Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.tilgjengelighet.no"

Transkript

1 Rapport, juli 2015

2 2

3 Rapport Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad i Prosjektet skulle se på de ulike arenaene som kom til å bli brukt som arrangementssteder i kulturbyåret og i hvor stor grad disse var tilgjengelige for alle. Dette skulle sees ut ifra prinsippene for universell utforming. Resultatene skulle publiseres på nettsiden som fikk domenet Det ble raskt og klart uttrykt fra brukerorganisasjonene at dette var noe de hadde ventet på lenge og de meldte om at det var et stort behov for en slik nettside. I tillegg til kulturanlegg skal nettsiden dekke reiseliv (hoteller, restauranter, severdigheter, og turområder), offentlige publikumsbygg, videregående skoler, idrettsanlegg og flere typer uteområder. 3

4 Om siden er en informasjonskanal til publikum vedrørende tilgjengeligheten til ulike arenaene i fylket. Den er også en markedsføringskanal hvor fylkeskommunen informer om tiltak som gjøres i fylket innen universell utforming. Driftsoppgavene til er å fylle sidene med innhold, og å holde siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. Da det ble vedtatt å opprette dette nettstedet, var det en visjon at siden kanskje kunne bli nasjonal. Flere fylkeskommuner og andre instanser har tatt kontakt og vist interesse for et samarbeid om nettsiden, men foreløpig har vi ikke lykkes i å få noen med i et mer forpliktende samarbeid. Det har vist seg at det stadig melder seg nye behov som må følges opp og arbeidet med å forbedre nettsiden er i stor grad blitt et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi er nå (2015) i gang med en ny oppgraderingsrunde som åpner opp for forbedringer både i redigeringsverktøyet og for tilknytning for nye aktører. Oppbygging av nettsiden For å kunne gi en presis beskrivelse av tilgjengeligheten til forskjellige arenaer, må det foretas en kartlegging av hvert enkelt sted. Kvaliteten på informasjonen er avhengig av kvaliteten på innsamlede opplysninger; om i hvor stor grad forskjellige behov blir kontrollert og i hvor stor grad nødvendige krav oppfylles. Dermed blir registreringsskjemaene og måten de er utformet på, avgjørende for kvaliteten på den informasjonen som nettsiden viser. Foreløpig er det utarbeidet to sjekklister til registreringsarbeidet, ett for bygg og anlegg og ett for uteområder. Sjekklisten som benyttes i kartleggingen av bygg og anlegg er forankret i teknisk forskrift fra 2010 (TEK10), Norsk Standard (NS) og innspill fra brukerorganisasjonene. Kartleggingsskjemaet for uteområder er utarbeidet med bakgrunn i friluftsrådenes landsforbund sine sjekklister, men er videreutviklet noe i samarbeid med brukerorganisasjonen. Også dette skjemaet har forankring i TEK10. (Sjekklistene er lagt som vedlegg i slutten av denne rapporten og Excelversjonen kan lastes ned fra under knappen «Om nettstedet». Rød trekant oppe i høyre hjørne henviser til TEK10 og NS. De kartleggingene som er gjort til nå er blitt utført av personer med fagkunnskap 4

5 innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har vært engasjert i kartleggingen i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. Kartleggingen blir foretatt sammen med arena-eier, driftsleder, representanter fra kommuner eller friluftsråd, arkeologer og andre aktuelle aktører. Foreløpig består nettstedet av 13 kategorier, fordelt på følgende: En kategori som kan komme inn under både bygg og anlegg eller uteområder - Idrettsanlegg, eller for bygg og anlegg - Kulturbygg - Hoteller / Overnattingssteder - Konferanselokaler - Offentlige og private publikumsbygg - Serveringssteder - Videregående skoler - og for uteområder - Badeplasser - Båtutfartsomåder - Fiskeplass - Kulturminner - Sentrumsnære turområder - Turområder Det fortas det en kontinuerlig oppdatering av nettsiden når det gjøres endringer i de fysiske omgivelsene på den enkelte arena. Det er imidlertid en forutsetning at melding om endringer blir sendt inn til Strandpromenade i Haugesund 5

6 Gradering I en tidligere fase i arbeidet ble det arbeidet med å få på plass en uu-rangering av de enkelte anlegg etter en stjerneangivelse. Dette er vi gått bort fra. Vi opererer med fem funksjonskategorier i forhold til syn, hørsel, bevegelighet, orientering og miljø som har fått hvert sitt symbol på nettsiden. Spørsmålene i skjemaene er formulert slik at et positivt svar i forhold til uu teller positivt i sluttregnskapet. Dersom 85 % eller flere av spørsmålene får positivt svar innen for en funksjonskategori, så markeres dette med å gi symbolet farge, noe som indikerer at anlegget får status tilgjengelig i forhold til kravene som stilles. Som en kvalitetssikring blir det i tillegg foretatt en vurdering av om noen av de spørsmålene som ikke oppfyller kravene, er av en slik karakter at anlegget likevel ikke er tilgjengelig. I så tilfelle blir ikke anlegget godkjent og får ikke farge. Alle registreringer gjort i forbindelse med kartleggingen blir lagt inn på nettsiden under de aktuelle kategoriene slik at de som ønsker det kan sjekke graden av tilgjengelighet. Bruk/anvendelse i Rogaland fylkeskommune Alle videregående skoler og fylkestannklinikker er kartlagt etter Direktoratet for byggkvalitet sitt opplegg «Bygg for alle»- metoden. Oppgradering til uu er lagt inn i de årlige økonomiplaner. Data er hentet fra registreringene og lagt inn på Det ble i 2011 utarbeidet nye registreringsskjema av Rogaland fylkeskommune, som er oppgradert i forhold til nye krav i teknisk forskrift TEK10). (I trådte noen endringer i TEK10 i kraft som fører til justeringer i skjemaene.) Fylkesbyggesjefen i Rogaland har forlatt "Bygg for alle"metoden og har tatt i bruk kartleggingsmetoden er utviklet for ved uu-utbedringer av den fylkeskommunale bygningsmassen hovedsakelig i de videregående skolene. Skjemaet blir brukt både til å identifisere uu-mangler og som grunnlag for prosjektering og utarbeiding av konkrete arbeidstegninger. Kopi av de to registreringsskjemaene for bygg og anlegg og for uteområder følger som vedlegg ved slutten av denne rapporten ble det opprettet ny stilling i Rogaland fylkeskommune som blant annet skal følge opp registreringsarbeidet og arbeidet med nettsiden. 6

7 Fra nye Bryne videregående skole Kompetanseheving Det ble gjennomført et forprosjekt til kurs i praktisk kartlegging av offentlige bygg og anlegg med ressurskommunene Time/Klepp. Her ble det gitt opp opplæring i kartleggingsmetoden og bruk av kartleggingsverktøyet. En kursrekke ble gjennomført rundt månedsskiftet januar-februar 2014 i de fire regionene i fylket og var primært rettet mot kommunene og friluftsrådene. Kursinnholdet ajourføres med jevne mellomrom og har vært holdt forskjellige steder og forskjellige sammenhenger i tiden etterpå. (Diakonhjemmet høgskole, friluftsrådene på Vestlandet, Lindås kommune Knarvik sentrum og NAV/Husbanken). Det er kommet signaler om at det er ønskelig at kurset holdes enda en gang i Nord- Rogaland og det arbeides med å få dette til i løpet av høsten

8 Fra kartleggingskurs i Tysvær jan Aktiviteten med å gjøre kartleggingsmetoden kjent rundt om i fylket fører til at kunnskapen om universell utforming øker generelt. Gjennom disse kursene får man kontakt med personer som på en eller annen måte blir stilt overfor spørsmålet om tilgjengelighet/uu, enten i jobbsammenheng eller i andre situasjoner og som vil ha nytte av slike kunnskaper og kunne bidra med råd og vegledning. Kartleggingsprosessene All informasjon som ligger inne på nettsiden er kartlagt av personer som er ansatt/engasjert av Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med kartleggingen skjer det en hel del kompetanseoverføring som er lett å overse. Kartleggingsbesøket blir avtalt i god tid på forhånd og det stiller alltid en eller flere representanter for anlegget ved adkomst. Innledningsvis blir det gitt en orientering om uu generelt og om kartleggingsmetoden. Selve kartleggingen blir gjennomført av representant fra fylkeskommunen, men i de aller fleste tilfellene følger en driftsansvarlig fra stedet med på kartleggingsrunden og får innsyn i vurderinger som blir gjort og i hvordan uu-tilstanden er. Det er ikke sjelden at enkle mangler blir avdekket og at de blir utbedret mer eller mindre umiddelbart. Verdien av denne typen kunnskapsoverføring kan vel ikke overvurderes. Møte med sentrale myndigheter Deltasenteret i Oslo Etter å ha konferert med MD valgte vi å be om møte med Deltasenteret for å få synspunkter på vårt arbeid med å utvikle nettsiden Møte ble holdt i Bufdir/Deltasenterets lokaler i Stensberggaten 27 i Oslo. 8

9 Opplegget for møtet var: å gi et bilde av aktiviteten omkring universell utforming i regi av Rogaland fylkeskommune med spesiell vekt på web-portalen å få klarhet i hvordan sentrale myndigheter ser på vårt arbeid med å utvikle "tilgjengelighet.no" til å bli landsdekkende webside å anmode om en bedre samordning av sentrale offentlige aktørers engasjement omkring uu generelt. Det ble ikke lansert noen konkret modeller på hvordan dette skal organiseres og hvem som bør sitte i førersetet. En del stikkord dukket opp, som: - Modell for drifting - Hvem skal trekkes med - Sektoransvar - Økonomi Andre poenger som ble nevnt under møtet var: - Nytteverdi av informasjonen som kommer på plass ved å bruke registreringsskjemaene og at det med disse som grunnlag, er fullt mulig å utarbeide prosjektplaner for konkrete tiltak. - Det ble nevnt at de holder på med hjemmesider for uu både i Sverige og Danmark. Den danske "www.godadgang.dk" er bygget opp på en slik måte at det kunne være interessant å ta kontakt med tanke på informasjons-utveksling. - I Danmark har de "Tilgjengelighetsrevisorer" til å vurdere kvaliteten av tilrettelegging. Konklusjonen på møtet var at det er behov for å koordinere arbeidet med uu både mellom større statlige instanser og i forhold til fylkeskommuner og kommuner. Videre ble vi enig om at vi som arbeider med bør ta kontakt med miljøet omkring "godadgang.dk". Formannskapssalen i Hjelmeland kommune sett gjennom diabetesskadde øyne 9

10 Møte med i DK God Adgang ble stiftet i 2003 av Visit Denmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er å drive og utvikle mærkeordning God Adgang. Deres overordnede målsetning er å skape bedre tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelse til private og offentlige bygninger og utemiljøer. De eier og driver merkeordningen og er en upolitisk non-profitt organisasjon. God Adgang ønsker å være et troverdig informasjonssystem om tilgjengelighet som dekker alle områder hvor mennesker ferdes og et relevant verktøy for virksomheter og offentlige instanser som ønsker å gjøre en innsats for å forbedre tilgjengeligheten. Hjemmesiden God Adgang.dk opplyser om: Informasjonssystem med fakta-ark om tilgjengelighet til de stedene som har fått tildelt merket Oppslagsverk for alle som har behov for vite om adgangsforholdene Markedsføringskanal for virksomheter og kommuner Leverandør av fakta-ark til andre hjemmesteder Kontakten med God Adgang er etablert og vil bli videreført. 10

11 Videreutvikling av IT-verktøyet Doble ledelinjer i gulvbelegg og ved tak lys Ikke minst turen til København og informasjon vi utvekslet har ført til at vi gjør endringer i oppbyggingen av vår egen hjemmeside og brukersnitt. NetPower er trukket inn og vi er i gang med en dialog med dem om justeringer og endringer etter innspill fra God Adgang. Kort summert går endringene ut på: - Alle data legges inn på en egen database - For å unngå en skjønnsvurdering fortas det en opprydding i registreringsskjemaene. Vi har blant annet fjernet uttrykk som delvis og begrenser oss til ja, nei og ikke aktuelt - Vi innfører nøkkelspørsmål hvor svaret er avgjørende slik at et nei fører til ikke godkjent uansett standard for øvrig - Det foretas en skjønnsvurdering av hvorvidt det er direkte sammenheng mellom arena og tilhørende virksomhet; for eksempel mellom hotell/restaurant/konferansedel - Vi fjerner stjerneanordning og godkjenner arena ut fra oppnådd 85 % 11

12 oppnådd positiv score i kartleggingen - Vi videreutvikler et opplegg for at utvalgte instanser (e.g. kommuner) kan legge inn opplysninger om steder de ønsker å presentere, med en klar presisering om at vi ikke har kontroll og ansvar for kvaliteten på informasjonen. - Vi oppdaterer designet av nettsiden og muligheten for å ta ut rapporter. - Det legges opp til at eventuelt nye deltakere til nettsiden kan velge hvilke kartleggingsmetode de ønsker å bruke. - Det legges inn lenke til «Google maps» og temakart - Fortsette kontakten med Statens kartverk med tanke på en kobling mot deres nettside om tilgjengelighet i sentrumsområder - Data fra nettsiden brukes til å utvikle indikatorer som viser endringer på utvalgte områder. - Vi legger opp til i større grad få lagt inn bilder som viser anlegget og eventuelt av viktige detaljer - Det utarbeides en engelsk versjon Oppgaver i årene som kommer (2015) - Fullføre utviklingen av nettsiden i samarbeid med NetPower og å forta justeringer alt etter som det skjer endringer i regelverket. - Tilføre kommunene og eventuelt andre aktører kompetanse i registrering av bygg og anlegg og av uteområder ved bruk av våre registreringsskjema. - Arbeide videre med å registrere aktuelle steder og å få lagt informasjonen inn på nettsiden 12

13 Vedlegg I - Registreringsskjema universell utforming av bygg og anlegg II - Registreringsskjema universell utforming av uteområder 13

14 14

15 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Dato: Kartlagt område: WEB Parkering ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det P-plass for HC-biler nær hovedinngang Er det p-plass for elektriske rullestoler nær hovedinngang 4 5 Er det tillatt stoppested like ved hovedinngang (innen 15m) Er minimum 5% av p-plass reservert Hc-biler, minimum 2stk 4 Er adkomst fra p-plass til hoved gangadkomst trinnfri og uten hindringer 2 4 Er underlag jevnt Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er det fri høyde 2,1m på p-plass 2 4 Er reservert Hc p-plass skiltet 4 Er reservert Hc p-plass merket med symbol på underlaget 4 Har reservert Hc p-plass minimum areal 4.5m x 6.0m 4 Er stigning maksimalt 1:20 på reservert p-plass 4 Er tverrfall maksimalt 2% på reservert p-plass 2 4 Er det minimum belysning 30 lux på ute p-plass Er det minimum belysning 75 lux på innendørs p-plass Har betalingsautomater betjeningshøyde mellom 80cm x 110cm 4 Er adkomst til betalingsautomat trinnfri 4 Er det fritt horisontalt areal foran betalingsautomat på 1,6m x 1,6m 4 Er p-plass for el.rullestol minimum 1.75m x 2.0m 4 Er det tilgjengelig stikkontakt ved p-plass for el.rullestol 4 1

16 Utvendig rampe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20, (lengde mindre enn 3m kan være 1:12) 4 Er det fritt horisontalt areal foran og etter rampe på 1,6m x 1,6m 4 Er det hvileareal med lengde 1.5m for hver 0,6 m høydeforskjell 4 Er det sammenhengende håndlister gjennom hele rampe forløp Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst Er håndlister avrundet Er det håndlister på begge sider Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm Er det kontrast (K=0.4) på håndlister Er det minimum 90 cm fri bredde mellom håndlister på rekkverk 2 4 Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg 2 4 Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm 2 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hoved gangadkomst ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter 4 Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning 4 Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m 2 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for vei kortere enn 5m) 2 4 Er tverrfall maksimalt 2% 2 4 Er gangadkomst trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 2 4 Er det retningsgivende informasjon Er gangbane visuelt markert Er gangbane taktilt markert Er det minimum 30 lux i hoved gangadkomst Er lysarmatur avblendet

17 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Utvendig trapp ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er inntrinn like i hele trappeløpet Er opptrinn like i hele trappeløpet Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst Er dybde på varselfelt 60cm øverst Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst 2 4 Har varselfelt kontrast K= Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde nederst Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på trappeforkant på øvrige trinn Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp øverst Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp nederst Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trapp forløp Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nederst Er håndlister avrundet Er det håndlister på begge sider Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm Er det kontrast (K=0.4) på håndlister Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm Utvendig skilt / informasjon ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det logisk veifinnersystem Er det systematisk veifinnersystem Er skilt i kontrast (K=0.4) til omgivelser rundt Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BOKSTAVER) som skal leses inntil 3m avstand Er det mulig å komme helt inntil skilt Er det talende skilt ved hoveddør / orienteringspunkter 2 5 3

18 Uteoppholdsareal ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20, evt 1:12 for kortere avstander (maksimum 3m) 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlaget fast Er underlaget vedlikeholdsfritt Er underlaget sklisikkert 2 4 Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for kortere strekning ) 4 Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.6mx1.6m ved viktige punkt 4 Er arealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 4 Er det utemøbler for hvile 4 Er sittehøyde mellom 45-50cm 4 Er det ryggstøtte på utemøbler 4 Er det armlener på utemøbler 4 Er fri høyde under bord 67cm med dybde 50cm 4 Er største avtand mellom hvilemøbler 150meter 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Vegetasjon / planter ute ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er vegetasjon vedlikholdt slik at det ikke hindrer fri bredde i gangbane Er det fritt for gress i inngangsparti 6 Er det fritt for bjørk, or, hassel, salix ved hovedinngang 6 Er det fritt for påskeliljer, tulipan, svibel, prestekrage ved hovedinngang? 6 4

19 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hovedinngang ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er inngangsparti logisk plassert Er inngangsparti skjermet mot vind og nedbør Er det visuelt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør Er det taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør Har callinganlegg tydelig lesbar tekst Har callinganlegg god lydkvalitet Er det fritt for røykesoner rett ved inngangspartiet 5 6 Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.5mx1.5m utenfor dørens slagretning 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikkert 2 4 Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm nivåforskjell 2 4 Er terskelhøyde maksimalt 2,5cm 2 4 Er terskel avfaset 2 4 Er inngangsparti belyst med min 100 Lux Er kontrast på dør minimum K= Er fri bredde i dør min 90cm 4 Er fri høyde i dør 200cm 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 6 Er det automatisk døråpner 4 5 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert i høyde cm 3 4 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert på dørens låsside 3 4 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert utenfor dørens slangradius 3 4 Er det kontrast minimum K=0.4 på dørhåndtak Er det kontrast minimum K=0.4 på døråpner Er det kontrast minimum K=0.4 på callinganlegg Er evt glassfelt i dør merket i to høyder (0,9 og 1,5), med kontrast K= Type dør: 5

20 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Tribuner utendørs / innendørs ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter 4 Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning 4 Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m 2 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane 2 4 Er tribunen trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 2 4 Er min 2% av plassene tilrettelagt for rullestolbruker 2 4 Er det teleslynge eller IR-anlegg 2 3 Er teleslynge merket med symbol at det finnes 2 3 Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K= Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt 2 5 Atkomstareal / Resepsjonsområde ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 2 4 Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K= Er det tydelig gangbane eller ledelinje til nødvendige funksjoner 2 5 Er det sittemulighet 4 6 Har viktig inventar kontrast K= Er kønummermaskin minst 50cm fra hjørne i betjeningshøyde cm 4 Har kønummermaskin hørbar varsling 3 5 Har kønummermaskin synlig varsling Er kommunikasjonsveier lette å finne Er det fritt for plantene julestjerner, svibel, gerbia, tulipan? 6 Er det fritt for vegg til vegg tepper 3 6 Er det fritt for gardiner 3 6 Er det fritt for vedfyring i peis 6 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 6

21 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Skranke / billettsalg ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er minst 1 meter av skranke i maksimal høyde 80cm 4 Er det fri høyde minimum 67cm under deler av skranke 4 Er innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det fritt horisontalt gulvareal minimum 1.5mx1.5m foran skranke 4 Er det skrankeslynge 3 Er skrankeslynge merket med symbol at det finnes 3 Er det minimum belysning 300 lux ved skranke Er det krykkeholder til å feste krykke til 4 Yttertøy garderobe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det benk med sittehøyde 45-50cm 4 6 Er skuffer / hyller i høyde mellom cm 4 Er knagger / garderobestenger i to høyder, en i maksimal høyde 110cm 4 Er underkant speil maksimalt 90cm 4 Er overkant speil minimum 200cm over gulv 4 Har innredning kontrast K= Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Er det fri 1,5m bredde i gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt 2 4 7

22 Toalett / dusj anlegg / garderobe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det minst ett Hc-toalett i hver etasje 4 Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel 4 Er fri bredde i dør min 90cm 4 Er fri høyde i dør min 200cm 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 6 Er det kontrast (K=0.4) på dør Er toalett tydelig taktilt skiltet Er toalett tydelig visuelt skiltet 2 5 Er det ekstra håndtak på innside dør 4 Er det kontrast (K=0.4) mellom gulv - vegg 2 5 Er det fritt snuareal på minimum 1.5m 4 Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC 4 Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg 4 Er setehøyde toalett mellom 48-50cm 4 Er det 67cm fri høyde under vask 4 Er det 50cm fri dybde under vask 4 Er vaskens avløpsrør tilbaketrukket 4 Er det armstøtter på begge sider av toalettet 4 6 Er det toalettrull på armstøtten 4 Er det ettgreps blandebatteri 4 Er innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det minimum 300 lux belysning i rommet Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet 2 5 Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm 4 Er underkant speil maksimalt 90cm 4 Er overkant speil minimum 200cm over gulv 4 Er det trinnfritt til dusjsone 4 Er areal i dusjsone minimum 1,6m x 1,3m 4 Er det sete / stol til å ha i dusjen 4 6 Er det støttehåndtak i dusj 4 6 Er det ettgreps dusjarmatur med termostat 4 Kan dusjhode høydereguleres mellom cm 4 Har kraner og annet inventar kontrast (K=0.4) 2 5 Er det garderobebenk med sittehøyde 45-50cm 4 Er skuffer / hyller i høyde mellom cm 4 Er det allergivennlig såpe 6 Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg 8

23 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kantine / servering ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 Er det fri 1,5m bredde i hoved gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt 4 Er stoler i kantinen flyttbare 4 Er bord i kantinen flyttbare 4 Er det fri høyde under bord minimum 67cm og dybde minimum 50cm. 4 Er det gode kommunikasjonsforhold / akustikk Tilbys det ulike dietter (laktosefri, glutenfri, nøttefri ) evt hvilke 6 Er minst 1 meter av disken i maksimal høyde 80cm 4 Er det fri høyde minimum 67cm under deler av disken 4 Er det fritt horisontalt areal minimum 1.5mx1.5m foran disk og til bord 4 Er viktig innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Forsamlingsrom / møterom / auditorium ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er møblering slik at likeverdig deltagelse sikres Er fri bredde i dør min. 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm inn i lokalet 4 Er det likeverdig tilgang til talerstol 4 Er det likeverdig tilgang til podium 4 Er det likeverdig tilgang til scene 4 Er min 2% av de faste plassene tilrettelagt for rullestolbruker 4 Er det fritt for vegg til vegg tepper Er det fritt for gardiner 3 6 Er det etablert teleslynge/ir-anlegg 3 Er lydoverføringssystem merket med symbol at det finnes 3 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 2 4 9

24 Kontor ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det fritt areal på 1.5mx1.5m på cellekontor 4 Er det fritt for gardiner 3 6 Er det fritt for vegg til vegg tepper Er det tilfredstillende lydforhold i kontorlandskap 3 Er fri bredde i dør 90cm Er fri høyde i dør 200cm 2 4 Er det trinnfri adgang eller nivåforskjell på maks. 2cm 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Aktivitetsrom / svømmehall / gymsal o.l. ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er fri bredde i dør min. 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 4 Er det baderampe (jmf krav for innvendig rampe) i svømmebasseng 4 6 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Badstu ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel 4 Er det fri bredde i dør minimum 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det fri gulvplass til forlytning fra rullestol til benk 4 Er sittehøyde på nederste benk 48-50cm 4 Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp 10

25 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hoved gangareal ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er hovedgangarealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks. 2cm 4 Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er overflaten jevn Er overflaten sklisikker 2 4 Gir overflaten liten motstand mot rullende materiell 4 Er det nivåfritt i hoved gangareal 4 Er evt nivåforskjeller sikret Er evt nivåforskjeller merket Er det minimum 150 lux Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Er min fri bredde 1.5m (evt for kortere en 5m, 1.2m) 4 Er det fritt for motlys og blending Er det ved retningsendring minimum fri passasjebredde 2.3m (totalt) 4 Er fri høyde i gangbane 2,25m (TEK , 1. ledd m/veiledning) 2 4 Er det fritt for gjenstander på mer enn 10 cm ut ifra vegg 2 4 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Innvendige dører ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er trekkraft som trengs for å åpne døren maksimalt 2kg 4 6 Er glasdører merket med kontrast (K=0.8) Er dørvridere / bøyler i høyde cm 4 Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm 4 Er fri bredde dør minimum 90cm 4 Er minimum fri høyde i dør 200cm 4 Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel 4 Er evt døråpner plassert utforbi dørens slagradius 4 Har evt døråpner / kortleser kontrast (K=0.4) merket med symbol Er evt døråpner / kortleser plassert 50cm fra innvendig hjørne 2 5 Har dør minimum kontrast (K=0.4)

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming FRA GAZELLE COMMUNICATION Fritt Fram et temabilag om universell utforming Flere universelle boliger Side 5 Selvbetjeningssamfunnet Stopp Side 9 diskrimineringen Side 13 Publisher: Per Erik Wilsbeck, tlf:

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag

Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag UTREDNING FASE 2, MAI 2012 Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag fase 2 pr 9.5. 2012 Ellen Samuelsen 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 1.1 Mandat side 3

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy Å navigere uten syn Produktvisjoner, design som verktøy Utarbeidet av KODE Design AS for Norsk Designråd og Trysil design november 2003 INDEX 1.0 OPPGAVE BESKRIVELSE Noen fakta. 1.01 Evaluering av løsninger

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer