Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 011/13 Referatsaker 012/13 Delegasjonssaker 013/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om oppføring av bygninger i LNFR område uten tillatelse til tiltak, Forshaugen i Stor Fiplingdal, gbnr 72/12, Else Forshaug, 6010 Ålesund. Trofors, den 16. april 2013 Åse Granmo Utvalgsleder Inger Lise Fløtnes Konsulent

2 Side 2 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/135 13/1293 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 011/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/1064 I Nordland Fylkeskommune Underretning om vedtak - Fylkesplan for Nordland

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering. Side 3 av 23

4 Side 4 av 23

5 Side 5 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/134 13/1292 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 012/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DNÆR. 031/13: Næringsfondet 2013, søknad fra Benmin Trading, T.R. Markås. Musikkundervisning. 1. Benmin Trading org.nr innvilges et etableringstilskudd på 30 % av godkjente kostnader begrenset til kr til investering i teknisk utstyr til firma innen musikkformidling. Tilskuddet belastes kommunalt næringsfond Tilsagnet forutsetter at tiltaket blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt, eller utstyret helt eller delvis blir solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. DNÆR. 032/13: Dispensasjon til Ola Gluggvasshaug for bruk av snøscooter til leiekjøring i hytteområder i Grane kommune Søknad fra Ola Gluggvasshaug om dispensasjon for bruk av snøscooter til leiekjøring i hytteområder i Grane kommune innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt a. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Det skal ved kontroll kunne dokumenteres at bruken av snøscooter gjelder oppdrag i forbindelse med hytteservice. Rapporteringsskjema for ervervskjøring skal leveres kommunen innen 15. mai All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort framvises.

6 Side 6 av 23 Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, og evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 033/13: Tilskudd til vedlikehold av private veger 2013 Kommunalt tilskudd til sommer/vintervedlikehold av private veger 2013 fordeles slik : Søker Adresse Veglengde Tilskudd meter Nils Erling Sandnes Derut 1000 Kr ,- Tor Arne Reinfjell og Tjønnerud 600 Kr ,- Kitty Vassdal Sørstorsand Hytteområde Majavatn 1000 Kr ,- Per Fagerli Fagerli 3000 Kr ,- Bjørg Hagen Sagarmo 550 Kr ,- Ester Johansen Steinbakken 550 Kr ,- Bjørn Svartvatn Svartvatn 9000 Kr ,- Per Gunnar Reinholdtsen og Kvitstrand 510 Kr , Unni Olsen Magne Hongbarstad Holmvassdal 3000 Kr ,- Erik Paulsen Fellingfors 500 Kr ,- Stein Are Raknes Smalvassdalen 4800 Kr ,- Turid Hjerpås Hjerpåsen 2000 Kr ,- Robin Johansen Finsåsmyran 1300 Kr ,- Magnar Reinfjell Øvre Hjortskarmo 3000 Kr ,- Johnny Sørli Elvbakkmyr 540 Kr ,- Total veglengde m Tilskudd til fordeling : kr ,- Tilskudd pr. meter veg : kr. 4,79 DNÆR. 034/13: Dispensasjon til Stener Øybakken for bruk av snøscooter til vedhogst ved Sefrivatn Søknad fra Stener Øybakken om dispensasjon for bruk av snøscooter i området nord og øst for Sefrivatn i forbindelse med vedhogst innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt e. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises.

7 Side 7 av 23 Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 035/13: Fra 2 til 1 vannavgift i Jokerbygget- Grunneier Frank Arntsberg innvilges fritak fra en avgiftsenhet så lenge eiendommen i Troforsveien 18 brukes som en enhet, dersom forholdene endrer seg må søker varsle Grane kommune. Kommunekassen varsles av Teknisk- og næringsavdelingen. DNÆR. 036/13: Anmodning om ferdig attest for driftsbygning i Haustriesdal, gbnr 45/7- Torstein Appfjell, Haustreisdal, 8680 Trofors. Med hjemmel i plan- og bygningslovens gis det ferdigattest på gårds- og bruksnummer 45/5 for driftsbygning. Ferdigattesten viser at omsøkte tiltak er utført i samsvar med søknad og gjeldende regler. Ferdigattesten løser også involverte fra ansvar i byggesaken og Grane kommune anser saksbehandling som avsluttet. DNÆR. 037/13: Avslag på søknad om fritak fra kommunale avgifter pga tomt hus, vokterbolig Trofors. Søknad om fritak fra alle kommunale avgifter innvilges delvis. Det gis herved fritak fra feieravgiften og evt slamavgift. Andre avgifter opprettholdes. Vedtaket gjelder: DNÆR. 038/13: Dispensasjon til Kim Johnny Fløtnes for bruk av snøscooter til leiekjøring i Stavassdal og Svenningdal Søknad fra Kim Johnny Fløtnes om dispensasjon for bruk av snøscooter til leiekjøring i Svenningdal og Stavassdal i Grane kommune innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt a. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Det skal ved kontroll kunne dokumenteres at bruken av snøscooter gjelder oppdrag i forbindelse med hytteservice. Rapporteringsskjema for ervervskjøring skal leveres kommunen innen 15. mai All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, tillatelse fra grunneier, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne

8 tillatelsen, og evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. Side 8 av 23 DNÆR. 039/13: Dispensasjon til Harry Lien for bruk av snøscooter til vedhogst ved Majavatn Søknad fra Harry Lien om dispensasjon for bruk av snøscooter i området ved Flyum nordøst for Majavatn i forbindelse med vedhogst innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt e. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 040/13: Riving av hytte på gbnr 66/2/15, Tøymskarli i Fiplingdal- Trond Grøvnes, Andreas Slettens vei 4, 8661 Mosjøen. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til rivning av hytte, gnr. 66/2/15 ihht søknad registrert den Merknader til vedtaket: Området skal ryddes for rivningsavfall og bygningsdeler som er forbundet med helse eller miljøskade skal leveres til godkjent mottak. DNÆR. 041/13: Dispensasjon til Robin Eldnes for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte ved Majavatn Søknad fra Robin Eldnes om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra lokstallen på Majavatn til hytte sørøst for Majavatn innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Denne dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises.

9 Side 9 av 23 Overtredelse av vilkårene kan føre til inndraging av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 042/13: Oppføring av ny hytte i Tøymskarli, Fiplingdal, gbnr 66/2/15- Trond Grøvnes, Andreas Slettensvei Mosjøen. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig i Tøymskarlia, Fiplingdal, gbnr 66/2/15 ihht søknad registrert her den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften gis det personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: SØK, UTF og KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Trond Grøvnes, Andreas Slettensvei 4, 8661 Mosjøen. DNÆR. 043/13: Dispensasjon til Roy Nordås for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte i Haustreisdal Søknad fra Roy Nordås om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra parkeringsplass ved E6 til hytte nord for Nordre Svartvatnet i Haustreisdal innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 044/13: Riving av hytte på Midttun hyttefelt i Fiplingdal, gbnr 66/42- Anny Valskrå, 8920 Sømna. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til rivning av hytte, gnr. 66/42 ihht søknad registrert den

10 Merknader til vedtaket: Området skal ryddes for rivningsavfall og bygningsdeler som er forbundet med helse eller miljøskade skal leveres til godkjent mottak. Side 10 av 23 DNÆR. 045/13: Oppføring av ny hytte på Midttun hyttefelt i Fiplingdal, gbnr 66/42- Anny Valskrå, 8920 Sømna. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på Midttun hyttefelt, Fiplingdal, gbnr 66/42 ihht søknad registrert her den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis det personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: UTF, KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Per Nygård, 8920 Sømna. SØK for tiltaket: Anny Valskrå, 8920 Sømna. DNÆR. 046/13: Riving av bolighus på Kapskarmo i Svenningdal, GBNR 56/4- Statens vegvesen, Ytterøra 22, 8656 Mosjøen. 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til rivning av enebolig, gnr. 56/4 ihht søknad registrert den Godkjenning av foretak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-1 godkjennes foretak som dekkes av sentral godkjenning Foretak: Statens vegvesen, region Nord. Adresse: Ytterøra 22, 8656 Mosjøen Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Steinar Lund Ansvarsområder: SØK, UTF og KUT klasse 1 DNÆR. 047/13: oppføring av uthus/bod på fritidseiendom ved Fiplingvatn, gbnr 66/5/4- Gunvald Stabbforsmo, Vegsetveien 3, 8680 Trofors. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort.

11 Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og Side 11 av 23 DNÆR. 048/13: Tak over inngangsparti/altan på bolig i Bruhola, Fiplingdal, gbnr 70/13- Oddvar Olsen, 8680 Trofors. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 049/13: Dispensasjon til Tommy Olsen for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte ved Fisklausvatn Søknad fra Tommy Olsen om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra Haustreisdal til hytte ved Fisklausvatn innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 050/13: Dispensasjon til Øyvind Helgå for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte ved Fisklausvatn Søknad fra Øyvind Helgå om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra Haustreisdal til hytte ved Fisklausvatn innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Dispensasjonen gjelder for perioden

12 Side 12 av 23 Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 051/13: Dispensasjon til Trygve Næss for bruk av snøscooter til vedhogst ved Gluggvatn Søknad fra Trygve Næss om dispensasjon for bruk av snøscooter i området inntil egen hytte ved Gluggvatn i forbindelse med vedhogst innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt e. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. DNÆR. 054/13: Dispensasjon til Kristian Andreas Olsen for bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte ved Langtjønna og Fisklausvatnet Søknad fra Kristian Andreas Olsen om dispensasjon for bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra Haustreisdal til hytte ved Langtjønna og Fisklausvatnet innvilges, i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 punkt c. Dispensasjonen gjelder for perioden Det settes følgende vilkår: Kjøringen skal skje etter etablert trasè og med angitt formål. All kjøring på barmark, og i tidsrommet kl kl (nattforbud) er forbudt. Kjøringen må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel. Det må vises særlig aktsomhet dersom det er elg eller rein i området. Ved kontroll skal denne kjøretillatelsen, førerkort og vognkort framvises. Overtredelse av vilkårene kan føre til inndragning av denne kjøretillatelsen, og eventuelt politianmeldelse. Grane kommune forbeholder seg rett til å forandre vilkårene for denne

13 tillatelsen, evt. inndra tillatelsen dersom dette av særlige grunner skulle bli nødvendig. Side 13 av 23

14 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning. Side 14 av 23

15 Side 15 av 23

16 Side 16 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/46 13/1270 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 013/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Sammendrag: Grane kommune har i dag en kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse som er gyldig til Dagens planverk er i henhold til Plan- og bygningsloven. I tillegg stiller Kulturdepartementet krav til plan for idrett- og fysisk aktivitet i forbindelse med søknader om spillemidler. Tiltaksdelen i kommuedelplanen har vært årlig revidert av Kommunestyret i forbindelse med prioritering av søknader om spillemidler. Vurdering: Grane kommune har de siste ni årene hatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, og gikk bort fra ren anleggsplan som tidligere har vært praktisert. Dermed fikk vi inkludert aktivitetsbegrepet. Ny lov om folkehelse og partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid gjør at folkehelsebegrepet vil være et nytt og viktig innsatsområde som må innarbeides i den nye planen. I arbeidet med det nye planutkastet mener administrasjonen at det vil være fornuftig å opprette en arbeidsgruppe bestående av: 2 representanter fra Grane idrettsråd. 1 representant fra Grane jeger- og fiskeforening. 1 representant fra Komite for oppvekst- og kultur. Kulturleder/Folkehelsekoordinator leder gruppas arbeid.

17 Side 17 av 23 Rådmannens innstilling: 1. I henhold til Plan- og bygningsloven utarbeider administrasjonen et planutkast til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av: 2 representanter fra Grane idrettsråd. 1 representant fra Grane jeger- og fiskeforening. 1 representant fra Komite for oppvekst- og kultur. Kulturleder/Folkehelsekoordinator leder gruppas arbeid. 3. Planutkastet legges frem til behandling i Nærings- og naturforvaltningskomitèen i oktober og sluttbehandles av Kommunestyret i møte

18 Side 18 av 23

19 Side 19 av 23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato GBNR-72/12 12/357 13/1208 Ole Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 014/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.5,1 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om oppføring av bygninger i LNFR område uten tillatelse til tiltak, Forshaugen i Stor Fiplingdal, gbnr 72/12, Else Forshaug, 6010 Ålesund. Trykte vedlegg: 1. Rekvisisjon av oppmålingsforetning og søknad om oppføring av bygninger på GBNR 72/12, A Høring Nordland Fylkeskommune med uttalelse, B Høring Fylkesmannen i Nordland, C 1 4. Høring Reindriftsforvaltningen i Nordland med uttalelse, D Høring Samisk kulturminneråd med uttalelse, E Høring Beiteeier Tor Enok Larsen med uttalelse, F Kartutsnitt, 1: , G 1. Sammendrag: Søknaden om dispensasjon gjelder eiendommen 72/12- Stor Fiplingdal. Eiendommen ligger på øvresiden av veien inntil Guldjordet, eier av veien er Statsskog. Eiendommen er ca 5 dekar og ligger i et skogområde der ung og gammel skog er blandet, det har ikke vært drevet skogpleie på lengre tid der. På eiendommen er det eldre bebyggelse av et hus og noen driftsbygninger. Bygningene er i dårlig forfatning. Eiendommen ligger i et LNFR område uten tillatelse tiltiltak. Eiere ønsker nå å dele eiendommen i tre og oppføre fritidsbolig på hver sin parsell. Å dele eiendommen er uproblematisk jf Matrikkelloven, men eiere ønsker å vite om det kan gis dispensasjon for oppføring av fritidsboliger før de igangsetter deling. Saka har vært ute til høring og fått tilbakemeldinger av alle foruten Fylkesmannen i Nordland. Av høringsparter er det gjort oppmerksom fra Reindriftsavdelingen i Nordland angående manglende varslig til den berørte beiteeier, Tor Enok Larsen. Denne bemerkningen har ikke direkte sammenheng med saka, men med saksbehandling. Bemerkningen ble tatt til følge og Larsen fikk varsel og ny høringsfrist. Tor Enok Larsen har bemerkning på dispensasjons søknad, han mener det ikke er hensikt med arealplaner hvis det gis dispensasjoner uten spesielle grunner. Larsen mener også at det finns en avtale om fredning av Østsiden av Fiplingvatn og nordover. Reindriftsforvaltningen fraråder også at det gis dispensasjon. De har samme oppfatning som Larsen, og mener at det undergraver omforente arealplaner. Innspill i fra beiteeier Tor Enok Larsen regnes som bemerkning til saken, mens Reindriftsforvaltningens myndighet regnes som innsigelse. Det er Else Forshaug som har vært talskvinne for de tre søsknene, hun har opplyst pr telefon at de har stedbunden tilknytning til stedet og ønsker derfor å bygge hver sin hytte der.

20 Side 20 av 23 Vurdering: En dispensasjon vil være hjemlet i plan- og bygningsloven, det gis også retningslinjer på hvordan en eventuell dispens skal vurderes. Et utdrag av kommentar til 19-1 Dispensasjon kan bare gis etter særskilt søknad i konkret sak, og under forutsetning av at hensynene bak bestemmelsen det gis dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved dispensasjon skal være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Det skal også ses hen til lovens formålsbestemmelse Sånn sett bør ikke bemerkning i fra beiteeier Tor Enok Larsen tillegges stor vekt da det aktuelle lovverk beskriver behandling av dispensasjoner slik, det samme gjelder innsigelse i fra Reindriftsforvaltningen. Foruten eieres tilknytning til stedet er det andre fordeler med å gi dispensasjon. Oppføring av tre nye fritidsboliger vil gi lokale ringvirkninger i form av salg av varer og tjenester i en eller annen form, både på kort og på lang sikt. Det vil også gi inntekter til Grane kommune i form av eiendomsskatt, oppmålings og byggesaksgebyrer. Ulempen med å gi en dispensasjon er at høringsparter med bemerkning og innsigelser ikke tas hensyn til. Det er også vanskelig å anta hvor stor konsekvens et eventuelt dispensasjonsvedtak vil gi. Som beskrevet er dette et område på 5 dekar som ligger i tjukkeste granskogen og foruten stedlig tilknytning er det ikke et attraktivt område for fritidsbebyggelse. Det konkluderes at ulemper er i liten grad og at fordeler veier mest.

21 Side 21 av 23 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon til å kunne dele og oppføre inntil tre nye fritidsboliger på gård- og bruksnummer 72/12. Det vil gis merknader på størrelse jf planbestemmelser.

22 Side 1 av23

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 30.01.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer