Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e."

Transkript

1 Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober 2012 Fraværende representanter John Kappfjell Møtende vararepresentanter Svein Roar Strømstad Til stede Andre som møtte Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Saksnummer 034/12-038/12 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 23 Møtebok Sak nr. Sakstittel 034/12 Referatsaker 035/12 Delegasjonssaker 036/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealedel vedr. oppføring av hytte på Tosenfjellet 037/12 Dimensjonering av røykdykkernivå i Grane kommune. Fra nivå 0 til nivå /12 Kjøp av tomt for oppsetting av driftsbyggning i Aspveien på Majavatn.

3 Side 3 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/361 12/3664 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 034/12 Nærings- og naturforvaltningskomite Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/3447 I Åge Sørensen Kommuanl grådighet 2 12/3519 I Skogstad Ole Christian Innspill ved oppstart av detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak - 38/2 - Grane 3 12/3520 I Hansen Stein 12/ Varsel om oppstart av reguleringsplan for massetak ved Laksfors gbnr. 38/2 i Grane kommune 4 12/3582 I Mattilsynet Bekreftelse på etterkommet vedtak og vedtak om pålegg med ny frist 5 12/3596 I Mattilsynet Bekreftelse på etterkommet vedtak og vedtak om pålegg med ny frist 6 12/3597 I Mattilsynet Vedtak om pålegg med ny frist og spesifiseringer 7 12/3598 I Mattilsynet Rapport med varsel om vedtak om pålegg 8 12/3630 I Mattilsynet Rapoort om vedtak om godkjenning av Fiplingdal kommunale vannverk og varsel om vedtak om gebyr 9 12/3629 I Mattilsynet Vedtak om pålegg med ny frist og bekreftelse på etterkommet tiltak Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-034/12 Referater/meldinger tas til orientering.

4 Side 4 av 23

5 Side 5 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/360 12/3663 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 035/12 Nærings- og naturforvaltningskomite Delegasjonssaker DNÆR. 126/12: Fradeling av eiendom - GBNR 65/65 - Lilllian Kvannli til GBNR 65/4 Klaus Kvannli - Fiplingvatnet Vurdering med hensyn til Plan- og bygningslov/matrikkelloven Det godkjennes fradeling av eiendom i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 133/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning- tomt i arealplan - Viggo Stabbforsmo til Geir Flakken - Fiplingvatn GBNR 66/5 Vurdering med hensyn til Plan- og bygningslov/matrikkelloven Det godkjennes fradeling i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 135/12: Rekivisjon av deling og oppmålingsforretning - Innløsing festetomt - GBNR 61/1 Kappfjellien - Statsog til Olav Jensen Vurdering med hensyn til Plan- og bygningslov/matrikkelloven Det godkjennes fradeling i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 143/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fradeling av fritidstomt - Statskog til Johan P. Bogfjelldal - GBNR 44/1 Gluggvatnet Det godkjennes fradeling i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 144/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fradeling av hyttetomt - Statskog til Paul Kvitfjell - GBNR 44/1 Gluggvatnet Det godkjennes matrikulering av punktfeste i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7

6 Side 6 av 23 DNÆR. 152/12: Rekvisisjon av oppmålsforretning - fradeling av eiendom - fritidstomt - Midttun hyttefelt GBNR - Fiplingdal - Viggo Stabbforsmo til Veronica Stabbforsmo Vurdering med hensyn til Plan- og bygningslov/matrikkelloven Det godkjennes fradeling i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 153/12: Søknad om tilskudd til forprosjekt vedr. biovarmeanlegg på Trofors 1. Grane Næringsutvikling AS org.nr innvilges et tilskudd på kr ,- til delfinansiering av forprosjekt vedr. etablering av et biovarmeanlegg på Trofors. Tilskuddet belastes kommunalt næringsfond Tilsagnet forutsetter at tiltaket blir gjennomført iht. søknaden. 3. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 4. Tilskuddet kan utbetales når prosjektet er dokumentert gjennomført. DNÆR. 154/12: Rivning og rydning etter brannskade på bolighus på Majavatn, gbnr 63/14- Helgeland byggekontroll as 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse til riving av brannskadd bolig på Majavatn, gbnr 63/14 ihht søknad registrert den Godkjenning av foretak: Med hjemmel i 22-3 i Plan- og bygningsloven gis det ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak: Firma: Helgeland byggekontroll A/S Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Arnor Breimo Kontroll og ansvarsområder: ansvarlig søker, utførende og kontroll utførelse i tiltakskl. 1. DNÆR. 155/12: Oppføring av driftsbygning/garasje i fiplingdal, Bruholn, gbnr 70/4- Ronny Hundal, Fiplingdal, 8680 Trofors. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 b, driftsbygning i landbruk, godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt ihht søknad registrert her den 28. august Vedtaket omfatter også rivning av eldre bygning på byggeplassen. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygn.lovens

7 Side 7 av og DNÆR. 156/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning -Fradeling av fritidstomt GBNR 45/1 - Haustreis - Ernst Haustreis til Willy Drevland Det godkjennes matrikulering av punktfeste i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 157/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Innløsing av GBNR 67/6/3 - Fradeling av fritdstomt - Filplingvatn - Herleik og Siw Benjaminsen Det godkjennes fradeling av fritidstomt på 1,1 DAA i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 158/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fradeling av fritidstomt - Midttun Hyttefelt - GBNR 66/5 - Viggo Stabbforsmo til Anny Valskrå Vurdering med hensyn til Plan- og bygningslov/matrikkelloven Det godkjennes fradeling av fritidstomt i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 159/12: Oppføring av garasje på Vassbekkmoen, gbnr 49/319- Øystein Olsen, Vassbekkveien 33, 8680 Trofors. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes søknaden og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygn.lovens 20-2 og DNÆR. 162/12: Søknad om etablering av reingjerde på strekningen Sefrivasselv- Holmvassåsen Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-3 bokstav c 2 fritas tiltaket søknadsplikt og tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygningsloven

8 Side 8 av og DNÆR. 164/12: Søknad om ferdigattest- Minikraftverk i Svartvasselva, gbnr 77/1- Frank Pedersen, 8680 Trofors. Med hjemmel i plan- og bygningslovens gis det ferdigattest på gnr 77, bnr 1. Ferdigattesten viser at omsøkte tiltak er utført i samsvar med søknad og gjeldende regler. Ferdigattesten løser også involverte fra ansvar i byggesaken og Grane kommune anser saksbehandling som avsluttet. DNÆR. 166/12: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunn til veg/grunneiendom - Hans Pedersen til Gyda Pedersen - Fjellbekkmoen GBNR 83/14 Det godkjennes matrikulering av punktfeste i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og Matrikkellovens Kap 3 og 7 DNÆR. 167/12: Søknad om fradeling av to hyttetomter på eiendommen Haugen gnr. 69 bnr. 3 Siri og Tor Stabbforsmo gis samtykke til fradeling av produktiv skogsmark til to hyttetomter à inntil 1,7 dekar på eiendommen Haugen gnr. 69 bnr. 3. Det er et vilkår at Siri og Tor Stabbforsmo gir skriftlig adkomstrett fra Fv. 273 og frem til hyttetomtene. Jfr. jordlovens 12, plan- og bygningslovens 20-1 m og matrikkellovens kap. 3 og 7. DNÆR. 168/12: Dispensasjon til Frode Lian for bruk av snøscooter til leiekjøring ved Tomasvatn Søknad fra Frode Lian om dispensasjon for leiekjøring i hytteområdet ved Tomasvatn og Majavatn, og fra Tomasvatn til Jengelen i Grane kommune innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt a. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Det skal ved kontroll kunne dokumenteres at bruken av snøscooter gjelder oppdrag i forbindelse med hytteservice. Rapporteringsskjema for ervervskjøring skal leveres kommunen innen 15. mai All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, og evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig.

9 DNÆR. 169/12: Utvidelse av Trixie Kebab & Pizza AS, gbnr 49/146- Rahim Delal, 8680 Trofors Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Side 9 av 23 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygn.lovens 20-2 og DNÆR. 170/12: Dispensasjon til Ole-Jonny Johansen for bruk av snøscooter til leiekjøring i Fiplingdal Søknad fra Ole-Jonny Johansen om dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med leiekjøring i Fiplingdal i Grane kommune innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt a. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Det skal ved kontroll kunne dokumenteres at bruken av snøscooter gjelder oppdrag i forbindelse med hytteservice. Rapporteringsskjema for ervervskjøring skal leveres kommunen innen 15. mai All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, og evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 NNF-035/12 Delegerte saker tas til etterretning. Side 10 av 23

11 Side 11 av 23

12 Side 12 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato GBNR-59/1 12/285 12/3626 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 036/12 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealedel vedr. oppføring av hytte på Tosenfjellet Vedlegg: Kart Sammendrag: Statskog SF søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med at Brønnøysund Turlag ønsker å bygge en turistforeningshytte ved Steinhytta på Tosenfjellet. Statskog SF har gitt Brønnøysund turlag samtykke til dette såfremt at det kan innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Planstatus for det aktuelle området er iht. kommuneplanen LNF-område uten bestemmelse om spredt bebyggelse. I disse områdene er landbruk-, natur- og friluftsinteressene så viktige at det her ikke vil bli tillatt oppført ny bolig eller fritidshus som ikke har tilknytning til stedbunnen næring. Det vil derimot bli oppfordret til bevaring og restaurering av eksisterende bygninger og bygningsmiljø. Brønnøysund Turlag ønsker å bygge en 25 m² stor turistforeningshytte med fire sengeplasser ca meter fra Steinhytta. Planen er at hytta skal være et lite krypinn for de som går på ski og går toppturer i området om vinteren. Dessuten vil hytta ligge såpass nært vei at den vil være et utgangspunkt for dagsturer i hele området om sommeren. Det er også planen at hytta skal være låst med Den norske turistforenings nøkkel (DNT-nøkkel), men at det likevel skal være mulig for ikke-medlemmer av DNT å låne nøkkel på angitte steder i Grane og Brønnøy. Brønnøusund Turlag har ønsket å bygge flere små hytter i Lomsdal Visten nasjonalpark og i nærheten av grensene til parken, men dette blir ikke realisert bla. pga. at reindriften ikke ønsker dette. Brønnøysund Turlag uttaler at de har respekt for at reindriften får drive sin næring, men håper at dette ikke er ensbetydende med at DNT-foreninger ikke har mulighet til å bygge hytter i LNF-områder med byggeforbud. Brønnøysund Turlag uttaler også at DNT-hytter ikke kan ligge i regulerte hyttefelt, men de er positivt innstilt til tilpassninger i forhold til reindriften dersom de får muligheten til å bygge en hytte på Tosenfjellet.

13 Saken har vært på høring til Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen i Nordland. Nordland Fylkeskommune har avgitt flg. uttalelse: Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av turistforeningshytte. Hytta som planlegges vil bli på ca. 25 kvm og vil bli oppført nært Steinhytta, som er ei åpen hytte og turmål i dag. Ei hytte som er tilgjengelig for allmennheten vil kunne forsterke friluftsformålet i LNF-området. Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. Den omsøkte hytta planlegges lokalisert meter fra Steinhytta. Det opplyses i høringsbrevet om at dette er en gammel hytte bygget av stein, som ble oppført i forbindelse med bygging av telefonlinje mellom kyst og innland for svært lenge siden. Steinhytta eies av Statskog. På står det at hytta trolig ble bygd av telegrafverket i 1869, da den første telegraflinja over fjellet ble bygget. Her fremgår det videre at Steinhytta ble restaurert i 1988, og at den i dag fremstår tilnærmet lik den opprinnelige. Byggeår og historie fremstår som usikre opplysninger, men vi oppfatter det som om hytta potensielt kan ha stor kulturminneverdi, om enn noe avhengig av hvor kulturminnefaglig korrekt gjenoppbyggingen har blitt gjennomført. Kulturminneverdien bør vurderes. Dersom Steinhytta vurderes til å ha stor kulturminneverdi, bør dette danne premisser for lokalisering og utforming av en eventuell ny hytte. Skulle kommunen velge å innvilge dispensasjonssøknaden, anbefales det at det stilles vilkår om en plassering og (neddempet) utforming av nybygget som gjør at dette blir godt tilpasset og ikke får en uheldig visuell effekt i forhold til opplevelsen av Steinhytta. Det vises for øvrig til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner jf. kulturminnelovens 8 andre ledd. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. Reindriftsforvaltningen i Nordland har avgitt flg. uttalelse: Reindriftsforvaltningen kan opplyse om at det aktuelle tiltaket ligger i Voengelh-Njarke reinbeitedsitrikt i et område som er svært viktig for distriktet. Området brukes som reinbeite fra senvinter/tidlig vår og til sen høst. I dette ligger både kalvingsland på våren hvor reinen er svært var for forstyrrelser, og parringsland på høsten. Etter hva vi kan se av kart vedlagt søknaden er hytta også tenkt plassert slik at den komme i direkte konflikt med trekk og flyttlei som går gjennom området. Bortsett fra dette er ikke det største problemet for reindrifta selve hytta, men den økte ferdselen som en slik hytte vil føre med seg. Forstyrrelser som følge av økt ferdsel vil være svært negativt for reindrifta og reinens behov for ro deler av året. Distriktet opplyser at de opplever en stor økning av ferdselen i dette området, og frykter konsekvensene av ytterligere tiltak som trekker folk til området. Side 13 av 23

14 På bakgrunn av dette er det Reindriftsforvaltningens klare anbefaling at det ikke bør gis dispensasjon fra kommuneplanens arealadel for oppføring av den omsøkte hytta, og vi viser i den forbindelse til Pbl. 19-2, 4. ledd. Ingen av de andre høringsinstansene har avgitt uttalelse. Vurdering: Saken skal behandles etter Plan- og bygningslovens (Pbl.) kap 19, og myndigheten til å gi dispensasjon tillegger kommunen. Side 14 av 23 Iht. høringsuttalelsene er det interessemotsetninger mellom friluftslivet og reindriften i dette området. En ny hytte med overnattingsmuligheter i dette området vil uten tvil være et positivt tiltak for tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av friluftslivet. Tiltaket vil meget sannsynlig medføre økt ferdsel i området både sommer og vinter, og dette er ikke ønskelig pga. reindriftas bruk av området. Dessuten representerer den gamle Steinhytta også et viktig kulturminne, og det kan derfor vurderes om verdien av dette kulturminnet forringes ved en eventuell oppføring av en ny liten hytte i nærheten av den gamle Steinhytta. Iht. uttalelsen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland er dette et viktig reinbeiteområde omtrent hele året. Dette gjelder både kalvingsland, parringsland, beiteområde og trekklei. Reindriftsforvaltningens anbefaling er at det ikke bør gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av den omsøkte hytta og viser til lovteksten i Pbl. 19-2, 4. ledd.: Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Konklusjonen i denne saken blir at det ikke bør gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av en ny hytte pga. reindriftsinteressene i området. Rådmannens innstilling: Statskog SFs søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av en ny hytte ved Steinhytta på Tosenfjellet i Grane kommune avslås. Dette begrunnes med at dette området i Voengelh-Njarke reinbeitedistrikt er svært viktig for reindriftas virksomhet. Jfr. Plan- og bygningsloven av Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Forslag fra Raymond Fagerli og Svein Roar Strømstad: Statskog SFs søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av en ny hytte ved Steinhytta på Tosenfjellet i Grane kommune innvilges: Begrunnelse: 1. Grane kommune er en FYSAK-kommune, og det blir på alle hold motivert / stimulert til økt fysisk aktivitet. Ei slik hytte vil gi økte muligheter for å bruke fjellområdet, spesielt for familier med barn.

15 Side 15 av Hytta bygges som ei DNT-hytte. Vi har ingen hytter i vårt distrikt med DNT-status, og ser på at denne hytteetableringen vil øke interessen for våre fantastiske turområder. 3. Dersom steinhytta skulle vise seg å ha kulturminnestatus vil kommunen ha strenge krav til den nye hyttas fasade. 4. Tomta det søkes om ligger i et av få populære utfartsområder i Grane som ikke har vernestatus av noe slag. 5. Hytta er ei åpen hytte, til bruk for allmennheten. Forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme NNF-036/12 Statskog SFs søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av en ny hytte ved Steinhytta på Tosenfjellet i Grane kommune innvilges: Begrunnelse: 1. Grane kommune er en FYSAK-kommune, og det blir på alle hold motivert / stimulert til økt fysisk aktivitet. Ei slik hytte vil gi økte muligheter for å bruke fjellområdet, spesielt for familier med barn. 2. Hytta bygges som ei DNT-hytte. Vi har ingen hytter i vårt distrikt med DNT-status, og ser på at denne hytteetableringen vil øke interessen for våre fantastiske turområder. 3. Dersom steinhytta skulle vise seg å ha kulturminnestatus vil kommunen ha strenge krav til den nye hyttas fasade. 4. Tomta det søkes om ligger i et av få populære utfartsområder i Grane som ikke har vernestatus av noe slag. 5. Hytta er ei åpen hytte, til bruk for allmennheten.

16 Side 16 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/39 12/3656 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 037/12 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.5.7 Dimensjonering av røykdykkernivå i Grane kommune. Fra nivå 0 til nivå 1. Bakgrunn Vår Risikovurdering og behovsvurdering av dimensjonering av brannvesenet i Grane er fra Den danner bakgrunn for at vi har en bemanning på 20 i brannvesenet og at vi er plassert på såkalt røykdykkernivå 0. Det betyr at vi ikke har røykdykkere. I praksis har vi en røykdykkerinnsats, som både trenes, undersøkes helsemessig og lønnes som røykdykkere, For å vise at vi har den innsatsen, og for å forsikre mannskapet om at Grane kommune tillater at mannskap opptrer som røykdykkere, så bør Brannordningen fra 1998 endres. I hht Brannordningen fra 1998, kapittel E, har vi følgende bemanning: Utrykningsledere: 4 Brannkonstabler: 16 Røykdykkere: 0 I 1998 var begrunnelsen for å ikke ha røykdykkere, at det kreves flere øvelser på særskilt øvelsessenter. Vi kan ha 16 totalt jfr forskriften, men det ble i 1998 satt 20 pga at ingen er fast ansatt og mange er borte dagtid / helger, samt feriereiser. Til orientering skal hele ordningen og risikovurdering revideres, men det ser ikke administrasjonen ressursmessig mulighet til enda. Arbeider er utsatt i flere år, i påvente av utbedringen av E6 og intensjonen om ulykkesreduksjon. Andre forhold som påvirker planen, ansees som relativt uendret fra Lovhjemmel: Brann- og eksplosjonsvernloven, 9. Etablering og drift av brannvesen Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor.

17 Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet; 4-9. Røyk- eller kjemikaliedykking Side 17 av 23 Før røyk- eller kjemikaliedykking iverksettes, skal utrykningsleder eller røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røyk- eller kjemikaliedykkere og tilstrekkelig utrustning være ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være vurdert. Vurdering: I brannvesenet i dag er det 6 røykdykkere. Grane kommune har satt krav til at de deltar på X antall øvelser pr år for å utøve røykdykkerinnsats. Dersom de ikke deltar på øvelsene, skal de heller ikke brukes som røykdykkere. Dersom det skal utføres innsats i brennende bygg, skog, biler og lignende, skal det til enhver tid være minimum 3 røykdykkere til stede; 1 leder som står ute og koordinerer, 2 som kan gå inn i situasjoner med røykdykk. Møter det opp under 3, skal vi ikke gå inn i brennende eller røyklagte objekt. Fra Direktoratet for sivilt beredskaps veiledningsmateriell: NIVÅ 0 Innsats uten røykdykking, men arbeid i røykfylt atmosfære hvor personlig verneutrustning inkludert åndedrettsvern er beskyttelse mot å bli eksponert for brannrøyk. Innsats på nivå 0 er forbundet med liten fare for innsatsmannskapene dersom generelle rutiner og instrukser for innsats følges av alle involverte. NIVÅ 1 Innsats med ett røykdykkerpar. Dette krever at innsatsen er planlagt ut fra et minimum på fire innsatsmannskaper; to røykdykkere, en utrykningsleder og en pumpekjører. Utrykningsleder vil i de aller fleste tilfelle lede, og være sikringsmann for røykdykkerne, mens pumpekjøring ofte utføres av sjåføren. Det er imidlertid det enkelte brannvesen som selv bestemmer hvordan innsatsen på et brannsted skal organiseres. (Nivå 2 er for de med større styrke og flere røykdykkerpar.) Ved utrykning av våre frivillige mannskaper, vet vi aldri hvorvidt det møter opp tilstrekkelig mange røykdykkere til å utføre en røykdykkerinnsats. Derfor ble dette med nivå-plassering tatt opp med Vefsn kommune da brannsjefen i Vefsn også ble brannsjef i Grane. Vi vurderte det da for 2 år siden og fortsatt ha nivå 0. Brannsjefen i Vefsn mener vi nå kan sette nivå 1 på vår røykdykkertjeneste. Grane og Vefsn har et vel fungerende samarbeid om øvelser, både for brannkonstabler og røykdykkere. Vefsn har eget treningsomrøde for røykdykkere og de både godkjenner og øver vårt mannskap. Konklusjon Vi anser det som riktig og nødvendig å ha røykdykkerinnsats i Grane. Det er lange avstander til nabokommunene med røykdykkere og våre mannskaper er motiverte og godt øvet. Brannordningen anbefales endret til nivå 1.

18 Side 18 av 23 Rådmannens innstilling: Brannordning for Grane kommune, datert , kapittel E endres slik: Utrykningsledere: 4 Brannkonstabler: minimum 12, maksimum 16 Røykdykkere: ved oppmøte av 3 eller flere røykdykkere, har Grane kommune røykdykkerinnsats på nivå Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-037/12 Brannordning for Grane kommune, datert , kapittel E endres slik: Utrykningsledere: 4 Brannkonstabler: minimum 12, maksimum 16 Røykdykkere: ved oppmøte av 3 eller flere røykdykkere, har Grane kommune røykdykkerinnsats på nivå 1.

19 Side 19 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/343 12/3661 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 038/12 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret , som planmyndighet. Kjøp av tomt for oppsetting av driftsbyggning i Aspveien på Majavatn. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Egon og Charlotta Kappfjell Ønske om kjøp av 2 tomter i Aspveien - Majavatn 2 U Egon og Charlotta Kappfjell Ønske om kjøp av 2 tomter i Aspveien - Majavatn Bakgrunn: Beboere i Aspveien 5 på Majavatn søker om å kjøpe kommunal tomt, slik: Vurdering: Plangrunnlag: Tomtene er kommunale tomter innenfor tomteplanen for Majavatn. Det er ikke reguleringsplan, dagens arealdel/kommuneplan viser området generelt for bolig, fritidsbygg og næring. Grunneier: Grane kommune Nabo i øst: Vesttind as, øvrige naboer ligger på andre siden av vei.

20 Side 20 av 23 Tomtepris: Denne er satt til kr 15 pr m 2, tomtene er ca 1,5 mål. Tilknytning til vann og avløp kommer i tillegg,. Bildet viser gamle E6, vest for denne er skolebygget som nå er revet og samfunnshuset. I øst, en husrekke. Søker bor i huset lengst til høyre/øst på bildet. De tenker bruke arealet rett nord for sin egen eiendom. Plangrunnlaget er ikke til hinder for oppsetting av driftsbygning, men den kommunale tomteplanen fra 1995 viser at her legges det opp til boligtomter. En tomteplan er ikke juridisk bindende, men det er kommuneplanens arealdel. I ny arealdel viser det til tomteplanene og at disse fortsatt skal gjelde. Saken ansees derfor som ikke-kurant. Søknadens del vedr reingjerde er tatt opp med Reindriftsforvaltningen som skal komme med en uttalelse. Rådmannens innstilling: Alt 1 Grane kommune avviker fra kommunal tomteplan fra 1995 og godkjenner oppsetting av driftsbygning på 2 tomter i Aspveien på Majavatn som omsøkt. Alt 2. Grane kommune ser det uheldig å bruke 2 tomter avsatt til boliger i kommunal tomteplan for Majavatn, og vil derfor ikke godkjenne at tomtene brukes som ett areal til driftsbygning Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Saken utsettes for å få mer informasjon om hvordan driftsbygget er tenkt brukt. Vi ønsker spesifisering av driftsutstyr.

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer