Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. mai 2014 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen Svein Roar Strømstad for John Kappfjell Til stede Andre som møtte Arealplanlegger Lisa Skulstad Saksnummer 018/14-021/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 21 Møtebok Sak nr. Sakstittel 018/14 Delegasjonssaker 019/14 Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann 020/14 Planprogram for kommunalt forsøk med snøscooterløyper, kommunedelplan Grane kommune 021/14 Planprogram for kommunedelplan Trofors

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 21 DATO- 14/193 14/1680 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 018/14 Nærings- og naturforvaltningskomite Delegasjonssaker DNÆR. 030/14: Dispensasjon til Torstein Lund for bruk av snøscooter til vedhogst ved Simskaret Søknad fra Torstein Lund om dispensasjon for bruk av snøscooter på Statskog sin eiendom ved Simskaret i forbindelse med vedhogst innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt e. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 032/14: Dispensasjon til Randi Maråk for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte ved Stortjønna på Bæråsen Søknad fra Randi Maråk om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra Bruholen eller veien til Kappfjellsenderen til hytte ved Stortjønna innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Denne dispensasjonen gjelder også for Eivind Maråk. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises.

4 Side 4 av 21 Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 033/14: Tilskudd fra Grane Landbruksfond til Inge Johan Hansen (nydyrking, brannvarslingsanlegg og bruksutbygging) Inge Johan Hansen innvilges følgende tilskudd fra Grane Landbruksfond: Inntil kr ,- til nydyrking, inntil kr ,- til bruksutbygging og inntil kr ,- til brannvarslingsanlegg, i henhold til gjeldende Regler for Grane Landbruksfond. DNÆR. 034/14: Tilskudd fra Grane Landbruksfond til Sten Ruben Lund (nydyrking og bruksutbygging) Sten Ruben Lund innvilges følgende tilskudd fra Grane Landbruksfond: Inntil kr ,- til nydyrking og inntil kr ,- til bruksutbygging, i henhold til gjeldende Regler for Grane Landbruksfond. DNÆR. 035/14: Oppføring av enebolig på Vassbekkmoen, gbnr 49/336- Dan Ketil Hofstad og Lena Solvang, 8680 Trofors. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse det til oppføring av bolig på Vassbekkmoen, Trofors, gbnr 49/336 ihht søknad registrert her den , komplett Tiltakshaver: Dan Ketil Hofstad og Lena Solvang.. 2. Godkjenning av foretak for ansvarsrett. Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-3 gis det lokal ansvarsrett til: Firma: Dan Ketil Hofstad Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Dan Ketil Hofstad Fagområde: UTF, KUT: grunnarbeid, plassering av tiltak, tilkoblinger for vann og avløp og innvendig VVS. Tkl. 1. PRO: Innv.installasjoner VVS. Firma: Boligspesialisten as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Jørn Nevervei Fagområde: UTF, KUT: Betongarbeid, tiltak mot radon, tømrerarbeid, pipe og brannmur. Tkl. 1. PRO: Produksjon. Tkl. 1. Merknader: Uavhengig tredjepartskontroll må være på plass og godkjent av kommunen innen aktiviteter som berører de aktuelle arbeidsområder starter. Konsekvenser kan bli byggestopp fra kommunen og eller at kommunen ikke utsteder ferdigattest.

5 Side 5 av 21 DNÆR. 036/14: Søknad om tilaltelse, overbygg over terasse, gbnr 50/10- Unni Grundstad, 8680 Trofors Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 037/14: Rivning av brannskadet bolig og oppføring av ny bolig, gbnr 53/8- Jens Linerud og Mette Aune, 8680, Bogfjelldalen, Trofors 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse det til oppføring av bolig i Bogfjelldalen, gbnr 53/8 ihht søknad registrert her den , Tiltakshaver: Jens Linerud og Mette Aune. 2. Godkjenning av foretak for ansvarsrett. Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-3 gis det lokal ansvarsrett til: Firma: Næstby trevare as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Jeanette Storvik Fagområde: UTF, KUT: Tømrerarbeid, ventilasjon og tetthetsmåling. Tkl. 1. PRO: Produksjon. Tkl. 1. Ansvarlig søker for tiltak. Firma: Roger Nilsen as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Roger Nilsen Fagområde: UTF, KUT: Plassering av tiltak, radonsperre, grunn og betongarbeid og utv. VA arbeider. Tkl. 1. PRO: Produksjon. Tkl. 1. Firma: Mosjøen malerservice as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Jan Ivar Fløtnes Fagområde: UTF, KUT: Membran og tetting rundt sluk på våtrom. Tkl. 1.

6 Side 6 av 21 Firma: Radon 222 as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Per Erik Børstad Fagområde: Uavhengig tredjepartskontroll for tetthet og våtrom. Tkl. 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-1 godkjennes foretak som dekkes av sentral godkjenning. Firma: Namsskogan rør as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Sigurd Gjøra Fagområde: UTF, KUT: Innv. VVS. Tkl. 1. PRO: Produksjon. Tkl. 1. DNÆR. 038/14: Søknad fra Statskog om opprettelse av festetomter ved Majavatn Statskog SF gis samtykke til opprettelse av to festetomter på inntil 1,0 dekar på eiendommen gnr. 63 bnr. 1 ved Majavatn i Grane kommune, jfr. jordloven av , plan- og bygningsloven av og matrikkelloven av DNÆR. 039/14: Riving av brannskadd hus på Trofors, gbnr 50/137. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Merknader til vedtak. - Området skal ryddes for rivnings avfall og bygningsdeler som er forbundet med helse og miljøskade skal leveres til godkjent mottak. - Det påfaller utførende entreprenør og sikre stenging av vann i boligen. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 040/14: Rivning av eksisterende naust og oppføring av nye på Majavatn, gbnr 63/254- Oddvar Bekkevold, 8680 Trofors Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.

7 Side 7 av 21 Merknader til vedtak. Området skal ryddes for rivnings avfall og bygningsdeler som er forbundet med helse og miljøskade skal leveres til godkjent mottak. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 041/14: Fasadeendring - Jernbanevn. 2- Nils Kroken. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 043/14: Søknad om tillatelse i ett trinn. Telemast for nødnett i Forradaln, gbnr 74/1 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Ansvarlig søker og utførende: Technogaarden engineering resources as Tiltakshaver: Motorola solutions Norway as Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og 21-9.

8 Side 8 av 21 DNÆR. 044/14: Oppføring av driftsbygning i stor Fiplingdal, gbnr 69/21- Roger Nilsen, 8680 Trofors Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 045/14: Oppføring av værstasjon på Tosenfjell, gbnr 3/1- Statens vegvesen. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til oppføring av værstasjon, gnr. 3/1 ihht søknad registrert den 14. april Godkjenning av foretak: Med hjemmel i plan- og bygnings lovens 22-1 gis det ansvarsrett til firma med sentral godkjenning. Fagområder: SØK, UTF og KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Statens vegvesen region Nord DNÆR. 046/14: Renovering/tilbygg hytt v/gluggvatnet- Tor Henning Brennhaug, Ringvegen 6, 8680 Trofors. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse til tilbygg på fritidsbolig på Gluggvatnet, gbnr 44/1/12 ihht søknad registrert her den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: SØK, UTF og KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1. Tor Henning Brennhaug, Ringvegen 6, 8680 Trofors.

9 Side 9 av 21 DNÆR. 047/14: Tilbygg og heving av tak på enebolig, gbnr 50/149- Edmund Tuven, Vestersivegen 4, 8680 Trofors. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til ombygging og etablering av loft etasje på eksisterende bolig, gbnr 50/149 ihht søknad registrert her den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis det personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: SØK, UTF, KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Edmund Tuven, Granlivegen 14, 8680 Trofors DNÆR. 048/14: Tilskudd fra Grane Landbruksfond til Ronny Haustreis (bruksutbygging) Ronny Haustreis innvilges et tilskudd på kr ,- fra Grane Landbruksfond til bruksutbygging, i henhold til gjeldende Regler for Grane Landbruksfond. DNÆR. 049/14: Tilskudd fra Grane Landbruksfond til Nils Erling Sandnes (nydyrking, bruksutbygging, grøfting) Nils Erling Sandnes innvilges følgende tilskudd fra Grane Landbruksfond: Inntil kr ,- til nydyrking, inntil kr ,- til bruksutbygging og inntil kr ,- til grøfting, i henhold til gjeldende Regler for Grane Landbruksfond. DNÆR. 050/14: Oppføring av enebolig på Vassbekkmoen, gbnr 49/340- Tommy Eivindsen, Lyngvegen 19, 8680 Trofors. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det igangsettelses tillatelse til oppføring av bolig på Vassbekkmoen, Trofors, gbnr 49/340 ihht søknad registrert her den Tiltakshaver: Tommy Eivindsen. 2. Godkjenning av foretak for ansvarsrett. Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis det personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak.fagområder: SØK for prosjekt, UTF, KUT tømrer og betongarbeider tiltaksklasse 1.- Tommy Eivindsen, Lyngvegen 19, 8680 Rofors. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-3 gis det lokal ansvarsrett til: Firma: Tommy Nilsen A/S Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Tommy Nilsen Fagområde: UTF, KUT grunnarbeid. Tkl. 1. Firma: Dan Ketil Hofstad

10 Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Dan Ketil Hofstad Fagområde: PRO, UTF, KUT VVS installasjoner Tkl 1. Side 10 av 21 MERKNADER TIL VEDTAK/ MANGLER. I søknaden kommer det ikke frem hvem som er ansvarlig utførende på radon tiltak og uavhengig kontroll på tetthet og våtrom. Dette må kommunen ha i hende før aktiviteter som berører fagområder skjer. Dersom tiltakshaver unnlater å opplyse om dette vil kommunen ikke utstede ferdigattest og kan i tillegg gi mulkt. DNÆR. 051/14: Tilskudd fra Grane Landbruksfond til Pål Ove Wika (grøfting) Pål Ove Wika innvilges et tilskudd fra Grane Landbruksfond på kr ,- til grøfting, i henhold til gjeldende Regler for Grane Landbruksfond. Søknad om tilskudd fra Grane Landbruksfond til innkjøp av minilaster avslås, i henhold til Regler for Grane Landbruksfond. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-018/14 Delegerte saker tas til etterretning.

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 11 av 21 FE- 08/444 14/1420 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 019/14 Nærings- og naturforvaltningskomite /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann Vedlegg: Forslag til risiko- og sårbarhetsanalyse for Grane kommune Identifiserte fare- og ulykkesituasjoner i Grane kommune Forslag til brannordning for Grane kommune Sammendrag: Risiko og sårbarhet. I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens 9 skal kommunen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet i kommunen blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Analysen danner sammen med minimumskrav gitt av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen et grunnlag for å etablere en brannordning i kommunen. Som vedlegg til denne saken er det gitt nærmere utredninger om: Bakgrunn for gjennomføring av analysen med forutsetninger og begrensninger Organisering av arbeidet i forbindelse med analysen Brannvesenets oppgaver, plikter og muligheter Nærmere beskrivelse over anvendt metodikk iht. Norsk Standard Gjeldende minimumskrav fastsatt av forskrift vedr. organisering En oversikt over identifiserte fare- og ulykkessituasjoner med en tekstdel i analysen som beskriver de faktiske forhold i kommunen Kommunen skal videre dokumentere at plikten etter 9 blir oppfylt gjennom utarbeidelse av godkjent brannordning for kommunen. Denne dokumentasjonen (brannordningen) skal sammen med vedtatt risisko- og sårbarhetsanalyse oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brann- og redningstjenesten i kommunen er i motsetning til de andre nødetatene organisert med brannmannskaper som normalt har en hovedarbeidsgiver. Bruk av våre mannskaper utløser normalt økte driftsutgifter ved innføring av nye tjenester. Dette skyldes strenge krav til opplæring og øvelser innenfor beredskapsområdet. Det er således innenfor de etablerte økonomiske rammene en svært liten frihetsgrad til å påta seg andre oppgaver / gjøremål uten at enheten tilføres friske midler. Dette er forhold som kommunestyret må være bevisste på ved introduksjon av nye kostnadsdrivende oppgaver til brann- og redningstjenesten.

12 Side 12 av 21 Det er imidlertid et ufravikelig krav om at brannvesenets innsatspersonell skal inneha den nødvendige kompetansen i forhold til de oppgavene det er satt til å løse, samt være øvet / trent på de oppgavene brannvesenet er satt til å løse. Kommunen sitt beredskapspersonell har pr. dags dato ingen egne øvingsfasiliteter som tilfredsstiller dagens miljøkrav i forhold til utslipp. Vurdering: Risiko- og sårbarhetsanalysen har avdekt at det er behov for en del investeringer for at brannvesenet skal være optimalt utrustet til brann- og redningsoppgaver. Dette vil også medføre økte driftskostnader. Risiko- og sårbarhetsanalysen og brannordningen anbefales vedtatt slik den foreligger. Rådmannens innstilling: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

13 Side 13 av Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-019/14 Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 14 av 21 FE- 13/334 14/1477 Lisa-Renee Skulstad Saksnummer Utvalg Møtedato 020/14 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i Kommunestyret pkt. 1.9 f. Planprogram for kommunalt forsøk med snøscooterløyper, kommunedelplan Grane kommune Vedlegg: Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland Uttalelse fra Sametinget Uttalelse fra Voengel Njarke rbd, Per Westerfjell Uttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland Uttalelse fra Grane Bonde- og Småbrukarlag Uttalelse fra Hattfjelldal snøscooterforening, avd. Grane Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Sammendrag: Klima- og miljødepartementet har iverksett en ny forsøksordning for perioden som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. På bakgrunn av dette har kommunen begynt planprosessen og ferdigstilt et forslag planprogram som har vært ute til offentlig ettersyn. Utkast til planprogram for kommunalt forsøk med snøscooterløyper ble politisk behandlet hos Nærings- og Naturforvaltningskomiteen den Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Det ble varslet planoppstart for kommunedelplan for Grane kommune kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Forslag til planprogram ble sendt ut til offentlig ettersyn og høringsperioden satt til seks uker fra annonsedato. Det kom uttalelser fra 6 høringsinstanser samt interesseparter. Fylkesmannen i Nordland har avgitt flg uttalelse: Det følger av forsøksforskriften 3 at løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Grane kommune har valgt å varsle oppstart av en kommunedelplan for forsøk med snøscooterløyper. Det følges av planprogrammets pkt at endelig plangrense blir satt når løypenettet er fastsatt. Tidligere har det vært uttalt at tematisk kommunedelplan ikke kan benyttes i forsøket. På miljøkommune.no er det sagt at kommunen kan rullere kommuneplanens arealdel, men begrense tema, innspill og varsling til kun å gjelde spørsmålet om løypetrasé for snøscooter. Det settes ingen krav om at kommunen må gjennom fullstendig revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen må behandle traséforslag, eventuelt i alternativer, og fatte vedtak iht. forsøksforskriften. Høringen kan begrenses til å gjelde snøscootertraseen. I høringen legger kommunen fram det utsnittet av kommuneplankartet som er nødvendig for å ta stilling til traseen.

15 Side 15 av 21 Underliggende arealformål for å kunne se løypa i den sammenheng den skal vurderes i og for å gi mulighet til å ta stilling til om løypa er innenfor kravene i forskriften 4. Når traseen er vedtatt skal den fremgå av kommunens arealplan. Fylkesmannen påpeker viktigheten av en god lokal prosess med medvirkning fra ulike interessegrupper. Selv om kommunen tar i følge forslaget til planprogrammet sikte på å sette sammen en referansegruppe, er det viktig også at interessegrupper som ikke er representert i denne referanseegruppa blir involvert i prosessen. Videre utdyper Fylkesmannen at forskriften om kommunalt forsøk med snøscooterløyper er det formelle hjemmelgrunnlaget for saksbehandlingen og vedtak om snøscooterløyper. Forskriften fastsetter at kommunen skal angi løypene i plan, og når det skal fastsettes traseer for snøscooterløyper følges vanlige saksbehandlingsregler som følger av Plan- og bygningsloven, med unntak av en del unntak og særregler som følger av forskriften. Fylkesmannen referer videre til viktige punkter i planprogrammet som oppfattes skal være i tråd med forskriftens krav. Det anbefales og at i det videre planarbeidet at kommunen bruker forskriften slik den er vedtatt som grunnlag for de begrensinger som foreligger og hvilke hensyn som skal tas. Det bør om mulig unngås å legge løypetraseer i inngrepsfrie naturområder, samt under konsekvensutredning se hva som eventuelt kan være løypas virkning for de ulike utredningstema. For alle utredningstema må det gjøres et grundig arbeid slik at man får løypene best tilrettelagt for friluftsliv, naturmangfold, støy, reindrift og rasfare. Det legges stor vekt på reindrift, involvering av- og hensyn til reindriftsnæringa. Eventuelle innsigelser begrunnes av reindriftsfaglige hensyn. Samt kan også den totale effekten for reindriften i et reinbeitedistrikt være grunnlag for innsigelse mot et enkelt tiltak. Når det gjelder utredning av konsekvenser legger Fylkesmannen vekt på at løypene ikke vil utløse krav etter KU-forskriften. Likevel gjøres det oppmerksom på at forsøksforskriften 3. tredje ledd har flere utredningskrav som må oppfylles. I forhold til landbruket settes det krav iht. forskriftens 3. at det kan etableres løyper for snøscooter i snødekt utmark og på islagte vassdrag. Gjennom forsøket om samordning av statlige innsigelser som Nordland deltar i (fra 1. november 2013), er målsettingen å få en mer effektiv behandling av plansaker og bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det bes derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter i konfliktfylte saker før saken sendes på offentlig ettersyn. Sametinget har avgitt flg. uttalelse: Det registreres at reindrifta er listet opp plant interessene som er representert i plangruppa som skal opprettes. Sametinget forutsetter en reel og nær dialog med reindrifta i prosessen, i forhold til vedtak. Det er utarbeidet en planveileder av Sametinget, som kommunen anbefales å bruke i planarbeidet. Planveilederen inneholder konkretisering av hensyn som bør tas iht. naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Voengel Njarke rbd, Per Westerfjell har avgitt flg. uttalelse: Iht. forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper bør det tas inn som del av forskriften at deler eller hele løypestrekninger kan stenges ved behov for reindriften.

16 Side 16 av 21 Naturvernforbundet har avgitt flg. uttalelse: Naturvernforbundet har sendt inn sin innsigelse på grunnlag av Rana kommunes utkast til planprogram når det gjelder henvisninger. Naturvernforbundet mener at planarbeidet bør utsettes i påvente av at de juridiske spørsmålene rundt lovligheten av forsøket blir avklart i Stortinget og av Sivilombudsmannen. Stortingets utredningsseksjon konkluderer i brev av med at forsøksloven verken gir hjemmel til å innføre en slik forsøksordning med etablering av snøscooterløyper, etter til å utvide ordningen. Regjeringa sin parallelle oppstart med endring av Motorferdselsloven bekrefter også at forsøket ikke er reelt. Oppretting av skuterløyper for fornøyelseskjøring er da også i strid med formålet for Motorferdselsloven, ifølge Stortingets utredningsseksjon. Naturvernforbundet mener at kommunen har et selvstendig ansvar for at det ikke settes i gang ulovlig planarbeid med skuterløyper fornøyelseskjøring. Selv om Naturvernforbundet har sendt inn klage, registrerer de at planarbeidet er i full gang i kommunene på Indre Helgeland. Dette på bakgrunn av at forskriften ikke er gyldig før stadfesting av Kommunal, og moderniseringsdepartementet foreligger, og de stiller seg uforstående til prioriteringer kommuneadministrasjonene legger opp til. Hemnes, Rana, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner gjennomfører en samordnet planprosess om den nye forskriften. Men Naturvernforbundet kan ikke se at forskriften åpner for grenseoverskridende løyper. Hos kommunene legges det opp til felles løypenett og samordnet planprosess på tvers av kommunene, og her krever Naturvernforbundet at det skal gjennomføres en Regional Planprosess etter Plan- og bygningsloven. De mener fordelen med dette er at hos sivilsamfunnet blir det lettere å forholde seg til planprosessen, utprøving og evaluering. Naturvernforbundet har en rekke innspill på planprogrammet i sin helhet. Og gjennom planprosessen (3.1) nevnes det at det bør inneholde punkt med evalueringer og eventuelt punkt for avslutning av forsøket/avvikling av løypenettet. Videre i organisering av planarbeidet (3.2) er det en begrunnelse for Regional planprosess etter Plan- og bygningsloven, siden det i alle kommunene (Rana, Hemnes, Vefsn, Hattfjelldal og Grane) legges opp til felles løypenett. Det blir lettere for sivilsamfunnet å forholde seg til planprosessen, utprøving og evaluering. Grane Bonde- og Småbrukarlag har flg. uttalelse: Det er ikke åpenbart at det tas hensyn til næringsaktører som ulike grad benytter utmark som arena blir ivaretatt Det er ulike satsinger på nisjenæringer i Grane i tilknytning utmark. Noen vil få fordeler i sine næringer av snøscooterløypene ved salg av sine produkter/tjenester, mens hos andre aktører betinger en tilnærmet urørt natur for sin næringsutøvelse. Opprettingen av snøscooterløyper t.o.m støyforurensning fra løyper ha stor negativ innvirkning. Det bes om at alle næringer blir likestilte, med mulighet for å bli hørt i den videre planprosessen. Grane Bonde- og Småbrukarlag ønsker at det skal være en representant fra landbruksnæringa i referansegruppa, og da enten fra Grane Bonde- og Småbrukarlag eller Grane Bondelag. Hattfjelldal Snøscooter forening, avd. Grane har flg. uttalelse: Scooterforeningen ber om å få to representanter da én blir for lite i referansegruppa. Grunnen til dette er at det er stor interesse i etablering av løypetraseer og at det er viktig at foreningen er godt representert i planarbeidet. Helhetlig syns Snøscooter foreningen det er bra planprogram for videre gjennomføring i planprosessen for etablering av snøcooterløyper i Grane.

17 Side 17 av 21 Vurdering: Mottatte innspill tas til etterretning og vil bli tatt hensyn til i den videre planprosess. Det vil skje en fortløpende evaluering i følgende planarbeid, forslag til løypetrasé og når eventuelt løypene er i drift. Tidsrammen for forsøket strekker seg til 2018 slik at evalueringen vil vare frem til forsøkets avslutning. Kommunen legger opp til god dialog og ryddig samt effektiv planprosess. Det er i kommunens interesse at alle parter som er berørte blir hørt og det blir gjort vurderinger der både fornøyelseskjøring for snøscooterløyper, miljø og samfunn tas hensyn til. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens og og Lov om offentlig forvaltning (forsøksloven) vedtas Planprogrammet for kommunalt forsøk for Snøscooterløyper i Grane kommune Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-020/14 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens og og Lov om offentlig forvaltning (forsøksloven) vedtas Planprogrammet for kommunalt forsøk for Snøscooterløyper i Grane kommune.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 18 av 21 FE- 14/119 14/1658 Lisa-Renee Skulstad Saksnummer Utvalg Møtedato 021/14 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i Kommunestyret pkt. 1.9 f. Planprogram for kommunedelplan Trofors Vedlegg: Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune Sammendrag: Utkast til planprogram for kommunedelplan Trofors har vært på høring i tiden 14. april 23. mai Vedtak om varsel om planoppstart og offentlig ettersyn ble politisk behandlet av Næringsog Naturforvaltningskomiteen Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune har avgitt uttalelse. Fylkesmannen i Nordland har flg. uttalelse: Det legges stor vekt i miljø- og planfaglig forhold der Fylkesmannen mener forslaget til planprogrammet er et godt utgangspunkt som kan utvikles mer før det fastsettes endelig. Utbyggings- og utviklingsbehov skulle det ha vært mer om, i gjennom et arealregnskap som viser tilgjengelige tomter til ulike formål i planområdet i tilliggende områder. I tillegg regne ut behovet for utbygging basert på befolkningsutviklingen i området (bør det bygges eldreboliger, ungdomsboliger, rekkehus/eneboliger). Hvis det er umulig å dokumentere og begrunne utbyggingsarealer kan det være vanskelig å vurdere konsekvensene av 0-alternativet (ikke utbygging). For naturmangfoldet vil dette være minst konfliktfylt, men dette vil også gjøre det utfordrende å begrunne nye utbyggingsforslag iht. miljørettsprinsippene som er fastsatt i Naturmangfoldloven kap.ii og krav til valg av riktig alternativ etter lovens 12. Det bør gjøres rede for at kunnskapsgrunnlaget for hvert tema som skal utredes i planprogrammet konkretiseres. Kunnskapsgrunnlaget bør også kvalitetssikres. I planprogrammet mangler det flg. tema som: Forurensing (støy, bl.a. som følge av framtidig omlegging av E6), barn- og unges oppvekstmiljø/nærmiljø og beredskap og ulykkesrisiko (flom) bør tas med. Fylkesmannen påpeker samtidig at det er vesentlig og positivt at det i planprogrammet går frem at offentlig atkomst til og langs Vefsna og bevaring av opplevelseskvaliteter er tatt inn som viktige tema i planlegginga. Det henvises til at det langs Vefsna bør være en nærmere kartlegging av den funksjonelle kantsonen som skal være i tråd med Regional Plan for Vefsna. I området tett ved bebyggelsen i Trofors er det områder som er klassifisert som svært viktig og viktige naturtypelokaliteter. Det går også fram at det er et deponi i området, etter tidligere treimpregneringsvirksomhet. Opplysninger om registreringer av sårbare arter vil Fylkesmannen kunne bidra med.

19 Side 19 av 21 Landbruksfaglig innspill: Trofors ligger sentralt i Grane kommune og det er viktige jordbruksarealer i nærheten av bebyggelsen. Det bør være et mål med planarbeidet å ikke bidra til nedbygging av disse jordbruksarealene, særlig dersom arealene har stor verdi for eksisterende bruk eller er av svært god kvalitet i forhold til jordsmonn og/eller arrondering. I planprogrammet er ikke jordvern/landbruk et utredningstema som er foreslått konsekvensutredet, og det bes om at dette blir et eget utredningstema. Dersom planområdet også har større skogplantingsarealer, bør skogbruk utredes i tillegg. Av tidligere erfaringer ser Fylkesmannen at konsekvensutredninger på kommuneplannivå ikke inneholder den informasjon som menes er nødvendig for både Fylkesmannen og politikerne i kommunen kan ta gjennomtenkte valg ved konfliktfylte utbyggingsområder. Konsekvensutredningen bør inneholde flg: For det enkelte utbyggingsområde: 1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert. Som for det enkelte utbyggingsområde kan også dette gjerne fremstilles i tabellform. 2. Oversikt over hvilke konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift (ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så lite at det ikke gir grunnlag for videre drift). Denne kunnskapen er ofte utelatt i konsekvensutredningene, men er viktig for å kunne veie interesse opp mot hverandre For planen som helhet: 1. Oversikt over totalt antall dekar jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert. Som for det enkelte utbyggingsområde kan også dette gjerne fremstilles i tabellform. 2. En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende jordvern, produksjonssøkning innen landbruket og sikring av fremtidig matproduksjon. Det bør altså være en sammenheng mellom kommunens strategi for bevaring av kommunens jordressurser, bidrag til økt matproduksjon og den foreslåtte arealplanen. Konsekvensene av kommunedelplanen bør også ses i sammenheng med hele kommunens arealbruk. 3. Forslag til avbøtende tiltak med juridisk bindende planbestemmelser der dette er hensiktsmessig. Også dette erfarer Fylkesmannen ofte mangler i plansaker fra kommunene. Fylkesmannen nevner også at nye gang- og sykkelveier som ikke er planavklart tidligere gjennom plan- og bygningslovsprosesser, må konsekvensutredes. Selv om nye traseer er vedtatt gjennom eksempelvis en temaplan, vil en utbygging kreve plan- og bygningslovsbehandling. Nye gang- og sykkelveier bør synliggjøres i plankartet. Reindriftsfaglig innspill: Jillen-Njaarke og Voengelh-Njaarke er to reinbeitedistrikt som berøres av kommunedelplanen. Involvering av reinbeitedistriktene i planprosessen er viktig slik at man unngår eventuelle konflikter med reindrift. Ved medvirkning fra reindriften kan kommunen definere viktige reindriftsområder i planområdet, og unngå konsekvenser for disse. Samisk natur- og kulturgrunnlag skal utredes som eget tema. Planens konsekvenser for reindrift må dermed beskrives og vurderes.

20 Side 20 av 21 På bakgrunn av eventuelle innsigelser fra reindriftsfaglige hensyn vil Fylkesmannen ved offentlig ettersyn vurdere kommunens plan. Det er i første rekke tiltakets effekt på reindriftens særverdiområder som utgjør eventuelle innsigelser. Grunnlag for innsigelser mot et enkelt tiltak kan også være den totale effekten for reindriften i reinbeitedistriktet. Det må gjøres en helhetlig vurdering av virkningene alle alle inngrep i et reinbeitedistrikt sammen med det nye inngrepet. Føre-var-prinsippet må legges til grunn og belyses i saksbehandlingen. Fylkesmannen minner om at Nordland er fra den 1.november 2013 deltager i et treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Målet er å få en mer effektiv behandling av plansaker samt bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. For mer info les hele uttalelsen fra Fylkesmannen i vedlegget. Nordland Fylkeskommune har avgitt uttalelse etter høringsfristen, og blir derfor ikke kommentert. Vurdering: Administrasjonen vil på bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen gjøre endringer på planprogrammet slik at alle tema som belyses som viktige for konsekvensutredningen tas med i den videre planprosessen. Tema som bl.a. knyttes opp mot landbruk og reindrift er svært viktig i Grane kommune, og særlig nærliggende Trofors. Å føre opp et såkalt arealregnskap ut i fra befolkningsutviklinga og opp mot konsekvensutredninger som f. eks naturmangfold er viktig for den videre prosessen for hva som av areal enten skal frigjøres eller nyttiggjøres. Dette vil også gjøre det enklere å måle verdiene og sammenligne eventuelle konsekvenser opp mot hverandre. Rådmannens innstilling: Utkast til planprogram for kommunedelplan Trofors vedtas med endringer iht. innspill fra høringsinstansene. Jfr. Plan- og bygningslovens kapittel Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-021/14 Utkast til planprogram for kommunedelplan Trofors vedtas med endringer iht. innspill fra høringsinstansene. Jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 11.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen kommer og orienterer om siste nytt i E6-saken.

09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen kommer og orienterer om siste nytt i E6-saken. Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: 09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 19. Møtedato: 24.04.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 19. Møtedato: 24.04.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 24.04.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 16. april

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M81 Arkivsaksnr.: 12/4457-4 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN Rådmannens

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 24. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 24. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Grane kommune Side 1 av 24 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 04.02.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Uttalelse ved oppstart - Kommunedelplan for forsøk med snøscooterløyper - Rana kommune

Uttalelse ved oppstart - Kommunedelplan for forsøk med snøscooterløyper - Rana kommune Rana kommune postmottak@rana.kommune.no Saksb.: Hanne M. K. Hanssen e-post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2014/1579 Deres ref: Vår dato: 02.04.2014 Deres dato: Arkivkode: 421.3 Uttalelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 08.10.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 08.10.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. oktober

Detaljer

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling.

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side av 5 FE- 9/9 / Tone Larsen.. Saksnummer Utvalg Møtedato Nærings- og naturforvaltningskomite.. / Kommunestyret.. Jfr. delegasjonsreglement for,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: Kl. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Anbjørn Brennhaug Inger Lise Fløtnes Til stede

Detaljer

Ordinært møte starter

Ordinært møte starter Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Nærings- og naturforvaltningskomite Kommunestyresalen 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:00 POLITIKEROPPLÆRING 11:00 Lunsj 11:30 Ordinært møte starter Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Møtetid: 18:00. Åse Granmo. Lyder Sund, Siri Stabbforsmo. Teknisk/Næringssjef Arne Martin Husby Svein Roar Strømstad Sak 008/14

Møtetid: 18:00. Åse Granmo. Lyder Sund, Siri Stabbforsmo. Teknisk/Næringssjef Arne Martin Husby Svein Roar Strømstad Sak 008/14 Grane kommune Side 1 av 27 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 12.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.05.2016. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.05.2016. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring) 3. mai 2016 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om de foreslåtte saksbehandlingsreglene for etablering av snøscooterløyper Av Eivind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

POLITIKEROPPLÆRING Plan- og Bygningsloven (ca. 1 time)

POLITIKEROPPLÆRING Plan- og Bygningsloven (ca. 1 time) Side 1 av 33 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS!! POLITIKEROPPLÆRING Plan- og Bygningsloven (ca.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Side 1 av 23 Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06.

Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 14/4272 Jan Inge Helmersen 16.06.2014 Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018 Utvalg

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 08.05.2014,kl. 09:00 14.40 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2014-2018 for Åsnes kommune. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Åsnes formannskap,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30 Medlemmer: AP Helene K. Slettbakk (representant) SP Kjetil Sjåvik (representant)

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2014 Fra kl: 14.00 Til kl: 14.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 20.10.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 99/14 Til saknr.: 105/14 Av utvalgets

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 25. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 25. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 25 Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram.

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/25 10.06.2014 Planutvalet 14/90 19.06.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/235-32 Saksbeh.: Lars Gangsei, Avdelingsingeniør Avdeling: Plan- og næringsavdelinga

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 15/48 Til saksnr. 15/66 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 09.09.2014 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene 063/14-077/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Møtetid: 09:00 12:00. Oddvar Aaslid, John Kappfjell. Lyder Sund, Svein Roar Strømstad. Teknisk / Næringssjef Tone Larsen

Møtetid: 09:00 12:00. Oddvar Aaslid, John Kappfjell. Lyder Sund, Svein Roar Strømstad. Teknisk / Næringssjef Tone Larsen Side 1 av 30 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 21.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 40. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtedato: 11.01.2012. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 40. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtedato: 11.01.2012. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 40 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 11.01.2012 Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. januar 2012 Møtetid: 09:00 Fraværende representanter

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer