Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.tilgjengelighet.no"

Transkript

1 Rapport, juli 2015

2 2

3 Rapport Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad i Prosjektet skulle se på de ulike arenaene som kom til å bli brukt som arrangementssteder i kulturbyåret og i hvor stor grad disse var tilgjengelige for alle. Dette skulle sees ut ifra prinsippene for universell utforming. Resultatene skulle publiseres på nettsiden som fikk domenet Det ble raskt og klart uttrykt fra brukerorganisasjonene at dette var noe de hadde ventet på lenge og de meldte om at det var et stort behov for en slik nettside. I tillegg til kulturanlegg skal nettsiden dekke reiseliv (hoteller, restauranter, severdigheter, og turområder), offentlige publikumsbygg, videregående skoler, idrettsanlegg og flere typer uteområder. 3

4 Om siden er en informasjonskanal til publikum vedrørende tilgjengeligheten til ulike arenaene i fylket. Den er også en markedsføringskanal hvor fylkeskommunen informer om tiltak som gjøres i fylket innen universell utforming. Driftsoppgavene til er å fylle sidene med innhold, og å holde siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. Da det ble vedtatt å opprette dette nettstedet, var det en visjon at siden kanskje kunne bli nasjonal. Flere fylkeskommuner og andre instanser har tatt kontakt og vist interesse for et samarbeid om nettsiden, men foreløpig har vi ikke lykkes i å få noen med i et mer forpliktende samarbeid. Det har vist seg at det stadig melder seg nye behov som må følges opp og arbeidet med å forbedre nettsiden er i stor grad blitt et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi er nå (2015) i gang med en ny oppgraderingsrunde som åpner opp for forbedringer både i redigeringsverktøyet og for tilknytning for nye aktører. Oppbygging av nettsiden For å kunne gi en presis beskrivelse av tilgjengeligheten til forskjellige arenaer, må det foretas en kartlegging av hvert enkelt sted. Kvaliteten på informasjonen er avhengig av kvaliteten på innsamlede opplysninger; om i hvor stor grad forskjellige behov blir kontrollert og i hvor stor grad nødvendige krav oppfylles. Dermed blir registreringsskjemaene og måten de er utformet på, avgjørende for kvaliteten på den informasjonen som nettsiden viser. Foreløpig er det utarbeidet to sjekklister til registreringsarbeidet, ett for bygg og anlegg og ett for uteområder. Sjekklisten som benyttes i kartleggingen av bygg og anlegg er forankret i teknisk forskrift fra 2010 (TEK10), Norsk Standard (NS) og innspill fra brukerorganisasjonene. Kartleggingsskjemaet for uteområder er utarbeidet med bakgrunn i friluftsrådenes landsforbund sine sjekklister, men er videreutviklet noe i samarbeid med brukerorganisasjonen. Også dette skjemaet har forankring i TEK10. (Sjekklistene er lagt som vedlegg i slutten av denne rapporten og Excelversjonen kan lastes ned fra under knappen «Om nettstedet». Rød trekant oppe i høyre hjørne henviser til TEK10 og NS. De kartleggingene som er gjort til nå er blitt utført av personer med fagkunnskap 4

5 innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har vært engasjert i kartleggingen i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. Kartleggingen blir foretatt sammen med arena-eier, driftsleder, representanter fra kommuner eller friluftsråd, arkeologer og andre aktuelle aktører. Foreløpig består nettstedet av 13 kategorier, fordelt på følgende: En kategori som kan komme inn under både bygg og anlegg eller uteområder - Idrettsanlegg, eller for bygg og anlegg - Kulturbygg - Hoteller / Overnattingssteder - Konferanselokaler - Offentlige og private publikumsbygg - Serveringssteder - Videregående skoler - og for uteområder - Badeplasser - Båtutfartsomåder - Fiskeplass - Kulturminner - Sentrumsnære turområder - Turområder Det fortas det en kontinuerlig oppdatering av nettsiden når det gjøres endringer i de fysiske omgivelsene på den enkelte arena. Det er imidlertid en forutsetning at melding om endringer blir sendt inn til Strandpromenade i Haugesund 5

6 Gradering I en tidligere fase i arbeidet ble det arbeidet med å få på plass en uu-rangering av de enkelte anlegg etter en stjerneangivelse. Dette er vi gått bort fra. Vi opererer med fem funksjonskategorier i forhold til syn, hørsel, bevegelighet, orientering og miljø som har fått hvert sitt symbol på nettsiden. Spørsmålene i skjemaene er formulert slik at et positivt svar i forhold til uu teller positivt i sluttregnskapet. Dersom 85 % eller flere av spørsmålene får positivt svar innen for en funksjonskategori, så markeres dette med å gi symbolet farge, noe som indikerer at anlegget får status tilgjengelig i forhold til kravene som stilles. Som en kvalitetssikring blir det i tillegg foretatt en vurdering av om noen av de spørsmålene som ikke oppfyller kravene, er av en slik karakter at anlegget likevel ikke er tilgjengelig. I så tilfelle blir ikke anlegget godkjent og får ikke farge. Alle registreringer gjort i forbindelse med kartleggingen blir lagt inn på nettsiden under de aktuelle kategoriene slik at de som ønsker det kan sjekke graden av tilgjengelighet. Bruk/anvendelse i Rogaland fylkeskommune Alle videregående skoler og fylkestannklinikker er kartlagt etter Direktoratet for byggkvalitet sitt opplegg «Bygg for alle»- metoden. Oppgradering til uu er lagt inn i de årlige økonomiplaner. Data er hentet fra registreringene og lagt inn på Det ble i 2011 utarbeidet nye registreringsskjema av Rogaland fylkeskommune, som er oppgradert i forhold til nye krav i teknisk forskrift TEK10). (I trådte noen endringer i TEK10 i kraft som fører til justeringer i skjemaene.) Fylkesbyggesjefen i Rogaland har forlatt "Bygg for alle"metoden og har tatt i bruk kartleggingsmetoden er utviklet for ved uu-utbedringer av den fylkeskommunale bygningsmassen hovedsakelig i de videregående skolene. Skjemaet blir brukt både til å identifisere uu-mangler og som grunnlag for prosjektering og utarbeiding av konkrete arbeidstegninger. Kopi av de to registreringsskjemaene for bygg og anlegg og for uteområder følger som vedlegg ved slutten av denne rapporten ble det opprettet ny stilling i Rogaland fylkeskommune som blant annet skal følge opp registreringsarbeidet og arbeidet med nettsiden. 6

7 Fra nye Bryne videregående skole Kompetanseheving Det ble gjennomført et forprosjekt til kurs i praktisk kartlegging av offentlige bygg og anlegg med ressurskommunene Time/Klepp. Her ble det gitt opp opplæring i kartleggingsmetoden og bruk av kartleggingsverktøyet. En kursrekke ble gjennomført rundt månedsskiftet januar-februar 2014 i de fire regionene i fylket og var primært rettet mot kommunene og friluftsrådene. Kursinnholdet ajourføres med jevne mellomrom og har vært holdt forskjellige steder og forskjellige sammenhenger i tiden etterpå. (Diakonhjemmet høgskole, friluftsrådene på Vestlandet, Lindås kommune Knarvik sentrum og NAV/Husbanken). Det er kommet signaler om at det er ønskelig at kurset holdes enda en gang i Nord- Rogaland og det arbeides med å få dette til i løpet av høsten

8 Fra kartleggingskurs i Tysvær jan Aktiviteten med å gjøre kartleggingsmetoden kjent rundt om i fylket fører til at kunnskapen om universell utforming øker generelt. Gjennom disse kursene får man kontakt med personer som på en eller annen måte blir stilt overfor spørsmålet om tilgjengelighet/uu, enten i jobbsammenheng eller i andre situasjoner og som vil ha nytte av slike kunnskaper og kunne bidra med råd og vegledning. Kartleggingsprosessene All informasjon som ligger inne på nettsiden er kartlagt av personer som er ansatt/engasjert av Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med kartleggingen skjer det en hel del kompetanseoverføring som er lett å overse. Kartleggingsbesøket blir avtalt i god tid på forhånd og det stiller alltid en eller flere representanter for anlegget ved adkomst. Innledningsvis blir det gitt en orientering om uu generelt og om kartleggingsmetoden. Selve kartleggingen blir gjennomført av representant fra fylkeskommunen, men i de aller fleste tilfellene følger en driftsansvarlig fra stedet med på kartleggingsrunden og får innsyn i vurderinger som blir gjort og i hvordan uu-tilstanden er. Det er ikke sjelden at enkle mangler blir avdekket og at de blir utbedret mer eller mindre umiddelbart. Verdien av denne typen kunnskapsoverføring kan vel ikke overvurderes. Møte med sentrale myndigheter Deltasenteret i Oslo Etter å ha konferert med MD valgte vi å be om møte med Deltasenteret for å få synspunkter på vårt arbeid med å utvikle nettsiden Møte ble holdt i Bufdir/Deltasenterets lokaler i Stensberggaten 27 i Oslo. 8

9 Opplegget for møtet var: å gi et bilde av aktiviteten omkring universell utforming i regi av Rogaland fylkeskommune med spesiell vekt på web-portalen å få klarhet i hvordan sentrale myndigheter ser på vårt arbeid med å utvikle "tilgjengelighet.no" til å bli landsdekkende webside å anmode om en bedre samordning av sentrale offentlige aktørers engasjement omkring uu generelt. Det ble ikke lansert noen konkret modeller på hvordan dette skal organiseres og hvem som bør sitte i førersetet. En del stikkord dukket opp, som: - Modell for drifting - Hvem skal trekkes med - Sektoransvar - Økonomi Andre poenger som ble nevnt under møtet var: - Nytteverdi av informasjonen som kommer på plass ved å bruke registreringsskjemaene og at det med disse som grunnlag, er fullt mulig å utarbeide prosjektplaner for konkrete tiltak. - Det ble nevnt at de holder på med hjemmesider for uu både i Sverige og Danmark. Den danske "www.godadgang.dk" er bygget opp på en slik måte at det kunne være interessant å ta kontakt med tanke på informasjons-utveksling. - I Danmark har de "Tilgjengelighetsrevisorer" til å vurdere kvaliteten av tilrettelegging. Konklusjonen på møtet var at det er behov for å koordinere arbeidet med uu både mellom større statlige instanser og i forhold til fylkeskommuner og kommuner. Videre ble vi enig om at vi som arbeider med bør ta kontakt med miljøet omkring "godadgang.dk". Formannskapssalen i Hjelmeland kommune sett gjennom diabetesskadde øyne 9

10 Møte med i DK God Adgang ble stiftet i 2003 av Visit Denmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er å drive og utvikle mærkeordning God Adgang. Deres overordnede målsetning er å skape bedre tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelse til private og offentlige bygninger og utemiljøer. De eier og driver merkeordningen og er en upolitisk non-profitt organisasjon. God Adgang ønsker å være et troverdig informasjonssystem om tilgjengelighet som dekker alle områder hvor mennesker ferdes og et relevant verktøy for virksomheter og offentlige instanser som ønsker å gjøre en innsats for å forbedre tilgjengeligheten. Hjemmesiden God Adgang.dk opplyser om: Informasjonssystem med fakta-ark om tilgjengelighet til de stedene som har fått tildelt merket Oppslagsverk for alle som har behov for vite om adgangsforholdene Markedsføringskanal for virksomheter og kommuner Leverandør av fakta-ark til andre hjemmesteder Kontakten med God Adgang er etablert og vil bli videreført. 10

11 Videreutvikling av IT-verktøyet Doble ledelinjer i gulvbelegg og ved tak lys Ikke minst turen til København og informasjon vi utvekslet har ført til at vi gjør endringer i oppbyggingen av vår egen hjemmeside og brukersnitt. NetPower er trukket inn og vi er i gang med en dialog med dem om justeringer og endringer etter innspill fra God Adgang. Kort summert går endringene ut på: - Alle data legges inn på en egen database - For å unngå en skjønnsvurdering fortas det en opprydding i registreringsskjemaene. Vi har blant annet fjernet uttrykk som delvis og begrenser oss til ja, nei og ikke aktuelt - Vi innfører nøkkelspørsmål hvor svaret er avgjørende slik at et nei fører til ikke godkjent uansett standard for øvrig - Det foretas en skjønnsvurdering av hvorvidt det er direkte sammenheng mellom arena og tilhørende virksomhet; for eksempel mellom hotell/restaurant/konferansedel - Vi fjerner stjerneanordning og godkjenner arena ut fra oppnådd 85 % 11

12 oppnådd positiv score i kartleggingen - Vi videreutvikler et opplegg for at utvalgte instanser (e.g. kommuner) kan legge inn opplysninger om steder de ønsker å presentere, med en klar presisering om at vi ikke har kontroll og ansvar for kvaliteten på informasjonen. - Vi oppdaterer designet av nettsiden og muligheten for å ta ut rapporter. - Det legges opp til at eventuelt nye deltakere til nettsiden kan velge hvilke kartleggingsmetode de ønsker å bruke. - Det legges inn lenke til «Google maps» og temakart - Fortsette kontakten med Statens kartverk med tanke på en kobling mot deres nettside om tilgjengelighet i sentrumsområder - Data fra nettsiden brukes til å utvikle indikatorer som viser endringer på utvalgte områder. - Vi legger opp til i større grad få lagt inn bilder som viser anlegget og eventuelt av viktige detaljer - Det utarbeides en engelsk versjon Oppgaver i årene som kommer (2015) - Fullføre utviklingen av nettsiden i samarbeid med NetPower og å forta justeringer alt etter som det skjer endringer i regelverket. - Tilføre kommunene og eventuelt andre aktører kompetanse i registrering av bygg og anlegg og av uteområder ved bruk av våre registreringsskjema. - Arbeide videre med å registrere aktuelle steder og å få lagt informasjonen inn på nettsiden 12

13 Vedlegg I - Registreringsskjema universell utforming av bygg og anlegg II - Registreringsskjema universell utforming av uteområder 13

14 14

15 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Dato: Kartlagt område: WEB Parkering ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det P-plass for HC-biler nær hovedinngang Er det p-plass for elektriske rullestoler nær hovedinngang 4 5 Er det tillatt stoppested like ved hovedinngang (innen 15m) Er minimum 5% av p-plass reservert Hc-biler, minimum 2stk 4 Er adkomst fra p-plass til hoved gangadkomst trinnfri og uten hindringer 2 4 Er underlag jevnt Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er det fri høyde 2,1m på p-plass 2 4 Er reservert Hc p-plass skiltet 4 Er reservert Hc p-plass merket med symbol på underlaget 4 Har reservert Hc p-plass minimum areal 4.5m x 6.0m 4 Er stigning maksimalt 1:20 på reservert p-plass 4 Er tverrfall maksimalt 2% på reservert p-plass 2 4 Er det minimum belysning 30 lux på ute p-plass Er det minimum belysning 75 lux på innendørs p-plass Har betalingsautomater betjeningshøyde mellom 80cm x 110cm 4 Er adkomst til betalingsautomat trinnfri 4 Er det fritt horisontalt areal foran betalingsautomat på 1,6m x 1,6m 4 Er p-plass for el.rullestol minimum 1.75m x 2.0m 4 Er det tilgjengelig stikkontakt ved p-plass for el.rullestol 4 1

16 Utvendig rampe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20, (lengde mindre enn 3m kan være 1:12) 4 Er det fritt horisontalt areal foran og etter rampe på 1,6m x 1,6m 4 Er det hvileareal med lengde 1.5m for hver 0,6 m høydeforskjell 4 Er det sammenhengende håndlister gjennom hele rampe forløp Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst Er håndlister avrundet Er det håndlister på begge sider Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm Er det kontrast (K=0.4) på håndlister Er det minimum 90 cm fri bredde mellom håndlister på rekkverk 2 4 Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg 2 4 Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm 2 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hoved gangadkomst ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter 4 Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning 4 Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m 2 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for vei kortere enn 5m) 2 4 Er tverrfall maksimalt 2% 2 4 Er gangadkomst trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 2 4 Er det retningsgivende informasjon Er gangbane visuelt markert Er gangbane taktilt markert Er det minimum 30 lux i hoved gangadkomst Er lysarmatur avblendet

17 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Utvendig trapp ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er inntrinn like i hele trappeløpet Er opptrinn like i hele trappeløpet Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst Er dybde på varselfelt 60cm øverst Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst 2 4 Har varselfelt kontrast K= Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde nederst Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på trappeforkant på øvrige trinn Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp øverst Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp nederst Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trapp forløp Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nederst Er håndlister avrundet Er det håndlister på begge sider Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm Er det kontrast (K=0.4) på håndlister Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm Utvendig skilt / informasjon ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det logisk veifinnersystem Er det systematisk veifinnersystem Er skilt i kontrast (K=0.4) til omgivelser rundt Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BOKSTAVER) som skal leses inntil 3m avstand Er det mulig å komme helt inntil skilt Er det talende skilt ved hoveddør / orienteringspunkter 2 5 3

18 Uteoppholdsareal ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20, evt 1:12 for kortere avstander (maksimum 3m) 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlaget fast Er underlaget vedlikeholdsfritt Er underlaget sklisikkert 2 4 Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,( evt 1.4m for kortere strekning ) 4 Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.6mx1.6m ved viktige punkt 4 Er arealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 4 Er det utemøbler for hvile 4 Er sittehøyde mellom 45-50cm 4 Er det ryggstøtte på utemøbler 4 Er det armlener på utemøbler 4 Er fri høyde under bord 67cm med dybde 50cm 4 Er største avtand mellom hvilemøbler 150meter 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Vegetasjon / planter ute ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er vegetasjon vedlikholdt slik at det ikke hindrer fri bredde i gangbane Er det fritt for gress i inngangsparti 6 Er det fritt for bjørk, or, hassel, salix ved hovedinngang 6 Er det fritt for påskeliljer, tulipan, svibel, prestekrage ved hovedinngang? 6 4

19 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hovedinngang ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er inngangsparti logisk plassert Er inngangsparti skjermet mot vind og nedbør Er det visuelt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør Er det taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør Har callinganlegg tydelig lesbar tekst Har callinganlegg god lydkvalitet Er det fritt for røykesoner rett ved inngangspartiet 5 6 Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.5mx1.5m utenfor dørens slagretning 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikkert 2 4 Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm nivåforskjell 2 4 Er terskelhøyde maksimalt 2,5cm 2 4 Er terskel avfaset 2 4 Er inngangsparti belyst med min 100 Lux Er kontrast på dør minimum K= Er fri bredde i dør min 90cm 4 Er fri høyde i dør 200cm 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 6 Er det automatisk døråpner 4 5 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert i høyde cm 3 4 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert på dørens låsside 3 4 Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert utenfor dørens slangradius 3 4 Er det kontrast minimum K=0.4 på dørhåndtak Er det kontrast minimum K=0.4 på døråpner Er det kontrast minimum K=0.4 på callinganlegg Er evt glassfelt i dør merket i to høyder (0,9 og 1,5), med kontrast K= Type dør: 5

20 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Tribuner utendørs / innendørs ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter 4 Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning 4 Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m 2 4 Er underlag jevnt 2 4 Er underlag fast Er underlag vedlikeholdt Er underlag sklisikker 2 4 Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane 2 4 Er tribunen trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm 2 4 Er min 2% av plassene tilrettelagt for rullestolbruker 2 4 Er det teleslynge eller IR-anlegg 2 3 Er teleslynge merket med symbol at det finnes 2 3 Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K= Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt 2 5 Atkomstareal / Resepsjonsområde ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 2 4 Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K= Er det tydelig gangbane eller ledelinje til nødvendige funksjoner 2 5 Er det sittemulighet 4 6 Har viktig inventar kontrast K= Er kønummermaskin minst 50cm fra hjørne i betjeningshøyde cm 4 Har kønummermaskin hørbar varsling 3 5 Har kønummermaskin synlig varsling Er kommunikasjonsveier lette å finne Er det fritt for plantene julestjerner, svibel, gerbia, tulipan? 6 Er det fritt for vegg til vegg tepper 3 6 Er det fritt for gardiner 3 6 Er det fritt for vedfyring i peis 6 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 6

21 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Skranke / billettsalg ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er minst 1 meter av skranke i maksimal høyde 80cm 4 Er det fri høyde minimum 67cm under deler av skranke 4 Er innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det fritt horisontalt gulvareal minimum 1.5mx1.5m foran skranke 4 Er det skrankeslynge 3 Er skrankeslynge merket med symbol at det finnes 3 Er det minimum belysning 300 lux ved skranke Er det krykkeholder til å feste krykke til 4 Yttertøy garderobe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det benk med sittehøyde 45-50cm 4 6 Er skuffer / hyller i høyde mellom cm 4 Er knagger / garderobestenger i to høyder, en i maksimal høyde 110cm 4 Er underkant speil maksimalt 90cm 4 Er overkant speil minimum 200cm over gulv 4 Har innredning kontrast K= Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Er det fri 1,5m bredde i gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt 2 4 7

22 Toalett / dusj anlegg / garderobe ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det minst ett Hc-toalett i hver etasje 4 Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel 4 Er fri bredde i dør min 90cm 4 Er fri høyde i dør min 200cm 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 6 Er det kontrast (K=0.4) på dør Er toalett tydelig taktilt skiltet Er toalett tydelig visuelt skiltet 2 5 Er det ekstra håndtak på innside dør 4 Er det kontrast (K=0.4) mellom gulv - vegg 2 5 Er det fritt snuareal på minimum 1.5m 4 Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC 4 Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg 4 Er setehøyde toalett mellom 48-50cm 4 Er det 67cm fri høyde under vask 4 Er det 50cm fri dybde under vask 4 Er vaskens avløpsrør tilbaketrukket 4 Er det armstøtter på begge sider av toalettet 4 6 Er det toalettrull på armstøtten 4 Er det ettgreps blandebatteri 4 Er innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det minimum 300 lux belysning i rommet Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet 2 5 Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm 4 Er underkant speil maksimalt 90cm 4 Er overkant speil minimum 200cm over gulv 4 Er det trinnfritt til dusjsone 4 Er areal i dusjsone minimum 1,6m x 1,3m 4 Er det sete / stol til å ha i dusjen 4 6 Er det støttehåndtak i dusj 4 6 Er det ettgreps dusjarmatur med termostat 4 Kan dusjhode høydereguleres mellom cm 4 Har kraner og annet inventar kontrast (K=0.4) 2 5 Er det garderobebenk med sittehøyde 45-50cm 4 Er skuffer / hyller i høyde mellom cm 4 Er det allergivennlig såpe 6 Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg 8

23 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kantine / servering ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Er trekkraft for å åpne dør maksimal 2kg 4 Er det fri 1,5m bredde i hoved gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt 4 Er stoler i kantinen flyttbare 4 Er bord i kantinen flyttbare 4 Er det fri høyde under bord minimum 67cm og dybde minimum 50cm. 4 Er det gode kommunikasjonsforhold / akustikk Tilbys det ulike dietter (laktosefri, glutenfri, nøttefri ) evt hvilke 6 Er minst 1 meter av disken i maksimal høyde 80cm 4 Er det fri høyde minimum 67cm under deler av disken 4 Er det fritt horisontalt areal minimum 1.5mx1.5m foran disk og til bord 4 Er viktig innventar montert med betjenningshøyde mellom cm 4 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Forsamlingsrom / møterom / auditorium ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er møblering slik at likeverdig deltagelse sikres Er fri bredde i dør min. 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm inn i lokalet 4 Er det likeverdig tilgang til talerstol 4 Er det likeverdig tilgang til podium 4 Er det likeverdig tilgang til scene 4 Er min 2% av de faste plassene tilrettelagt for rullestolbruker 4 Er det fritt for vegg til vegg tepper Er det fritt for gardiner 3 6 Er det etablert teleslynge/ir-anlegg 3 Er lydoverføringssystem merket med symbol at det finnes 3 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 2 4 9

24 Kontor ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det fritt areal på 1.5mx1.5m på cellekontor 4 Er det fritt for gardiner 3 6 Er det fritt for vegg til vegg tepper Er det tilfredstillende lydforhold i kontorlandskap 3 Er fri bredde i dør 90cm Er fri høyde i dør 200cm 2 4 Er det trinnfri adgang eller nivåforskjell på maks. 2cm 4 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Aktivitetsrom / svømmehall / gymsal o.l. ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er fri bredde i dør min. 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner 4 Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner 4 Er det baderampe (jmf krav for innvendig rampe) i svømmebasseng 4 6 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Badstu ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel 4 Er det fri bredde i dør minimum 90cm 4 Er fri høyde i dør min. 200cm 4 Er det fri gulvplass til forlytning fra rullestol til benk 4 Er sittehøyde på nederste benk 48-50cm 4 Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp 10

25 Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Hoved gangareal ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er hovedgangarealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks. 2cm 4 Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter 4 Er overflaten jevn Er overflaten sklisikker 2 4 Gir overflaten liten motstand mot rullende materiell 4 Er det nivåfritt i hoved gangareal 4 Er evt nivåforskjeller sikret Er evt nivåforskjeller merket Er det minimum 150 lux Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K= Er min fri bredde 1.5m (evt for kortere en 5m, 1.2m) 4 Er det fritt for motlys og blending Er det ved retningsendring minimum fri passasjebredde 2.3m (totalt) 4 Er fri høyde i gangbane 2,25m (TEK , 1. ledd m/veiledning) 2 4 Er det fritt for gjenstander på mer enn 10 cm ut ifra vegg 2 4 Er det etablert rutiner for renhold 6 Blir det brukt allergivennlige midler i renhold 6 Innvendige dører ja nei i.a Syn Hørsel Bevegelse Orientering Miljø Er trekkraft som trengs for å åpne døren maksimalt 2kg 4 6 Er glasdører merket med kontrast (K=0.8) Er dørvridere / bøyler i høyde cm 4 Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm 4 Er fri bredde dør minimum 90cm 4 Er minimum fri høyde i dør 200cm 4 Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel 4 Er evt døråpner plassert utforbi dørens slagradius 4 Har evt døråpner / kortleser kontrast (K=0.4) merket med symbol Er evt døråpner / kortleser plassert 50cm fra innvendig hjørne 2 5 Har dør minimum kontrast (K=0.4)

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av:

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Type anlegg: 14.06.2013 Hotel Konserthus Restaurant/Bar Teater Dato: Konferaselokale Religiøse hus Kartlagt område:

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en iv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Planlegging september 2016 220.311 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet 1 av 5 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Gunhild Synnes 07.09.2014 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet vedlegg til Statsbyggs høringsbrev

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA 3. november 2011 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hedmark og Oppland pilotfylker universell utforming Utvikle kommunens kompetanse på universell utforming

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

Universell utforming av knutepunkter

Universell utforming av knutepunkter Universell utforming av knutepunkter HEFTE 03.09.2012 Region øst Forsiden Bilde av Lillehammer skysstasjon som ble opprustet i 2011. Foto: Randi K. Øverland. Universell utforming Knutepunkt . KNUTEPUNKT

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Standard Norge informerer

Standard Norge informerer Standard Norge informerer Tilgjengelige turistmål Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer Standard Norge samarbeider med Deltasenteret om et prosjekt for å etablere en norsk merkeordning for tilgjengelighet

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer