Rapport på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport på www.tilgjengelighet.no"

Transkript

1 Rapport på

2

3 Rapport ved utgangen av Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby for alle i fylkeskommunens regi. Prosjektet skulle se på de ulike arenaene som kom til å bli brukt som arrangementssteder i kulturbyåret og i hvor stor grad disse var tilgjengelige for alle. Dette skulle sees ut ifra prinsippene for universell utforming. Resultatene skulle publiseres på nettsiden Det ble raskt og klart uttrykt fra brukerorganisasjonene at dette var noe de har ventet på lenge og de meldte om at det var et stort behov for en slik nettside. Verdien og nytten av nettsiden er helt avhengig av registreringsarbeidet som skjer på de enkelte steder. For å kunne gi en presis beskrivelse av tilgjengeligheten til forskjellige arenaer, må det foretas en kartlegging av hvert enkelt sted. Kvaliteten på informasjonen er avhengig av kvaliteten på innsamlede opplysninger; om i hvor stor grad forskjellige behov blir sjekket og i hvor stor grad nødvendige krav oppfylles. Dermed blir registreringsskjemaene og måten de er utformet på avgjørene for kvaliteten på den informasjonen som nettsiden viser. Foreløpig er det utarbeidet to sjekklister til registreringsarbeidet, ett for bygg og anlegg og ett for uteområder.

4 Sjekklisten som benyttes i kartleggingen av bygg og anlegg er forankret i ny teknisk forskrift (TEK 10). Sjekklisten for uteområder er utarbeidet med bakgrunn i friluftsrådenes landsforbunds sjekkliste og er videreutviklet også med forankring i TEK 10. Kopier av de to typene sjekklister er lagt som vedlegg i slutten av denne rapporten og Excel-versjon av kan lastes ned fra under knappen «Om siden». De kartleggingene som er gjort til nå er blitt utført av personer med fagkunnskap innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har vært engasjert i kartleggingen i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. Kartleggingen blir foretatt sammen med arenaeier, friluftsråd, kommuner, arkeologer og andre aktuelle aktører. Foreløpig består nettstedet av 12 kategorier, fordelt på: 7 kategorier for bygg og anlegg - Kulturbygg - Offentlige og private publikumsbygg - Idrettsanlegg - Hoteller og overnattingssteder - Serveringssteder - Videregående skoler - Konferanselokaler og 5 kategorier for uteområder - Friluftsområder - Fiskeplass - Badeplass - Sentrumsnære turområder - Kulturminner I utgangspunktet ble det lagt opp til at alle stedene som blir kartlagt får tildelt stjerner etter i hvilken grad av tilgjengelighet de har for de ulike gruppene og det ble gitt maksimum 5 stjerner. Tildelingen skulle skje etter utregning i et graderingsskjema. Vi har lagt ned mye arbeid for å få til en tilfredsstillende måte å tildele stjerner på, men har konkludert med at vi går bort fra en slik framstilling. Det er flere årsaker til at vi forlater en stjerne rangering. En årsak er at den automatiske stjerneangivelsen kan i visse tilfeller bli helt feil. Eksempel: 17 verifiserte sjekkpunkter av 17 sjekkpunkter gir fem stjerner, mens 13 verifiserte sjekkpunkter av 19 vil gi tre stjerner. Problemet er at presentasjonsformen var utformet slik at tabellen viste full tilgjengelighet for brukergrupper som ikke er gradert, fordi 0 verifiserte sjekkpunkter av 0 automatisk gav 5 stjerner. Stjerneangivelsen vil bli erstattet med andre symboler som begrunnes skriftlig, og som vil gi et mer korrekt bilde av resultatene fra kartleggingen. Denne endringen vil ikke endre resultatet av kartleggingen, kun den visuelle presentasjonen. Driftsoppgavene til tilgjengelighet.no vil være å fylle sidene med innhold, og å holde siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. er en informasjonskanal til publikum vedrørende tilgjengeligheten ved ulike arenaene i fylket. Den er også en markedsføringskanal

5 hvor fylkeskommunen informer om tiltak som gjøres i fylket innen universell utforming. Da det ble vedtatt å opprette dette nettstedet var det en visjon om at nettsiden kanskje kunne bli nasjonal. Flere fylkeskommuner har tatt kontakt og vist interesse for et samarbeid om nettsiden. Siden åpningen i 2010 har nettsiden vært under utvikling og stadige justeringer og innhold og design ble bl.a. oppgradert i Videreutviklingen av siden har fortsatt i 2012 i løpet av året har det skjedd en hel del en del vesentlige justeringer. Videreutvikling av registreringsskjema Alle videregående skoler og fylkestannklinikker er kartlagt etter «Bygg for alle»- metoden. Oppgradering til uu er lagt inn i de årlige økonomiplaner. Data er hentet ut fra registreringene og lagt ut på tilgjengelighet.no. Det bør merkes at Fylkesbyggesjefen vår har forlatt "Bygg for alle"-skjemaet og bruker vårt skjema ved uu-utbedringer av den fylkeskommunale bygningsmassen hovedsakelig i de videregående skolene. Skjemaet blir brukt både til å identifisere uu-mangler og som grunnlag for prosjektering og utarbeiding av konkrete arbeidstegninger. Kopi av av de to registreringsskjemaene for Bygg og anlegge og for uteområder følger som vedlegg ved slutten av denne rapporten. Det ble i 2011 utarbeidet nye registreringsskjema av Rogaland fylkeskommune, som er oppgradert i forhold til nye krav i teknisk forskrift. All data som var inne på siden ble lagt inn på nytt etter ny forskrift. Det er med dette utviklet en effektiv kartleggingsmetode og registreringsskjema med bakgrunn i TEK 10. Det ble i 2012 opprettet ny stilling i Rogaland fylkeskommune som blant annet skal følge opp registreringsarbeidet og arbeidet med nettsiden. Det gjøres en kontinuerlig oppdatering av nettsiden når det foretas endringer i de fysiske omgivelsene på arenaene. Det er gjennomført et forprosjekt til et kurs i praktisk kartlegging av offentlige bygg og anlegg. Ressurskommunene Time/Klepp fikk opplæring i kartleggingsmetoden og bruk av kartleggingsverktøyet. Registreringsskjemaene som er utarbeidet til nettsiden, benyttes i kartleggingen, og data med status på offentlige bygg kan legges ut på nettsiden. Dette kurset videreutvikles og skal tilbys kommunene i Møte med Deltasenteret i Oslo Etter å ha konferert med MD valgte vi å be om møte med Deltasenteret for å få synspunkter på vårt arbeid med å utvikle nettsiden Møte ble holdt i Bufdir/Deltasenterets lokaler i Stensberggaten 27 i Oslo.

6 Fra Deltasenteret stilte Åse Kari Haugeto, Egil Torodd Andersen, Haakon Aspelund, Kristin Bille, Oddvin Farestveit, Aina Olsen, Sigrid Skavlid og Marianne Wahlstrøm. Jarle Sjøthun møtte for Netpower og Linda Nilsen Ask og Sigbjørn Husø fra Rogaland fylkeskommune. Tema for møtet var å gi et bilde av aktiviteten omkring universell utforming i regi av Rogaland fylkeskommune med spesiell vekt på web-portalen Hovedformålet med møtet var å få klarhet i hvordan sentrale myndigheter ser på vårt arbeid med å utvikle "tilgjengelighet.no" til å bli landsdekkende webside og å bedre samordningen av det offentlige engasjementet omkring uu generelt. Innholdet i møtet ble todelt. I den første delen presenterte Linda Nilsen Ask uu-aktiviteten i Rogaland med utgangspunkt i "Fylkesdelplan for universell utforming" og hva som ligger bak informasjonen som er lagt inn på "tilgjengelighet.no". Denne er hovedsakelig fanget opp ved hjelp av registreringsskjemaene som er utviklet i regi av Rfk. Utvikling og oppbygging av registreringsskjemaene for bygg og anlegg og for utearealer ble presentert. Andre del av møtet ble en diskusjon om hvordan få formidlet videre erfaringene fra Rogaland til strategisk viktige sentrale aktører og å forsøke å få etablert en kontakt mellom disse. I første omgang vil det være behov for en kunnskapsutveksling om hvordan hver enkelt arbeider med uu og hvilket fokus man har. Målet vil være å få til en samordning, en arbeidsfordeling og en koordinering, slik at man arbeider i samme retning, og å hindre dobbeltarbeid og at det dukker opp flere forskjellige løsninger på samme problemområde/tema. Viktige aktører som ble trukket frem var bl.a. Statsbygg, Statens kartverk og Vegdirektoratet. Vi landet på at vi i første omgang forsøker å koble oss på en prosess som er i gang på å utvikle indikatorer for uu-arbeidet. Arbeidet ledes av Barne- og likestillingsdepartementet ved Olav Rand Bringa og der Deltasenteret (v/ Oddvin Farestveit) er trukket inn sammen med Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Statens kartverk, Direktoratet for byggkvalitet (tidl. Statsbygg) og Statistisk sentralbyrå. Det ble ikke lansert noen konkret modeller på hvordan dette skal organiseres og hvem som bør sitte i førersetet. En del stikkord dukket opp, som: - Modell for drifting - Hvem skal trekkes med - Sektoransvar - Økonomi Andre poenger som ble nevnt under møtet var: - Nytteverdi av informasjonen som kommer på plass ved å bruke registreringsskjemaene og at det med disse som grunnlag er fullt mulig å utarbeide prosjektplaner for konkrete tiltak.

7 - Det ble nevnt at de holder på med hjemmesider for uu både i Sverige og Danmark. Den danske "godadgang.dk" er bygget opp på en slik måte at det kunne være interessant å ta kontakt med tanke på informasjonsutveksling. - I Danmark har de "Tilgjengelighetsrevisorer" til å vurdere kvaliteten av tilrettelegging. Konklusjonen på møtet var at det er behov for å koordinere arbeidet med uu både mellom større statlige instanser og i forhold til fylkeskommuner og kommuner. Videre ble vi enig om at vi som arbeider med bør ta kontakt med miljøet omkring "godadgang.dk". Møte med "godadgang.dk" i DK Linda Nilsen Ask, Torbjørn Rathe og Sigbjørn Husø fra Rfk dro på studietur/kontaktmøte til København 12. desember 2012 sammen med brukerrepresentant og medlem av Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland Anne Marie Auestad. Her møtte vi Ulla Kramer og Jeanette Dam fra God Adgangmiljøet. Deltasenteret var invitert med, men hadde ikke anledning til å delta. Vi startet utvekslet erfaringer om arbeidet med våre nettsider.. God Adgang ble stiftet i 2003 av VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er å drive og utvikle Mærkeordning God Adgang. Deres overordnede målsettning er å skape bedre tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelse til private og offentlige bygninger og utemiljøer. De eier og driver merkeordningen og er en upolitisk non-profit organisasjon. God Adgang ønsker å være et troverdig informasjonssystem om tilgjengelighet som dekker alle områder hvor mennesker ferdes og et relevant verktøy for virksomheter og offentlige instanser som ønsker å gjøre en innsats for å forbedre tilgjengligheten.

8 Hjemmsiden Godadgang.dk opplyser om: Informasjonssystem med fakta-ark om tilgjengelighet til de stedene som har fått tildelt merket Oppslagsverk for alle som har behov for vite om adgangsforholdene Markedsføringskalnal for virksomheter og kommuner Leverandør av fakta-ark til andre hjemmesteder Etter besøket hos God Adgang er inntrykket at vi tenker mye i de samme baner og vi kan ha gjensidig utbytte av en videre kontakt. For oss var det meget nyttig å få dele erfaringer med et miljø som har arbeidet med registrering av tilgjengeligheten på forskjellige arenaer i 10 år. Vi fikk tilført mye nyttig kunnskap som vi senere har hatt nytte av. Blant annet konkluderte vi med å forlate systemet med å rangere steder/lokaliteter med en stjerneordning. Kontakten med God Adgang er etablert og vil bli videreført. Videreutvikling av IT-verktøyet ved i dialog med NetPower Ikke minst turen til København og informasjon vi utvekslet har ført til at vi gjør endringer i oppbyggingen av vår egen hjemmeside og brukersnitt. Netpower er trukket inn og vi er i gang med en dialog med dem om justeringer og endringer etter innspill fra God Adgang. Kort summert går endrinege ut på: - Alle data legges inn på en egen database - For å unngå en skjønnsvurdering fortas det en opprydding i registreringsskjemaene. Vi har blant annet fjernet uttrykk som delvis og begrenser oss til ja, nei og ikke aktuelt - Vi innfører nøkkelspørsmål hvor svaret er avgjørende slik at et nei fører til ikke godkjent uansett standard for øvrig

9 - Det foretas en skjønnsvurdering av hvorvidt det er direkte sammenheng mellom arena og tilhørende virksomhet; for eksempel mellom hotel/restaurant/konferansedel - Vi fjerner stjernerangeringen og godkjenner arena ut fra oppnådd skåring. - Vi videreutvikler et opplegg for at utvalgte instanser (e.g. kommuner) kan legge inn opplysninger om steder de ønsker å presentere, men med klar presisering om at vi ikke har kontoll og ansvar for kvaliteten på informasjonen. - Vi oppdaterer designet av nettsiden og mulighetene for a ta ut rapporter. Oppgaver i året som kommer Fullføre utviklingen av nettsiden i samarbeid med Nettpower - Tilføre kommunene og eventuelt andre aktører kompetanse i registrering av bygg og anlegg og av uteområder ved bruk av våre registreringsskjema - Arbeide videre med å registrere aktuelle steder og få lagt informasjonen inn på nettsiden

10

11 Vedlegg I - Registreringsskjema universell utforming av bygg og anlegg II - Registreringsskjema universell utforming av uteområder

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Område: Registrert av: Registreringsskjema for universell utforming av uteområder Kommune: Evt. Naturbase nummer: Dato: Registreringsskjema er med utgangspunkt i TEK -10 Totalinntrykk: Hvordan komme til område: Parkering Er stigning maksimalt 1:20? Er området trinnfritt, eller maksimalt 2cm? Er underlaget fast, jevnt og vedlikeholdt? Er det uten hindringer til turområde (obs veibom / grind)? Er Hc- parkering skiltet? ant.: Har skiltet parkering minimum areal 4,5 x 6m? Er parkeringsautomat tilgjenglig? Annet: Avstand til hovedområde / tursti: Avstand fra offentlig holdeplass til området: Avstand til Hc- toalett: Type underlag: Informasjon Viser informasjonstavle grad av tilgjenglighet? Er det tilgang helt inntil informasjonstavle? Er senter informasjontavle, maks 1,5 m høyde? Er skilt kontrast 0,4 til omgivelser? Er informasjon i lyd? Er det alternativ til informasjon i lyd? Er bokstaver i kontrast 0,8 til skilt? Er bokstavstørrelse minimum 5cm? Er informasjon i braille (punktskrift)? Er informasjon med taktile bokstaver (h:16mm)? Er informasjon gitt med symboler? Er informasjon tilgjengelig på annet språk? Type informasjon: Ja Delvis Nei Ikke akt Gratis Ja Delvis Nei Ikke akt

24 Turvei / turområde Er stigning maksimalt 1:20 Er stigning maks 1:12, for vei kortere enn 5m? Er det hvilerepos 1,6m x 1,6m for hver 0,6h.m? Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er tverrfall maksimalt 2%? Er underlag fast, sklisikkert og vedlikeholdt? Er fri bredde minimum 1.8m ( under 5m: 1.4m)? Er det fritt for hindringer i gangbane? Er turvei lett å orientere seg i? Er fri fri høyde minimum 2,25m? Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret? Er det tydelig (taktil) avgrensning mellom turvei - terreng? Er turvei synlig i terrenget? Er det belysning? Er søppestativ tilgjenglig plassert? Kan søppelstativ betjenes av alle? Er det fri for bjørk langs turvei / området? Er det fri for or langs turvei / området? Er det fri for hassel langs turvei / området? Er det fri for gress langs turvei / området? Annet: Toalett Er stigning maksimalt 1:12 i adkomst? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er snusirkel utenfor dørens slagradius 1,5m? Er det minimum 0,5m fri sideplass på dørens låsside? Er det visuelt og taktilt skiltet, med kontrast 0.8? Er fri bredde (lysåpning) i dør min 86cm? Er trekkraft maksimalt 2 kg for å åpne dør? Er det ekstra håndtak på innside dør? Kan låst dør låses opp utenfra i nødstilfelle? Er det fri snusirkel 150 cm, inni rommet? Er det fri høyde under servant 0,67m? Er det oppfellbare armstøtter - hver side? Er det til å henge toalettrull på armstøtten? Er inventar montert med nedre kant 0,9m over gulv? Er sideplass av toalett minimum 90cm? Har dør minimum kontrast 0.4? Har inventar minimum kontrast 0.8 ifht bakgrunn? Er det belysning? Er belysning minimum 400lux? Annet: Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt

25 Servering / kiosk Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er høyde skranke, maks 80 cm? Er det skrankeslynge? Er det gluten / laktose fri servering? Har dør / kioskluke kontrast 0.4? Annet: Gapahuk / grindabygg Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er frihøyde inni minimum 1,4m? Har øvre kant kontrast 0,4? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Annet: Grill - / bålplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er det mulig å komme inntil bålet? Annet: Type underlag: Brygge / fiskeplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er stigning i rampe maksimalt 1:20? Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?) Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe? Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm? Er bryggekant sikret?stoppekant, min 15 cm? Annet: Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt

26 Badeplass / baderampe Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er det fri bredde minimum 1.8m(under 5m 1.4m)? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er stigning i rampe maksimalt 1:20? Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?) Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe? Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm? Annet: Type underlag: Sittegrupper / hvilebenker Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er fri høyde under bord min 67cm? Er det hvilebenker? Er sittehøyde benk mellom 45-50cm? Er avstand mellom hvileplasser maksimalt 150m? Har hvilebenker ryggstøtte? Har hvilebenk armlener? Er det stille soner innenfor oppholdsareal? Annet: Utsiktsplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Annet: Lekeplass / aktivitetsområde Stigning maksimalt 1:20 Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Annet: Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt Ja Delvis Nei Ikke akt Type underlag:

27 Utetrapp Har alle opptrinn samme høyde? Er inntrinn minimum 280mm? Er det håndlist på begge sider i hele trappens forløp? Går håndlisten 30 cm utover første og siste trinn? Er det visulelt og taktilt oppmerksomhetsfelt ved trapp? Er det visuelt og taktil farefelt ved trapp? Er det kontrast 0.8 på øvrige trappeneser? Ja Delvis Nei Ikke akt Annet:

28

29

30 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer