere ein nøkkel til å bidra til ein felles identitet for heile områdesenteret? Jo nærmare Valestrand, jo mindre samlande effekt trur vi ny skule vil kunne ha. Då vert det større sjanse for at Hauge-bygda «flassar av» og blir ei gråsone. VEKTING Universell utforming kan godt vere meir vektlagt syns vi. Valestrand har maks score på funksjon, dvs. 4, men har ikkje universell tilkomst, og kan ikkje få. Dette er faktisk problematisert i rapporten ganske bra men likevel har ein fått full score på funksjonalitet. Lurer litt på denne. Utvidingsmulighet er lite kommentert. Bør kanskje inn som tilleggsmoment, eller kommenterast. Usikker på om vanskelege trafikktilhøve er kome godt nok med inn i vektinga. KOSTNADER Prisar for oppussing vi syns dette verkar å vere ganske lågt med tanke på trong for rehabilitering og ganske kraftig ombygging. Finst det andre erfaringstal for å undersøke om dette er rett? PARKERING For lite parkeringsareal riktig ift tilsette (ligg på normen), men ikkje riktig ift nærmiljøfunksjon. ELVIKANESET

66 Kvifor så langt sør? Kvifor ikkje nærare Røskeland med tilkomst til skulen frå tre sider? (Valestrand, Hamre/Hjellvik/Hauge). VALESTRAND (GENERELT) Som alle er einige om; Valestrand har eit traffikalt problem. Dette vil truleg ikkje bli mindre med åra, uavhengig av ferga, fordi omlandet veks godt i folketal, og Valestrandsplanen legg opp til meir næring og fortetting ein invitasjon til meir aktivitet og meir «som skjer». Bra, men er her ein fare for «innvikling» i staden for «utvikling»? Kan det vere til hjelp for Valestrand at skulen ikkje ligg tett inn mot handelssentrumet?

67 Hei! Her er det vi hadde frå gruppe 1: "Proppen» på Valestrand må løysast, både i forhold til verneinteresser, men også i forhold til trafikk, tilkomst opp til skulen er særleg vanskeleg, manko på p-plasser. Tilkomst i dag er allereie ei krise. Det er ein stor fordel å ha skulen og idrettsbana på same plass dette vil vere eit stort tap for Valestrand å miste dette Er sol og skugge vekta litt høgt? Kunne Elvikaskogen bli trekt meir nordover, slik at ein kan ha veg frå Valestrand inn frå vestsida? Veg til skulen frå Haugesida kan trekkast meir nordaustover, nærare brua før avkjøyring til Valestrand? Valestrand-Hjelvik vurderer å flytte fotballbana kan ein gå saman med dei og høyre kva dei har tenkt kan ein tenke samlokalisering annan stad? Då kan dagens bane liggje att som eit nærtilbod. Kringastemma er vanskeleg bekymra for tryggleiken for ungane om så mange ungar skal gå her. Ein må ha langt meir p-plasser Tilkomst til renovasjon, varelevering (melkebil), taxi er veldig vanskeleg på Valestrand dette må ein ta stilling til før ein gjer eit val av tomt. Det blir mykje biltrafikk frå Valestrand til Viborgrinden, fordi ein har ikkje rett til fri Skyss (når g/s er på plass). Dette kan bli svært mange bilar. Eg vil elles frå meg takke for ein fin prosess ovafor foreldra, og du får overbringe til Norconsult at eg syns dei har hatt fornuftige og inkluderande presentasjonar. mvh Kjersti I. Vevatne

68 Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule Oppdragsnr.:

69 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: C Endeleg rapport korrigert etter merknader frå oppdragsgjevar B Korrigert rapportutkast oversendt til oppdragsgjevar koh ts koh koh ts koh A Rapportutkast oversendt til oppdragsgjevar koh ts koh Rev. Dato: Omtale: 27.mai 2015 Rapport med utført eigenkontroll og KS Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 2 av 39

70 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Innhald Samandrag 4 1 Bakgrunn Vedtak og mandat Kreativ dugnad 7 2 Dimensjonerande rammer Bygningsareal og uteareal, genelt Samla behov for tomteareal (ny frittståande skuletomt/bygg) 10 3 Måloppnåing. Kriterier for god skulelokalisering Kort avstand frå bumiljøa God funksjonalitet for skule i området Låge miljøkonsekvensar av utbygging Posiitive miljøfaktoar (pedagogisk) Stette god bygde- og tetstadutvikling Enkel gjennomføing Låge kostnader Oppsummerande figur, med famlegg til vekting 12 4 Vurdering av aktuelle skuleområde A. Valestrand B. Elvikaskogen C. Viborgsrinden D. Haugsviksleitet 29 5 Kostnader Økonomiske føresetnader Investeringsbehov 36 6 Drøfting. Rangering Oppsummering. Metode. Samanlikning mellom alternativ. Skiljekriterier Vår rangering 39 n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 3 av 39

71 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Samandrag Gjennom vedtatt skulebruksplan for Osterøy er det bestemt at kommunen skal byggje ein ny barneskule for 400 ungar i området mellom Valestrand og Hauge. Rådmannen lyste ut eit oppdrag med lokaliseringsprosess for arbeidet. Norconsult as fekk oppdraget. Oppdraget vart under vegs utvida med ein Kreativ dugnad, lagt til 16. april Dugnaden ga gode innspel som er søkt innarbeida i denne rapporten Dugnaden har eigen rapport i vedlegg 1. Dei dimensjonerande rammene for ein ny skule er gitt i kapittel 2. Her er skuleområdet inkludert bygg, opphalds- og leikeareal, parkering, veg og bussoppstilling er angitt til 25,6 daa. I kapittel 3 er kriterier for god skulelokalisering lista opp. Det er tatt utgangspunkt i kriterier vi har erfaring med som konsulentar. De kriteriene deltakarane kom fram til på Kreativ dugnad var i stor grad dei same. Viktige kriterier som kom fram der er lagt til. Både konsulenten sitt forarbeid og Kreativ dugnad peiker i hovudsak ut fire aktuelle tomtar, og det er desse som er vurdert i rapporten. Desse er: A. Valestand (dagens skule) B. Elvikaskogen (vel 1 km nordvest for Valestrand) C. Viborgsrinden (ved sjukeheimen på Hauge) D. Haugsviksleitet (ved dagens Hauge skule) Det er utan tvil fire aktuelle område for skuleetablering som er vurdert. Dagens skuletomt i Valestrand ligg sentralt og har god forankring i nærområdet. Skulen kan utvidast. Det viktigaste ankepunktet er universell utforming av atkomstveg frå fylkesvegen, og at ein må få til ein forbetra trafikksituasjon, noko som i ein viss grad kan røre ved dyrkamark. Elvikaskogen er som namnet seier eit skogvokst område vel ein km frå Valestrand, som i og for seg «avsluttar» Valestrand mot nordaust. Området ligg om lag 1 km frå Valestrand sentrum, men med få bustader i næraste naboområde. Området krev kommuneplanendring. Topografien gjer at det er middels krevjande å opparbeide tomten, men her er bra med plass. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 4 av 39

72 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliserings-område for ny barneskule Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Viborgsrinden nordvest for sjukeheimen på Hauge er sett av i kommuneplanen. Tomten er lett å bygge på. Området ligg 3 km frå Valestrand og har få eller ingen hus omkring. Utbygging her kan vere positivt for bebuarane på sjukeheimen. Kan vere noko vindutsett. Haugviksleitet nedanfor Hauge skule er i hovudsak lagt nedanfor skråninga, på flatare areal, for å unngå heller bratt veg opp. I overkant av 4 km frå Valestrand. Området har god forankring i bygda, friluftsterreng og bygdemiljø rundt seg. Utbygging krev kommuneplanendring av LNF-areal. For å få oversikt over summen av vurderingane som er gjort - med vekting av kriterium og av måloppnåing for kvart område, for kvart kriterium - er det nytta ein kvantifisering med vekt og poeng på ein skala frå 1 6. Denne er forklart i kapittel 6. I konsulenten sin drøfting og rangering går det fram at det er kostnad, avstand og bygdeutvikling som er dei viktigaste skiljekriterier. Men det er og skilnader spesielt i kor lett tomtane er å opparbeide, og i nokre av miljøverknadene. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 5 av 39

73 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1 Bakgrunn Gjennom vedtak av Skulebruksplanen, er det blitt avgjort at det skal vere ein felles barneskule for denne del av kommunen, lagt til strekninga Valestrand Hauge. Rådmannen lyste ut eit oppdrag med lokaliseringsprosess for arbeidet. Norconsult as fekk oppdraget. 1.1 VEDTAK OG MANDAT Arbeidet på dette stadiet skal omfatte (mandat gitt av kommunen): Utgreie framtidig lokalisering av skulesenter (nærskule) for Valestrand / Hauge lokalisert mellom rundkøyringa på Hauge og Valestrand. Utgreiinga skal ta omsyn til tilhøve som reisetid for elevane, regional utvikling, topografi og lokalt klima og andre tilhøve som konsulent finn ønskjeleg. Dei gamle skulekrinsane Hamre og Hjellvik ( innanfor nærskuleprinsippet ) skal vere i grunnlaget for den nye skulen. Det skal vere dialog med foreldre og andre partar i prosessen. Dialogen vert tilrettelagt av kommunen. Vidare skal det vurderast i kva grad det er mogleg å gradere opp noverande Valestrand skule. Skulesenteret skal romme inntil 400 elevar og SFO Kostnadsrekne grovt evt aktuelle nye/nytt skulesenter samt oppgradering av eksisterande skule. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 6 av 39

74 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 1.2 KREATIV DUGNAD, LONEVÅG 16. APRIL Osterøy kommune gjennomførte kreativ dugnad 16 april Deltakarane var frå FAU og skuleadministrasjonen. Rådmannen innleia, og konsulent leia dugnaden vidare. Mål for Kreativ dugnad i denne samanhengen var å: Bli kjend med kvarandre og dei vurderingane vi har om saka Få gode innspel til kriterier for skulelokalisering generelt Få framlegg til nye, spanande lokaliseringar Få ei viss "siling" av alternativ - gjennom at kvar gruppe peiker på sine beste alternativ Kreativ dugnad er oppsummert i rapport, vedlegg 1. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 7 av 39

75 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2 Dimensjonerande rammer 2.1 BYGNINGSAREAL OG UTEAREAL, GENERELT (Kjelde: Framlegg til arealnorm i rapport: Strukturutgreiing på barnesteget, Norconsult 2013) I tabellen til høgre er det synt arealrammene som vart skildra i Norconsult si skulestrukturutgreiing i Merk at desse arealvurderingane er tufta på ein brutto/netto ( b/n) - faktor på 1,30 som er ein låg faktor. Dette signaliserer at kommunen ynskjer nøkterne arealrammer i nye skuleanlegg tilpassa den økonomiske røynda til kommunen. Framlegg til arealnorm syner at ein barneskule med 400 elevar bør disponere eit samla bruttoareal (inkl. idrettsareal) på om lag m 2 BTA. Til kroppsøvingsfaget er det behov for ein gymnastikksal med 350 m 2 NTA. Uteområde Det ligg ikkje føre eigne statlege arealkrav for storleiken på skulane sine uteområde. Rapporten «Skolens utearealer Om behovet for arealnormer og virkemidler», tinga av Sosial- og helsedirektoratet i 2003, kjem med tilrådingar om kor store skulane sine uteareal bør vere. Tilrådingane i denne rapporten er ikkje vidareført i lover eller forskrifter, slik at lokal godkjenningsmynde (kommuneoverlegen/miljøretta helsevern) kan nytte skjønn i høve storleiken på skulane sine uteområde. Framlegg til arealnormer for uteområda var meint å gjelde for nye skuleanlegg. Bakgrunnen for at den tilrådde arealnorma ikkje vart implementert i nasjonale forskrifter, skuldast at den vanskeleg let seg gjennomføre i kommunane. Knappheit på areal er ikkje berre eit SKOLETYPE: B400 Pr.elev GENERELT LÆRINGSAREAL: GENERELLE LÆRINGSAREAL ,00 ELEVGARDEROBER/TOALETT 320 0,80 SFO-BASE, INKL. KONTOR OG LAGER 80 0,20 SUM GENERELT LÆRINGSAREAL: ,00 SPESIELT LÆRINGSAREAL: SKOLEKJØKEN 100 0,25 MEDIATEK/BIBLIOTEK 100 0,25 NATURFAG 80 0,20 MUSIKK 120 0,30 KUNST OG HÅNDVERK 200 0,50 SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL 600 1,50 PERSONAL- OG ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON (INKL SFO-LEDER) 100 0,25 LÆRERARBEIDSPLASSER M/STØTTEFUNKSJONER 240 0,60 MØTEROM 45 0,11 PERSONALROM 55 0,14 PERSONALGARDEROBER/TOALETT 48 0,12 SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREAL 488 1,22 ANDRE FUNKSJONER: KANTINE 120 0,30 HELSE/PPT/LOGOPED 30 0,08 DRIFT OG LAGER 100 0,25 SUM ANDRE FUNKSJONER 250 0,63 SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal ,35 SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO* B/N faktor) 1, ,85 IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 350 0,88 SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal ,22 SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) : 1, ,99 I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m. HJELPESTØRRELSER: B400 MAKSIMALT ELEVTALL 400 LÆRERE OG ANDRE ANSATTE (BRUKES IKKE I BEREGN) 36 LÆRERE (BRUKES IKKE I BEREGNINGENE) 31 Paralleller 2 Faktor beregning lærere: elevtall/13,1 barneskole, elevtall/12,9 kombskole, elevtall/12,7 usk n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 8 av 39

76 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: byfenomen også mindre kommunar har utfordringar med å finne sentrumsnære, store tomter med gode kvalitetar til offentlege føremål. Framlegg til arealnorm for uteareal (Sosial- og helsedirektoratet 2003) Minimumskrav på 50 m 2 netto uteareal per elev. Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca m 2 Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca m 2 Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m 2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m 2. Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler Sosial- og helsedirektoratet Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg: For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og bygningsloven. Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler Sosial- og helsedirektoratet Ein ny B400 skule på Osterøy, bør i følgje den statlege tilrådinga over, disponere eit uteområde på m 2 eller 17,5 daa. Nye skular over 300 elevar bør minimum disponere eit uteområde på 15,0 daa. Vidare bør det påreknast 0,25 daa pr. elev som kjem i tillegg til dei 300 elevane over. Ein barneskule for 400 elevar gjev 2,5 daa i tillegg til dei 15,0 daa totalt 17,5 daa. Tomtearealet til sjølve skulebygningen vil avhenge av etasjeløysingane i bygningen, men denne rapporten legg til grunn eit overflateareal for skulebygning med om lag m 2. Trafikkareal I tillegg bør det avsetjast om lag m 2 som trafikkareal (vegsystem, parkering, gangvegar, mv) n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 9 av 39

77 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 2.2 SAMLA BEHOV FOR TOMTEAREAL (NY FRITTSTÅANDE SKULETOMT/BYGG) Tabell 1: Arealbehov - tomtestorleik AREALKATEGORIAR ESTIMERT BEHOV 400 elevar Skulebygget (over 1. etg.) m 2 Uteområde m 2 (statleg tilråding) Trafikkareal m 2 SAMLA MAX. BEHOV - TOMTEAREAL m 2 Dersom Osterøy kommune legg til grunn tilrådingane om bygnings- og uteareal ovanfor må tomtene stette eit samla arealbehov på m2 (25,6 daa) for ein skule dimensjonert for 400 elevar. Det vert lagt til grunn at ny framtidig skuletomt til ny frittståande barneskule (ikkje eksisterande skule) bør dimensjonerast med eit samla areal på m 2. Merk at dei statlege tilrådingane i høve uteareal skil mellom eksisterande og nye skuleanlegg. Arealvurderingane over er tufta på at «fotavtrykket» frå skulebygget er m 2 BTA ved ein etasje. I illustrasjonane i denne analysen har vi nytta to etasjar som halverer fotavtrykket. Kravet til uteområde vil også vere avhengig av korleis skulen organiserer friminutta. Dei statlege tilrådingane over tek utgangspunkt i at alle elevane (400) er ute samstundes. I dag er det vanleg at dei ulike årsstega følgjer eigne timeplanar med ulike tidspunkt for friminutt. Slik organisering vil kunne redusere behovet for uteareal. Korleis uteområdet er tilrettelagt og tilpassa ulike målgrupper kan vera vel så viktig som sjølve storleiken på arealet. Kvalitet på uteområdet er truleg minst like viktig som storleiken på utearealet. Det er Miljøretta Helsevern lokalt som er godkjenningsinstans i høve storleiken på uteområdet. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 10 av 39

78 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3 Måloppnåing. Kriterier for god skulelokalisering. For å drøfte kor eigna dei ulike tomtealternativa på strekninga Valestrand-Hauge er for ny B400-skule, har vi definert sju hovud-kriterium for måloppnåing. Fleire har underkriterier, og dette er oppsummerte i ein figur på slutten av kapitlet. I kva grad det enkelte tomtealternativt oppfyller eller utfordrar kriteria vert drøfta i kapittel 4. Kriteria er utarbeidd etter eigen erfaring, tilpassa og justert etter innspela i idédugnaden. I gjennomgangen av lokaliseringsområda i kap. 4 kan ein sjå korleis dei er nytta. 3.1 KORT AVSTAND FRÅ BUMILJØA Reiseavstand frå (dei største konsentrasjonar av bumiljø i høve til Kommuneplanen) 3.2 GOD FUNKSJONALITET FOR SKULE I OMRÅDET Tilkomsttilhøve (buss, gang-sykkelveg, varelevering, parkering ) Utvidingsmogelegheiter Stor nok for å etablere idrettsbane ved skulen Stor nok for å etablere gode uteområde Varierte nærområde/naturområde for leik og opphald Lokalklimatiske tilhøve (sol, vind, kaldluftsig, temperatur) Eigna for å etablere eit godt universelt utforma (UU) anlegg Ikkje-støyutsett plassering Eigna for god landskapstilpassing 3.3 LÅGE MILJØKONSEKVENSAR AV UTBYGGING Endra tilhøve for trafikktryggleik i nærområdet Støy for naboar Forringa utsikt for naboar Avgang av dyrkamark Avgang av viktige naturkvalitetar Endra tilhøve for friluftsliv og leik Transportarbeid bil/buss Behov for større terrengarbeid 3.4 POSITIVE MILJØFAKTORAR (PEDAGOGISK) Moglege synergiar i høve til nabolag Areal i nærleiken som kan nyttast i undervisning (natur, kultur, friluftsliv) n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 11 av 39

79 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 3.5 STETTE GOD BYGDE- OG TETTSTADSUTVIKLING Bygdeidentitet Bruk av skuleområde og -anlegg utanom skuletid 3.6 ENKEL GJENNOMFØRING Bindingar og avhengnad, til dømes til eksisterande idrettsanlegg Bruk av eksisterande bygningsmasse Planavklaring 3.7 LÅGE KOSTNADER Prosjektkostnad; bygning, tilrettelegging (regulering, rekkefølgekrav, trafikk, uteanlegg) 3.8 OPPSUMMERANDE FIGUR MED FRAMLEGG TIL VEKTING Vekting frå 1 6, der 6 er høgst. Sjå kapittel 6 for omtale av metode for vekting m.m. 1: AVSTAND FRÅ BUMILJØ. Vekt: 6 2. FUNKSJONALITET AV OMRÅDET. Vekt: 4 3. LÅGE MILJØKONSEKVENSAR. Vekt: 4 4. POSITIVE MILJØFAKTORAR. Vekt: 4 5. BYGDEUTVIKLNG. Vekt: 5 6. GJENNOMFØRING. Vekt: 3 7. KOSTNADER. Vekt: 6 n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 12 av 39

80 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: 4 Vurdering av aktuelle skuleområde. For å drøfte kor eigna dei ulike tomtealternativa på strekninga Valestrand-Hauge er for ny B400-skule, har vi definert sju hovud-kriterium for god måloppnåing, sjå kapittel 3. I kva grad det einskilde tomtealternativ oppfyller eller utfordrar kriteriene, vert drøfta i dette kapittelet. Arbeidet med skulelokaliseringa er på eit overordna nivå, og målet med arbeidet er å vurdere dei aktuelle tomtealternativa mot kvarandre slik at ein har eit objektivt grunnlag for å gjere val av tomtelokalitet for ny skule på strekninga Valestrand- Hauge. Tomteområda er ikkje synfart i detalj, og det er ikkje utarbeidd detaljerte skisser for plassering av skuleanlegg og idrettsanlegg. Artsmangfald og naturkvalitetar er heller ikkje registrerte som del av arbeidet. For opplysningar om markslag og naturkvalitetar er Arealressurskart og Naturbase nytta. For opplysningar om planstatus er Braplan nytta. Det er gjennomført synfaring på tomtene 25. mars og 18. mai Mellom vår eigen vurdering på synfaring, i møte med kommunen, og i vurderingane som kom fram på den kreative dugnaden er det tilsynelatande semje om at dei følgjande fire lokalitetane er aktuelle og representative, sjølv om ein eventuelt - i ein meir detaljert fase - skulle velje ei tomt med ein noko annleis avgrensing. Det er fire aktuelle lokalitetar som er vurderte, sjå kartet under: Valestrand Elvikaskogen Viborgsrinden Haugsviksleitet n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 13 av 39

81 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport Oppdragsnr.: Dokument nr.: Revisjon: Fig. Utdrag av kommuneplanen sin arealdel for området. Lokaliseringsområda er synt med omtrentlege rammer. n:\515\03\ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\ _rapport_skulelokalisering valestrand hauge docx Side 14 av 39

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer